Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hallands län

Falkenberg (18)
Halmstad (38)
Hylte (5)
Kungsbacka (10)
Laholm (9)
Varberg (25)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Renovering och ombyggnad av BMSS boende mm i Falkenberg, Huvuddel 1-3
Projektet avser renovering och ombyggnad av SÄBO, dagverksamhet, BMSS, biståndsbedömda lägenheter och trygghetslägenheter. Huvuddel 1: Renovering och ombyggnad av hus 3 - Floragatan 2/Rötbäcksgatan 24 Huvuddel 2: Renovering och ombyggnad av hus 2 - Floragatan 4/Rötbäcksgatan 22 Huvuddel 3: Renovering och ombyggnad av hus 1 - Floragatan 1, 2 och 5
Rivning & nybyggnad av förskola i Halmstad
Rivning av befintlig förskola på fastigheten Nybyggnad av förskola om ca 1000 m2 BTA i ett plan. Förskolan innehåller 4 avdelningar samt tillagningskök. Ny utemiljö samt anläggning av infart med parkeringsplatser mm. ingår i projektet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter.
Vägmarkering inom Hallands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option).
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Mjellby konstmuseum skall både byggas till med nya lokaler för konsthantering och delvis renoveras invändigt.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Renovering av storkök i skola. I samband med renoveringen ska även matsalen byggas om. I befintligt kök lagas cirka 650 portioner i ett kök med kapacitet för cirka 400 portioner. En första prognos visade ett behov på ett storkök med matsal för 1200 portioner vilket har projekterats fram till färdigt FFU. Det har sedan visats sig att behovet är mindre och en ny projektering ska nu utföras för 700 portioner.
Till- och ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser till- och ombyggnad av affärshus och påbyggnad en våning (ca 350 kvm). Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Ombyggnad ispist i ishall i Kungsbacka
Projektet avser att Ispisten i Kungsbacka ishall ska rivas pga felaktigt utförd grundläggningsmetod. Följden blir att ispisten sjunker pga sättningar i mark. Befintlig betongplatta, som ej är pålad, ska rivas. Ny platta ska gjutas med underliggande balkar och pålar. Pålning till berg, schaktningsarbeten, installationsarbeten i form av ny kyla och underliggande värme samt rivning rivning av befintlig sarg ska utföras.
Ombyggnad av polishus till skola i Laholm
Avser ombyggnad av gamla polishuset inklusive fönsterbyte och tilläggsisolering för att möjliggöra byggnaden som evakueringsbyggnad för Osbecksgymnasiet.
Renovering av storkök i Knäred, Laholm
Planer finns för renovering av köket på Smedjebacken i Knäred för att få större kapacitet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planen avser att kunna inreda bostäder på vinden på fastigheten Baronen 2.
Reparation av uppställningsplattan, Halmstads flygplats
Anläggande av nytt slitlagerasfalt på uppställningsplattan. Innan nytt slitlager påförs ska ytor höjdjusteras genom fräsning och asfaltjustering till föreskrivna nivåer. Delar av uppställningsplats 2 och 3 ska utföras i armerad betong samt förses med nedsänkta uttagsboxar för försörjning av flygplan och som förberedelse för el-flyg. Uttagsboxarna tillhandahålls av beställaren. Entreprenaden omfattar även brunnar och kanalisation för el- och teleinstallationer.
Om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Postmästaren 16 för en mer flexibel lokalanvändning. Samt på Postmästaren 14 planeras ombyggnad för kontorsändamål med förbindelse till Postmästaren 16. Tillbyggnaden blir ca 1500 kvm.
Utbyggnad och ombyggnad av avloppsreningsverk i Varberg
Avser till- och ombyggnad av Åkulla avloppsreningsverk. Arbetet omfattar bl.a ny utbyggnad med markförlagd utjämningsbassäng, nya processteg, flytt av befintliga rör och komponenter, el och automation samt VVS.
Ny rötkammare till avloppsreningsverk i Falkenberg
Avser nybyggnad av en ny rötkammare (RK3) med tillhörande teknikbyggnad omfattar även tillhörande process- VVS- och el & teleinstallationer och markarbeten på Smedjeholms avloppsreningsverk i Falkenberg.
Ombyggnad av kontorslokaler i Halmstad
Mer information gällande omfattning av projektet kan ges när detaljplanen är antagen.
