Alla aktuella anläggningsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pipline, Örnsköldsvik-Vasa
Avser ny vätgasledning över en 100 mil lång vätgasledning mellan Örnsköldvik och finska Vasa. Projektet är tänkt att sammankopplas med den planerade piplinen vars rutt är runt Bottenviken och dess städer med en avstickare till Kiruna via Luleå och Boden. Total projektkostnad för samtliga etapper av piplinen beräknas uppgå till 36 mdkr.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ånge
Avser 24 vindkraftverk med total installerade effekt på 145 MW, ny 145 kV-ledning Klevberget-Björnbergtet och ny anslutande väg samt ny transformator. Klevberget inom fastigheterna 14:3, Torpsviken 3:55, Vissland 6:33 m.fl.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå
Tillstånd för upp till 22 vindkraftverk med 200 meters totalhöjd. 2,5-3,2 MW verk.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr A, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde A: Bergafjärden, Marna, Killingskär, Bodviken & Ållerviken. Totalt meter gräv och schakt för område A är ca 15 500 meter. Njurundakustens utbyggnad av VA-ledninger delas upp i tre etapper och fördelas enligt följande: A = 15500 m, B= 14700 m, och C= 8300 m.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kramfors
Ca 35 vindkraftverk planeras.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Ombyggnad av öppningsbar bro i Härnösand
Avser byte av öppningsbar bro samt muddring av kanalen, farled genom Nattviken. För att klara av arbetena ingår också en tillfällig bro med tillhörande omledningsvägar för all trafik som idag trafikerar den befintliga Nybron.
Ombyggnad av kaj i Sundsvall
Avser upprustning av kaj inför byggnation.
Drift och underhåll av gatubelysning, Sundsvalls- & Timrå kommuner
Entreprenaden avser skötsel/tillsyn med totalansvar av den offentliga belysningen i Sundsvalls och Timrå kommuner. Arbetena skall utföras i överensstämmelse med gällande lagar, föreskrifter, rekommendationer och normer samt ta hänsyn till trafikelektrisk säkerhet och miljön. Omfattningen av denna upphandling beräknas till ca 6 miljoner kronor per år. Den angivna omfattningen baseras på föregående års statistik och kan över eller underskridas och innebär ingen förpliktelse.
Renovering av bro i Örnsköldsvik
Upprustning av Alfredshemsbron
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor. Anpassat för ett fullängdståg (600 m) och ett kortare tåg kan lastas samtidigt.
Sanering av mark samt rivning av fabrikshus i Sundsvall
Konsultuppdrag påbörjat avseende projektering av rivning av byggnader och avgränsning av föroreningar i mark.
Nybyggnad av biltvätt i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av två byggnader för biltvätt.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Avser nybyggnad av deltidsbrandstation. Suterräng byggnad med garage/vagnhall i bottenplan och kontor och personalutrymmen på övervåningen.
Omtoppning av rullbana vid Örnsköldsviks Airport
Avser utförande av fräsning och asfaltering av rullbanan på Örnsköldsviks Airport, Yta ca: 91 000 m2. Dessutom ska option lämnas på Fräsning och asfaltering av skuldror och RESA område, Yta ca: 11.200 m2.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned-Kärvstaberget. Bandel 232, Ådalsbanan. Tryckbank.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Korvsta. Bandel 232, Ådalsbanan.
Utbyte av bro över Gillån vid Överturingen
Bärighet (BK4). 2 km ö om Överturingen.
Utbyte av bro över Länsterån vid Överturingen
Bärighet (BK4). 3 km no om Överturingen.
Ny anläggning för gasuppgradering vid biogasanläggning i Härnösand
Avser en ny komplett anläggning för automatiskt styrd gasförbehandling, gasuppgradering av biogas och kompression till fordonsgas, med tillhörande ledningar och införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning.
Ombyggnad L23 Sundsvall
Ombyggnad L23 Sundsvall.
Ombyggnad L22 Sundsvall
Ombyggnad L22 Sundsvall.
Ledningsflytt L 12 Sundsvall, etapp 2
130kV ledningsflytt Sundsvall
Ny 130 kV station i Härnösand
MURN Ny 130 kV stn.
Fiberutbyggnad av byanät i Nätra/Näske/Sidensjöbygden samt Skorped/Sagavägen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Bredband 2020 för byanät i två områden i Örnsköldsviks kommun: 1. Nätra/Näske/Sidensjöbygden samt 2. Skorped/Sagavägen. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller två områden.
