Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mark och broarbeten för etapp Maland i projekt Maland- och Tunadalsspåret till Sundsvalls Hamn
Mark- och broarbeten för enkelspår inklusive servicevägar och omläggning av allmän väg. Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret (Entreprenad TE06).
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Vägmarkering underhåll inom Västernorrlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 86 förbi Kovland
Projektet avser etappen Kovland från korsning väg 86/629 till korsning väg 86/631/320 och åtgärdande av sträckan utmed Sättnaån där det finns erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister. Ombyggnad bro ca 70 m lång, busshållplatser, pendlarparkering.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Målet med upphandlingen är att skapa: 10 km nya flowbanor av främst blå karaktär, 3,5 km nya XCO-banor för träning och tävling, 20 km nya motionsbanor, En skills-arena samt 3 pumptracks i stadsmiljö.
Ledningsflytt Maland
RN Ledn Ledningsflytt TRV Maland
Efterbehandlingsåtgärder vid Lomyrans Deponi, etapp 2
Avser Etapp 2 efterbehandlingsåtgärder för Lomyrans gamla slam och soptipp. Denna del avser slutlig omformning av området tillsammans med utläggning av tätskikt och skyddsskikt mm.
Byggledare specialist underhåll el, kraft och vägbelysning i Västernorrlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned. Bandel 232, Ådalsbanan.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned-Kärvstaberget. Bandel 232, Ådalsbanan. Tryckbank.
Nybyggnad av viltstängsel inom Västernorrlands län
Bandel 175, del av sträckan Prästmon - Solum (mellan Åskotttunneln-Namntalltunneln och Namntalltunneln-Björnböletunneln).
Ombyggnad av busshållplats i Sundsvall
Avser hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m.
Utbyte av hissar i kraftvärmeverk, Sundsvall
Entreprenaden omfattar utbyte av 2 befintliga hissar till nya hissar. Hiss 1 ska bytas under 2021 och hiss 2 ska bytas under 2022.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundsvall
Totalentreprenaden omfattar utbyte av konstgräs på Westhagen IP. Befintligt konstgräs skall rivas i sin helhet. Underbyggnaden för det nya konstgräset skall justeras.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av sex nya parkeringsplatser och två platser för laddning av el-bilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av utökad parkering.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation - n154852.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns154933 loängerna.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns154934 slättmon.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Sundsvall
Bygglov för uppförande av nätstation n155411.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för uppförande av transformatorstation n155097.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov för etableringsyta/parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för landutfyllnad i anslutning till sundsvalls hamn.
Konsultstöd för hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan i Sundsvall
Avser konsultstöd gällande hållbarhetsbedömning och MKB för framtagande av ny översiktsplan.
Nytt staket vid Skönsmons skogskyrkogård i Hillstamon, Sundsvall
Objektet avser komplettering av befintligt staket då fastighetsgränsen för Skönsmons skogskyrkogård har flyttats på olika ställen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.