Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerbottens län

Bjurholm (2)
Dorotea (3)
Lycksele (12)
Malå (3)
Norsjö (3)
Sorsele (3)
Storuman (2)
Umeå (61)
Vindeln (3)
Vännäs (4)
Åsele (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Berg- och jordschakt för ca 1600 m lång järnvägstunnel för dubbelspår med en delvis parallell servicetunnel på ca 790 m och tillhörande tvärtunnlar. Banunderbyggnad, servicevägar, VA-system, kontaktledningsfundament, kanalisationer och belysningar.
Nybyggnad av kaj i Umeå hamn
Uppdraget avser Generalkonsult (GK) för projektering av en nybyggnad/renovering av Norra kajen, RoRo rampen som ligger i anslutning till Norra kajen och Energipiren i Holmsund. När GK är upphandlad ska denne tillsammans med beställaren gå igenom och fastställa projekteringsorganisation inklusive budget för denna. GK ska leverera komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör i form av utförandeentreprenad AB04.
Tillbyggnad av ny turbin i Skellefteå
Avser ytterligare ett aggregat/turbin med en ökad effekt på ca 30 megawatt. Detta är det första kraftverket i Sverige som blir projekterat i fullskalig BIM. Här förekommer i stort sett inga papper eller ritningar, utan allt arbete utgår från en gemensam BIM-modell som även fungerar som bygghandling.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning/kulvert och värmeåtervinning i Skellefteå
Avser Nybyggnad av fjärrvärmeledningar och hantera spillvärme från industri Boliden Rönnskär. Boliden Minerals del av åtgärden är en byggnation av en större ackumulatortank och en förstärkning av en fjärrvärmekulvert från Rönnskärområdet. Skellefteå Krafts del är att sammankoppla fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn.
Nybyggnad av pir i Umeå hamnterminal
Uppdraget avser Generalkonsult (GK) för projektering av en nybyggnad/renovering av Norra kajen, RoRo rampen som ligger i anslutning till Norra kajen och Energipiren i Holmsund. När GK är upphandlad ska denne tillsammans med beställaren gå igenom och fastställa projekteringsorganisation inklusive budget för denna. GK ska leverera komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör i form av utförandeentreprenad AB04.
Nybyggnad av logistikcentrum i Umeå
Cirka 16 500 kvadratmeter som är till salu och det kan delas upp i tre tomter á 5 500 kvadratmeter. Möjlighet till spåranslutning.
Utbyggnad av infrastruktur för industriområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av infrastruktur i industriområde. 28 st nya industritomter med en areal på totalt 25 hektar. Hållbarhetscertifiering enligt CEEQUAL Design & Construction nivå Excellent.
Utbyggnad av infrastruktur för Bergsbyns företagspark, Skellefteå
Projektet kommer att föregås av 2 faser, fas 1 (projektering) och fas 2 (produktion) och innefattar att anlägga infrastruktur med framdraget gatunät, belysning, VA, samordnat med el, fiber och fjärrvärme.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
Förlängning av plattformar samt nya kryssväxlar i Umeå
Förlängning av plattformar på spår 1 samt två nya växlar. Ny anslutningsväxel för Norrbotniabanan, förändrade spårspärrar och dvärgsignaler på Umeå godsbangård.
Ombyggnad av landningsbana på Vilhelmina flygplats
Förlängning av befintlig landningsbana med ca 300 meter.
Om- och nybyggnad av gata och VA i Carlslund, Umeå
Objektet avser om- och nybyggnad av Malmvägen, mellan Kolbäcksvägen och Tomtebovägen, totalt ca 1220 m inkl belysning, VA, dagvatten och fjärrvärme. Korsningen med Tomtebovägen utförs som cirkulation. Tomtebovägen flyttas något i läge.
Beläggning halvvarm på väg 1067 samt E45 inom Västerbottens län
Väg 1067 mellan Lövliden-Malgovik, väg 1067 mellan Bångnäs-Saxnäs samt E4 sträckan Storsele-Skarvsjöby. 2-års objekt.
