Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (31)
Halmstad (42)
Hylte (5)
Kungsbacka (24)
Laholm (13)
Varberg (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola och idrottshall. Tillbyggnad av förskola finns på id: 1480960
Nybyggnad av skola och idrottshall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en F-9 skola inkl träningsskola/särskola med tillhörande utemiljö och tillagningskök samt en fullstor idrottshall. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Projektet avser nybyggnad av ett hotell med ca 100 rum samt gym, matsal och möteslokaler. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Nybyggnad av skola åk 6-9 för ca 620 elever inklusive komplementbyggnader, storkök och fullmåttsidrottshall, med tillhörande mark- och installationsarbeten. Skolbyggnaden uppförs i samband med exploateringen och utvecklingen av stadsdelen Björkris 2 i Kungsbacka.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan, bla nya klassrum och nytt storkök. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Nybyggnad av kontors- och industriverksamhet i Falkenberg
byggnation av kontorsverksamhet tillsammans med industri.
Nybyggnad av F–3 skola i Halmstad
Avser nybyggnad skola i två våningar för 300 barn i Fyllinge samt skolgård. Huvudbyggnadens storlek är ca 4856 m2 bruttoarea (BTA) Komplementbyggnadernas storlek är ca 100 m2 Tomtens storlek är ca 12670 m2. Lokalgatan Jaktfalksvägen samt gång och cykelvägar ska genomgå en ombyggnad av: Sträckning, vändplan, lednigsnät, belysning och ytskikt. Ombyggd area är ca 2350 m2
Ombyggnad av luftbehandlingssystem vid sjukhus i Varberg
Avser ombyggnad av det befintliga luftbehandlingssystemet till ett nytt system. Den nya installationen ska ersätta de befintliga 60- och 70-fläktarna. Samt utbyte av VS/KB-systemet, vilket är ett kombinerat värme- och kylsystem med etylenglykol.
Nybyggnad av kök och matsal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal samt lokaler för restaurangskolan vid gymnasiet.
Nybyggnad av kök och matsal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal till skolan.
Nybyggnad verksamhetsområde och bostäder i Kungsbacka
förstudien gäller fastigheten Ölmanäs 31:1 i västra Åsa norr om Ölmanäs ringväg samt angräsande fastighet Ölmanäs 7:10. Förstudien ska titta på möjligheterna för en eventuell framtida utveckling av området.
Nybyggnad av logistikcentral i Halmstad
Nybyggnad av logistikcentral om ca 18 000 kvm intill Eleikos huvudkontor i Kistinge.
Tillbyggnad av idrottshall i Laholm
Trånga utrymmen och för få tider gör att Laholms kommun nu utreder möjligheterna att bygga ut idrottshallen i Våxtorp
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskolan med åtta avdfdelnignar kommer att byggas i två plan med tillagningskök och ha plats för 140 barn. Den planeras stå inflyttningsklar i slutet av 2022.
Nybyggnad av Ambulansstation i Halmstad
Nybyggnad av ny ambulansstation nära E6, intill Tegelbruket.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola med plats för ca 540 elever.
Nybyggnad av förskola på Kärleken i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 2 avdelningar och tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Inom fastighet Högstadiet 1 i Halmstad ligger idag nuvarande Östergårdsskolan bestående av 8st separata byggnader. Den nuvarande skolan ska rivas för att ge plats åt en helt ny skola i 4 våningar, BTA-yta om 14230kvm. Verksamheten ska vara kvar inom fastigheten hela entreprenadtiden, vilket innebär att rivningen och markarbetena kommer att ske i två olika etapper. Den nya skolan planeras för 900 elever i åk 4-9, med tillagningskök för 2200 portioner och en idrottshall med läktare för 400p som integreras med skolan. Kring skolan skapas en helt ny skolgård med fokus på rörelse. Skolan och idrottshallen anpassas för lägerverksamhet med 400st logiplatser. Byggstart planeras i dec 2021. Färdigställande etapp 1 (rivning, nybyggnad, delar av skolgården) maj 2024. Färdigställande etapp 2 ( rivning, resterande del av skolgård) maj 2025.
Nybyggnad av parkeringshus i Laholm
Avser nybyggnad av ett parkeringshus i tre våningar om ca 6500 kvm.
