Aktuell nybyggnation i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, kontor och skola m.m i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 875 lägenheter, 2 förskolor med 10 avdelningar, centrum verksamheter och kontor. Regattan 46 & Kryssen 3 Fyra områden: "Kv. Terrasserna", "Kv. Parkstråket", "Kv. Ekarna" och "Kv. Tallarna".
Utveckling av stadsdel i Viksäng, Västerås
Planer på utveckling av stadsdelen Viksäng.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås
Hamre ridskola ska ev flytta och då är tanken att man bygger bostäder istället.
Rivning och nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga skollokaler. Den totala ytan är ca 6000 kvm.
Nybyggnad av lager/logistikbyggnad i Västerås
Nybyggnad av logistik/lager ca 14-25 000 kvm.
Rivning och nybyggnad av äldreboende i Fagersta
Avser nybyggnad av äldreboende. 100 platser.
Utbyggnad av infrastruktur i Västerås, etapp 2
Uppdraget innefattar: gator bestående av ca 800 m huvudgata, ca 1100 m lokalgator och ca 750 m kvartersgator, cykelbanor, grov höjdsättning av kvartersmark och dess anslutningar mot gatan, gatubelysning samt dagvattenhantering enligt dagvattenutredning, avvattning av gator.
Nybyggnad av skola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skola samt idrottshall.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av kulvert vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar färdigställande av den nya kulverten mellan försörjningsbyggnaden och den nya vårdbyggnaden. Nya gator och dagvattenledning mm.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (16 lgh). Avser Dingtuna Kyrkby 1:30-1:32.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (24 lgh). Avser Dingtuna Kyrkby 1:24-1:28.
Nybyggnad av rättspsykiatrisk avdelning i Sala kommun
Avser nybyggnad av rättspsykiatrisk avdelning klass 3 i Sala.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Gryta i Västerås, etapp 2
Planer för nybyggnad av bostäder på Hartassen 1 och del av Västerås 4:46, Önsta Gryta.
Ombyggnas av flerbostadhus i Hallstahammar
Avser ombyggnad av ett flerbostadshus med 7 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser en ny förskola bestående av 6 avdelningar med tillhörande tillagningskök och matsal i Romfartuna. Förskolan ska vara flexibel för att möjliggöra framtida ombyggnationer till skollokaler. I projektet planeras även en lokalanpassning och renovering av befintlig skola som är en F-3 skola. Tanken är att Skolköket i kyrkskolan ersätts med ett klassrum och utöka yta i det befintliga rörelserummet. Skolbyggnaden kommer att i sin helhet renoveras invändigt.
Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 2
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Dingtuna etapp 1
Nybyggnation av 12st parhus, 8st radhus och ett fyrbohus (4 lägenheter) i två plan.
Nybyggnad av LSS-bostäder i Surahammar
Nybyggnad av LSS-boende.
Rivning och nybyggnad av förskola i Västerås
Rivningen avser befintlig förskolebyggnad på ca 1 600 m² samt komplementbyggnader (miljöbod, uteförråd) inklusive komplett rivning av installationer. Nya förskolebyggnaden är på ca 1 600 m² och innefattar 8 avdelningar för totalt 144 barn, personalutrymmen för totalt 31 personal, tillagningskök samt teknikutrymmen. Komplementbyggnaderna består av miljöbod, uteförråd och skärmtak över sandlåda.
Utbyggnad av vattenpark inkl torg- och parkytor i Sätra, Västerås
Objektet utgörs av en ”vattenpark” med tillhörande torg- och parkytor i området Sätra i Västerås. I entreprenaden ingår förutom dagvattenfunktionen bland annat gångstråk, planteringar, torgyta, mindre lekplats, trädäck i olika storlekar, damm (färskvatten) med tillhörande teknikhus samt GC-bro.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Dingtuna, Västerås
Planer finns på nybyggnad av 32 trygghetsbostäder.
Utbyggnad av laddningsinfrastruktur för elbussar i Sala och Köping
Avser el- och laddinfrastruktur för 15 stycken laddplatser på Svealandstrafikens bussdepå i Sala, Skruvgatan 3. Färdigställd 1 juli 2025. Samt el- och laddinfrastruktur för 13 stycken laddplatser på Svealandstrafikens bussdepå i Köping, Matrosvägen 6. Färdigställd 1 juli 2026.
Nybyggnad av villaområde i Västerås
Nytt villaområde i Aberga, Västerås.
Nybyggnad av affärshus i Köping etapp 2
Nybyggnad av sällanköpshandel som kommer ligga bredvid Stadium och Rusta. Plats för 2 hyresgäster.
Nybyggnad av hårdgjord markyta i Västerås
Fastighet uppgår till ca 140 000 kvm. 30 000 kvm kommer att bli grönytor.
Ersättning av tryckspill-ledning i Sala
Entreprenaden omfattar omläggning av spillvattenledningarna från Broddbo till Banelund i Sala kommun. Totalt omfattar entreprenaden en sträcka om cirka 8 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsör
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Avser nybyggnad av radhus i Råby, Västerås.
Nybyggnad av LSS-boende, Sala
Avser nybyggnation av 2 nya LSS-boenden.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang och biljettkiosk, rivning av bef. byggnad samt sanering. Stommar och takstolar kommer att återbrukas.
Uppställning av modulhus i Västerås
Detta är ett modulbutiks koncept. Där butiks "huset" kommer färdigt lyfts ner med kranbil på platsen.
Uppsättning av tälthallar och lysmast i Köping
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler, 2 st tälthallar och en lysmast.
Nytt ställverk vid Vallby brandstation, Västerås
Ett nytt ställverk ska försörja Vallby brandstation och del av SOS Alarm. Det befintliga ska vara kvar som fördelning. Omfattningen avser även kanalisationsarbeten från ny reservkraft till befintligt och nytt ställverk.
Byte av konstgräs i Kungsör
Byte av konstgräs på Centralvallen
Nybyggnad av fyr i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fyr/sjömärke.
Nybyggnad av fyr i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fyr/sjömärke.
Nybyggnad av gc-väg i Kungsör
Cykelväg Torpa-Kungsör
Nybyggnad av maskinhall i Norberg
Avser nybyggnad av maskinhall i Norberg.
Nybyggnad av cykelpassage i Västerås
Nybyggnad av hastighetssäkrad gång- och cykelpassage över Vallbyleden.
Nybyggnad av gc-väg i Kungsör
Gc-väg Runnavägen-Ågatan ca 200 M.
Nybyggnad av lekplats i Västerås
Bygglov för nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hallstahammar
Bygglov för parkeringsplatser / Anmälan väsentlig ändring ventilation /utv ändring.
Finplanering vid gc-väg i Västerås
Finplanering vid den nya gc-vägen Vallbyleden söder om E18.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsör
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lekplats i Kungsör
Lekplats Skillingeudd
Nybyggnad av hundlekgård i Kungsör
Hundlekgård i Valskog.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).