Värmebeläggning och vägmarkering i Västerbottens län
Väg E4 Rödviken – Håknäs, E4 Söderslättsrondellen – Alviksrondellen, väg 95 Skellefteå – Varuträsk och E4 Hörnefors - Stöcksjö.
Upprustning av E45 genom Dorotea tätort
Området sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst samt korsningen med väg 1052, där en gång- och cykelbana ska anläggas längs E45 genom Dorotea tätort. Den totala sträckan är 2,5 kilometer lång.
Ny bro över allmän väg i Skelleftehamn
Utbyte av betongbro samt byggande/rivning av omfartsled. BK4.
Förläggning av markkablar mm Österteg, Umeå
Byggnation av nya 170 kV markkablar och förläggning av 12 kV markkablar. Från E4 till ny fördelningsstation Österteg samt Österteg till kabelstolpe mot Ön.
Utbyte av rörbroar i Umeå, Skellefteå och Sorsele kommun
Utbyte av 7 st rörbroar (vägbroar). Bro 100-16863-1 på väg 364 i Umeå Kommun, bro 100-16866 på väg 512 i Nordmalings Kommun, bro 100-16867-1 på väg 364 i Skellefteå Kommun, bro 100-16868-1 på väg 869 i Skellefteå Kommun, bro 100-16869-1 på väg 95 i Skellefteå Kommun, bro 100-16870-1 på väg 363 i Sorsele Kommun och bro 100-45408-1 på väg 363 i Sorsele Kommun.
Utbyggnad av optofiber i Skellefteå 2022
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel och förläggning av optokabel samt entreprenad för skarvning och terminering av optokabel i Utbyggnadsprojekt 2022.
Färdigställande av lagringsyta i Umeå Hamn
Objektet avser nybyggnad av lagringyta Gustavsudde 2 norr inom Umeå hamn. Total yta är ca 29 500m2 som görs bitumenbelagd. VA-arbeten omfattar dräneringar och samlingsledningar för dagvattenhantering, oljeavskiljare och belysning.
Ombyggnad av VA-ledningar samt ny cirkulationsplats i Skellefteå
Projektet är en kombinerad VA- och gatuentreprenad i centrala Skellefteå. Projektet omfattar att bygga om VA-ledningsnätet i korsningen Södra Lasarettsvägen/Kanalgatan samt en cirkulationsplats i densamma. VA-arbetet sträcker sig något utanför den absoluta korsningen.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Exploatering för industriområde på Ersboda
Omfattar markarbeten för gator, VA-ledningar, fjärrvärmeledningar och kanalisationer för el, tele och bredband samt belysningsarbeten och samordning av Umeå Energis sidoentreprenader för svetsning, skarvning- och styr/övervakning för fjärrvärme. Längden av de nya industrigatorna är ca 500 m. VA-ledningarna omfattar ca 340 m stamledning för V/TS/D och 10 st servisavsättningar á ca 15 m. Fjärrvärmeledningarnas längd uppgår till ca 600 m. Omfattningen av markarbeten för kanalisations- och kabelförläggning för el, tele och bredband är ca 560, 650 respektive 650 m kabelgrav.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skellefteå
Avser nybyggnad av GC-väg i Bergsbyns industriområde, Piteå.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt, däckhantering mm
Rivning och nybyggnad av viltstängsel längs Malmbanan Norrbotten och Västerbottens län
60 km uttjänt renstängsel ska ersättas med 60 km nytt viltstängsel samt utökning med ca 12 km nytt viltstängsel. Huvuddel 1 Västerbotten: bandel 129 mellan Norrfors och Brattsbacka. Huvuddel 2 Norrbotten: bandel 117 och 118 mellan Koskivaara och Näsberg.
Riskreducerande åtgärder längs väg 632 i Baggböle
500 meter ny sträckning av väg 632 utanför Baggböle.
Ny kontrollplats vid Sävar Nord
Omfattar två kontrollplatser på vardera sida om vägen.
