Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11,5 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård. Parallell gc-väg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnad gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Förbättring av vägens avvattning.
Ny järnvägsanslutning mellan Sundsvall C och industrispåret på Södra kajen
Byggherre åt annan part. Industrispår Kubal inklusive rivning del av befintligt industrispår.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten inom och intill detaljplan Alliero DP1 i Sundsvall. Arbetena omfattar bl.a. sanering av förorenad mark, ledningsarbeten, nya gator, trottoarer, gång- och cykelbanor, träd och vegetationsytor mm.
Sanering av markanläggning i Sundsvall
Avhjälpandeåtgärder på Nyviks fd sågverksområde. Dioxinsanering av mark på två fd brädgårdar och vid doppningsplats. Rivning av fd pannhus. Deponiavfall planeras att fraktas via pråm.
Ny 40/10 kV station i Sundsvall
Ny 40/10 kV-station.
Ombyggnad L23 Sundsvall
Ombyggnad L23 Sundsvall.
Ombyggnad L22 Sundsvall
Ombyggnad L22 Sundsvall.
Nybyggnad av underjordiskt filteranläggning i Sundsvall
Anläggning för dagvattenrening i centrala Sundsvall.
Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, etapp 2 Sundsvall
Detaljplanen tas fram för att tillskapa ett nytt industriområde i Stockvik, i anslutning till E4.
Restaurering av Tivolibron i Sundsvall
Period 1 – Från vecka 11 och ungefär 8 veckor framåt. Reparationsarbetena på Tivolibron påbörjas. Period 2 – Från vecka 31 och ungefär 8 veckor framåt. De större reparationsarbeten som avser alla arbeten på brons ovansida sker.
Resurskonsult delprojektledare och specialiststöd avvattning och hydrogeologi, Sundsvall
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga med ytterligare 1+1 år.
Resurskonsult delprojektledare till järnvägsprojekt i Sundsvall och Dalarna
Option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder. Avser delprojektledare i projekt Dingersjö mötesstation i Sundsvall, Västernorrlands län och järnvägsprojekt i Dalarnas län.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser anläggande av led för terrängcykel. Projekt Dynamo.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Avser nybyggnad av gc-väg.
Tillbyggnad av bensinstation i Sundsvall
Avser ubyte av cisterner.
Renovering av smidesstaket vid Indals kyrka
Avser renovering av smidesstaket.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för asfaltering av parkering.
Armaturbyte för vägbelysning i Bredsand, Sundsvall
Entreprenaden omfattar utbyte av ca 259 belysningsarmaturer längs kommunala bilvägar i Bredsand i Sundsvalls kommun. Stolphöjd upp t.o.m. 10 m. Armaturerna skall monteras på stolpar av typen stål raka, stål med arm samt trä med arm.
Konsultstöd för hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan i Sundsvall
Avser konsultstöd gällande hållbarhetsbedömning och MKB för framtagande av ny översiktsplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).