Alla aktuella anläggningsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av vattenverk i Umeå
Avser utbyggnad av Forslunda Vattenverk för dricksvattenproduktion. Innefatattar utbyggnad av filterbyggnad, ny maskinprocess, nytt Spolvattendamm (ca 2000 m2), tillbyggnad av vattenledning totalt ca 2 km, ny siloanläggning för processkemikalier, sammankoppling av system och omfattande markarbeten. Den nya processdelen ska även innehålla UV-ljusanläggning för desinfektion, pilotanläggning, elrum och utrymme för VVS-installationer. Till distributionskedjan ska anläggning för piggrensning av ledningar byggas inom projektet.
Nybyggnad av resecentrum i centrala Umeå
Avser nybyggnad av resecentrum.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tillståndsstyrda och tidsbaserade brounderhåll. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 1193 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 8 st.
Förnyelse av kontrollutrustning i 4 fördelningsstationer, Umeå Energi Elnät AB
Avser förnyelse av kontrollutrustning i fördelningsstationerna Bösta, Hörnefors, Klockarbäcken och Västerslätt. Varje station är huvuddel i Entreprenaden.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt, bilprovning, däckhantering, restaurang mm
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 363 vid Haddingen
Del av pendlingsstråket Vindeln-Umeå. Ny busshållplats, 900 m gc-väg samt breddning av befintlig väg.
Anläggande av ny huvudvattenledning i Umeå
En ny vattenledning på ca 1200 m ska förläggas från befintligt vattentorn till korsning Lövstigen i Sävar, Umeå.
Nya kabelförband 145 kV vid fördelningsstation i Umeå
Objektet avser entreprenad för schakt och förläggning av två nya 145 kV markkabel i kabelrör med tillhörande jordlina mellan fördelningsstation Klockarbäcken och ny kraftledningsstolpe.
Anläggande av ny huvudvattenledning i Umeå
Projektet avser nybyggnad av huvudvattenledning för råvatten, främst med metoden styrd borrning.
Förstärkningsåtgärder längs väg 555 vid Brännland
Vägen ska förskjutas i sidled ca 1 meter förbi sektion 0/300 och anpassas mot befintlig väg ovanför och nedanför. Tryckbank och dräneringsledning ska anläggas. Byte av belysning.
Om- och tillbyggnad av gator och VA i Hörnefors
Objektet avser ombyggnad bit av Timmervägen och Bangatan, ca 350 m. Samt nybyggnad av 50 m industrigata. Inkl belysning, VA, och dagvatten. I samband med om- och nybyggnaden ska även Umeå Energi Elnät, Umeå Energi Bredband och Skanova komplettera och bygga om delar av sina ledningsnät.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av ca 600 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, tele/opto och el. Ombyggnad av mindre parkområden ingår.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata mellan Skolgatan - Kungsgatan.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av ca 1 000 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, fjärrvärme, tele/opto, el. Ombyggnad av parkområden ingår.
Byggledare byggnadsverk till Program Norrbotniabanan, Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att tilläggsbeställa nedanstående arbete med 1+1+1 år.
Byggledare mark till Program Norrbotniabanan, Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att tilläggsbeställa nedanstående arbete med 1+1+1 år.
Exploatering för villor i Umeå
Avser gata och infrastruktur för 13 nya småhustomter. Innefattande nybyggnation av gata cirka 300 meter.
Exploatering för nya bostäder i Umeå
Avser exploatering för bostadsmark.
Ombyggnad av park i Umeå
Avser ombyggnad av park.
Ombyggnad av park i Holmsund
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad Dragongatan.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Ombyggnad av brännarstyrning vid värmeverk Ålidhem, Umeå Energi AB
Omfattar utbyte av uttjänt brännarstyrning inklusive petropiloter och dess komponenter.
Bergåtgärder i Hamrinstunneln i Umeå, etapp 2
Entreprenaden omfattar bergrensning (skyddsskrotning) och undersökning av befintliga förstärkningar i bergtunnelanläggning under Universitetssjukhuset, Umeå.
Utbyggnad av infrastruktur för resecentrum i Umeå
Avser utbyggnad av infrastruktur.
Rostermaterial till panna 6 och 7, Umeå Energi AB
Engångköp av roster till pannor.
Utbyte av HSP-ställverk på Umeå Flygplats
Utbyte av ställverk + extra fack samt installations och demonteringsarbeten för 10 kV-ställverk på UMEÅ Flygplats.
Upphandling av nätstationer inkl skyddstransformatorer, Umeå Energi AB
Avser köp av 6 st nätstationer med tillhörande skyddstransformatorer.
Byte av styrsystem till elpannor vid kraftvärmeverk i Umeå
Avser byte av styrsystem på två elpannor (Ersboda och Ålidhem).
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Fackgranskare geoteknik till projekt Norrbotniabanan
Upphandlingen avser fackgranskare geoteknik för kontroll av konstruktionsredovisning av geokonstruktioner i projekt Norrbotniabanan.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av laddstolpar.
Delprojektledare produktion järnväg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Miljökonsult till Umeå hamn och farled
Avser avtal för översyn av provtagningsplan och ev. komplettering, provtagning och analys av sediment i farled som leder in till Umeå hamn.
Konsultuppdrag gällande framtagande av klimatstrategi för VAKIN, Umeå
Uppdraget omfattar att leda framtagandet av en klimatstrategi för Vakins klimatarbete med det övergripande målet om klimatneutralitet 2040. Av klimatstrategin ska följande framgå: Vakins klimatmål, klimatåtgärder (handlingsplan) samt plan för implementering och uppföljning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).