Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (12)
Halmstad (30)
Hylte (0)
Laholm (7)
Varberg (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av skola och särskola i Varberg
Inom fastigheten för Håstensskolan ska en ny grundskola F-9 om 750 elever, grundsärskola F-9 om 120 elever samt en idrottshall byggas. Projektet innefattar även utemiljö, parkeringslösning och rivning av den befintliga Håstensskolan. Håstensskolans verksamhet kommer att vara i drift under hela byggnationen.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Tröingeskolan är en ny F-9 skola med fyra paralleller med tillhörande fristående idrottshall, Tröinge idrottshall. Skolbyggnad i tre våningsplan samt teknikutrymmen på vind. Skolans fristående idrottshall är utformad i två våningsplan försedd med solceller. Till skolan och idrottshallen finns en stor utemiljö innehållande bland annat angöringar, lekutrustning, grönytor och konstgräsplaner. Tröingeskolan och Tröinge idrottshall ska tas i bruk för verksamheten till höstterminen 2025. Tillbyggnad av förskola finns på id: 1480960
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde.
Nybyggnad av kontor och verksamhet i Falkenberg
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor och verksamheter på fastigheterna Faktorn 3 och 4. Inom Faktorn 4 medges även vård. Del av Faktorn 2 inkluderas i den nya planen för att möjliggöra för eventuell framtida fastighetsreglering, då den delen idag används som parkering för Faktorn 4. Även del av den kommunalägda fastigheten Slätten 1:1 i planområdets sydvästra del inkluderas då marken är ianspråktagen för parkering.
Nybyggnad av handel, kontor och verksamheter i Laholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt område med handel, kontor och verksamheter intill järnvägsstationen i Laholms stad.
Ombyggnad till PCI-lab och ombyggnad av IVA på Hallands sjukhus i Halmstad
Avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus 191, plan 12 till PCI-labb och ett nytt fläktrum på en närliggande innergård. Samt ombyggnadsarbeten på IVA.
Nybyggnad av förskola i Frillesås
Nybyggnad av förskola för 160 barn.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Inom fastighet Högstadiet 1 i Halmstad ligger idag nuvarande Östergårdsskolan bestående av 8st separata byggnader. Den nuvarande skolan ska rivas för att ge plats åt en helt ny skola i 4 våningar, BTA-yta om 14230kvm. Verksamheten ska vara kvar inom fastigheten hela entreprenadtiden, vilket innebär att rivningen och markarbetena kommer att ske i två olika etapper. Den nya skolan planeras för 900 elever i åk 4-9, med tillagningskök för 2200 portioner och en idrottshall med läktare för 400p som integreras med skolan. Kring skolan skapas en helt ny skolgård med fokus på rörelse. Skolan och idrottshallen anpassas för lägerverksamhet med 400st logiplatser. Byggstart planeras i dec 2021. Färdigställande etapp 1 (rivning, nybyggnad, delar av skolgården) maj 2024. Färdigställande etapp 2 ( rivning, resterande del av skolgård) maj 2025.
Ombyggnad av industri till vårdcentral, kulturskola mm i Halmstad
Fastigheten Bogserbåten 1 på Söder är avsedd för industriändamål. I detaljplan ska vårdcentral, kulturskola, kontor samt konsertlokal nu prövas.
Nybyggnad av hotell och verksamheter i Falkenberg
Planens syfte är att möjliggöra för utökad vägservice i form av övernattning, matservering och försäljning av olika typer av drivmedel inklusive laddningsmöjlighet för bilar.
Tillbyggnad av skola i Varberg
Tillbyggnad av Trönningeskolan. Tillbyggnaden görs i två plan om totalt cirka 1 900 kvadratmeter BTA och ska bland annat innehålla klassrum, grupprum, uppehållsytor, kapprum, toaletter och administrationsutrymmen. I entreprenaden ingår även flytt och ombyggnad av skolgården samt en ombyggnad av medialabb, utrymningstrapphus och skolmatsal.
