Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (10)
Halmstad (25)
Hylte (3)
Kungsbacka (15)
Laholm (7)
Varberg (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola och idrottshall. Tillbyggnad av förskola finns på id: 1480960
Nybyggnad av skola och idrottshall i Halmstad
Projektet avser nybyggnation av en skola för 832 elever i årskurs F-9 inkl. träningsskola/särskola med tillhörande utemiljö samt en fullstor idrottshall I skolan byggs ett tillagningskök med kapacitet för ca 950 portioner.. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Nybyggnad av skola åk 6-9 för ca 620 elever inklusive komplementbyggnader, storkök och fullmåttsidrottshall, med tillhörande mark- och installationsarbeten. Skårbyskolan får en fullmåtts idrottshall med läktare med plats för 300 åskådare. Skolbyggnaden uppförs i samband med exploateringen och utvecklingen av stadsdelen Björkris 2 i Kungsbacka.
Rivning och nybyggnad av skola och särskola i Varberg
Inom fastigheten för Håstensskolan ska en ny grundskola F-9 om 750 elever, grundsärskola F-9 om 120 elever samt en idrottshall byggas. Projektet innefattar även utemiljö, parkeringslösning och rivning av den befintliga Håstensskolan. Håstensskolans verksamhet kommer att vara i drift under hela byggnationen.
Nybyggnad av F–3 skola i Halmstad
Avser nybyggnad skola i två våningar för 300 barn i Fyllinge samt skolgård. Huvudbyggnadens storlek är ca 4856 m2 bruttoarea (BTA) Komplementbyggnadernas storlek är ca 100 m2 Tomtens storlek är ca 12670 m2. Lokalgatan Jaktfalksvägen samt gång och cykelvägar ska genomgå en ombyggnad av: Sträckning, vändplan, lednigsnät, belysning och ytskikt. Ombyggd area är ca 2350 m2
Upphandling av tillfälliga bostäder i Halmstad
Tillfälliga bostäder för flyktingar från Ukraina.
Nybyggnad av förskola i Frillesås
Nybyggnad av förskola för 160 barn.
Rivning & nybyggnad av förskola i Halmstad
Rivning av befintlig förskola på fastigheten Nybyggnad av förskola om ca 1000 m2 BTA i ett plan. Förskolan innehåller 4 avdelningar samt tillagningskök. Ny utemiljö samt anläggning av infart med parkeringsplatser mm. ingår i projektet.
Nybyggnad av förskola på Kärleken i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 2 avdelningar och tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Inom fastighet Högstadiet 1 i Halmstad ligger idag nuvarande Östergårdsskolan bestående av 8st separata byggnader. Den nuvarande skolan ska rivas för att ge plats åt en helt ny skola i 4 våningar, BTA-yta om 14230kvm. Verksamheten ska vara kvar inom fastigheten hela entreprenadtiden, vilket innebär att rivningen och markarbetena kommer att ske i två olika etapper. Den nya skolan planeras för 900 elever i åk 4-9, med tillagningskök för 2200 portioner och en idrottshall med läktare för 400p som integreras med skolan. Kring skolan skapas en helt ny skolgård med fokus på rörelse. Skolan och idrottshallen anpassas för lägerverksamhet med 400st logiplatser. Byggstart planeras i dec 2021. Färdigställande etapp 1 (rivning, nybyggnad, delar av skolgården) maj 2024. Färdigställande etapp 2 ( rivning, resterande del av skolgård) maj 2025.
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar, mur, bullerplank samt komplementbyggnad.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Mjellby konstmuseum skall både byggas till med nya lokaler för konsthantering och delvis renoveras invändigt.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontor i 2 plan som ska placeras intill nuvarande lokaler i Söndrums företagspark.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av modern förskola. 9 avdelningar med i snitt 12 barn per avdelning samt egen kock.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Renovering av storkök i skola. I samband med renoveringen ska även matsalen byggas om. I befintligt kök lagas cirka 650 portioner i ett kök med kapacitet för cirka 400 portioner. En första prognos visade ett behov på ett storkök med matsal för 1200 portioner vilket har projekterats fram till färdigt FFU. Det har sedan visats sig att behovet är mindre och en ny projektering ska nu utföras för 700 portioner.
Till- och ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser till- och ombyggnad av affärshus och påbyggnad en våning (ca 350 kvm). Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Ombyggnad ispist i ishall i Kungsbacka
Projektet avser att Ispisten i Kungsbacka ishall ska rivas pga felaktigt utförd grundläggningsmetod. Följden blir att ispisten sjunker pga sättningar i mark. Befintlig betongplatta, som ej är pålad, ska rivas. Ny platta ska gjutas med underliggande balkar och pålar. Pålning till berg, schaktningsarbeten, installationsarbeten i form av ny kyla och underliggande värme samt rivning rivning av befintlig sarg ska utföras.
