Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerbottens län

Bjurholm (3)
Dorotea (3)
Lycksele (16)
Malå (1)
Norsjö (9)
Sorsele (5)
Storuman (8)
Umeå (70)
Vilhelmina (12)
Vindeln (10)
Vännäs (5)
Åsele (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 175 st.

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå GBG-Sundbäck
Jord och bergschakt samt 8 byggnadsverk/broar. Järnvägsterrass.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lycksele
Avser 25 st vindkraftverk.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, sträckan Bureå-Södra Tuvan
18 km lång sträcka norrut från Bureå vidare upp till Södra Tuvan.
Nybyggnad av bro i Skellefteå
Ny träbro för fordons-, cykel- och gångtrafik över Skellefteälven
Utbyggnad för ny generator vid Rengård i Skellefteå
Rengårds kraftstation ska byggas ut med ett nytt aggregat G2 vid befintliga aggregatet G1. Produktionsstopp för reinvestering av G1 sker i maj 2021 och färdigställs i jan 2022 (preliminära tider). Genomförande av G2-utbyggnaden pågår 2021-2023 och innebär arbete med vattenvägar, ny byggnad, ny turbin/generator, nytt elsystem. Denna entreprenad innefattar Mek och består av intagsgrind, intagslucka, sättavstängning, sugrörslucka mm.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 929 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, sträckan Gryssjön-Robertsfors
Ca 30 km lång sträcka mellan Gryssjön-Robertsfors. Ca 850 m lång bro från Rickleån till centrala Robertsfors ingår.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Sikeå-Gumboda
Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke, nya korsningar och sk vänstersvängsöglor, breddning från 9 till 14 meter, byggnation av enskilda vägar, ny gång- och cykelport i Gumboda, utbyggnad av pendlarparkering i Sikeå, viltstängsel, bullerskyddsåtgärder. Ca 9 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vännäs
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1014 km.
Nybyggnad av stadsdel i Umeå
Avser strukturstudie inför detaljplanearbete.
Nybyggnad av elektrisk flygplats i Skellefteå
Skellefteå flygplats kommer att utveckla el-flygplats för kommersiellt flyg, skol- och drönarverksamhet med eldrift.
Nya utförsåkningsområden och utbyggnad av boenden i Hemavan
Avser nya utförsåkningsområden och utbyggnad av boenden i Hemavan.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Förberedande anläggningsarbeten inför inläggning av anslutande växlar till Norrbotniabanan, Umeå GBG.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vinliden
Avser 11 st vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hornmyr
Avser 9 st vindkraftverk.
Sanering av mark i Bureå
Det handlar om före detta Bure AB:s industriområde vid havet i Bureå. Där finns det kvicksilverföroreningar i de gamla sedimentdammarna samt i sedimentet ute i viken.
Ny bro över Järnvägsleden i Skellefteå
Ny betongbro över kommunal gata, rivning av befintlig bro samt omfartsled för vägtrafik.
Underhåll av rörbroar i Västerbottens län
Underhållsarbete på 7 rörbroar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Åsele
Avser nybyggnad av 1 vindkraftsverk.
Gatu- och VA-arbeten runt Kulturhuset Sara i Skellefteå
Framför kulturhusets södra entré skapas en öppen plats med möjlighet för tillfälliga evenemang och uteservering. Området får markvärme, cykelparkeringar och inslag av grönska. Körbanorna på Kanalgatan läggs om till en körbana i söder, mellan Torggatan och Trädgårdsgatan, tillsammans med förstärkt gång- och cykelbana. I samband med gatuombyggnaderna byts även VA-ledningar ut då dessa är i behov av förnyelse.
Ombyggnad av VA-ledningar samt ny cirkulationsplats i Skellefteå
Projektet är en kombinerad VA- och gatuentreprenad i centrala Skellefteå. Projektet omfattar att bygga om VA-ledningsnätet i korsningen Södra Lasarettsvägen/Kanalgatan samt en cirkulationsplats i densamma. VA-arbetet sträcker sig något utanför den absoluta korsningen.
Utbyte av överhettare i Dåva 2 kraftvärmeverk, Umeå
Upphandlingen omfattar utbyte av två överhettare i Dåva 2 kraftvärmeverk. Entreprenaden avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av två nya överhettare samt demontage av befintliga överhettare och därtill tillhörande arbeten som krävs för åtkomst för entreprenadens genomförande.
