Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hallands län

Falkenberg (18)
Halmstad (39)
Hylte (3)
Kungsbacka (22)
Laholm (13)
Varberg (28)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Ombyggnad av Hammargårds reningsverk i Kungsbacka kommun. Filtersteget består av 4 linjer med vardera 4 filter. Denna upphandling avser installation av 16 nya filterbottnar i 4 etapper och kommer vara den första delen i ombyggnationen.
Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Breared-Söderåsen FL7 S3-4 luftledning.
Utbyggnad av lager på Sönneräng, Ullared
Planer finns för utbyggnad av Gekås Ullared AB:s centrallager på Sönneräng i Ullared.
Renovering och ombyggnad av BMSS boende mm i Falkenberg, Huvuddel 1-3
Projektet avser renovering och ombyggnad av SÄBO, dagverksamhet, BMSS, biståndsbedömda lägenheter och trygghetslägenheter. Huvuddel 1: Renovering och ombyggnad av hus 3 - Floragatan 2/Rötbäcksgatan 24 Huvuddel 2: Renovering och ombyggnad av hus 2 - Floragatan 4/Rötbäcksgatan 22 Huvuddel 3: Renovering och ombyggnad av hus 1 - Floragatan 1, 2 och 5
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser rivning av 53 lägenheter i ett kvarter och nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus med 6-8 våningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Utbyte av 50kV-ställverk samt transformatorer i Halmstad
Utbyte av 50kV-ställverk som omfattar cirka sju fack. Även två 50/10kV transformatorer byts ut.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sörse, Varberg
Husens klimatskal har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas ut. I samband med renovering av flerbostadshusen behöver även utemiljön i form av innegårdar, komplementbyggnader, allmänna ytor m.m. ses över. Under entreprenadtiden kommer hyresgästerna att bo kvar, vilket ställer höga krav på kommunikationsförmåga i mötet med hyresgästerna.
Ombyggnad av skola till bostäder i Särö, Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av Ekenässkolan till 10 lägenheter med bostadsrätt.
Rivning & nybyggnad av förskola i Halmstad
Rivning av befintlig förskola på fastigheten Nybyggnad av förskola om ca 1000 m2 BTA i ett plan. Förskolan innehåller 4 avdelningar samt tillagningskök. Ny utemiljö samt anläggning av infart med parkeringsplatser mm. ingår i projektet.
Nybyggnad av räddningsstation i Värö, Varberg
Objektet avser byggnation av en ny räddningsstation på fastigheten Värö-Backa 17:17, Väröbacka, Varbergs kommun om ca 700 m2 BTA. Byggnadsarea (BYA) 620 m2 + 8 m2 skärmtak. Byggnaden uppförs likt referensprojektet Tvååkers räddningsstation med en vagnhall samt en anslutande administrativ del. Räddningstjänsten Väst bemannar byggnaden vid larm eller övning. Övrig tid möjliggörs samnyttjande av byggnaden för annan verksamhetsinriktning genom att skapa en uthyrningsbar del. En tomtyta på ca 6 000 m2 bearbetas samt att en ny in- och utfart iordningställs som ansluter från fastigheten Värö-Backa 17:17 (över del av Värö-Backa 17:13) till Industrivägen. Idag består fastigheten främst av en inhägnad hårdgjord yta med buskage i utkanten i den norra delen. Ytan har tidigare använts som återvinningscentral. I nordväst avgränsas området av en bilväg (Industrivägen) och i sydöst av järnvägsspår.
Utbyggnad av Skottorps vattenverk i Laholm
Avser utbyggnad av Skottorps vattenverk. Vattenverket ska kompletteras med en förfiltrering och avhärdningsanläggning för att behandla vatten från Dömestorpstäkten.
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 28 fastigheter utmed Lerbergsvägen och anslutande gator i Anneberg. Anslutning: kan antas bli möjlig 1–2 år efter byggstart.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Avser tillbyggnad av gymnastiksal med ca 120 kvm, samt ändring av planlösning och invändig renovering av befintliga skollokaler för att anpassa dem till i årskurs 1–9 med 600 elever. Projektet kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 är i början av september 2023 - 2024-06-14. Etapp 2 är i början av september 2024 - 2025-06-12.
Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av ställverk i Halmstad
Avser ombyggnad av station H7 Hovgård strax utanför centrala Halmstad. Entreprenaden omfattar i grova drag följande: - Ny byggnad ska uppföras - Nytt 12kV fördelningsställverk - Nya 145kV apparater i två transformatorfack - Ny kontrollutrustning för 12kV och 145kV - Markarbete och justering av områdesstaket - Rivning av befintlig byggnad med innehåll
Ombyggnad av skola till daglig verksamhet i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kyrkskolan i centrala Kungsbacka till lokaler för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för den nya verksamheten. Delar av Daglig verksamhet finns nu i fastigheter i kvarteren Gjutaren och Liljan i centrala Kungsbacka och i samband med att dessa ska rivas under våren 2023, förväntas Daglig verksamhet kunna flytta in i Kyrkskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad från lokaler till lägenheter. Backhausgatan 13 och 15 och stenvinkelsgatan 2a, 2b och 2c Biet 5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ändrad användning/ombyggnad från enbostadshus till 12 smålägenheter och en kontorslokal samt tillbyggnad av gårdshus. Även punschveranda byggs i enlighet med originalritning på huvudbyggnaden. Ca 566 BTA ink tillbyggnad om ca 23 + 6,5 BTA. Solceller på gårdshus.
Till- och ombyggnad samt fasadändring vid Kristineheds värmekraftverk, Halmstads kommun
Avser ombyggnad av kontor och omklädningsrum i byggnad D och K på plan 3. Tillbyggnad av ett teknikrum , på befintligt tak på byggnad D. Renovering av fasad inklusive fönsterbyte samt ny takpapp på byggnad C vid Kristineheds värmekraftverk.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka
En rockad äger rum mellan Åsa Gårdsskolan och Åsaskolan. Folkbiblioteket flyttar ifrån Åsaskolan till Åsa Gårdsskolan för att därefter kunna flytta högstadieelever till Åsaskolan från Åsa Gårdsskolan. För att ge plats för ett folkbibliotek på Åsa Gårdsskolan kommer ett antal utrymmen behöva byggas om. I stora drag handlar det om cirka 240 kvm sammanhängande yta som ska bli ett permanent folkbibliotek. Det innebär att befintligt skolbibliotek, NO-sal och musiksal byggs om.
Utveckling av park och lekplats i Kungsbacka
Björkris växer. För att tillgodose det ökade behovet av rekreation och lek behöver parken utvecklas.
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Kommunen behöver förstärka vattenledningsnätet längs Lindomevägen mellan Snipen och Bolsheden och längs Bolshedens Industriväg. Detta görs genom att försörja VA-utbyggnadsområde Släps-Högås och Hällesås med dricksvatten. I samband med att man förstärker och lägger om vattenledningen kommer man även att lägga om en tryckspillvattenledning.
Utveckling av park i Kungsbacka
Bakom Kungsbacka Teater och Aranäsgymnasiet ligger Teaterparken. Där vill kommunen med enkla medel utveckla parken till en härlig mötesplats. Man skall skapa en plats för både aktivitet, lugn och möten mellan människor.
Utbyggnad av ny vattenledning och bredband i Kungsbacka
För att försörja VA-utbyggnadsområdet Släps-Högås samt området Hällesås i Mölndal med dricksvatten behövs en ny vattenledning mellan Bolsheden och Släps-Högås. Ledningens totala längd är 500 meter. I samband med den nya ledningen kommer man att bygga en ny tryckstegringsstation längst in på Bolshedens industriväg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Renovering av innergården inkl omläggning av tätskikt.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Tillbyggnad av industribyggnad, halmstads gummifabrik.
Om- och tillbyggnad av kaj i Halmstad
Avser om- och tillbyggnad av kaj samt ombyggnad av bulkterminalyta för område i anslutning till Kaj 800 i i Halmstads hamn.