Ombyggnad av polishus till skola i Laholm
Avser ombyggnad av gamla polishuset inklusive fönsterbyte och tilläggsisolering för att möjliggöra byggnaden som evakueringsbyggnad för Osbecksgymnasiet.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Laholm
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av hotell i Laholm
Avser nybyggnad av hotellet med två plan och ca 26 rum. Byggnaden kommer bland annat att ha utrymme för en konferensanläggning och en spaavdelning med inomhusbassäng. BTA ca 1300 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Tillbyggnad av förskola med mottagningskök samt passage. Förskolan som idag rymmer 40 barn skall sedan ha plats för 80 barn.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Halmstad
Avser nybyggnad av byggvaruhandel. Byggstart Q4 2021 eller våren 2022.
Rivning av hotell och nybyggnad av snabbmatsrestauranger i Mellbystrand
Fd Hotell Mellbystrand tre laxar vid E6 mellan Halmstad och Båstad kommer rivas och därefter utvecklas området med snabbmatsrestauranger.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorsbyggnaden planeras bli ca 400 kvadratmeter i max två våningsplan. Planområdet ligger utmed västkustbanan (järnvägen) strax söder om Tölö tvärled i Tölö. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av kontorsbyggnad/ kontorsbyggnader och en vändplan.Planförslaget möjliggör för en byggnadsarea på 400m2.
Om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Postmästaren 16 för en mer flexibel lokalanvändning. Samt på Postmästaren 14 planeras ombyggnad för kontorsändamål med förbindelse till Postmästaren 16. Tillbyggnaden blir ca 1500 kvm.
Ramavtal golvarbeten inom Varbergs kommun
Ramavtal avseende golv- och mattläggningsarbeten vid renovering- och underhållsarbeten inom Varbergs Bostads AB. Avtalstid 2022-03-01 - 2024-02-29 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Tillbyggnad av befintlig skola på 800kvm med skolsalar.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Entreprenaden omfattar ombyggnation samt underhållsarbeten av befintliga förskolelokaler i nära anslutning till pågående verksamhet och annan entreprenad.
Renovering av lokaler i Laholm
Planer finns för upprustning av socialtjänstens lokaler vid Tivolitorget i Laholm.
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering och ombyggnad av grundskola för F-6. Skolan ska efter projektet ha kapacitet för upp till 250 elever. Syftet med projektet är i stora drag att avsevärt förlänga skolans tekniska livslängd och genom viss invändig ombyggnad bättre anpassa lokalerna till verksamhetens behov. Detta ska ske genom att bl.a. byta ut stora delar av installationssystemen, tak- och fönsterbyte, omdisponering av vissa ytor invändigt, förbättra tillgänglighet och förnya utemiljön. Exempel på arbetsmoment. - takbyte på stora delar av skolan - fönsterbyte på vissa delar av skolan - fasadåtgärder - i stora delar nytt ventilationssystem - i stora delar nya el-, tele- och datainstallationer samt belysning - i stora delar nytt inre VA- och värmesystem - i stora delar nya yttre VA-system inkl. fettavskiljare till kök - ytskiktsrenovering inkl. golv, undertak och ommålning - renovering av befintliga WC och fler nya WC samt RWC - markarbeten och asfaltering - utemiljö med sport- och lekutrustning
Ombyggnad av skola i Halmstad
Ombyggnad av skola. Skolan skall bli större.
In-och utvändigt underhåll på Folktandvård i Halmstads kommun
Avser in-och utvändigt underhåll på Oskarströms Folktandvård. Omfattar bl.a tak-, fasad, vs- och ventilationsarbeten, samt solcellsinstallation.
Tillbyggnad av hotellrum i Varberg
Nybyggnad av hotellrum, 28st.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad/lokalanpassning av butik till kontor.
Tillbyggnad av stall i Halmstad
Tillbyggnad av stall samt flytt av carport.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Kungsbacka
Entreprenaden innefattar byte av konstgräs på 3 st fotbollsplaner Kullaviksplanen, Tingbergsvallen och Kaparen, samt upprustning av mark och anläggning.
Nybyggnad av padelhall i Halmstad
Nybyggnad av utomhus-padelbana.
Utvändigt underhåll av kontor i Laholm
Omläggning av tak, nya fönster mm
Tillbyggnad av kanslihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av verksamhet/kansli. Kontorsrum.
Renovering av fasad på varmbadhus i Varberg
Avser större renovering av varmbadhusets fasad i Varberg.
