Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan sträckan Dingersjö-Kubikenborg
10 km lång sträcka. Nya broar, ca 900 m lång tunnel genom berget i Vaple, plankorsningsåtgärder mm.
Ombyggnad vid Sundsvalls resecentrum och personbangård
Planer finns på tillgänglighetsanpassning, ombyggnad av spår och plattformar, nya perronger vid resecentrum, väderskyddad passage över spåren och ner till perronger, bullerskyddsåtgärder mm.
Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan sträckan Storvreta-Sundsvall
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan. 5 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Ombyggnad av väg 86 delen Silje-Kovland
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ombyggnad av befintlig väg till en tvåfältsväg med separat gång- och cykelbana. Åtgärder för ras/skred.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11,5 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård. Parallell gc-väg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnad gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Förbättring av vägens avvattning.
Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan sträckan Kubikenborg-Sundsvall C
Ca 2 km lång sträcka, ny dubbelspårig järnvägsbro över Fridhemsgatan och Björneborgsgatan.
Ny järnvägsanslutning mellan Sundsvall C och industrispåret på Södra kajen
Byggherre åt annan part. Industrispår Kubal inklusive rivning del av befintligt industrispår.
Nybyggnad av solcellspark i Birsta
Avser nybyggnad av solcellspark i Birsta, Sundsvall.
Anläggande av gc-väg längs väg 622 mellan Ljustavägen-Ö Birsta
Ca 2,6 km lång sträcka från Johannedalsvägen till Östra Birsta.
Exploateringsarbete för bostadsområde i Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten inom och intill detaljplan Alliero DP1 i Sundsvall. Arbetena omfattar bl.a. sanering av förorenad mark, ledningsarbeten, nya gator, trottoarer, gång- och cykelbanor, träd och vegetationsytor mm.
Sanering av mark samt rivning av fabrikshus i Sundsvall
Konsultuppdrag påbörjat avseende projektering av rivning av byggnader och avgränsning av föroreningar i mark.
Sanering av markanläggning i Sundsvall
Avhjälpandeåtgärder på Nyviks fd sågverksområde. Dioxinsanering av mark på två fd brädgårdar och vid doppningsplats. Rivning av fd pannhus.
Nybyggnad av överföringsledning längs Njurundakusten, Sundsvalls kommun
Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver man börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket, en så kallad överföringsledning. Överföringsledningen mellan Bergafjärden – Bergavägen – Skottsundsvägen – avloppsreningsverket Essvik.
Kabling L 12 Sundsvall
Kabling L 12 Sundsvall.
Nytt 40 kV ställverk i Nederede
Komplettering med nytt 40 kV-ställverk och en andra transformering.
Ny 40 kV Skallböle-Nederede
Ombyggnad av 30 kilometer 40 kV-ledning.
Ombyggnad L22 Sundsvall
Ombyggnad L22 Sundsvall.
Ny 40/10 kV station i Sundsvall
Ny 40/10 kV-station.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned-Kärvstaberget. Bandel 232, Ådalsbanan. Tryckbank.
Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, etapp 2 Sundsvall
Detaljplanen tas fram för att tillskapa ett nytt industriområde i Stockvik, i anslutning till E4.
Ombyggnad av avfallspanna vid kraftvärmeverk, Sundsvall
Avser ombyggnation av avfallspannan vid Korstaverket.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Avser nybyggnad av gc-väg.
Ny fackla för deponigasanläggning Blåberget, Sundsvalls kommun
Objektet består av ny högtemperaturfackla vid deponigasanläggningen på Blåbergets avfallsanläggning i Sundsvall.
Projektledare projektering till Investering Gävle/Sundsvall
Projektledare projektering Järnväg för Dubbelspår OKB Dingersjö-Kubikenborg (Sundsvall) samt Projektledare projektering Järnväg Dubbelspår OKB Kubikenborg-Sundsvall C inklusive bangårdsombyggnad Sundsvall. Option max 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder.
Ny brandvattenledning vid oljehamnen i Sundsvall
Avser anläggning av Brandvattenledning över och under mark inkl grävningsarbeten och betongarbeten.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser omfattande anläggande av ledbygge (Drakled, Returen och Flowled.)
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anläggande av besöksparkering (20 platser).
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad, transformatorhall och transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation - n156961.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156003.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156004.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156005.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156006.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156007.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156008.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156009.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n156704.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av två padelbanor.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov för uppförande av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schakt och fyll.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schaktning industribyggnad.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av laddstolpar.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för asfaltering av parkering.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.