Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av museum i Örebro
Avser ombyggnad av Örebro Läns museum för ett mer effektivt lokalutnyttjande och att återskapa möjligheterna för utställningar och annan publik verksamhet. Reinvesteringarna syftar till att säkerställa byggnadens fortlevnad och omfattar: - Tillbyggnad på innergården för förbättrad intern kommunikation och flöden. - Nytt entrétorg för att tydliggöra entrén och hanterar tillgängligheten. - Viss omdisponering av lokalerna, framför allt i källaren. - Utbyte och uppdatering av samtliga tekniska system, vilket bland annat innefattar nya schakt, kulvertar och ny golvvärme i utställningssalarna. - Klimatisering av utställningssalarna. - Förbättrad säkerhet. - Igensättning av lanterniner av klimat- och säkerhetsskäl. - Till- och frångänglighet i enlighet med samtida krav. - Nya ytskikt, med undantag för befintliga stengolv som bibehålls. - Säker takavvattning. - Nya installationer. Objektets läge: Engelbrektsgatan/Trädgårdsgatan Örebro
Rot-renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser ROT- renovering av 225 lägenheter En total renovering med ombyggnad ventilation, stambyte, renovering kök och badrum samt fönsterbyte. Etapp 1 innefattar Tengvallsgatan 2-28. Etapp 2 innefattar Tengvallsgatan 32-52 som även är optionsdelen.
ROT-renovering av kontor i Örebro
Byggnaden har en BTA om drygt 5000 m² fördelat på fem (5) våningsplan med tillhörande källarplan. I entreprenaden ingår såväl nytt klimatskal, ombyggnation av kontorsytor som iordningställande av utvändiga miljöer.
Ombyggnation av studentlägenheter och lokaler i Örebro
Avser renovering byggnader innehållande lokaler och studentlägenheter på Studentgatan 4,8 och 12. Studentlägenheter byggs om från korridorsboende till enskilda studentlägenheter samt renovering av övriga korridorslägenheter. Markarbeten kommer att ingå. Etapp 1 innefattar Studentgatan 4, 8, 12. Option: Etapp 2 innefattar Studentgatan 14, 16 som även är optionsdelen. Totala antalet lägenheter efter renovering/ombyggnation är ca 177 lgh i 5 huskroppar.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad till lägenheter och kommersiella lokaler bestående av moderniserade kontor, butiker och restaurang och behandlingshotell. Köpmangatan 42 & 44 samt Drottninggatan 31, 33 & 35 Örebro
Byggentreprenad för Fortifikationsverket, Örebro län
Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg, mark samt installation. Objektet är beläget inom Örebro län. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Ombyggnad av skola i Kvinnersta, Örebro
Avser ombyggnad och renovering av skolbyggnad, hyresgästanpassning.
ROT-renovering av skola i Örebro
Avser ROT-renovering av en F-6 skola och som ska anpassas till elever i årskurs 6-9 och omfattar ventilation, el, värme, vatten, avlopp, mark samt en del minder anpassningar.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849,
Renovering på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus C kommer inrymma tillagningskök, personalmatsal, konferensrum med mera. Samma funktioner som det har idag. Idag är tillagningsköket dock tillfälligt ombyggt till lokaler för hemtjänst/hemvård. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622536, 1224313
Renovering och ombyggnad på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus A byggs om från vårdboende till vårdboende, 2st rum blir till ett rum. Renovering. Upphandlas tillsammans med: 1622541, 1622536, 1224313.
ROT-renovering av idrottshall i Örebro
Avser underhåll och tillgänglighetsanpassning av idrottshall och omfattar: - ROT-renovering med ny planlösning i omklädningsdelen. - nuvarande fläktrum med utrustning flyttas till källarens befintliga rum avsedda för ventilation. - ny tillgänglig ramplösning mellan omklädningsdelen och idrottshallen - nytt sportgolv i idrottshallen - nya värmesystem - ny taklösning med ändrad lutning som även ska inrymma ventilationskanaler - tilläggsisolering av idrottshallens tak - ny takavvattning kopplad till befintlig dagvattenledning
Hyresgästanpassning av kontor i Örebro
Hyresgästanpassning på plan 14 till fullt färdiga kontorslokaler. Plan 14 är i nuläget färdigställt till stopstandard.
Renovering av förskola i Örebro
Planer finns för renovering av förskola för annan verksamhet.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Området byggs ut i totalt 4 etapper och bildar i framtiden ett större verksamhetsområde som knyter ihop Bettorp med Munkatorp på andra sidan E20-E18.
Markarbeten för Fortifikationsverket, Örebro län
G6660 E2 - Markarbeten med förberedande kompletteringsarbeten bestående av pålning, betong och smidesarbeten i Närke. Projektet kommer att genomföras på ett skyddsobjekt med krav på Säkerhetsskyddad Upphandling med säkerhetsskyddsavtal.
ROT-renovering av förskola, Örebro
Avser ROT renovering av Knagglabackes förskola.
Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro, Del 4
Entreprenaden innefattar iordningställande av plan 13 till kontorslokaler för ny hyresgäst samt vissa förberedelser för framtida ombyggnation av plan 14. Kontoret består av kontorsrum i olika storlekar, flera mötesrum i olika storlekar samt gemensamma kontorsytor. Hyresgästen bedriver Co-working-verksamhet och kommer i sin tur att hyra ut kontor via medlemsskap.
Ombyggnad till restauranger vid Norra läktaren på Behrn Arena i Örebro
Örebroporten har för avsikt att anpassa den tidigare sportbutiken i Norra Läktaren på Behrn Arena för en ny hyresgäst som har för avsikt att i lokalen öppna 2 st restauranger. I lokalerna kommer hyresgästen att bedriva restaurangverksamhet, och lokalerna innehåller bla såväl köks-, lager-, personal- och serveringsutrymmen.
Tillbyggnad för skolkök, matsal mm. i Örebro, etapp 2
Avser tillbyggnad för storkök, matsal och hemkunskap är på ca 240 kvm BYA, i huvudsak i ett plan men med fläktrum på plan 2. Invändig ombyggnad för att utöka matsal är på ca 170 kvm BYA.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändring av planlösning och brandskydd i kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 7 st lägenheter på vindsvåning
Lokalanpassning av kontor i Örebro, del 2
Iordningställande av plan 13 till kontorslokaler för ny hyresgäst, del 2. Kontoret består av ett antal arbetsrum, ett mindre och ett större mötesrum samt gemensamma kontorsytor.
Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro
Avser ombyggnad del av Kv Stinsen 20 plan 12, norra delen för ny hyresgäst. Lokalerna ska innehålla kontorslokaler.
Modernisering av fastighetsautomation för Futurum Fastigheter i Örebro
Styr- och övervakningsentreprenad i form av modernisering av övergripande system för fastighetsautomation, Desigo, inom Futurums fastighetsbestånd som utgörs av förskolor, skolor, brandstationer, bostäder, omsorgsboenden och lokaler.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnationer och renoveringar av kyrka och församlingsvåning. Två fastigheter som sitter ihop, ny serveringslokal inom befintliga fastigheter, ett renoverat yttertak, ytskikt, avlopp och ny hiss.
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändrad användning till matcentral samt skyltar.
Ombyggnad från kontor till pub i Örebro
Ändrad användning från kontorsbyggnad till bla pub, fasadändring, skyltlov.
Utvändigt underhåll av förskola i Örebro
Ändring fasader på förskola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av flerbostadshus med fläktrum på tak. Ändrad användning av kontorslokaler till tre lägenheter.
Byte av ventilation-, styr- och övervakningssystem vid skola i Örebro
Futurum fastigheter i Örebro AB inbjuder presumtiva anbudsgivare till leverantörsdialog och projektgenomgång inför upphandling av totalentreprenad i form byte av ventilation- styr- och övervakningssystem sommaren 2024. Tidpunkt för dialog och projektgenomgång : 2024-02-28 kl 09:30.
Fasadrenovering i Vivalla, Örebro garnison
Fasadrenovering av två huvudbyggnader inklusive flera mindre byggnader. Målning och putslagning av lättbetongfasad på skyddsobjekt. Inom Örebro garnison.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov för ändrad användning till annat samt fasadändring.
Ställverksåtgärder, Elevio AB
Avser ställverksåtgärder i Lindbacka, Bäck, Kil, Munkfors och Forshult. Översiktlig information och objektens läge: Lindbacka stv, Örebro kommun - Ombyggnation av Fack L1-145kV Bäck stv, Karlskoga kommun - Ombyggnation av Fack L1-145kV Kil stv, Kils kommun - Ny kommunikation till fack VL1 S1 Munkfors stv, Munkfors kommun - Reläskyddsbyte för fack VL1 S1 och VL1 S3 Forshult stv, Hagfors kommun - Div anpassningar för VL1
Rivning av förråd i Örebro
Rivning av förskola och komplementbyggnader.
Byte av fönster på radhus/parhus/enbostadshus i Örebro
Planer finns för byte av fönster på Brf Örebrohus.
Nytt system gällande fasadhissar i Örebro
Avser insamlande av information gällande nytt system för fasadunderhåll.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnad av personalutrymmen, Trängens idrottsplats. Örebro
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönster, dörr.
Rivning av affärshus i Örebro
Rivning av handelslokal.
Byte av golv i datorhall, Transportstyrelsen
Avser byte av golv i datorhall 1 och 2 i Transportstyrelsens kontor i Örebro.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Ändring av fasader på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Ändring planlösning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Avser mindre ändring av fasader på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Avser minder ändring av fasader på handelslokal. Entré och uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Planer för byte av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Fasadändring av handelslokal. Inflyttning av dörr.
Rivning av industrihus i Örebro
Rivning för industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Tillbyggnad av annan byggnad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Örebro
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).