Aktuell nybyggnation i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad, etapp 2
Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett äldreboende, 60-120 platser. Mark och VA-arbeten sker på 1528184.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en F-9 skola inkl träningsskola/särskola med tillhörande utemiljö och tillagningskök samt en fullstor idrottshall. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Nybyggnad av centrumfastighet i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler, kontor och bostäder. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av bostäder i Getinge, Halmstad
Området föreslås inrymma runt 200 bostäder i blandade former, både mindre flerbostadshus i väster, radhus och friliggande villor.
Nybyggnad av anläggning för batteriåtervinning i Halmstad
Avser ny anläggning i Halmstad och gör det möjligt att återvinna 95 procent av ett litiumjonbatteri som är det vanligaste batteriet för elfordon.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
122 lägenheter i 2 hus med 4 våningar + vindsvåning samt gemensamt garage.
Nybyggnad av korttidsboende i Halmstad
Projektet innefattar att som totalentreprenör projektera och uppföra ett nytt korttidsboende som ska innehålla lokaler för 80 st boende samt en rehabiliteringsbassäng och ett storkök. I projektet ingår även att utföra en rivning av en förrådsbyggnad som idag ligger på fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av 110 bostäder i Folkets park, Halmstad. Omfattar 2 punkthus i 10 våningar samt 2 lamellhus i 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
I Fyllinge IV kvadranten eftersträvar Halmstads kommun en blandad bebyggelse och efterfrågar bostäder i form av bostads- och äganderätter. Det är totalt tio kvarter som skall marktilldelas. Dessa områden kommer i tävlingen slås ihop och utgöra fem olika tilldelningsområden.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i 3 huskroppar samt 12 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Klackerup i Halmstad
Avser nybyggnation av 2 st flerfamiljshus med 73 lägenheter och tillhörande komplementbyggnader samt mark och finplaneringsarbeten. BTA ca 3635 kvm. Rivning av fd husvärdskontor och garage. husen byggs med grön betong och återvunnen armering och solceller kommer att installeras på taken
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad, etapp 2
Nybyggnad av ca 80 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av 32 hyresrätter samt 8 radhuslägenheter. Avser även förråd och miljöstation.
Nybyggnad av F–3 skola i Halmstad
Avser nybyggnad skola i två våningar för 300 barn i Fyllinge samt skolgård. Huvudbyggnadens storlek är ca 4856 m2 bruttoarea (BTA) Komplementbyggnadernas storlek är ca 100 m2 Tomtens storlek är ca 12670 m2. Lokalgatan Jaktfalksvägen samt gång och cykelvägar ska genomgå en ombyggnad av: Sträckning, vändplan, lednigsnät, belysning och ytskikt. Ombyggd area är ca 2350 m2
Nybyggnad av flerfamiljshus i Halmstad
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Avser nybyggnad av jättelager för Aim Apparel AB. Detta efter att Aim Apparel AB har vuxit ur sina befintliga lokaler på Söndrums industriområde där de bedriver e-handel. Fastigheten är på drygt 16500 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter och 9 stadsradhus.
Nybyggnad av logistikcentral i Halmstad
Nybyggnad av logistikcentral om ca 18 000 kvm intill Eleikos huvudkontor i Kistinge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åled/Himmelkulla, Halmstad
Avser flerbostadshus i Åled. En tomt, fyra våningar, ca 6800 kvm BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av radhus och punkthus i Halmstad
3 punkthus och 7 radhus. Man har ännu inte fastställt exakt hur många radhus och lägenheter det blir, mer information väntas i slutet av året.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskolan med åtta avdfdelnignar kommer att byggas i två plan med tillagningskök och ha plats för 140 barn. Den planeras stå inflyttningsklar i slutet av 2022.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola med plats för ca 540 elever.
Nybyggnad av Ambulansstation i Halmstad
Nybyggnad av ny ambulansstation nära E6, intill Tegelbruket.
Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad
Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Rivning och för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola på Kärleken i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 2 avdelningar och tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av radhus i Ranagård, Halmstad
Det egenutvecklade projektet Kv. Morgonrock kommer att byggas i Ranagård, som ska bli en helt ny stadsdel i Halmstad. De 15 radhusen och tre kedjehusen blir vardera 114 kvadratmeter fördelat på fem rum. Husen förses med stora glaspartier, sandgrå träfasad och mörkgrå plåttak.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Inom fastighet Högstadiet 1 i Halmstad ligger idag nuvarande Östergårdsskolan bestående av 8st separata byggnader. Den nuvarande skolan ska rivas för att ge plats åt en helt ny skola i 4 våningar, BTA-yta om 14230kvm. Verksamheten ska vara kvar inom fastigheten hela entreprenadtiden, vilket innebär att rivningen och markarbetena kommer att ske i två olika etapper. Den nya skolan planeras för 900 elever i åk 4-9, med tillagningskök för 2200 portioner och en idrottshall med läktare för 400p som integreras med skolan. Kring skolan skapas en helt ny skolgård med fokus på rörelse. Skolan och idrottshallen anpassas för lägerverksamhet med 400st logiplatser. Byggstart planeras i dec 2021. Färdigställande etapp 1 (rivning, nybyggnad, delar av skolgården) maj 2024. Färdigställande etapp 2 ( rivning, resterande del av skolgård) maj 2025.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Projektet omfattar nybyggnad av Äldreboende för 60 boende med restaurang och tillagningskök. Nybyggnaden motsvarar ca 5 600 kvm BTA och kommer till största delen utföras som en 3,5-plansbyggnad.
