Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Berg- och jordschakt för ca 1600 m lång järnvägstunnel för dubbelspår med en delvis parallell servicetunnel på ca 790 m och tillhörande tvärtunnlar. Banunderbyggnad, servicevägar, VA-system, kontaktledningsfundament, kanalisationer och belysningar.
Tillbyggnad av ny turbin i Skellefteå
Avser ytterligare ett aggregat/turbin med en ökad effekt på ca 30 megawatt. Detta är det första kraftverket i Sverige som blir projekterat i fullskalig BIM. Här förekommer i stort sett inga papper eller ritningar, utan allt arbete utgår från en gemensam BIM-modell som även fungerar som bygghandling.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vilhelmina
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 885 km varav grusväg ca 369 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Åsele
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 907 km varav grusväg ca 359 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1 042 km varav grusväg ca 321 km.
Nybyggnad av järnvägsterminal i Umeå
Dåva Terminal AB har för avsikt att uppföra en ny järnvägsterminal med tillhörande spår på fastigheten Anumark 1:20 m.fl. i Umeå kommun.
Nybyggnad av logistigbyggnad mm i Skellefteå
Avser nybyggnad av logistikcenter och lager
Ombyggnad av lokaler till Räddningstjänsten i Hedensbyn, Skellefteå
Anpassning samt ombyggnad av västra delen av hus C samt hus B på Östra navet. Källarplan BTA ca 143 m2, Bottenplan BTA ca 3495 m2 samt Plan1 BTA ca 1450 m2. Avser återupptagande och färdigställande av tidigare avbrutet byggprojekt.
Sanering och ombyggnad av markanläggning i Umeå
Avser sanering av mark med mera på ön Norrbyskär. Innefattar förutom saneringen även täktverksamhet, erosionsskydd, flytt av byggnader och rening av vatten. Arbetet delas upp i 3 arbetsperioder.
Upprustning av E45 genom Dorotea tätort
Området sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst samt korsningen med väg 1052, där en gång- och cykelbana ska anläggas längs E45 genom Dorotea tätort. Den totala sträckan är 2,5 kilometer lång.
Exploatering för nya bostäder i Umeå
Avser utformning, projektering, framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling enligt AB04 av infrastruktur för Etapp 1 i enlighet med upphandlingsdokumenten.
Nybyggnad av reningsverk i Lycksele
Bygglov nybyggnad industribyggnad och marklov,.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt, däckhantering mm
Nybyggnad av logistikterminal i Umeå
Målsättningen är att ersätta den långa lastbilstrafiken till Norrland med en tåglösning. Runt 65 000 m2 med befintliga järnvägsspår ska nyttjas, men Benders har option på ytterligare ungefär lika stor areal i direkt anslutning.
Anläggande av strandpromenad i Lycksele
Avser anläggande av Strandpromenaden i centrala Lycksele längs med E12, Strandpromenaden ansluter vid stora bron i öster och Gammplatsen i väster. Indelas i 3 etapper där etapp 1 utgörs av arbeten år 2022, etapp 2 arbeten år 2023 och etapp 3 arbeten år 2024. Etapp 1 innefattar utfyllnad av sprängstensfyllning upp till underkant överbyggnad samt övriga arbeten i vatten. Etapp 2 innefattar färdigställande av överbyggnad GC- väg, samtliga hårdjorda ytor, samtbelysning Etapp 3 iordningställande av grönytor/ växt och trädetablering.
Ombyggnad av del av väg i Umeå
Utförandeentreprenad avseende ombyggnation av del av väg. I detta projekt ingår att i samband med Gatuombyggnad förlägga kanalisation och jordlina för 170 kV kabeln. I övrigt avser objektet ombyggnad av ca 550 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, fjärrvärme, tele/opto, el.
Spårväxelbyte längs sträckan Träskholm-Myrheden
I Träskholm ska avvikande huvudspår förlängas ca 130 m och växelläget flyttas.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnation av gata.
Brunnsborrning av grundvattenbrunnar i Forsbacka, Umeå
Avser borrning av elva (11) stycken grundvattenbrunnar inom Vindelälvsåsens vattenskyddsområde. Detta projekt är en första del av utbyggnaden av Forslunda vattenverk.
