Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (2)
Ljungby (29)
Markaryd (10)
Tingsryd (12)
Växjö (18)
Älmhult (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Alvesta
Avser 22 stycken ca 210 m höga vindkraftverk med en effekt på 4,5 MW vardera.
Nybyggnad av triangelspår i Alvesta
Ca 400 meter långt triangelspår samt ett mötes-/förbigångsspår vid vid Blädingevägen.
Ombyggnad av bangården i Älmhult
Spår 3 förlängs norrut och spår 4 ansluts till Olofströms-banan.
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering. Korsningen med väg 692 stängs och vägen ansluts istället till väg 697 via en planskildhet som även ska fungera som viltpassage samt planpassage för oskyddade trafikanter.
Nybyggnad av överföringsledning i Ljungby
Avser ny överföringsledning mellan Ljungby och Tannåker.
Nybyggnad av vindkraftverk i Åseda
Avser ca 26 vindkraftverk.
Utbyggnad av överföringsledningar Bollstad- Ljungby.
VA-plan överförningsledning Ljungby - Bolmsö (Tannåker). Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av bef. allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Etapp 2 Id: 1606412
Nybyggnad av vindkraftspark i Skäckarp, Alvesta kommun
Omfattar 20 ver. Prekvalificering gällande entreprenad för anläggande av vägar, kranplan och gjutning av fundament. Senare kommer förfrågan gällande elnät och fibernät att lämnas ut.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd. 450 m lång gc-väg mellan Delary-Ryfors skola ingår.
Ny fliseldad pannanläggning i Ljungby
Avser leverans av 6 MW fliseldad pannanläggning FP6 vid industriområdet Karlsro i Ljungby.
Ombyggnad till cirkulationsplatser längs väg 30 i Växjö
Två befintliga korsningar ska byggas om; trafikplats Öjaby och korsningen mellan rv 30 och väg 719/Nylandavägen. Ny planskild gång- och cykelpassage samt flytt av busshållplats.
Exploatering av nytt område i Nordvästra Bökhult, Älmhult
Avser exploatering inom Västra Bökhult E2, bostadsområde samt förlängning av Norra Ringvägen till Väg 120. Etapp 2
Anläggande av bussdepå i Växjö
Tidigt skede. Planer finns för nybyggnad av bussdepå för stadsbussar i Växjö. Uppskattad byggstart och kostnad.
Viltanpassade åtgärder längs E4 mellan Sjöboda-Ryd
Ca 8 km lång sträcka, viltpassager, faunaskärmar på broar samt anpassning av viltstängsel. Befintliga broar på sträckan som trafikplats Hornsborg samt rastplats Sjöboda innefattas också av åtgärderna.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Anläggande av gata och Va- ledningar.
Ombyggnad av station i Växjö
GLA. Reinvestering av befintlig station. Totalombyggnad av 50/20/10 kV-station.
Nybyggnad av gator och va-ledningar. Alvesta
Avser nybyggnad av gator och Va Lekaryd Norra.
Nybyggnad av konstgräsplan i Markaryd
Avser nybyggnad av konstgräsplan 11 manna, Strömsborg Markaryd.
Utbyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde i Arenastaden, Växjö
Utbyggnad av bostadsområde, Öjaby 4:3, 20:1 och Bergkvara 6:1
Drift av bredbandsnät i Hovets byanät
Omfattar installation av den aktiva utrustningen, drift av bredbandsnätet, härefter kallat ”Nätet”, och tillhandahållande av tjänster i området som är avgränsat enligt karta
Nybyggnad av busshållplatser och pendlarparkering mellan Moheda-Ör
Prioriterad busstråk Moheda-Ör mot Växjö. Ny bussomstigningspunkt för två bussar samt en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 30 och länsväg 738. Ingår i SÅS 5.
Exploatering av ett nytt bostadsområde, Markaryd
Exploatering för bostäder och förskola samt allmän platsmark. Därutöver ska anslutande GC-väg fram till Smedejegatan, samt rondell.
