Alla aktuella anläggningsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan sträckan Storvreta-Sundsvall
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan. 5 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kramfors
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11,5 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård. Parallell gc-väg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnad gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Förbättring av vägens avvattning.
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan, Sundsvall-Ånge
Objektet omfattar åtgärder på ett antal oskyddade plankorsningar på sträckorna Erikslund–Ånge och Stöde–Nedansjö.
Ombyggnad av Mittbanan mellan Ånge-Östersund
Hastighetshöjande ATC-åtgärder samt ombyggnad till ESIK (enkelspår, samtidig infart, kort station) i Pilgrimstad, Ope samt Stavre. Plankorsningsåtgärder.
Ny järnvägsanslutning mellan Sundsvall C och industrispåret på Södra kajen
Byggherre åt annan part. Industrispår Kubal inklusive rivning del av befintligt industrispår.
Nybyggnad av solcellspark i Birsta
Avser nybyggnad av solcellspark i Birsta, Sundsvall.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr A, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde A: Bergafjärden, Marna, Killingskär, Bodviken & Ållerviken. Totalt meter gräv schakt för område A är ca 20 000 meter.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
I arbetet ingår att forma och justera befintlig infartsväg inklusive beläggning och dagvattenanordning (diken med fördröjningsfunktioner). I detta ingår även anslutningar till ett flertal befintliga bostadsgator. Det ingår även att utföra ledningsarbeten för el, opto, VA, FV både vad gäller nyförläggning och befintliga ledningar i drift.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av E4 Södra infarten i Härnösand
Sammanhängande gång- och cykelstråk med säkra passager över E4:ans södra del genom Härnösand. Ombyggnad busshållplatser, ev ny cirkulationsplats i korsningen med Skarpskyttegatan.
Ombyggnad av väg 592 mellan Nordanede- Jämtlands länsgräns
Förstärkningsåtgärder, trumbyten/avvattning samt komplettering av mötesfickor. Ca 52 km lång sträcka.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten inom och intill detaljplan Alliero DP1 i Sundsvall. Arbetena omfattar bl.a. sanering av förorenad mark, ledningsarbeten, nya gator, trottoarer, gång- och cykelbanor, träd och vegetationsytor mm.
Fiberutbyggnad av byanät i Sidensjöbygden, Nätra, Näske och Sagavägen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för utbyggnad av byanät i Sidensjöbygden, Sagavägen, Nätra och Näske.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor.
Modernisering av badhus i Nacksta
Avser modernisering/renovering av badhus.
Sanering av markanläggning i Sundsvall
Avhjälpandeåtgärder på Nyviks fd sågverksområde. Dioxinsanering av mark på två fd brädgårdar och vid doppningsplats. Rivning av fd pannhus.
Nybyggnad av överföringsledning längs Njurundakusten, Sundsvalls kommun
Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver man börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket, en så kallad överföringsledning. Överföringsledningen mellan Bergafjärden – Bergavägen – Skottsundsvägen – avloppsreningsverket Essvik.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr B, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde B: Björkviken, Björkön, Björköviken & Pråmviken. Totalt meter gräv schakt för område B är ca 16 000 meter.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr C, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde C: Lerviken-Myrbodarna, Vikarbodarna, Skrängstabodarna. Totalt meter gräv schakt för område C är ca 25 000 meter.
Bärighetshöjande åtgärder på väg 914 mellan Skorped-Degersjö
Upphandlas med objekt 1116158. Avser tjälsäkring.
Ombyggnad av golfbana i Kvissleby
Avser ombyggnad av golfbana.
Ledningsflytt Östrand
K519 Östrand ledningsflytt.
Nytt 40 kV ställverk i Nederede
Komplettering med nytt 40 kV-ställverk och en andra transformering.
Ny 40 kV Skallböle-Nederede
Ombyggnad av 30 kilometer 40 kV-ledning.
Plankorsningsåtgärder/ersättningsvägar mellan Långsele-Västeraspby, paket 1
Ca 46 km lång sträcka totalt i paket 1 och 2. Plankorsningar, trummor, ersättningsvägar.
Anläggande av rötningsanläggning med tankar vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand
Ávser en komplett anläggning för rötning av utsorterat och förbehandlat matavfall med mellanlagring och automatisk pumpning till och från externa tankar samt införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning. Objektets läge: Älands återvinningsanläggning.
Exploatering av industrimark i Timrå
Utbyggnad av industriområde. Yta på drygt sex hektar
Plattformsrenovering vid Ånge bangård
Utbyte av befintliga plattformselement spår 2 och 3. Bandel 210, 483+980 km – 484+498 km spår 2. Låg plattform och 483+980 km – 484+498 km spår 3. Låg plattform.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Korvsta. Bandel 232, Ådalsbanan.
Exploatering av industriområde i Timrå
Timrå Invest AB utreder förutsättningarna för exploatering av ett nytt område för etablering av industriell verksamhet. Exempel på verksamhet är större industri för batteritillverkning, tillverkning av biodrivmedel eller liknande. Området omfattar ca 80 ha.
Ny krafttransformator 32 MVA till fördelningsstation i Örnsköldsvik
Beställaren har för avsikt att upphandla ny 32 MVA krafttransformator under hösten 2021. Uppställning av ny krafttransformator planeras ske i ny fördelningsstation i direkt anslutning till leverans av ny transformator.
