Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hallands län

Falkenberg (39)
Halmstad (61)
Hylte (6)
Kungsbacka (28)
Laholm (22)
Varberg (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 167 st.

Utbyggnad av Farehamnen i Varberg
Ny hamndel i Farehamnen. Den nya hamnen ska ta emot sågat virke, lagring av pappersmassa och hantering av massaved och fungera som omlastningspunkt mellan båt-, järnväg och vägtransporter samt lagring.
Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka
Väglängd ca 656 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Renovering och ombyggnad av BMSS boende mm i Falkenberg, Huvuddel 1-3
Projektet avser renovering och ombyggnad av SÄBO, dagverksamhet, BMSS, biståndsbedömda lägenheter och trygghetslägenheter. Huvuddel 1: Renovering och ombyggnad av hus 3 - Floragatan 2/Rötbäcksgatan 24 Huvuddel 2: Renovering och ombyggnad av hus 2 - Floragatan 4/Rötbäcksgatan 22 Huvuddel 3: Renovering och ombyggnad av hus 1 - Floragatan 1, 2 och 5
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem vid sjukhus i Varberg
Avser ombyggnad av det befintliga luftbehandlingssystemet till ett nytt system. Den nya installationen ska ersätta de befintliga 60- och 70-fläktarna. Samt utbyte av VS/KB-systemet, vilket är ett kombinerat värme- och kylsystem med etylenglykol.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Projektet avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus inom Laholmshems bestånd. Denna portfölj omfattar ca 10-20 fastigheter.
Nya faunapassager längs väg 26 sträckan Halmstad-länsgränsen
Ca 60 km lång sträcka, en ca 15x20 m bred faunabro, 2 st faunapassage i plan med viltvarning, ca 20-25 färister, 15 viltuthopp, 4 grindar samt 3 torrtrummor. Åtgärder på 7 st befintliga broar/portar med siktskärm, effektivare stängsling samt viltuthopp. Faunastängsel ansluts från Halmstad E6 till befintligt viltstängsel vid norra Åled. Ca 21000 m extra stängseljusteringar.
Tillbyggnad av idrottshall i Laholm
Trånga utrymmen och för få tider gör att Laholms kommun nu utreder möjligheterna att bygga ut idrottshallen i Våxtorp
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter.
Vägmarkering inom Hallands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Påbyggnad av befintlig fastighet och därigenom 23 nya lägenheter.
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
tillbyggnad av förskola i två plan om 6 avdelningar med tillagningskök och personaldelar. Entreprenaden kommer att ske i direkt anslutning till befintlig förskola med pågående verksamhet
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Ramavtal avseende installation och service av brandlarm, inbrottslarm, passersystem och CCTV. Avtalstid:2022-01-01 - 2025-12-31
Om- och tillbyggnad av hyreshus i Varberg
Planer finns för om- och tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter och 2 st butikslokaler.
ROT-renovering av kasern i Halmstad
Projektet avser ROT-renovering av kasern. Byggnaden utgörs av logement för ca 200 personer, lektionssalar, kontor med pentryn och sittytor samt omklädnadsrum. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen, korridorer, trappor och förråd m.m.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Renovering av storkök i skola. I samband med renoveringen ska även matsalen byggas om. I befintligt kök lagas cirka 650 portioner i ett kök med kapacitet för cirka 400 portioner. En första prognos visade ett behov på ett storkök med matsal för 1200 portioner vilket har projekterats fram till färdigt FFU. Det har sedan visats sig att behovet är mindre och en ny projektering ska nu utföras för 700 portioner.
Integrerat brounderhåll i Hallands län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 688 konstruktioner. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 6 st.
Utbyggnad och ombyggnad av avloppsreningsverk i Varberg
Avser till- och ombyggnad av Åkulla avloppsreningsverk. Arbetet omfattar bl.a ny utbyggnad med markförlagd utjämningsbassäng, nya processteg, flytt av befintliga rör och komponenter, el och automation samt VVS.