Nybyggnad av padelhall i Varberg
Nybyggnad av anläggning - padelhall.
Nybyggnad av förskola i Trönningenäs, Varberg
Avser ny förskola för 80 barn med mottagningskök, samt tillhörande ÅV-hus, varmförråd och kallförråd på fastigheterna Trönningenäs 5:75 samt del av Trönningenäs 5:73 i Trönningsnäs, Varbergs kommun. BTA: Förskolebyggnad – 944 kvm ÅV-hus – 38 kvm Varmförråd – 16 kvm Kallförråd – 16 kvm
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Avser ny utställningshall, konstförvaringshallar, reception, konstateljé samt nytt ventilations- och teknikrum för nya installationer.
Nybyggnad av kontor Östra Holmagärde, Varberg
Avser nybyggnation av kontor på Östra Holmagärde i Varberg.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av Frennarps byskola.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.
Återuppbyggnad av lokal på campus i Laholm
Avser återuppbyggnad av lokal efter brand. Byggnaden kommer att innehålla undervisningslokaler samt utrymmen för skolsköterska och kurator.
Nybyggnad av byggvaruhus i Laholm
Avser nybyggnad av byggvaruhus i Mellbystrand. Mellby 1:115 och Mellby 2:129. Markarbetet påbörjades i november 2022.
Nybyggnad av hotell i Laholm
Avser nybyggnad av hotellet med två plan och ca 26 rum. Byggnaden kommer bland annat att ha utrymme för en konferensanläggning och en spaavdelning med inomhusbassäng. BTA ca 1300 kvm.
Ombyggnad av habilitering i Halmstad
Byggnad 124 uppfördes ursprungligen 1922, och tillbyggnader på gavlarna utfördes 1965. Byggnaden består av 4 våningsplan varvid ett källarplan och ett vindsplan. Invändigt ska ytskikt bytas ut och vissa planlösningsförändringar utföras. Fönsterbyte ska utföras. Yttertaket ska renoveras, dock ska bef takbeläggning av tegelpannor återanvändas. VA- och dräneringsledningar vid och runt byggnaden behöver bytas ut till nya, vilket då även påverkar befintlig markanläggning. Invändiga rörinstallationer, såsom tapp- och spillvatten ska bytas ut till nytt. Under grundplattan ska spillvattenledningar bytas ut till nya. Värmesystem ska bytas ut till nytt, från och med försörjningspunkten i teknikrummet. Luftbehandlingsinstallationer ska bytas ut till nytt av typ VAV med integrerat styr och reglersystem. Elinstallationer ska bytas ut till nytt. Rivning av rör-, luft- och el-installationer utförs av byggentreprenören (generalentreprenören) enligt föreskrifter i tekniska beskrivningar.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Postmästaren 16 för en mer flexibel lokalanvändning. Samt på Postmästaren 14 planeras ombyggnad för kontorsändamål med förbindelse till Postmästaren 16. Tillbyggnaden blir ca 1500 kvm.
Ombyggnad av kontorslokaler i Halmstad
Mer information gällande omfattning av projektet kan ges när detaljplanen är antagen.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt nybyggnad av två lagerhallar.
Ombyggnad av skola till daglig verksamhet i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kyrkskolan i centrala Kungsbacka till lokaler för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för den nya verksamheten. Delar av Daglig verksamhet finns nu i fastigheter i kvarteren Gjutaren och Liljan i centrala Kungsbacka och i samband med att dessa ska rivas under våren 2023, förväntas Daglig verksamhet kunna flytta in i Kyrkskolan.
Anläggande av konstgräsplan i Väröbacka, Varberg
Avser nybyggnad av inhägnad konstgräsplan, parkering, läktare för 150 personer och ett mindre garage för driften. Samt även ny planbelysning och montering av tillhandahållna belysningsmaster.
