Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av fjärrvärmeledning/kulvert och värmeåtervinning i Skellefteå
Avser ny fjärrvärmeledning (Ecolink) ska dras mellan Bergsbyn och Skelleftehamn. Arbetena är uppdelade i etapper. Denna förfrågan avser Etapp 2 ca 3,47 km. De nya fjärrvärmeledningarna planeras för att hantera spillvärme från industri Boliden Rönnskär. Boliden Minerals del av åtgärden är en byggnation av en större ackumulatortank och en förstärkning av en fjärrvärmekulvert från Rönnskärområdet. Skellefteå Krafts del är att sammankoppla fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn. Med samtliga etapper inräknade beräknas totalkostnaden uppgå till ca 200 mkr.
Nybyggnad av kaj i Skellefteå
Avser anläggande av en ny kaj, muddring, anläggande av dagvattensystem samt åtgärda ytor på norra sidan av Kallholmsfjärden i anslutning till nya upplagsytorna. Som förberedelser för att kunna anlägga en ny kaj på Norra sidan, vid ett större naturligt djup, har sedan 2017 arbetet med nya landytor och en fördjupning i farleden pågått.
Ny trafikplats längs E4 i Sikeå
Planskild trafikplats. E4 byggs om till mötesfri landsväg, 2+1 väg på en sträcka av ca 2 km. Projektet innefattar även bl a ny bro över E4, pendlarparkering, ny skoterport och ombyggnation av väg 651 och väg 667.
Nybyggnad av resecentrum i centrala Umeå
Avser nybyggnad av resecentrum.
Ombyggnad av lokaler till Räddningstjänsten i Hedensbyn, Skellefteå
Anpassning samt ombyggnad av västra delen av hus C samt hus B på Östra navet. Källarplan BTA ca 143 m2, Bottenplan BTA ca 3495 m2 samt Plan1 BTA ca 1450 m2. Avser återupptagande och färdigställande av tidigare avbrutet byggprojekt.
Bärighetsåtgärder vid Skellefteå flygplats-Orrbäcken
Ca 7,9 km lång vägsträcka. Förstärkning till BK4. Landsbygdsportar i anslutning till Östra Falmark.
Ombyggnad av väg 620 mellan Vindeln-Buberget
Bärighetsåtgärder. Förstärkning och tjälsäkring. Ca 11,4 km lång sträcka.
Beläggning av väg 365 mellan Åttonträsk-Tuvträsk
Beläggning halvvarm och vägmarkering, 2-års objekt.
Ny byggnad för reservkraft vid Skellefteå lasarett
Projektet omfattar Ny byggnad intill befintlig byggnad 115 vid Skellefteå lasarett för ny reservkraftanläggning med 3 st reservkraftaggregat samt plats för ett fjärde.
Nybyggnad av industrihallar i Malå
Avser tre nya maskinhallar, varav en är 10 x 90 meter. Man bygger ett nytt timmerintag, en ny såglinje, ett uppdaterat justerverk och ny torkanläggning.
Nybyggnad av vattenledning i Ursviken
Nybyggnad av vattenledning.
Bärighetsåtgärder på väg 591 sträckan Fredrika-Lögda
Förstärkning BK4, tjälsäkring, trumbyten och dikning. 11,4 km lång sträcka.
Beläggning av väg 365 mellan Kvarnåsen-Norsjövallen
Beläggning halvvarm och vägmarkering.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Bjurholm
Om- och tillbyggnad av brandstation i Bjurholm. Fördelat på ombyggnad: 268 m2 Tillbyggnad bottenvåning: 406 m2 Plan 1 tr :170 m2 Plan 2 tr (Apparatrum 77 m2) Spolhall: 136 m2
Utbyte av bro över Kvällån vid Åsele kyrka
BK4 åtgärd. Betongbro. Omledningsväg ingår.
Beläggning halvvarm på väg 1018 mellan Stensund-Adak
Beläggning halvvarm och vägmarkering.
