Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hallands län

Falkenberg (15)
Halmstad (30)
Hylte (6)
Kungsbacka (11)
Laholm (11)
Varberg (18)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser påbyggnad med två våningar på befintlig huskropp samt ombyggnad av befintliga lägenheter. Ombyggnad av 290 lägenheter och nybyggnad av 90 lägenheter. Hissar installeras. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering och ombyggnad av BMSS boende mm i Falkenberg, Huvuddel 1-3
Projektet avser renovering och ombyggnad av SÄBO, dagverksamhet, BMSS, biståndsbedömda lägenheter och trygghetslägenheter. Huvuddel 1: Renovering och ombyggnad av hus 3 - Floragatan 2/Rötbäcksgatan 24 Huvuddel 2: Renovering och ombyggnad av hus 2 - Floragatan 4/Rötbäcksgatan 22 Huvuddel 3: Renovering och ombyggnad av hus 1 - Floragatan 1, 2 och 5
Strategisk samverkansentreprenad för kontor och lokaler åt HFAB, Halmstad
Upphandling av en strategisk samverkansentreprenad för kontor och lokaler åt HFAB.
Ombyggnad till PCI-lab och ombyggnad av IVA på Hallands sjukhus i Halmstad
Avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus 191, plan 12 till PCI-labb och ett nytt fläktrum på en närliggande innergård. Samt ombyggnadsarbeten på IVA.
Ombyggnad av industri till vårdcentral, kulturskola mm i Halmstad
Fastigheten Bogserbåten 1 på Söder är avsedd för industriändamål. I detaljplan ska vårdcentral, kulturskola, kontor samt konsertlokal nu prövas.
Ombyggnad av ställverk i Onsala
llevio AB avser att bygga om befintligt 130/50/10kV ställverk på nuvarande ställverksområde parallellt med befintligt driftsatt ställverk. Utökning av befintligt 10kV inomhusställverk. Nytt dubbelbrytarställverk utomhus för 50kV fördelning. Nya portaler och fundament samt nya avspänningsstolpar. Ny kontrollutrustning för inomhus och utomhusställverk.
Rivning & nybyggnad av förskola i Halmstad
Rivning av befintlig förskola på fastigheten Nybyggnad av förskola om ca 1000 m2 BTA i ett plan. Förskolan innehåller 4 avdelningar samt tillagningskök. Ny utemiljö samt anläggning av infart med parkeringsplatser mm. ingår i projektet.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Mjellby konstmuseum skall både byggas till med nya lokaler för konsthantering och delvis renoveras invändigt.
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av Frennarps byskola.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.
Tillbyggnad av produktionslokal i Varberg
Tillbyggnad av Trönningeskolan för ca 200 elever innehållande bl a klassrum, grupprum, kommunikationsytor, entréer och matsal. Sam att skolgården iordningställs efter den nya utbyggnaden.
Renovering av storkök i Knäred, Laholm
Planer finns för renovering av köket på Smedjebacken i Knäred för att få större kapacitet.
Ny rötkammare till avloppsreningsverk i Falkenberg
Avser nybyggnad av en ny rötkammare (RK3) med tillhörande teknikbyggnad omfattar även tillhörande process- VVS- och el & teleinstallationer och markarbeten på Smedjeholms avloppsreningsverk i Falkenberg.
Flytt av spår, sanering, ny lastplats m m i Falkenberg
Projektet avser flytt av spår, sanering mm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Muddring av hamn i Falkenbergs hamn
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment inom Falkenbergs hamns inre del av farled framför kaj B2. Området som ska underhållsmuddras till föreskrivet ramfritt djup och utgör en yta om ca 1500 m2. Teoretisk fast volym är ca 1600 m3.
Ombyggnad av skola till daglig verksamhet i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kyrkskolan i centrala Kungsbacka till lokaler för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för den nya verksamheten. Delar av Daglig verksamhet finns nu i fastigheter i kvarteren Gjutaren och Liljan i centrala Kungsbacka och i samband med att dessa ska rivas under våren 2023, förväntas Daglig verksamhet kunna flytta in i Kyrkskolan.
