Alla aktuella anläggningsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av vattenverk i Umeå
Avser utbyggnad av Forslunda Vattenverk för dricksvattenproduktion. Innefatattar utbyggnad av filterbyggnad, ny maskinprocess, nytt Spolvattendamm (ca 2000 m2), tillbyggnad av vattenledning totalt ca 2 km, ny siloanläggning för processkemikalier, sammankoppling av system och omfattande markarbeten. Den nya processdelen ska även innehålla UV-ljusanläggning för desinfektion, pilotanläggning, elrum och utrymme för VVS-installationer. Till distributionskedjan ska anläggning för piggrensning av ledningar byggas inom projektet.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
New Power transformers to substation in Sävar, Umeå
The project includes construction, manufacture, delivery and installation of 3 pieces of power transformers, 1x145/46 kV 40 MVA, 2x145/11,5 kV 40 MVA. The power transformers are to be delivered and installed at a new substation in Sävar, outside Umeå, Sweden.
Beläggning av väg 522 och E12 i Västerbottens län
Väg 522 Bubäcken-Stöcksjö samt E12 Ersbodarondellen-Kronoparksrondellen.
Nybyggnad av torg, lekplats, GC-vägar mm i Tomtebo, Umeå
Arbetet kommer pågå under två säsonger och innehåller Norra Torgets Norra och Södra del, beläggningsarbeten av Gång och Cykelvägarna efter Kålhagsvägen, Gårdsgatan och Örtgränd, Pulkabacke, Gångstig och Gångväg.
Byggledare till Norrbotniabanan, Stora projekt
2 st byggledare ska anlitas. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Projekteringsledare/ledningssamordnare till Norrbotniabanan
Placeringsort Umeå, Skellefteå eller Luleå. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Nybyggnad av cykelparkeringshus i Umeå
Ny prövning av nybyggnad av cykelparkeringshus för ca 346 st cyklar
Stabilitetsåtgärder vid Öns reningsverk i Umeå
Avser stabiliseringsåtgärder för att göra slänten mot älven flackare och stabilare genom förstärkning av ytorna, ovanför, mot och under vattnet i älven.
Bärighetsförbättrande åtgärder i Östra Ersliden, Ersmark i Umeå
Objektet avser utbyte av befintlig överbyggnad och dränering för del av Jungfruvägen, Tvillingvägen, Stenbocksvägen samt del av anslutande gc-väg. Utbyte av belysning och dagvattenbrunnar.
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentral vid Campus i Umeå
Fjärrvärmeundercentralen är en teknikbyggnad på ca 80 m² och därigenom kommer det att flöde 12 GWh värmeenergi årligen. Byggnaden placeras på parkeringen vid korsningen mellan Gösta Skoglundsväg och Johan Bures väg.
Ny ventilkammare samt åtgärder i råvattenpumpstation i Umeå
Objektet avser ny ventilkammare samt åtgärder i befintlig råvattenpumpstation Baggböle.
RFI Available technology for burning gas and alcohol as auxiliary fuel in cogeneration plants, Umeå Energi
Umeå Energi invite you to a RFI regarding Available technology for burning gas and alcohol as auxiliary fuel in cogeneration plants.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Ny produktionsanläggning i Sävar, Umeå Energi
Umeå Energi ska installera transportabel oljepanna med tillhörande styrsystem i befintligt fjärrvärmenät. Pannan ska fungera som reserv- och topplastanläggning. Produktionsanläggningen skall vara monterad och komplett och konstruerad för att elda bioolja och fossil olja. Internvarmhållning av anläggningen sker via fjärrvärmenätet. Rivning och bortförsel av nuvarande panna och cistern. Schaktning och markplanering där panna och cistern ska stå.
Utbyte av hiss till kontrollrum i Umeå
Entreprenaden omfattar utbyte av hiss i befintligt hissschakt, innefattande rivning av befintlig hiss, leverans och komplett installation av ny hiss.
Byggledare vägmarkering inom Västerbottens län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Projekteringsledare Stora Projekt, Norrbotniabanan
Placeringsort Umeå eller Luleå. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av laddstolpar.
Upphandling av skadetålighetsanalys till panna 6, Umeå Energi AB
Omfattning består i att beräkna spricktillväxt, acceptabel sprickstorlek samt nödvändigt provningsintervall givet de möjliga provningsmetoder som kan tillämpas för ångdom och de mest utsatta delarna i pannan så som lådkors.
Intrimning av avfallspanna vid Dåva 1 i Umeå
Avser intrimning av anläggningen med avseende på att minska stödolja med bibehållet eller ökat ånguttag samt bibehållna eller reducerade miljöutsläpp, Jämnare ångflöde, Uppdateringar, optimeringar och intrimning av befintligt styr- och kontrollsystem och reglerfilosofi av Dåva 1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).