Anläggande av strandpromenad i Lycksele
Avser anläggande av Strandpromenaden i centrala Lycksele längs med E12, Strandpromenaden ansluter vid stora bron i öster och Gammplatsen i väster. Indelas i 3 etapper där etapp 1 utgörs av arbeten år 2022, etapp 2 arbeten år 2023 och etapp 3 arbeten år 2024. Etapp 1 innefattar utfyllnad av sprängstensfyllning upp till underkant överbyggnad samt övriga arbeten i vatten. Etapp 2 innefattar färdigställande av överbyggnad GC- väg, samtliga hårdjorda ytor, samtbelysning Etapp 3 iordningställande av grönytor/ växt och trädetablering.
Byte av bakre vägg eldstad i samband med underhållsstopp på Dåva kraftvärmeverk
Upphandlingen avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av ny bakre vägg eldstad samt demontage av befintlig vägg.
Beläggning och vägmarkering längs väg 964, E12 och väg 365 i Västerbottens län
Väg 964 Björkberg-Högås, E12 genom Lycksele Sågvägen-Gammplatsen och väg 365 genom Lycksele vsk 360-Ansia.
Beläggningsarbeten längs väg 95 mellan Degerbyn-Varuträsk
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Betongreparationer på Färjepiren i Umeå hamn
Omfattning är 2 kasuner som behöver pågjutning.
Nybyggnad av solcellspark i Umeå kommun
Avser planerad nybyggnad av solcellspark på ca 3MW Dåva Deponi.
Tankbeläggning och väglinjemålning i Västerbottens län
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor på väg E12 Storuman-Laisbäck, E12 Laisbäck-Vsk 1107, E45 Gubbarberg-Gubbträsk och E45 Gubbträsk-Sandsele.
Ombyggnad i 40/20 kV station mm i Dorotea
Ombyggnad i 40/20 kV-station i Dorotea för ytterligare en 40 kV matning. Byte av 20 kV-ställverk.
Förstärkning av stenvalvsbro vid Bjursele
Betongpågjutning. BK4-åtgärd.
Byte av ekonomiser 2 i samband med unerhållsstopp på Dåva kraftvärmeverk
Upphandlingen avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av ekonomiser samt de arbeten som behövs för demontage.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av ca 1 600 m markavloppsrör och ca 800 m vattenledning efter del av Vallnäsvägen och Trädgårdsvägen. . Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 2, 2161142
Beläggning halvvarm och vägmarkering vid Holmön
Beläggning väg 655, 656, 656.01, 658 och 659 samt option på avvattning, Västerbottens län.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av den kommunala infrastrukturen i området Anderstorg.
Fackgranskare geoteknik till projekt Norrbotniabanan
Upphandlingen avser fackgranskare geoteknik för kontroll av konstruktionsredovisning av geokonstruktioner i projekt Norrbotniabanan.
Resurskonsult projekteringsledare för Norrbotniabanan
Projekteringsledning vid framtagande av järnvägsplan och/eller bygghandlingar.
Byggledare tunnel - MÄT till Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Stora Projekt. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Nybyggnad av parkanläggning och park i Umeå
Ett gemensamt parkrum för boende, studenter och besökare. Sandbäcken sträcker sig genom området och utökas med en ny damm i norra delen av Campusparken.
Nybyggnad av kylanläggning i Lycksele
Bygglov kylanläggning och nätstation.
Nybyggnad av gc-väg i Skellefteå
Nybyggnad av gc-väg, Lantmannagatan.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av infrastruktur för bostäder.
Åtgärd av vattenfaunapassager/trumbyte i Malå och Skellefteå kommuner
Trumbyte vid väg 1016 Lillbäcken, väg 1008 Sörbergsbäcken och väg 779 Hansängesbäcken.
Resurskonsult underhållsingenjör/byggledare till Västerbotten
Två resurskonsulter. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Projekteringsledare ERTMS till Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Stora Projekt. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Ny bergvärmepumpsanläggning i Ersmark
Leverans och installation av Bergvärmepumpsanläggningar till Ersmark ridhus och Naturbruksgymnasiet
Bredbandsutbyggnad i Högskuru och Stugunäs, Gravfors, Mårdsjön, Gärssjöbäck och Övre Bruket/ Norråkern, Umeå Energi AB
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober).
Nybyggnad av maskinhall i Lycksele
Bygglov nybyggnad maskinhall, skärmtak och kontor e 13971.