Renovering av polishus i Laholm
Renovering av fd polishus till kontor.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad av befintlig skola på 800kvm med skolsalar.
Ombyggnad av annex till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 25 lägenheter i Patrikshills annex.
Ombyggnad av skola till daglig verksamhet i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kyrkskolan i centrala Kungsbacka till lokaler för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för den nya verksamheten. Delar av Daglig verksamhet finns nu i fastigheter i kvarteren Gjutaren och Liljan i centrala Kungsbacka och i samband med att dessa ska rivas under våren 2023, förväntas Daglig verksamhet kunna flytta in i Kyrkskolan.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Entreprenaden omfattar ombyggnation samt underhållsarbeten av befintliga förskolelokaler i nära anslutning till pågående verksamhet och annan entreprenad.
Bangårdsåtgärder i Väröbacka
Förlängning och elektrifiering av ett sidospår, byte av växel, komplettering av signaler och kontaktledning. Ny kontaktledning mot Södra Cells anläggning.
Renovering av lokaler i Laholm
Planer finns för upprustning av socialtjänstens lokaler vid Tivolitorget i Laholm.
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering och ombyggnad av grundskola för F-6. Skolan ska efter projektet ha kapacitet för upp till 250 elever. Syftet med projektet är i stora drag att avsevärt förlänga skolans tekniska livslängd och genom viss invändig ombyggnad bättre anpassa lokalerna till verksamhetens behov. Detta ska ske genom att bl.a. byta ut stora delar av installationssystemen, tak- och fönsterbyte, omdisponering av vissa ytor invändigt, förbättra tillgänglighet och förnya utemiljön. Exempel på arbetsmoment. - takbyte på stora delar av skolan - fönsterbyte på vissa delar av skolan - fasadåtgärder - i stora delar nytt ventilationssystem - i stora delar nya el-, tele- och datainstallationer samt belysning - i stora delar nytt inre VA- och värmesystem - i stora delar nya yttre VA-system inkl. fettavskiljare till kök - ytskiktsrenovering inkl. golv, undertak och ommålning - renovering av befintliga WC och fler nya WC samt RWC - markarbeten och asfaltering - utemiljö med sport- och lekutrustning
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Renovering av befintligt flerbostadshus samt nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Ombyggnad av skola. Skolan skall bli större.
In-och utvändigt underhåll på Folktandvård i Halmstads kommun
Avser in-och utvändigt underhåll på Oskarströms Folktandvård. Omfattar bl.a tak-, fasad, vs- och ventilationsarbeten, samt solcellsinstallation.
Ombyggnad av gata i Varberg
Avser omfattar anläggningsarbete med ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar m.m i Varberg.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Halmstads Fastighets AB
Avser ombyggnad av personhissar i flertalet fastigheter i Halmstads kommun. Objektens läge: Siken 6, Bredgatan 7 Flundran 4; Kaptensgatan 9 Almen 15, Norra Vägen 4 Brogård 1:4, Getinge, Mellangatan 6 Enslöv 8:33, Ålängesvägen 31 F Oskarström 2:29, Mossegatan 8 A
Tillbyggnad av hotellrum i Varberg
Nybyggnad av hotellrum, 28st.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av brandstation i Hyltebruk
Invändig renovering av brandstation samt mindre tillbyggnad för att fylla kraven.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad/lokalanpassning av butik till kontor.
Till- och ombyggnation av högreservoar i Tröinge, Falkenberg
Objektet avser rivnings-, bygg-, måleri-, ventilation-, el & tele- samt markarbeten.
Ombyggnad av vattenverk i Varbergs kommun
Avser installation av ny processinredning samt renovering med bygg- och installationsarbeten av vattenverket i Gunnarsjö, Varbergs kommun. Arbetet omfattar process-, bygg-, VVS- samt el och tele-arbeten.
Tillbyggnad av stall i Halmstad
Tillbyggnad av stall samt flytt av carport.
Installation av solkraftverk på flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser 2 installationer av solkraftverk, ytmonterade på tak.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Kungsbacka
Entreprenaden innefattar byte av konstgräs på 3 st fotbollsplaner Kullaviksplanen, Tingbergsvallen och Kaparen, samt upprustning av mark och anläggning.
Rivning och nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad. Nybyggnationen kommer komma före rivningen.