Ombyggnad i 40/20 kV station mm i Dorotea
Ombyggnad i 40/20 kV-station i Dorotea för ytterligare en 40 kV matning. Byte av 20 kV-ställverk.
Ombyggnad av fördelningsstation i Umeå
Umeå Energi Elnät AB avser genomföra en ombyggnad av befintlig fördelningsstation Sörmjöle 40/10 kV.
Utbyggnad av gata och VA för nya bostäder i Skelleftehamn
Avser ny gata samt VA för nya bostadskvarter i Skelleftehamn.
Resurskonsult underhållsingenjör/byggledare till Västerbotten
Två resurskonsulter. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av den kommunala infrastrukturen i området Anderstorg.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av Kvarnvägen, Strandpromenaden väst på stan- Lundåkern. Totalt ca 340 m GC-väg och ca 1070 m väg, inkl belysning, VA, och dagvatten. I samband med om- och nybyggnaden ska även Umeå Energi Elnät, Umeå Energi Bredband och Skanova komplettera och bygga om delar av sina ledningsnät.
Nybyggnad av gc-väg i Skellefteå
Nybyggnad av gc-väg, Lantmannagatan.
Projekteringsledare ERTMS till Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Stora Projekt. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Rörtryckning av dagvattenledning i Umeå
Entreprenaden syftar till att komplettera befintlig huvudledning för dagvatten med ytterligare en dagvattenledning. Entreprenadarbetena omfattar i stort: 3 sänkbrunnar samt rörtryckning DN1200 ca 220 m.
Nybyggnad av väg/gata, el-/kraftledning och va-ledning i Hörnefors
Avser upprustning av befintlig grusväg, tillbyggnad av en ny gata (ca 400 m) i sydöstra delen av planområdet samt utbyggnad av teknisk infrastruktur.
Erosionsskydd vid Södra Ön i Umeå
Objektet avser anläggande av ca 11 700 m2 erosionsskydd utmed östra och västra strandkanten av södra Ön i Umeälven, Umeå kommun.
Byte av vägtrummor som vandringshinder, Länsstyrelsen Västerbottens län
Västerbottens län. Indelat i 3 anbudsdelar: Anbudsdel 1. Byte av vägpassage till valvbåge/rundtrumma (16 st.) och träbalkbro (1 st.) – Nordmaling och Bjurholms kommun Anbudsdel 2. Byte av vägpassage till valvbåge (2 st.) och träbalkbro (1 st.) – Nordmalings kommun Anbudsdel 3. Byte av vägpassage till träbalkbro (1 st.) – Lycksele kommun
Beläggningsarbeten i Västerbottens län 2022
Omfattar väg E 12/363/364/503/507.
Ny/ombyggnad av gata och VA-ledning i Norsjö
Avser ny/ombyggnad gata, VA-ledning och belysning.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning/kulvert och värmeåtervinning i Skellefteå
Avser ny fjärrvärmeledning (Ecolink) ska dras mellan Bergsbyn och Skelleftehamn. Arbetena är uppdelade i etapper. Denna förfrågan avser Etapp 1 ca 2,1 km. Entreprenaden omfattar markarbeten för fjärrvärmekulvert från Northvolt Ett till väg 372. De nya fjärrvärmeledningarna planeras för att hantera spillvärme från industri Boliden Rönnskär. Boliden Minerals del av åtgärden är en byggnation av en större ackumulatortank och en förstärkning av en fjärrvärmekulvert från Rönnskärområdet. Skellefteå Krafts del är att sammankoppla fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn. Med samtliga etapper inräknade beräknas totalkostnaden uppgå till ca 200 mkr.
Förstärkning av bro över Ume älv (Portbron) söder om Björkfors
BK4 åtgärd. Bron ligger 4 km S Björkfors. Stålbro.
Nybyggnad av snabbladdare i Skellefteå mm
Nybyggnad av snabbladdare.
