Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (7)
Lessebo (2)
Ljungby (20)
Markaryd (12)
Tingsryd (6)
Växjö (18)
Älmhult (27)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Sjöatorp-Alvesta Väst
Ca 3 km. 9 meter bred. Mittseparering. Två nya trafikplatser ska byggas; trafikplats Alvesta Väst (väg 25/707) och trafikplats Hjortsberga. Ny bro över järnvägen samt rivning av befintlig järnvägsbro. Ny bro över Skaddeån. Parallellvägnät.
Nybyggnad av bussdepå i Växjö
Nybyggnad av elbussdepå för stadsbussar i Växjö.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Växjö
Väglängd ca 1 240 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Basunderhåll väg med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby.
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 2 Id: 1606412
Nybyggnad av värmeverk i Uppvidinge
Avser ny biobränslepanna i Uppvidinge.
Ny 400 kV-station i Hageskruv
Hageskruv, ny 400 kV-station
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper.
Rening av Norra Bergundasjön i Växjö
Tidigt skede..Igångsättning tidigast om 5 år och uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vägport under väg 23 i sydöstra Åseda
Vägport inklusive gc-väg i porten för planskild förbindelseväg under väg 23.
Nybyggnad av vindkraftverk i Deranäs, Ljungby
Planer finns för nybyggnad av 1-3 vindkraftverk.
Exploatering av nytt industriområde i Växjö
Avser nybyggnation av anläggningar för VA, fjärrvärme, el samt nyanläggning av gator, park-/naturmark mm.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Exploatering av nytt verksamhetsområde, Furulund Älmhult. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper Nybyggnad av bostäder: 2024666
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Avser 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Viltanpassade åtgärder längs E4 mellan Sjöboda-Ryd
Ca 8 km lång sträcka, viltpassager, faunaskärmar på broar samt anpassning av viltstängsel. Befintliga broar som ingår är bro 7-587-1 vid Hornsborgs gård, broarna 7-564-1 och 7-564-2 vid Sjöboda rastplats samt Trafikplats Hornsborg. Projektet innebär att klövdjursanpassa befintliga passager längs E4 i Småland så att barriären minskar för klövvilt.
Exploatering av handel och bostadsområde i Alvesta
Exploatering av område för bostäder, handel, verksamheter, kontor, park, natur och gata. Nybyggnad Id 2092800
Exploateringsarbete för styckebyggda/enbostadshus bostäder i Tingsryd
Tidiga planer. Nytt exploateringsområde med va-ledningar och vägar för enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ljungby
Avser nybyggnad av 2st förrådsbyggnader med markarbeten så som schaktning, markplanering, ledningsarbete, DV-hantering, asfaltering m.m. Hus 01 skall inrymma carport samt reservkraftverk. Hus 02 skall inrymma avloppspump, vattentankar, vattenmätare, grovtvätt m.m. Byggnaden ska lokaliseras på Ljungby Avloppsreningsverk.
Ny 50kV kabell till station i Växjö
50 kV kabel från luftledning till Gemla (GLA-).
Ny station i Uppvidinge
ÅDAI Ny 50/10 kV stn
Utbyggnad av gator för kollektivtrafikfält, Växjö
Avser utbyggnad av gata för kollektivtrafik, Sandsbrovägen/Linnégatan i Växjö
Exploatering av nytt bostadsområde i Växjö
Exploatering av nytt område. Planeras för 26 nya villatomter och två tomter med flerbostadshus, Nybyggnad Id: 1002582
Upphandling av Kortslutningsförstärkning 50 kV, Växjö Energi Elnät
Avser kortslutningsförstärka 50 kV ledning på ledningssträckan mellan F3 Norre mark - F4 genom utbyte av samtliga isolatorkedjor samt infästningar för dessa.
Utbyte av värmepump, Lessebo reningsverk
Avser byte av system för uppvärmning från värmepump som tar energi från utgående avloppsvatten till bergvärmepump.
Angöring Norr, Växjö stationsområde
Avser en plats att hämta och lämna resenärer, samt nybyggnad av cykelparkering.
Nybyggnad av busshållplatser och pendlarparkering mellan Moheda-Ör
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö. Ny bussomstigningspunkt för två bussar samt en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 30 och länsväg 738. Ingår i SÅS 5.
Byte av utrustning i Alvesta
Byte av systemtransformator i Alvesta samt byte av kontrollutrustning.
