Alla aktuella anläggningsprojekt i Västernorrlands län

Kramfors (18)
Sollefteå (22)
Sundsvall (33)
Timrå (4)
Ånge (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Nybyggnad av kraftledning mellan Långbjörn - Storfinnforsen
62 km lång 400 kV-ledning. För att klara att ansluta den storskaliga vindkraftsutbyggnaden kring Storfinnforsen behöver 400 kV-ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog förnyas (62 km).
Kilforsen Stationsförnyelse
Kilforsen IK33 stationsförnyelse.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå
Tillstånd för upp till 22 vindkraftverk med 200 meters totalhöjd. 2,5-3,2 MW verk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå kommun
Tidiga planer. Ca 40 verk planeras på Ranasjöhöjden, Grönbäcksklippen och Kuftoberget.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr A, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde A: Bergafjärden, Marna, Killingskär, Bodviken & Ållerviken. Totalt meter gräv och schakt för område A är ca 15 500 meter. Njurundakustens utbyggnad av VA-ledninger delas upp i tre etapper och fördelas enligt följande: A = 15500 m, B= 14700 m, och C= 8300 m.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11,5 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård. Parallell gc-väg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnad gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Förbättring av vägens avvattning.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr B, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde B: Björkviken, Björkön, Björköviken & Pråmviken. Totalt meter gräv schakt för område B är ca 14 700meter. Njurundakustens utbyggnad av VA-ledninger delas upp i tre etapper och fördelas enligt fäljande: A = 15500 m, B= 14700 m och C= 8300 m.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kramfors
Ca 35 vindkraftverk planeras.
Spårbyte mellan Långsele-Västeraspby
Ca 46 km lång sträcka. Förstärkning av järnvägsbanken, byte av växlar, spår och kontaktledningar. Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned ingår.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr C, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde C: Lerviken-Myrbodarna, Vikarbodarna, Skrängstabodarna. Totalt meter gräv schakt för område C är ca 8300 m. Njurundakustens utbyggnad av VA-ledninger delas upp i tre etapper och fördelas enligt följande: A = 15500 m, B= 14700 m, och C= 8300 m.
Ny järnvägsanslutning mellan Sundsvall C och industrispåret på Södra kajen
Byggherre åt annan part. Industrispår Kubal inklusive rivning del av befintligt industrispår.
Exploatering för bostadsområde i Timrå
Planer för nybyggnad av villor, radhus, parhus i Timrå.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun
Mark för nybyggnad av vindkraftverk.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten inom och intill detaljplan Alliero DP1 i Sundsvall. Arbetena omfattar bl.a. sanering av förorenad mark, ledningsarbeten, nya gator, trottoarer, gång- och cykelbanor, träd och vegetationsytor mm.
Undersökning/sanering av förorenad mark vid Örnsköldsvik Airport samt Midlanda flygplats
Projektledaren ersätter Trafikverkets nuvarande roll som projektledare för att fortsatt driva arbetet med förorenad mark avseende PFAS på Örnsköldsvik Airport och Midlanda Flygplats. Kompetensområdet omfattar konsulttjänst för projektledning för att säkerställa ett effektivt projektgenomförande över processens samtliga skeden – från utredning/undersökning av förorenade områden till åtgärdsutredning, projektering, efterbehandling/sanering, tillhörande efterkontroll etc.
Nytt ställverk Betåsen
Betåsen-BETA 400/130 kV ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation Långtjärn, Ånge kommun
I närheten av Ljungaverk/Fränsta ska ny vindkraftspark, Klevberget, anläggas och därav behöver en ny uppsamlingsstation Långtjärn 130/30 kV anläggas. I stort ska stationen bestå av ett (1) 130 kV utomhus ledningsfack, 130 kV samlingsskena, två (2) transformatorfack, två (2) krafttransformatorer 145/36 kV 100 MVA, 36 kV luftisolerat inomhusställverk, nollpunktsutrustning och tillhörande kontrollutrustning
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor.
Sanering av mark samt rivning av fabrikshus i Sundsvall
Konsultuppdrag påbörjat avseende projektering av rivning av byggnader och avgränsning av föroreningar i mark.
Sanering av markanläggning i Sundsvall
Avhjälpandeåtgärder på Nyviks fd sågverksområde. Dioxinsanering av mark på två fd brädgårdar och vid doppningsplats. Rivning av fd pannhus.
Ombyggnad av väg 592 mellan Nordanede- Jämtlands länsgräns
Förstärkningsåtgärder, trumbyten/avvattning samt komplettering av mötesfickor. Ca 52 km lång sträcka.
Ny fördelningsstation i Ljungaverk 52/12kV, Härjeåns Nät AB
Ny inomhusbetjänad transformatorstation (LVKI) ska uppföras i anslutning till den befintliga stationen. Anbudsgivaren skall åtaga sig att efter beställning från köparen uppföra en komplett inomhusbetjänad 52/12 kV fördelningsstation till fullt driftfärdigt skick.
Nybyggnad gata på nytt industriområde, Härnösand
Avser anläggande av ny gata på industriområde, avser även va-ledningar, belysning samt asfaltering. Objektet är beläget utmed väg E4 mellan Härnösand och Älandsbro i västra delen av Saltviks industriområde.