Renovering av bassänger i simhall i Halmstad
Objektet omfattar renovering av bassängerna på Brottet simstadion. Befintliga bassänger skall kläs med ny liner. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Ny liner, inlopp och utlopp Nya lejdare och trappa till bassängerna Höjning av kanter och botten i bassänger Lagning och åtgärder i kassuner under mark (spoltank och utjämningsmagasin) Rörarbeten i kulvert under mark, som är belägen mellan 50 m bassäng och driftrum Mark- och betongarbeten
Om- och tillbyggnad av va-ledningar samt ny pumpstation i Oskarström, Halmstad
Om- och tillbyggnad av va-ledningar samt ny pumpstation i anslutning till spillvattenpumpstation P520 Oskarström.
Utbyggnad av biograf i Varberg
Syftet med planändringen är att möjliggöra för utökad byggrätt för biografens befintliga verksamhet. Aktuell planändring omfattar endast del av fastighet Trädgården 7 och markanvändningen är fortsatt handelsändamål. Den yta som planändringen omfattar utgör ungefär 200 m². Byggnaden används bland annat av Svenska Bio som biograf.
Ombyggnad av skola i Tvååker, Varbergs kommun
Avser anpassning och underhåll av Centralskolan Tvååker som skall utökas med 3 klasser från åk 4-6. I samband med anpassningsåtgärderna görs också ett underhållsarbete innefattande både in- och utvändiga åtgärder.
ombyggnad av Lilla torg i Halmstad
Avser ombyggnad av Lilla torg med anslutande gator; Bankgatan, Klostergatan, Tyghusgatan, Skolgatan och Köpmansgatan samt korsningen Skolgatan-Fredriksvallsgatan. Ombyggnationen innebär bland annat: -alla ytskikt läggs om eller förnyas -schakter för VA, el, belysning och fiber -uppbyggnad av planteringsbäddar -montering av ny utrustning och belysning
Byte av fönster på flerbostadshus i Halmstad
Uppdraget är att genomföra ett fönsterbyte där cirka 200 stycken ska bytas ut.
Rörinstallation produktionsanläggning symbios, Falkenberg
Här avser man att utföra rörinstallation inom den nya produktionsanläggningen Symbios Smedjeholm. Produktionsanläggningen består av följande delar, värmepump för produktion av fjärrvärme från utgående renat spillvatten samt en rötgaspanna.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus i Halmstad
Avser relining av spillvattenledningar samt delvis dagvattenledningar. Objektets läge: Klackerupsgatan 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 och 23 Kungsgatan 20A och 20B Fredsgatan 6, 8 och 8A Omfattar totalt i 396 st lägenheter.
Ombyggnation av internvärmenät och värmeundercentraler på Halmstad garnison
Avser ombyggnation av internvärmenät och värmeundercentraler på Halmstad garnison. Projektet består av byggnation av, för området, ny mottagningscentral för fjärrvärme, utbyte av delar av intervärmenätet (~1000 m) samt ombyggnation av ett fyrtiotal värmeundercentraler och arbetet kommer att vara uppdelad i etapper mellan 2023-2027.
Ombyggnad av rådhus i Laholm
Särskillt bevarandevärde - rådhuset laholm. Fasadrenovering. Putsen skall ner och fönstren skall linoljemålas.
Brorenoveringar vid Göingegården i Varberg
Avser renovering av broar som går över Himleån vid Göingegården i Varberg.
Försäljning och återbruk av personalbodar i Kungsbacka
Entreprenaden omfattar rivning genom demontering och återbruk av 1 byggnad. Kungsbacka kommun vill främja miljön och såldes önskar att byggnad forslas bort för att återbrukas. Byggnaden innefattar 8st personalbodar med gemensamt tak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Tillbyggnad flerbostadshus. 4 lägenheter ska bli 6.
Ombyggnad av gångstråk och cykelbana i Varberg
Förslag finns på bredare gångvägar och en separat cykelväg. Utformningen av gatan ska även rymma ytor för trädplantering/allé.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser utvändig renovering av bostadshus inom fastigheten Vallonen 1. Är uppdelad i 2 st huvuddelar:- Huvuddel 1 – Nyvången 17-19, - Huvuddel 2 – Nyvången 21-23 (Option)
Utvändigt underhåll av vårdlokal i Kungsbacka
Avser fasadrenovering av tandläkarmottagningen i Kungsbacka.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Halmstad
Avser modernisering av personhiss i flerbostadshus. Objektens läge: Almen 15 Adress: Norra Vägen 4 Enslöv 8:33 Adress: Ålängesvägen 31 F Oskarström 2:29 Adress: Mossegatan 8 A
Rivning av särskilt boende i Våxtorp
Avser rivning av särskilt boende.
