Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hallands län

Falkenberg (40)
Halmstad (72)
Hylte (4)
Kungsbacka (16)
Laholm (15)
Varberg (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 150 st.

Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka
Väglängd ca 656 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DH
Beläggningsgrupp DH02-2021 samt DH03-2021. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12 och 2022-11-11.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter.
Byte av två 40 MVA-transformatorer i Falkenberg
Avser byte av två 25 MVA-transformatorer till två 40 MVA-transformatorer. Transformatorerna kommer att placeras på samma oljegrop och fundament som de tidigare.
Om- och tillbyggnad av hotell i Varberg
Om- och tillbyggnad av Varbergs Stadshotell & Asia Spa omfattar plan 7 – 9 med att tillskapa mer spayta på plan 8 och en bar, orangeri och takterrass på plan 9. För att möjliggöra dessa ytor behövs nya hissar och förlängning på befintligt trapphus samt nya installationer. De om- och tillbyggda delarna är på ca 550 m² samt ca 130 m² takterrass. Upphandlingen omfattar även eventuella arbeten som kan komma att beslutas under projektets gång, så som att återställa fasad och tak. Flyttning av mobilmaster och dess utrustning, mm.
Prekvalificering! Utbyggnad av Farehamnen i Varberg
Ny hamndel i Farehamnen. Den nya hamnen ska ta emot sågat virke, lagring av pappersmassa och hantering av massaved och fungera som omlastningspunkt mellan båt-, järnväg och vägtransporter samt lagring.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Påbyggnad av befintlig fastighet och därigenom 23 nya lägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
tillbyggnad av förskola i två plan om 6 avdelningar med tillagningskök och personaldelar. Entreprenaden kommer att ske i direkt anslutning till befintlig förskola med pågående verksamhet
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Renovering av storkök i skola. I samband med renoveringen ska även matsalen byggas om. I befintligt kök lagas cirka 650 portioner i ett kök med kapacitet för cirka 400 portioner. En första prognos visade ett behov på ett storkök med matsal för 1200 portioner vilket har projekterats fram till färdigt FFU. Det har sedan visats sig att behovet är mindre och en ny projektering ska nu utföras för 700 portioner.
Rivning av bostäder i Bua, Varberg
Avser rivning av 2 hus.
Ventilationsombyggnad och underhållsarbete på skola i Falkenberg
Avser ombyggnad av ventilationssystem, tillbyggnad fläktrum, komplettering av brandskydd. Samt underhållsarbeten i befintliga skolbyggnader på Apelskolan. Underhållsarbeten omfattar: fönsterbyte på HUS C, komplettering brandskydd, ommålning fasadpanel på HUS A, rivning och igensättning av ljuslanternin/takfönster HUS A.
Rivning- och nybyggnation av bro i Kungsbacka
En ny plattrambro ska ersätta den befintliga bron, det innebär att utöver nybyggnation så ingår även rivning av befintlig konstruktion.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan till Särskolan samt ny angöring/parkering för taxibilar utmed Ängsstigen.
Rivning av bostadskvarter i Falkenberg
Avser rivning av kv. Måsen.
Renovering av flerbostadshus i Falkenbergs kommun
Avser renovering av flerbostadshus. Omfattar stambyten samt nya badrum och kök.
Rivning och sanering av gymnasieskola i Halmstad
Kattegattskolans byggnad uppförd i början på 1980-talet innehållande lokaler för undervisning i praktiska ämnen på gymnasienivå ska rivas. Byggnadsdelarna innehåller flera olika typer av miljö- och hälsofarliga material och ämnen som ska saneras. I byggnaderna finns 5 st skyddsrum om ska bevaras. Byggnaden är i den norra delen ihop byggd med nya Kattegattgymnasiet där gymnasieundervisning pågår.
Tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
tillbyggnad av förskola med mottagningskök samt passage. Förskolan som idag rymmer 40 barn skall sedan ha plats för 80 barn.
Ombyggnad av E6 mellan Getinge-Heberg
Reinvestering av K1 betongväg södergående sektion 165/255 till 166/975, delen Getinge - Heberg.
Renovering av badhus i Halmstad
Avser omfattande renovering av Arenabadet. För att undvika framtida rostskador måste klinker och kakel bytas.
Ramavtal golvarbeten inom Varbergs kommun
Ramavtal avseende golvarbeten inom Varbergs kommun. Avtalstid 2021-09-01 - 2023-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlänging.
Utbyggnad av Skottorps vattenverk i Laholm
Avser utbyggnad av Skottorps vattenverk. Vattenverket ska kompletteras med en förfiltrering och avhärdningsanläggning för att behandla vatten från Dömestorpstäkten.
Installation och driftsättning av lågspänningsställverk, reservkraftsställverk etc vid värmeverk i Halmstad
Avser installation av ett nytt lågspänningsställverk, reservkraftsställverk, skenpacket, UPS, Novec släcksystem etc. på HEM's produktionsenhet Kristinehedsverket. Option:2022-04-01 - 2022-06-30 Option:2022-07-01 - 2022-09-30
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter- Miljökonsulter. Avtalstid 2021-09-01 - 2023-08-31 med möjlighet till 2 års förlängning.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Ombyggnad av kyrka i Tvååker
Objektet avser lokalanpassning av Kyrkskolan i Tvååker inklusive diverse utemiljö/markarbeten. Historiska Kyrkskolan i Tvååker (som senare kommer att kallas Mötesplatsen 2U) planeras nu att lokalanpassas till en ungdomsgård. Fastigheten kommer också att nyttjas utav Kulturskolans verksamhet, Junior (arbete med att få fler ungdomar fysiskt aktiva), Funka (fritid för funktionsnedsatta) och aktiv senior.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industrifastighet.
