Aktuell nybyggnation i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, järnvägsbroar, 2 nya entrébyggnader, 2-filig bil och gc-bro den sk Hemgårdspassagen samt ny bussterminal. Total sträcka ca 2 km. Anläggning och BEST. Järnvägsbron över Brunnsgatan byggs om, utbyggnad av järnväg mot Minninge.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Strängnäs
Byggnationen innefattar totalt 2 byggnader som kompletterar varandra med 2 entresoldelar.
Nybyggnad av äldreboende (SÄBO) i Strängnäs
Strängnäs kommun inbjuder er att lämna anbud avseende uppdrag som s.k. omsorgsoperatör på ett nytt särskilt boende för äldre i Södra stadsskogen, Strängnäs. I uppdraget ska följande ingå:Tomträttsavtal gällande den av kommunen avsedda tomten i Södra stadsskogen; Uppförande av ett nytt särskilt boende för äldre på den avsedda tomten; Drift av det nya särskilda boendet; Tillhandahållande av ett specificerat antal vård- och omsorgsplatser för beställarens räkning.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av äldreboende med 63 lägenheter. BTA nybyggnad: ca 6220 m², behandlad tomtarea: 3200 m². Adress: Rosenforsvägen/Carl Lewanders väg
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Detaljplanen tillåter en bruttoarea (BTA) om cirka 32.600 kvadratmeter för uppförande av cirka 350 hyresrätter. Byggnationen kommer att ske etappvis och etapp 1 planeras kunna påbörjas från och med 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus på Stortorget i Katrineholm
Byggnaden ska rymma 40 lägenheter både hyres- och bostadsrätter och i bottenplanet, lokaler för butiker, kafé och garage.
Nybyggnad av äldreboende i Flen
70 lägenheter och sju avdelningar med vardagsrum, matsal, kök och gemensamma utrymmen. Byggnaden ska vara certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och förberedd för solceller på taken. Söderskolan 2 och delar av Salsta 7:3.
Nybyggnad av flerbostadshus & radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 1 hus 11-14) samt Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 2 hus 21-25) samt Nybyggnad av 7 flerbostadshus samt 8 radhus. (Del 3 hus 41-44) samt nybyggnad av flerbostadshus och radhus (Del 4).
Nybyggnad av simhall i Strängnäs
Avser nybyggnation av simhall.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Nytt bostadsområde i Nyköping, kv. 4
Avser nybyggnation av flerbostadshus i nytt bostadsområde i Nyköping. Totalt kommer bostadsområdet bestå av 15 kvarter.
Nybyggnad av F-9 skola i Nyköping
F- 9 skola med plats för 440 elever på ca 3300 kvm.
Nybyggnad av sporthall i Strängnäs
Avser nybyggnation av ny sporthall i Strängnäs kommun.
Ny nätstation mm MT32 Stjärnholm, Vattenfall
A new switching station MT32 Stjärnholm.
Nybyggnad av kontor och lager i Eskilstuna
Nybyggnad av lager/kontorsbyggnad.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Här planerar vi för ny förskola, skola och matsal inom fastigheterna.
Nybyggnad av verkstad & lager i Nyköping
Uppförande av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping, etapp 4
Ca 50 lgh, hyresrätter med boende för 55+.
Ombyggnad av VA vid Ostlänken i Nyköping, etapp 2
Entreprenaden avser förläggning av nya matarledningar för vatten på en sträcka av ca 220 m. Entreprenaden omfattar också ny ventilkammare vid Hemgården samt om- och nybyggnad av ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten inom området.
Nybyggnad av villor i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus på Överåda 3:291, 3:290, 3:289, 3:288, 3:287, 3:286 mfl
Nybyggnad av radhus och en gata i Trosa, etapp 1
17 radhus i denna etapp med 2-3 våningar. Predikanten 3, Trosa 10:64 och Trosa 11:21.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus (SABO Flex) i Flen
Planer för 15-20 lägenheter. Pokalen 7 & 8.
Nybyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Avser nybyggnation av idrottshall vid Rekarnegymnasiet samt anläggande av ny parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Avser nybyggnad av 41 radhuslägenheter i två plan. Bostadsrätter. kv Hovrättsnotarien 2 kv Drevkarlen 1.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mariefred
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende utbyggnation av detaljplan Södra Årby etapp 2.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Nybyggnad av kedjehus i Nyköping
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Bordet 9 vilken är 3049m2 stor och omfattar en maximal byggrätt om 1828m2 BTA. Största tillåtna byggandsarea är 914m2.
Nybyggnad av sällanköpshandel i Eskilstuna
Nybyggnad av sällanköpshandel
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av gruppboende samt förråd på Ekeby 3:66 samt nybyggnad av gruppboende (1 huvudbyggnad samt 8 singelboende) på Uddetorp 1:1 samt nybyggnad av gruppboende på Valtomta 1:11 och Valtomta 1:7.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nya kedjehus i Katrineholm
Nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Trosa
Nybyggnad av Willys butik.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 12 radhus och 2 parhus samt installation av eldstad.