Rivning av industrihus i Varberg
Rivning av industri/lager i tält konstruktion.
Ombyggnad av järnvägstunnlar i Tröingeberg och Skrea Backe
Bergunderhåll och åtgärder inläckage. Tröingeberg 3520-202 och Skrea Backe 3520-203. Bandel 627. Tätning/reparation dräner, injektering, berg och sprutbetongrensning, bergbultning. Utförs under vecka 15 2023 och v 40 2023.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Utvändig ändring av flerbostadshus - takbyte.
Installation av solceller och batterilagring på flerbostadshus i Varberg
VFAB avser upphandla ramavtal avseende solceller och batterilagring. Uppdraget omfattar projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av anläggningar i flera fastigheter.
Renovering av tak i Varberg
Objektet avser byte av plåttak på IT-Huset beläget på Kungsgatan 5 i centrala Varberg (Även känt som ett av Tvillinghusen) samt diverse tillhörande arbeten. Byggnadsarea ca 450 m2.
Ombyggnad av tennishall i Falkenberg
Ombyggnad av lager till padelhall, Anmälan byte ventilation Bacchus 1.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré, samt invändiga underhållsarbeten.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Utvändig ändring av kontorsbyggnad - fönsterbyte 40-tal fönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Laholm
Ändring av ventilation, ändring och delvis rivning av befintliga fläktrum. Uppförande av nya fläktrum för att möjliggöra installation av ny energieffektiv ventilation m.m.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad till liten veterinärklinik med tillhörande försäljning till smådjur i samhället Oskarström.
Ombyggnad av badhus i Falkenberg
Entreprenaden omfattar brandåtgärder på Klitterbadet. Entreprenaden innefattar åtgärder på utrymningsvägar. Brandlarmet skall kompletteras.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Varberg, etapp 2
Avser byte av bandtäckning, papp, hängrännor, stuprör och huvar på 5 st flerbostadshus. Adress: Apelvikshöjd 1 -Rödaledstigen 6-14 i Varberg. Etapp 2 beräknas utföras år 2023.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av affärslokal samt ändring fasad.
Byte av fjärrvärmeundercentral och värmepump i flerbostadhus i Halmstad
Avser installation av nya fjärrvärmecentral, ny frånluftsvärmepump samt ny styr och övervakning med tillhörande referensgivare i vissa lägenheter.
Rivning av befintlig fyr, Glommens Hamn
Avser åtgärder på sten och spontpir i Glommes hamn utanför Falkenberg: Entreprenaden omfattar: - rivning av befintlig fyr samt del av fyrfundament - reparation av fyrfundament med målning - inköp och montering av ny plastfyr med belysning på befintligt fundament - kompletterande fogning av stenmurskaj, under och över vattenytan - mindre betongreprationer - montering av anoder på spontpir
Tillbyggnad av kanslihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av verksamhet/kansli. Kontorsrum.
Åtgärder av stenras intill Hertings kraftstation
Avser åtgärder av ett stenmursras intill Hertings kraftstation. Utseende efter åtgärd ska vara likt befintligt.
Byte av ventilation på skola i Varberg
Avser byte av ventilationsaggregat och kanalisering samt medföljande tekniska installationer på Almers skola i Varberg. Projektet genomförs i tre etapper under en 3-års period under sommarledigheterna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Målning av fasad samt byte av fasadmaterial.
Utvändigt underhåll på skola i Kungsbacka
Avser takomläggning och ommålning takplåt samt byte av plåtbeslag och takavvattning på Fullriggaren Malevik skola i Kungsbacka.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser inom Hallands län
Omfattar 2 busshållplatser; Bolsheden läge A och B samt Lilla Tjärby Ärtvägen läge A och B.
