Alla aktuella anläggningsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kaj i Umeå hamn
Uppdraget avser Generalkonsult (GK) för projektering av en nybyggnad/renovering av Norra kajen, RoRo rampen som ligger i anslutning till Norra kajen och Energipiren i Holmsund. När GK är upphandlad ska denne tillsammans med beställaren gå igenom och fastställa projekteringsorganisation inklusive budget för denna. GK ska leverera komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör i form av utförandeentreprenad AB04.
Nybyggnad av pir i Umeå hamnterminal
Uppdraget avser Generalkonsult (GK) för projektering av en nybyggnad/renovering av Norra kajen, RoRo rampen som ligger i anslutning till Norra kajen och Energipiren i Holmsund. När GK är upphandlad ska denne tillsammans med beställaren gå igenom och fastställa projekteringsorganisation inklusive budget för denna. GK ska leverera komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör i form av utförandeentreprenad AB04.
Nybyggnad av logistikcentrum i Umeå
Cirka 16 500 kvadratmeter som är till salu och det kan delas upp i tre tomter á 5 500 kvadratmeter. Möjlighet till spåranslutning.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
Förlängning av plattformar samt nya kryssväxlar i Umeå
Förlängning av plattformar på spår 1 samt två nya växlar. Ny anslutningsväxel för Norrbotniabanan, förändrade spårspärrar och dvärgsignaler på Umeå godsbangård.
Om- och nybyggnad av gata och VA i Carlslund, Umeå
Objektet avser om- och nybyggnad av Malmvägen, mellan Kolbäcksvägen och Tomtebovägen, totalt ca 1220 m inkl belysning, VA, dagvatten och fjärrvärme. Korsningen med Tomtebovägen utförs som cirkulation. Tomtebovägen flyttas något i läge.
Utbyte av rörbroar i Umeå, Skellefteå och Sorsele kommun
Utbyte av 7 st rörbroar (vägbroar). Bro 100-16863-1 på väg 364 i Umeå Kommun, bro 100-16866 på väg 512 i Nordmalings Kommun, bro 100-16867-1 på väg 364 i Skellefteå Kommun, bro 100-16868-1 på väg 869 i Skellefteå Kommun, bro 100-16869-1 på väg 95 i Skellefteå Kommun, bro 100-16870-1 på väg 363 i Sorsele Kommun och bro 100-45408-1 på väg 363 i Sorsele Kommun.
Förläggning av markkablar mm Österteg, Umeå
Byggnation av nya 170 kV markkablar och förläggning av 12 kV markkablar. Från E4 till ny fördelningsstation Österteg samt Österteg till kabelstolpe mot Ön.
Färdigställande av lagringsyta i Umeå Hamn
Objektet avser nybyggnad av lagringyta Gustavsudde 2 norr inom Umeå hamn. Total yta är ca 29 500m2 som görs bitumenbelagd. VA-arbeten omfattar dräneringar och samlingsledningar för dagvattenhantering, oljeavskiljare och belysning.
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Exploatering för industriområde på Ersboda
Omfattar markarbeten för gator, VA-ledningar, fjärrvärmeledningar och kanalisationer för el, tele och bredband samt belysningsarbeten och samordning av Umeå Energis sidoentreprenader för svetsning, skarvning- och styr/övervakning för fjärrvärme. Längden av de nya industrigatorna är ca 500 m. VA-ledningarna omfattar ca 340 m stamledning för V/TS/D och 10 st servisavsättningar á ca 15 m. Fjärrvärmeledningarnas längd uppgår till ca 600 m. Omfattningen av markarbeten för kanalisations- och kabelförläggning för el, tele och bredband är ca 560, 650 respektive 650 m kabelgrav.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt, däckhantering mm
Rivning och nybyggnad av viltstängsel längs Malmbanan Norrbotten och Västerbottens län
60 km uttjänt renstängsel ska ersättas med 60 km nytt viltstängsel samt utökning med ca 12 km nytt viltstängsel. Huvuddel 1 Västerbotten: bandel 129 mellan Norrfors och Brattsbacka. Huvuddel 2 Norrbotten: bandel 117 och 118 mellan Koskivaara och Näsberg.
Riskreducerande åtgärder längs väg 632 i Baggböle
500 meter ny sträckning av väg 632 utanför Baggböle.
Byte av bakre vägg eldstad i samband med underhållsstopp på Dåva kraftvärmeverk
Upphandlingen avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av ny bakre vägg eldstad samt demontage av befintlig vägg.
Ny kontrollplats vid Sävar Nord
Omfattar två kontrollplatser på vardera sida om vägen.
Betongreparationer på Färjepiren i Umeå hamn
Omfattning är 2 kasuner som behöver pågjutning.
Nybyggnad av solcellspark i Umeå kommun
Avser planerad nybyggnad av solcellspark på ca 3MW Dåva Deponi.