Ombyggnad av affärshus i Falkenberg
Anordna parkering samt rivning av skärmtak och skyltar.
Ombyggnad av VA-ledning i Hyltebruk
Avser avser infodringsledning av PE-rör samt byte av vattenledning och byte av vatten- och spillvattenserviser vid Landerydsvägen, mellan Dalgatan/Allégatan till Stenhuggaregatan i Hyltebruk.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
Utvändig ändring av samlingslokal, balkongräcken och fasad samt färgbyte.
Installation av solkraft på Halmstads Arena
Avser utbyggnad av befintlig solkraftsanläggning och i vissa delar kompletteras på Halmstads Arena. Utbyggnad med 200 kW, cirka 500 solcellspaneler.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser utvändig renovering av 2 st flerbostadshus. Arbetet omfattar betongrenoveringsarbeten, utbyte utvändig träpanel, målningsarbeten. Objektet är beläget på bostadsområdet Vallås i Halmstad.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser utvändig renovering av 2 st flerbostadshus. Arbetet omfattar betongrenoveringsarbeten, utbyte utvändig träpanel, målningsarbeten. Objektet är beläget på bostadsområdet Vallås i Halmstad. Option finns på projekt ID 2143633 på ytterligare 2 st likadana hus.
Utvändigt underhåll av kontor i Laholm
Omläggning av tak, nya fönster mm
Åtgärder av spillvattenledning på Flottiljområdet i Halmstad
Åtgärder/byte av spillvattenledningar flottiljområdet Halmstad.
Utbyte av slamskrapor i försedimentsbassänger i Halmstad
Avser utbyte av fyra slamskrapor med tillhörande drivpaket till fyra försedimenteringsbassänger. I entreprenaden skall montage ingå, och el, styr inkopplas till avsedda plintar i styrskåp.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser byte av bandtäckning, papp, hängrännor, stuprör och huvar på 5 st flerbostadshus Varberg. Adress: Apelvikshöjd 1 - Apelviksvägen 7-13, Rödaledstigen 4
Utvändigt underhåll på restaurang i Varberg
Avser demontering av befintliga markiser och tillhörande bärverk, nybyggnation av nytt tak inklusive stålkonstruktion samt glaspartier på fastigheten Getakärr 3:63 där fästningsterrassen är belägen.
Ny solcellsanläggning på en fastighet i Halmstad
Avser leverans och installation av komplett funktionsfärdigt och driftsatt solkraftverkssystem anslutet till elnätet för leverans av elenergi. Verksamheten i fastigheten är kommunal verkstad och försäljning, återbruk.
Utbyte av låssystem inom Hallands sjukhus, Halmstad
Avser utbyte av det nuvarande klassiska nyckelbaserade låssystemet till ett elektromekaniskt nyckelsystem inom Hallands sjukhus Halmstad. Som optioner kan även utbyte av låssystem koma att utföras inom övriga fastigheter inom Region Halland. Avtalstid 4 år.
Renovering av fasad på varmbadhus i Varberg
Avser större renovering av varmbadhusets fasad i Varberg.
Utvändig renovering av idrottshall i Varberg
Avser utvändig renovering av Varbergs idottshall och omfattar bl.a åtgärder för fuktskydd, åtgärder på fasad samt byte av taktäckning. Byggnaden är kulturminnesmärkt så entreprenaden sker i samråd med Kulturmiljö Halland.
Utvändigt underhåll av Kyrka
Renovera/måla fönster och dörrar.
Ombyggnad av industrilokal i Varberg
Ventilation, bärande konstruktion, hiss o va.
Utvändigt underhåll av Kyrka
Renovera/måla fönster och dörrar.
Ombyggnad av hotell i Laholm
Ändrad användning från konferens till hotell och tillbyggnad 1 våning.
Om- och tillbyggnad av idrottsarena i Varberg
Avser om-och tillbyggnad av Varberg Energi Arena för att uppfylla de krav som ställs på arenan för allsvenskt spel i fotboll. Entreprenaden omfattar nya sittplatser, toaletter, serveringsställen, belysning och disponibla utrymmen för ingående föreningar.
Tillbyggnad av kanslihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av verksamhet/kansli. Kontorsrum.
