Aktuell nybyggnation i Hallands län

Falkenberg (27)
Halmstad (26)
Hylte (1)
Kungsbacka (22)
Laholm (13)
Varberg (39)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Rivning och nybyggnad av skola och särskola i Varberg
Inom fastigheten för Håstensskolan ska en ny grundskola F-9 om 750 elever, grundsärskola F-9 om 120 elever samt en idrottshall byggas. Projektet innefattar även utemiljö, parkeringslösning och rivning av den befintliga Håstensskolan. Håstensskolans verksamhet kommer att vara i drift under hela byggnationen.
Nybyggnad av bostäder och verksamhet på Tröingeberg, Falkenberg
Förskola skall byggas på id : 1480960 Skola skall byggas på id: 1194774 Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny skola och förskola samt bostäder och verksamheter men även att bygga ut nya gång- och cykelvägar och andra åtgärder för trafikflöden.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Tröingeskolan är en ny F-9 skola med fyra paralleller med tillhörande fristående idrottshall, Tröinge idrottshall. Skolbyggnad i tre våningsplan samt teknikutrymmen på vind. Skolans fristående idrottshall är utformad i två våningsplan försedd med solceller. Till skolan och idrottshallen finns en stor utemiljö innehållande bland annat angöringar, lekutrustning, grönytor och konstgräsplaner. Tröingeskolan och Tröinge idrottshall ska tas i bruk för verksamheten till höstterminen 2025. Tillbyggnad av förskola finns på id: 1480960
Nybyggnad av skola i Halmstad
Inom fastighet Högstadiet 1 i Halmstad ligger idag nuvarande Östergårdsskolan bestående av 8st separata byggnader. Den nuvarande skolan ska rivas för att ge plats åt en helt ny skola i 4 våningar, BTA-yta om 14230kvm. Verksamheten ska vara kvar inom fastigheten hela entreprenadtiden, vilket innebär att rivningen och markarbetena kommer att ske i två olika etapper. Den nya skolan planeras för 900 elever i åk 4-9, med tillagningskök för 2200 portioner och en idrottshall med läktare för 400p som integreras med skolan. Kring skolan skapas en helt ny skolgård med fokus på rörelse. Skolan och idrottshallen anpassas för lägerverksamhet med 400st logiplatser. Byggstart planeras i dec 2021. Färdigställande etapp 1 (rivning, nybyggnad, delar av skolgården) maj 2024. Färdigställande etapp 2 ( rivning, resterande del av skolgård) maj 2025.
Ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde skapas i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, skola samt förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter med cirka 65 bostäder. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet omfattar rivning av två huskroppar där befintlig källare bevaras och anpassas för återbyggnad av husen i fyra våningar. Husen innehåller tillsammans 165 lägenheter med balkong och uteplats samt gemensam källare för förråd och cykelförvaring. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. De båda befintliga källarna innehåller skyddsrum som skall bevaras utan åtgärd och källare i Hus E innehåller bergvärmeinstallation som skall bevaras och som betjäna de båda nya husen tillsammans med befintligt Hus C. Husen är förbundna med befintlig kulvert.
Nybyggnad av kontor och verksamhet i Falkenberg
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor och verksamheter på fastigheterna Faktorn 3 och 4. Inom Faktorn 4 medges även vård. Del av Faktorn 2 inkluderas i den nya planen för att möjliggöra för eventuell framtida fastighetsreglering, då den delen idag används som parkering för Faktorn 4. Även del av den kommunalägda fastigheten Slätten 1:1 i planområdets sydvästra del inkluderas då marken är ianspråktagen för parkering.
Nybyggnad av bostäder i Skrea, Falkenbergs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 80 lägenheter i flerbostadshus och 40 tomter.
Nybyggnad av motell i Ullared
Planer finns för nybyggnad av ett motell bestående av 5 byggnader och 60 lägenheter i centrala Ullared.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Fortinova äger fastigheten i korsningen Träslövsvägen och Västkustvägen i Varberg, där livsmedelsaffären Willys nu ligger. I framtiden är förhoppningen att kunna bygga sex huskroppar här, varav den högsta blir sju våningar hög. Totalt skulle detta kunna tillföra 168 nya lägenheter med ett attraktivt läge i centrala Varberg.
