Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerbottens län

Bjurholm (3)
Dorotea (0)
Lycksele (10)
Malå (1)
Norsjö (6)
Sorsele (4)
Storuman (0)
Umeå (45)
Vindeln (11)
Vännäs (2)
Åsele (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Berg- och jordschakt för ca 1600 m lång järnvägstunnel för dubbelspår med en delvis parallell servicetunnel på ca 790 m och tillhörande tvärtunnlar. Banunderbyggnad, servicevägar, VA-system, kontaktledningsfundament, kanalisationer och belysningar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lycksele
Avser 25 st vindkraftverk.
Nybyggnad av bro i Skellefteå
Ny träbro för fordons-, cykel- och gångtrafik över Skellefteälven. Ombyggnad av Hörnellgatan
Utbyggnad av vattenverk i Umeå
Avser utbyggnad av Forslunda Vattenverk för dricksvattenproduktion. Innefatattar utbyggnad av filterbyggnad, ny maskinprocess, nytt Spolvattendamm (ca 2000 m2), tillbyggnad av vattenledning totalt ca 2 km, ny siloanläggning för processkemikalier, sammankoppling av system och omfattande markarbeten. Den nya processdelen ska även innehålla UV-ljusanläggning för desinfektion, pilotanläggning, elrum och utrymme för VVS-installationer. Till distributionskedjan ska anläggning för piggrensning av ledningar byggas inom projektet.
Ny trafikplats längs E4 i Sikeå
Planskild trafikplats. E4 byggs om till mötesfri landsväg, 2+1 väg på en sträcka av ca 2 km. Projektet innefattar även bl a ny bro över E4, pendlarparkering, ny skoterport och ombyggnation av väg 651 och väg 667.
Nybyggnad av resecentrum i centrala Umeå
Avser nybyggnad av resecentrum.
Ombyggnad av lokaler till Räddningstjänsten i Hedensbyn, Skellefteå
Anpassning samt ombyggnad av västra delen av hus C samt hus B på Östra navet. Källarplan BTA ca 143 m2, Bottenplan BTA ca 3495 m2 samt Plan1 BTA ca 1450 m2. Avser återupptagande och färdigställande av tidigare avbrutet byggprojekt.
Nybyggnad av gc-bro över Vindelälven vid Vännäsby
Ny gc-bro över Vindelälven samt anslutande gc-vägar på bägge sidor om älven. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen mellan E12 och väg 628 (mot Östra Spöland) och vid busshållplatsen, gång- och cykelväg och trottoar samt en refug på E12. Belysningen kommer också att förbättras.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vinliden
Avser 11 st vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hornmyr
Avser 9 st vindkraftverk.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
Ny byggnad för reservkraft vid Skellefteå lasarett
Projektet omfattar Ny byggnad intill befintlig byggnad 115 vid Skellefteå lasarett för ny reservkraftanläggning med 3 st reservkraftaggregat samt plats för ett fjärde.
Nybyggnad av industrihallar i Malå
Avser tre nya maskinhallar, varav en är 10 x 90 meter. Man bygger ett nytt timmerintag, en ny såglinje, ett uppdaterat justerverk och ny torkanläggning. Den nya såglinjen byggs nämligen väldigt nära den gamla som är igång. Såglinjen beräknas tas i drift hösten 2024.
Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tillståndsstyrda och tidsbaserade brounderhåll. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 1193 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 8 st.
Utbyte av bro över Kvällån vid Åsele kyrka
BK4 åtgärd. Betongbro. Omledningsväg ingår.
Bärighetsåtgärder vid Skellefteå flygplats-Orrbäcken
Ca 7,9 km lång vägsträcka. Förstärkning till BK4. Landsbygdsportar i anslutning till Östra Falmark.
Bärighetsåtgärder på väg 591 sträckan Fredrika-Lögda
Förstärkning BK4, tjälsäkring, trumbyten och dikning. 11,4 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, etapp 3
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 3 sträcker sig från Västra Hjoggböle till Lappvattnet och är ca 7 km lång. Ny bussvändplats, breddning, kurvrätning och rensning sidoområden.
Förnyelse av kontrollutrustning i 4 fördelningsstationer, Umeå Energi Elnät AB
Avser förnyelse av kontrollutrustning i fördelningsstationerna Bösta, Hörnefors, Klockarbäcken och Västerslätt. Varje station är huvuddel i Entreprenaden.
Ny gc-väg längs väg 1088 i Kittelfjäll, etapp 1
Ny belyst gc-väg samt 2 nya busshållplatser. Etapp 1 sträcker sig mellan hotell Kittelfjäll och matbutiken (cirka 1,6 km).
Nybyggnad av bostäder i Vännäsby
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder samt ett grönområde för dagvattenhantering/infiltration och lek/rekreation på fastigheten VÄNNÄS 11:58 (Olofsborg).
