Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hallands län

Falkenberg (28)
Halmstad (46)
Hylte (5)
Kungsbacka (14)
Laholm (6)
Varberg (21)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Avser förnyelse av 400 kV-ledning mellan Breared och Söderåsen FL7 S3-4 luftledning, ca 88 km. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla ledningen.
Omvanling av verksamheter till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syft e är att omvandla området från verksamheter till bostadsområde med möjlighet till lokaler i markplan. Målsättningen är att skapa möjligheter för ca 100 nya bostäder i området.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Total ombyggnad i Falkenberg
ÄFS- Ätrafors Tot ombyggnad, deln Uniper.
Ledningsarbeten Hjuleberg
P2101 Ansl PV Hjuleberg
Ombyggnad av äldreboende i Laholm
Avser ombyggnad och renovering av Randerslund som är ett äldreboende med 6 st avdelningar med ett storkök samt två komplementbyggnader. Första etappen omfattar storkök, huvudentré och matsal samt påbyggnad av nytt fläktrum med ny teknik från ny bergvärmeanläggning, borrning. Ombyggnaden genomförs med etappindelning två avdelningar i taget på grund av evakuering.
Utökning av optisk sorteringsanläggning vid avfallsanläggning i Halmstad
Avser utökning av optisk sorteringsanläggning av förpackningar och returpapper m.m. Anläggningen ska vara kompatibel med den nuvarande optiska sorteringsanläggningen för mat- och restavfall, och sorteringsanläggningen för ytterligare åtta (8) fraktioner ska rymmas inom den befintliga byggnaden. Utökning av optisk sorteringsanläggning ska vara klar och övertagandet av anläggningen ska äga rum 2025-03-31.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sörse, i Varberg
Husens klimatskal har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas ut. I samband med renovering av flerbostadshusen behöver även utemiljön i form av innegårdar, komplementbyggnader, allmänna ytor m.m. ses över. Under entreprenadtiden kommer hyresgästerna att bo kvar, vilket ställer höga krav på kommunikationsförmåga i mötet med hyresgästerna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ombyggnad av befintliga lägenheter. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser renovering av befintliga lägenheter. Tvättstugor som ska byggas om. byte av kök, badrum samt ytskikt.
Tillbyggnad av lager i Varberg
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av skola till bostäder i Särö, Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av Ekenässkolan till 10 lägenheter med bostadsrätt. Markarbeten.
Tillbyggnad av förskola i Laholm
Tillbyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av förskola i Laholm
Avser om- och tillbyggnad av Junibackens förskola.
Varmmassabeläggning på E6 betongväg i Distrikt Väst
Utbyte av betong till asfaltsbeläggning. E6 Geting södergående.
Till- och ombyggnad av samlingslokal i Halmstad
Avser tillgänglighetsanpassning och omfattar ändring av foajéns planlösning, ventilationsinstallation samt installation av hiss och uppsättning av skylt.
Ombyggnad av ventilation samt invändigt underhåll på skola i Falkenberg
Projektet avser byte av ventilationsarggregat i befintlig skolbyggnad och ytskiktsrenovering samt byte del av undertak och armaturer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad till nya lägenheter med en yta på ca 2000 m2 bta, inkluderande lägenheter samt trapphusplan.
Hyresgästanpassning samt tillbyggnad vid vårdcentral och tandläkarmottagning i Halmstad
Befintlig vårdcentral ska genomgå mindre anpassningar under pågående verksamhet. Folktandvård skapas genom anpassning av fd kontorslokaler samt en tillbyggnad inne på fastighetens atriumgård.
Byggåtgärder i samband med traversbyte vid P1/P2, Kristinehedsverket i Halmstad
Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) skall installera en ny travers i Kristinehedsverkets avfallsbunker för panna 1 och 2. I samband med traversinstallationen skall förberedande arbeten för traversinstallation samt förbättrings- och förstärkningsarbete av avfallsbunkern genomföras. Detta omfattar installationer och byggnadsarbeten som syftar till att förstärka bunkerhallen samt byte av bunkerhallens tak, installation av ny brandgasventilation och taklucka.
Ombyggnad av kontor, i Varberg
Avser ombyggnad, fasadändring av kontorshus, ändring i konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av fundament till ny ackumulatortank som ska kopplas till fjärrvärme.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Avser hyresgästanpassning i kontorshus, samt fasadändring.
Tillbyggnad av skola i Laholm
Tillbyggnad av skola, kök.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Halmstad
Avser om- och tillbyggnad av gemensamma ytor samt personalutrymmen och kontor. Antalet boendeplatser kommer inte att påverkas.