Anläggande av bussgata för stadsbussar, Växjö stationsområde
Avser att b.la anlägga en bussgata , väderskydd och bredare trottoarer.
Sanering av mark i Älmhult
Avser sanering av förorenad mark.
Sluttäckning av deponi i Tingsryd
Sluttäckning av deponi. Uppskattad byggstart.
Reparation av bro vid Hjärtenholm nordöst om Alvesta
Byte av tätskikt och grundavlopp.
Åtgärder strandpromenaden i Ryd
Avser nyinstallation av belysningssystem på elljusspår i Ryd. Projektet inkluderar även rivning av befintliga belysningspunkter utmed spåret.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 2
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult. Arbetet omfattar projektering, utbyte/relining, återställning. Sträckan som ska bytas ut i detta projekt är belägen söder om bäck Rössmåla och ner till vägöverfart till bergbrottet i Trehörna. Etapp 2 omfattar ca 200 m.
Utbyte av havererad axialfläkt TA1.1 till ny Radiafläkt vid Sandviksverket, Växjö
Avser installera/ersätta havererat tilluftsaggregat i Pannhus Sandvik 1 i Växjö. Befintlig axialfläkt ersätts med radialfläkt med anslutning till befintlig ventilationskanal. Elektriska arbeten utförs i internt projekt
Installation av solcellsanläggning Växjö
Installation av solcellsanläggning vid Häringetorp avfallsanläggning.
Belysning vid konstgräsplan i Tingsryd
Avser belysning för breddfotboll. Material till belysningsanläggningen samt installation och montering ,Tingsryd United. Konstgräsplan Id: 2055155
Ombyggnad av fördelningsstation i Växjö
Avser attbyta ut apparater i en fördelningsstation och omfattar tillverkning, provning och leverans av 50 kV apparater.
Tillbyggnad av kyrkogård i Ljungby
Utvidgning av kyrkogård.
Nybyggnad av mur i Älmhult
Utvändig ändring - stödmur vid rabatt och port.
Ombyggnad av isbana i Älmhult
Ändrad användning, isbana på parkeringsyta, tillfällig åtgärd t.o.m. 2022-03-31.
Nybyggnad av bostadstomter i Ljungby
Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare två bostadstomter.
Nybyggnad av mur i Ljungby
Uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Ljungby
Uppförande av plank.
Nybyggnad av plank i Växjö
Uppförande av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) för uppehållsyta för elever samt angöringsplatser för busstrafik.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning).
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av järnväg i Älmhult
Nybyggnad - varmgångs- och tjuvbromsdetektor.
Nybyggnad av plank i Ljungby
Nybyggnad av cykelskjul, uppförande av plank samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Älmhult
Plank Stenbrohults-björnhult 1:8,1:40.
Nybyggnad av plank i Älmhult
Plank Stenbrohults-björnhult 6:2,Stenbrohults-gölshult 1:43.
Nybyggnad av plank i Älmhult
Plank Stenbrohults-gölshult 1:27,12:9.
Nybyggnad av plank i Älmhult
Plank Stenbrohults-kvarnatorp 1:129.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Nybyggnad av förrådstält, anläggande av parkeringsplatser och sänkning av markyta.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ljungby
Nybyggnad av två utomhuspadelbanor med tillhörande förråd/teknikrum.
Nybyggnad av markanläggning i Älmhult
Nybyggnad betongfickor.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad transformatorstation - n 155796.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation (n15371).
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad transformatorstation n157604 paradiset 4.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation, ny parkeringsplats samt ljus- och skyltanordning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Älmhult
Nytt plank vid uteplats, Nybyggnad plank Stenbrohults-värpeshult 2:27,1:24,2:42.
Nybyggnad av plank i Älmhult
Nytt plank vid uteplats.
Nybyggnad av motorstadion i Ljungby
Anläggande av endurobana.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov nybyggnad - transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Älmhult
Bygglov för mur, betongfickor.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av anläggning samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av belysningsmast i Alvesta
Bygglov för uppförande av belysningsmast.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Markaryd
Bygglov för uppförande av idrottsanläggning/minigolfbana.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Alvesta
Bygglov för uppförande av padelbanor.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Markaryd
Planer finns för installation av laddstolpar.
Grönområde vid bostadsområde i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Grönområde vid bostadsområde sågverket

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.