Tillbyggnad av kontor och lager i Varberg
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av annex till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 25 lägenheter i Patrikshills annex.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll i Hylte
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll och omfattar underhålls- och ombyggnadsarbeten inom kommunens och Hyltebostäders fastigheter. Avtalstid 2022-10-01 - 2024-09-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Bangårdsåtgärder i Väröbacka
Förlängning och elektrifiering av ett sidospår, byte av växel, komplettering av signaler och kontaktledning. Ny kontaktledning mot Södra Cells anläggning.
Nytt trygghetslarm till särskilt boende i Falkenberg
Option:2026-11-01 - 2027-10-31 Option:2027-11-01 - 2028-10-31
Ombyggnad av skola i Kungsbacka
En rockad äger rum mellan Åsa Gårdsskolan och Åsaskolan. Folkbiblioteket flyttar ifrån Åsaskolan till Åsa Gårdsskolan för att därefter kunna flytta högstadieelever till Åsaskolan från Åsa Gårdsskolan. För att ge plats för ett folkbibliotek på Åsa Gårdsskolan kommer ett antal utrymmen behöva byggas om. I stora drag handlar det om cirka 240 kvm sammanhängande yta som ska bli ett permanent folkbibliotek. Det innebär att befintligt skolbibliotek, NO-sal och musiksal byggs om.
Ombyggnad av hotell i Laholm
Ändrad användning från konferens till hotell och tillbyggnad 1 våning.
Utbyggnad av biograf i Varberg
Syftet med planändringen är att möjliggöra för utökad byggrätt för biografens befintliga verksamhet. Aktuell planändring omfattar endast del av fastighet Trädgården 7 och markanvändningen är fortsatt handelsändamål. Den yta som planändringen omfattar utgör ungefär 200 m². Byggnaden används bland annat av Svenska Bio som biograf.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av transformatorstation i Häradsbo
Häradsbo åtgärda jordströmmar
Ny shuntkondensator i Häradsbo
Ny shuntkondensator
Upprustning av park i Varberg
Projektet avser upprustning av park. Ligger inte med i budget före 2023.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Laholmshem AB avser upphandla utvändig renovering av fasader, tak och mark på fastigheten Hov 3:46 på Carlsminnevägen 4-16 i Ysby, Laholm. Fastigheten består av 18 lägenheter i radhus och parhus.
Broreparation i Varberg
Avser breddning, förstärkning och reparation av: Bro 13-352-1 över Engelbrektsgatan i Varberg Bro 13-353-1 över Magasinsgatan i Varberg Samt beläggningsarbete på del av Västkustvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på vind. Tak renoveras – tegelpannor och papptak samt plåtar Fasad renoveras – tegelskador, tegelfogar, puts, balkonger. Trapphus ska målas om och belysning byts. Passersystem och digitalt bokningssystem installeras. I källare ska nya lägenhetsförråd som ersätter vindsförråd iordningställas
Markanläggning inför paviljong i Halmstad
Projektet avser markanläggning av ny skolgård samt markarbeten inför etablering av paviljonger.
Till- och ombyggnation av högreservoar i Tröinge, Falkenberg
Objektet avser rivnings-, bygg-, måleri-, ventilation-, el & tele- samt markarbeten.
Ombyggnad av busstationsområdet i Torup
2 busshållplatser, tillgänglighetsanpassning, parkering mm.
Installation av solkraftverk på flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser 2 installationer av solkraftverk, ytmonterade på tak.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Ombyggnad av kontor och lagerfastighet.
Upprustning av innergård i Falkenberg
Entreprenaden omfattar upprustning av innergårdsmiljön i kvarteret Sloalyckan i Falkenbergskommun. Upprustningen omfattas av: * Lekplats * Grönytor * Planteringsytor * Gångvägar och planer * Dränering * Belysning
Renovering av pumpstation samt nya ledningar i Halmstad
Avser renovering avloppspumpstation P41 på Enebärsstigen i Frösakull, Halmstads kommun.