Utbyte av låssystem inom Hallands sjukhus, Halmstad
Avser utbyte av det nuvarande klassiska nyckelbaserade låssystemet till ett elektromekaniskt nyckelsystem inom Hallands sjukhus Halmstad. Som optioner kan även utbyte av låssystem koma att utföras inom övriga fastigheter inom Region Halland. Avtalstid 4 år.
Om- och tillbyggnad av idrottsarena i Varberg
Avser om-och tillbyggnad av Varberg Energi Arena för att uppfylla de krav som ställs på arenan för allsvenskt spel i fotboll. Entreprenaden omfattar nya sittplatser, toaletter, serveringsställen, belysning och disponibla utrymmen för ingående föreningar.
Utvändigt underhåll av Kyrka
Renovera/måla fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av Kyrka
Renovera/måla fönster och dörrar.
Utvändig renovering av idrottshall i Varberg
Avser utvändig renovering av Varbergs idottshall och omfattar bl.a åtgärder för fuktskydd, åtgärder på fasad samt byte av taktäckning. Byggnaden är kulturminnesmärkt så entreprenaden sker i samråd med Kulturmiljö Halland.
Anläggande av konstgräsplan i Väröbacka, Varberg
Planer finns för en konstgräsplan i Väröbacka. Planen ska vara en 11 mannaplan. Där ska finnas omklädningsrum, domarrum, varmförråd och pentry.
Utvändigt underhåll på ridhus i Falkenberg
Avser takomläggning och underhållsarbeten som skall utföras på ridhusbyggnaden som består av manege och stall A på plan 1 och omklädning, kontor och oinredd vind på plan 2, och en foderlada där sanering av påväxt på takstolar skall göras.
Golvarbeten i stadsbiblioteket i Halmstad
Avser golvbyte på Stadsbiblioteket i Halmstad. Hela entréplanets golv ska bytas ut samt även golvet iHalmstads konsthall.
In- och utvändigt underhåll av kapell i Varberg
Avser utvändig och invändig renovering av Apelvikens kapell, byggnad med obduktionsrum, hall och vilorum.
Rivning av kontor i Kungsbacka
Rivning av kontor och biograf.
Renovering av bassänger i simhall i Halmstad
Objektet omfattar renovering av bassängerna på Brottet simstadion. Befintliga bassänger skall kläs med ny liner. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Ny liner, inlopp och utlopp Nya lejdare och trappa till bassängerna Höjning av kanter och botten i bassänger Lagning och åtgärder i kassuner under mark (spoltank och utjämningsmagasin) Rörarbeten i kulvert under mark, som är belägen mellan 50 m bassäng och driftrum Mark- och betongarbeten
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Tillbyggnad av kontorsdel på golfbana.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av värmesystem i kyrka i Falkenberg
Ombyggnad av värmeproduktionssystem och uppgradering av styrsystem.
Ombyggnad av matsal på skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av tidigare hemkunskapssal till matsal samt ombyggnad inkl. rivning av bärande vägg i bef matsal för att tillgodose ett ökat platsbehov i Åsaskolan.
Utvändigt underhåll av skola i Falkenberg
Takbyte. Byte från enkupiga tegelpannor till tvåkupiga betongpannor. Samt installation av ny branddörr på vinden.
Ombyggnad av personallokal i Hyltebruk
Ombyggnad av församlingshem till vaktmästeribyggnad samt ombyggnad av befintliga vaktmästeribyggnaden och renovering.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av affärshus i Laholm
Nybyggnad av affärslokaler samt komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Utvändig ändring av skolbyggnad. Det avser målning av tak i motsvarande kulör likt tidigare.
Nybyggnad av samlingslokal i Halmstad
Nybyggnad av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av handel.
Tillbyggnad av vårdcentral i Falkenberg
Paviljong, tillfällig byggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av förskola i Falkenberg
Ändrad fasad på förskola. Utbyte av 2 fönster till dörrar.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Utvändig ändring av skola. Fasadskylt till Engelska skolan.
Ramavtal avseende internetförbindelse inom Kungsbacka kommun
Ramavtal avseende internetförbindelse för Kungsbacka kommun där kraven på tillgänglighet är av vikt. Avtalstid 4 år.
Nybyggnad av toaletthus till badplatser i Hylte kommun
Avser två separata toaletthus med tank innehållande var sitt toalettutrymme. En toalett ska placeras vid badplatsen i Torup och en vid badplatsen Ibro.
Byte av tak i Varbergs kommun
Avser byte av vasstak på samtliga takfall som är täckta med vass och ny ryggning av ljung på nockarna på Naturum Getterön i Varberg.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).