Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (6)
Ljungby (16)
Markaryd (14)
Tingsryd (18)
Växjö (25)
Älmhult (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Älmhult-Hässleholm
Kontaktledningsupprustning och AT. Ca 7 mil lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Växjö
Väglängd ca 1 240 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Basunderhåll väg med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av väg 25 mellan Hovmantorp-Lessebo
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, 6,3 km lång sträcka. 7,2 km lång gc-väg ska anläggas mellan Hovmantorp-Lessebo. Viltstyrning, nytt påfartsfält. Faunastängsel och 4 olika faunapassager.
Underhåll av värmeverk i Ljungby
Avser konstruera, tillverka och leverera en ny stoftcyklon likt den befintliga och att under den planerade revisionsperioden demontera den befintliga och installera den nya till anläggning FP3 (flispanna) vid Ljungsjöverket i Ljungby.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd. 450 m lång gc-väg mellan Delary-Ryfors skola ingår.
Ny 400 kV-station i Hageskruv
Hageskruv, ny 400 kV-station
Nya faunaåtgärder längs väg 25 mellan Lessebo-Eriksmåla
Väg 25 mellan Lessebo-Eriksmåla (ca 13 km). Tre planskilda passager för medelstora djur vid vattendrag, torrtrummor under vägen, passage i plan med ITS-lösning, viltövergångsställe, faunastängsel, viltuthopp.
Nya faunaåtgärder längs väg 25 mellan Växjö-Hovmantorp
Väg 25 mellan Växjö-Hovmantorp (ca 23 km). Nya faunapassager, en faunabro mellan Risinge och Furuby, planskild passage vid Kårestadsån, upprustning av 4 st befintliga koportar, stängselåtgärder, ombyggnad av pendlarparkering vid Risinge.
Nybyggnad av bussdepå i Växjö
Planer finns för nybyggnad av elbussdepå för stadsbussar i Växjö.
Exploatering av nytt industriområde i Växjö
Avser nybyggnation av anläggningar för VA, fjärrvärme, el samt nyanläggning av gator, park-/naturmark mm.
Nybyggnad av gångbro över järnväg i Växjö
Gångbro i trä. Rivning av befintlig gångbro, ny gångbro med belysning. Kust till Kustbanan, Bandel 821, km 238+200 – km 238+500.
Viltanpassade åtgärder längs E4 mellan Sjöboda-Ryd
Ca 8 km lång sträcka, viltpassager, faunaskärmar på broar samt anpassning av viltstängsel. Befintliga broar som ingår är bro 7-587-1 vid Hornsborgs gård, broarna 7-564-1 och 7-564-2 vid Sjöboda rastplats samt Trafikplats Hornsborg. Projektet innebär att klövdjursanpassa befintliga passager längs E4 i Småland så att barriären minskar för klövvilt.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Anläggande av gata och Va- ledningar.
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Nybyggnad av konstgräsplan i Markaryd
Avser nybyggnad av konstgräsplan 11 manna, Strömsborg Markaryd.
Utbyggnad av gator för kollektivtrafikfält, Växjö
Avser utbyggnad av gata för kollektivtrafik, Sandsbrovägen/Linnégatan i Växjö
Utbyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde i Arenastaden, Växjö
Utbyggnad av bostadsområde, Öjaby 4:3, 20:1 och Bergkvara 6:1
Upphandling av Kortslutningsförstärkning 50 kV, Växjö Energi Elnät
Avser kortslutningsförstärka 50 kV ledning på ledningssträckan mellan F3 Norre mark - F4 genom utbyte av samtliga isolatorkedjor samt infästningar för dessa.
Exploatering av nytt bostadsområde i Växjö
Exploatering av nytt område. Planeras för 26 nya villatomter och två tomter med flerbostadshus, Nybyggnad Id: 1002582
Drift av bredbandsnät i Hovets byanät
Omfattar installation av den aktiva utrustningen, drift av bredbandsnätet, härefter kallat ”Nätet”, och tillhandahållande av tjänster i området som är avgränsat enligt karta
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Nybyggnad av konstgräsplan i Tingsryd
Avser nybyggnad av konstgräsplan, 11 manna vid Tingsryd united. Belysning. Id 2071006
Exploateringsarbeten för nytt planerat industriområde, Alvesta
Planer i tidigt skede som ej är beslutade.
Byte av konstgräs på fotbollsplan, Växjö
Avser byte av konstgräs på 2 fotbollsplaner, Norremark och C-plan Värensvallen.
Installation av solcellsanläggning Växjö
Installation av solcellsanläggning vid Häringetorp avfallsanläggning.
nybyggnad av förråd i Ljungby
Avser nybyggnad av 2st förrådsbyggnader med markarbeten så som schaktning, markplanering, ledningsarbete, DV-hantering, asfaltering m.m. Hus 01 skall inrymma carport samt reservkraftverk. Hus 02 skall inrymma avloppspump, vattentankar, vattenmätare, grovtvätt m.m. Byggnaden ska lokaliseras på Ljungby Avloppsreningsverk.
Utbyggnad av fiberutbyggnad i Åseda
Förläggning av fiberkanalisation samt inblåsning av fiber, Uranäs-Pikabö.