Ombyggnad av habilitering i Halmstad
Byggnad 124 uppfördes ursprungligen 1922, och tillbyggnader på gavlarna utfördes 1965. Byggnaden består av 4 våningsplan varvid ett källarplan och ett vindsplan. Invändigt ska ytskikt bytas ut och vissa planlösningsförändringar utföras. Fönsterbyte ska utföras. Yttertaket ska renoveras, dock ska bef takbeläggning av tegelpannor återanvändas. VA- och dräneringsledningar vid och runt byggnaden behöver bytas ut till nya, vilket då även påverkar befintlig markanläggning. Invändiga rörinstallationer, såsom tapp- och spillvatten ska bytas ut till nytt. Under grundplattan ska spillvattenledningar bytas ut till nya. Värmesystem ska bytas ut till nytt, från och med försörjningspunkten i teknikrummet. Luftbehandlingsinstallationer ska bytas ut till nytt av typ VAV med integrerat styr och reglersystem. Elinstallationer ska bytas ut till nytt. Rivning av rör-, luft- och el-installationer utförs av byggentreprenören (generalentreprenören) enligt föreskrifter i tekniska beskrivningar.
Renovering av Harplinge högreservoar i Halmstads kommun
Avser invändig och utvändig renovering och modernisering av dricksvattenreservoar, Bruttovolym ca 300 m3, inklusive bland annat utbyte av rördelar och rörgalleri, markarbeten samt uppförande av en ny överbyggnad.
Restaureringen av sjön Roten i Hylte kommun
Förberedande arbeten inför restaureringen av sjön Roten, väster om Södra Unnaryd, till att åter bli en fågelsjö. Det gäller framtagande av en liten miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning av en dammkonstruktion samt övriga förarbeten fram till en ansökan för vattendom.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Kungsbacka
Entreprenaden innefattar byte av konstgräs på 3 st fotbollsplaner Kullaviksplanen, Tingbergsvallen och Kaparen, samt upprustning av mark och anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Tillbyggnad av kontor med 5 platser.
Lokalanpassning av lokal i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på yttertak. Sanering enligt miljöinventering ingår i entreprenaden.
Byte av hissar vid järnvägsstation i Laholm
Projektet avser byte av fyra stycken befintliga hydraulhissar vid järnvägsstation.
Renovering av Veddige Idrottsplats i Varbergs kommun
Avser renovering av omklädningsrum, duschutrymme, WC, förråd, entré, pannrum samt elcentral på Veddinge IP i Varberg.
Ombyggnad av förskola i Laholm
Köksrenovering samt installation/ändring av ventilation i förskola.
Ombyggnad av förskola i Laholm
Köksrenovering samt installation/ändring av ventilation i förskola.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
Utvändig ändring av samlingslokal, balkongräcken och fasad samt färgbyte. Volontären kommer att utföras delvis i egen regi under en 5-års period. Beställaren kommer att tillfråga entreprenörer vid behov under denna 5-års period.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Tillbyggnad av kontorsdel på golfbana.
Invändigt underhåll av kyrka i Varberg
Invändiga renoveringsarbeten. Finns inga beslut på projektet. Ingen byggstart före 2023.
Utbyte av låssystem inom Hallands sjukhus, Halmstad
Avser utbyte av det nuvarande klassiska nyckelbaserade låssystemet till ett elektromekaniskt nyckelsystem inom Hallands sjukhus Halmstad. Som optioner kan även utbyte av låssystem koma att utföras inom övriga fastigheter inom Region Halland. Avtalstid 4 år.
Utbyte av slamskrapor i försedimentsbassänger i Halmstad
Avser utbyte av fyra slamskrapor med tillhörande drivpaket till fyra försedimenteringsbassänger. I entreprenaden skall montage ingå, och el, styr inkopplas till avsedda plintar i styrskåp.
Utvändigt underhåll på gymnastikhall vid skola i Varberg
Avser yttertaksrenovering av papp- och plåtdetaljer på Mariedals skolans gymnastikhall.