Nybyggnad av särskola i Halmstad
Avser nybyggnad av särskola för 70 barn. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Nybyggnad av hotell och verksamheter i Falkenberg
Planens syfte är att möjliggöra för utökad vägservice i form av övernattning, matservering och försäljning av olika typer av drivmedel inklusive laddningsmöjlighet för bilar.
Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser anpassning och ombyggnad av befintlig skolmatsal.
Nybyggnad av förskola i Ranagård, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med plats för 70 barn. 1 huskropp i 2 plan. Förskoleverksamheten kommer att bedrivas i markplan. I övreplan blir det bland annat personalutrymme. Kommer även att inrymma 1 tillagningskök, personalutrymmen, teknikutrymme och tillhörande utemiljö, 2st förrådsbyggnader samt 1st miljöhus.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Renovering av konstmuseum i Halmstad
Mjellby konstmuseum skall både byggas till med nya lokaler för konsthantering och delvis renoveras invändigt
Nybyggnad av aktivitetshall för idrott i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av aktivitetshall för idrott vid skola.
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Ramavtal avseende installation och service av brandlarm, inbrottslarm, passersystem och CCTV. Avtalstid:2022-01-01 - 2025-12-31
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Renovering av storkök i skola. I samband med renoveringen ska även matsalen byggas om. I befintligt kök lagas cirka 650 portioner i ett kök med kapacitet för cirka 400 portioner. En första prognos visade ett behov på ett storkök med matsal för 1200 portioner vilket har projekterats fram till färdigt FFU. Det har sedan visats sig att behovet är mindre och en ny projektering ska nu utföras för 700 portioner.
Nybyggnad av förskola i Borgasgård, Varberg
VFAB har fått i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny förskola åt Varbergs kommun på fastigheten Träslöv 5:36. Förskolan ska inrymma 160 barn med tillhörande tillagningskök. Preliminär färdigställandetid är hösten 2023.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av modern förskola. 9 avdelningar med i snitt 12 barn per avdelning samt egen kock.
Nybyggnad av kontor Östra Holmagärde, Varberg
Avser nybyggnation av kontor på Östra Holmagärde i Varberg.
Nybyggnad av förskola i Trönningenäs, Varberg
Avser ny förskola för 80 barn med mottagningskök, samt tillhörande ÅV-hus, varmförråd och kallförråd på fastigheterna Trönningenäs 5:75 samt del av Trönningenäs 5:73 i Trönningsnäs, Varbergs kommun. BTA: Förskolebyggnad – 944 kvm ÅV-hus – 38 kvm Varmförråd – 16 kvm Kallförråd – 16 kvm
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt i Halmstad
Avser nybyggnad av drivmedelsanläggning samt fordonstvätt.
Nybyggnad av utsiktstorn på Getterön, Varberg
Avser nybyggnad av ett ca 12 meter högt utsiktstorn i Lassabackadeponin intill Getteröns naturreservat. Det tolv meter höga tornet består av 140 träribbor som tillsammans formar en tredimensionell, stabil väv. I silhuetten kan man känna igen formen av ett timglas vilket ger tornet en tydlig och igenkännbar karaktär.
Ombyggnad av polishus till skola i Laholm
Avser ombyggnad av gamla polishuset inklusive fönsterbyte och tilläggsisolering för att möjliggöra byggnaden som evakueringsbyggnad för Osbecksgymnasiet.
Ventilationsombyggnad och underhållsarbete på skola i Falkenberg
Avser ombyggnad av ventilationssystem, tillbyggnad fläktrum, komplettering av brandskydd. Samt underhållsarbeten i befintliga skolbyggnader på Apelskolan. Underhållsarbeten omfattar: fönsterbyte på HUS C, komplettering brandskydd, ommålning fasadpanel på HUS A, rivning och igensättning av ljuslanternin/takfönster HUS A.
Nybyggnad av arena i Kungsbacka
Den nya arenan kommer att få två idrottshallar, läktare för 2500 åskådare, och kommersiella lokaler som kontor och restauranger.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Halmstad
Avser nybyggnad av byggvaruhandel. Byggstart Q4 2021 eller våren 2022.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Upphandlingen avser uppförande av ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola. För kännedom så kommer bef idrottshall att rivas av annan entreprenör under sommaren 2020.
Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av hotell i Halmstad
Tillbyggnad av hotell med 39 rum samt lokal och uppställningsyta.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan till Särskolan samt ny angöring/parkering för taxibilar utmed Ängsstigen.
