Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (2)
Lessebo (2)
Ljungby (5)
Markaryd (6)
Tingsryd (4)
Växjö (16)
Älmhult (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk i Växjö
Avser 11 st vindkraftverk om 2-3,5 MW generatoreffekt vardera.
Nybyggnad av parkeringshus Växjö
Avser nybyggnad av parkeringshus med 520 p-platser, inklusive platser för elbilar och ca 100 platser för cyklar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Marhult, Uppvidinge kommun
Avser 7 stycken x V150, 4,5 MW, 185 meter totalhöjd.
Nybyggnad av parkeringshus i Ljungby
Avser nybyggnation av parkeringshus med plats för 276 bilar, varav 36 platser på översta planet ska förberedas för elbilsladdning vid Ljungby Lasarett. Sydost om korsningen klockaregårdsgatan och kungshögsgatan.
Exploatering inför nytt bostadsområde i Växjö
Avser nybyggnation av anläggningar för VA, fjärrvärme, el och kanalisation för fiberoptisk kabel, samt nyanläggning av gator, park-/naturmark mm.
Nybyggnad av bilprovning i Växjö
Avser nybyggnad av en besiktningsstation samt höglager, verkstad, Opus, utlastning och kontor.
Nybyggnad av vätgastankstation i Ljungby
Avser nybyggnad av en grön vätgastankstation i Ljungby. Stationen placeras vid E4:an i Ljungby och målsättningen är att det ska vara Kronobergs första fullskaliga gröna vätgastankstation som riktar sig till både tung och lätt trafik.
Ny biobränslepanna i Uppvidinge
Avser ny biobränslepanna i Uppvidinge.
Nybyggnad av vägport under väg 23 i sydöstra Åseda
Vägport inklusive gc-väg i porten för planskild förbindelseväg under väg 23.
Nybyggnad av vindkraftverk i Deranäs, Ljungby
Planer finns för nybyggnad av 3 vindkraftverk.
Torgyta utanför nya kommunhuset i Växjö
Projektet avser torgyta utanför nya kommunhuset.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Avser 1 vindkraftverk.
Uppförande av en mediacentral i västra delen av Sigfridsområdet i Växjö
Avser uppförande av ny byggnad inklusive tillhörande installationer för mediaförsörjning av elkraft, värme, varmvatten samt kallvatten för västra delen av Sigfridsområdet i Växjö.
Om- och nybyggnad av Va-ledningar, Växjö
Avser om- och nybyggnad av va och fjärrvärmeledningar samt ombyggnad och nyläggande av kablage och tomrör för eldistribution och fiber. Fagerbäcksrondellen Växjö.
Ny station i Uppvidinge
ÅDAI Ny 50/10 kV stn
Ny 50kV kabell till station i Växjö
50 kV kabel från luftledning till Gemla (GLA-).
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Nybyggnad av rondell och gata vid Södra Hagavik, Växjö
Avser anläggande av rondell, gator och va-ledningar.
Nybyggnad av brandstation i Vislanda, Alvesta kommun
Avser nybyggnad av brandstation i Vislanda, Vetlanda kommun.
Utbyggnad av överföringsledningar i Ljungby
Avser överföringsledning för dricksvatten och avloppsvatten mellan orterna Kånna och Bäck. Kommer bli cirka 5 km lång och kopplas till vattenverk och reningsverk i Ljungby via Kånna.
Nybyggnad av busshållplatser och pendlarparkering mellan Moheda-Ör
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö. Ny bussomstigningspunkt för två bussar samt en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 30 och länsväg 738. Ingår i SÅS 5.
Markundersökning och ev sanering av mark i Alvesta
Ev sanering av förorenad mark. Objektet ligger i Alvesta centralort.
Bullerskydd av uteplatser längs Södra stambanan, etapp 2
Inom Älmhult, Alvesta, Växjö och Sävsjö kommuner, region Syd.
Nybyggnad av tankpark i Markaryd
Nybyggnad av tankpark.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 4
Avser att byta vattenledning mellan Kvarnamåla-Urshult. Etapp4 omfattar byte av ca 2,5 km vattenledning.
Ombyggnad vid fördelningsstation i Växjö
Avser mark-, montage- och elentreprenad i befintlig fördelningsstation.
Anläggande av ny deponicell på Häringetorp, Växjö kommun
Avser anläggande av nya deponiytor på Häringetorps avfallsanläggning. Yta för icke farligt avfall: 10 000 kvm Yta för farligt avfall: 1000 kvm Option finns för ytterligare yta på 1500 kvm för farligt avfall.
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Dihult, Älmhults kommun
Avser utbyggnad av infrastruktur för nytt bostadsområde i Dihult, Älmhults kommun.
Leverans och byte av krafttransformator i Växjö
Leveransen omfattar konstruktion, tillverkning, transport, uppställning och montage samt provning till driftfärdigt skick av ny krafttransformator som anges i förfrågningsunderlaget i steg 2.
Nybyggnad av va-ledning i Markaryd
Avser att dra vatten och avlopp till befintliga byggnader.
Tillbyggnad av kyrkogård i Ljungby
Avser fler gravplatser.
Ombyggnad av korsningar längs väg 31 i Lenhovda och Norrhult
Paket väg 31/väg 960 i Lenhovda och väg 31/väg 913 i Norrhult. Breddning av korsningarna för att bygga ett vänsterkörfält i vardera korsning.
Nybyggnad av bensinstation i Lessebo
Ansökan om bygglov nybyggnad + rivning.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 3
Avser att byta vattenledning mellan Kvarnamåla-Urshult. Etapp 3 omfattar byte av ca 3 km vattenledning.
Installation av brandskydd vid Sandviksverken Växjö
Avser sprinklerinstallationer och branddetektering i turbinhallar för Sandvik 2 och 3.
Utemiljö - trappa, dränering och stödmurar vid slänt vid skola i Markaryd
Projektet avser bl a ny trappa med räcken mot dammarna, cykelställ, L-stöd för att förhindra att massor rasar ner mot gångstråket samt dagvattenhantering och dränerande åtgärder vid lekytorna för att förhindra att stora vattenflöden ner i slänten. Staketet utmed gångstråket rivs och ersätts med nytt i och med montage av L-stöd samt ny stolpbelysning.
Ombyggnad av bro på E4 norr om Markaryd
Byte av brons övergångskonstruktion på norra brosidan.
Ombyggnad av bro på väg 648 sydöst om Ryd
Byte av delar av brons slitbetong.
Ombyggnad av bro på väg 913 i Klavreström väster om Norrhult
Byte av kantbalkar, tätskikt och broräcken.
Tillbyggnad av åkeri i Lessebo
Avser tillbyggnad av åkeri i Lessebo.
Anläggande av utemiljö i Markaryd
Anläggande av trädgård.
Åtgärder stationsområdet, Tingsryd
Upptagen i investeringsbudget 2022.
Sprinklersystem brand för lastmaskiner
Avser leverans och installation av brandsläckningssystem för motorutrymmen till fem (5) stycken lastmaskiner. Lastmaskinerna är placerade enligt följande: - 2 i Älmhult (1 Ljungby L18 och 1 Volvo L120D) - 2 i Växjö (1 Liebherr 556 och 1 Volvo L120F) - 1 i Tingsryd (1 Ljungby L15)

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).