Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Berg- och jordschakt för ca 1600 m lång järnvägstunnel för dubbelspår med en delvis parallell servicetunnel på ca 790 m och tillhörande tvärtunnlar. Banunderbyggnad, servicevägar, VA-system, kontaktledningsfundament, kanalisationer och belysningar.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Storuman
Väglängd ca 1430 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av vindkraftverk i Lycksele
Avser 24 st vindkraftverk.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Lycksele
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 984 km varav grusväg ca 439 km.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skellefteå
Vindparken omfattar 14 vindkraftverk och beräknas bidra med 360 gigawattimmar förnybar energi.
Nybyggnad och rivning av kaj i Umeå
Avser rivning och nybyggnad av kaj med tillhörande oljeledning. En del av arbetet blir också att renovera upp befintlig kaj.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Projektet omfattar att anlägga infrastrukturen för ett nytt bostadsområde på Sunnanå. I uppdraget ingår nybyggnad av gator, va-ledningar samt gc-vägar. En stor del av uppdraget är att få till en bra dagvattenlösning på området då den hanteringen behöver anpassas efter och delvis byggas inom närliggande planområden.
Rivning av elkraftanläggningar och luftledning, Umeå Energi Elnät AB
Entreprenadarbetena omfattar utförande av rivningsarbeten och bortförsel/omhändertagande av material från 3 transformatorstationer samt luftledningar och markkabel i Umeå. Huvuddel 1: Universitetet transformatorstation Huvuddel 2: Ålidhem transformatorstation Huvuddel 3: Mariehem transformatorstation Huvuddel 4: Ålidhem - Mariehem luftledning 45kV Huvuddel 5: Österteg – Ön luftledning 45kV
Nybyggnad av infrastruktur för bostäder i Umeå
Exploatering för nya bostäder.
Återuppbyggnad av brandstation i Holmsund
Återuppbyggnad av brandstation efter brand. Projektet kommer handlas upp tillsammans med återuppbyggnation av vagnhall på Umeås brandstation (2383485).
Ny trafiklösning vid BK4 Torsgatan i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ombyggnad samt förstärkning av Torsgatan till BK4 med start vid korsningen Torsgatan – Morö Backevägen och öster ut till infarten av flisintaget på värmeverket Skellefteå Kraft. Längd på sträckan är cirka 2 km. Entreprenaden omfattar även anläggning av nya busshållplatser samt deltagande vid projektering. Option finns för en cirkulationsplats vid Svedjevägen.
Återuppbyggnad av vagnhall på brandstationen i Umeå
Rivning och återuppbyggnad av vagnhallen. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med återuppbyggnationen av Holmsunds brandstation (2357111).
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av Dragongatan till cykelgata, delar av Smedsgatan och ny cykelöverfart vid Signalvägen, Dragonparken byggs om. Arbetena innefattar bl.a. nya överbyggnader, nya träd, VA-arbeten, fjärrvärmearbeten, ny belysningsstolpar med armaturer. Arbeten omfattar även åtgärder för att säkerställa tillgänglighet för allmänheten inom och i anslutning till arbetsområdet under byggtiden. Ombyggnaden av Dragongatan avser ca 530 m. Dragonparken byggs om och omfattar ca 5000 m2. Ombyggnaden kommer att ha stor påverkan på intilliggande fastigheter, Dragonskolan, förskola samt allmänhet som rör sig inom området. Vakin förnyar VA-ledningar (stamledningar och Serviser) inom hela arbetsområdet. Entreprenören skall under entreprenadtiden säkerställa funktionerna för dag-, vattenoch spillvattenledningar tills nya ledningar är inkopplade och driftsatta. Omfattningen av VA-arbetet samt projektets färdigställandetider innebär att VA-arbeten antas pågå även under hela vintersäsongen 2024/25.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland/Skellefteå
Ombyggnad/utbyte av 6 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Storträsk, Grundträskvägen, Byskevägen, Laukervägen, Kutaliväg och Storsund.