Nybyggnad alt förhyrning av servicebostäder LSS i Strängnäs kommun
Avser möjlighet att förhyra alternativt nybyggnad av 10-12 stycken lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen enligt LSS inom Strängnäs Kommun.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Ärla, Eskilstuna
Objektet avser nybyggnation bestående av: 8 st singelboende varav 2 med förhöjd tillgänglighet, en huvudbyggnad för gemensamma aktiviteter, kök samt personalutrymmen bestående av kontor, omklädningsrum samt sovrum, utvändigt förråd, parkering och grönytor. BTA huvudbyggnad: ca 230 kvm, BTA Singelboende: 2 st på vardera ca 70 kvm 6 st på vardera ca 50 kvm, BTA Förråd: 10 kvm. Behandlad tomtarea: 5 200 kvm
Leverans av reservkraftverk till Katrineholms kommun
Avser leverans av ett antal reservkraftverk för äldreboenden och trygghetspunkter i Katrineholms kommun. I leveransen ingår montage av anläggningen på plats förutom anslutning till elintag och nätverk som utförs av separat upphandlad elentreprenör. Anvisningar för bygg gällande erforderliga håltagningar ska ingå.
Nytt garage till ÅVC Kvitten i Strängnäs
Entreprenaden omfattar en komplett leverans och montage av en garagelösning med plats för 20 st fordon och utrymme för teknik (värme, ventilation, elcentral) samt markarbeten.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager för båtar, ca 10 meter hög.
Nybyggnad av cafeteria i Katrineholm
Avser nybyggnad av strandcafé/reception samt rivning av befintligt strandcafé.
Nybyggnad av sågverk i Strängnäs
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning och nybyggnad av pumpstationer i Eskilstuna
Objektet innebär att två befintliga pumpstationer ska ersättas med två nya kompletta pumpstationer. Ny utloppsledning till ån samt nya el-servis ska även utföras. Befintliga pumpstationer ska rivas efter att de nya är driftsatta. Entreprenaden omfattar anläggande av provisorisk väg, spontarbeten, schaktarbeten, pålningsarbeten, betongarbeten, installation av komplett pumpstation, fyllningsarbeten, stålarbeten, ledningsförläggning, återställningsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lägenheter.
Nybyggnad av pumpstation i Eskilstuna
S1 pumpstation med tryckledningar till Ekeby ARV samt förnyelse av VA-ledningar i Rinmansgatan. EEM:s styrelse har beslutat att den befintliga spillvattenpumpstationen ska ersättas med en ny byggnad, nya pumpar samt nya ledningar in till pumpstationen och ny utgående ledning från pumpstationen till intagsledningen vid Ekeby ARV samt att VA-ledningar i Rinmansgatan ska förnyas.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Utbyte av panncentral i Ärla, Eskilstuna
Omfattar installation och driftsättning av en ny containerbyggd panncentral bestående av en komplett fastbränslepanna (1,5MW) med tillhörande bränsletransportörer samt bränslelager, en komplett oljepanna (2,5MW) med tillhörande oljesystem för inpumpning av olja från oljecistern, samt oljecistern.
Nybyggnad av spolhall samt varmgarage i Strängnäs
Avser nybyggnad av en spolhall med vattenrening och ett uppvärmt garage. Total byggnadsarea ca 294 m2.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 radhus samt garage och förråd.
Ny snabbmatsrestaurang i Eskilstuna
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurangen ChopChop vid Gävle Bro.
Anläggning av gator, belysning och VA i Nyköping
Anläggning av gator, belysning samt flytt och rivning av VA-system.
Nybyggnad av verkstad i Eskilstuna
Nybyggnad av maskinhall med verkstad.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus på Södra Skogen 1:95, Södra Skogen 1:107, Södra Skogen 1:112 och Södra Skogen 1:113.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av personalbyggnad i Ekeby, Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av personalbyggnad, omklädningsrum och lunchrum, om BYA ca 545 m2 och BTA ca 481,5 m2 i markplan med teknikrum på vind BTA ca 58 m2.
Nybyggnad av GC-väg samt lekplats i Stenby, Eskilstuna
Omfattar byggnation av cirka 350 m ny gång- och cykelbana, anläggande av områdeslekplats samt terrängmodulering och ny gräsyta för lek.
Nybyggnad av 14 miljöhus i Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk
Projektet avser nybyggnation av 14 miljöhus i Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk. Miljöhusen är placerade i anslutning till förskolor, möteslokal och verksamhet (räddningstjänsten).
Ny belysning till fotbollsplan i Fröslunda
Eskilstuna kommun avser att installera ny LED-belysningsanläggning på A-plan vid Fröslunda IP.
Nybyggnad av växthus i Eskilstuna
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av omklädningsrum mm i industrihus i Strängnäs
Nytt omklädningsrum och dusch, 2 nya portar i fasad.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av del av radhus (eldhärjat) samt förråd.
Tillbyggnad av förskola i Trosa
Skärmtak för barnvagnar.
Renovering av brygga i Göröns naturreservat, Strängnäs
Avser rivning av befintlig brygga med stenkista samt byggnation av ny brygga med stenkista, Strängnäs Mälsåker 1:3, Götön naturreservat.
Nybyggnad av tak till urinbrunn vid Kolsta gård i Eskilstuna
Nybyggnad av tak till urinbrunnen på Kolsta gård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).