Utbyggnad av verksamhetsytor i Umeå Hamn, etapp 3
Objektet avser iordningställande av verksamhets- och lagerytor i anslutning till kaj vid Gustavs udde, i projektet ingår att utföra komplettering av befintlig belysning samt utförande av ny belysning. Ny el-servis anläggs för belysning och elförsörjning till magasin, ny sedimentdamm för hantering av förorenat ytvatten anläggs. Komplettering av stängsel och grindar vid nya in- och utfarter.
Ny infrastruktur i Vännäsby
Ca 20 småhus-tomter.
Förläggning av HSP kabel mellan Ålidhem - Mariehem i Umeå
Umeå Energi Elnät AB skall bygga en ny 170kV kabel samt jordlina mellan Umeå Energis Fördelningsstation Ålidhem upp till en ny fördelningsstation Mariehem. Samt kabelomläggning, Ersboda och Mariehem.
Tankbeläggning och väglinjemålning i Västerbottens län
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor på väg E12 Storuman-Laisbäck, E12 Laisbäck-Vsk 1107, E45 Gubbarberg-Gubbträsk och E45 Gubbträsk-Sandsele.
Ny lagringsyta i Umeå Hamn
Avser nybyggnad av lagringyta Kilen inom Umeå hamn. Total yta är ca 13 000m2, varav ca 4 300 m2 bitumenbelagt och resterande med grusslitlager. VA-arbeten omfattar dräneringar och samlingsledningar för dagvattenhantering.
Beläggningsarbeten längs väg 95 mellan Degerbyn-Varuträsk
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Spårväxelbyte längs sträckan Träskholm-Myrheden
I Träskholm ska avvikande huvudspår förlängas ca 130 m och växelläget flyttas.
Ny kontrollplats vid Sävar Nord
Omfattar två kontrollplatser på vardera sida om vägen.
Exploatering för bostäder i Täfteå
Preliminärt syfte med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till planläggning för bostäder. Programmet syftar även till att ange planeringsförutsättningar samt utreda lämplig bebyggelsestruktur. Ett annat syfte är att ge underlag för kommande utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät inom programområdet.
Ny avfart/påfart från E4, Ön i Umeå
Entreprenaden omfattar arbeten för ny av- och påfart från Kolbäcksvägen inkl GC-vägar och belysning samt förberedande arbeten för VA, el och opto arbeten för Södra Ön.
Markentreprenad inför Magasinet Plattan i Holmsund, Umeå hamn
Objektet avser VA-, mark- och kanalisationsarbeten för grundläggning av ett framtida magasinstält. Tältets mått är ca 132x40 m och uppförs i en annan entreprenad (projekt 1636074) med planerad start hösten 2021 efter denna entreprenads färdigställande.
Förstärkning av kaj i Skellefteå
Kajförstärkning handelskajen.
Exploateringsområde för bostäder mm på Ön i Umeå
Avser strukturstudie, ett kvalitetsprogram samt visionsbilder av området som ska utgöra underlag till pågående detaljplan.
Rasering av luftledningar/förläggning av markkablar vid Dåva (170kV och 52kV) i Umeå
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av nya markkablar 52 och 170kV och montage av nya kabelstolpar samt rasering av del av befintlig luftledning, kabel och kabelstolpar.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Holmsund, Umeå
Objektet avser ombyggnad av två gator inkl VA, totalt ca 330 m inkl. belysning, el och opto.
Reparation av bro över Byske älv söder om Myrheden i Skellefteå
Bågbro med underliggande båge. Betongreparation av pelare och kantbalk, ommålning av räcken och lager. Bandel 124, km 1031+936.
Nybyggnad av parkanläggning och park i Umeå
Ett gemensamt parkrum för boende, studenter och besökare. Sandbäcken sträcker sig genom området och utökas med en ny damm i norra delen av Campusparken.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av Kvarnvägen
Reparation av bro vid Skellefte älv i Slind
Bandel 143, km tal: 33+220. Slammning av stöd 2 & 3, betongreparation och slammning av frontmur/vingmur/landfästen, förstärkning av stöd 4 genom spännstag och spännkablar samt pågjutning.
Riskreducerande åtgärder på Väg 573 i Mo
Erosionsskyddet planeras bli cirka 350 meter och anläggs i slänten mot Lögdeälv vid väg 573. Parallellt med skyddet genomförs stabilitetshöjande åtgärder på en sträcka av cirka 120 meter.
Bredbandsutbyggnad i Högskuru och Stugunäs, Gravfors, Mårdsjön, Gärssjöbäck och Övre Bruket/ Norråkern, Umeå Energi AB
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober).
