Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mark och broarbeten för etapp Maland i projekt Maland- och Tunadalsspåret till Sundsvalls Hamn
Mark- och broarbeten för enkelspår inklusive servicevägar och omläggning av allmän väg. Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret (Entreprenad TE06).
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 16 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård.
Vägmarkering underhåll inom Västernorrlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 86 förbi Kovland
Projektet avser etappen Kovland från korsning väg 86/629 till korsning väg 86/631/320 och åtgärdande av sträckan utmed Sättnaån där det finns erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister. Ombyggnad bro ca 70 m lång, busshållplatser, pendlarparkering.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Målet med upphandlingen är att skapa: 10 km nya flowbanor av främst blå karaktär, 3,5 km nya XCO-banor för träning och tävling, 20 km nya motionsbanor, En skills-arena samt 3 pumptracks i stadsmiljö.
Ledningsflytt Maland
RN Ledn Ledningsflytt TRV Maland
Byggledare specialist underhåll el, kraft och vägbelysning i Västernorrlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Nybyggnad av viltstängsel inom Västernorrlands län
Bandel 175, del av sträckan Prästmon - Solum (mellan Åskotttunneln-Namntalltunneln och Namntalltunneln-Björnböletunneln).
Ombyggnad av busshållplats i Sundsvall
Avser hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m.
Rivning av kaj på Brämön i Sundsvall
Entreprenaden avser rivning av kaj på cirka 800 m2 samt rivning av gammal räls på sjöbotten och den rälshög som ligger på land. Kajen är cirka 65 m lång och 7-8 meter bred. Konstruktionen utgörs av en överbyggnad i betong som är grundlagd med stålspont. Den bärande stålsponten är sönderrostad och kajen är delvis kollapsad.
Utbyte av hissar i kraftvärmeverk, Sundsvall
Entreprenaden omfattar utbyte av 2 befintliga hissar till nya hissar. Hiss 1 ska bytas under 2021 och hiss 2 ska bytas under 2022.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundsvall
Totalentreprenaden omfattar utbyte av konstgräs på Westhagen IP. Befintligt konstgräs skall rivas i sin helhet. Underbyggnaden för det nya konstgräset skall justeras.
Nybyggnad av motorstadion i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av kartingbana med tillhörande byggnader.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov för etableringsyta/parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för landutfyllnad i anslutning till sundsvalls hamn.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov för utökad parkeringsyta vid befintlig parkeringsyta.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av sex nya parkeringsplatser och två platser för laddning av el-bilar.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av utökad parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns154933 loängerna.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns154934 slättmon.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av pumptrack i Ortviksparken, Sundsvall
Avser nybyggnad av pumptrack i Ortviksparken.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för asfaltering av parkering.
Konsultstöd för hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan i Sundsvall
Avser konsultstöd gällande hållbarhetsbedömning och MKB för framtagande av ny översiktsplan.
Brunnsborrning i Järkvissle, Sundsvalls kommun
På fastigheten Järkvissle 2:36 ligger befintligt vattenverk med två bergborrade brunnar. I en av brunnarna sitter pumpen fast och en ny brunn behöver borras. Den nya brunnen skall utföras på samma sätt i närheten av befintlig brunn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.