Invändigt underhåll på Flisans värmeverk i Varberg
Avser mekniska reparationsarbeten , omfattar byte av botten och stegmatare i bränsleinmatning Panna 7, Flisans Värmeverk i Varberg.
Ombyggnad av VA-ledning i Hyltebruk
Avser utbyte av befintlig vattenledning samt serviser. Uppskattad längd för om/nybyggnad av VA-ledningar är cirka 175 meter.
Utvändigt underhåll på fastighet i Varberg
Avser yttertaksrenovering av papptak, derbigumtak och koppartak inklusive dess takavvattning.
Renovering av flerbostadshus i Getinge, Halmstads kommun
Avser huvudsakligen betongrenovering på loftgång och trapphus. Löpande arbeten.
Byte av kontrollutrustning i nätstation, Halmstad
Avser byte av befintlig kontrollutrustning på stationen H3 Gamletull i centrala Halmstad.
Rivning av kontor i Kungsbacka
Rivning av kontor och biograf.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Halmstad
Avser modernisering av personhiss i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av industri med stålstomme, pannrum.
Takbyte på äldreboende i Varberg
Avser yttertaksrenovering av papp- och plåttak. Det ingår även byte av fasader i en mindre omfattning, samt byte av takavvattning, takluckor, huvar och luftare. Ny taksäkerhet ska monteras.
In- och utvändigt underhåll av kapell i Varberg
Avser utvändig och invändig renovering av Apelvikens kapell, byggnad med obduktionsrum, hall och vilorum.
Rivning- och sanering av stallbyggnad i Falkenbergs kommun
Avser rivning och sanering av byggnad på Töringe 3:84 i Falkenbergs kommun.
Golvarbeten i stadsbiblioteket i Halmstad
Avser golvbyte på Stadsbiblioteket i Halmstad. Hela entréplanets golv ska bytas ut samt även golvet iHalmstads konsthall.
Utvändigt underhåll på ridhus i Falkenberg
Avser takomläggning och underhållsarbeten som skall utföras på ridhusbyggnaden som består av manege och stall A på plan 1 och omklädning, kontor och oinredd vind på plan 2, och en foderlada där sanering av påväxt på takstolar skall göras.
Ombyggnad av värmesystem i kyrka i Falkenberg
Ombyggnad av värmeproduktionssystem och uppgradering av styrsystem.
Ombyggnad av matsal på skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av tidigare hemkunskapssal till matsal samt ombyggnad inkl. rivning av bärande vägg i bef matsal för att tillgodose ett ökat platsbehov i Åsaskolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Utvändig ändring av flerbostadshus. Den utvändiga ändringen berör en mur som även är yttervägg till ett underjordiskt garage. Åtgärden är att de ska stänga igen öppna fönster i den här muren med plåtar och brandluckor för de upplever att de parkerade bilarna blir väldigt nersmutsade då denna mur ligger utmed en vältrafikerad väg.
Ombyggnad av personallokal i Hyltebruk
Ombyggnad av församlingshem till vaktmästeribyggnad samt ombyggnad av befintliga vaktmästeribyggnaden och renovering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Utvändig ändring av industribyggnad, hiss och utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Utvändig ändring av skolbyggnad. Det avser målning av tak i motsvarande kulör likt tidigare.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Kontor görs om till klassrum, ny vent och utrymningstrappa.
Tillbyggnad av affärshus i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler, blomsterdesign trädgård.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Utvändig ändring av industribyggnad/lokal. Man skall gjuta en platta utanför befintlig industribyggnad för att ha ett gasolpaket för naturgas.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Falkenberg
Takbyte. Byte från enkupiga tegelpannor till tvåkupiga betongpannor. Samt installation av ny branddörr på vinden.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Tillbyggnad av flerbostadshus samt utvändig ändring av takterrass.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Avser utvändig ändring av industribyggnad, byte av tak.
Utvändigt underhåll av förskola i Falkenberg
Ändrad fasad på förskola. Utbyte av 2 fönster till dörrar.
Utvändigt underhåll av lager i Varberg
Insättning av port i lagerlokal.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Utvändig ändring av skola. Fasadskylt till Engelska skolan.
Invändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Utvändig och invändig ändring av affärsbyggnad/lokal. Invändig ombyggnad till annan verksamhet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Utvändig ändring av industribyggnad. Utrymningsväg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus. Byte av entréparti och dörr.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).