Alla aktuella anläggningsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnvägsterminal i Umeå
Dåva Terminal AB har för avsikt att uppföra en ny järnvägsterminal med tillhörande spår på fastigheten Anumark 1:20 m.fl. i Umeå kommun.
Nybyggnad och rivning av kaj i Umeå
Avser rivning och nybyggnad av kaj med tillhörande oljeledning. En del av arbetet blir att också att renovera upp befintlig kaj för att "räta upp den".
Sanering och ombyggnad av markanläggning i Umeå
Avser sanering av mark med mera på ön Norrbyskär. Innefattar förutom saneringen även täktverksamhet, erosionsskydd, flytt av byggnader och rening av vatten. Arbetet delas upp i 3 arbetsperioder.
Exploatering för nya bostäder i Umeå
Avser utformning, projektering, framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling enligt AB04 av infrastruktur för Etapp 1 i enlighet med upphandlingsdokumenten.
Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tillståndsstyrda och tidsbaserade brounderhåll. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 1193 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 8 st.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt, däckhantering mm
Nybyggnad av logistikterminal i Umeå
Målsättningen är att ersätta den långa lastbilstrafiken till Norrland med en tåglösning. Runt 65 000 m2 med befintliga järnvägsspår ska nyttjas, men Benders har option på ytterligare ungefär lika stor areal i direkt anslutning.
Brunnsborrning av grundvattenbrunnar i Forsbacka, Umeå
Avser borrning av elva (11) stycken grundvattenbrunnar inom Vindelälvsåsens vattenskyddsområde. Detta projekt är en första del av utbyggnaden av Forslunda vattenverk.
Ombyggnad av fördelningsstation i Umeå
Umeå Energi Elnät AB avser genomföra en ombyggnad av befintlig fördelningsstation Sörmjöle 40/10 kV.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av Kvarnvägen, Strandpromenaden väst på stan- Lundåkern. Totalt ca 340 m GC-väg och ca 1070 m väg, inkl belysning, VA, och dagvatten. I samband med om- och nybyggnaden ska även Umeå Energi Elnät, Umeå Energi Bredband och Skanova komplettera och bygga om delar av sina ledningsnät.
Resurskonsult underhållsingenjör/byggledare till Västerbotten
Två resurskonsulter. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Byggledare mark till Program Norrbotniabanan, Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att tilläggsbeställa nedanstående arbete med 1+1+1 år.
Byggledare byggnadsverk till Program Norrbotniabanan, Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att tilläggsbeställa nedanstående arbete med 1+1+1 år.
Byggledare tunnel - MÄT till Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Stora Projekt. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Rörtryckning av dagvattenledning i Umeå
Entreprenaden syftar till att komplettera befintlig huvudledning för dagvatten med ytterligare en dagvattenledning. Entreprenadarbetena omfattar i stort: 3 sänkbrunnar samt rörtryckning DN1200 ca 220 m.
Nybyggnad av väg/gata, el-/kraftledning och va-ledning i Hörnefors
Avser upprustning av befintlig grusväg, tillbyggnad av en ny gata (ca 400 m) i sydöstra delen av planområdet samt utbyggnad av teknisk infrastruktur.
Byggledare tunnel till projekt Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Erosionsskydd vid Södra Ön i Umeå
Objektet avser anläggande av ca 11 700 m2 erosionsskydd utmed östra och västra strandkanten av södra Ön i Umeälven, Umeå kommun.
Ombyggnad av park i Holmsund
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Ombyggnad av väg i Umeå
Objektet avser ombyggnad del av Stenhuggarvägen. Fördelade på 200 m gata inkl belysning, 90 m VA-schakt och 550 m relining av VA-ledningar.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av Bölevägen, från Enbärsvägen till riksväg 503. Omfattandet ca 2 km. Projektet innefattar ombyggnations av VA-ledningar, elnät, fiber samt nybyggnation av gc-bana med ny belysning, busshållplatser, plantering mm. Delar av projektet sker inom ramen för GoGreenRoutes – ett EU-finansierat projekt.
Exploateringsområde för villatomter i Umeå
Planer för ca 60 villatomter och eventuellt flerbostadshus i området sydväst om Stöcksjö utanför Umeå.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Utbyte av kylmaskin och ventilationsaggregat vid kraftvärmeverk i Umeå
I entreprenaden ingår installation av en ny kylmaskin i utrymme som gränsar till nuvarande kylmaskinrum. I det nya kylmaskinrummet installeras pumpar, utrustning för expansion, etc.
Utbyte av HSP-ställverk på Umeå Flygplats
Utbyte av ställverk + extra fack samt installations och demonteringsarbeten för 10 kV-ställverk på UMEÅ Flygplats.
Energiåtgärder vid avloppsreningsverk i Umeå
Objektet avser utbyte av ventilationsaggregat och tillhörande rörinstallationer vid Öns reningsverk, Umeå kommun. Omfattar arbeten för delentreprenad DE1 Ventilation och VS installation vid Öns reningsverk. Delentreprenad DE2 avser entreprenad för elinstallation. Delentreprenad DE3 avser entreprenad för styr och övervakning.
Byte av styrsystem till elpannor vid kraftvärmeverk i Umeå
Avser byte av styrsystem på två elpannor (Ersboda och Ålidhem).
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Delprojektledare produktion järnväg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Resurskonsult projekteringsledare för Norrbotniabanan
Projekteringsledning vid framtagande av järnvägsplan och/eller bygghandlingar. Option 1+1+1 år.
Nybyggnad av laddstolpar i Umeå
Avser nybyggnation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).