Alla aktuella anläggningsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pipline, Örnsköldsvik-Vasa
Avser ny vätgasledning över en 100 mil lång vätgasledning mellan Örnsköldvik och finska Vasa. Projektet är tänkt att sammankopplas med den planerade piplinen vars rutt är runt Bottenviken och dess städer med en avstickare till Kiruna via Luleå och Boden. Total projektkostnad för samtliga etapper av piplinen beräknas uppgå till 36 mdkr.
Ny kraftledning mellan Kilforsen-Fallviken
Information om kommande upphandling i projektet Inlandspaketet Information om upphandling av miljökonsekvensbeskrivning (MKB), förprojektering och detaljprojektering i Inlandspaketet, del av NordSyd-programmet För att genomföra åtagandena har åtgärderna delats upp i fyra huvuddelar, kallade ben och benen har delats in i paket. Västeråsbenet är ett av de fyra benen och där ingår Inlandspaketet tillsammans med Västeråspaketet del 1 och 2, Ockelbopaketet och Laforsenpaketet.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik
Väglängd ca 1399 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av öppningsbar bro i Härnösand
Avser byte av öppningsbar bro samt muddring av kanalen, farled genom Nattviken. För att klara av arbetena ingår också en tillfällig bro med tillhörande omledningsvägar för all trafik som idag trafikerar den befintliga Nybron.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kramfors
Ca 35 vindkraftverk planeras.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr B, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde B: Björkviken, Björkön, Björköviken & Pråmviken. Totalt meter gräv schakt för område B är ca 14 700meter. Njurundakustens utbyggnad av VA-ledninger delas upp i tre etapper och fördelas enligt fäljande: A = 15500 m, B= 14700 m och C= 8300 m.
Förlängning av mötesstation längs Mittbanan vid Nedansjö
Förlängning av mötesstation i Nedansjö med ca 250 meter och införande av samtidig infart (ESIL). Belysningen på plattformen i Fränsta ska åtgärdas. Stolp- och kontaktledningsbyte. Slipersbyte Nedansjö-Vattjom.
Exploatering för bostadsområde i Timrå
Planer för nybyggnad av villor, radhus, parhus i Timrå.
Halvvarm massabeläggning i Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y11. Väg 931 Moliden, väg 939 och 964 Edsele, väg 968 Åsmon och Betåsen-Tågsjöberg, väg 972 och 973 Ramsele under 2024 (klart 2024-10-04). Väg 974 Ramsele-Imfors, väg 975 Näsåker-Imfors och väg 978 Imfors-Betåsen under 2025 (klart 2025-10-03).
Ny växel vid Västra station i Sundsvall
Ny växel på Västra station, åtgärdande av busshållplatser vid Fridhemsgatan. Mark- och BEST- arbeten på Sundsvall Västra samt Mark-, VA- arbeten vid Fridhemsgatan.
Ny anläggning för förvätskningsanläggning av biometan i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) upphandlar totalentreprenad avseende ny komplett modullösning/containerlösning för automatiskt styrd gasuppgradering av biogas till biometan med efterkommande anläggning för förvätskning av biometan med tillhörande ledningar. Möjlighet finns till optioner avseende Förvätskning av koldioxid med lagertank med lossningsutrustning och Reservdelar
Renovering av bro över Alnösundet vid Alvik
Renovering av övergångskonstruktioner, betongreparationer.
Nybyggnad av 400 kraftcentral i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar arbeten för uppförande av ny fördelningsstation, T400 Kraftstation.
Varmmassabeläggning i Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y1. Väg E4 Myre-Sundsvall, väg 568 genom Nolby, väg 570 Medskogsbron-Tegelbruksvägen, väg 684 Torsboda-Söråker samt otion på Y-län lappning.
Anläggande av sjöledning till Alnön, Sundsvall
Sundsvall Energi AB (SEAB) försörjer Alnön med fjärrvärme via en ca 700 m lång sjöförlagd ledning i dimension DN200 i twinutförande med mantel av stål. Ledningen är i dag uttjänt och SEAB har beslutat att förnya den. Denna upphandling avser anläggningsarbeten för den sjöförlagda delen av ledningen och i viss mån markförlagda delar fram till anslutningen till respektive kammare.
Nytt suicidskydd på Sundsvallsbron
Ca 3,5 km säkerhetsräcke/suicidskydd på både västra och östra sidan av bron.
