Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (5)
Ljungby (12)
Markaryd (5)
Tingsryd (5)
Växjö (11)
Älmhult (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Ljungby
Väglängd ca 1385 km. 4 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Grevaryd-Alvesta-Hässleholm-Eslöv-Tornhill.
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby.
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Ny gc-väg längs väg 555 mellan Hovdinge-Mjälen ingår (samarbetsprojekt med Trafikverket). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 2 Id: 1606412
Nybyggnad av parkeringshus i Ljungby
Avser nybyggnation av parkeringshus med plats för 276 bilar, varav 36 platser på översta planet ska förberedas för elbilsladdning vid Ljungby Lasarett. Sydost om korsningen klockaregårdsgatan och kungshögsgatan.
Exploatering för nytt verksamhetsområde, Bäckaslöv, Växjö, etapp 2:2
Avser anläggande av nya gator, va-ledningar, elledningar samt en ny stadsdelspark.
Exploatering av nytt industriområde i Växjö
Avser nybyggnation av anläggningar för VA, fjärrvärme, el samt nyanläggning av gator, park-/naturmark mm.
Nybyggnad av vätgastankstation i Ljungby
Avser nybyggnad av en grön vätgastankstation i Ljungby. Stationen placeras vid E4:an i Ljungby och målsättningen är att det ska vara Kronobergs första fullskaliga gröna vätgastankstation som riktar sig till både tung och lätt trafik.
Ny biobränslepanna i Uppvidinge
Avser ny biobränslepanna i Uppvidinge.
Nybyggnad av vägport under väg 23 i sydöstra Åseda
Vägport inklusive gc-väg i porten för planskild förbindelseväg under väg 23.
Utökning av biogasanläggning i Alvesta
Alvesta Biogas planerar att utöka sin produktion under kommande år genom att investera i en större uppgraderingsanläggning för rening av producerad rågas. Samtidigt byggs också större lagringsbehållare och en inbyggnad av biobädden för att minimera luktolägenheter från anläggningen.
Utökning av brunnar och reningsanläggningar i Alvesta
Alvesta Biogas planerar att utöka sin produktion under kommande år genom att investera i en större uppgraderingsanläggning för rening av producerad rågas. Samtidigt byggs också större lagringsbehållare och en inbyggnad av biobädden för att minimera luktolägenheter från anläggningen.
Uppförande av en mediacentral i västra delen av Sigfridsområdet i Växjö
Avser uppförande av ny byggnad inklusive tillhörande installationer för mediaförsörjning av elkraft, värme, varmvatten samt kallvatten för västra delen av Sigfridsområdet i Växjö.
Nybyggnad av parkeringshus i Ljungby
Nybyggnad av parkeringshus.
Exploateringsarbete för styckebyggda/enbostadshus bostäder i Tingsryd
Tidiga planer. Nytt exploateringsområde med va-ledningar och vägar för enbostadshus.
Anläggande av automatiserad vattenstyrning i parker, Växjö kommun
Planer finns att automatisera styrning av vattenhanteringen inom Växjö kommuns parkdrift, i syfte att enkelt kunna reglera samt kontrollera styrningen utan mänskliga resurser i fält med hjälp av smarta sensorer.
Nybyggnad av gator och VA, Alvesta kommun
Avser nybyggnad av gator med en total längd på cirka 1050 meter med tillhörande ledningssystem och terrassering av kvartersmark på cirka 41 500 kvm. Objektet ligger i nordöstra delen av Alvesta tätort.
Om och nybyggnad av va-ledningar, Växjö
Avser om- och nybyggnad av va och fjärrvärmeledningar samt ombyggnad och nyläggande av kablage och tomrör för eldistribution och fiber. Fagerbäcksrondellen Växjö.
Renovering av vägbroar, Växjö
Renoveringsentreprenad av två vägbroar på PG Vejdes väg(780-1024-1) och på Mörners väg(780-2061-1).
Nytt industriområde i Ljungby
Avser industriområde på ca 10 hektar.
Exploateringsarbeten för industriområden i Älmhult
Avser exploateringsarbete för industriområde i Älmhult.
