Aktuell nybyggnation i Södermanlands län

Eskilstuna (41)
Flen (2)
Gnesta (3)
Nyköping (41)
Trosa (11)
Vingåker (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 138 st.

Nytt bostadsområde i Nyköping
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, SBB och HSB planerar för ca 400 av dessa.
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras. Just nu pågår projektering av gator, vägar och VA. Planen är att området ska få sammanlagt 1 700 bostäder.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 189 lägenheter i 7-9 våningar med en gemensam lokal, övriga lokaler, tekniska utrymmen, parkeringsgarage samt nybyggnation av förskola med 4 avd för 80 barn, ett tillagningskök samt utemiljö. Objektet är beläget i kvarteret Eskilshem 4:7 & 4:8, Alfeltsgatan 10 /Klostergatan /Kyrkogårdsgatan.
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av biogasanläggning.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Strängnäs
Byggnationen innefattar totalt 3 byggnader som kompletterar varandra.
Nya hyresrätter, skola, parkeringsgarage och verksamhetslokaler i Eskilstuna
Objektet utgör en tredimensionell fastighetsbildning innehållande två fastigheter enligt nedan: Skola (Munktellskolan) med skolgård, nybyggnad. Bostäder med lokaler, nybyggnad och garage, ny- och ombyggnad. BTA för respektive fastighet är enligt följande: BTA skola: ca 7 310 m². Skolgård: ca 4 150 m². BTA bostäder: ca 1 880 m². BTA lokaler: ca 330 m². BTA garage: ca 10 820 m².
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Detaljplanen tillåter en bruttoarea (BTA) om cirka 32.600 kvadratmeter för uppförande av cirka 350 hyresrätter. Byggnationen kommer att ske etappvis och etapp 1 planeras kunna påbörjas från och med 2022. Tillträde utav området beräknas ske under första kvartalet 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och cykelförråd/soprum.
Nybyggnad av sporthall och simhall i Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende nybyggnation av ny simhall på Larslunda IP.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna etapp 3
Objektet är beläget i kvarteret Nougaten 1, Eskilstuna. Adress: Nordvallgatan 2/Verkstadsgatan 13-17/Spårgatan 1. BTA nybyggnad exkl källare: ca 13 600 m². Behandlad tomtarea: ca 7 000 m². Nybyggnad av trygghetsboende, hyresrätter, förskola med kök samt lokaler för handel.
Nybyggnad av loftgångshus i Skogstorp
Loftgångshus med 108 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Odlaren etapp 2 består av fyra huskroppar med totalt 88 lägenheter med en total BOA på 4320kvm. Projektets status i dag består av komplett ren betongstomme med monterade fönster, fönsterdörrar och trappor i trapphusen samt ej färdigställda yttertak, som vi i förebyggande syfte har väderskyddat för att skydda stommen. Återstående arbeten att utföra i denna entreprenad är total invändig och utvändig komplettering inklusive installationer. Beställaren har genomfört en statusbesiktning för att fastställa färdigställandegraden på tidigare utförda arbeten. Beställaren har sedan tidigare träffat ett entreprenadavtal avseende projekt Odlaren etapp 2 i Eskilstuna. Under entreprenadtiden har Beställaren hävt entreprenadavtalet på grund av entreprenörens obestånd. Odlaren etapp 2 består av fyra huskroppar med totalt 88 lägenheter med en total BOA på 4320kvm. Projektets status i dag består av komplett ren betongstomme med monterade fönster, fönsterdörrar och trappor i trapphusen samt ej färdigställda yttertak, som vi i förebyggande syfte har väderskyddat för att skydda stommen. Återstående arbeten att utföra i denna entreprenad är total invändig och utvändig komplettering inklusive installationer. Beställaren har genomfört en statusbesiktning för att fastställa färdigställandegraden på tidigare utförda arbeten. De fyra huskropparna har benämningen Hus 10, 11, 14 och 15. Hus 10 och 11 består av fyra våningar med totalt 52 lägenheter. Dessa hus är grundlagda med platta på mark. Fläktrum är placerade på plan fyra. Hus 14 och 15 består av tre våningar inklusive hel suterrängvåning med totalt 36 lägenheter. Fläktrum är placerade i suterrängvåningen. Utöver komplettering av de fyra bostadshusen ingår att uppföra ett nytt sopsorteringshus samt komplettering av ett reda nergrävt sopsorteringshus mellan hus 14 och 15. Denna entreprenad omfattar inte markarbeten som är upphandlade i en egen entreprenad.
Nybyggnad av bostäder i Härad, Strängnäs
Upp till 200 bostäder i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra för ny bostads-bebyggelse och att stärka allmänhetens tillgänglighet till Kapellbacken och Munktellstråket. Hyresrätter 65+.
Nybyggnad av bostäder i Härad, Strängnäs
Upp till 200 bostäder i 3 etapper.
Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
72 hyresrätter som kommer att uppföras med NCC’s koncepthus Folkboende.
Nybyggnad av rad- & parhus i Forssjö Katrineholm
BoKlok har förvärvat mark med plats för cirka 50 nya bostadsrättshus i tätorten Forssjö, Katrineholms kommun.
Nybyggnad av äldreboende & flerbostadshus i Torshälla
Ett nytt äldreboende ska placeras mot Eskilstunavägen med plats för cirka 88 lägenheter. I byggnaden kan också kontor och verksamhetslokaler i bottenvåningen byggas. För övriga tomten ska bostäder byggas i ett hus längs Holmenleden och två mindre punkthus vid Torshällaån.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Brf Origo består av två nyproducerade byggnader med totalt 58 bostadsrätter. Lägenheter med 1–4 rok, däribland häftiga loft, gavellägenheter och takvåningar. Varje bostad har antingen uteplats, balkong eller takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus i vinkel med 4-6 våningar. Ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Ny nätstation mm MT32 Stjärnholm, Vattenfall
A new switching station MT32 Stjärnholm.