Ombyggnad av vårdhem i Laholm
Ändrad användning av vårdlokaler.
Ramavtal avseende byggtjänster, Halmstads Fastighetsaktiebolag
Ramavtal avseende byggservice och byggprojekt. Avtalstid 2024-05-01 - 2028-04-30.
Byte av inglasningsluckor på balkonger på flerbostadshus i Varberg
Entreprenaden omfattar byten av öppningsbara inglasningsluckor på balkonger inkl. markplan i tre (3) flerbostadshus. Arbetet omfattar även funktionskontroll och service av befintliga solskydd.
Breddning och anpassning av GC-banor i Varberg
Objektet avser GC Inre tvärstråk Etapp 2. Projektet omfattar följande: breddning av befintlig gång- och cykelväg, ca 1400 m, 3 st passager vid tre cirkulationsplatser, kanalisation för el-ledningar, byte av belysning samt 4 st hållplatslägen och ytterligare en hållplatsperrong.
Renovering av frånluftssystem i flerbostadshus i Halmstad
Avser renovering av frånluftssystem på fyra flerbostadshus på Fågelvägen 4 A-E och 6 A-F.
Installation av screenmarkiser på SÄBO i Varbergs kommun
Avser nya screeningmarkiser på SÄBO fastigheter runt om i Varberg. De fastigheter det gäller är följande: Östergården 2 st fastigheter (27 och 23A-K), Varberg Skansliden, Varberg Myllan Brearedsgården, Varberg Lindgården, Trönninge Limagården, Väröbacka Kungsängen, Kungsäter Videbo, Veddige Sannagården, Tvååker Ekekullen, Rolfstorp
Lokalanpassning för LSS vid gruppbostad i Falkenberg
Entreprenaden omfattar ombyggnad av gruppbostad i Ljungby till att inrymma 4 lägenheter för LSS samt personalutrymme. Åtgärderna inkluderar ombyggnation av befintliga utrymmen, ny hiss samt sprinkler i hela byggnaden. Tre befintliga boendelägenheter ytskiktsrenoveras och en ny fjärde boendelägenhet tillskapas.
Rivning av kvarteret Gjutaren i Kungsbacka
På fastigheten finns en industribyggnad som innefattar flera byggnader i ett sammanhängande block om ca 3000 m2 BYA. I en av byggnaderna finns även skyddsrum i källaren som ska rivas.
Betong- och takrenovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet omfattar renovering av tak. Balkonger som skall betongrenoveras samt nya balkongfronter som skall monteras. Samt en del fasadåtgärder.
Ombyggnad av industrihus till lager och kontor i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av industrihus till 100 m2 lager samt 50 m2 kontor.
Ombyggnation av internvärmenät och värmeundercentraler på Halmstad garnison
Avser ombyggnation av internvärmenät och värmeundercentraler på Halmstad garnison. Projektet består av byggnation av, för området, ny mottagningscentral för fjärrvärme, utbyte av delar av intervärmenätet (~1000 m) samt ombyggnation av ett fyrtiotal värmeundercentraler och arbetet kommer att vara uppdelad i etapper mellan 2023-2027.
Utökning av lägenhetsyta på flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser att bygga ut lägenhetsytan på 4 befintliga lägenheter, yta: ca 150 m2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Avser fasadändring i form av fönsterbyten, takrenovering och målning av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ändring av bärande konstruktion.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser utvändig renovering som avser fönsterbyte, ommålning av fasader samt byte av tak på flerbostadshus.
Byte av FTX och Styr i flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser byte av 8 st FTX aggregat till nya. Ny styr och övervakning för ventilation, värme och varmvatten.
Utvändigt underhåll av vårdlokal i Kungsbacka
Avser fasadrenovering av tandläkarmottagningen i Kungsbacka.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Arbetena utgörs bland annat av betongrenovering på loftgångar och balkonger, fasadunderhåll, renovering loftgångs- och balkongräcken. Upphandlingen avser utvändig renovering av bostadshus inom fastigheten Vallmon 1, Nyvången 22-24 i Halmstad.
Ombyggnad av industrihus i Varberg
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av industri.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Halmstad, etapp1
Avser modernisering av 5st personhissar i flerbostadshus i Halmstad. Objektens läge: Gråstenen 3,4,5 Adress: Nyhemsgatan 24, 30, 34, 40, 42.
Ombyggnad av idrottshall i Halmstad
Ombyggnad av läktare.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad av plåt.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
HFAB har för avsikt att på rubricerade fastighet installera en bergvärmeanläggning med 2 värmepumpar 60 + 60 kW. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup/spets betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Källvägen 16 som betjänar Källvägen 15 A-C och 16 A-C med värme och varmvatten via ett kulvertsystem.