Nybyggnad av flerbostadshus på Klackerup i Halmstad
Avser nybyggnation av 2 st flerfamiljshus med 73 lägenheter och tillhörande komplementbyggnader samt mark och finplaneringsarbeten. BTA ca 3635 kvm. Rivning av fd husvärdskontor och garage. husen byggs med grön betong och återvunnen armering och solceller kommer att installeras på taken
Nybyggnad av bostäder, kontor och skoländamål i Harplinge, Halmstad
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, kontor och skoländamål på fastighet Harplinge 1:11 och 1:13.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Omfattar ett nybyggnad av 60-tal lägenheter, varav 16 st i trygghetsboende samt parkeringsgarage under husen. Man skall även riva två byggnader som är kombinerade bostadshus och affärshus.
Nybyggnad av flervåningshus i Varberg
Nybyggnad av 88 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus, 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Halmstad
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Planer finns för nybyggnation av flerbostadshus i den nya stadsdelen Bacchus i Falkenberg.
Nytt verksamhetsområde med bostäder i Kungsbacka
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 ha
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av räddningsstation i Varberg
Nybyggnad av räddningsstation samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus samt nybyggnad av 3 flerbostadshus samt rullstol/barnvagns förråd.
Nyggnad av bostäder i Halmstad
Planbesked för att uppföra ett 30-tal lägenheter i 2-5 våningar längs Stenvinkelsgatan på fastigheterna Baronen 3 och 4.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Halmstad
Nybyggnad av bostäder och kontor. Omfattning oklar.
Nybyggnad av radhus i Laholm
De 28 radhusen blir cirka 109 kvadratmeter vardera fördelat på två plan med stort fokus på öppna gemensamma ytor på bottenplan med en rumshöjd på tre meter. Husen förses med stora glaspartier mot baksidan och sandgrå träfasad. Med färgsättning och arkitektonisk utformning vill arkitekten återspegla och förena områdets karaktär i en klassisk nordisk trähusarkitektur.
Nybyggnad av förskola i Bläshammar, Varberg
Objektet avser nybyggnation av förskola på kommunalägd fastighet (Bläshammar 5:2) för 120 barn i åldern 3-5 år. Byggnaden är ritad i en L-form i ett plan i två varierande taklutningar. På takdelen som vetter mot sydväst monteras solpaneler. Utöver förskolan tillkommer ÅV-hus och tre förråd (ett kallt och två varm). Förskolan består av lekytor för barn, torg (matsal), kontor, teknikrum, förråd och ett mottagningskök. I anknytning till förskolan anläggs parkeringsplats för 20 st bilar varav två parkeringar ska ha laddstolpar för elbilar. Utemiljön kommer att sammanlänkas med utemiljön på den redan befintliga Siers Förskola
Nybyggnad av industriområde i Falkenberg
Projektet avser möjlighet till nybyggnad av industri, kontor och tekniska anläggningar. Ingen källarvåning, radonsäker grund och högsta nock höjd 15 meter. Återstår en tomt mellan vinbergsvägen och kabelvägen. Mellan blackebergsvägen och E6an.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns för bostadsrätter, en tomt två våningar, ungefär 2200 kvadratmeter BTA.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Nybyggnad av 11 bostäder som äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Fastigheten Getinge-Brogård 1:249 har en area på 2231 kvm. Fastigheten är planlagd för flerbostadshus i två våningar. Vind får inredas men ingen källare får finnas. Byggnadsarean som får uppföras enligt detaljplanen är på 669 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Projektet hör ihop med id: 2111885
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Hör ihop med id: 2113782
Nybyggnad av produktionslokal i Varberg
Nybyggnad av kontor, lager och affärsverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Särö, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och 12 lägenheter med äganderätt i parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrilokal i Falkenberg
Projektet avser planer på att bygga en ny industrilokal.