Ombyggnad av avfallspanna vid kraftvärmeverk, Sundsvall
Avser ombyggnation av avfallspannan vid Korstaverket.
Sluttäckning vid avfallsanläggning, Må i Örnsköldsvik,et 4
Entreprenaden avser sluttäckning vid Må avfallsanläggning, den totala ytan är ca 12 ha. Denna förfrågan gäller sista etappen och omfattar ca 39 000 m2 deponiyta.
Fiberutbyggnad i område Varggropen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Varggropen, Örnsköldsviks kommun.
Stabilitetsåtgärder vid väg 975, Näsåkerssnipan
Klimatsäkring, stabilitetsåtgärder.
Nybyggnad av överföringsledning genom Södra sundet och reservvattenledning genom Bondsjön i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB upphandlar schakt och nedläggning av en ny reservvattenledning i både mark och vatten genom Bondsjön i Härnösand. Överföringsledning genom Södra sundet
Ledningsförnyelse Torpshammar
Torpshammar-avgr Torpshammar RL22 S8 ledningsförnyelse.
Underhållsåtgärder inom övningsområde K0093 Tjärnmyren i Sollefteå
Projektet avser underhållsåtgärder samt åtgärder för att minska energiförbrukningen inom anläggning K0093 Tjärnmyren. Nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning inkl nya kanalsystem installeras i By 390, 391, 393 och 396. Ny styr- och övervakningsutrustning installeras. Bergvärmepump inkl. borrhålslager anordnas. Värmepumpen placeras i ny utbyggnad av By 392. Rörinstallationer omfattar även nya värmeinstallationer inkl radiatorer samt kulvertledningar mellan byggnader inkl. markarbeten. Elarbeten omfattar nya el-centraler, apparater, uttag, strömbrytare, belysning samt kanalisation i mark. Byggåtgärder omfattar tillbyggnad för värmepump i By 392. Nya fönster i By 393, nya dörrar, rivning, efterlagning, håltagning etc. efter åtgärder installation.
Utbyggnad av fjärrvärme i Gullänget, Örnsköldsvik
Objektet avser fjärrvärmeutbyggnad till kvarteret Stiftelsen i Gullänget från huvudstam vid Hägglundsvägen till tolv fastigheter med låda på vägg och en genom vägg. Schaktlängd ca 810 m och ca 75 m invändig ledning.
Fräsning och asfaltering av Platta N på Midlanda Airport
Objektet avser: Fräsning och asfaltering 40 mm på platta Norr (ca 23 500 m2) samt anslutningsfräsning och asfaltering till befintliga höjder vid betongplattor.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Nyadal-Utvik-Rystrand.
Markarbete vid biogasanläggning i Älandsbro
Avser samtliga kvarstående mark- och grundarbeten inkl. trafikytor som är kopplade till utbyggnaden av befintlig biogasanläggning i Äland, Härnösand.
Nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverk i Härnösand
Avser ett nytt lågspänningsställverk till kraftvärmeverket i Härnösand.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Projektering av trafikmiljö Anundsjöskolan
Nybyggnad av gata i Härnösand
Projektet omfattar byggande av ny lokalgata med vatten, avlopp, el och tele/opto samt belysning.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Avser nybyggnad av gc-väg.
Ny fackla för deponigasanläggning Blåberget, Sundsvalls kommun
Objektet består av ny högtemperaturfackla vid deponigasanläggningen på Blåbergets avfallsanläggning i Sundsvall.
Renovering av friidrottsanläggning i Sollefteå
Entreprenaden omfattar reparation och beläggningsarbete av löparbanor på Nipvallens idrottsplats i Sollefteå kommun.
Resurskonsult senior underhållsingenjör styr/infrasystem för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Projektledare projektering till Investering Gävle/Sundsvall
Projektledare projektering Järnväg för Dubbelspår OKB Dingersjö-Kubikenborg (Sundsvall) samt Projektledare projektering Järnväg Dubbelspår OKB Kubikenborg-Sundsvall C inklusive bangårdsombyggnad Sundsvall. Option max 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder.
Ny brandvattenledning vid oljehamnen i Sundsvall
Avser anläggning av Brandvattenledning över och under mark inkl grävningsarbeten och betongarbeten.
Nybyggnad av multiarena i Nyland
Avser nybyggnad av multiarena.
Tätning av läckage av lakvatten på Högberget
Avser tätning av läckage av lakvatten och fortsatt tätning av släntfot utefter befintlig deponikant. Åtgärder på befintliga spolbrunnar.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser omfattande anläggande av ledbygge (Drakled, Returen och Flowled.)
Ombyggnad av biodamm i Ånge
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Ny lekplats i Björna
Ny lekplats för alla generationer med gungor, cykelbanor mm.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, björna 5:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, långnäs 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sel 11:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, utås 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, utås 2:20.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västerby 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, önska 1:188.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, önska 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, drömme 8:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gideå-hundsjö 1:15.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gideå-hundsjö 1:53.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gideå-hundsjö 1:88.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 2:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, jakobsskatan 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, orrvik 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rössjö 1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rössjö 6:1.
Nybyggnad av rastplats i Kramfors
Info- och vändplats.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för nybyggnad av upplag och uppställningsytor.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schakt och fyll.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schaktning industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Härnösand
Startbesked 1 - för markarbeten.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anlägga parkeringar, sälgen 3 och 4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av 6 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av besöksparkering (20 platser).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.