Varma beläggningsarbeten längs väg 364, 805, 806 och 372 i Västerbottens län
Omfattar väg 364, 805 och 806 i Burträsk samt väg 372 mellan Skellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, etapp 3
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 3 sträcker sig från Västra Hjoggböle till Lappvattnet och är ca 7 km lång. Ny bussvändplats, breddning, kurvrätning och rensning sidoområden.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland
Omfattar 7 st vägskyddsanläggningar. Vindelns kyrka, Vindeln, Renfors, Fridhemsvägen och Abbortjärn utförs under 2023 (ska vara klart 2023-09-08). Tvärålund och Tväråbäck V1 utförs under 2024 (ska vara klart 2024-09-06).
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av ca 600 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, tele/opto och el. Ombyggnad av mindre parkområden ingår.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 363 vid Haddingen
Del av pendlingsstråket Vindeln-Umeå. Ny busshållplats, 900 m gc-väg samt breddning av befintlig väg.
Ny gc-väg längs väg 1088 i Kittelfjäll, etapp 1
Ny belyst gc-väg samt 2 nya busshållplatser. Etapp 1 sträcker sig mellan hotell Kittelfjäll och matbutiken (cirka 1,6 km).
Beläggning och vägmarkering på vägar i Västerbottens län
Beläggning halvvarm massa, vägmarkering och lappning. Omfattar väg 632 Baggböle-Kåddis, väg 691 Brännland (väg 555-E12), väg 791 Bastuträsk-Norsjö och väg 544 genom Vännäsby.
Beläggning halvvarm på väg 633 mellan Kvarnfors-Varmvattnet
Beläggning halvvarm och vägmarkering. 2-års objekt.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt, bilprovning, däckhantering, restaurang mm.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Umeå
Pumpstation är belägen vid Lundåkerns småbåtshamn i Umeå. Objektet avser: Ny avloppspumpstation med torruppställda pumpar. Anläggning av anslutande ledningar och brunnar för spillvatten och vatten.
Ommålning av järnvägsbroar inom Västerbotten och Västernorrlands län
Omfattar 4 st järnvägsbroar; Pålsundet bro 3500-2385-1, Tjärnebron 3501-5698-1, bro över Vindelälven vid Åmsele 3500-2395-1 samt bro 3500-1914-1 över Sikån.
Beläggning av väg 1009 mellan Raggsjö-Åmliden
Beläggning halvvarm och vägmarkering.
Riktade miljöåtgärder i Västerbotten och Norrbottens län
Komplettering av viltstängsel längs E4 mellan Kalix-Råneå, restaurering av ca 80 väganknutna kulturmiljöobjekt, vattenfaunapassager 3 + 4 objekt i Piteå och Älvsbyns kommuner.
Projekteringsledare till Norrbotniabanan
3 st projekteringsledare, preliminär stationeringsort Umeå.
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor på vägar i Västerbottens län
E12 Strandåker-Lillsele-Vilan, väg 630 Hednäs-Vindeln, väg 363 Strycksele-Åmsele, väg 667 Sikeå-Sikeå hamn, väg 829 Stackgrönnan-Örviken, väg 832 Stackgrönnan-Nyhamn. Väglinjemålning ingår.
Ombyggnad av spill- och vattenledningar på Västerslätt, Umeå
Objektet avser ombyggnad av befintliga spill- och vattenledningar parallellt med banvallen för tidigare järnvägsspår mellan Rälsvägen i väst och Spårvägen i öst, (förutom del vid Timotejvägen som redan förnyats). Antal meter huvudledning spillvatten och vatten ca 330 m + 340 m , dvs totalt 670 m samt ca 110 m spillvatten- och vattenserviser.
Spårväxelbyte längs sträckan Träskholm-Myrheden
I Träskholm ska avvikande huvudspår förlängas ca 130 m och växelläget flyttas.
Markarbeten, Östra stationen i Umeå
Objektet avser ombyggnad och anpassning av befintliga markytor i anslutning till stationsområdet kring Umeå Östra och det nya området ”Östra Station” norr om stationen. Aktuella markytor ska byggas som torgytor i direkt anslutning till de byggnader som håller på att uppföras i området. Ytan är ca 1 800 kvm.