Igenfyllning av bassäng i Boliden
Bassäng från 50-talet som använts som magasin för restprodukter från gruvverksamhet fylls igen, ca 150 000 ton bergmaterial behövs.
Ny gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke
Belyst GC-väg längs väg 523 mellan Stöcksjö-Tallskogsväg och idrottsplatsen (där befintlig gc-väg upphör) samt mellan Stamvägen och Norrbäcksvägen. Totalt ca 2 kilometer. Denna delsträcka förläggs på västra sidan av väg 523. Mellan Stamvägen och Norrbäcksvägen förläggs den på östra sidan av väg 523. Nya säkra passager för oskyddade trafikanter ingår.
Avvattningsåtgärder längs vägar i Västerbottens län
Väg 652, 662, 663, 733, 736, 742, 768, 769, 774, 821, 867, 869, 870 och 876. Avvattning/dikningsarbeten.
Nybyggnad av gabioner längs Västra länken i Umeå
Utbyte av gabioner på en sträcka av sammanlagt ca 400 m längs västra länken, E09.
Byte av vägräcken längs E4 vid Västerbottens kustland
Byte av vägräcken längs E4 vid Västerbottens kustland. Utförs under säsong 2024 och 2025.
Ombyggnad av Stationsgatan i Skellefteå
Ombyggnation av Stationsgatan mellan Kanalgatan och Parkbron ska ske för att inrymma en ny cykelbana och öka de stadsmässiga kvalitéerna på Stationsgatan.
Åtgärdande av vandringshinder vid Malån
Åtgärdande av 4 st vandringshinder för vattenlevande djur inom Arvidsjaur och Norsjö kommun. Magaträskbäcken väg 525, Åbäcken väg 522, Västra Söderträskbäcken väg 522 och Kedjebäcken väg 1018.
Tankbeläggning på vägar inom Västerbottens län
Omfattar E12 Tara-Stensele, E45 Z länsgräns-Dorotea och väg 353 Skarda-Vänjaurträsk. Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor.
Ny gc-väg längs väg 1088 i Kittelfjäll, etapp 2
Ny belyst gc-väg samt 2 nya busshållplatser. Etapp 2 sträcker sig mellan matbutiken och hotell Granen (cirka 2,4 km).
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar i Umeå
Spillvattenledningen längs Mariehemsvägen och Älgvägen i Umeå är i dåligt skick och behöver åtgärdas. Dagvattenledningen har för liten kapacitet och behöver läggas om och bytas till en större dimension. Åtgärder berör dag-, spill- och vattenledningar på en sträcka om ca.1.500 meter. Ledningarna ska förnyas genom relining och läggas om i schakt.
Nybyggnad av produktionsanläggning för vätgas, Skellefteå Kraft
The investment covers a complete Production Unit, 2-3 MW, including electrolyser, water treatment, purification, filling unit for tube trailers, compressor, control system etc. Tube trailers will transport the hydrogen to refueling stations and other customers. The Production Unit will be located around the City of Skellefteå.
Leverans och installation av en in- och utmatningstransportör vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Objektet avser en slaggutmatare för hantering av slagg och aska från panna 7 (P7) i Ålidhem. Systemet ska transportera slagg från källare till marknivå och distribuera den i lastväxlarflak.
Ombyggnad av VA och gata i Vindeln
Avser ombyggnad av Nordströmsvägen samt delar av Folkögskolevägen och Lantmannavägen, inkl VA anläggningar med servisanslutningar som ska förnyas både med schakt och schaktfria metoder. Belysning längs Nordströmvägen ska förnyas.
Beläggning varmt samt vägmarkering längs väg 370 mellan Gissträsk-Lillholmträsk
Väg 370 Gissträsk-Lillholmträsk och korsning väg 370/1005.