Reparation av bro vid Skellefte älv i Slind
Bandel 143, km tal: 33+220. Slammning av stöd 2 & 3, betongreparation och slammning av frontmur/vingmur/landfästen, förstärkning av stöd 4 genom spännstag och spännkablar samt pågjutning.
Bredbandsutbyggnad i Karlsborg, Storklyvan och Kälen/Tjälen, Umeå Energi AB
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober).
Ombyggnad av spill- och vattenledningar i Umeå
Objektet avser ombyggnad av VA-ledningar och belysning samt schaktning och förläggning av elledning.
Nybyggnad av snabbladdare i Skellefteå mm
Nybyggnad av snabbladdare.
Nybyggnad av kulvert i Kåge
Avser nybyggnad av kulvert.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnation av gata.
Exploatering av industriområde i Umeå
Exploatering av industrimark
Utbyte av belysningsanläggning i Umeå
Avser byte av belysning i Ålidhemstunneln och projektering samt installation till komplett färdig anläggning.
Omtoppning av rullbana vid Lycksele Airport
Objektet avser utförande av omtoppning av rullbana med tillhörande vändytor på Lycksele Airport. I arbetet ingår fräsning borttagning befintligt slitlager, utläggning av asfaltförstärkningsnät av kolfiber mot sprickbildning samt läggning av nytt slitlager på rullbana samt del av taxibana. Målning av rullbana och taxibana.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Nybyggnad av deponicell vid avfallsanläggning i Robertsfors
Avser byggnation av en ny deponicell (etapp 3) för avfall vid Fagerlidens deponianläggning. Arbeten omfattar mark- och VA-arbeten, anläggande av geomembran samt anläggande av mur av betonglego.
Byte av rör överhettare 2, Malå KKV
Överhettare (2) i Kraftvärmeverket i Malå i Västerbotten län ska bytas under perioden Vecka 29 år 2022.
Exploateringsområde för villatomter i Umeå
Planer för ca 60 villatomter och eventuellt flerbostadshus i området sydväst om Stöcksjö utanför Umeå.
Ombyggnad av VA-ledningar i Skelleftehamn
Inför den kommande exploateringen krävs en omledning av ett dike och hantering av dagvatten, vilket kommer utföras under 2022.
Rosterrevision och kompensatorbyte samt reparation på P8, Dåva kraftvärmeverk
Objektet omfattar rosterrevision samt byte och reparation av kompensator, panna 8, Dåva 1. Arbetet utförs våren 2022. Avser reparation och underhåll av värmeverk, pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner samt teknisk besiktning.
Ombyggnad av gata i Vindeln
Objektet avser ombyggnad av del av gata, totalt ca 360 m. I samband med ombyggnaden ska även mindre VA arbeten utföras.
Utbyte av kylmaskin och ventilationsaggregat vid kraftvärmeverk i Umeå
I entreprenaden ingår installation av en ny kylmaskin i utrymme som gränsar till nuvarande kylmaskinrum. I det nya kylmaskinrummet installeras pumpar, utrustning för expansion, etc.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Umeå
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Cisternbyte på bensinstation i Lycksele
Avser ett byte och flytt av en dieselcistern samt tillhörande markarbete.
Ny sprinkleranläggning till värmeverk i Lycksele
Ett separat sprinklerhus ska byggas. Värmedetekteringskabel skall förläggas på tre platser i transportörerna. Komplett torrörs sprinklersystem innehållande 2 pumpar med separat kylning, rörsystem, larmventil, sprinklerhuvud och övriga komponenter.
Underhållstjänster plastarbeten vid kraftvärmeverk i Umeå
Upphandlingen innefattar uppbyggnad, reparation, ombyggnation, tillverkning av glasfiberarmerade konstruktioner samt reparation och ombyggnation på tryckbärande anordningar såsom behållare, tankar och rörledningar, i värme- och kraftvärmeanläggningar.
Rostskyddsmålning av utskovslucka 1 vid kraftstation i Selsfors
Utskovslucka 1 på Selsfors kraftstation ska rostskyddsmålas på luft och vattensida. Kontroll av lucklager till luckor, tätningsbyte på luckor samt byte av delar av luckans trädäck.
Byggledare tunnel till projekt Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).