Nybyggnad av särskola i Halmstad
Avser nybyggnad av särskola för 70 barn. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Nybyggnad av förskola i Ranagård, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med plats för 70 barn. 1 huskropp i 2 plan. Förskoleverksamheten kommer att bedrivas i markplan. I övreplan blir det bland annat personalutrymme. Kommer även att inrymma 1 tillagningskök, personalutrymmen, teknikutrymme och tillhörande utemiljö, 2st förrådsbyggnader samt 1st miljöhus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Åled, Halmstad
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i Åled.
Nybyggnad av radhus i Ranagård, Halmstad
Avser nybyggnad av 18 radhus i Ranagård, Halmstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Byggherren har fått markanvisning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av 21 radhus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad Bergsgård 1:411,1:412,1:413,1:414,1:379.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus med 28 lägenheter i 2 längor samt rivning komplementbyggnad.
Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.
Nybyggnad av flerbostadhus i Halmstad
Tillträde och marköverlåtelse kommer att ske först runt årsskiftet 21/22.
Nybyggnad av bostäder i Hallands län
Söker tomter i Halmstad samt kringliggande kommuner. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av modern förskola. 9 avdelningar med i snitt 12 barn per avdelning samt egen kock.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt i Halmstad
Avser nybyggnad av drivmedelsanläggning samt fordonstvätt.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Halmstad
Avser nybyggnad av byggvaruhandel. Byggstart Q4 2021 eller våren 2022.
Tillbyggnad av hotell i Halmstad
Tillbyggnad av hotell med 39 rum samt lokal och uppställningsyta.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Nybyggnad av järnvägsspår i Halmstad
Avser utbyggnad av väg- och järnvägskommunikationer i hamnområdet.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
nybyggnad av industribyggnad/lokal samt komplementbyggnad.
Utbyggnad av ny vägsträcka i Halmstad
Utbyggnad av ny vägsträcka.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av reception, butik och kontor samt rivning av befintlig byggnad.
Exploateringsarbeten i Fyllinge, Halmstads kommun etapp 2
Avser utbyggnad av bostadsområdet Fyllinge IV kvadranten. Arbetet omfattar bland annat: - Gatubyggnad - VA- ledningar - El, bredband och fjärrvärmeutbyggnad - Belysningsanläggning
Nybyggnad av industriområde i Halmstad
Avser nybyggnad av industri. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Ombyggnad till konstgräsplan i Halmstads kommun
Avser byte av naturgräs till hybridgräs på Örjans vall. Omfattar även byte av dräneringssystem, bevattningsanläggning, planvärme m.m.
Nybyggnad av motionshall i Halmstad
Nybyggnad av motionshall, gym och padelhall.
Nybyggnad av tennishall i Halmstad
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av lekplats i Halmstad
Nybyggnad av lekplats i utbildningssyfte för att lära sig om energi och avfall.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad av en befintlig lägenhet samt nybyggnad av fyra stycken lägenheter.
Nybyggnad av serverhallar i befintliga lokaler
Avser nybyggnad av två serverrum i befintliga lokaler. Objektets läge: Västra Strandens reningsverk. Småbåtsgatan 2, Halmstad. Ängstorps reningsverk. Västerleden 80, Laholm.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal samt mur och plank.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av industrihus i Halmstad
Nybyggnad av industribyggnad (testlokal)
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för återbyggnad av flerbostadshus efter brand 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Halmstad
Nybyggnad av 3 enbostadshus, rivning av befintligt samt installation av eldstad Hulabäck 1:56,Villshärad 9:30,Gullbranna 1:40.
Nybyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/ställverksbyggnad.
Nybyggnad av lager i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av skärmtak i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av växthus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av sjöbod i Halmstad
Bygglov för nybyggnad och rivningslov för sjöbod.
Nybyggnad av barack i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad byggbodar och skylttorn 220103 - 231101.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt installation av eldstad samt mur och plank Eketånga 2:29,15:1.
Nybyggnad av cistern i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cistern/container.
Nybyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt mur och plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt komplementbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.