Nybyggnad flerbostadhus i Varberg
Antal lägenheter är ännu ej fastställt.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar, mur, bullerplank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av utsiktstorn på Getterön, Varberg
Avser nybyggnad av ett ca 12 meter högt utsiktstorn i Lassabackadeponin intill Getteröns naturreservat. Det tolv meter höga tornet består av 140 träribbor som tillsammans formar en tredimensionell, stabil väv. I silhuetten kan man känna igen formen av ett timglas vilket ger tornet en tydlig och igenkännbar karaktär.
Nybyggnad av padelhall i Varberg
Nybyggnad av padelhall med 4 banor.
Nybyggnad av förskola i Kungsbacka
Nybyggnad förskola för 80 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av två flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Nybyggnad flerbostadhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter i etapp 1.
Utbyggnad av vatten och avlopp l i Kungsbacka
I samband med att kommunen bygger ett nytt område i Tölö ängar så byggs även dricks-, spill- och davattenledningar ut. Man bygger ut från Hällingsjövägen fram till planområdet för att sedan kunna ansluta området. Projektet ingår som en del av utbyggnaden av vatten och avlopps längs Hedeleden för att kunna försöja både pågående och kommande utbyggnadsprojekt.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Projektet avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i en huskropp med 4 våningar, tillhörande takterass och balkonger. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industriområde i Veddige
Två tomter på totalt 3000 kvm återstår.
Nybyggnad av industriområde i Väröbacka
Marken kommer kräva pålning innan byggnation.
Nybyggnad av kontor Östra Holmagärde, Varberg
Avser nybyggnation av kontor på Östra Holmagärde i Varberg.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av seniorhusområde, 21 bostäder i parhus.
VA-förnyelse i Onsala, Kungsbacka
Inom området kommer Kungsbacka kommun förnya det allmänna VA-ledningsnätet. Nya dricks-, spill- och dagvattenledningar. Man förnyar både huvudledningsnätet samt fastigheternas servisanslutningar. I området har flertalet läckor inträffat genom åren och kommunen tar nu ett större helhetsgrepp för att förnya ledningsnätet för vatten och avlopp. Befintliga ledningar är från 1960-talet och genom att vi förnyar dricks-, spill-och dagvattenledningar säkrar och förbättrar man leveransen.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 12 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. ca 924 kvm + förråd och carport
Exploatering för verksamhetsområde i Bolsheden i Kungsbacka
Detaljplan för att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.
Byggnation av nya villagator med tillhörande VA, el, fiber och belysning i Laholm
Entreprenaden omfattar komplett utförande av nya kvartersgator, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar samt belysning och fiber, schakt för el ledningar samt grässådd.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Nybyggnad av gruppboende LSS bestående av 6 st boendelägenheter med tillhörande personalutrymmen, allmänna utrymmen samt ett yttre miljöhus/sprinklerhus. Objektets ungefärliga storlek, huvudbyggnad bruttoarea (BTA) 738 m2 samt miljö/sprinklerhus 74 m2 (BTA)
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av verkstad med tillhörande hårdgjorda ytor för Smedjeholm Reningsverk. Byggnaden kommer innehålla verkstad, kontor, lager och tvätthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av 18 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad , nybyggnad av komplementbyggnad samt mur och/eller plank på Må 3:162, 3:164, 3:165, 3:166, 3:167, 3:168, 3:169, 3:170, 3:171 och 3:172.
Nybyggnad av byggvaruhus i Laholm
Avser nybyggnad av byggvaruhus i Mellbystrand. Mellby 1:115 och Mellby 2:129. Markarbetet påbörjades i november 2022.
Nybyggnad av hotell i Laholm
Avser nybyggnad av hotellet med två plan och ca 26 rum. Byggnaden kommer bland annat att ha utrymme för en konferensanläggning och en spaavdelning med inomhusbassäng. BTA ca 1300 kvm.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Nybyggnaden innehåller processhall, teknikrum/förråd samt wc i bottenplan, samt lågreservoar under golvnivå i processhallen. Projektet innehåller även en brunnsöverbyggnad över närliggande borrhål för råvatten. Byggnadsarean för nybyggnaden är 54 m². Byggnadsarean för brunnsöverbyggnaden är 6 m². Processarbeten, Ventilationsarbeten, VS-arbeten, el- och tele-, styrarbeten samt yttre VA- och markarbeten utföres enligt separata handlingar.