Ombyggnad av hotell i Laholm
Ändrad användning från konferens till hotell och tillbyggnad 1 våning.
Nybyggnad av bilhall i Varberg
Nybyggnad av bilhall.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka
En rockad äger rum mellan Åsa Gårdsskolan och Åsaskolan. Folkbiblioteket flyttar ifrån Åsaskolan till Åsa Gårdsskolan för att därefter kunna flytta högstadieelever till Åsaskolan från Åsa Gårdsskolan. För att ge plats för ett folkbibliotek på Åsa Gårdsskolan kommer ett antal utrymmen behöva byggas om. I stora drag handlar det om cirka 240 kvm sammanhängande yta som ska bli ett permanent folkbibliotek. Det innebär att befintligt skolbibliotek, NO-sal och musiksal byggs om.
Renovering av bassänger i simhall i Halmstad
Objektet omfattar renovering av bassängerna på Brottet simstadion. Befintliga bassänger skall kläs med ny liner. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Ny liner, inlopp och utlopp Nya lejdare och trappa till bassängerna Höjning av kanter och botten i bassänger Lagning och åtgärder i kassuner under mark (spoltank och utjämningsmagasin) Rörarbeten i kulvert under mark, som är belägen mellan 50 m bassäng och driftrum Mark- och betongarbeten
Ombyggnad av skola i Tvååker, Varbergs kommun
Avser anpassning och underhåll av Centralskolan Tvååker som skall utökas med 3 klasser från åk 4-6. I samband med anpassningsåtgärderna görs också ett underhållsarbete innefattande både in- och utvändiga åtgärder.
Ombyggnad av förskola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kungsängen förskola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084657.
Nybyggnad av ceremonilokal i Falkenberg
Nybyggnad av ceremonilokal.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Ombyggnad av skola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kung Karls Skola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084665.
Lokalanpassning av lokal i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på yttertak. Sanering enligt miljöinventering ingår i entreprenaden.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka
Ombyggnad och ändrad användning av skola till 8-10 lägenheter.
Utvändigt underhåll av vårdlokal i Kungsbacka
Avser fasadrenovering av tandläkarmottagningen i Kungsbacka.
Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Kungsbacka etapp 10
Nybyggnad av solcellsanläggningar på 3 st befintliga fastigheter. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning. Objektens läge: Fjärås Bräckaskolan Rossaredsvägen 626, 439 72 Fjärås Säröskolan, Hall A Västra Särövägen 27, 434 81 Kungsbacka Reningsverk, Lerkil Blankas Väg 100, 434 93 Kungsbacka
Renovering av tak i Varberg
Objektet avser byte av plåttak på IT-Huset beläget på Kungsgatan 5 i centrala Varberg (Även känt som ett av Tvillinghusen) samt diverse tillhörande arbeten. Byggnadsarea ca 450 m2.
Ombyggnad av tennishall i Falkenberg
Ombyggnad av lager till padelhall, Anmälan byte ventilation Bacchus 1.
Renovering av Veddige Idrottsplats i Varbergs kommun
Avser renovering av omklädningsrum, duschutrymme, WC, förråd, entré, pannrum samt elcentral på Veddinge IP i Varberg.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Tillbyggnad av kontorsdel på golfbana.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad till liten veterinärklinik med tillhörande försäljning till smådjur i samhället Oskarström.
Installation av solkraft på Halmstads Arena
Avser utbyggnad av befintlig solkraftsanläggning och i vissa delar kompletteras på Halmstads Arena. Utbyggnad med 200 kW, cirka 500 solcellspaneler.
Nybyggnad av padelhall i Varberg
Nybyggnad av padelhall med 4 banor.
