Alla aktuella anläggningsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå GBG-Sundbäck
Jord och bergschakt samt 8 byggnadsverk/broar. Järnvägsterrass.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av stadsdel i Umeå
Avser strukturstudie inför detaljplanearbete.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Förberedande anläggningsarbeten inför inläggning av anslutande växlar till Norrbotniabanan, Umeå GBG.
Underhåll av rörbroar i Västerbottens län
Underhållsarbete på 7 rörbroar.
Utbyte av överhettare i Dåva 2 kraftvärmeverk, Umeå
Upphandlingen omfattar utbyte av två överhettare i Dåva 2 kraftvärmeverk. Entreprenaden avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av två nya överhettare samt demontage av befintliga överhettare och därtill tillhörande arbeten som krävs för åtkomst för entreprenadens genomförande.
Utbyggnad av verksamhetsytor i Umeå Hamn, etapp 3
Objektet avser iordningställande av verksamhets- och lagerytor i anslutning till kaj vid Gustavs udde, i projektet ingår att utföra komplettering av befintlig belysning samt utförande av ny belysning. Ny el-servis anläggs för belysning och elförsörjning till magasin, ny sedimentdamm för hantering av förorenat ytvatten anläggs. Komplettering av stängsel och grindar vid nya in- och utfarter.
Förläggning av HSP kabel mellan Ålidhem - Mariehem i Umeå
Umeå Energi Elnät AB skall bygga en ny 170kV kabel samt jordlina mellan Umeå Energis Fördelningsstation Ålidhem upp till en ny fördelningsstation Mariehem. Samt kabelomläggning, Ersboda och Mariehem.
Ny lagringsyta i Umeå Hamn
Avser nybyggnad av lagringyta Kilen inom Umeå hamn. Total yta är ca 13 000m2, varav ca 4 300 m2 bitumenbelagt och resterande med grusslitlager. VA-arbeten omfattar dräneringar och samlingsledningar för dagvattenhantering.
Ny kontrollplats vid Sävar Nord
Omfattar två kontrollplatser på vardera sida om vägen.
Exploatering för bostäder i Täfteå
Preliminärt syfte med planprogrammet är att undersöka möjligheterna till planläggning för bostäder. Programmet syftar även till att ange planeringsförutsättningar samt utreda lämplig bebyggelsestruktur. Ett annat syfte är att ge underlag för kommande utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät inom programområdet.
Ny avfart/påfart från E4, Ön i Umeå
Entreprenaden omfattar arbeten för ny av- och påfart från Kolbäcksvägen inkl GC-vägar och belysning samt förberedande arbeten för VA, el och opto arbeten för Södra Ön.
Markentreprenad inför Magasinet Plattan i Holmsund, Umeå hamn
Objektet avser VA-, mark- och kanalisationsarbeten för grundläggning av ett framtida magasinstält. Tältets mått är ca 132x40 m och uppförs i en annan entreprenad (projekt 1636074) med planerad start hösten 2021 efter denna entreprenads färdigställande.
Exploateringsområde för bostäder mm på Ön i Umeå
Avser strukturstudie, ett kvalitetsprogram samt visionsbilder av området som ska utgöra underlag till pågående detaljplan.
Rasering av luftledningar/förläggning av markkablar vid Dåva (170kV och 52kV) i Umeå
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av nya markkablar 52 och 170kV och montage av nya kabelstolpar samt rasering av del av befintlig luftledning, kabel och kabelstolpar.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Holmsund, Umeå
Objektet avser ombyggnad av två gator inkl VA, totalt ca 330 m inkl. belysning, el och opto.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av Kvarnvägen
Nybyggnad av parkanläggning och park i Umeå
Ett gemensamt parkrum för boende, studenter och besökare. Sandbäcken sträcker sig genom området och utökas med en ny damm i norra delen av Campusparken.
Bredbandsutbyggnad i Högskuru och Stugunäs, Gravfors, Mårdsjön, Gärssjöbäck och Övre Bruket/ Norråkern, Umeå Energi AB
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober).
