Alla aktuella anläggningsprojekt i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad och rivning av kaj i Umeå
Avser rivning och nybyggnad av kaj med tillhörande oljeledning. En del av arbetet blir också att renovera upp befintlig kaj.
Rivning av elkraftanläggningar och luftledning, Umeå Energi Elnät AB
Entreprenadarbetena omfattar utförande av rivningsarbeten och bortförsel/omhändertagande av material från 3 transformatorstationer samt luftledningar och markkabel i Umeå. Huvuddel 1: Universitetet transformatorstation Huvuddel 2: Ålidhem transformatorstation Huvuddel 3: Mariehem transformatorstation Huvuddel 4: Ålidhem - Mariehem luftledning 45kV Huvuddel 5: Österteg – Ön luftledning 45kV
Nybyggnad av infrastruktur för bostäder i Umeå
Exploatering för nya bostäder.
Återuppbyggnad av brandstation i Holmsund
Återuppbyggnad av brandstation efter brand. Projektet kommer handlas upp tillsammans med återuppbyggnation av vagnhall på Umeås brandstation (2383485).
Återuppbyggnad av vagnhall på brandstationen i Umeå
Rivning och återuppbyggnad av vagnhallen. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med återuppbyggnationen av Holmsunds brandstation (2357111).
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av Dragongatan till cykelgata, delar av Smedsgatan och ny cykelöverfart vid Signalvägen, Dragonparken byggs om. Arbetena innefattar bl.a. nya överbyggnader, nya träd, VA-arbeten, fjärrvärmearbeten, ny belysningsstolpar med armaturer. Arbeten omfattar även åtgärder för att säkerställa tillgänglighet för allmänheten inom och i anslutning till arbetsområdet under byggtiden. Ombyggnaden av Dragongatan avser ca 530 m. Dragonparken byggs om och omfattar ca 5000 m2. Ombyggnaden kommer att ha stor påverkan på intilliggande fastigheter, Dragonskolan, förskola samt allmänhet som rör sig inom området. Vakin förnyar VA-ledningar (stamledningar och Serviser) inom hela arbetsområdet. Entreprenören skall under entreprenadtiden säkerställa funktionerna för dag-, vattenoch spillvattenledningar tills nya ledningar är inkopplade och driftsatta. Omfattningen av VA-arbetet samt projektets färdigställandetider innebär att VA-arbeten antas pågå även under hela vintersäsongen 2024/25.
Ny gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke
Belyst GC-väg längs väg 523 mellan Stöcksjö-Tallskogsväg och idrottsplatsen (där befintlig gc-väg upphör) samt mellan Stamvägen och Norrbäcksvägen. Totalt ca 2 kilometer. Denna delsträcka förläggs på västra sidan av väg 523. Mellan Stamvägen och Norrbäcksvägen förläggs den på östra sidan av väg 523. Nya säkra passager för oskyddade trafikanter ingår.
Avvattningsåtgärder längs vägar i Västerbottens län
Väg 652, 662, 663, 733, 736, 742, 768, 769, 774, 821, 867, 869, 870 och 876. Avvattning/dikningsarbeten.
Nybyggnad av gabioner längs Västra länken i Umeå
Utbyte av gabioner på en sträcka av sammanlagt ca 400 m längs västra länken, E09.
Byte av vägräcken längs E4 vid Västerbottens kustland
Byte av vägräcken längs E4 vid Västerbottens kustland. Utförs under säsong 2024 och 2025.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar i Umeå
Spillvattenledningen längs Mariehemsvägen och Älgvägen i Umeå är i dåligt skick och behöver åtgärdas. Dagvattenledningen har för liten kapacitet och behöver läggas om och bytas till en större dimension. Åtgärder berör dag-, spill- och vattenledningar på en sträcka om ca.1.500 meter. Ledningarna ska förnyas genom relining och läggas om i schakt.
Leverans och installation av en in- och utmatningstransportör vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Objektet avser en slaggutmatare för hantering av slagg och aska från panna 7 (P7) i Ålidhem. Systemet ska transportera slagg från källare till marknivå och distribuera den i lastväxlarflak.
Ny lakvattendamm och ledningar vid Dåva deponi i Umeå
Dåva DAC bygger ny lakvattendamm, pumpstation och ledningar på Dåva deponi i Umeå. Dammen är ca 6000 m2 och ingående ledningssträckning ca 450 m.