Nybyggnad av transformatorstation/ställverksområde i Hedensbyn, Skellefteå
Nybyggnad av 1st transformatorstation, TT8600 Jonvägen. Arbetsområdet är ca 70x30m och entreprenadarbeten omfattar bland annat: Tillfartsväg, markarbeten, eventuella bergarbeten, betongfundament med uppsamlingskärl till transformatorer, grundläggning och grund av byggnad, samt förläggning av jordlinor, kabelrör och dränageledning.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt, bilprovning, däckhantering, restaurang mm
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 363 vid Haddingen
Del av pendlingsstråket Vindeln-Umeå. Ny busshållplats, 900 m gc-väg samt breddning av befintlig väg.
Nybyggnad av rastplats längs E4 vid Granberget
Ombyggnad av befintlig parkeringsyta till en rastplats. Rastplatsen kommer att byggas under perioden då E4 Sikeå – Gumboda byggs om.
Ommålning av järnvägsbroar i AC och Y-län
Omfattar 4 st järnvägsbroar; Pålsundet bro 3500-2385-1, Tjärnebron 3501-5698-1, bro över Vindelälven vid Åmsele 3500-2395-1 samt bro över Sikån.
Beläggning av väg 365 mellan Åttonträsk-Tuvträsk
Beläggning halvvarm och vägmarkering, 2-års objekt.
Nybyggnad av drönarflygplats i Skellefteå
Som en del av utvecklingsprogrammet ELIS – Elektrifierade luftfart i Sverige, genomförs en förstudie där kommunen tillsammans med Skanska, Skellefteå Airport och brittiska bolaget Urban-Air Port försöker ta reda på hur drönare kan bli en del av framtidens hållbara logistiknät.
Beläggningsarbeten längs E4 mellan Sörböle-Solbacken och Solbacken-Kåge
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Anläggande av ny huvudvattenledning i Umeå
En ny vattenledning på ca 1200 m ska förläggas från befintligt vattentorn till korsning Lövstigen i Sävar, Umeå.
Spårväxelbyte längs sträckan Träskholm-Myrheden
I Träskholm ska avvikande huvudspår förlängas ca 130 m och växelläget flyttas.
Nya kabelförband 145 kV vid fördelningsstation i Umeå
Objektet avser entreprenad för schakt och förläggning av två nya 145 kV markkabel i kabelrör med tillhörande jordlina mellan fördelningsstation Klockarbäcken och ny kraftledningsstolpe.
Anläggande av ny huvudvattenledning i Umeå
Projektet avser nybyggnad av huvudvattenledning för råvatten, främst med metoden styrd borrning.
Förstärkningsåtgärder längs väg 555 vid Brännland
Vägen ska förskjutas i sidled ca 1 meter förbi sektion 0/300 och anpassas mot befintlig väg ovanför och nedanför. Tryckbank och dräneringsledning ska anläggas. Byte av belysning.
Om- och tillbyggnad av gator och VA i Hörnefors
Objektet avser ombyggnad bit av Timmervägen och Bangatan, ca 350 m. Samt nybyggnad av 50 m industrigata. Inkl belysning, VA, och dagvatten. I samband med om- och nybyggnaden ska även Umeå Energi Elnät, Umeå Energi Bredband och Skanova komplettera och bygga om delar av sina ledningsnät.
Beläggning av väg 1009 mellan Raggsjö-Åmliden
Beläggning halvvarm och vägmarkering.
Åtgärdande av vattenfaunapassage/trumbyte i Norsjö och Malå kommuner
Huvuddel 1: Utflöde Mittitjärnen i Norsjö kommun, Huvuddel 2: Kåtamyran i Malå kommun.
Byggledare byggnadsverk till Program Norrbotniabanan, Robertsfors
Stationeringsort Umeå. Beställaren har som option möjlighet att tilläggsbeställa nedanstående arbete med 1+1+1 år
Byggledare byggnadsverk till Program Norrbotniabanan, Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att tilläggsbeställa nedanstående arbete med 1+1+1 år.
Byggledare mark till Program Norrbotniabanan, Robertsfors
Stationeringsort Umeå. Beställaren har som option möjlighet att tilläggsbeställa nedanstående arbete med 1+1+1 år.
Byggledare mark till Program Norrbotniabanan, Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att tilläggsbeställa nedanstående arbete med 1+1+1 år.
Åtgärdande av vattenfaunapassage/trumbyte i Lycksele kommun
Huvuddel 1: bäck till Lilltallträsket, Huvuddel 2: Tvärbäcken.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av ca 1 000 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, fjärrvärme, tele/opto, el. Ombyggnad av parkområden ingår.
Beläggning halvvarm på väg 1018 mellan Stensund-Adak
Beläggning halvvarm och vägmarkering.
Beläggning av väg 365 mellan Kvarnåsen-Norsjövallen
Beläggning halvvarm och vägmarkering.
Förstärkning av fibernät vid Södra Länken, Skellefteå Kraft Fibernät AB
Entreprenaden omfattar schaktning/plöjning/fräsning mm, återställning och förläggning av kanalisation, markeringsband, brunnar, markskåp, blåsning av opto/mikrokabel, blåsfiber, mikrorör etc. som krävs för förstärkning. Sträckning från Anderstorp till Skelleftehamn via Örviken med insatser på Hedensbyn och Bergsbyn.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av infrastruktur för bostäder.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av den kommunala infrastrukturen i området Anderstorg.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata mellan Skolgatan - Kungsgatan.
