Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till PCI-lab och ombyggnad av IVA på Hallands sjukhus i Halmstad
Avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus 191, plan 12 till PCI-labb och ett nytt fläktrum på en närliggande innergård. Samt ombyggnadsarbeten på IVA.
Ombyggnad av industri till vårdcentral, kulturskola mm i Halmstad
Fastigheten Bogserbåten 1 på Söder är avsedd för industriändamål. I detaljplan ska vårdcentral, kulturskola, kontor samt konsertlokal nu prövas.
Rivning & nybyggnad av förskola i Halmstad
Rivning av befintlig förskola på fastigheten Nybyggnad av förskola om ca 1000 m2 BTA i ett plan. Förskolan innehåller 4 avdelningar samt tillagningskök. Ny utemiljö samt anläggning av infart med parkeringsplatser mm. ingår i projektet.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Mjellby konstmuseum skall både byggas till med nya lokaler för konsthantering och delvis renoveras invändigt.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av Frennarps byskola.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.
Reparation av uppställningsplattan, Halmstads flygplats
Anläggande av nytt slitlagerasfalt på uppställningsplattan. Innan nytt slitlager påförs ska ytor höjdjusteras genom fräsning och asfaltjustering till föreskrivna nivåer. Delar av uppställningsplats 2 och 3 ska utföras i armerad betong samt förses med nedsänkta uttagsboxar för försörjning av flygplan och som förberedelse för el-flyg. Uttagsboxarna tillhandahålls av beställaren. Entreprenaden omfattar även brunnar och kanalisation för el- och teleinstallationer.
Ombyggnad av annex till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 25 lägenheter i Patrikshills annex.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på vind. Tak renoveras – tegelpannor och papptak samt plåtar Fasad renoveras – tegelskador, tegelfogar, puts, balkonger. Trapphus ska målas om och belysning byts. Passersystem och digitalt bokningssystem installeras. I källare ska nya lägenhetsförråd som ersätter vindsförråd iordningställas
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad/lokalanpassning av butik till kontor.
Installation av solkraftverk på flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser 2 installationer av solkraftverk, ytmonterade på tak.
Ombyggnad av habilitering i Halmstad
Byggnad 124 uppfördes ursprungligen 1922, och tillbyggnader på gavlarna utfördes 1965. Byggnaden består av 4 våningsplan varvid ett källarplan och ett vindsplan. Invändigt ska ytskikt bytas ut och vissa planlösningsförändringar utföras. Fönsterbyte ska utföras. Yttertaket ska renoveras, dock ska bef takbeläggning av tegelpannor återanvändas. VA- och dräneringsledningar vid och runt byggnaden behöver bytas ut till nya, vilket då även påverkar befintlig markanläggning. Invändiga rörinstallationer, såsom tapp- och spillvatten ska bytas ut till nytt. Under grundplattan ska spillvattenledningar bytas ut till nya. Värmesystem ska bytas ut till nytt, från och med försörjningspunkten i teknikrummet. Luftbehandlingsinstallationer ska bytas ut till nytt av typ VAV med integrerat styr och reglersystem. Elinstallationer ska bytas ut till nytt. Rivning av rör-, luft- och el-installationer utförs av byggentreprenören (generalentreprenören) enligt föreskrifter i tekniska beskrivningar.
Renovering av pumpstation samt nya ledningar i Halmstad
Avser renovering avloppspumpstation P41 på Enebärsstigen i Frösakull, Halmstads kommun.
Renovering av Harplinge högreservoar i Halmstads kommun
Avser invändig och utvändig renovering och modernisering av dricksvattenreservoar, Bruttovolym ca 300 m3, inklusive bland annat utbyte av rördelar och rörgalleri, markarbeten samt uppförande av en ny överbyggnad.
Lokalanpassning av lokal i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på yttertak. Sanering enligt miljöinventering ingår i entreprenaden.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser utvändig renovering av 2 st flerbostadshus. Arbetet omfattar betongrenoveringsarbeten, utbyte utvändig träpanel, målningsarbeten. Objektet är beläget på bostadsområdet Vallås i Halmstad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
Utvändig ändring av samlingslokal, balkongräcken och fasad samt färgbyte. Volontären kommer att utföras delvis i egen regi under en 5-års period. Beställaren kommer att tillfråga entreprenörer vid behov under denna 5-års period.
Installation av solkraft på Halmstads Arena
Avser utbyggnad av befintlig solkraftsanläggning och i vissa delar kompletteras på Halmstads Arena. Utbyggnad med 200 kW, cirka 500 solcellspaneler.
Utbyte av låssystem inom Hallands sjukhus, Halmstad
Avser utbyte av det nuvarande klassiska nyckelbaserade låssystemet till ett elektromekaniskt nyckelsystem inom Hallands sjukhus Halmstad. Som optioner kan även utbyte av låssystem koma att utföras inom övriga fastigheter inom Region Halland. Avtalstid 4 år.
Ny solcellsanläggning på en fastighet i Halmstad
Avser leverans och installation av komplett funktionsfärdigt och driftsatt solkraftverkssystem anslutet till elnätet för leverans av elenergi. Verksamheten i fastigheten är kommunal verkstad och försäljning, återbruk.
Utbyte av slamskrapor i försedimentsbassänger i Halmstad
Avser utbyte av fyra slamskrapor med tillhörande drivpaket till fyra försedimenteringsbassänger. I entreprenaden skall montage ingå, och el, styr inkopplas till avsedda plintar i styrskåp.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av församlingshem.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Halmstad
Avser modernisering av personhiss i flerbostadshus.
Renovering av bassänger i simhall i Halmstad
Objektet omfattar renovering av bassängerna på Brottet simstadion. Befintliga bassänger skall kläs med ny liner. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Ny liner, inlopp och utlopp Nya lejdare och trappa till bassängerna Höjning av kanter och botten i bassänger Lagning och åtgärder i kassuner under mark (spoltank och utjämningsmagasin) Rörarbeten i kulvert under mark, som är belägen mellan 50 m bassäng och driftrum Mark- och betongarbeten
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Utvändig ändring av affärsbyggnad - byte av tak.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Tillbyggnad av industribyggnad, omklädningsrum.
Renovering av lekplatser, Halmstad kommun
Avser rivning av befintligt samt montering och installation av ny lekutrustning på: Hjässan 2 Låghus samt Lönnen 1 i Malmö.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Utvändig ändring av flerbostadshus. Den utvändiga ändringen berör en mur som även är yttervägg till ett underjordiskt garage. Åtgärden är att de ska stänga igen öppna fönster i den här muren med plåtar och brandluckor för de upplever att de parkerade bilarna blir väldigt nersmutsade då denna mur ligger utmed en vältrafikerad väg.
Upphandling av markiser till butiker i Halmstad
Upphandlingen omfattar inköp och montering av markiser inom Kv Klostret 15 i Halmstads kommun med adress Skolgatan 2-6, Tyghusgatan. Uppdraget omfattar samtliga butiker i bottenplan. Uppdraget omfattar även demontering och frakt till återvinning/deponi.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).