Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Örebro
Väglängd ca 1120 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Renovering av Länsmuseet i Örebro
Avser renovering av länsmuseet. ROT-renovering, ökad säkerhetsutrustning, och tillgänglighetsanpassningar både inne och ute. Byggnaden är K-märkt.
Vägmarkeringar inom Örebro län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro, etapp 9
Avser ROT-renovering av tre st flerbostadshus med adresserna Varbergagatan 132-135, 136-141, 142-146 i kv. Varberga 5. En byggnad, Varbergagatan 136-141, ska byggas på med ett plan med ca 9 lägenheter. Avser option från projekt ID 1647876.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 2
Option från projektid: 1518333. Totalrenovering av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Värme, vatten, ventilation och avlopp bytes i dess helhet inom fastigheterna. Elen i området bytes, varje huskropp får en egen servis. Solcellsanläggning installeras på några av hustaken. Samtliga komplementbyggnader rives och uppföres i ny skepnad. Garage och carportar ingår ej i denna entreprenad. Etapp 2 består av 96 lägenheter fördelat på 8 hus med 12 lägenheter i varje. En ny tvättstuga uppförs på gård 8. Förråds- och cykelhus uppförs på samtliga gårdar. Totalt för alla etapper är det 377 lägenheter.
Påbyggnad av kontor i Örebro
Ändringen syftar till att möjliggöra en högre bebyggelse för en del av den norra delen av kvarteret Vinterstadion. Inom det område som planändringen berör finns redan en uppförd kontorsbyggnad som genom planändringen skulle kunna få byggas på med ytterligare våningar.
Om- och nybyggnad av bostäder och lokaler i Örebro, huvuddel 2
Huvuddel 2 ”Ombyggnation” omfattar en ombyggnation av lamellhusen innehållande 39 lägenheter, dessutom tillskapas ca. 10 lägenheter på vinden. Husen är benämnda ”Tegelhuset” och ”Hörnhuset". Entréplan och våning 2 ovan består av kommersiella lokaler liksom halva våning 3 på Hörnhuset. Ombyggnationen innefattar delvis nya planlösningar och samtliga installationer byts ut. På hörnhuset ingår omfattande fasadarbeten och ett takbyte. Lokalerna innehåller bl.a café/restaurang, butik, kontor och tandläkare.
Integrerat brounderhåll i Örebro län
591 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll, 8 st byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll samt 9 st faunapassager.
Spårbyte inne i Örebro och Frövi
Spårbyte på Örebro driftplats och Frövi driftplats, bandelar 527 och 524. Bekämpning av invasiva arter på sträckan Örebro-Frövi ingår.
Utbyggnad av handel i Örebro
Avser utbyggnad av lokaler i bottenvåning.
Om och tillbyggnad av sjukhusapoteket i Örebro
Avser ombyggnad och utbyggnad av lokaler på Universitetssjukhuset Örebro. Objektets läge: Region Örebro län USÖ, F-huset entréplan Det finns även två insprängda totalentreprenader under generalentreprenören ansvar, Kyl/frysrum och Renrums entreprenad.
Renovering på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus C kommer inrymma tillagningskök, personalmatsal, konferensrum med mera. Samma funktioner som det har idag. Idag är tillagningsköket dock tillfälligt ombyggt till lokaler för hemtjänst/hemvård. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622536, 1224313
Utbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Rinkaby, Örebro
Utreder olika alternativ för antingen utbyggnad av förskolan eller en nybyggnation.
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Ombyggnad samt renovering av storkök och matsal vid skola i Örebro
Ombyggnad samt renovering av storkök och matsal på Västra Engelbrektsskolan i Örebro. Omfattar även byte av ledningar i mark, vatten, avlopp, dränering, installation av ny fettavskiljare.
Ombyggnad av plankorsning i Ervalla
Ombyggnad till A-anläggning. Bandel 524 km 238+950– km 241+300.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Stam- och badrumsrenovering i studentlägenheter i Örebro
Avser stam- och badrumsrenovering, installation av IMD samt utbyte av elinstallationer på Granrisvägen 27, fastigheten Grantoppen 5 i Örebro. Även installationer för tapp- och spillvatten i kök ingår i entreprenaden. Granrisvägen 27 är studentlägenheter och består av 83 st lägenheter där samtliga lägenheter ingår i entreprenaden.
