Alla aktuella anläggningsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Södra kajen inkl ny RoRo ramp i Umeå hamn
Uppdraget avser Generalkonsult (GK) för projektering av en nybyggnad av Södra kajen med ny RoRo ramp.
Nybyggnad av kaj i Umeå hamn
Uppdraget avser Generalkonsult (GK) för projektering av en nybyggnad/renovering av Norra kajen, RoRo rampen som ligger i anslutning till Norra kajen och Energipiren i Holmsund. När GK är upphandlad ska denne tillsammans med beställaren gå igenom och fastställa projekteringsorganisation inklusive budget för denna. GK ska leverera komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör i form av utförandeentreprenad AB04.
Ombyggnad av kaj vid färjeterminal i Umeå hamn
Umeå hamn avser att anpassa befintlig anläggning för en ny färja. 2 nya stålramper är under upphandling och denna entreprenad avser mark-,pålning-, spontning- och betongarbeten för de nya ramperna. Den första rampen ska tas i bruk omkring den 1 maj 2021. Därefter kan arbeten med den andra rampen påbörjas. Förutom detta ingår även en ny dykdalb utanför den befintliga piren.
Nybyggnad av järnvägsterminal i Umeå
Dåva Terminal AB har för avsikt att uppföra en ny järnvägsterminal med tillhörande spår på fastigheten Anumark 1:20 m.fl. i Umeå kommun.
Nybyggnad av pir i Umeå hamnterminal
Uppdraget avser Generalkonsult (GK) för projektering av en nybyggnad/renovering av Norra kajen, RoRo rampen som ligger i anslutning till Norra kajen och Energipiren i Holmsund. När GK är upphandlad ska denne tillsammans med beställaren gå igenom och fastställa projekteringsorganisation inklusive budget för denna. GK ska leverera komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör i form av utförandeentreprenad AB04.
Förläggning av HSP kabel mellan Ålidhem - Mariehem i Umeå
Umeå Energi Elnät AB skall bygga en ny 170kV kabel samt jordlina mellan Umeå Energis Fördelningsstation Ålidhem upp till en ny fördelningsstation Mariehem. Samt kabelomläggning, Ersboda och Mariehem.
Vägmarkering i Västerbottens län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
Utbyggnad av verksamhetsytor i Umeå Hamn, etapp 3
Objektet avser iordningställande av verksamhets- och lagerytor i anslutning till kaj vid Gustavs udde, i projektet ingår att utföra komplettering av befintlig belysning samt utförande av ny belysning. Ny el-servis anläggs för belysning och elförsörjning till magasin, ny sedimentdamm för hantering av förorenat ytvatten anläggs. Komplettering av stängsel och grindar vid nya in- och utfarter.
Exploatering för handelsområde Sandbäcken, Umeå
Entreprenaden avser va-och gator, fjärrvärme, fjärrkyla, el-nät, tele och opto för utökat handelsområde -Sandbäcken, Umeå
Ny kontrollplats vid Sävar Nord
Omfattar två kontrollplatser på vardera sida om vägen.
Byte av bakre vägg eldstad i samband med underhållsstopp på Dåva kraftvärmeverk
Upphandlingen avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av ny bakre vägg eldstad samt demontage av befintlig vägg.
Byte av UPS längs Botniabanan
Åtgärder i UPS-anläggningar i 49 objekt på Botniabanan och på dess anslutning till Umeå, bandel 175, 171 och 147. Utbyte av UPS och batterier men också viss slopning och omkoppling.
Nybyggnad av fördelningsstation samt ledningar 145 kV i Österteg, Umeå
Objektet avser en ny fördelningsstation 170/10 kV med inomhusställverk, GIS. 2 stycken 40 MVA krafttransformatorer 145/11.5 kV samt en 45MVAr shuntreaktor, 145 kV.
Nybyggnad av solcellspark i Umeå kommun
Avser planerad nybyggnad av solcellspark på ca 3MW Dåva Deponi.
Exploateringsområde för bostäder mm på Ön i Umeå
Avser strukturstudie, ett kvalitetsprogram samt visionsbilder av området som ska utgöra underlag till pågående detaljplan.
Ombyggnad av gator i Ersmark, Umeå
Avser ombyggnad av gata måndags- och tisdagsvägen i Ersmark, Umeå. Utförandeentreprenaden avser ombyggnad av två gator, ca 1005 m och GC-väg ca 210 m inkl. belysning samt byte av samtliga DRB, avstängnings- och servisventiler samt el och opto.
Tankbeläggning i Västerbottens län
Väg E12 Betsele-Umgransele, E12 Tvärålund-Tegsnäset, väg 363 Hällnäs-Stycksele, väg 363 Fredrikshall-Överrödå. TANK och extruderade markeringsmassor.
Ombyggnad av gata och VA i Umeå
Objektet avser ombyggnad av tre gator, totalt ca 430 m inkl belysning, VA och fjärrvärme. I samband med ombyggnaden ska även el och fiberägare komplettera och bygga om delar av sina ledningsnät.
Anläggande av konstgräsplaner i Umeå
Entreprenad 1 är på Sömmen 1, Nolia Idrottscentrum och avser i huvudsak läggning av nytt konstgräs utomhus på plan 1. Entreprenad 2 avser byte av befintligt konstgräs på Guldskrinet 1, Umeå Energi Arena Sol.