Nybyggnad av pannanläggning för biobränsle vid industriområde i Skellefteå
Avser driftklar godkänd pannanläggning för produktion av hetvatten till fjärrvärme, beläget inom industriområdet Hammarängen i Skellefteå.
Utbyte av rörbroar vid Penglund och Brattsbacka Station
Utbyte av 2 st rörbroar; bro 24-237-1 (100-58297-1) Hasabäcken vid Penglund väg 92 samt bro 24-451-1 (100-58292-1) Klubbsjöbäcken NV Brattsbacka Station.
Nybyggnad av väg i Vindeln
Nybyggnad av väg.
Ny lakvattendamm och ledningar vid Dåva deponi i Umeå
Dåva DAC bygger ny lakvattendamm, pumpstation och ledningar på Dåva deponi i Umeå. Dammen är ca 6000 m2 och ingående ledningssträckning ca 450 m.
Förlängning av uppställningsspår i Hällnäs
För att kunna genomföra växling och lokbyte från diesel till el för godståg.
Utbyte av rörbroar vid Vebomark
Utbyte av 2 st rörbroar; bro 24-726-1 (100-58300-1) Svedjebäcken vid Vebomark väg 750 samt bro 24-728-1 (100-58299-1) Vebomarksträsket 2 km SO Vebomark väg 747.
Nybyggnad av överföringsledning för spillvatten/tryckspilli Hemavan, Storumans kommun
Objektet avser överföringsledning för spillvatten /tryckspill, ledningslängd ca 1800 m samt 1 st avloppspumpstation.
Ombyggnation/renovering av gata, VA och gatubelysning i Berghem, Umeås kommun
Avser ny- och ombyggnad, av gata, VA, belysning, el, tele- och optoledningar.
Utbyte av rörbroar vid Kussjö och Bjurvattnet
Utbyte av 2 st rörbroar; bro 24-1564-1 (100-58298-1) Storbrobäcken i Kussjö väg 673 samt bro 24-1568-1 (100-58294-1) Stenvattenbäcken ö Bjurvattnet väg 535.
Renovering av stridsvagnsgarage vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Entreprenaden omfattar byggarbeten för renovering av ett stridsvagnsgarage som ska tilläggsisoleras både i yttervägg och yttertak. I arbetet ingår även byte av fönster, portar och dörrar. Takytan är ca 1 800 kvm, Fasadytan som omfattas är ca 1 400 kvm.
Bättringsmålning av bro i Skellefteå
Avser bättringsmålning av Parkbron i Skellefteå.
Ombyggnad av pannor i Umeå
Umeå Energi utreder möjligheter att ersätta fossil olja med pulveriserad bränslepellets i sina två största pannor där oljan används som stöd och startbränsle. Detta för att minska koldioxidutsläppen och närma sig målet om fossilfri fjärrvärme.
Projekteringsledare till Norrbotniabanan, placering Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Spårarbeten och växelbyte vid Vännäs driftplats
BEST-arbeten. Utbyte av spårväxel 27, byte av ballast och slipers vid spår 112-117 samt spårriktning. Nya hårdgjorda gångytor anläggs. Bandel 138 mellan ca km 857+306 – 857+650.
Nybyggnad av viltstängsel längs Stambanan mellan Trehörningssjö-Norrfors
Rivning och anläggning av viltstängsel inom bandel 129 ca km 782+000 - 800+000.
