Aktuell nybyggnation i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Östra Träslöv, Varberg
Östra Träslöv är en ny kommande stadsdel i Varberg. Här planeras det för bostäder i olika upplåtelseformer, förskolor, äldreboenden, handel samt olika typer av park- och naturområden. En grov uppskattning är att den nya stadsdelen kan ge plats åt cirka 1 900 nya bostäder.
Nybyggnad av fabrik i Varberg
Byggnaden kommer bestå av en drygt 270 meter lång och 52 meter bred hall med bärande stomme i limträ och synligt korslimmat trä på väggarna. Utsidan kläs med värmebehandlad gran. Kring den stora fabriken finns ett flertal kringliggande huskroppar som både ansluter dikt an fabriken eller är fristående. I dessa finns mycket av de tekniska installationerna för fabrikens funktion såsom ställverk, ventilationsutrustning m.m. Entrén kommer ligga i en lägre byggnad som förutom entréhall kommer innehålla konferensrum, personalrum och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Sörse, Varberg
Nybyggnation av 60 lägenheter och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Varberg
Syftet med detaljplanen är att fortsätta förtätning med fler bostäder och tillskapa möjligheter för verksamheter i bottenplan i kvarteret Kasematten.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Lott 4. 1 RoK 18 st 2 RoK 25 st 3 RoK 14 st 4 RoK 4 st Total 61 st Möjlig grönytefaktor: 1,30 Lokalarea Totalt entréplan: 811 m2 Kommersiella lokaler: 410 m2
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Varberg
Detaljplanens syfte är att förtäta del av kvarteret Igladammen med bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Vidare är syftet att planlägga den befintliga parken Kilen som ligger intill korsningen Rosenfredsgatan-Ringvägen. Bostadsbebyggelse föreslås mot Södra vägen och Danska vägen, med en öppen innegård som vänder sig mot öster. Parken planläggs som allmän plats, park, i enlighet med befintliga förhållande
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus + rivning av tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Projektet avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Trönningenäs, Varberg
Avser ny förskola för 80 barn med mottagningskök, samt tillhörande ÅV-hus, varmförråd och kallförråd på fastigheterna Trönningenäs 5:75 samt del av Trönningenäs 5:73 i Trönningsnäs, Varbergs kommun. BTA: Förskolebyggnad – 944 kvm ÅV-hus – 38 kvm Varmförråd – 16 kvm Kallförråd – 16 kvm
Nybyggnad av kontor Östra Holmagärde, Varberg
Avser nybyggnation av kontor på Östra Holmagärde i Varberg.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Tvååker-Varberg
Uppdraget omfattar dricksvatten‐ och spill ledning mellan Jonstaka Varberg – Gamla Köpstad/Ås, med instick till Himle samhälle.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 10 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Galtabäck
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i parhus i 1,5 våning.
Anläggande av VA-ledningar & ny pumpstation för verksamhetsområde i Trönningenäs, Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Fyrkullen samt nybyggnad av pumpstation. Trönningenäs.
Nybyggnad av ställverk i Varberg
Nybyggnad av ställverk. XT101 Lindberga skall byggas under befintlig 130 kV luftledning som skall anslutas till stationen. Nytt 130 kV ställverk skall bestå av två ledningsfack, ett sektioneringsfack och två transformatorfack. Ny stationsbyggnad med kontrollrum och 10 kV ställverk skall uppföras.
Nytt ställverk och styrsystem, vid reningsverk i Varberg
Utbyte av ställverk och styrsystem på Getteröverket avloppsreningsverk. Nytt ställverk installeras i teknikhus som installeras i omedelbar närhet till verket. Styrsystemet byts ut under kampanjer som beräknas vara under 2–3 år. Utrustning som tas ur drift demonteras och tas bort.
Nybyggnad av parhus i Varberg
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av radhus i Varberg
Nybyggnad av radhus, sex lägenheter på Steninge 1:53, och nybyggnad av radhus, sex lägenheter på Steninge 1:55.
Nybyggnad av idrottshall i Varberg
Nybyggnad av idrottsanläggning och komplementbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Varberg
Nybyggnad av verksamhet samt rivning.
Nybyggnad av lager i Varberg
Nybyggnad av lagerhall, Panncentral.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Varberg
Nybyggnad av 2 st padelbanor.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad av enbostadshus på Fastarp 3:212 och Fastarp 3:213.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad av enbostadshus på Trönninge 38:45, Trönninge 38:46 och Trönninge 38:47.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.