Anslutning av kommunalt VA i bostadsområde i Växjö
Syftet med planläggningen av Hagavik är att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende. Byggstart för etapp 3 kan ej anges.
Anslutning till kommunalt VA i bostadsområde i Växjö, etapp 4
Syftet med planläggningen är att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende. Byggstart tidigast sommar 2018. Kostnad okänd.
Anläggande av ny begravningsplats i Växjö, etapp 1
Avser anläggande av en ny begravningsplats med olika gravskick för askgravar och omfattar: *markarbeten för nyanläggning av utvalda gravkvarter, gångstråk och serviceplatser. *el-arbeten för ny belysning och kraftuttag. * byggnadsarbeten för tomtavgränsning med staket och entréportaler Objektets läge: Torparängens begravningsplats Minnesvägen, 352 33, Växjö kommun
Reparation av bro vid Hjärtenholm nordöst om Alvesta
Byte av tätskikt och grundavlopp.
Reparation av bro över Helige å på väg 23 vid Huseby
Byte av tätskikt, betongreparationer på skivpelare, frontmurar och vingmurar. Komplettering av broräcke med styrbalkar.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 2
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult. Arbetet omfattar projektering, utbyte/relining, återställning. Sträckan som ska bytas ut i detta projekt är belägen söder om bäck Rössmåla och ner till vägöverfart till bergbrottet i Trehörna. Etapp 2 omfattar ca 200 m.
Utbyte av havererad axialfläkt TA1.1 till ny Radiafläkt vid Sandviksverket, Växjö
Avser installera/ersätta havererat tilluftsaggregat i Pannhus Sandvik 1 i Växjö. Befintlig axialfläkt ersätts med radialfläkt med anslutning till befintlig ventilationskanal. Elektriska arbeten utförs i internt projekt
Åtgärder strandpromenaden, Ryd
Upptagen i investeringsbudget 2021
Belysning vid konstgräsplan i Tingsryd
Avser belysning för breddfotboll. Material till belysningsanläggningen samt installation och montering ,Tingsryd United. Konstgräsplan Id: 2055155
Ombyggnad av fördelningsstation i Växjö
Avser attbyta ut apparater i en fördelningsstation och omfattar tillverkning, provning och leverans av 50 kV apparater.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd för åtta vindkraftverk på fastigheterna torstensmåla 1:39, karsahult 1:33, kuppersmåla 1:24, skåramåla 1:47, torstensmåla 1:32.
Ombyggnad av fördelningsstation i Växjö
Avser ombyggnad av transformatorbyggnad samt installation av transformator 50/10 kV.
Upprustning av lekplatser Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2021-2023
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) - för genomförande av detaljplan kattesjön.
Nybyggnad av utfart i Alvesta
Marklov för anläggande av utfart.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Älmhult
Nybyggnad - plank - bullerskydd vid uteplats Älmhults-slätthult 9:1,Sånnaböke 1:272,Vega 4,Vega 9,Pallander 7,Frigg 14,Diana 5,Vega 6.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation - n155774 norragården.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation - ulriksmåla.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Markaryd
Bygglov för uppförande av idrottsanläggning/minigolfbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Bygglov för uppförande av transformatorstation Vislanda 25:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av anläggning samt rivning.
Nybyggnad av belysningsmast i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av mast/belysning.
Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tingsryd
Ansökan om bygglov för multisportplan.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tingsryd
Ansökan om bygglov för padelbana.
Nybyggnad av ställverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tingsryd
Ansökan om bygglov för två padelbanor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av padelbana.
Nybyggnad av biogasanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov tankstation för biogas.
Nybyggnad av mur i Växjö
Uppförande av stödmur.
Ombyggnad av resecentrum, Hovmantorp
Avser ombyggnad av busstationen i centrala Hovmantorp med bl.a. förändrad gc-väg och hållplatsutformning.
Tillbyggnad av idrottsplats i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av idrottsanläggning.
Service av generatoraggregat, Växjö Energi
Avser service av generatoraggregat. Generator ABB GBA 1250LD
Laddstolpar för elcyklar vid flerbostadshus, i Växjö
Laddstation elcyklar, nytt grönområde.
Upphandling för POSCLIMB-prepare och POSCLIMB, Växjö
Leverans av experttjänster kopplade till utveckling av värdekedja för koldioxidinsamling, transport och lagring för VEAB Sandviksverket i Växjö. Avtalstid 1 år 8 månader
Ny utemiljö vid flerbostadshus i Lessebo
Avser utförande av utemiljö.
Tillgänglighetsanpassning av lekplatser i Ljungby
Tillgänglighetsanpassning lekplatser, Upptaget i investeringsbudget 2021-2024.
Ombyggnad del av gata i Tingsryd
Avser ombyggnad av parkering och trottoarer mm på Storgatan i Tingsryd mellan Hantverksgatan och Värendsgatan. rivning av asfalt trottoarer, breddning av trottoar östra sidan till GC-väg, plattsättning av trottoar västra sidan.
Förberedande markarbeten vid flerbostadshus, i Växjö
Förberedande mark- och elarbete vid garage och parkering för att senare montera laddstolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.