Utvändigt underhåll på restaurang i Varberg
Avser demontering av befintliga markiser och tillhörande bärverk, nybyggnation av nytt tak inklusive stålkonstruktion samt glaspartier på fastigheten Getakärr 3:63 där fästningsterrassen är belägen.
Ny solcellsanläggning på en fastighet i Halmstad
Avser leverans och installation av komplett funktionsfärdigt och driftsatt solkraftverkssystem anslutet till elnätet för leverans av elenergi. Verksamheten i fastigheten är kommunal verkstad och försäljning, återbruk.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
VBO Vessingebro.Totalombyggnad av 50/10kV-station, ny plats.
Om- och tillbyggnad av idrottsarena i Varberg
Avser om-och tillbyggnad av Varberg Energi Arena för att uppfylla de krav som ställs på arenan för allsvenskt spel i fotboll. Entreprenaden omfattar nya sittplatser, toaletter, serveringsställen, belysning och disponibla utrymmen för ingående föreningar.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Tillbyggnad av industribyggnad, omklädningsrum.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad av småbarnsavdelning. En avdelning på cirka 70-80kvm.
Renovering av bassänger i simhall i Halmstad
Objektet omfattar renovering av bassängerna på Brottet simstadion. Befintliga bassänger skall kläs med ny liner. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Ny liner, inlopp och utlopp Nya lejdare och trappa till bassängerna Höjning av kanter och botten i bassänger Lagning och åtgärder i kassuner under mark (spoltank och utjämningsmagasin) Rörarbeten i kulvert under mark, som är belägen mellan 50 m bassäng och driftrum Mark- och betongarbeten
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Utvändig ändring av affärsbyggnad - byte av tak.
Ombyggnad av personallokal i Hyltebruk
Ombyggnad av församlingshem till vaktmästeribyggnad samt ombyggnad av befintliga vaktmästeribyggnaden och renovering.
Utvändigt underhåll på skola i Varberg.
Avser takrenovering på Ankarskolan, Varberg.
Tak- och fasadrenovering på skola i Varberg
Avser tak- och fasadrenovering på Påskbergskolan i Varberg.
Rivning av förskola i Varberg
Avser rivning av förskola, utemiljö för förskolan samt staket som löper runt området samt återställning av mark.
Rivning av kontor i Kungsbacka
Rivning av kontor och biograf.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Halmstad
Avser modernisering av personhiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av Varbergs Fästning, Varberg
Installation av vattenburen kylanläggning till befintliga ventilationsaggregat.
Renovering av lekplatser, Halmstad kommun
Avser rivning av befintligt samt montering och installation av ny lekutrustning på: Hjässan 2 Låghus samt Lönnen 1 i Malmö.
Tillbyggnad av vårdhem i Laholm
Tillbyggnad av vårdlokaler. Entréyta.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad. Rum för kompressorer, under skärmtak.
Tillbyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Tillbyggnad av gruppbostad, personalrum.
Tillbyggnad av produktionslokal i Laholm
Tillbyggnad av lager/produktionslokal.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Tillbyggnad av fristående skärmtak på parkområde.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av tak på lastkaj.
Tillbyggnad av vårdcentral i Halmstad
Tillbyggnad av vårdbyggnad med en mindre ventilationsbyggnad.
Rivning av lager i Kungsbacka
Rivning av lada från 60-talet.
Upphandling av markiser till butiker i Halmstad
Upphandlingen omfattar inköp och montering av markiser inom Kv Klostret 15 i Halmstads kommun med adress Skolgatan 2-6, Tyghusgatan. Uppdraget omfattar samtliga butiker i bottenplan. Uppdraget omfattar även demontering och frakt till återvinning/deponi.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Fasadändring av flerbostadshus. Ändra kulör på fasaden.
Byte av tak i Varbergs kommun
Avser byte av vasstak på samtliga takfall som är täckta med vass och ny ryggning av ljung på nockarna på Naturum Getterön i Varberg.
Tillbyggnad av veterinärstation i Laholm
Tillbyggnad av djurklinik. Skjul för kompressor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).