Mark- och beläggningsarbeten vid Dåva kraftvärmeverk
Entreprenaden omfattar markarbeten där ny verksamhetsyta skapas
Bredbandsutbyggnad i Karlsborg, Storklyvan och Kälen/Tjälen, Umeå Energi AB
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober).
Ombyggnad av park i Umeå
Ombyggnad av Lundåkern naturpark, röjning nya skyltar mm
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad Dragongatan.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Cirka 500 meter ledning.
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg i Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg.
Byte av kulvertledningar till flerbostadshus i Umeå
Avser förnyelse av markvärmeledningar, varmvatten och vvc. Det innebär i entreprenaden mark- rör-, el- och skarvarbeten. Arbetena omfattar även invändiga inkopplingar mot befintliga ledningar. Objektet är beläget på Kv Smöret 2, Södra Slevgränd 70-222 i Umeå.
Bergåtgärder i Hamrinstunneln i Umeå
Umeå Energi AB skall utföra underhåll på Hamrins bergtunnel i form av test av bultar, test av sprutbetong samt skrotning på vissa delsträckor.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Umeå
Avser asfaltering av parkering.
Exploatering för småindustri i Östteg, Umeå
cirka 13 500 kvadratmeter vilket ska resultera i en ny väg samt tre nya tomter.
Ombyggnad för reducering av rökgaser vid Panna 7 (P7) i Ålidhem, Umeå
Upphandlingen omfattar åtgärder av roster, leverans av rosterblock samt intrimning av panna 7.
Utbyte av belysningsanläggning i Umeå
Avser byte av belysning i Ålidhemstunneln och projektering samt installation till komplett färdig anläggning.
Anläggning av 2 st transformatorgropar vid fördelningsstation i Umeå
Entreprenaden omfattar rivning av stängsel, röjning samt schakt och anläggning av två nya transformatorgropar vid beställarens fördelnignsstation Sörmjöle, 20 km söder om Umeå.
Ombyggnad av va-ledning i Umeå
Installation av nytt avlopp.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för avverkning och uppfyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad av pulkabacke.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för utfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Umeå
Nybyggnad av 2 transformatorstationer samt rivning av befintliga transformatorstationer.
Nybyggnad av fördelningsstation i Umeå
Nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av plank i Umeå
Nybyggnad av plank och staket.
Nybyggnad av plank i Umeå
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Umeå
Nybyggnad av spontanidrottsplats. Anläggningen byggs i samarbete med Umeå kommun och placeras i anslutning till Östra Ersbodaskola.
Nybyggnad av plank i Umeå
Uppförande av plank.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Umeå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av padelbana.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Umeå
Tillbyggnad av bullerplank.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Umeå
Tillbyggnad av parkering med parkeringsplatser.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Projekteringsledare till Norrbotniabanan, placering Umeå
Option att förlänga 1 + 1 + 1 år.
Installation av laddstolpar för elbilar i Umeå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Framtagande av trafikmodell, Umeå kommun
Samhällsbyggnad, övergripande planering i Umeå kommun upphandlar en förfining av trafikmodell för Umeå. Syftet är att få en ökad kunskap om hur trafiksystemet hanterar den tillväxt som anges i förslaget till ny översiktsplan.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av laddstolpar.
Rivning av bussladdningsstationer i Umeå
Avser projektering och utförande av rivningsarbeten och bortförsel av material för tre bussladdstationer: Entreprenad 1: Umeå Airport – Swedavia Entreprenad 2: Carlshem Laddplats – Umeå Kommun Entreprenad 3: Röbäck Laddplats – Umeå Kommun
Renspolning samt TV-inspektion av avloppsledningar, Umeå Hamn AB
Umeå Hamn avser att kartlägga statusen på sitt avloppsledningsnät inom hamnområdet genom TV-inspektion, spolning och slamsugning av befintliga spill- och dagvattenledningar med tillhörande brunnar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.