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning i Halmstads kommun
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning på station H10 Stålverksgatan
Ny skorsten inklusive ljuddämpare till Vapnöhöjdens panncentral, Halmstad
Avser leverans och montage av ny skorsten till två biooljepannor på 6 respektive 19,2 MW, på Vapnöhöjdens panncentral i Halmstad. l uppdraget ingår även ljuddämpare (en ljuddämpare per panna) totalt 2 st. Samt demontera, transportera och skrota befintlig skorsten.
Renovering av broar i Varbergs kommun
Avser reparation av tre stycken broar i Varbergs kommun.
Ombyggnad av skola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kung Karls Skola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084665.
Ombyggnad av förskola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kungsängen förskola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084657.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorshall.
Rivning och nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad. Nybyggnationen kommer komma före rivningen.
Ombyggnad av värmeanläggning i skola, Onsala
Avser nytt pannrum med värmekälla (Pelletsmaskin) på Kapareskolan i Onsala, Kungsbacka kommun.
Grävning och borttagning av galvaniserade rör till tankanläggningar
Avser utbyte av galvaniserade rör i mark till bunkercisterner och skall ersättas med godkända korrisionsfria rör samt återställande av mark. Entreprenaden avser följande lotsstationer: Halmstad lotsstation Helsingborgs lotsstation Karlshamn lotsstation Oskarshamns lotsstation Kalmar lotsstation Oxelösund lotsstation
Byggplatsuppföljning/teknisk konsult i Hallands län
Resurskonsult gällande BPU/Teknisk konsult inom E6 Södra Infarten Halmstad samt närliggande projekt. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år (totalt 4 år).
Underhåll av bro över Sandabäcken vid Munkagård
Halvsulning av bro 100-15325-1 över Sandabäcken 0,5 km SV Munkagård på väg E6 inom Varbergs kommun.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Upphandling avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Uppskattad kostnad.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Ombyggnad av korsning i Falkenberg
Rivning, av gata ca 370 m och inkluderar överbyggnad, kantsten, smågatsten, plattor och vägutrustning. Ny överbyggnad och justering av markhöjder samt tillhörande arbete med kantsten, asfalt, betongplattor, smågatsten, avvattningssystem och vägutrustning. Flytt av signalanläggning och komplettering av nya signalkablar och signalstolpar. Plantering av träd och iordningställning av grönytor.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
VBO Vessingebro.Totalombyggnad av 50/10kV-station, ny plats.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lager och förråd.
Åtgärder av spillvattenledning på Flottiljområdet i Halmstad
Åtgärder/byte av spillvattenledningar flottiljområdet Halmstad.
Utbyte av airsidegrind Halmstad
totalentreprenad ersätta befintlig grind mellan hangarplatta och airside på FMTS Halmstad Garnison.
Byte av uppvärmning på Falkenbergs Museum
Avser konvertering av gas till fjärrvärme på Falkenbergs Museum.
Byte av uppvärmning på Hjälpmedelscentralen i Falkenberg
Avser konvertering av gas till fjärrvärme på Falkenbergs Museum.
Byte av uppvärmning på skola i Falkenberg
Avser konvertering av gas till fjärrvärme på Hertingskolan i Falkenberg.
Tillbyggnad av Fjärås kultur och fritidscenter i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av Meröppet bibliotek, HWC, arbetsrum, mötesrum, m.m i Fjärås i Kungsbacka kommun.
Täckning av försedimenteringsbassänger vid reningsverket, i Halmstad
Avser täckning av 4 st försedimenteringsbassänger vid reningsverket, Västra Stranden i Halmstad.
Rivning av förskola i Halmstad
Rivning av vallmons förskola. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av församlingshem.
Ramavtal avseende inpassering ÅVC-system m.m i Halmstad
Ramavtal avseende inpassering ÅVC-system med tillhörande terminaler och bommar. Avtalstid 2021-10-01 - 2023-09-30 med möjlighet till 2 + 2 + 2 års förlänging.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Installation av solceller och fasadrenovering.
Kvalificerad projektingenjör Driftsättning/Överlämning till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 +1 år (totalt 2 år).
Rivning av skola i Laholm
rivning av skola, pga brand.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av åkeri i Falkenberg
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av lastbilsgarage.
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
tillbyggnad av industri / lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av produktionsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Falkenberg
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt rivning befintlig byggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av balkong/er på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Ombyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Ombyggnad och fasadändring av kontor.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan Snickaren 234,233.
Ombyggnad av markanläggning i Laholm
Förhandsbesked för att hårdgöra ytor med grus och delvis asfalt.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning Eketånga 2:29,15:1.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
Mindre tillbyggnad på tak för maskin.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av komplementbyggnad.
Rivning av ladugård i Halmstad
Rivningslov - rivning av ladugård/lokal.
Rivning av garage i Halmstad
Rivningslov - rivning av nedbrunnet garage.
Rivning av carport i Halmstad
Rivningslov för rivning av carport/förråd.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Varberg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av gym i Laholm
Tidsbegränsat bygglov för ändring skola till gym.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för övervåning befintlig paviljong.
Tillbyggnad av idrottsplats i Kungsbacka
tillbyggnad av 2 utomhus-padelbanor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.