Aktuell nybyggnation i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadshus i Västerås
Hamre ridskola ska ev flytta och då är tanken att man bygger bostäder istället.
Nybyggnad av fryslager i Västerås
Nybyggnad av fryslager, lagret blir 23 000 kvm. Det nya lagret kommer att byggas intill ICAs befintliga lager i Västerås, och beräknas tas i drift under 2025.
Rivning och nybyggnad av äldreboende i Fagersta
Avser nybyggnad av äldreboende. 100 platser.
Nybyggnad av högstadieskola samt lokaler för gymnasieskola i Västerås
Avser nybyggnad av skola. Den nya skolan kommer att ge plats för cirka 860 elever. Skolbyggnaden omfattar 7 600 kvadratmeter.
Rivning och nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga skollokaler. Den totala ytan är ca 6000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus (99 lgh) med garage under mark. Svanenmärkt projekt.
Nybyggnad av såglinje i Skinnskatteberg
Avser nybyggnad av såglinje vid sågverk i Skinnskatteberg.
Nybyggnad av studentbostäder i Västerås
Nybyggnad av 98 studentbostäder vid Kristiansborgsbadet.
Återuppbyggnad av varuhus, Västerås
Återuppbyggnad av Jula efter brand.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Surahammar
Avser nybyggnad av ny matvarubutik i Surahammar.
Nybyggnad av F-9 skola i Arboga
Detta är en samverkansentreprenad med fas 1 och fas 2 upphandlingar.
Ombyggnas av flerbostadhus i Hallstahammar
Avser ombyggnad av ett flerbostadshus med 7 lägenheter.
Nybyggnad av skola Ullvi, Köping
För exploateringen se: 1167749
Ställverksbyte vid Kolbäck-Dingtuna
Ställverksbyte 85. Bandel B349. Mark + BEST-arbeten, lågspänning, signalmontage, kanalisation och kabel, rivning och demontering av bristartiklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Ny transformatorstation i Munga
Ny transformatorstation 400 kv
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Avser nybyggnad av radhus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Råbyskogen, Västerås
Brf Tornsvalan kommer att omfatta två punkthus på vänster sida av Stenkumlagatan, ett 8-våningshus med en suterrängkällare/entrévåning och ett 6-våningshus med integrerad förskola. Miljöbyggnad Silver.
Exploatering för ny bebyggelse i Västerås, etapp 3
Upphandlingen kommer att ske i 2 steg och kommer då innefatta: · gator bestående av ca 700 m huvudgata, ca 1100 m lokalgator och ca 750 m kvartersgator. · cykelbanor · grov höjdsättning av kvartersmark och dess anslutningar mot gatan · grov höjdsättning för idrottsplats och torgyta · gatubelysning · dagvattenhantering enligt dagvattenutredning, avvattning av gator · omdaning av en del av Gäddeholmsvägen, ca 900 m inklusive busshållplatser
Nybyggnad av trygghetsboende som kooperativ hyresrätt i Fagersta
Trygghetsboende i kooperativ hyresrätt med växthus.
Nybyggnad av bostäder i Sala
Nybyggnad av 20-28 radhus och 7 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal för ca 2-3 hyresgäster.
Nybyggnad av radhus och villor i Ramnäs
Kvartersmark för bostad på 17.400 kvm. 3 tomter.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av affärshus i Köping etapp 2
Nybyggnad av sällanköpshandel som kommer ligga bredvid Stadium och Rusta. Plats för 2 hyresgäster.
Nybyggnad av LSS boende i Västerås
Lss boende 6 lägenheter
Nybyggnad av vätgastankstation i Västerås
Avser nybyggnad av en vätgastankstation i Västerås. Stationen kommer vara anpassad för tankning av lastbilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsör
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hamnkontor i Köping
Avser nybyggnad av kontor i Köpings hamn. Det nya kontoret ska rymma en ny gate funktion för in- och utpasserande gods och vara lokaliserat direkt utanför befintligt hamnområde. Utöver gate ska byggnaden innehålla kontorsplatser, konferensrum, omklädningsrum, personalmatsal samt erforderliga teknikutrymmet.
Nybyggnad av LSS-boende i Fagersta
Avser nybyggnad av LSS-boende. Upphandlingen av samverkansentreprenörer är uppdelad i två (2) faser. Fas ett (1) avser projekteringen och fas två (2) genomförandet.
Nybyggnad av förskola i Sätra, Västerås
Denna markanvisning omfattar en förskola i den västra delen av planområdet. Det är en förskoletomt omfattande en byggrätt för maximalt 1000 kvadratmeter BTA. Förskolan tillåts uppföras i ett våningsplan med en nockhöjd på 8,0 m.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Avser återuppbyggnad av radhus (7 lgh) efter brand.
Nybyggnad av biofuel anläggning i Köping
Avser nybyggnad av en biofuel anläggning för träpellets.
Nybyggnad av gata och GC-väg i Västerås
Nybyggnation av ca 1500 m gata som delvis är förstärkt med KC-pelare, samt intilliggande gång- och cykelbana med belysning. I entreprenaden ingår förläggning av belysningskabel och sättning av fundament, dagvattenledningar och fördröjningsdamm samt anläggande av ny busshållplats norr om Tidövägen.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Västerås
Befintlig fyrvägskorsning med Norrleden som huvudled och de anslutande vägarna Vallbyleden åt söder och Lillhäradsvägen åt norr, byggs om till cirkulationsplats. Detta för anpassning till den framtida trafikökning som kommer ske i området, framför allt med tanke på den nya stadsdelen Sätra som byggs på södra sidan om Norrleden, väster om korsningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och komplementbyggnader samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Avser nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten säteriet 1:1 (bultsaxen, industrivägen 18), fagersta kommun.
Nybyggnad av LSS-boende i Skoftesta, Köping
Nybyggnad av ett LSS-boende med 6st lägenheter med gemensamma utrymmen samt personalytor i form av omklädningsrum, kontor mm. Fristående miljöhus och förråd byggs även på fastigheten.
Nybyggnad av gruppboende, Arboga
LSS boende med 6 lägenheter samt personalutrymme.
Nybyggnad av bilhall i Västerås
Avser nybyggnad av bilhall samt rivning av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av pannanläggning i Arboga
Avser en helt ny fristående pannanläggning med panneffekt på ca 20 MW för eldning av fuktig flis i Arboga. Bränslet kan komma att utgöras av skogsflis eller returträ eller blandningar av dessa.
Nybyggnad av restaurang eller biltvätt i Fagersta
Nybyggnad av restaurang eller biltvätt i Fagersta.
Anläggande av väg samt gatubelysning mm i Västerås
Avser anläggande av ny väg, markarbeten för ny offentlig belysning, sättning av fundament och förläggning av tomrör och kablage. Förläggning av spillvattenedning samt dagvattenledningar med tillhörande brunnar.
Upphandling av reservkraft 450 kVA, Västerås stad
Avser leveransavtal för mobil reservkraft 450 kVA.
Nybyggnad av affärshus i Västerås
Avser nybyggnad av affär.
Anläggande av bussgata i Hallstahammars kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra anläggande av bussgata mellan Knektbacken och Brinkvägen.
Nybyggnad av cykelgarage i Västerås
Planer finns att bygga cykelgarage.
Nybyggnad av växthus i Sala
Nybyggnad av växthus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).