Aktuell nybyggnation i Hallands län

Falkenberg (15)
Halmstad (19)
Hylte (2)
Kungsbacka (18)
Laholm (8)
Varberg (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Säkerhetsklassat projekt. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde. Investeringen beräknas uppgå till max 1,3 miljarder kronor och målet är att vara klara under 2025. Entreprenör gällande Vikportar: Assa Abloy, Stefan Alugulin.
Nybyggnad av bostäder i Anneberg, Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 300 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och p-hus, i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter i två huskroppar, med utsikt över Lagan och 126 parkeringsplatser i två plan under jord.
Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Skolan ska innehålla 750 elevplatser för grundskola, 45 elevplatser för anpassad grundskola, idrottshall, rörelserum samt tillagningskök med kapacitet för 1 000 portioner. Idag finns två (2) befintliga skyddsrumsbyggnader med totalt 480 skyddsrumsplatser. Dessa ska rivas och ersättas med 480 nya skyddsrumsplatser fördelade på två friliggande byggnader där taken kommer utnyttjas som skolgård/friyta. I utemiljön finns komplementbyggnader i form av uteklassrum, förråd, lekotek mm
Nybyggnad av bostäder i Getinge, Halmstad
Området föreslås inrymma runt 200 bostäder i blandade former, både mindre flerbostadshus i väster, radhus och friliggande villor.
Nybyggnad av särskilt boende och förskola i Våxtorp
Projektet avser nybyggnation av ett SÄBO om 40 platser samt en förskola om 6 avdelningar i 1 huskropp i 2 plan + källare.
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter med cirka 65 bostäder. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter med cirka 65 bostäder. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av fem sammanbyggda huskroppar i 4-6 plan med 86 lägenheter, ett av husen får en gemensamhetslokal för äldre. På första plan byggs, förutom lägenheter, miljörum för sopsortering och lokaler varav en redan är avsedd att bli gatukök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet omfattar rivning av två huskroppar där befintlig källare bevaras och anpassas för återbyggnad av husen i fyra våningar. Husen innehåller tillsammans 165 lägenheter med balkong och uteplats samt gemensam källare för förråd och cykelförvaring. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. De båda befintliga källarna innehåller skyddsrum som skall bevaras utan åtgärd och källare i Hus E innehåller bergvärmeinstallation som skall bevaras och som betjäna de båda nya husen tillsammans med befintligt Hus C. Husen är förbundna med befintlig kulvert.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 105 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Nybyggnad av 200 bostäder i blandad bebyggelse med verksamhet restaurang och café i botten.
Nybyggnad av bostäder Varberg
Projektet avser utveckling av området med nybyggnad av flerbostadshus, radhus och lokaler.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Bolsheden i Kungsbacka
Detaljplan för att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Norra Hede i Kungsbacka
Genom en ny detaljplan utreder man möjligheten till industriverksamheter, kontor och besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra Hede Industriområde. Detaljplanen genomförs som en exploatörsdriven planprocess där Castellum är exploatör och driver planarbetet tillsammans med kommunen.
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Väröbacka, Varberg
Väröbackaskolan ska utökas till en F-9 skola och därmed öka sitt elevantal från 450 till 650 elever. Det innebär en tillbyggnad av ca 4600 m2 samt en ombyggnad på ca 400 m2. Ny g/c-väg, ombyggnad av skolgård till multisportarena, gröna ytor, ny parkering, konstgräsplan, belysning, läktare m.m. Fastighetsbeteckningar: Väröbackaskolan: VÄRÖ 2:13 Konstgräsplan: VÄRÖ-BACKA 14:19 GC-väg: VÄRÖ 2:1
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 55 lägenheter och garage under husen samt nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av två flerbostadshus samt komplementbyggnad samt solceller på taken.
Nybyggnad av bostadsrätter & lokaler i Västerport
I etapp 1 bygger vi bostadsrätter i femplanshus samt två lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av förskola i Väröbacka, Varberg
En ny förskola med 8 avdelningar i 2 plan för 160 barn planeras i Väröbacka och är tänkt att ersätta Limabacka förskola, vars lokaler börjar bli utdaterade.
Nybyggnad av bostäder, Varberg
Projektet planeras med en etapp 4, med ytterligare 46 bostäder. Villorna är i storlekar från cirka 100 kvm upp till cirka 250 kvm i ett flexibelt system
Nybyggnad av bostäder, i Falkenberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten Elddonet 2. Förslaget innehåller totalt cirka 50 bostäder i ett 9 vånings punkthus med takterrass som gemensam utevistelseyta.
Nybyggnad av bostadsrätter & villatomter i Stafsinge
Kommande borstadsprojekt i Stafsinge, Falkenberg. Här presenterar vi 18 st villatomter med äganderätt samt 13 st lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av kontor, undervisningslokaler mm i Halmstad
Den nya mellanbyggnaden kommer att bestå av lektionssalar, kontor, omklädningsrum, uppehållsrum samt verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Förtätning med bostäder och verksamheter i Åsa, Kungsbacka
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostäder och verksamheter i Åsa Centrum.