Nybyggnad av lekplats i Falkenberg
Avser nybyggnad av lekplats vid Fredens väg på Slätten. Lekplatsen blir för barn upp till 9 år och tanken är att koppla barnens lek till naturens värden. Ny lekplats med konstgräs, stenmjölsytor, sandytor, lekredskap, sittplatser och plantering, samt ny belysning. Platsen ligger vid Fredens väg området Slätten i Falkenberg och är omgiven av bostadshus och tallskog.
Byte av ventilation på skola i Varberg
Avser byte av ventilationsaggregat och kanalisering samt medföljande tekniska installationer på Almers skola i Varberg. Projektet genomförs i tre etapper under en 3-års period under sommarledigheterna.
Invändigt underhåll av kyrka i Varberg
Invändiga renoveringsarbeten. Finns inga beslut på projektet. Ingen byggstart före 2023.
Nybyggnad av affärshus i Halmstad
Tillbyggnad och ombyggnad av bef byggnad med träfasad och plåt, tillbyggnad 34,5 m². Nybyggnad läkarpraktik med puts och plåttak, 113,5 m².
Utvändigt underhåll av skola i Falkenberg
Montering av 124 solcellsmoduler på byggnadens tak. Taklutning: Låglutande välvt tak samt platt Orientering tak(syd = 0°): Ca (-6°) Tillgänglig takyta: ca 1 800 m² Solcellsmoduler ska vara i monokristallint utförande med en effekt om minst 405 WP vid STC.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Invändig ombyggnad.
Utvändigt underhåll på Sturegymnasiet i Halmstad
Avser byte av glastak/fasad på mediateket hus M på Sturegymnasiet i Halmstad.
Ny toalettbyggnad i Skummeslövsstrand, Laholms kommun
Avser en prefabricerad toalettbyggnad med 1 HWC, 4 WC och ett serviceutrymme i anslutning till Skummeslövsstrand.
Ombyggnad av Varbergs Fästning, Varberg
Installation av vattenburen kylanläggning till befintliga ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av restaurang i Varberg
Tillbyggnad av 138 kvm restaurang.
Tillbyggnad av skola i Halmstad
Tillbyggnad av skolbyggnad, ny bergvärmecentral.
Tillbyggnad av restaurang i Varberg
Fasadändring, från vitt till trälaserat.
Rivning av kontor i Laholm
Rivning av kontor och personalbyggnad/ passage.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Byte av fasad och dörrparti på plan 1.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Utvändig ändring av kontorsbyggnad - fönsterbyte 40-tal fönster.
Ombyggnad av affärshus i Falkenberg
Ändrad användning och ombyggnad från sport till handel. Ändring av fasad och fönster samt skyltar.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal med 37 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ändrad användning från kontorsbyggnad/lokal till handel/hundsalong.
Tillbyggnad av skola i Halmstad
Tillbyggnad av ett mindre förråd till uteleksaker. Förrådet kommer att ersätter nuvarande förrådet, som blir teknikutrymme.
Utvändigt underhåll av restaurang i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Varberg
Takterrass, gångbro/spång, tillbyggnad bastu.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Borttagande av fönster för att möjliggöra installation av två st utrymningsdörrar i fasad där idag finns befintliga fönster, till följd av krav från Räddningstjänsten.
Utvändigt underhåll av kontor i Falkenberg
Inglasning av en innergård.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Halmstad
Utvändig ändring av vårdbyggnad. 1 fönster sätts igen och ett annat byts mot fönsterdörr. Brandcell flyttas/ändras delvis. Användningen av lokalen ändras från storkök/matsal till kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Utvändig ändring av affärslokal. Flytt av dörr.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ändrad användning i affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillkommande parkering intill befintlig parkeringsyta, ca 14 platser a´ 2,5 x 5 meter
Ombyggnad av affärshus i Falkenberg
Anmälan byte ventilationsaggregat.
Byte av tak i Varbergs kommun
Avser byte av vasstak på samtliga takfall som är täckta med vass och ny ryggning av ljung på nockarna på Naturum Getterön i Varberg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).