Uppgradering av HVAC-system vid Umeå Energis anläggningar
Projektet omfattar byte av befintliga komponenter, installation av nya energieffektiva värmepumpar och ventilationssystem, samt integration av avancerad styr- och reglerteknik. Entreprenaden omfattar arbeten fördelade på tre anbudsområden för installation, service och underhåll av värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem (HVAC) vid Umeå Energis olika anläggningar. Objektet är beläget i Umeå kommun. Adresser: Dåva: Dåva Energiväg 1 Ålidhem: Doktorsvägen 6 Röbäck: Täktvägen 9
Nybyggnad av fjärrvärmeledning/kulvert i Skellefteå
Avser ny fjärrvärmeledning (Ecolink) som ska dras mellan Rönnskär och Skelleftehamn. Arbetena är uppdelade i etapper. Denna förfrågan avser Etapp 3 ca 2,53 km. De nya fjärrvärmeledningarna planeras för att hantera spillvärme från industri Boliden Rönnskär. Boliden Minerals del av åtgärden är en byggnation av en större ackumulatortank och en förstärkning av en fjärrvärmekulvert från Rönnskärområdet. Skellefteå Krafts del är att sammankoppla fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn. Med samtliga etapper inräknade beräknas totalkostnaden uppgå till ca 200 mkr.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Utbyte av befintligt VA-nät efter del av Vallnäsvägen ca 350m.
Nybyggnad av cirkulationsplats/rondell i Umeå
Projektet med byggnad av denna cirkulationsplats är ett förberedande arbete för den kommande utbyggnaden av Tomtebo strand etapp 1. Cirkulationsplatsen utförs genom att bygga om befintlig plankorsning Tomtebovägen/ Betongvägen till cirkulation, inklusive tillfällig förbifart som ska användas under byggtiden.
Byte av kabelskåp lokalnät, Umeå Energi Elnät AB
Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar; Huvuddel 1: Haga, Sandbacka 40 st kabelskåp, Huvuddel 2: Mariedal 38 st kabelskåp varav 1 st raseras.
Ombyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Hörnefors
Vatten- och avloppsledningar i Pilgatan och Österlånggatan samt anslutande gator ska förnyas med schakt och schaktfria metoder. I samband med VA-arbeten ska påverkade ytor återställas.
Ombyggnad av gata i Skellefteå
Ombyggnationen görs från Prästgårdsgatan till Aldergatan.
Rasering av luftledningar, ny nätstation samt utförande av markledning, Fagerheden Umeå
Entreprenaden omfattar rasering av en luftledning och stolpstation/nätstation samt uppförande av 3 nya nätstationer inklusive markförläggning av ny kabel, 10 kV samt 1 kV.
Markentreprenad vid Kv Tegeslagaren i Umeå
Entreprenaden avser markarbeten för 66 carportplatser, demontering av befintliga motorvärmarplatser, komplettering av VA samt hårdgjorda ytor.
Byte av kulvert samt undercentral vid bostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att byta kulvert samt undercentral på Kuratorn 1, Tvistevägen.
Utbyte av rörbroar i Västerbottens län
Bro 24-1586-1 över Lördagsbäcken 4 km ö Vinliden, bro 24-231-1 över Röjdavattensbäcken 1,6 km NO Övre Nyland, bro 24-545-1 över Leduån vid Bjärten och bro 24-730-1 över Högfjärdens utlopp (Strömmen) vid Nolby.
Byggledare tunnel till Norrbotniabanan, placering Umeå
Byggledare tunnel för tunneln genom Ersmarksberget.
Restaurering av väganknutna kulturmiljöobjekt inom Västerbottens län
Omfattar väganknutna kulturmiljöobjekt som kilometerstolpar och milstenar. Arbeten ska utföras inom Umeå, Nordmaling, Robertsfors och Skellefteå kommuner.
Ny utemiljö vid järnvägsstationen i Vännäs
Avser ny utemiljö vid järnvägsstation.
Tillbyggnad av flygterminal i Hemavan
Objektet avser om- och tillbyggnad av Hemavan flygplats samt nybyggnation av sandhus.
Luft/vattenspolning av vattenledningsnätet, Lycksele Vatten & Avfall AB
Avser luftvattenspolning vattenledningsnätet i Lycksele centralort för att säkerställa försörjning och en god vattenkvalitet i framtiden. Arbeten ska utföras i två etapper varav den södra delen under 2024 och i den norra delen under 2025.