Utveckling av centrum i Storuman
Planer finns för ombyggnad av torg och parkering.
Nybyggnad av konstgräsplan i Burträsk
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Mark- och beläggningsarbeten vid Dåva kraftvärmeverk
Entreprenaden omfattar markarbeten där ny verksamhetsyta skapas
Bredbandsutbyggnad i Karlsborg, Storklyvan och Kälen/Tjälen, Umeå Energi AB
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober).
Ombyggnad av park i Umeå
Ombyggnad av Lundåkern naturpark, röjning nya skyltar mm
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad Dragongatan.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Nybyggnad av snabbladdare i Skellefteå mm
Nybyggnad av snabbladdare.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Cirka 500 meter ledning.
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg i Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg.
Byte av kulvertledningar till flerbostadshus i Umeå
Avser förnyelse av markvärmeledningar, varmvatten och vvc. Det innebär i entreprenaden mark- rör-, el- och skarvarbeten. Arbetena omfattar även invändiga inkopplingar mot befintliga ledningar. Objektet är beläget på Kv Smöret 2, Södra Slevgränd 70-222 i Umeå.
Nybyggnad av bro över Klintforsån
Avser en ny bro i befintligt läge.
Nybyggnad av infrastruktur för handelsområde i Storuman
Infrastruktur för nytt handelsområde. Innefattar markarbete, vatten- och avloppsledningar, bredband, ytvatten, dränering samt ev påfarter/anslutningar.
Sanering av fd bekämpningsmedelsförråd i Vilhelmina
Entreprenaden omfattar schaktning och borttransport av förorenad jord samt återfyllning med rena massor.
Nybyggnad av markområde vid Båtfors Kraftstation, Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av markområde för framtida batterianläggning. Arbetsområdet är ca 60x50m, entreprenadarbetet omfattar bland annat markarbeten, förläggning av kabelrör, kabelkanal, förläggning av jordlinenät, stängsel, dagvattenavrinning med trumma, betongfundament för containrar och transformatorer m.m.
Ombyggnad av gata i Vindeln
Objektet avser ombyggnad av del av gata, totalt ca 360 m. I samband med ombyggnaden ska även mindre VA arbeten utföras.
Utbyte av bro över Arnellabäcken, Vilhelmina kommun
Objektet omfattar utbyte av befintlig rörbro till ny rörbro i samma läge. Befintlig rörbro har allvarliga korrosionsskador och har därför dömts ut. Uppdraget omfattar även redovisning av utfört trumbyte. Bron leder över Arnellabäcken ca. 19,6 km SÖ om Dikanäs kyrka, Vilhelmina kommun, Västerbottens län.
Bergåtgärder i Hamrinstunneln i Umeå
Umeå Energi AB skall utföra underhåll på Hamrins bergtunnel i form av test av bultar, test av sprutbetong samt skrotning på vissa delsträckor.
Ombyggnad av väg i Vindeln
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Uppförande av ställverk för matning av högspänning till hamnkran i Skellefteå
Avser ställverk för matning av högspänning till ny elektrisk hamnkran i Skellefteå.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Umeå
Avser asfaltering av parkering.
Exploatering för småindustri i Östteg, Umeå
cirka 13 500 kvadratmeter vilket ska resultera i en ny väg samt tre nya tomter.
Ombyggnad för reducering av rökgaser vid Panna 7 (P7) i Ålidhem, Umeå
Upphandlingen omfattar åtgärder av roster, leverans av rosterblock samt intrimning av panna 7.
Anläggning av 2 st transformatorgropar vid fördelningsstation i Umeå
Entreprenaden omfattar rivning av stängsel, röjning samt schakt och anläggning av två nya transformatorgropar vid beställarens fördelnignsstation Sörmjöle, 20 km söder om Umeå.
Byte av konstgräsplan i Norsjö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2022. Avser byte av konstgräs.
Utbyte av belysningsanläggning i Umeå
Avser byte av belysning i Ålidhemstunneln och projektering samt installation till komplett färdig anläggning.
Återuppbyggnad av raststuga i Borgafjäll, Dorotea
Avser nyproduktion av Klöverstugan. Totalentreprenad, nyckelfärdigt inkl grundläggning.
Renovering av bro i Skellefteå
Avser renovering av träbro.
Ny inomhusbetjänad nätstation i Umeå
Köp av en inomhusbetjänad nätstation.
Ombyggnad av va-ledning i Umeå
Installation av nytt avlopp.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för avverkning och uppfyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schaktning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.