Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Sundsvall
14 km lång sträcka. Ny bro samt två förbigångsspår om 1000 meter. Plankorsningsåtgärder.
Ombyggnad vid Sundsvalls resecentrum och personbangård
Planer finns på tillgänglighetsanpassning, ombyggnad av spår och plattformar, nya perronger vid resecentrum, väderskyddad passage över spåren och ner till perronger, bullerskyddsåtgärder mm.
Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan sträckan Storvreta-Sundsvall
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan. 5 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Mark och broarbeten för etapp Maland i projekt Maland- och Tunadalsspåret till Sundsvalls Hamn
Mark- och broarbeten för enkelspår inklusive servicevägar och omläggning av allmän väg. Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret (Entreprenad TE06).
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11,5 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård. Parallell gc-väg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnad gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Förbättring av vägens avvattning.
Nybyggnad av solcellspark i Birsta
Avser nybyggnad av solcellspark i Birsta, Sundsvall.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 86 förbi Kovland
Projektet avser etappen Kovland från korsning väg 86/629 till korsning väg 86/631/320 och åtgärdande av sträckan utmed Sättnaån där det finns erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister. Ombyggnad bro ca 70 m lång, busshållplatser, pendlarparkering.
Vägmarkering underhåll inom Västernorrlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr A, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde A: Bergafjärden, Marna, Killingskär, Bodviken & Ållerviken. Totalt meter gräv schakt för område A är ca 20 000 meter.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr B, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde B: Björkviken, Björkön, Björköviken & Pråmviken. Totalt meter gräv schakt för område B är ca 16 000 meter.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, omr C, Sundsvalls kommun
Utbyggnadsområde C: Lerviken-Myrbodarna, Vikarbodarna, Skrängstabodarna. Totalt meter gräv schakt för område C är ca 25 000 meter.
Nybyggnad av överföringsledning längs Njurundakusten, Sundsvalls kommun
Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver man börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket, en så kallad överföringsledning. Överföringsledningen mellan Bergafjärden – Bergavägen – Skottsundsvägen – avloppsreningsverket Essvik.
Sanering av markanläggning i Sundsvall
Avhjälpandeåtgärder på Nyviks fd sågverksområde. Dioxinsanering av mark på två fd brädgårdar och vid doppningsplats. Rivning av fd pannhus.
Ombyggnad av golfbana i Kvissleby
Avser ombyggnad av golfbana.
Ny 40/10 kV station i Sundsvall
Ny 40/10 kV-station.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Sidoräckesåtgärder norr om Högakustenbron till Örnsköldsvik.
Ombyggnad av E14 i Sundsvall
Cirkulationsplatser och korsningar, ev cykelbana.
Nybyggnad av viltstängsel inom Västernorrlands län
Bandel 175, del av sträckan Prästmon - Solum (mellan Åskotttunneln-Namntalltunneln och Namntalltunneln-Björnböletunneln).
Ombyggnad av avfallspanna vid kraftvärmeverk, Sundsvall
Avser ombyggnation av avfallspannan vid Korstaverket.
Ombyggnad av busshållplats i Sundsvall
Avser hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m.
Fräsning och asfaltering av Platta N på Midlanda Airport
Objektet avser: Fräsning och asfaltering 40 mm på platta Norr (ca 23 500 m2) samt anslutningsfräsning och asfaltering till befintliga höjder vid betongplattor.
Nybyggnad av motorstadion i Sundsvall
Nybyggnationen gäller anläggande av kartingbana
Utbyte av hissar i kraftvärmeverk, Sundsvall
Entreprenaden omfattar utbyte av 2 befintliga hissar till nya hissar. Hiss 1 ska bytas under 2021 och hiss 2 ska bytas under 2022.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundsvall
Totalentreprenaden omfattar utbyte av konstgräs på Westhagen IP. Befintligt konstgräs skall rivas i sin helhet. Underbyggnaden för det nya konstgräset skall justeras.
Ny fackla för deponigasanläggning Blåberget, Sundsvalls kommun
Objektet består av ny högtemperaturfackla vid deponigasanläggningen på Blåbergets avfallsanläggning i Sundsvall.
Resurskonsult senior underhållsingenjör styr/infrasystem för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Projektledare projektering till Investering Gävle/Sundsvall
Projektledare projektering Järnväg för Dubbelspår OKB Dingersjö-Kubikenborg (Sundsvall) samt Projektledare projektering Järnväg Dubbelspår OKB Kubikenborg-Sundsvall C inklusive bangårdsombyggnad Sundsvall. Option max 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder.
Ny brandvattenledning vid oljehamnen i Sundsvall
Avser anläggning av Brandvattenledning över och under mark inkl grävningsarbeten och betongarbeten.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Upphandlingen avser en del i projekt dynamo som innefattar omfattande anläggande av ledbygge (Drakled, Returen och Flowled.)
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för nybyggnad av upplag och uppställningsytor.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schaktning och fyll.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schaktning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av 6 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av fyra stycken parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av två parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 11 nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av en wc-kabin, två cykelskydd och stödmur samt anläggnade av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av plank och p-platser.
Nybyggnad av staket i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av staket och rivning av befintligt.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (n156013).
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156010.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156011.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av golfbana i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av bangolfanläggning.
Tillbyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för uppförande av transformatorstation samt anläggande av 16 st parkeringsplatser.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser anläggande av teknikområde för terrängcykling på Södra Berget. Området består 600 m lång cykelled med olika tekniska utmaningar eller hinder längs vägen. 100 meter av sträckan är trä-spång.
Nybyggnad av pumptrack i Ortviksparken, Sundsvall
Avser nybyggnad av pumptrack i Ortviksparken.
Armaturbyte för vägbelysning i Matfors
Entreprenaden omfattar utbyte av ca 600 belysningsarmaturer längs kommunala bilvägar i Matfors i Sundsvalls kommun. Stolphöjd upp t.o.m. 10 m. Armaturerna skall monteras på stolpar av typen stål raka, stål med arm samt trä med arm.
Brunnsborrning i Järkvissle, Sundsvalls kommun
På fastigheten Järkvissle 2:36 ligger befintligt vattenverk med två bergborrade brunnar. I en av brunnarna sitter pumpen fast och en ny brunn behöver borras. Den nya brunnen skall utföras på samma sätt i närheten av befintlig brunn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.