Aktuell nybyggnation i Södermanlands län

Eskilstuna (39)
Flen (11)
Gnesta (13)
Nyköping (35)
Trosa (3)
Vingåker (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 156 st.

Nybyggnad av kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund
Nybyggnad av två nya 130 kV-ledningar (BL51 & BL52) mellan Hedenlunda - Oxelösund.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Strängnäs
Byggnationen innefattar totalt 3 byggnader som kompletterar varandra.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för ca 170 bostäder.
Nybyggnad av lager & logistik i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad (lager och logistik).
Nybyggnad av bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål på platsen.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Detaljplanen tillåter en bruttoarea (BTA) om cirka 32.600 kvadratmeter för uppförande av cirka 350 hyresrätter. Byggnationen kommer att ske etappvis och etapp 1 planeras kunna påbörjas från och med 2022.
Nybyggnad av vattenverk i Gnesta
Gnesta kommun har beslutat att uppföra ett helt nytt ytvattenverk med sjön Klämmingen norr om Gnesta som råvattentäkt. Upphandlingen avser Konsulttjänster för principförslag, systemhandling och detaljprojektering av nytt vattenverk, samt framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer för en delad utförandeentreprenad.
Rivning & nybyggnad av bostäder samt butiker i Oxelösund
Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad, ev. kan delar sparas skyddsrum, stålstomme och bottenplatta, samt uppförande av nya butikslokaler ca 2 200 m2 LOA och nya bostäder i plan ovan delar av butikslokalerna. Bostäderna kan omfatta 2000–4200 m2 BTA fördelade på tre plan och utgörs 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och cykelförråd/soprum.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Fastigheten har en byggrätt för bostäder som omfattar 5 700 kvadratmeter BTA och planeras omfatta ca 78 lägenheter. Ansökan om bygglov för nybyggnad av trygghetsboende samt gemenskapsytor.
Nybyggnad av lager & logistik i Strängnäs
Nybyggnad av lager & logistik. Hus 1: 20000 kvm botten 3000 kvm entrésol Hus 2: 40000 kvm botten 5000 kvm entrésol
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av ca 100 lägenheter i stadsdelen Flacksta i Eskilstuna.
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Vid Lilla Nyby avfallsanläggning.
Nybyggnad av simhall i Strängnäs
Avser nybyggnation av nu simhall.
Nybyggnad av loftgångshus i Skogstorp
Loftgångshus med 108 lägenheter.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
Totalt inom planområdet ges möjlighet till ca 100 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och lägenheter samt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund, Etapp 2
I etapp 2 planeras 50 bostäder. Totalt planeras 150 bostäder. Projektet hette tidigare Norra Femöre 2C, Etapp 2.
Nybyggnad av bostäder i Härad, Strängnäs
Upp till 200 bostäder i 3 etapper.
Ny stadsdel i Gnesta
Projektet kommer att etappindelas. 4 områden varav 3 redan är tilldelade.
Nybyggnad av äldreboende i Flen
Nybyggnad av äldreboende, LSS-boende inom fastigheten Söderskolan 2 och delar av Salsta 7:3.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torshälla
Nybyggnad av trygghetsboende.
Exploatering inför bostäder i Åkers Styckebruk, Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende exploateringsprojekt utbyggnation av detaljplaneområde Råcksta 2:1 i Åkers Styckebruk, där tidigare upphandling av detta projekt avbrutits och nu annonserats på nytt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus i vinkel med 4-6 våningar. Ca 50 lägenheter.
Ny transformatorstation 400/130 kV CT35 Hedenlunda, Vattenfall
A transformer station 400/130kV in CT35 Hedenlunda.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa. etapp 2
Totalt 88 småhus (villor, radhus/kedjehus) och 14 lägenheter, byggs i 2 etapper.
Ny fördelningsstation BT25 Oxelösund, Vattenfall
A transformer station 400/130kV in CT35 Hedenlunda.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus med boende för 55+.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av bildningscenter i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att anlägga ett bildningscenter med plats för en gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola vid del av fastigheten Strängnäs 3:1. Centret ämnar ge plats för cirka 1000 elever.
Nybyggnad av verkstad & lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 50 lgh i 4-7 våningar, underjordiskt garage. Handelslokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kontor och handel i bottenvåningen.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
10 villatomter samt ca 14 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa, etapp 3
Totalt 150 lägenheter i 4 etapper.