Halvsulning av bro i Varbergs kommun
Bro 1,1 km sydväst om Tvååker.
Värmepump för värmeåtervinning från avloppsvatten vid Smedjeholmens ARV, Falkenbergs kommun
Avser köp av en värmepumpsanläggning med tillhörande styrsystem för värmeåtervinning från avloppsvatten med en värmekapacitet på 3,0–3,5 MW. Leveransen omfattar konstruktion, tillverkning, transport, lossning, montage, inkoppling, intrimning, provdrift och övertagandeprov.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad av småbarnsavdelning. En avdelning på cirka 70-80kvm.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Invändig ombyggnad.
Rivning av lager i Halmstad
Rivning. Byggnaden uppfördes 1963 och består av två våningsplan varav källarplanet ligger i souterräng. På båda våningarna finns en större halldel där det tidigare stått ställverksinstallationer. På källarplan har det även funnit utrymmen för diverse installationer som kabelkällare, transformatorrum, el-central mm. På övre plan finns också personalutrymmen i form av kontor, kök och WC. Sedan uppförandet har byggnaden använt som ställverksbyggnad. Byggnaden har inte genomgått några större renoveringar eller ombyggnationer sedan uppförandet. Byggnadens BYA är 330 m2.
Igenfyllning av branddamm i Vessigebro, Falkenbergs kommun
Avser fyllning av äldre branddamm tagen ur drift. Arbetet omfattar jordschakt samt fyllning och marköverbyggnad med utformning som dike. Diverse kringarbeten, grässådd, räcken.
Utvändigt underhåll på Sturegymnasiet i Halmstad
Avser byte av glastak/fasad på mediateket hus M på Sturegymnasiet i Halmstad.
Tillbyggnad av industrihus i Hyltebruk
Tillbyggnad i form av en tälthall som placeras vid befintlig inlastningsport. Tillbyggnaden skall användas som lager för ankommande och avgående gods mm.
Ombyggnad av spårtunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage. Utförandetid preliminärt v 2314.
Tillbyggnad av lager i Kungsbacka
Tillbyggnad lagerbyggnad.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Halmstads Fastighets AB
Avser ombyggnad av personhissar i flertalet fastigheter i Halmstads kommun. Objektens läge: Siken 6, Bredgatan 7 Flundran 4; Kaptensgatan 9 Brogård 1:4, Getinge, Mellangatan 6
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Byte av fasad och dörrparti på plan 1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Laholm
Ny port och ny utrymningsdörr i fasad samt igensättning av port. Nytt ventilationsförråd på norra delen av gården 1300x1300mm. Montage/installation av 4 cisterner på gården.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Fönsterbyte. 40-tal fönster.
Tillbyggnad av kontor i Laholm
Tillbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av lager i Varberg
Tillbyggnad av kallager.
Tillbyggnad av affärshus i Laholm
Tillbyggnad av lager. Kallager.
Ombyggnad av utbildningslokal i Varberg
Anmälan om installation/ändring hiss i verksamhet.
Tillbyggnad av vattentorn i Falkenberg
Tillbyggnad av vattentorn, fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ändrad användning från kontorsbyggnad/lokal till handel/hundsalong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Byte av fasadmaterial och kulör.
Rivning av flerbostadshus i Laholm
Rivningslov av flerbostadshus samt garage.
Rivning av kontor i Laholm
Rivning av kontor och personalbyggnad/ passage.
Rivning av maskinhall i Varberg
Rivningslov för rivning av verksamhet, maskinhall.
Ombyggnad av fritidsgård i Halmstad
Anpassning från förskola till "möteplats för ungdomar" (fritidsgård). Ny ventilation, tillgänglighetsanpassning vilket bla innebär installation av hiss och utvändig ramp till entré, åtgärder för att klara brandskyddskrav samt mindre ändringar av planlösningen genom att öppna upp i vägg och bortplockande av mellanvägg.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Installation av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av restaurang i Kungsbacka
Montera pergola ovan uteservering.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av kallager för förvaring av däck.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Ändrad användning av kontorshus.
Ombyggnad av skola i Laholm
Byte av ventilationsaggregat samt inreda 3 klassrum i befintliga skollokaler.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).