Upprustning av storkök i Halmstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024. Avser upprustning av storkök inom Halmstad kommuns fastigheter.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Varberg, etapp 3
Avser byte av bandtäckning, papp, hängrännor, stuprör och huvar på 3 st flerbostadshus. Adress: Apelvikshöjd 2 - Rödaledstigen 16, 18 och 22 i Varberg. Etapp 3 beräknas utföras år 2024.
Utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Fasadändring av kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av industri/lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Fasadändring av flerbostadshus samt inglasning av balkonger och tillbyggnad entrétak.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontors- och butiksbyggnad.
Utvändigt underhåll på kyrka i Slöinge
Avser underhåll av fasad och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
HFAB har för avsikt att på rubricerade fastighet installera en bergvärmeanläggning med en värmepump 60 kW. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup/spets betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Eldsbergavägen 44 F som betjänar Eldsbergavägen 44 A-F och Kyrkobergsvägen 1-7 med värme och varmvatten via ett kulvertsystem.
Rivning av rökgaskondenseringsanläggning i Halmstad
Rivningslov för rivning av rökgasanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser rivning av del av befintlig byggnad och uppbyggnad av en yttervägg. I projektet ingår även markberedning med spängstensmassor.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
Avser installation av en bergvärmeanläggning. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Dalavägen 11 som betjänar Dalavägen 5-13 via ett kulvertsystem för värme och varmvatten. Entreprenaden innehåller option, installation av värmemängdsmätare.
Ombyggnad av idrottshall i Varberg
Avser installation/ändring av ventilation i sporthall samt ytskiktsrenovering i omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Falkenberg
Utvändigt underhåll av parkeringshus.
Invändigt underhåll i Alfshögs kyrka i Vessingbro
Avser underhåll invändig puts, åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktioner. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Utvändigt underhåll på kyrka i Ullared
Avser underhåll av fasad och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Utvändigt underhåll på kyrka i Halmstads kommun
Avser tak och fasad renovering på Tönnersjö kyrka.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
HFAB har för avsikt att på rubricerade fastighet installera en bergvärmeanläggning. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Ekebergsvägen 13 som betjänar Ekebergsvägen 13-15 med värme och varmvatten. Entreprenaden innehåller option, installation av värmemängdsmätare.
Naturvärdesinventering, Halmstad
I samband med detaljplanering av området är kommunen i behov av en naturvärdesinventering. Inventeringen ska undersöka om det finns särskilda naturvärden inom planområdet för etapp 2.
Utvändigt underhåll på kyrka i Fagered, Falkenbergs kommun
Avser underhåll av fasad inklusive mindre åtgärder på portar, fönster och luckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Utvändigt underhåll på kyrka i Kinnared
Avser underhåll av fasad inklusive mindre åtgärder på portar, fönster och luckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
Avser installation en bergvärmeanläggning. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Elvavägen 15 som betjänar Elvavägen 15 A-J via ett kulvertsystem med värme och varmvatten. Entreprenaden innehåller option, installation av värmemängdsmätare.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Fasadrenovering. Putsarbeten och ommålning av fasad med delvis tegel. Loftgångar av betong ska slipas och lagas.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Avser nybyggnad av entresolplan.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Avser tillbyggnad av affärslokaler.
Rivning av skola i Halmstad
Rivning av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
ÅSA 3:311
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av industrihus i Hyltebruk
Anmälan om installation/ändring av ventilation i industribyggnad.
Ullared 2:12
Ändrad användning, uppförande av skylt samt ändrad fasad.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändrad användning - ändrad planlösning samt ny utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Ändring av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av läkarcentral i Kungsbacka
Ändrad användning av kontor till läkarmottagning.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Fasadändring av skola. Utrymnigstrappa.
Ändrad användning i affärslokal i Kungsbacka
Avser ändrad användning av byggnad till skolverksamhet.
Tillbyggnad av skola i Halmstad
Tillbyggnad av skolbyggnad. Utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Utvändig ändring av skolbyggnad. Montering av fasta solskydd.
Utvändigt underhåll av museum i Falkenberg
Utvändigt underhåll av museum.
Utvändigt underhåll av museum i Falkenberg
Utvändigt underhåll av museum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Renovering av fasad och byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Ändrad fasad. Byta ut befintligt fönster till balkongdörr och bygga en balkong.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ändring av planlösning i verksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad/lokal (batterilager).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).