Spontning i mark vid Södertorg i Skellefteå
Nytt ledningsnät ligger på ett sådant djup och närhet till befintliga samt nya byggnader att spont anses krävas.
Utbyggnad av vägbelysning i Vännäs
Utbyggnad av vägbelysning
Sluttäckning av deponi i Västerbotten
Avser påförande av växtjord och sådd av gräs på den deponi som skapats vid det fd norra dagbrottet vid Svärtträskgruvan i Storuman kommun.
Ombyggnad av lekplatser i området Ersmark i Umeå
Avser ombyggnad av lekplatser i området Ersmark. Ombyggnaden innefattar arbeten med mark, montering av lekutrustning, avverkning träd, plantering buskar, bygge av träspång och ny belysning.
Ombyggnad av gata i Sörböle, Skellefteå
Vägen görs om från korsningen med Västergatan och fram till Sörböleskolan.
Reservkraft Tallbacka äldreboende
Avser installation av ett stationärt reservkraftsaggregat som ligger i direkt anslutning till Tallbackas äldreboende. Entreprenaden omfattar även markarbeten där byggnad för reservkraftanläggningen kan stå.
Nybyggnad av gc-väg i Vännäs
Avser nybyggnad av gc-väg, Thulegatan.
Nybyggnad av gc-väg i Vännäs
Avser nybyggnad av gc-väg, Stationsvägen.
Utbyggnad av optofibernät/bredband i Robertsfors
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i de fastigheter som beställt installation/anslutning.
Utbyggnad av optofibernät/bredband i Robertsfors kommun
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i de fastigheter som beställt installation/anslutning.
Optofiberutbyggnad i Vilhelmina Kommun
Den här upphandlingen omfattar 3 delmoment: Byggande av luftfibersträckor i befintliga HSP-stolpar, Byggande av luftkanalisation i befintliga LSP-stolpar (lågspänning) samt Förläggning av kanalisation.
Fackgranskning av konstruktionsredovisning avseende bro för Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Byggledare mark till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Vindkrafts- och solenergiutredning, Umeå kommun m fl
Det huvudsakliga syftet med utredningen är att den ska utgöra ett användbart planeringsunderlag inför revidering av Umeåregionens gemensamma vindkraftsplan.
Utbyte av styrsystem i elpannor i Ålidhem och Ersboda, Umeå Energi AB
Avser styrsystem till elpannor i fjärrvärmeproduktion på Ålidhem och Ersboda, Umeå. Nytt 10kV ställverk för anläggningen på Ålidhem.
Markarbeten för fibernät i Malå kommun
Uppdraget omfattar förläggning av kanalisation för bredband i Malå kommun. Det definierade objektet är: Näsberg – Grundträsk.
Leverans av teknikhus till bredbandsutbyggnad för Umeå Energi
Upphandlingen avser leverans av 2 stycken prefabricerade Teknikhus som ska användas för bredbandsutbyggnad till Umeå Energi.
Vattendragsrestaureringar med grävmaskin, Länsstyrelsen Västerbottens län
Utförandet kommer att ske i: A: Tvärån och Tryssjöbäcken - Roberstfors och Skellefteå kommun, B: Verbobäcken och Bockträskbäcken - Sorsele och Malå kommun. Anbud kan lämnas på ett eller båda anbudsområdena och avtal tecknas med en leverantör per anbudsområde.
Rivning/rasering av ställverk i Skellefteå
Objektet avser rivning av ställverk ST25 Antholmen samt återställning av mark.
Installation av IR flyghinderbelysnings tillägg på vindkraftverk, Skellefteå kraft
Avser installation av två IR-lampor bredvid befintlig flyghinderbelysning på taket på 59 st vindkraftverk.
Nybyggnad av publik snabbladdstation längs väg E12 mellan Storuman-Ankarsund
Laddstationen ska placeras mellan Storumans jaktskyttebanor och Ankarsunds fiske och friluftscamping.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).