Nybyggnad av gruppbostad i Limabacka, Varberg
Nybyggnation av gruppbostad i Limabacka. Gruppbostaden ska bestå av två huskroppar i ett plan om cirka 500 kvm + 200 kvm med fyra respektive två lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen. Gruppbostaden ska miljömärkas enligt ”Svanen”, vilket öppnar upp för kreativa och spännande lösningar för ekosystemtjänster och energirelaterade åtgärder.
Utveckling av affärsområde i Mellbystrand
Fd Hotell Mellbystrand tre laxar vid E6 mellan Halmstad och Båstad kommer rivas och därefter utvecklas området, med vad är ännu oklart. Rivningen utförs på id: 2155054
Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Hunnestad.
Nybyggnad av parhus i Galtabäck
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i parhus i 1,5 våning.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Renovering av befintligt flerbostadshus samt nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Byggnaden ska innehålla lager. På plan 1-2 ä det enskilda lager som nås direkt utifrån. Plan 3-4 ska innehålla lager och förrådsutrymme för långtidsförvaring/magasinering. Dessa lokaler nås via hissar och trapphus.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 14 lägenheter, rivning befintliga byggnader.
Nybyggnad av stall i Varberg
Nybyggnad av stall/ridhus.
Ny gång- och cykelväg längs väg 934 i Kungsbacka
2,2 km lång gång- och cykelväg längs väg 934, delen väg 939 (Varbergsvägen) vid Gressela – väg 932 (Gåsevadsholmsvägen) vid Må. Nytt vänstersvängfält till bostadsområde i Må. Belysning.
Nybyggnad av processrening i Falkenberg
Nybyggnad av byggnad för processrening som kommer ligga kopplad i direkt anslutning till Mycrorenas livsmedelsfabrik.
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Nybyggnad av restaurang 320kvm.
Nybyggnad av industrihus i Kungsbacka
Man har hittat en befintlig lokal för projektet som skall byggas om.
Fasadrenovering i Linehed, Halmstad
Projektet omfattar putslagningar samt ommålning av fem putsade hus på Linehed i Halmstad. Objekten är belägna på: * Hinden 1, Linehedsvägen 47–53 * Hinden 2, Linehedsvägen 21–27 * Hembygden 1, Linehedsvägen 4–10 * Häggen 2, Åttingsstigen 5–11 * Häggen 3, Åttingsstigen 31–37
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Kungsbacka
Planer finns på att omvandla det befintliga huset till en mindre övernattningsstuga. Källskulla Gård, by Anna&Jesper som det i framtiden kommer heta kommer kunna ta emot mellan 40-60 gäster och kommer fungera som en övernattningsplats.
Nybyggnad av industri Östra Holmagärde, Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt industriområde. Planområdet ligger i nordöstra delen av Varberg utmed Värnamovägen och E6. Exploatering id: 1453674
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 4 parhus med 4 rok.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av villor 18st. Gällinge-Skår 2:75,2:77, 2:79.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad/lokal, rivning, installation av eldstad samt mur och plank.
Anläggande av konstgräsplan i Väröbacka, Varberg
Avser nybyggnad av inhägnad konstgräsplan, parkering, läktare för 150 personer och ett mindre garage för driften. Samt även ny planbelysning och montering av tillhandahållna belysningsmaster.
Nybyggnad av omlastningsstation i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnation av omlastningsstation för hushållsnära avfall. Inom fastigheten på c:a 15 000 m2 ska en hall på c:a 2800m2 uppföras, med förberedelser för framtida expansion på 50%. Därutöver ska personalbod byggas, våg för lastbilar installeras och rangerytor för containrar anordnas. Projektet omfattar även ny väg för tung trafik för att ansluta anläggningen med befintligt vägnät.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Varberg
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 6 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).