Exploatering av nytt bostadsområde i Växjö
Exploatering av nytt område.
Anläggande av urnkyrkogård i Växjö
Avser planerande av naturkyrkogård vid Teleborg.. Området är 2 hektar.
Exploatering av nytt industriområde i Växjö
Avser utbyggnad av allmän platsmark samt däri förlagda ledningar i nytt exploateringsområde.
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Anläggande av upplag och parkering i Växjö
Avser anläggande av uppställningsyta och parkering, 17000 kvm.
Tillbyggnad av vattentäkt/ledningsåtgärder m m i Växjö
Utredning pågår. Byggstart tidigast 2019. Brunnar och infiltrationsanläggning vid vattenverk. Omfattar även pumpstation. Ev. sjöledning. Tvist gällande markfrågor föreligger. Vissa ledningsarbeten utföres i egen regi.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult.
Ny utemiljö vid flerbostadshus i Lessebo
Avser utförande av utemiljö.
Anslutning av kommunalt VA i bostadsområde i Växjö
Syftet med planläggningen av Hagavik är att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende. Byggstart för etapp 3 kan ej anges.
Anslutning till kommunalt VA i bostadsområde i Växjö, etapp 4
Syftet med planläggningen är att omvandla området från ett fritidshusområde till ett område för permanentboende. Byggstart tidigast sommar 2018. Kostnad okänd.
Sluttäckning av deponi i Tingsryd
Sluttäckning av deponi. Uppskattad byggstart.
Anläggande av stationärt reservkraftaggregat i Växjö
Avser driftfärdig anläggning stationär reservelverk inkl container vid Kungsmadsskolan. Reservkraftaggregat ska kunna försörja produktionsköket vid el-avbrott
Underhåll och drift av industrispår i Älmhult
Option. 2023-01-01--2023-12-31, 2024-01-01--2024-12-31
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för markåtergärder (ev. försämra marks genomsläpplighet).
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Ljungby
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation, id 151510.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation - n155153 rönneboda.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation - n155169 stockakärr.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av bostadstomter i Ljungby
Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare två bostadstomter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Nybyggnad av mur i Ljungby
Uppförande av mur och dike.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
För schaktning under 0,5 meter.
Nybyggnad av plank i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av plank och ramp.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för container med reservpanna och skorsten.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av en 72 m hög mast och en teknikbod för det allmänna mobilnätet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tingsryd
Ansökan om bygglov parkering för bil och båttrailer.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för träningsslinga utmed bef. travbana, Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, vindskydd/ligghall för djur Tingsryd 4:95.
Service av generatoraggregat, Växjö Energi
Avser service av generatoraggregat. Generator ABB GBA 1250LD
Brandskydd Sandviksverken Växjö
Växjö Energi önskar inspel ifrån marknaden med syfte att få ett bra underlag inför en kommande eventuell upphandling av nedanstående åtgärder. Översyn av befintlig branddetektering- och sprinklersystem på bränsletransportband Införande av branddetektering- och sprinklersystem för två ångturbiner Brandvattenförsörjning och avledning av släckvatten
Fördjupad översiktsplan, Markaryds kommun
Möjligheternas Markaryd – mot år 2030 med utblick mot 2050 (Vision och utvecklingsstrategier) Markaryd idag
Nybyggnad av parkeringsplats i Kronoskogen, Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnation av parkeringsplats i Kronoskogen Ljungby.
Nybyggnad av multiarena i Markaryd
Avser nybyggnad av multiarena/fotbollssarg.
Tillgänglighetsanpassning av lekplatser i Ljungby
Tillgänglighetsanpassning lekplatser, Upptaget i investeringsbudget 2021-2024.
Kompletteringsplanteringar, träd i parkmark i Ljungby
Taget ur kommunens investeringsbudget 2021-2024 Projektet avser Kompletteringsplantering, träd i parkmark.
Grönområde vid bostadsområder i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2021-2024 Grönytor vid bostadsområde Djupadal

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.