Tankbeläggning och väglinjemålning i Västerbottens län
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor på väg E12 Storuman-Laisbäck, E12 Laisbäck-Vsk 1107, E45 Gubbarberg-Gubbträsk och E45 Gubbträsk-Sandsele.
Byte av ekonomiser 2 i samband med unerhållsstopp på Dåva kraftvärmeverk
Upphandlingen avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av ekonomiser samt de arbeten som behövs för demontage.
Beläggning halvvarm och vägmarkering vid Holmön
Beläggning väg 655, 656, 656.01, 658 och 659 samt option på avvattning, Västerbottens län.
Resurskonsult underhållsingenjör/byggledare till Västerbotten
Två resurskonsulter. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Byggledare tunnel - MÄT till Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Stora Projekt. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Projekteringsledare ERTMS till Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Stora Projekt. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Resurskonsult projekteringsledare för Norrbotniabanan
Projekteringsledning vid framtagande av järnvägsplan och/eller bygghandlingar.
Fackgranskare geoteknik till projekt Norrbotniabanan
Upphandlingen avser fackgranskare geoteknik för kontroll av konstruktionsredovisning av geokonstruktioner i projekt Norrbotniabanan.
Nybyggnad av parkanläggning och park i Umeå
Ett gemensamt parkrum för boende, studenter och besökare. Sandbäcken sträcker sig genom området och utökas med en ny damm i norra delen av Campusparken.
Bredbandsutbyggnad i Högskuru och Stugunäs, Gravfors, Mårdsjön, Gärssjöbäck och Övre Bruket/ Norråkern, Umeå Energi AB
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober).
Bredbandsutbyggnad i Karlsborg, Storklyvan och Kälen/Tjälen, Umeå Energi AB
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober).
Ombyggnad av spill- och vattenledningar i Umeå
Objektet avser ombyggnad av VA-ledningar och belysning samt schaktning och förläggning av elledning.
Exploatering av industriområde i Umeå
Exploatering av industrimark
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnation av gata.
Utbyte av belysningsanläggning i Umeå
Avser byte av belysning i Ålidhemstunneln och projektering samt installation till komplett färdig anläggning.
Rosterrevision och kompensatorbyte samt reparation på P8, Dåva kraftvärmeverk
Objektet omfattar rosterrevision samt byte och reparation av kompensator, panna 8, Dåva 1. Arbetet utförs våren 2022. Avser reparation och underhåll av värmeverk, pumpar, ventiler, kranar, metallbehållare och maskiner samt teknisk besiktning.
Exploateringsområde för villatomter i Umeå
Planer för ca 60 villatomter och eventuellt flerbostadshus i området sydväst om Stöcksjö utanför Umeå.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Umeå
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Utbyte av kylmaskin och ventilationsaggregat vid kraftvärmeverk i Umeå
I entreprenaden ingår installation av en ny kylmaskin i utrymme som gränsar till nuvarande kylmaskinrum. I det nya kylmaskinrummet installeras pumpar, utrustning för expansion, etc.
Underhållstjänster plastarbeten vid kraftvärmeverk i Umeå
Upphandlingen innefattar uppbyggnad, reparation, ombyggnation, tillverkning av glasfiberarmerade konstruktioner samt reparation och ombyggnation på tryckbärande anordningar såsom behållare, tankar och rörledningar, i värme- och kraftvärmeanläggningar.
Projektledare NUVA till Region Nord
Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar ALEX (NUVA) genomför utbyten av vägskyddsanläggningar längsmed statliga järnvägar i befintlig miljö. Stationeringsort Umeå eller Luleå. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Byggledare tunnel till projekt Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av idrottsplats i Umeå
Nybyggnad av idrottsplats.
Tillbyggnad av vattenverk i Umeå
Tillbyggnad av övernattningsstuga samt marklov för schaktning vid vattenverket.
Ombyggnad av va-ledning i Umeå
Installation av ny vattenförsörjning och avlopp.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Umeå
Fasadändring av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av busstation i Umeå
Fasadändring av busstation.
Utvändigt underhåll av panncentral i Umeå
Befintlig invallning rivs och ersätts med ny invallning som är väderskyddad. Den befintliga invallningens bottenplatta behålls och tätas samt görs större för den nya invallningen. Panncentralen ljudisoleras invändigt.
Byggledare byggnadsverk till projekt Norrbotniabanan Umeå-Dåva
Stationeringsort Umeå. Beställaren har som option möjlighet att tilläggsbeställa nedanstående arbete: (1+1) år.
Nybyggnad av broar på Norra Ön i Umeå
I detta uppdrag skall konsulten ta fram ett övergripande gestaltningsprogram innehållande koncept för utformning av samtliga broar som planeras enligt detaljplan för Norra Ön.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).