Varma beläggningsarbeten längs väg 364, 805, 806 och 372 i Västerbottens län
Omfattar väg 364, 805 och 806 i Burträsk samt väg 372 mellan Skellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av ca 600 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, tele/opto och el. Ombyggnad av mindre parkområden ingår.
Nybyggnad av maskinhall i Lycksele
Avser nybyggnad av maskinhall.
Exploatering för villor i Umeå
Avser gata och infrastruktur för 13 nya småhustomter. Innefattande nybyggnation av gata cirka 300 meter.
Ny- och tillbyggnad av bredband i Robertsfors
Entreprenadarbeten som schaktning och förläggning av kanalisation samt fiberblåsning svetsning, installation, mätning och uppkoppling av optofibernät. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs under årets tjälfria period (i regel maj-oktober).
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad Dragongatan.
Exploatering för nya bostäder i Umeå
Avser exploatering för bostadsmark.
Ombyggnad av park i Holmsund
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Ombyggnad av park i Umeå
Avser ombyggnad av park.
Nybyggnad av fiber i Norsjö
Planerat projekt från investeringsbudget 2023.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Utbyggnad av optofibernät/bredband i Robertsfors
Objekten avser nybyggnation av optobernät för ca 50 fastigheter. Totalt beräknas markarbetena till ca 8 000 meter.
Ombyggnad av brännarstyrning vid värmeverk Ålidhem, Umeå Energi AB
Omfattar utbyte av uttjänt brännarstyrning inklusive petropiloter och dess komponenter.
Byte av tak och fasad på reningsverk i Sorsele
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2023. Avser tak och fasad på reningsverk.
Ombyggnad av gata i Vindeln
Objektet avser ombyggnad av del av gata, totalt ca 360 m. I samband med ombyggnaden ska även mindre VA arbeten utföras.
Ombyggnad av väg i Vindeln
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Beläggning halvvarm på väg 633 mellan Kvarnfors-Varmvattnet
Beläggning halvvarm och vägmarkering. 2-års objekt.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Åsele
Entreprenaden omfattar ombyggnad av nuvarande försedimenteringsbassäng 2 till biologiskt reningssteg i form av MBBR med bärarmaterial med tillhörande kring utrustning vid Åsele avloppsreningsverk. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, håltagning, igensättning mm av befintliga installationer.
Nybyggnad av VA-ledning i Norsjö
Avser nybyggnad av VA-ledning, Förrådsvägen.
Utbyggnad av infrastruktur för resecentrum i Umeå
Avser utbyggnad av infrastruktur.
Ny reservkraftanläggning till Krångfors Kraftstation i Skellefteå
Reservkraftsanläggningen i Krångfors Kraftstation har nått sin tekniska livslängd och behöver reinvesteras. Med reservkraftanläggning avses i denna upphandling reservkraftsystem med tillhörande kringutrustning såsom avgassystem, bränslesystem, system för ventilation kyla, styr och övervakning mm.
Bergåtgärder i Hamrinstunneln i Umeå, etapp 2
Entreprenaden omfattar bergrensning (skyddsskrotning) och undersökning av befintliga förstärkningar i bergtunnelanläggning under Universitetssjukhuset, Umeå.
Rostermaterial till panna 6 och 7, Umeå Energi AB
Engångköp av roster till pannor.
Utbyte av HSP-ställverk på Umeå Flygplats
Utbyte av ställverk + extra fack samt installations och demonteringsarbeten för 10 kV-ställverk på UMEÅ Flygplats.
Om- och tillbyggnad av sprinkleranläggning vid kraftvärmeverk i Hedensbyn
I entreprenaden ingår projektering och installation av en komplett färdig sprinkleranläggning, pumprum med 1 st elektrisk pump med tryckhållningspump.
Ombyggnad/renovering av bro i Skellefteå
Renovering av bro, fräsa, ordna vattenavrinning, asfaltera spårbildningen mm.
Upphandling av nätstationer inkl skyddstransformatorer, Umeå Energi AB
Avser köp av 6 st nätstationer med tillhörande skyddstransformatorer.
Ombyggnad av reningsverk i Åsele
Avser ombyggnad av reningsverk.
Byte av styrsystem till elpannor vid kraftvärmeverk i Umeå
Avser byte av styrsystem på två elpannor (Ersboda och Ålidhem).
Ombyggnad av väg i Vindeln
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Ombyggnad av väg i Vindeln
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av väg i Vindeln
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Ombyggnad av väg i Vindeln
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Ombyggnad av väg i Vindeln
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av laddstolpar.
Fackgranskare geoteknik till projekt Norrbotniabanan
Upphandlingen avser fackgranskare geoteknik för kontroll av konstruktionsredovisning av geokonstruktioner i projekt Norrbotniabanan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).