Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av radhus på Gripsholms backar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Strängnäs
Nybyggnad av trygghetsboende lärkan 2.
Nybyggnad av bildningscenter i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att anlägga ett bildningscenter med plats för en gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola vid del av fastigheten Strängnäs 3:1. Centret ämnar ge plats för cirka 1000 elever.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Inom ramen för projektet Stavlund kommer 27 radhus uppföras i ett nytt familjevänligt bostadsområde med närhet till centrum och den omkringliggande naturen. Radhusen byggs i två olika utföranden med 82 eller 102 kvm boyta och har en flexibel planlösning som köparna själva kan anpassa utifrån hushållets egna behov.
Nybyggnad av F-9 skola i Strängnäs
Planer på en F-9 skola vid Läggesta.
Nybyggnad av äldreboende (SÄBO) i Strängnäs
Strängnäs kommun inbjuder er att lämna anbud avseende uppdrag som s.k. omsorgsoperatör på ett nytt särskilt boende för äldre i Södra stadsskogen, Strängnäs. I uppdraget ska följande ingå:Tomträttsavtal gällande den av kommunen avsedda tomten i Södra stadsskogen; Uppförande av ett nytt särskilt boende för äldre på den avsedda tomten; Drift av det nya särskilda boendet; Tillhandahållande av ett specificerat antal vård- och omsorgsplatser för beställarens räkning.
Nybyggnad av villor på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av villor på Gripsholms backar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Omvandla nuvarande mark med tidigare bensinstation till bostads-/verksamhetsbebyggelse. Syftet är att uppföra flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningen.
Nybyggnad av centrumverksamhet mm i Mariefred
Planen syftar till att möjliggöra för centrumverksamhet på den befintliga fastigheten Baderskan 1, samt att utöka byggrätten.
Nybyggnad av bostadsrätter och lokaler i Strängnäs
Veidekke Bostad AB äger Västertull 2 och Strängnäs kommun äger Västertull 1.
Nybyggnad av villaområde i Tosterö, Strängnäs, etapp 2
Nybyggnad av bostäder, 27 st småhustomter.
Nybyggnad av förskola på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av förskola på Gripsholms backar.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Mariefred, Etapp 1
Totalt planeras ca 60 radhus, parhus och villor samt ca 50 st lägenheter i flerbostadshus. Första etappen avser 28 parhus och villor.
Nybyggnad av kontor, hotell-verksamhet mm i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, hotell-verksamhet, småindustri, hälsovård och handel samt möjlighet till utbyggnad.
Nya bostäder i Strängnäs
Syftet med arbetet är att möjliggöra bostadsbebyggelse för friliggande småhus, kedjehus/radhus.
Nybyggnad av lager & logistik i Strängnäs
Området är beläget mellan väg 915 och E20. Området är avgränsat i söder mot Råcksta å och Hagberget. Syftet med detaljplanearbetet är att utveckla delen Norra Råcksta och möjliggöra verksamhetsmark för huvudsakligen lager och logistik.
Nybyggnad av industri och lager i Strängnäs
Mark finns för nybyggnad av industri och lager.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Nybyggnad av stadsradhus i Mariefred
Nybyggnad av stadsradhus.
Nybyggnad av gruppboende i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av gruppboende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 4.
Nybyggnad av golfklubb på Gripsholms backar, Mariefred
Nybyggnad av golfklubb på Gripsholms backar.
Utveckling av verksamhetsområde i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att flytta Vasavallens idrottsplats till Larslundaområdet. Planen avser att skapa förutsättningar för ett nytt teknikcenter som bidrar till en modern stadsdel och en attraktiv entré till Strängnäs stad.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Planer finns på nybyggnad av ett gruppboende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av verkstad/reparationshall i Härad, Strängnäs
Byggnaden kommer att vara ca 1000 kvm (stålhallsbyggnad) i Härad/(Strängnäs). Funktioner i hallen är bland annat förvaring av skjutmål, snickeri för reparationer av skjutmål, vårdhall, metallverkstad och fordonsvårdslokal. Byggnaden ska ha en takhöjd på minst 5 meter.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Planens syfte är att möjliggöra för 3-4 byggrätter för bostadsbebyggelse på fastigheten Slottsbrinken 1:49.
Utbyggnad av verksamhetsområde i Strängnäs
Objektet avser utförande av nya gator inom fastigheten Eldsund 6:16. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, pumpstation, EL och opto.
Utbyggnad av solcellspark i Strängnäs
För lite mer än ett år sedan invigdes Sveriges största solcellspark utanför Strängnäs. De planerar att bygga ut solcellsparken. Den kommer att gå från 14 till 21 megawatt.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Förhandsbesked för 5 tomter enbostadshus och komplementbyggnad åkers-järsta 9:1.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Nybyggnad av 4 enbostadshus på Strängnäs 2:50, Strängnäs 2:51, Strängnäs 2:54 och Strängnäs 2:55.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.