Rivning och sanering av gymnasieskola i Halmstad
Kattegattskolans byggnad uppförd i början på 1980-talet innehållande lokaler för undervisning i praktiska ämnen på gymnasienivå ska rivas. Byggnadsdelarna innehåller flera olika typer av miljö- och hälsofarliga material och ämnen som ska saneras. I byggnaderna finns 5 st skyddsrum om ska bevaras. Byggnaden är i den norra delen ihop byggd med nya Kattegattgymnasiet där gymnasieundervisning pågår.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med sex avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
tillbyggnad av förskola med mottagningskök samt passage. Förskolan som idag rymmer 40 barn skall sedan ha plats för 80 barn.
Ramavtal golvarbeten inom Varbergs kommun
Ramavtal avseende golvarbeten inom Varbergs kommun. Avtalstid:2021-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31 Option:2024-11-01 - 2025-10-31
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering av skola.
Fasadrenovering av varmbadhuset i Varberg
Varmbadhuset står inför en fasadrenovering där fönster ska bytas ut och putsfasaden renoveras. Byggnaden är en viktig kulturhistorisk byggnad för Varberg med dess karaktärsdrag och konstnärliga värden. I huset finns pågående verksamhet som Actic gym, husläkare och social verksamhet.
Nybyggnad av skolmoduler i Varberg
Avser hyra av paviljong till Rolfstorps skola, grundskola för mellanstadie, med kapacitet för totalt 180 elever samt 30 personal.
Nybyggnad av tennishall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av tennishall.
Ombyggnad av skola i Varberg
Avser ombyggnad av matsal och kök till två nya klassrum med tillhörande grupprum, kapprum och WC. Ombyggnaden omfattar ca 226 kvm.
Utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus i Halmstad
Avser utbyte av ventilation på Hallands sjukhus i Halmstad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av reception, butik och kontor samt rivning av befintlig byggnad.
Renovering av idrottshall i Hyltebruk
Projektet avser renovering av idrottshall.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter- Miljökonsulter. Avtalstid 2021-09-01 - 2023-08-31 med möjlighet till 2 års förlängning.
Nybyggnad av motionshall i Halmstad
Nybyggnad av motionshall, gym och padelhall.
Ombyggnad av skola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kung Karls Skola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084665.
Ombyggnad av förskola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kungsängen förskola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084657.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Nybyggnad av tennishall i Halmstad
Nybyggnad av padelhall.
Rivning och nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad. Nybyggnationen kommer komma före rivningen.
Nybyggnad av padelhall i Varberg
Nybyggnad av padelhall med 4 banor.
Nybyggnad av ceremonilokal i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ceremonilokal.
Nybyggnad av solcellsanläggningar på förskola och skolor i Kungsbacka, etapp 9
Projektet avser nybyggnad av solcellsanläggningar på befintliga fastigheter.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av församlingshem.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Särö
Avser omläggning av yttertak med nya betongtakpannor m m. Samt utbyte av stuprör och hängrännor och åskledare på Särö vårdcentral.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Anmälan om ändring av konstruktion i kontorshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Halmstad
ombyggnad av vandrarhem.
Nybyggnad av padelhall i Kungsbacka
Nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändring av skolbyggnad, kök till klassrum.
Nybyggnad av klubbhus i Laholm
Nybyggnad av idrottsplats med tillhörande klubbstuga/servicelokal.
Nybyggnad av kontor i Laholm
nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola.
Tillbyggnad av museum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av museum, samt rivning.
Tillbyggnad av personallokal i Laholm
Tillbyggnad av industri med personalutrymme.
Rivning av samlingslokal i Falkenberg
Rivning villa med 1,5 våning.
Rivning av affärshus i Laholm
Rivningslov för rivning av affärslokaler.
Tillbyggnad av veterinärstation i Kungsbacka
Tillbyggnad av veterinärklinik.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Kungsbacka
Utvändig ändring av entrépartier på sjukhus.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Ändrad användning - bedriva verksamhet inom förskola.
Ombyggnad av kontor i Hyltebruk
Ändrad användning från bostad till kontor.
Ombyggnad av butik i Varberg
Ändrad användning postlokal - Butik/lager.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt rivning befintlig byggnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad av förskola, rivning och nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för förskola i paviljong.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola på Spoven 1 och Nedre Ögärdet 2:19.
Nybyggnad av restaurang i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov restaurang/servering t.o.m 2026-09-13.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.