Nybyggnad av station i Varberg
Projektet avser nybyggnad av stationshus med en yta på 2800 m2 i två plan, 150 meter norr om det befintliga stationshuset. Byggnaden inrymmer en väntsal och resenärsservice i form av handel, café, resebutik och restauranger. Huset ska byggas med trästomme, återbrukade material ska användas och taket ska förses med solcellsanläggning.
Förläggning av optokabel sträckan Borås-Varberg
Förläggning av multidukt, blåsning och skarvning av mikrokabel, framtagande av förläggningslinje med skåpplaceringar samt kabelanslutningar till skåp på sträcka Borås-Varberg, bandel 656 km 134+414 till Km 215+400.
Nyggnad av bostäder i Halmstad
Planbesked för att uppföra ett 30-tal lägenheter i 2-5 våningar längs Stenvinkelsgatan på fastigheterna Baronen 3 och 4.
Nybyggnad av församlingshus i Halmstad
Nybyggnad av församlingshem och förskola med två avdelningar som kommer att dela på gemensamhetsutrymmen som matsal och kök. Byggstart under 2023.
Nybyggnad av omlastningsstation i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnation av omlastningsstation för hushållsnära avfall. Inom fastigheten på c:a 15 000 m2 ska en hall på c:a 2800m2 uppföras, med förberedelser för framtida expansion på 50%. Därutöver ska personalbod byggas, våg för lastbilar installeras och rangerytor för containrar anordnas. Projektet omfattar även ny väg för tung trafik för att ansluta anläggningen med befintligt vägnät.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Bläshammar, Varberg
Objektet avser nybyggnation av förskola på kommunalägd fastighet (Bläshammar 5:2) för 120 barn i åldern 3-5 år. Byggnaden är ritad i en L-form i ett plan i två varierande taklutningar. På takdelen som vetter mot sydväst monteras solpaneler. Utöver förskolan tillkommer ÅV-hus och tre förråd (ett kallt och två varm). Förskolan består av lekytor för barn, torg (matsal), kontor, teknikrum, förråd och ett mottagningskök. I anknytning till förskolan anläggs parkeringsplats för 20 st bilar varav två parkeringar ska ha laddstolpar för elbilar. Utemiljön kommer att sammanlänkas med utemiljön på den redan befintliga Siers Förskola. Miljöcertifieras enligt Svanen.
Nybyggnad av villor i Kungsbacka
Nybyggnad av 15 friliggande villor för enskilda ägare.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Ambitionen är att kunna presentera en yta om 8 500 kvm som ska innehålla en mix av kontor, handel och lättare tillverkning. Halmstadporten har ett strategiskt handelsläge med närhet till E 6 attraktivt för nyetableringar och är attraktivt för företag som verkar i de östra delarna av Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av kedjehus i Stafsinge, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av 22 bostadsrättslägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Laholm
Avser nybyggnad av 20 bostäder i radhusform i Allarp. Bostäderna uppförs i 2 plan och i 2 olika storlekar, 107 respektive 120 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av stall i Varberg
Nybyggnad av stall/ridhus, maskin- och tvätthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 24 lgh.
Nybyggnad av församlingshem m.m. i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av församlingshem, två-avdelnings förskola, personalutrymmen, kök, komplementbyggnad, mur och plank. Solceller och bergvärme.
Nybyggnad av flervåningshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Ny förskola med 4 avdelningar inklusive utemiljö och mottagningskök ska byggas i Vinberg.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Nybyggnad av idrottshall samt miljöhus.
Nybyggnad av lagertält i Varberg
Nybyggnad av 4 st lagertält.
Nybyggnad av LSS-boende i Kungsbacka
Nybyggnad av 12 LSS-lägenheter med tillhörande ytor för personal. Komplementbyggnader, cykelgarage, parkeringsytor samt utemiljö.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av dietistmottagning vid sjukhus Halmstad
Avser nybyggnad av dietistmottagning av prefabricerade moduler i tre våningsplan vid Hallands sjukhus.
VA-förnyelse i Onsala, Kungsbacka
Kungsbacka kommun planerar att förnya dricksvattennätet för en fortsatt säker leverans av dricksvatten i Onsala.
Nybyggnad av räddningsstation i Skällinge, Varberg
Skällinge räddningsstation behöver större och mer ändamålsenliga lokaler. Den befintliga räddningsstationen är gammal och uppfyller inte dagens lokalbehov.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av GC-port vid cirkulationsplats Larsfrid i Halmstad
Som en del av Södra infarten etapp 2 ska en ny cirkulationsplats byggas på nordöstra sidan om västkustbanan. Denna entreprenad avser byggnadsverk i form av en GC-port samt en stödmur. Objektet är beläget längs mellan Filaregatan och Svetsaregatan i Halmstad.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Nybyggnaden innehåller processhall, teknikrum/förråd samt wc i bottenplan, samt lågreservoar under golvnivå i processhallen. Projektet innehåller även en brunnsöverbyggnad över närliggande borrhål för råvatten. Byggnadsarean för nybyggnaden är 54 m². Byggnadsarean för brunnsöverbyggnaden är 6 m². Processarbeten, Ventilationsarbeten, VS-arbeten, el- och tele-, styrarbeten samt yttre VA- och markarbeten utföres enligt separata handlingar.
Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Hunnestad.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Nybyggnad av kontor m.m i Varberg
Nybyggnad av kontorslokaler med matsal och omklädningsrum. Mur och plank.
Hyra av paviljonger till skola i Varberg
Avser hyra av paviljonger till Deromes skola en grundskola för lågstadieelever, med kapacitet för totalt 85 personer där 75 är elever och 10 personal. I entreprenaden ingår tillverkning, markarbeten, anslutningar, leverans, montage av moduler till fullt färdig paviljong samt avetablering.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av va-ledning i Edenberga
Utredning förestår angående förutsättningar gällande VA-försörjning för ca 35 fastigheter i Edenberga.
Nybyggnad av industri, Falkenberg
Planer finns för nybyggnad av industrihus.
Utbyggnad av vatten och avlopp l i Kungsbacka
I samband med att kommunen bygger ett nytt område i Tölö ängar så byggs även dricks-, spill- och davattenledningar ut. Man bygger ut från Hällingsjövägen fram till planområdet för att sedan kunna ansluta området. Projektet ingår som en del av utbyggnaden av vatten och avlopps längs Hedeleden för att kunna försöja både pågående och kommande utbyggnadsprojekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter i 2 huskroppar i två plan.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av utsiktstorn på Getterön, Varberg
Avser nybyggnad av ett ca 13 meter högt utsiktstorn i Lassabackadeponin intill Getteröns naturreservat. Tornet består av 140 träribbor som tillsammans formar en tredimensionell, stabil väv. I silhuetten kan man känna igen formen av ett timglas vilket ger tornet en tydlig och igenkännbar karaktär.
Byggnation av nya villagator med tillhörande VA, el, fiber och belysning i Laholm
Entreprenaden omfattar komplett utförande av nya kvartersgator, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar samt belysning och fiber, schakt för el ledningar samt grässådd. Objektets läge: Mellbystrand.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus + garage.
Nybyggnad av grupphus i Hyltebruk
Nybyggnad av 3 enbostadshus / garage Rangalsnäs 1:17,1:18,1:19.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad -plåthall.
Nybyggnad av grupphus i Hyltebruk
Nybyggnad av 3 enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad Staffansbo 1:55,1:59,1:65.
Nybyggnad av park och gångbanor i Kungsbacka
Avser nybyggnation av ca 2 800 kvm park i anslutning till det nya vård- och omsorgsboendet i Skårby. Objektet innefattar i huvudsak följande: • Gångbanor i grus • Plantering av träd, buskar och perenner • Möbler och utrustning • Gräsytor • Dagvattenhantering
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av enfamiljshus i Falkenberg
Nybyggnad av 3 stycken enfamiljshus. Tågarp 2:12,2:11,2:10.
Nybyggnad av maskinhall på Övrevi, Tvååkers IP, Varberg
Objektet avser nybyggnation av en maskinhall på Övrevi på Tvååkers IP i Varbergs kommun. Pris på option gällande solcellsanläggning ska även lämnas.
Nybyggnad av förråd i Tvååker, Varbergs kommun
Avser nybyggnad av förråd i Tvååker för Varberg Energi AB.
Ny infrastruktur inför nytt bostadsområde i Mellbystrand, Laholm
Avser utförande av gata till nytt Bostadsområde samt anläggande av VA, fiber och belysning samt dagvattenanläggningar.
Tillbyggnad för reservkraft och mottagningsstation vid flygplats i Halmstad
Avser tillbyggnad av befintlig byggnad för reservkraft och mottagningsstation med nya byggnadsdelar för reservkraft och ställverk för högre effekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av två familjeboenden (två boenden, villor)
Nybyggnad av cafeteria i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet - cafélokal.
Nybyggnad av servicebyggnad i Varberg
Nybyggnad servicebyggnad i form av toaletter och omklädningsmöjligheter intill Fästningsbadet i Varberg.
Trädplanteringsarbeten i Halmstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Nybyggnad av kyrka i Falkenberg
Nybyggnad av lapidarium.
Byggledare BPU mark till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 6+6+6 månader (totalt 18 månader).
Nybyggnation av en inglasad förbindelsegång till Arena Varberg
Avser nybyggnation av en inglasad förbindelsegång från Rotundan till Arena Varberg.
Nybyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Falkenberg
Nybyggnad av lagerbyggnad. Lagertält.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Nybyggnad av industribyggnad, lager/kontor.
Nybyggnad av cykelgarage i Kungsbacka
Avser ett vädertätt cykelgarage med innertak och invändig belysning med plats för 74 st cyklar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).