Nybyggnad av radhus och en gata i Trosa, etapp 1
17 radhus i denna etapp med 2-3 våningar. Predikanten 3, Trosa 10:64 och Trosa 11:21.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Omvandla nuvarande mark med tidigare bensinstation till bostads-/verksamhetsbebyggelse. Syftet är att uppföra flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningen.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter.
Nya tomter i Katrineholm
30-tal tomter.
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 1 hektar industrimark.
Nybyggnad av flerbostadshus & radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 1 hus 11-14) samt Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 2 hus 21-25) samt Nybyggnad av 7 flerbostadshus samt 8 radhus. (Del 3 hus 41-44) samt nybyggnad av flerbostadshus och radhus (Del 4).
Nya bostäder och vård-omsorgsboende i Eskilstuna
Här planeras för bostäder i form av par-, rad-, kedjehus och friliggande villor samt vård- och omsorgsboende. Detaljplanen ska också ge förutsättningar för ett LSS-boende inom fastigheten Mesta 6:40 utmed Borsöknavägen.
Nybyggnad av förskola i Vingåkers kommun
En helt ny förskola med sex avdelningar ska byggas i Vingåker.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Kyrkvärden 1 är till ytan 4702 m² och omfattar en byggrätt om 2820 m² BTA.
Ny campinganläggning i Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in till markanvisningstävling för att anlägga och långsiktigt driva en attraktiv året-runt-camping vid Mälaren.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Tängsta 1:295. Tängsta 1:295 är till ytan 3446 m² och omfattar en byggrätt om ca 2550 m² BTA.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Tängsta 1:296. Tängsta 1:296 är till ytan 2434 m² och omfattar en byggrätt om ca 1800 m² BTA.
Nya bostäder i Katrineholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av en radby som speglar den Sörmländska sekelskiftesstilen.
Nya bostäder i Eskilstuna
Här planeras för att kunna bygga par-, rad- och flerfamiljshus.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Nybyggnad av brandstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av flerbostadshus & gruppboende i Nyköping
Planer på Assessorn 1 bestående av 28 hyresbostäder och ett gruppboende i Malmbryggshagen. Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och miljöhus, miljöhus, cykelförråd.
Nybyggnad av kontor, hotell-verksamhet mm i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, hotell-verksamhet, småindustri, hälsovård och handel samt möjlighet till utbyggnad.
Nybyggnad av skola i Vingåker
Nybyggnation av skola.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny förskola för 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bettna
Ett 15-tal bostäder. Åkravägen - Valstavägen.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad. Rivning av kontorshus. Källstalöt 1:8.
Nybyggnad av sällanköpshandel i Eskilstuna
Nybyggnad av sällanköpshandel
Nybyggnad av kedjehus i Nyköping
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Bordet 9 vilken är 3049m2 stor och omfattar en maximal byggrätt om 1828m2 BTA. Största tillåtna byggandsarea är 914m2.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Eskilstuna
Fastigheten är på 2000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Kyrkvärden 3 är till ytan 7587 m² och omfattar en byggrätt om 4552 m² BTA.
Nybyggnad av verksamhetsområde med småindustrier i Strängnäs
Syftet med arbetet är att möjliggöra utveckling av det befintliga verksamhetsområdet. Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger på vägen mot återvinningscentralen mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av gruppbostad i Skogstorp
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av industrilokaler i Arnö
Tomter tillgängliga för nybyggnad av industrihus.
Nya kedjehus i Katrineholm
Nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad alt förhyrning av servicebostäder LSS i Strängnäs kommun
Avser möjlighet att förhyra alternativt nybyggnad av 10-12 stycken lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen enligt LSS inom Strängnäs Kommun.
Nybyggnad av korttidscentrum i Eskilstuna
85 platser. Nybyggnad av 2 gruppbostadshus (trygghetsboende) samt 2 garage och 3 förråd samt installation av eldstad.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 12 radhus och 2 parhus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus och förråd.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariefred
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av transformatorstation i Åker
Ny transformatorstation 400 kv 3 fack
Nybyggnad av reservoarbyggnad med tillhörande anordningar i Nyköping
En ny reservoar med två kamrar, med en sammanlagd reservoarvolym om 4500 m3, ska anläggas med tillhörande mätkammare för styr- och regleranordningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Planens syftar till att möjliggöra främst bostadsbebyggelse men även mindre del centrumverksamhet.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad samt tillbyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av bostäder i Oxelösund
I anslutning till gamla Vivesta Strandcafé pågår detaljplanering för bostäder med gemensam brygga.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).