Ombyggnation gamla bibliotekshuset i Örebro
Avser ombyggnad av f d biblioteket med lokalanpassning till nya hyresgästen i dela av bottenplan, övre kontorslokal förbereds med nya installationer till stop-standard.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 11067m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 13783m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 22083m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager. Det totala området är ca 50 hektar stort och kommer att styckas av efter företagets ytbehov. Premiär byggstart första kvartalet 2022 samt andra kvartalet 2022.
Ombyggnad av gångstråk i Örebro
Avser ombyggnad av Å-stråket. Stråket ska omgestaltas i och med den nya etableringen av ett kulturkvarter. Objektets läge: intill Svartån vid Fabriksgatan/Nygatan i centrala Örebro.
Muddring av sjö i Örebro
Avser muddring i Hjälmaren.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Tillbyggnad av hotell i Örebro
Planer finns för tillbyggnad av befintligt hotell.
Utbyggnad av personalshus vid återvinningscentral i Örebro
Utbyggnation personalshuset Atle ÅVC.
Rivning av byggnader inför ny bebyggelse Örebro
Avser rivning av totalt 7 byggnader inför kommande byggnationer i Norra Ormesta. Bland annat rivs en korvfabrik, lagerhus, bilverkstad mm.
Tillbyggnad av skola i Örebro, etapp 1
Avser tillbyggnad av Mosjö skola till en 2-parallellig F-6 skola. Projektet delas upp i 3 etapper. Etapp 1 avser Hus E som ska byggas av moduler för snabbt montage och standardmässig tillverkning. Byggnaden byggs i två våningar och innehåller 7 klassrum och grupprum, bibliotek, arbetsrum, kapprum och wc. Utöver detta byggs även ett nytt fristående miljöhus. Utomhusmiljön åtgärdas, skolgården byggs om för de funktioner som försvinner vid tillbyggnaderna och ny skolgård anläggs vid hus E.
Rivning och nybyggnad av lokaler i Örebro, huvuddel 1
Huvuddel 1 ”Rivning” omfattar rivning av den stora enplansbyggnaden (endast några små byggnader på taket) i kvarterets mitt innehållande lokaler på markplan och ett underliggande garage. En tillfällig dagligvaruhandel på cirka 600 kvm ska etableras i form av moduler på det inre torget som idag är parkeringsplatsen åt den befintliga dagligvaruhandeln.
Ombyggnad av restaurang till lägenheter i Örebro
Bygglov ändrad användning/ ombyggnad från restaurang till 6 st bostäder.
Reparation av bropelare i Örebro
Avser renovering av bropelare vid södra infartsbroarna i Örebro. Objektets läge: vid mötet mellan Östra Bangatan och Södra infartsleden.
Ombyggnad av Skebäcksverket i Örebro kommun
Avser ombyggnad av inlopp P1 vid Skebäcksverket i Örebro.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 850 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Anläggande av kommunalt VA i Latorp, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849, som omfattar etapp 1, delsträcka 2-9.
Ombyggnad av kontorslokaler i Örebro
Örebroporten har för avsikt att tillskapa ett kontor på plan 11 i Skofabriken. Ytan för kontoret är c:a 450 m². Verksamhet pågår i övriga delar av fastigheten
Invändig rivning inför upprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser rivning av lägenhetsskiljande väggar, ytskikt samt vissa tekniska installationer och omfattar 83 st lägenheter BOA 2832 kvm och 2 affärslokaler LOA ca 500 kvm. Option finns på fortsatt rivning av källare, entrè och vindsplan som fortlöper i direkt anslutning till rivning av lägenheterna. Avsikten är att förbereda huset inför kommande totalentreprenad med start våren 2022 projekt ID 1053510 .
Utbyte av brotrumma Kåvivägen i Örebro
Avser utbyte av befintlig brotrumma. Entreprenaden omfattar mark-, VA- och broarbeten. Byte av brotrumma, byggnation av broräcken samt flytt av befintlig infart till åkermark.
Ombyggnation av Foltandvårdens lokaler i Örebro
Avser ombyggnation av Folktandvårdens lokaler samt en del gemensamma lokaler för folktandvård och övriga hyresgäster i huset. Omfattar bl.a undersökningsrummen, sterilcentral, väntrum och reception.
Ombyggnad av travbana och ev skola i Örebro
Avser ombyggnad av travbana. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av samlingslokal i Örebro
Planer för tillbyggnad av samlingslokal och café .