Ombyggnation/renovering av gata, VA och gatubelysning i Berghem, Umeås kommun
Avser ny- och ombyggnad, av gata, VA, belysning, el, tele- och optoledningar.
Ombyggnad av pannor i Umeå
Umeå Energi utreder möjligheter att ersätta fossil olja med pulveriserad bränslepellets i sina två största pannor där oljan används som stöd och startbränsle. Detta för att minska koldioxidutsläppen och närma sig målet om fossilfri fjärrvärme.
Projekteringsledare till Norrbotniabanan, placering Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Uppgradering av HVAC-system vid Umeå Energis anläggningar
Projektet omfattar byte av befintliga komponenter, installation av nya energieffektiva värmepumpar och ventilationssystem, samt integration av avancerad styr- och reglerteknik. Entreprenaden omfattar arbeten fördelade på tre anbudsområden för installation, service och underhåll av värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem (HVAC) vid Umeå Energis olika anläggningar. Objektet är beläget i Umeå kommun. Adresser: Dåva: Dåva Energiväg 1 Ålidhem: Doktorsvägen 6 Röbäck: Täktvägen 9
Nybyggnad av cirkulationsplats/rondell i Umeå
Projektet med byggnad av denna cirkulationsplats är ett förberedande arbete för den kommande utbyggnaden av Tomtebo strand etapp 1. Cirkulationsplatsen utförs genom att bygga om befintlig plankorsning Tomtebovägen/ Betongvägen till cirkulation, inklusive tillfällig förbifart som ska användas under byggtiden.
Byte av kabelskåp lokalnät, Umeå Energi Elnät AB
Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar; Huvuddel 1: Haga, Sandbacka 40 st kabelskåp, Huvuddel 2: Mariedal 38 st kabelskåp varav 1 st raseras.
Ombyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Hörnefors
Vatten- och avloppsledningar i Pilgatan och Österlånggatan samt anslutande gator ska förnyas med schakt och schaktfria metoder. I samband med VA-arbeten ska påverkade ytor återställas.
Rasering av luftledningar, ny nätstation samt utförande av markledning, Fagerheden Umeå
Entreprenaden omfattar rasering av en luftledning och stolpstation/nätstation samt uppförande av 3 nya nätstationer inklusive markförläggning av ny kabel, 10 kV samt 1 kV.
Markentreprenad vid Kv Tegeslagaren i Umeå
Entreprenaden avser markarbeten för 66 carportplatser, demontering av befintliga motorvärmarplatser, komplettering av VA samt hårdgjorda ytor.
Restaurering av väganknutna kulturmiljöobjekt inom Västerbottens län
Omfattar väganknutna kulturmiljöobjekt som kilometerstolpar och milstenar. Arbeten ska utföras inom Umeå, Nordmaling, Robertsfors och Skellefteå kommuner.
Byggledare tunnel till Norrbotniabanan, placering Umeå
Byggledare tunnel för tunneln genom Ersmarksberget.
Byte av kulvert samt undercentral vid bostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att byta kulvert samt undercentral på Kuratorn 1, Tvistevägen.
Ombyggnad av lekplatser i området Ersmark i Umeå
Avser ombyggnad av lekplatser i området Ersmark. Ombyggnaden innefattar arbeten med mark, montering av lekutrustning, avverkning träd, plantering buskar, bygge av träspång och ny belysning.
Fackgranskning av konstruktionsredovisning avseende bro för Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Byggledare mark till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Utbyte av styrsystem i elpannor i Ålidhem och Ersboda, Umeå Energi AB
Avser styrsystem till elpannor i fjärrvärmeproduktion på Ålidhem och Ersboda, Umeå. Nytt 10kV ställverk för anläggningen på Ålidhem.
Vindkrafts- och solenergiutredning, Umeå kommun m fl
Det huvudsakliga syftet med utredningen är att den ska utgöra ett användbart planeringsunderlag inför revidering av Umeåregionens gemensamma vindkraftsplan.
Leverans av teknikhus till bredbandsutbyggnad för Umeå Energi
Upphandlingen avser leverans av 2 stycken prefabricerade Teknikhus som ska användas för bredbandsutbyggnad till Umeå Energi.
Byggledare inom byggnadsverk Bro till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Byte av rensgaller vid reningsverk i Obbola, Umeå
Avser byte av rensgaller i Obbola.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).