Aktuell nybyggnation i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av skola och särskola i Varberg
Inom fastigheten för Håstensskolan ska en ny grundskola F-9 om 750 elever, grundsärskola F-9 om 120 elever samt en idrottshall byggas. Projektet innefattar även utemiljö, parkeringslösning och rivning av den befintliga Håstensskolan. Håstensskolans verksamhet kommer att vara i drift under hela byggnationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Fortinova äger fastigheten i korsningen Träslövsvägen och Västkustvägen i Varberg, där livsmedelsaffären Willys nu ligger. I framtiden är förhoppningen att kunna bygga sex huskroppar här, varav den högsta blir sju våningar hög. Totalt skulle detta kunna tillföra 168 nya lägenheter med ett attraktivt läge i centrala Varberg.
Nybyggnad av flervåningshus i Varberg
Nybyggnad av 88 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus, 80 lägenheter.
Nybyggnad av räddningsstation i Varberg
Nybyggnad av räddningsstation samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Bläshammar, Varberg
Objektet avser nybyggnation av förskola på kommunalägd fastighet (Bläshammar 5:2) för 120 barn i åldern 3-5 år. Byggnaden är ritad i en L-form i ett plan i två varierande taklutningar. På takdelen som vetter mot sydväst monteras solpaneler. Utöver förskolan tillkommer ÅV-hus och tre förråd (ett kallt och två varm). Förskolan består av lekytor för barn, torg (matsal), kontor, teknikrum, förråd och ett mottagningskök. I anknytning till förskolan anläggs parkeringsplats för 20 st bilar varav två parkeringar ska ha laddstolpar för elbilar. Utemiljön kommer att sammanlänkas med utemiljön på den redan befintliga Siers Förskola
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Nybyggnad av 11 bostäder som äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av två flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Varberg
Nybyggnad av kontor, lager och affärsverksamhet.
Nybyggnad flerbostadhus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter i etapp 1.
Nybyggnad av utsiktstorn på Getterön, Varberg
Avser nybyggnad av ett ca 12 meter högt utsiktstorn i Lassabackadeponin intill Getteröns naturreservat. Det tolv meter höga tornet består av 140 träribbor som tillsammans formar en tredimensionell, stabil väv. I silhuetten kan man känna igen formen av ett timglas vilket ger tornet en tydlig och igenkännbar karaktär.
Nybyggnad flerbostadhus i Varberg
Antal lägenheter är ännu ej fastställt.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Projektet avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.
Nybyggnad av industriområde i Väröbacka
Marken kommer kräva pålning innan byggnation.
Nybyggnad av industriområde i Veddige
Två tomter på totalt 3000 kvm återstår.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Nybyggnaden innehåller processhall, teknikrum/förråd samt wc i bottenplan, samt lågreservoar under golvnivå i processhallen. Projektet innehåller även en brunnsöverbyggnad över närliggande borrhål för råvatten. Byggnadsarean för nybyggnaden är 54 m². Byggnadsarean för brunnsöverbyggnaden är 6 m². Processarbeten, Ventilationsarbeten, VS-arbeten, el- och tele-, styrarbeten samt yttre VA- och markarbeten utföres enligt separata handlingar.
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Byggnaden ska innehålla lager. På plan 1-2 ä det enskilda lager som nås direkt utifrån. Plan 3-4 ska innehålla lager och förrådsutrymme för långtidsförvaring/magasinering. Dessa lokaler nås via hissar och trapphus.
Nybyggnad av stall i Varberg
Nybyggnad av stall/ridhus.
Nybyggnad av parhus i Galtabäck
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i parhus i 1,5 våning.
Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Hunnestad.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Renovering av befintligt flerbostadshus samt nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Nybyggnad av restaurang 320kvm.
Nybyggnad av industri Östra Holmagärde, Varberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett nytt industriområde. Planområdet ligger i nordöstra delen av Varberg utmed Värnamovägen och E6. Exploatering id: 1453674
Anläggande av konstgräsplan i Väröbacka, Varberg
Avser nybyggnad av inhägnad konstgräsplan, parkering, läktare för 150 personer och ett mindre garage för driften. Samt även ny planbelysning och montering av tillhandahållna belysningsmaster.
Nybyggnad av parhus i Varberg
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av solcellsanläggning i Varberg
Avser projektering och installation av en nätansluten solkraftanläggning placerad på markstativ inom del av fastigheten, Varberg Vare 3:8. Åkermark finns tillgänglig för montering av solpaneler. Total årsproduktion om 2 000 MWh/ år.
Nybyggnad av bilhall i Varberg
Nybyggnad av verkstad och bilhall för försäljning.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Avser nybyggnad 3 enbostadshus.
Nybyggnad av klubblokal i Varberg
Nybyggnad av klubblokal.
Nybyggnad av batterilager i Varberg
Bygglov för nybyggnad av fem industribyggnader.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Varberg
Omklädningsbyggnad för internt reningsverk (RG29) (byggnadsarea ca. 128 m2). Utöver omklädning kommer det finns tvättmöjligheter, ett mindre kontrollrum och ett laboratorium
Nybyggnad av industrihus i Varberg
Nybyggnad av industrilager.
Resurskonsult beställarstöd i markledningsfrågor för projekt Varbergstunneln
Beställarstöd i frågor rörande ledningar i mark avseende främst vatten- och avloppsledningar men även gällande andra typer av markförlagda ledningar. I uppdraget ingår dessutom att vara stöd i frågor om vattenverksamhet. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 6+6+6 månader (totalt 18 månader).
Nybyggnad av lager i Varberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).