Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Strategisk samverkansentreprenad för kontor och lokaler åt HFAB, Halmstad
Upphandling av en strategisk samverkansentreprenad för kontor och lokaler åt HFAB.
Ombyggnad till PCI-lab och ombyggnad av IVA på Hallands sjukhus i Halmstad
Avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus 191, plan 12 till PCI-labb och ett nytt fläktrum på en närliggande innergård. Samt ombyggnadsarbeten på IVA.
Ombyggnad av industri till vårdcentral, kulturskola mm i Halmstad
Fastigheten Bogserbåten 1 på Söder är avsedd för industriändamål. I detaljplan ska vårdcentral, kulturskola, kontor samt konsertlokal nu prövas.
Rivning & nybyggnad av förskola i Halmstad
Rivning av befintlig förskola på fastigheten Nybyggnad av förskola om ca 1000 m2 BTA i ett plan. Förskolan innehåller 4 avdelningar samt tillagningskök. Ny utemiljö samt anläggning av infart med parkeringsplatser mm. ingår i projektet.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Avser ny utställningshall, konstförvaringshallar, reception, konstateljé samt nytt ventilations- och teknikrum för nya installationer.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av Frennarps byskola.
Ombyggnad av habilitering i Halmstad
Byggnad 124 uppfördes ursprungligen 1922, och tillbyggnader på gavlarna utfördes 1965. Byggnaden består av 4 våningsplan varvid ett källarplan och ett vindsplan. Invändigt ska ytskikt bytas ut och vissa planlösningsförändringar utföras. Fönsterbyte ska utföras. Yttertaket ska renoveras, dock ska bef takbeläggning av tegelpannor återanvändas. VA- och dräneringsledningar vid och runt byggnaden behöver bytas ut till nya, vilket då även påverkar befintlig markanläggning. Invändiga rörinstallationer, såsom tapp- och spillvatten ska bytas ut till nytt. Under grundplattan ska spillvattenledningar bytas ut till nya. Värmesystem ska bytas ut till nytt, från och med försörjningspunkten i teknikrummet. Luftbehandlingsinstallationer ska bytas ut till nytt av typ VAV med integrerat styr och reglersystem. Elinstallationer ska bytas ut till nytt. Rivning av rör-, luft- och el-installationer utförs av byggentreprenören (generalentreprenören) enligt föreskrifter i tekniska beskrivningar.
Ombyggnad av ställverk i Halmstad
Avser ombyggnad av station H7 Hovgård strax utanför centrala Halmstad. Entreprenaden omfattar i grova drag följande: - Ny byggnad ska uppföras - Nytt 12kV fördelningsställverk - Nya 145kV apparater i två transformatorfack - Ny kontrollutrustning för 12kV och 145kV - Markarbete och justering av områdesstaket - Rivning av befintlig byggnad med innehåll
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad från lokaler till lägenheter. Backhausgatan 13 och 15 och stenvinkelsgatan 2a, 2b och 2c Biet 5.
Ombyggnad av kontorslokaler i Halmstad
Mer information gällande omfattning av projektet kan ges när detaljplanen är antagen.
Renovering av bassänger i simhall i Halmstad
Objektet omfattar renovering av bassängerna på Brottet simstadion. Befintliga bassänger skall kläs med ny liner. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Ny liner, inlopp och utlopp Nya lejdare och trappa till bassängerna Höjning av kanter och botten i bassänger Lagning och åtgärder i kassuner under mark (spoltank och utjämningsmagasin) Rörarbeten i kulvert under mark, som är belägen mellan 50 m bassäng och driftrum Mark- och betongarbeten
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Renovering av innergården inkl omläggning av tätskikt.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Tillbyggnad av industribyggnad, halmstads gummifabrik.
Om- och tillbyggnad av kaj i Halmstad
Avser om- och tillbyggnad av kaj samt ombyggnad av bulkterminalyta för område i anslutning till Kaj 800 i i Halmstads hamn.
Om- och tillbyggnad av va-ledningar samt ny pumpstation i Oskarström, Halmstad
Om- och tillbyggnad av va-ledningar samt ny pumpstation i anslutning till spillvattenpumpstation P520 Oskarström.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på vind. Tak renoveras – tegelpannor och papptak samt plåtar Fasad renoveras – tegelskador, tegelfogar, puts, balkonger. Trapphus ska målas om och belysning byts. Passersystem och digitalt bokningssystem installeras. I källare ska nya lägenhetsförråd som ersätter vindsförråd iordningställas
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus i Halmstad
Avser relining av spillvattenledningar samt delvis dagvattenledningar. Objektets läge: Klackerupsgatan 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 och 23 Kungsgatan 20A och 20B Fredsgatan 6, 8 och 8A Omfattar totalt i 396 st lägenheter.