Ledningsflytt L 12 Sundsvall, etapp 2
130kV ledningsflytt Sundsvall
Sanering av förorenat område i Ånge
Avser sanering av ca 1,2 ha mark.
Ledningsflytt Östrand
K519 Östrand ledningsflytt.
Kabling L 12 Sundsvall
Kabling L 12 Sundsvall.
Ny 40/10 kV station i Sundsvall
Ny 40/10 kV-station.
Nytt 40 kV ställverk i Nederede
Komplettering med nytt 40 kV-ställverk och en andra transformering.
Nytt ställverk i Kramfors
Nytt 40 kV ställverk.
Ny 40 kV Skallböle-Nederede
Ombyggnad av 30 kilometer 40 kV-ledning.
Ny station för vindkraft i Ranasjöhöjden
Ranasjöhöjden-RSHN Vindkraftstation.
Ny station för vindkraft i Salsjön
Salsjön-SSJN Vindkraftställverk.
Exploatering av industrimark i Timrå
Utbyggnad av industriområde. Yta på drygt sex hektar
Nybyggnad av 130 kV luftledning i Ånge
Uppdraget avser att bygga en 130 kV luftledning uppdelat på två delsträckor, dels mellan stationen Bodmyran och kommande station Storåsen (AL154), dels mellan kommande station Storåsen och stationen Långtjärn (AL155).
Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, etapp 2 Sundsvall
Detaljplanen tas fram för att tillskapa ett nytt industriområde i Stockvik, i anslutning till E4.
Förnyelse av damm i Sollefteå
Avser förnyelse av damm vid Graninge kraftverk.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Sydost, etapp 2.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser anläggande av led för terrängcykel. Projekt Dynamo.
Renovering av kaj i Härnösand
Avser renovering av den befintliga Skeppsbrokajens norra del.
Underhåll av järnvägsbroar i region Mitt
Omfattar bro 3500-1842-1 Bruksån, bro 3500-1843-1 Bruksån, bro 3500-1847-1 Nässjö och bro 3501-5649-1 Hallstagatan.
Stabilitetsåtgärder vid väg 975, Näsåkerssnipan
Klimatsäkring, stabilitetsåtgärder.
Utbyggnad av stadsnät i Kramfors kommun
Avser vidare utbyggnad av Kramfors Mediateknik ABs stadsnät i Kramfors kommun: Sydost, etapp 3 Skullersta-Bölen.
Rivning av kaj på Brämön i Sundsvall
Entreprenaden avser rivning av kaj på cirka 800 m2 samt rivning av gammal räls på sjöbotten och den rälshög som ligger på land. Kajen är cirka 65 m lång och 7-8 meter bred. Konstruktionen utgörs av en överbyggnad i betong som är grundlagd med stålspont. Den bärande stålsponten är sönderrostad och kajen är delvis kollapsad.
Sanering av Svedjeholmens fd sågverk i Örnsköldsvik
Sanering och rivning av impregneringsbyggnad, efterbehandling av förorenad jord i anslutning till impregneringsbyggnad samt efterbehandling av förorenad jord i och i anslutning till torkbyggnad. Rivning avser byggnad med bruttoarea om ca 400 m2 Efterbehandling av förorenad jord avser totalt ca 435 m3 massor varav ca 100 m3 är massor belägna inne i torkbyggnad.
Byte av trummor vid väg 330 väster om Östanskär
Byte av två trummor, stabilisering av vägbank.
Ombyggnad av parkeringsplats i Sollefteå
Objektet avser ombyggnad av parkering Lillänget 1 med utökning/ombyggnad av markyta på ca 1000 m².
Senior rådgivare till avdelning järnväg planering Stora projekt, placering Sundsvall
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 1 år.
Nybyggnad av energiverk i Härnösand
Bygglov - anläggning av elfilter med skorsten och teknikbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Härnösand
Bygglov / startbesked - uppföra materialgård.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av en transformatorstation n156514.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av en transformatorstation n156519.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av en transformatorstation n157710.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation - n156961.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156704.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov med startbesked - uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov plank med startbesked.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov transformatorstation och startbesked.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Örnsköldsvik
Anlägga discgolfbana, gammängsskiftet 1:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anlägga parkering, bäck 7:1.
Rivning av ställverk i Sundsvall
Anmälan för rivning av kontrollbyggnad för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Sundsvall
Fasadändring av idrottsarena.
Nybyggnad av gångstråk i Kramfors
Gångvägar mellan uthyrningsstygor, servicehus/restaurang och gästhamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Elkabel och transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Nybyggnad av nätstation n156848.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, dalslund 5:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, studsviken 1:15.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sunnansjö 32:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sunnansjö 4:4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, utås 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, utås 2:20.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västerbillsjö 3:10.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, önska 1:188.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, önska 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Nybyggnad av pumphus samt parkeringsplats.
Nybyggnad av elverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av reservkraftaggregat på vårdboende, björna 2:229.
Nybyggnad av markanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av sandficka, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, arnäs prästbord 1:73.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bjästa 57:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, björna-långviken 1:151.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, mjäla 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, norrsvedje 20:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, nätra-fors 6:1.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.