Alla aktuella anläggningsprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Berg- och jordschakt för ca 1600 m lång järnvägstunnel för dubbelspår med en delvis parallell servicetunnel på ca 790 m och tillhörande tvärtunnlar. Banunderbyggnad, servicevägar, VA-system, kontaktledningsfundament, kanalisationer och belysningar.
Tillbyggnad av ny turbin i Skellefteå
Avser ytterligare ett aggregat/turbin med en ökad effekt på ca 30 megawatt. Detta är det första kraftverket i Sverige som blir projekterat i fullskalig BIM. Här förekommer i stort sett inga papper eller ritningar, utan allt arbete utgår från en gemensam BIM-modell som även fungerar som bygghandling.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning/kulvert och värmeåtervinning i Skellefteå
Avser Nybyggnad av fjärrvärmeledningar och hantera spillvärme från industri Boliden Rönnskär. Boliden Minerals del av åtgärden är en byggnation av en större ackumulatortank och en förstärkning av en fjärrvärmekulvert från Rönnskärområdet. Skellefteå Krafts del är att sammankoppla fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn.
Utbyggnad av infrastruktur för industriområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av infrastruktur i industriområde. 28 st nya industritomter med en areal på totalt 25 hektar. Hållbarhetscertifiering enligt CEEQUAL Design & Construction nivå Excellent.
Utbyggnad av infrastruktur för Bergsbyns företagspark, Skellefteå
Projektet kommer att föregås av 2 faser, fas 1 (projektering) och fas 2 (produktion) och innefattar att anlägga infrastruktur med framdraget gatunät, belysning, VA, samordnat med el, fiber och fjärrvärme.
Värmebeläggning och vägmarkering i Västerbottens län
Väg E4 Rödviken – Håknäs, E4 Söderslättsrondellen – Alviksrondellen, väg 95 Skellefteå – Varuträsk och E4 Hörnefors - Stöcksjö.
Ny bro över allmän väg i Skelleftehamn
Utbyte av betongbro samt byggande/rivning av omfartsled. BK4.
Utbyggnad av optofiber i Skellefteå 2022
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel och förläggning av optokabel samt entreprenad för skarvning och terminering av optokabel i Utbyggnadsprojekt 2022.
Ombyggnad av VA-ledningar samt ny cirkulationsplats i Skellefteå
Projektet är en kombinerad VA- och gatuentreprenad i centrala Skellefteå. Projektet omfattar att bygga om VA-ledningsnätet i korsningen Södra Lasarettsvägen/Kanalgatan samt en cirkulationsplats i densamma. VA-arbetet sträcker sig något utanför den absoluta korsningen.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skellefteå
Avser nybyggnad av GC-väg i Bergsbyns industriområde, Piteå.
Beläggningsarbeten längs väg 95 mellan Degerbyn-Varuträsk
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Nybyggnad av gc-väg i Skellefteå
Nybyggnad av gc-väg, Lantmannagatan.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av den kommunala infrastrukturen i området Anderstorg.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av infrastruktur för bostäder.
Ny bergvärmepumpsanläggning i Ersmark
Leverans och installation av Bergvärmepumpsanläggningar till Ersmark ridhus och Naturbruksgymnasiet
Reparation av bro vid Skellefte älv i Slind
Bandel 143, km tal: 33+220. Slammning av stöd 2 & 3, betongreparation och slammning av frontmur/vingmur/landfästen, förstärkning av stöd 4 genom spännstag och spännkablar samt pågjutning.
Nybyggnad av kulvert i Kåge
Avser nybyggnad av kulvert.
Nybyggnad av snabbladdare i Skellefteå mm
Nybyggnad av snabbladdare.
Ombyggnad av VA-ledningar i Skelleftehamn
Inför den kommande exploateringen krävs en omledning av ett dike och hantering av dagvatten, vilket kommer utföras under 2022.
Ombyggnad/renovering av bro i Skellefteå
Avser ommålning av Parkbron.
Upphandling av mobila reservkraftverk, Skellefteå Kraft
Avser 2 stycken mobila dieseldrivna reservkraftverk med 100 KVA (PRP) kontinuerlig uteffekt. Maxvikt för efterfordonet är 2500 kg inklusive, olja, kylvätska, bränsle och kablage.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för asfaltering av parkering.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).