Förnyelse av VA-ledningar samt gatuombyggnad i Holmsund
Vatten- och avloppsledningar i Vintervägen och del av Karlsborgsvägen i Holmsund skall förnyas. Vintervägens vatten och avlopp skall förnyas genom renovering av rör. Karlsborgsvägens vatten och avlopp förnyas med nyförläggning av rör och del av gata och belysning förnyas i anslutning till detta.
Nya kabelförband 145 kV vid fördelningsstation i Umeå
Objektet avser entreprenad för schakt och förläggning av två nya 145 kV markkabel i kabelrör med tillhörande jordlina mellan fördelningsstation Klockarbäcken och ny kraftledningsstolpe.
Förstärkningsåtgärder längs väg 555 vid Brännland
Vägen ska förskjutas i sidled ca 1 meter förbi sektion 0/300 och anpassas mot befintlig väg ovanför och nedanför. Tryckbank och dräneringsledning ska anläggas. Byte av belysning.
Åtgärdande av vattenfaunapassage/trumbyte i Lycksele och Malå kommun
Huvuddel 1: Kåtamyran, väg 1018, Huvuddel 2: Tvärbäcken, väg 967, Huvuddel 3: Bäck till Lilltallträsket, väg 360.
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Om- och nyförläggning av vatten- och spillvattenledningar i Röbäck, Umeå
Nyförläggning av vatten- och spillvattenledningar samt renovering av vatten- och spillvattenledningar med schaktfria metoder för Riksvägen i Röbäck.
Nya hålplåtssilar samt tvättutrustning till avloppsreningsverk i Skellefteå
Befintliga rensgaller är 2 stycken MEWA RS 24-60-3 tillverkade år 1999, dessa är i dåligt skick och behöver ersättas. Demontering av gammal utrustning ska också ingå i entreprenaden.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet är beläget längs Vasagatan i centrala Umeå, mellan Skolgatan i norr till ca 30 m söder om Storgatan.
Nybyggnad av solcellsanläggning i Storuman
Avser totalentreprenad för projektering och installation av en solcellsanläggning med max effekt på 1200 kW. Tomten är på 36 600 m2 på Luspholmen 1:41, Storuman Kommun. Området är tidigare använt som avfallsanläggning.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av ca 1 000 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, fjärrvärme, tele/opto, el. Ombyggnad av parkområden ingår.
Förstärkning av fibernät vid Södra Länken, Skellefteå Kraft Fibernät AB
Entreprenaden omfattar schaktning/plöjning/fräsning mm, återställning och förläggning av kanalisation, markeringsband, brunnar, markskåp, blåsning av opto/mikrokabel, blåsfiber, mikrorör etc. som krävs för förstärkning. Sträckning från Anderstorp till Skelleftehamn via Örviken med insatser på Hedensbyn och Bergsbyn.
Nybyggnad av 170 kV-ledning mellan Finnforsfallet-Bastuträsk-Tomasliden
Objektet avser nybyggnad av en ny 170 kV-ledning på ca 2,5 mil mellan Finnforsfallet och Bastuträsk samt vidare till Tomasliden.
Riskreducerande åtgärder i Botsmark
Erosionsskydd samt stabilitetshöjande åtgärder där väg 651 övergår till väg 364. Ca 50 meter längs Sävarån.
Anläggande av ny huvudvattenledning i Umeå
En ny vattenledning på ca 1200 m ska förläggas från befintligt vattentorn till korsning Lövstigen i Sävar, Umeå.
Betongreparation av 3 st järnvägsbroar i Skellefteå kommun
Bro 3500-2202-1 Skellefteå Vp Scharingsvägen, bro 3500-2203-1 Skellefteå Vp Ön och bro 3500-2204-1 bro över allmän väg Alderholmen i Skellefteå. Alla broarna ligger på bandel 143 mellan Bastuträsk-Skelleftehamn.
Nybyggnad av maskinhall i Lycksele
Avser nybyggnad av maskinhall.