Nytt 170 kV GIS-ställverk till Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
170 kV GIS-ställverk med tillhörande kringutrustning och kablage för elkraftförsörjning av FlagshipOne inom Hörneborgsverket.
Slipersbyte sträckan Ånge-Erikslund
Utförs under 2024 och 2025. Slipersbyte mellan km 485 till km 497.
Släntförstärkning längs Mittbanan vid Lillhällsjön
Åtgärder vid ca km 557+720 – 770 skall vara färdigställda 2024-09-27. Åtgärder i vattenmiljö ska utföras 2024-06-16 – 2024-11-30.
Nybyggnad av ersättningsväg i Västeralnäs
Ca 400 m upprustning av befintlig väg, ca 600 m ny väg över ravin och åkermark. Ersättning för PLK Sundboms väg, bdl 149.
Riktade miljöåtgärder i Region Mitt
Trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk, Ecostream. V5381 Åskabäcken längs väg 348 och V6364 Hällbäcken längs väg 661.
Ändring av verksamhet i Härnösand
Möjliggöra en mer flexibel form av användning.
Nybyggnad av gator i Härnösand
Nybyggnad av 3 nya gator.
Utbyte av teknikhus i Forsmo
Bandel 130, km 660 +100—km 660+500 km.
Installation av laddstolpar i Sundsvall
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Nybyggnad av tvätthall i Sundsvall
Nybyggnad av en tvätthall.
Spårväxelbyte i Österås
Växelbyte samt spårförläggning sidospår. MBEST-arbeten gällande växel 1, spårväxelbyte bandel 130 samt spårbyte avvikande huvudspår.
Nybyggnad av gc-väg i Nacksta
Ny gc-väg på ca 1,2 km
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg 3- 4 m bred längs med Sallyhillsvägen och vidare längs med Nackstavägen. Total längd ca 1200 m.
Övertagandebesiktning för basunderhåll järnväg, Botniabanan
Övertagandebesiktning av BAS underhållskontrakt järnväg Långsele-Vännäs inkl Botniabanan och Forsmo-Hoting.
Utbyte av rörbroar i Västernorrlands län
Utbyte av två rörbroar, 22-1301-1 bro över Valån 3,5 km no Grundtjärn på väg 984 och 22-1265-1 Bro över bäck vid Ysjö på väg 346.
Nybyggnad av pumpstation mm i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar arbeten inom Övik Energis industriområde och Domsjö industriområde att uppföra ny pumpstation för fjärrkyla vid strandlinjen med tillhörande intagsledning samt nya distributionsledningar till ny e-metanolfabrik i anslutning till kraftvärmeverket.
Byte av trummor längs Mittbanan mellan Stöde-Vattjom
3 trummor ska bytas. Bandel 224, 538+200 km – 580+600 km.
Ombyggnad av gata och gc-väg, samt VA i området Järved i Örnsköldsvik
Avser ombyggnad av Frisörvägen mellan Järvedsvägen och Kolarvägen, del av Bryggerivägen samt del av Kolarvägen (totalt ca 470 m), samt en gång- och cykelväg (ca 75 m) i förlängningen av Bryggerivägen från Frisörvägen ner mot Järvedsleden, där den ansluter till befintlig gc-väg som ligger parallell med Järvedsleden.
Växelbyte vid Solbacka driftplats i Timrå
Befintliga växlar (22a samt 22b) har uppnått sin livslängd och byts till 50 respektive 60-kilos växlar på sträckan km 369 + 70 – km 369 + 529.
Renovering och målning av uppställningsplatser på Midlanda Airport
Objektet avser renovering och målning av uppställningsplatser för flygplan. Upphandlingen är i två (2) delar där del 1 omfattar ny målning på platta M - Midlanda och del 2 omfattar förstärkning/renovering (ny överbyggnad) av södra plattan inklusive ny målning.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Byte av pelletspanna på Midlanda Airport
Byte av pelletspanna, från nuvarande 1,5MW panna till 700-750 kw samt anpassning mot övergripande styrsystem samt kulvert.
Leverans och installation av reservkraft i Grönsta och Allsta, Sundsvall Vatten AB
Entreprenaden omfattar Leverans och all installation av reservkraft i container. Även åtgärder i befintliga lågspänningsställverk ingår.