Markundersökning och ev sanering av mark i Alvesta
Ev sanering av förorenad mark. Objektet ligger i Alvesta centralort.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Planer för ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Ryd. En kapacitetshöjning.
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Tillbyggnad av vattentäkt/ledningsåtgärder m m i Växjö
Utredning pågår. Byggstart tidigast 2019. Brunnar och infiltrationsanläggning vid vattenverk. Omfattar även pumpstation. Ev. sjöledning. Tvist gällande markfrågor föreligger. Vissa ledningsarbeten utföres i egen regi.
Nybyggnad av tankpark i Markaryd
Nybyggnad av tankpark.
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Tidigt skede. Inga beslut fattade. Utredning. Upptaget i verksamhetsplan avseende vatten och avlopp.
Ny bergvärmeanläggning till reningsverk i Lessebo
Byte av system för uppvärmning från värmepump som tar energi från utgående avloppsvatten till bergvärmepump med tillhörande borrhål. Ny uppvärmning av byggnad 6 som innehåller verkstadslokaler samt förråd. Lokalerna ska kompletteras med vätskeburen värme med matning från befintligt värmesystem. Indragning av kallvatten, samt avlopp till byggnad 6.
Anslutning av kommunalt VA i bostadsområde i Växjö
Syftet med planläggningen av Hagavik är att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 4
Avser att byta vattenledning mellan Kvarnamåla-Urshult. Etapp4 omfattar byte av ca 2,5 km vattenledning.
Tillbyggnad av kyrkogård i Ljungby
Avser fler gravplatser. Så som kistgravplats och askgravplats.
Tillbyggnad av kyrkogård i Ljungby
Avser fler gravplatser. Såsom urngravplatser och askgravplatser.
Ombyggnad av el & styr i avloppsreningsverk i Vislanda
Upptaget i kommunens investeringsplan. Omfattar även åtgärder för slamhanteringen.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Alvesta
Avser ny biobädd och kväverening vid Alvesta reningsverk. Anläggningen finns i Alvesta tätort.
Nybyggnad av bensinstation i Lessebo
Ansökan om bygglov nybyggnad + rivning.
Ombyggnad av korsningar längs väg 31 i Lenhovda och Norrhult
Paket väg 31/väg 960 i Lenhovda och väg 31/väg 913 i Norrhult. Breddning av korsningarna för att bygga ett vänsterkörfält i vardera korsning.
Ombyggnad av ventilation i avloppsreningsverk i Tingsryd
Avser ventilation och värme till Tingsryds avloppsreningsverk. Ventilationen är delvis ur funktion och måste byggas om från grunden.
Utemiljö - trappa, dränering och stödmurar vid slänt vid skola i Markaryd
Projektet avser bl a ny trappa med räcken mot dammarna, cykelställ, L-stöd för att förhindra att massor rasar ner mot gångstråket samt dagvattenhantering och dränerande åtgärder vid lekytorna för att förhindra att stora vattenflöden ner i slänten. Staketet utmed gångstråket rivs och ersätts med nytt i och med montage av L-stöd samt ny stolpbelysning.
Tillbyggnad av godsmottagning i Älmhult
Tillbyggnad av industribyggnad - godsmottagning.
Ombyggnad av bro på E4 norr om Markaryd
Byte av brons övergångskonstruktion på norra brosidan.
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd, Delområde B
Delområde B Kronoberg och Blekinge län. Beställaren har option att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
Byte av fasad på vattenverk i Lessebo
Ansökan om bygglov utvändig ändring.
Grönytor nytt indutriområde i Eka i Ljungby
Investeringsbudget 2021-2024. Grönaytor vid nytt industriområde.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Ljungby
Fasadändring av drivmedelsanläggning.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Älmhult
Planerat projekt. Installation av laddstolpar för elbil och cyklar.
Installation av laddstolpar i Växjö
Planerat projekt Installation av pladdstolpar.
Installation av laddstolpar i Växjö
Avser laddstolpar till bil.
Utbyte av värmepump, Lessebo reningsverk
Avser byte av system för uppvärmning från värmepump som tar energi från utgående avloppsvatten till bergvärmepump.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).