Ombyggnad av vattenverk i Varbergs kommun
Avser installation av ny processinredning samt renovering med bygg- och installationsarbeten av vattenverket i Gunnarsjö, Varbergs kommun. Arbetet omfattar process-, bygg-, VVS- samt el och tele-arbeten.
Ventilationsombyggnad och underhållsarbete på skola i Falkenberg
Avser ombyggnad av ventilationssystem, tillbyggnad fläktrum, komplettering av brandskydd. Samt underhållsarbeten i befintliga skolbyggnader på Apelskolan. Underhållsarbeten omfattar: fönsterbyte på HUS C, komplettering brandskydd, ommålning fasadpanel på HUS A, rivning och igensättning av ljuslanternin/takfönster HUS A.
Renovering av storkök i Knäred, Laholm
Planer finns för renovering av köket på Smedjebacken i Knäred för att få större kapacitet.
Markarbeten för kommande utbyggnad av lager i Falkenberg
Markarbeten för kommande utbyggnad av lager.
Tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Tillbyggnad av förskola med mottagningskök samt passage. Förskolan som idag rymmer 40 barn skall sedan ha plats för 80 barn.
Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av GC-väg i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av GC-väg.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan till Särskolan samt ny angöring/parkering för taxibilar utmed Ängsstigen.
Renovering av flerbostadshus i Falkenbergs kommun
Avser renovering av flerbostadshus. Omfattar stambyten samt nya badrum och kök.
Rivning av bostadskvarter i Falkenberg
Avser rivning av kv. Måsen.
Hyresgästanpassning av logistikterminal i Halmstad
Avser specialanpassningar av en 11000 kvm logistikfastighet för Hafa Bathroom
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Ombyggnad av annex till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 25 lägenheter i Patrikshills annex.
Ombyggnad av silo till bostadshus i Laholm
Kontor finns idag i silons bottenplan. Utreds huruvida man kan bygga bostäder i våningsplan över.
Ramavtal golvarbeten inom Varbergs kommun
Ramavtal avseende golvarbeten inom Varbergs kommun. Avtalstid:2021-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31 Option:2024-11-01 - 2025-10-31
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering av skola.
Ombyggnad av skola i Varberg
Avser ombyggnad av matsal och kök till två nya klassrum med tillhörande grupprum, kapprum och WC. Ombyggnaden omfattar ca 226 kvm.
RFI - Ombyggnad av avfallsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av slurryanläggning hos Halmstads Energi och Miljö. HEM AB ska uppgradera deras förbehandlingsanläggning för matavfall samt installera en tank på 80 m3 för mottagning av fetavskiljarslam.
Byggledare vägmarkering inom Hallands län
Byggledare för produktionsanpassad projektering och projektledning. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option två: 2025-01-01–2025-12-31. ─ Option tre: 2026-01-01–2026-12-31.
Utbyggnad av Skottorps vattenverk i Laholm
Avser utbyggnad av Skottorps vattenverk. Vattenverket ska kompletteras med en förfiltrering och avhärdningsanläggning för att behandla vatten från Dömestorpstäkten.
Utbyte av konstgräsplan i Kungsbacka
Arbetet för denna totalentreprenad omfattar byte av konstgräsplaner samt optioner med tex. ny dränering mm. Även andra arbetsuppgifter ingår.
Takbyte och anläggande av solceller på flerbostadshus i Halmstad
Avser takbyte och anläggande av solceller på flerbostadshus i Halmstad.
Tillbyggnad av hotellrum i Varberg
Nybyggnad av hotellrum, 28st.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter- Miljökonsulter. Avtalstid 2021-09-01 - 2023-08-31 med möjlighet till 2 års förlängning.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av lagerlokal.
Absorptionskylmaskin till fjärrkylcentral i Halmstad
Avser ersätta en av kompressorkylmaskinerna, KBK 301, med en ny fjärrvärmedrivenabsorptionsmaskin. Objektet är beläget i Södra Hamnen i Halmstad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av broar i Varbergs kommun
Avser reparation av tre stycken broar i Varbergs kommun.
