Aktuell nybyggnation i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastigheter/lager i Eskilstuna
Totalt täcker MG Park Eskilstuna en yta på 56 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager och sprinklertank. Flättnaleden 3
Nybyggnad av F-6 skola i Strängnäs
Skolan ska byggas för två parallelig F-6 struktur med ca 400 elever. Entreprenaden omfattar nyproduktion av skollokaler, förskola för 144 barn, idrottshall, skolgård, parkering och angöring.
Nytt bostadsområde i Nyköping
Avser nybyggnation av flerbostadshus i nytt bostadsområde i Nyköping.
Nybyggnad av industri i Oxelösund
NCC ska på uppdrag av SSAB utföra inledande arbeten för en ny anläggning i Oxelösund. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och uppgår till cirka 200 MSEK.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
Nyköpings kommun har för avsikt att uppföra en ny skola på Oppeby skolområde som ska ersätta den befintliga skolbyggnaden från 1960-talet. Den gamla skolan kommer att vara i drift under byggnationen. Den nya skolan kommer uppföras i områdets östra kant där gymnastikbyggnaden ligger idag. En ny idrottshall, som ersätter den befintliga gymnastikbyggnaden, är färdigställd i områdets södra kant mot Regeringsvägen. Skolan är i två plan med skyddsrum en bruttoarea om ca 9224 m2. Projektet omfattar även utförande av skolgård, väg- och anläggningsarbeten samt rivning av befintlig idrottshall.
Nybyggnad av äldreboende (SÄBO) i Strängnäs
Strängnäs kommun inbjuder er att lämna anbud avseende uppdrag som s.k. omsorgsoperatör på ett nytt särskilt boende för äldre i Södra stadsskogen, Strängnäs. I uppdraget ska följande ingå:Tomträttsavtal gällande den av kommunen avsedda tomten i Södra stadsskogen; Uppförande av ett nytt särskilt boende för äldre på den avsedda tomten; Drift av det nya särskilda boendet; Tillhandahållande av ett specificerat antal vård- och omsorgsplatser för beställarens räkning.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av äldreboende med 63 lägenheter. BTA nybyggnad: ca 6220 m², behandlad tomtarea: 3200 m². Adress: Rosenforsvägen/Carl Lewanders väg
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Nybyggnad av bostäder etappvis.
Nytt bostadsområde i Nyköping
Avser nybyggnation av flerbostadshus i nytt bostadsområde i Nyköping.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Nybyggnad av 174 lägenheter fördelat på tre punkthus samt två lamellhus.
Nytt bostadsområde i Nyköping
Byggrätt om 10 000kvm.
Nytt bostadsområde i Nyköping, kv. 4
Avser nybyggnation av flerbostadshus i nytt bostadsområde i Nyköping.
Nybyggnad av lager & logistik i Strängnäs
Nybyggnad av lager & logistik. Hus 1: 20000 kvm botten 3000 kvm entrésol Hus 2: 40000 kvm botten 5000 kvm entrésol
Nybyggnad av äldreboende i Flen
70 lägenheter och sju avdelningar med vardagsrum, matsal, kök och gemensamma utrymmen. Byggnaden ska vara certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och förberedd för solceller på taken. Söderskolan 2 och delar av Salsta 7:3.
Återuppbyggnad av handelscentrum i Vagnhärad
Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lager- och logistikbyggnad, Ansökan om marklov Lövåsen 3:1.
