Alla aktuella anläggningsprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kaj i Skellefteå
Avser anläggande av en ny kaj, muddring, anläggande av dagvattensystem samt åtgärda ytor på norra sidan av Kallholmsfjärden i anslutning till nya upplagsytorna. Som förberedelser för att kunna anlägga en ny kaj på Norra sidan, vid ett större naturligt djup, har sedan 2017 arbetet med nya landytor och en fördjupning i farleden pågått.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Berg- och jordschakt för ca 1600 m lång järnvägstunnel för dubbelspår med en delvis parallell servicetunnel på ca 790 m och tillhörande tvärtunnlar. Banunderbyggnad, servicevägar, VA-system, kontaktledningsfundament, kanalisationer och belysningar.
Nybyggnad av industrihus och lager i Skellefteå
Nybyggnad av kontor och kundmottagning samt ytor för lagerhållning, service och fordonstvätt.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Bastuträsk-Hednoret
Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/brunnar.
Ny trafiklösning vid BK4 Torsgatan i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ombyggnad samt förstärkning av Torsgatan till BK4 med start vid korsningen Torsgatan – Morö Backevägen och öster ut till infarten av flisintaget på värmeverket Skellefteå Kraft. Längd på sträckan är cirka 2 km. Entreprenaden omfattar även anläggning av nya busshållplatser samt deltagande vid projektering. Option finns för en cirkulationsplats vid Svedjevägen.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland/Skellefteå
Ombyggnad/utbyte av 6 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Storträsk, Grundträskvägen, Byskevägen, Laukervägen, Kutaliväg och Storsund.
Ombyggnad av Stationsgatan i Skellefteå
Ombyggnation av Stationsgatan mellan Kanalgatan och Parkbron ska ske för att inrymma en ny cykelbana och öka de stadsmässiga kvalitéerna på Stationsgatan.
Bättringsmålning av bro i Skellefteå
Avser bättringsmålning av Parkbron i Skellefteå.
Renovering av stridsvagnsgarage vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Entreprenaden omfattar byggarbeten för renovering av ett stridsvagnsgarage som ska tilläggsisoleras både i yttervägg och yttertak. I arbetet ingår även byte av fönster, portar och dörrar. Takytan är ca 1 800 kvm, Fasadytan som omfattas är ca 1 400 kvm.
Utbyte av rörbroar vid Vebomark
Utbyte av 2 st rörbroar; bro 24-726-1 (100-58300-1) Svedjebäcken vid Vebomark väg 750 samt bro 24-728-1 (100-58299-1) Vebomarksträsket 2 km SO Vebomark väg 747.
Reparation av järnvägsbro vid Kilörsundet
Schimsning under lager. Km 64+904.
Samverkansledning för Norrbotniabanan sträckan Skellefteå-Luleå
Samverkansledning för projekteringskontrakt.
Rivning/rasering av ställverk i Skellefteå
Objektet avser rivning av ställverk ST25 Antholmen samt återställning av mark.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).