Blåsning och svetsning av fiber i Vindelns kommun
Sträckorna som omfattas av detta uppdrag är: Gladaberg – Bergnäs, Rosinedal – Västomån, Manjaur, Vidstrandsnäs samt Abborrträsk.
Ombyggnad av transformatorstation Ersboda 145/45/12 kV i Umeå
Byte av kontrollutrustning samt nytt 10 kV ställverk i stationen Ersboda. Byte av ledningsskydd i stationerna Backen och Dåva.
Utbyggnad av infrastruktur i Vännäsby
Avser utbyggnad av infrastruktur.
Ombyggnad av vattenledning i Renforsen, Vindelns kommun
Objektet avser ombyggnation av vattenledning på två platser norr om Vindelns centrum. Vakin har för avseende att bygga om ca 440 m vattenledning för att underlägga underhåll och säkerställa leveransen för framtiden.
Ny- och tillbyggnad av bredband i Robertsfors
Entreprenadarbeten som schaktning och förläggning av kanalisation samt fiberblåsning svetsning, installation, mätning och uppkoppling av optofibernät. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs under årets tjälfria period (i regel maj-oktober).
Exploatering för villor i Umeå
Avser gata och infrastruktur för 13 nya småhustomter. Innefattande nybyggnation av gata cirka 300 meter.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad Dragongatan.
Exploatering för nya bostäder i Umeå
Avser exploatering för bostadsmark.
Ombyggnad av park i Holmsund
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Ombyggnad av park i Umeå
Avser ombyggnad av park.
Nybyggnad av fiber i Norsjö
Planerat projekt från investeringsbudget 2023.
Ombyggnad av gator och VA i Umeå
Objektet omfattar ombyggnation av ca 800 meter befintlig gata som ska renoveras. Gatorna är Krusbärsvägen och Vinbärsvägen som båda ansluter till Klarbärsvägen. Cykelbanan som går jämte Klarbärsvägen förhöjs med passager vid korsning av Krusbärsvägen och Vinbärsvägen. I uppdraget ingår även förnyelse av VA.
Förnyelse av VA-ledningar vid Frejavägen, Holmsund
Vatten- och avloppsledningar i Frejavägen och Svenskbyvägen i Holmsund ska förnyas genom renovering av vattenledning och avloppsledning för spill samt nyförläggning av vatten- och spillvattenledning för serviser.
Nybyggnad av gc-väg i Umeå
Avser nybyggnad av gc-väg.
Ombyggnad av gata i Vindeln
Objektet avser ombyggnad av gatan Cellovägen, totalt ca 750 m. I samband med ombyggnaden ska även mindre VA arbeten utföras, ny gatubelysning samt förläggning av ny el.
Spårarbeten vid Vännäs driftplats
Demontering och rivning av spår, schakt, utbyte av ballast samt byggande av spår. Omfattar spår 7, 8, 9 och 10 på Vännäs driftplats, bandel 138.
Ombyggnad av brännarstyrning vid värmeverk Ålidhem, Umeå Energi AB
Omfattar utbyte av uttjänt brännarstyrning inklusive petropiloter och dess komponenter.
Ombyggnad av järnvägsbro över Öre älv
Betongarbeten mot kantbalk och lagerplint/lagerundergjutning. Bandel 129 sträckan Mellansel-Vännäs.
Utbyggnad av optofibernät/bredband i Robertsfors
Objekten avser nybyggnation av optofibernät för ca 50 fastigheter. Totalt beräknas markarbetena till ca 8 000 meter.
Trafiksäkerhetsåtgärder genom Hemavans tätort
Hastighetsdämpande åtgärder, entrétorn och omläggning av plattyta på torget. Ca 2,3 km lång sträcka.
Underhållsåtgärder på bergsslänter inom Västerbottens län
Bergslänt 100-5441-1 43 km O Ekorrträsk Väg 699 Vindelns kommun, Bergslänt 100-10684-1 03 km SV S Innervik Väg E4 Skellefteå Kommun, Bergslänt 100-10700-1 15 km NV Stalonnäset Väg 1067 Vilhelmina kommun, Bergslänt 100-11373-1 21 km V Fättjaur Väg 1088 Vilhelmina Kommun och Bergslänt 100-11401-1 84 km N V Ormsjö Väg 1052 Dorotea Kommun.