Nybyggnad av kasern, utspisningslokal, varmförråd mm i Härad/Kolartorp, Strängnäs
Projektet avser delarna: Varmförråd: Typbyggnad TB001-191 som är 1600m2 med viss modifiering (som tex portar, dörrar, tälttork mm.). Varmförrådet ska delas upp i två olika hallar (en vårdhall och en förrådshall). Utspisningslokal för 150 samtidigt sittande personer. Del av matsalen ska kunna användas som utbildningslokal och för att genomföra olika genomgångar. BTA på 754 m2. Utanför i direkt anslutning till byggnaden anläggs ca 650 m2 hårdgjorda ytor för verksamhet utomhus. Kasern: Typbyggnad TB001-194 som är 6500m2 med viss modifiering. 240-260 st förläggningsplatser, 40 st kontorsplatser för befäl, lektionssalar, vapenvårdslokaler, hygienrum, dagrum, torkrum m.m. Infra: I nyetableringen av området i Kolartorp saknas idag infra. I detta projekt ingår framdragning av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) med kommunalt vatten, avlopp, el och fiber till området till en avsättningspunkt. En ny transformatorstation ska byggas. All infra inom området ingår också från avsättningspunkt till respektive byggnad. I detta projekt ingår också vägar och planer i området. Grov skiss finns framtagen för att kunna uppskatta ytor innanför stängslet (ca 22 000m2). Områdesstaket och grindar: För att säkerställa ett grundläggande områdesskydd (basskydd) och för att hålla obehöriga utanför det militära området uppförs ett stängsel runt hela området (1000m). För att säkerställa säker in- och utpassering skapas ett skyddssystem med fordonsgrindar och persongrindar.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus på Stortorget i Katrineholm
Byggnaden ska rymma 40 lägenheter både hyres- och bostadsrätter och i bottenplanet, lokaler för butiker, kafé och garage.
Nybyggnad av sporthall i Strängnäs
Avser nybyggnation av ny sporthall i Strängnäs kommun. Utsedd leverantör av läktarstolar är Alfing i Älmhult AB. 2 000 kvadratmeter solceller kommer att täcka taket på Larslunda sporthall.
Nybyggnad av F-9 skola i Nyköping
F- 9 skola med plats för 440 elever på ca 3300 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus, 80 lgh. Längor om två våningar. Och växthus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Trosa
Bonum Brf Stensundet kommer att innehålla 43 lägenheter. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Projektet omfattar nyläggning av ledningar som ett förberedande arbete för kommande byggnationer kopplat till Nyköpings resecentrum. Projektet är indelat i ett antal olika etapper i syfte att möjliggöra en säker framdrift, inkoppling och rivning av befintligheter. Befintliga ledningar ska vara i drift och i funktion under hela byggtiden. Projektet omfattar även dimensionering samt installation av sänkbrunn för att möjliggöra arbeten utan påverkan på befintliga grundvattennivåer.
Nya bostäder i Strängnäs
Det primära syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse med flerbostadshus på mark som idag är avsedd för verksamheter i form av bilverkstad och småindustri. Planen är en del av att omforma stadsentréfunktionen längs Eskilstunavägen.
Nybyggnad av verkstad & lager i Nyköping
Uppförande av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av bilhall i Esklistuna
Ny anläggning för Renault, Dacia och multibrand i Eskilstuna
Ny kombiterminal i Gunnarskäl, Eskilstuna
Syftet med förstudien är att få fram underlag för kommunstyrelsens vägvalsbeslut i kombiterminalfrågan senast augusti-september 2023.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Nybyggnad av flerbostadshus, 26 st bostadsrätter.
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 1 hektar industrimark.
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO Flex) i Flen
Planer för 15-20 lägenheter. Pokalen 7 & 8.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 56 mellan Hällbybrunn-Gröndal
Anläggande av gång- och cykelväg, 2,7 km. Utförande av enfilig cirkulationsplats inkl. anpassning av avfartsramp till E20 samt anslutningsvägar.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Tängsta 1:295. Ytan är 3446 m² och omfattar en byggrätt om ca 2550 m² BTA.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Tängsta 1:296. Ytan är 2434 m² och omfattar en byggrätt om ca 1800 m² BTA.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Det finns planer på att bygga en fullstor idrottshall som främst ska användas för grundskoleeleverna vid den nuvarande Fristadsskolan samt S:t Eskils gymnasium.
Nya brunnar/Ny råvattenledning i Forssjö, Katrineholm
Inom Forssjöåsens vattenskyddsområde har nyligen två grundvattenbrunnar borrats. Dessa två grundvattenbrunnar ska förses med pumpstationer inklusive grundläggning och överbyggnader. Ny råvattenledning ska förläggas mellan grundvattenpumpstationerna och vattenverket i Forssjö. Totalt ca 3200 m VA-ledning, mestadels dimension 500 PE.