Modullösning/containerlösning till biometan i Härnösand
Leveransen avser en ny komplett modullösning/containerlösning för automatiskt styrd gasförbehandling, gasuppgradering av biogas till biometan med tillhörande ledningar. Beställaren ansluter sedan till leveransgräns med underlag från totalentreprenören.
Modullösning/containerlösning till fordonsgas i Härnösand
Ny komplett modullösning/containerlösning för automatiskt styrd kompression av biometan avsedd för fordonsgas med tillhörande ledningar
Exploatering för nytt industriområde i Timrå
Utbyggnad av industriområde. Yta på drygt sex hektar
Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, etapp 2 Sundsvall
Detaljplanen tas fram för att tillskapa ett nytt industriområde i Stockvik, i anslutning till E4.
Exploatering av industriområde i Timrå
Timrå Invest AB utreder förutsättningarna för exploatering av ett nytt område för etablering av industriell verksamhet. Exempel på verksamhet är större industri för batteritillverkning, tillverkning av biodrivmedel eller liknande. Området omfattar ca 80 ha.
Plankorsningsåtgärder mellan Långsele-Västeraspby, paket 2
Ca 46 km lång sträcka totalt i paket 1 och 2. Plankorsningar, trummor, ersättningsvägar.
Nybyggnad av gc-bana i Härnösand
Nybyggnad av gc-bana.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Utökning av parkering med anläggande av ny hämta-lämna-parkering. Tillskapande av bussficka eller busshållplats.
Fiberutbyggnad för Lännäs - Aspeå, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom områdena Lännäs och Aspeå, Örnsköldsviks kommun.
Bindemedelsförsegling av bana samt taxi och platta på Höga Kusten Airport
Avser utförande av bindemedelsförsegling av bana samt taxi och platta.
Resurskonsult delprojektledare till järnvägsprojekt i Sundsvall och Dalarna
Option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder. Avser delprojektledare i projekt Dingersjö mötesstation i Sundsvall, Västernorrlands län och järnvägsprojekt i Dalarnas län.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Frånö-Svanö OSN.
Kabelprojekt och stationsbyten i Örnsköldsvik 2022
Avser fyra separata projekt i Örnsköldsviks centralort. T138 Kilen där en nätstation skall ersättas. T248 Sopstationen där ca 1100 m kabel skall ersättas. T256 Backgatan där en nätstation skall ersättas. T272 Skortsedsvägen och T273 Nibblingsvägen där två nätstationer och ca 800 m kabel skall ersättas.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Högsta.
Nybyggnad av infartsväg till Entré Syd vid Skuleskogens nationalpark
Objektet avser utförande av ny väg från väg 879 in till Entré Syd, Skuleskogens nationalpark Kramfors kommun, Västernorrlands län. Ny väg ca 1 km samt breddning av befintlig väg ca 1 km.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Ny tvättanläggning inkl reningsverk vid bussgarage i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar att riva bort den befintliga tvättanläggningen för busstvätt och ersätta den med en ny anläggning. Det ska även ingå att byta ut befintlig vattenrening mot en ny modern anläggning, befintliga anläggningen ska rivas ut.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Sydost, etapp 4 Salteå-Gavik-Rörsätt.
Ombyggnad av väg/gata i Kramfors
Avser mark och beläggningsarbeten.
Tillbyggnad av reningsverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av reningsverk, själevads prästbord 1:156.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Ombyggnad av väg/gata i Nyland
Avser mark och beläggningsarbeten.
Efterbehandling av torvtäkt i Sollefteå kommun
Entreprenaden omfattar efterbehandling av torvtäkten Norrmossaflon i Sollefteå Kommun. Under tiden för efterbehandling ansvarar entreprenören även för hämtning av torv inom torvtäkten och upplastning av torv på lastbil till åkare för leverans av torv till kunderna, för den kvarvarande torv som finns på täkten.
Nybyggnad av laddstolpar i Sundsvall
Nybyggnad av laddstolpar för bil och cykel.
Nybyggnad av energiverk i Härnösand
Bygglov - anläggning av elfilter med skorsten och teknikbyggnad.
Resurskonsult delprojektledare och specialiststöd avvattning och hydrogeologi, Sundsvall
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av nätstation i Sollefteå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av GC-väg i Ånge
Avser nybyggnad av GC-väg.
Tillbyggnad av tvätthall i Kramfors
Tillbyggnad av spolhall.
Upprustning av centrum i Sollefteå kommun
Avser upprustning av tätorternas (Näsåker, Ramsele, Junsele, Långsele och Sollefteå) centrum i Sollefteå kommun.
Anläggande av nya brunnar i Ånge kommun
Avser nya brunnar, Fredriksdal.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Sundsvall
Avser målning av fasad på bensinstation.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av drivmedelsanläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).