Ombyggnad av skola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kung Karls Skola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084665.
Ombyggnad av förskola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kungsängen förskola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084657.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Bygglov för om och tillbyggnad - fastighetsexpedition.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falkenberg
Objektet avser förnyelse och ombyggnation av befintliga försedimenteringsbassänger vid Smedjeholms avloppsreningsverk. Ombyggnaden avser installation av ny mekanisk och elektrisk utrustning samt rivning av gammal befintlig utrustning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hyltebruk
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus med 7 lägenheter.
Rivning och nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad. Nybyggnationen kommer komma före rivningen.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industrihus kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Varberg
Tillbyggnad av balkonger mot innergård.
Ny ventilationsanläggning, vid reningsverk i Varberg
Projektet avser en komplett ventilationsanläggning. Arbetena innefattar rivnings-, bygg-, ventilation-, rör-, och elarbeten.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Ombyggnad till restaurang i centrala Varberg
Avser invändig renovering och lokalanpassning från en gammal cykelaffär till en asiatisk restaurang i centrala Varberg.
Leverans och installation av reningssystem vid värmeverk i Halmstad
Avser installation av ett kompletterande reningssteg till befintlig vattenreningsanläggning. Omfattar ett nyckelfärdigt reningssystem inkluderande design, konstruktion, tillverkning, montage, utcheckning med kall- och varmintrimning, provdrift samt prestandaprov och inkoppling mot befintlig vattenreningsutrustning. I leveransen ingår även, om så erfordras, intrimning av befintlig vattenreningsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad av skolbyggnad.
Åtgärder av spillvattenledning på Flottiljområdet i Halmstad
Åtgärder/byte av spillvattenledningar flottiljområdet Halmstad.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av församlingshem.
Ramavtal avseende inpassering ÅVC-system m.m i Halmstad
Ramavtal avseende inpassering ÅVC-system med tillhörande terminaler och bommar. Avtalstid 2021-10-01 - 2023-09-30 med möjlighet till 2 + 2 + 2 års förlänging.
Täckning av försedimenteringsbassänger vid reningsverket, i Halmstad
Avser täckning av 4 st försedimenteringsbassänger vid reningsverket, Västra Stranden i Halmstad.
Nytt sidovägräcken vid gc-bana i Varbergs kommun
Avser sidovägräcken till 3 st delprojekt i Varberg kommun. GC-Österleden Bullerplank-Tranelyckan GC Västkustvägen
Ombyggnad av VA-ledning i Hyltebruk
Avser utbyte av befintlig vattenledning samt serviser. Uppskattad längd för om/nybyggnad av VA-ledningar är cirka 175 meter.
Ombyggnad av Varbergs Fästning, Varberg
Installation av vattenburen kylanläggning till befintliga ventilationsaggregat.
Resurskonsult projektstöd och fackgranskning till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6 månader+6 månader+6 månader (totalt 18 månader).
Ombyggnad av vandrarhem i Halmstad
ombyggnad av vandrarhem.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Renovering av bef lokal.
Rivning av grupphus i Falkenberg
Rivning 4 befintliga byggnader Slöinge-perstorp 2:48,1:29,2:9,1:32.
Rivning av samlingslokal i Falkenberg
Rivning villa med 1,5 våning.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnad.
Rivning av affärshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad/lokal.
Rivning av affärshus i Laholm
Rivningslov för rivning av affärslokaler.
Tillbyggnad av brandstation i Falkenberg
Tillbyggnad av brandstation.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal med takkupa samt installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad, fasadändring samt ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Anmälan om ändring av konstruktion i kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
2020-10 Solceller/-paneler.
Ombyggnad av skola i Laholm
Anmälan för ändring ventilation skola.
Tillbyggnad av veterinärstation i Kungsbacka
Tillbyggnad av veterinärklinik.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av produktionsbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.