Nybyggnad av restaurang i Strängnäs
Uppförande av restaurangbyggnad för KFC med drive through.
Uppförande av byggnad i Södermanlands län
Entreprenaden omfattar totalt 5 byggnader som ska uppföras. 2 stycken byggnader kommer uppförs i Blekinge län, 2 stycken byggnader kommer uppföras i Gotlands län, 1 stycke byggnad kommer att byggas i Södermanlands län.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av gruppboende samt förråd på Ekeby 3:66 samt nybyggnad av gruppboende (1 huvudbyggnad samt 8 singelboende) på Uddetorp 1:1 samt nybyggnad av gruppboende på Valtomta 1:11 och Valtomta 1:7.
Exploatering av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Nybyggnad av 1100 kvm industrihall.
Nybyggnad av gruppboende i Eskilstuna
Nybyggnad av gruppboende
Nybyggnad av återvinningscentral i Nyköping
Nyköpings kommun har för avsikt att bygga en ny Återvinningscentral (ÅVC) för att ersätta dagens ÅVC som är belägen på Björshults avfallsanläggning.
Nybyggnad av LSS-boende i Ärla, Eskilstuna
Objektet avser nybyggnation bestående av: 8 st singelboende varav 2 med förhöjd tillgänglighet, en huvudbyggnad för gemensamma aktiviteter, kök samt personalutrymmen bestående av kontor, omklädningsrum samt sovrum, utvändigt förråd, parkering och grönytor. BTA huvudbyggnad: ca 230 kvm, BTA Singelboende: 2 st på vardera ca 70 kvm 6 st på vardera ca 50 kvm, BTA Förråd: 10 kvm. Behandlad tomtarea: 5 200 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariefred
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Nybyggnad av ett LSS-boende med 12 lägenheter.
Exploatering för handel i Stenbro
Påljungshage fortsätter att förberedas för mer handel, service och lättare industri som ett led i den långsikta planen för utveckling av området. Ytan blir totalt 100 000 kvm.
Förtätning med rad- och kedjehus i Eskilstuna
Förtätning med 10 st byggnader av rad- och kedjehuskaraktär.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Planens syftar till att möjliggöra främst bostadsbebyggelse men även mindre del centrumverksamhet.
Nybyggnad av transformatorstation och ställverk i Åker
Ny transformatorstation 400 kv 3 fack
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Strängnäs
Totalt fem hus, varav tre stycken bostäder i radhusform om 122 kvm styck, ett friliggande hus om 122 kvm samt ett friliggande enplanshus om 79 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus och garage.
Nybyggnad av båthall i Nyköping
Avser uppförande av byggnad för lager för båtar, ca 10 meter hög.
Nybyggnad av maskinhall i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av GC-väg samt lekplats i Stenby, Eskilstuna
Omfattar byggnation av cirka 350 m ny gång- och cykelbana, anläggande av områdeslekplats samt terrängmodulering och ny gräsyta för lek.
Nybyggnad av spolhall samt varmgarage i Strängnäs
Avser nybyggnad av en spolhall med vattenrening och ett uppvärmt garage. Total byggnadsarea ca 294 m2.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av industri i Nyköping
Avser nybyggnad av industrihus med kontor.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Kommunen upplåter mark nära Hamngatan/Nybron för restaurangverksamhet.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Kidet 5,4,Lästringe-brink 1:28.
Nybyggnad av golfbana i Eskilstuna
Anordnande av golfbana (13 hål).
Förnyelse av vatten- och avloppsledningar på Gärdesgatan, Katrineholm
Arbetet avser: - Installera dagvattenledning i gatan. Leder bort vatten från regn och snösmältning. - Byta ut gamla vatten- och avloppsledningar i gatan. - Byta ut kopplingar in till fastighetsgräns.
Rivning och nybyggnad av kiosk i Nyköping
Avser rivning och nybyggnad av Pressbyrå.
Delprojektledare projektering signal till program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. Stationeringsort Nyköping.
Uppställning av livsmedelsmodul i Nyköping
Bygglov för en obemannad matbutik. Färdigbyggd butiksmodul som lyfts på plats med kranbil. Anslutning av el- och fiber. Ingen vattenanslutning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).