Nytt släcksystem till aggregattransformatorer vid Krångfors och Finnfors Kraftstation, Skellefteå
Skellefteå Kraft avser, som ett led i det löpande brandskyddshöjande arbetet, att installera fasta släcksystem i form av högtrycksvattendimma inom de transformatorbås som nyttjas för aggregattransformatorer inom Krångfors kraftverk och Finnsfors kraftverk. Respektive kraftverk, vilka utgör undermarksanläggningar, har två separata transformatorbås i anslutning till maskinstationen vilka inrymmer aggregattransformatorer benämnda T1 och T2.
Nya mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK i Region Nord
ATK = platser för automatisk trafiksäkerhetskontroll/fartkameror.
Utökad markyta i Degerbyn, Skellefteå Kraft
Den nya stora ytan som skall anläggas skall användas som upplagsyta, parkering och i yttre nordvästra hörnet som snöupplag.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Demontering av vindkraftspark i Bureå
Skellefteå Kraft acquired a small newly built Wind Power Park Green Wind in Bureå on 09/20/2007. The facility consists of 3 enercon E-40 turbines that are 63m high. The facility has been in operation for 20 years and is approaching its estimated end of life. We are now planning to take down the turbines in late summer 2023. We also want to disconnect the switchgear container and the transformers so they can be transported away from the facility.
Ny produktionsanläggning i Sävar, Umeå Energi
Umeå Energi ska installera transportabel oljepanna med tillhörande styrsystem i befintligt fjärrvärmenät. Pannan ska fungera som reserv- och topplastanläggning. Produktionsanläggningen skall vara monterad och komplett och konstruerad för att elda bioolja och fossil olja. Internvarmhållning av anläggningen sker via fjärrvärmenätet. Rivning och bortförsel av nuvarande panna och cistern. Schaktning och markplanering där panna och cistern ska stå.
Byte av gatubelysning i Carlshem, Umeå
Byte av belysningsarmaturer, stolpar och fundament i området Carlshem, beläget i Umeå. Nya fundament, stolpar och belysningsarmaturer monteras på befintliga lägen och nyttjar befintligt kablage.
Nybyggnad av VA-ledning i Norsjö
Avser nybyggnad av VA-ledning, Förrådsvägen.
Om- och tillbyggnad av gator och VA i Umeå
Objektet omfattar ombyggnad av befintliga vägar med korsningar på sträcka av ca 690 meter. Från korsning Mätarvägen/Kabelvägen -- Kabelvägen/Kabelvägen – Kabelvägen/Mätarvägen. I uppdraget ingår även förnyelse av VA- ledningar.
Utbyte av kylmaskin och ventilationsaggregat vid kraftvärmeverk i Umeå
I entreprenaden ingår installation av en ny kylmaskin i utrymme som gränsar till nuvarande kylmaskinrum. I det nya kylmaskinrummet installeras pumpar, utrustning för expansion, etc.
Ombyggnad/renovering av bro i Skellefteå
Renovering av bro, fräsa, ordna vattenavrinning, asfaltera spårbildningen mm.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata.
Återställning av flottledsrensade vattendrag samt byte av trummor i Västerbottens län
Avser restaurering av vattendrag, samt byte av två trummor till valvbåge Korvbäcken vid Lidsjön Skellefteå kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schaktning och uppfyllnad, Stöcksjö 7:43, Stöcksjö 7:54, Stöcksjö 7:44, Stöcksjö 7:45, Stöcksjö 7:46, Stöcksjö 7:47, Stöcksjö 7:48, Stöcksjö 7:49, Stöcksjö 7:50, Stöcksjö 7:51, Stöcksjö 7:52, Stöcksjö 7:53.
Tillbyggnad av panncentral i Skellefteå
En tillbyggnad för en närvärmecentral uppförs i nära anslutning till befintlig industrilokal för installation av två pelletspannor, och intill närvärmecentralen placeras en pelletssilo.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).