Rivning av förskola i Örebro
Avser rivning och nybyggnad av Lindens förskola i Örebro. Nybyggnad finns på projektid: 1601290. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Anläggande av solceller på varuhus i Örebro
Avser anläggande av solcellsanläggning om totalt 2000 kvm på XXL Sport och Vildmark's tak.
Rivning av lager inför bostadsbebyggelse i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ett nytt bostadsområde i Aspholmen, Örebro. Om bostadsbebyggelse blir av på Virkeshandlaren 1 kommer ett lager troligtvis rivas för att göra plats för bostäderna.
Rivning av fastigheter i Örebro
Avser rivning av fastigheter inför nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Sanering av mark finns på Id. 2090094
Utbyte av PLC-system för broöppning i Örebro
Avser utbyte av PLC med tillhörande operatörspanel och pulpeten i vilken utrustningen är monterad. Objektet är beläget i Örebro på Universitetsallén där denna går över Svartån.
Tillbyggnad med varumottagning i Örebro
Avser tillbyggnad med varumottagning samt miljöhus för sophantering.
Nyinstallation av hissar på fastigheter i Örebro
Avser nyinstallation av två plattformshissar i entréer på flerbostadshus samt en stycken ny hiss i befintligt schakt på skola. Objektets läge: Fastigheten Vårlöken 18, Ringgatan 42 och entré mot Östra Bangatan. Fastigheten Tågmästaren 24, Virginska skolan Örebro.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av ytterdörrar till 351 lägenheter.
Tillbyggnad av plattform i Örebro
Bygglov tillbyggnad annat / nya plattformar till befintligt krosshus.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Örebro
Bygglov tillbyggnad av annan byggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad handelslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till bostad, 3 lgh.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till restaurang, skyltar samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från samlingslokal till restaurang.
Tillbyggnad av kedjehus i Örebro
Bygglov, tillbyggnad av kedjehus/radhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Upprustning av trapphus och gemensam lokal i flerbostadshus om 5 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Uppsättning av skyltar och byte av dörrar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av enbostadshus/radhus, inglasade uterum.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov utfyllnad/ schaktning.
Rivning av enbostadshus i Örebro
Rivningslov rivning enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Örebro
Rivningslov rivning fritidshus.
Rivning av förråd i Örebro
Rivningslov rivning förråd.
Rivning av garage i Örebro
Rivningslov rivning garage.
Rivning av transformatorstation i Örebro
Rivningslov rivning transformatorstation.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Örebro
OVK besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Örebro
OVK-besiktning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad av skärmtak samt uppsättning av skylt, rivning av cykelskärmtak.
Ombyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov ändring fasader på skärmtak.
Ombyggnad av parkeringsplats i Örebro
Bygglov ändring från gräsyta till asfalterad parkeringsplatser.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning från flerbostadshus till bostad.
Ombyggnad av förråd i Örebro
Bygglov ändrad användning från förråd till annat.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från hembygdsmuseum till enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring brandskydd i industribyggnad.
Ombyggnad av garage i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring bärande konstruktion i garage.
Ombyggnad av garage i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i garage.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov inredning ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov inredning ytterligare lokal i flerbostadshus.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Örebro
Bygglov nybyggnad av pantstation och odlingsmodul.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov rivning av del av, samt tillbyggnad av enbostadshus och fasadändring kulörändring samt ändringar av fönster på garage.
Entreprenadledare för ombyggnad av E20 mellan Göteborg-Örebro
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 12 månader.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov ändrad användning till handelslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser nybyggnad garage samt tillbyggnad av flerbostadshus med en veranda.
Inglasning av uteplatser i Örebro
Avser inglasning av uteplats. Hyresgästen får själv beställa av hyresvärd när det ska ske.
Ombyggnad till grundskola i Örebro
Avser mindre renovering med målning och nya golv samt anpassning av fastighet på Karlsgatan 30 i Örebro inför Vittra skola.
Slåtter i naturskyddade områden, Örebro län
Avser slåtterskötsel av de naturskyddade områdena Garphyttans nationalpark, naturreservaten Bastviken, Björskogsnäs (både åkervall och slåtteräng ingår), Venakärret, Herrfallsäng, Sixtorp, Harge uddar, Svenstorp, Rottorp samt naturminnet Egbyåsen och Natura 2000 Svenshyttan.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.