Bredbandsutbyggnad i Alby, Ånge kommun
Avser utbyggnad av bredband.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Bruttoarean är c:a 285 kvm, varav c:a 100 kvm isolerad och uppvärmd (spolhall).
Nybyggnad av gc-väg i Härnösand
Nybyggnad av gc-väg vid Nybron.
Utbyte av fjärrvärmekulvert mm i Sundsvall
Nybyggnad av fjärrvärmekammare Alvik 2:1,Filla 2:21 och utbyte av kulvertar.
Nytt låssystem för Övik Energi AB
Objektet avser utbyte av befintligt låssystem till ett nytt, komplett, säkert och lättanvänt system. Uppdraget omfattar demontering av befintliga cylindrar/hänglås samt leverans och montering av nya kompletta cylindrar/hänglås samt nycklar. Mängden uppskattas till drygt 500 cylindrar och knappt 500 hänglås samt ungefär 200 nycklar beräknat utifrån nuvarande system.
Fiberutbyggnad i Sörvästansjö Björna, Örnsköldsviks kommun
Objektet avser mark- och fiberarbeten inom projekt Bredband 2020 för ortsammanbindande nät mellan Sörvästansjö och Björna, Örnsköldsviks kommun. Entreprenaden sträcker sig över två säsonger, 2024-2025.
Elnätsprojekt 2024, Öviks Energi AB
Objektet består av kabelförläggning och fyra nätstationer för följande fem projekt: T105 Gladan, T188 Framnäsholmen, T213 Alneskolan, T109 och T110 kabel sjukhuset, och T212 JärvedGlupedsänget.
Sluttäckning av Edsbacken ÅVC i Junsele
Sluttäckning vid Edsbacken Junsele ÅVC (Etapp 3 och 4).
Reparation av bro vid Bondsjöleden i Härnösand
Reparation av läckande betongtråg.
Installation av solceller på Essviks ARV i Kvissleby
Avser installation av solceller på befintligt tak på Essvik avloppsreningsverk.
Leverans av mobilt reservkraftverk, Övik Energi AB
Leveransen omfattar i huvudsak ett (1) komplett 3-fas 230/400 V mobilt reservkraftaggregat på 700 kVA PRP.
Reparation av järnvägstunnlar i Kramfors och Örnsköldsvik
Betongreparationer, skrotning av löst berg, bergförankringar, komplettering dräner & vegetationsrensning.
Markarbeten samt rivning av betongkonstruktioner vid försvarsanläggning, Västernorrlands län
Berg- och jordschakt som förberedelse för husbyggnation skall utföras totalt på en yta av ca 20 ha. Förberedda ytor skall förses med säkerhetsstängsel. Vägbyggnation av ca 3 km grusväg. Rivning av befintliga betongkonstruktioner under jord och utökning av bergschakt med tunnelsprängning om ca 30 000 kbm under jord. Gjutning av betongkonstruktion under jord. Borrning av energibrunnar. Arbetet kommer att utföras vid skilda arbetsställen och inom ett begränsat område. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Fiberutbyggnad på norra Ulvön, Örnsköldsviks kommun
Kontraktsarbetena omfattar mark- och fiberarbeten på norra Ulvön, Örnsköldsviks kommun. Området är indelat i två etapper.
Rivning av två dammar i Njurunda, Sundsvalls kommun
Projektet avser rivning av två dammar i Stångån (damm 1 och 3). Dammarna har numera inget produktivt syfte, utan dammarna är kvarlevor från tidigare verksamheter. I uppdraget ingår även arbeten med biologisk återställning av vissa delar av Stångån.
Nybyggnad av damm i Timrå
Torsboda 1:25 - ansökan om bygglov, nybyggnad av anläggning sedimentationsdamm.
Ombyggnad av eldistributionsnät i Härnösand
Objekten avser ombyggnad av befintligt distributionsnät på följande platser: Furuhult, Ulvviksstrand, Ulvvik - Gårdberget, Vägnö Golfbana, Judesjön, Botjärn - Kullarmark Kalsvedjan, Ramsås Södra, Älandsmon.
Installation av laddstolpar till elbilar i Härnösand
Avser installation av 25 st laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av laddstolpar med kupévärmaruttag (26st) vid flerbostadshus i Sundsvall.
Energikartläggning inom Ånge kommun
Sökt bygglov. Nybyggnad av garage. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).