Ombyggnad av väg i Umeå
Objektet avser ombyggnad del av Stenhuggarvägen. Fördelade på 200 m gata inkl belysning, 90 m VA-schakt och 550 m relining av VA-ledningar.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av Bölevägen, från Enbärsvägen till riksväg 503. Omfattandet ca 2 km. Projektet innefattar ombyggnations av VA-ledningar, elnät, fiber samt nybyggnation av gc-bana med ny belysning, busshållplatser, plantering mm. Delar av projektet sker inom ramen för GoGreenRoutes – ett EU-finansierat projekt.
Exploateringsområde för villatomter i Umeå
Planer för ca 60 villatomter och eventuellt flerbostadshus i området sydväst om Stöcksjö utanför Umeå.
Byte av rör överhettare 2, Malå KKV
Överhettare (2) i Kraftvärmeverket i Malå i Västerbotten län ska bytas under perioden Vecka 29 år 2022.
Ombyggnad av converterkylning i Blaiken, Storuman
Avser ombyggnation av Converterkylning på grund av problem med att ventiler och slangar slås sönder och börjar läka på kylningen till BottomBox, mest troligt pga. kavitation.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Nybyggnad av deponicell vid avfallsanläggning i Robertsfors
Avser byggnation av en ny deponicell (etapp 3) för avfall vid Fagerlidens deponianläggning. Arbeten omfattar mark- och VA-arbeten, anläggande av geomembran samt anläggande av mur av betonglego.
Rostskyddsmålning av utskovslucka 1 vid kraftstation i Selsfors
Utskovslucka 1 på Selsfors kraftstation ska rostskyddsmålas på luft och vattensida. Kontroll av lucklager till luckor, tätningsbyte på luckor samt byte av delar av luckans trädäck.
Nybyggnad av båthus i Skellefteå
Nybyggnad av båthus, 2 st.
Utbyte av kylmaskin och ventilationsaggregat vid kraftvärmeverk i Umeå
I entreprenaden ingår installation av en ny kylmaskin i utrymme som gränsar till nuvarande kylmaskinrum. I det nya kylmaskinrummet installeras pumpar, utrustning för expansion, etc.
Ombyggnad/renovering av bro i Skellefteå
Avser ommålning av Parkbron.
Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Nybyggnad av panncentral.
Energiåtgärder vid avloppsreningsverk i Umeå
Objektet avser utbyte av ventilationsaggregat och tillhörande rörinstallationer vid Öns reningsverk, Umeå kommun. Omfattar arbeten för delentreprenad DE1 Ventilation och VS installation vid Öns reningsverk. Delentreprenad DE2 avser entreprenad för elinstallation. Delentreprenad DE3 avser entreprenad för styr och övervakning.
Delprojektledare produktion järnväg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Åtgärdande av vandringshindrande dammar i Västerbottens län
Avser utförandeentreprenad med en 14 - 18 tons grävmaskin inkl. förare och nödvändigt material (grus, sten) för åtgärdande av vandringshinder (dammar) inom Västerbottens län. I Västerbottens län återfinns era dammar från bl.a. flottningsepoken. Många av dessa utgör idag vandringshinder för vattenlevande organismer som skar och insekter. I Bjurholm, Lycksele och Norsjös kommun återfinns en del av dessa.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Nybyggnad av nätstationer i Skellefteå
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.
Resurskonsult projekteringsledare för Norrbotniabanan
Projekteringsledning vid framtagande av järnvägsplan och/eller bygghandlingar. Option 1+1+1 år.
Nybyggnad av fläktstation i Lycksele
Bygglov nybyggnad fläktstation Kristineberg 1:215
Nybyggnad av laddstolpar i Umeå
Avser nybyggnation av laddstolpar.
Byggledare mark/väg till Program Norrbotniabanan, Skellefteå Södra
Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. Option 1: 2024-12-01 – 2025-11-30 Option 2: 2025-12-01 – 2026-11-30 Option 3: 2026-12-01 – 2027-11-30.
Beläggningsarbeten vid Godsterminal Rundvik, Nordmaling
Nordmalings kommun avser att låta utföra beläggningsarbeten på delar av järnvägsterminalen i Rundvik. Körvägen genom mätriggen ska beläggas samt en lastyta mellan järnvägsspåren. Totalt två ytor om ca 5000 kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).