Ombyggnad av befintlig väg m.m i Oskarström, Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig väg Björkallén på sträckan mellan Nya Nissastigen och Gamla Nissastigen. Arbetet består av bland annat ny gc-väg, busshållplats, parkeringsplats och anpassning av befintliga väganslutningar omläggning samt anläggning av VA, el och belysning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser utvändig renovering av bostadshus inom fastigheten Vallonen 1. Är uppdelad i 2 st huvuddelar:- Huvuddel 1 – Nyvången 17-19, - Huvuddel 2 – Nyvången 21-23 (Option)
Lokalanpassning av lokal i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på yttertak. Sanering enligt miljöinventering ingår i entreprenaden.
Ombyggnad till trygghetsboende i Knäred
Finns i dagsläget ingen tidsplan för projektet.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Tillbyggnad av kallager som skall ersätta tältbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Utvändig ändring av flerbostadshus - takbyte.
Ombyggnad av fritidsgård i Halmstad
Anpassning från förskola till "möteplats för ungdomar" (fritidsgård). Ny ventilation, tillgänglighetsanpassning vilket bla innebär installation av hiss och utvändig ramp till entré, åtgärder för att klara brandskyddskrav samt mindre ändringar av planlösningen genom att öppna upp i vägg och bortplockande av mellanvägg.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad till liten veterinärklinik med tillhörande försäljning till smådjur i samhället Oskarström.
Installation av solkraft på Halmstads Arena
Avser utbyggnad av befintlig solkraftsanläggning och i vissa delar kompletteras på Halmstads Arena. Utbyggnad med 200 kW, cirka 500 solcellspaneler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Målning av fasad samt byte av fasadmaterial.
Rivning av lager i Halmstad
Rivning. Byggnaden uppfördes 1963 och består av två våningsplan varav källarplanet ligger i souterräng. På båda våningarna finns en större halldel där det tidigare stått ställverksinstallationer. På källarplan har det även funnit utrymmen för diverse installationer som kabelkällare, transformatorrum, el-central mm. På övre plan finns också personalutrymmen i form av kontor, kök och WC. Sedan uppförandet har byggnaden använt som ställverksbyggnad. Byggnaden har inte genomgått några större renoveringar eller ombyggnationer sedan uppförandet. Byggnadens BYA är 330 m2.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Halmstads Fastighets AB
Avser ombyggnad av personhissar i flertalet fastigheter i Halmstads kommun. Objektens läge: Siken 6, Bredgatan 7 Flundran 4; Kaptensgatan 9 Brogård 1:4, Getinge, Mellangatan 6
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Invändig ombyggnad.
Utvändigt underhåll på Sturegymnasiet i Halmstad
Avser byte av glastak/fasad på mediateket hus M på Sturegymnasiet i Halmstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Träfasadsarbete. Laddstolpar. 2023-03.
Tillbyggnad av skola i Halmstad
Tillbyggnad av skolbyggnad, ny bergvärmecentral.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal med 37 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Ändrad användning från förråd till lägenhet.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ändrad användning från kontorsbyggnad/lokal till handel/hundsalong.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Utvändig ändring av kontorsbyggnad - fönsterbyte 40-tal fönster.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Byte av fasad och dörrparti på plan 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Byte av fönster och fönsterdörrar. Byggherren är BRF Båglampan 10.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Borttagande av fönster för att möjliggöra installation av två st utrymningsdörrar i fasad där idag finns befintliga fönster, till följd av krav från Räddningstjänsten.
Utvändigt underhåll av restaurang i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Del av bef. fönster kommer att bli nya ventilationsgaller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Måla om fasaden på utsidan av byggnaden till enfärgad (svart) istället för flerfärgad (röd, vit, blå, grå) som den är idag.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Halmstad
Utvändig ändring av vårdbyggnad. 1 fönster sätts igen och ett annat byts mot fönsterdörr. Brandcell flyttas/ändras delvis. Användningen av lokalen ändras från storkök/matsal till kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Utvändig ändring av affärslokal. Flytt av dörr.
Tillbyggnad av skola i Halmstad
Tillbyggnad av ett mindre förråd till uteleksaker. Förrådet kommer att ersätter nuvarande förrådet, som blir teknikutrymme.
Ombyggnad av samlingslokal i Halmstad
Ny utrymningsväg i Snöstorps kyrka. Syftet med ombyggnationen är att tillskapa en extra nödutrymningsväg i kyrkan för att i framtiden höja kapaciteten av möjliga besökare i kyrkan till 300 personer från dagens gräns på 150 personer pga. tillgången till utrymningsvägar. Läget för ny dörr i fasad är ett originalläge av en tidigare dörr.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ändrad användning i affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
OVK-besiktning. Utomhus solskydd/markiser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).