Ny avfart/påfart från E4, Ön i Umeå
Ny avfart/påfart från E4, Ön Umeå.
Anläggande av snödeponi i Bergsboda, Umeå
Arbetena består huvudsakligen av vägar, yta för snödeponi, damm för smältvatten från deponin och diverse el- och belysningsledningar.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Holmsund, Umeå
Objektet avser ombyggnad av två gator inkl VA, totalt ca 330 m inkl. belysning, el och opto.
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg i Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg.
Ombyggnad av park i Umeå
Planerat projekt från investeringsbudget.
Bredbandsutbyggnad i Bussjö/Norrböle, Umeå Energi AB
Entreprenaden omfattar nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter.
Anläggande av park i Umeå
Avser markarbeten för gångvägar, platser för samvaro, lekytor med och utan utrustning, planteringar, belysning samt viss komplettering av dagvatten. En ny gångbro ingår i Djupbäcksängarna.
Anslutning av landström till färja i Umeå hamn
Entreprenaden avser nybyggnad av anläggning för elförsörjning av Wasalines nya färja Aurora Botnia när denna lägger till vid färjepiren. I detta ingår bland annat leverans av 1 st station med mellanspänningsställverk samt 2 st transformatorstationer med inbyggda mellanspänningsställverk och lågspänningsställverk.
Ombyggnad av gata i Holmsund
Planerat projekt från investeringsprogram.
Ombyggnad av gata i Umeå
Planerat projekt från investeringsprogram.
Relining av avloppsledningar i flerbostadshus i Umeå
Stamrenovering genom relining av samtliga spillvattenledningar i bottenplattor inkl golvbrunnar, på Kv Starten 1 o Målet 1. Reliningen skall utföras mellan husen inom fastigheten och avslutas 1 meter utanför fasadliv mot inkoppling till kommunens ledningsnät samt vid första rörskarv/böj ovan bottenplattan.
Bredbandsutbyggnad Bådahällan, Umeå Energi AB
Entreprenaden omfattar nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Nord
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Lokala bullerskärmar längs statliga vägar i norra delen av Västerbottens län
Ca 40 fastigheter i norra delen av Västerbottens län.
Reläskyddsutbyte på transformatorstationer i region Mitt och Norr
5 transformatorstationer i mellersta Sverige och 3 transformatorstationer i Norra Sverige. Reläskyddsutbyte och installation av stationsdator.
Omläggning av asfaltsytor, byte av tätskikt mm i Umeå
Objektet avser Tunnelbacken 1, Umeå, Asfaltomläggning, Tunnelbacken 5, Umeå, Byte av tätskikt garage samt Lustgård 1, Umeå, Asfaltomläggning.
Ny lagringsyta i Umeå Hamn
Umeå Hamn har för avsikt att utföra en 17 000 m2 stor grusad lagringsyta vid Terminal Hillskär inom Umeå Hamn. Ytan är utformad som en triangel.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Umeå
Avser asfaltering av parkering.
Ombyggnad av lekpark i Sävar, Umeå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av Sportlovsparken i Sävar.
Ombyggnad för reducering av rökgaser vid Panna 7 (P7) i Ålidhem, Umeå
Upphandlingen omfattar åtgärder av roster, leverans av rosterblock samt intrimning av panna 7.
Markarbete samt asfaltering vid Dåva kraftvärmeverk
Objektet avser markarbeten och asfaltering på 5 ytor vid Dåva kraftvärmeverk.
Mätning av yt- och grundvatten inom program Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Projekteringsledare för Norrbotniabanan, placering Umeå
Uppdraget pågår till och med 2023-08-15 med option för beställaren att förlänga uppdraget med 1 + 1 +1 år.
Nybyggnad av idrottsplats i Umeå
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Ombyggnad av brunn i Umeå
Installation av dagvattenledningar, brunnar och oljeavskiljare.
Rörarbeten vid Ålidhems värmeverk i Umeå
Uppdraget består i att demontera/riva delar av rörsystemen i Hetvattenhallens fjärrvärmeledningar och delvis ersätta dessa med nya rörledningar och rörkomponenter.
Nybyggnad av plank i Umeå
Uppförande av plank.
Nybyggnad av staket i Umeå
Uppförande av staket.
Nybyggnad av brygga i Umeå
Tidsbegränsat lov för båtbryggor och rivning av kajer t.o.m 2030-06-01.
Rivning av mur i Umeå
Rivning av mur.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Umeå
Nybyggnad av markstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Umeå
Nybyggnad av parkering, uppfyllning och schaktning.
Nybyggnad av småbåtshamn i Umeå
Nybyggnad av småbåtshamn, Marklov för spång till småbåtshamn Norrbyn 4:143.
Nybyggnad av parkeringsplats i Umeå
Nybyggnad av tillfällig parkering t.o.m. 2026-01-15.
Utbyte av överhettare i Dåva 2 kraftvärmeverk, Umeå
Upphandlingen avser utbyte av överhettare, ÖH2/3 och ÖH3, i panna 9, Dåva 2.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Upphandling av konsult projektering bergtunnel, Umeå Energi
Avser bergsbesiktning samt projektering för bergsskrotning samt bergförstärkningsåtgärder såsom bultning, sprutbetong mm.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av laddstolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.