Nybyggnad av lamellhus i Oxelösund
I två hus med fyra våningar fördelas 34 bostadsrätter. Lägenheterna får 2–3 rum och kök. Alla med öppna planlösningar, stora fönsterpartier och balkong, terrass eller trädgård med utsikt mot småbåtshamnen och skärgård. Parkering för 34 bilar i carport samt gästparkering & cykelparkering.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Här planerar vi för ny förskola, skola och matsal inom fastigheterna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping, etapp 4
Ca 50 lgh, hyresrätter med boende för 55+.
Nybyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna etapp 2
28 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar, två till fyra rum och kök i storlekar från 63 till 108 kvadratmeter.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Upphandlingen avser nybyggnad av idrottshall i Oppeby. Idrottshallen är i ett plan med en bruttoarea om ca 2300 m2.
Nybyggnad av hyresrätter och trygghetsbostäder i Flen
Avser nybyggnad av flergenerationsboende i form av hyresrätter och trygghetsbostäder.
Nybyggnad av radhus och en gata i Trosa etapp 1
17 radhus i denna etapp. Predikanten 3, Trosa 10:64 och Trosa 11:21.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa, etapp 3
Totalt 150 lägenheter i 4 etapper.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 30 nya enbostadshus i form av parhus, radhus och friliggande villor.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av flerbostadshus med garage samt rivning av befintlig garagebyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus.
Renovering alternativt nybyggnad av bostadsrätter och lokaler i Strängnäs
Planer för renovering av befintliga fastigheter alternativt nybyggnad av bostadsrätter m.m.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Projektet omfattar nyläggning av ledningar som ett förberedande arbete för kommande byggnationer kopplat till Nyköpings resecentrum. Projektet är indelat i ett antal olika etapper i syfte att möjliggöra en säker framdrift, inkoppling och rivning av befintligheter. Befintliga ledningar ska vara i drift och i funktion under hela byggtiden. Projektet omfattar även dimensionering samt installation av sänkbrunn för att möjliggöra arbeten utan påverkan på befintliga grundvattennivåer.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Vingåkers kommun
En helt ny förskola med sex avdelningar ska byggas i Vingåker.
Drift, underhåll samt reinvestering av vägbelysning i Södermanlands län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av boende för 55+.
Förtätning av bostadsområde i Skiftinge
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning inom befintligt bostadsområde.
Nya bostäder i Skogstorp
Totalt kommer kvarteret att bestå av 29 bekväma bostäder i par- och radhus i populära Skogstorp.
Nybyggnad av padelhall i Oxelösund
Inriktningen är att detaljplanen ska möjliggöra en något högre byggnadsvolym mot idag med möjlighet till större flexibilitet i vad markanvändningen. Idag får marken endast användas för handel och kontor. Den nya detaljplanen utformas för att medge byggandet av en padelhall med kringfunktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping, etapp 2
Etapp 2 omfattar ca 24 lägenheter om 3-4 rok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Eskilstuna
Nybyggnad av trygghetsboende, hyresrätter 65+.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av logistikanläggning i Eskilstuna
Logistic Contractor uppför en logistikanläggning på 36 000 kvm i Svista Logistikområde i Eskilstuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus på Språnget 1 och Haren 1.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av gruppboende samt förråd på Ekeby 3:66 samt nybyggnad av gruppboende (1 huvudbyggnad samt 8 singelboende) på Uddetorp 1:1 samt nybyggnad av gruppboende på Valtomta 1:11 och Valtomta 1:7.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Eskilstuna
Fastigheten är på 2000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Koncept Låghus och populära Punkthus, kommer att fördelas om 2 – 4 rum och kök, på 53 stycken lägenheter totalt.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av restaurang i Oxelösund
En ny restaurangbyggnad vid hamnen i Oxelösund.
Nybyggnad av bostäder i Trosa
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av 14 bostäder i form av radhus fördelat på fyra bebyggelsegrupper.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Trosa
Nybyggnad av Willys butik.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Nybyggnad av lager ca 3000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nya kedjehus i Katrineholm
Nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad flerbostadshus, garage/carport.
Nybyggnad av stadsradhus i Mariefred
Nybyggnad av stadsradhus.
Nybyggnad av reservoarbyggnad med tillhörande anordningar i Nyköping
En ny reservoar med två kamrar med en sammanlagd reservoarvolym på 4500 m3 (vardera på 2250 m3) ska anläggas med tillhörande mätkammare för styr- och regleranordningar. En ny fördelningskammare ska anläggas. Vattenledningar DN 710-500PE ska anläggas mellan anläggningarna och kopplas in.
Nybyggnad av villor i Nyköping
Mark avsedd för villor.
Nybyggnad av LSS-boende i Flen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten Mellösa-Näs 10:15.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus på Dagfjärilen 10 och Dagfjärilen 11.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager för båtar, ca 10 meter hög.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Nybyggnation av boende för vård omfattande fyra lägenheter, ca 345 m2.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för befintligt enbostadshus och bygglov för uppförande av 3 st radhuslängor, 13 parhus, 1 teknikhus och 6 bostadsförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus på Spoven 1 och Strängnäs 3:1.
Nybyggnad alt förhyrning av servicebostäder LSS i Strängnäs kommun
Avser möjlighet att förhyra alternativt nybyggnad av 10-12 stycken lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen enligt LSS inom Strängnäs Kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).