Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (8)
Lessebo (5)
Ljungby (3)
Markaryd (2)
Tingsryd (3)
Växjö (15)
Älmhult (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Ljungby
Nybyggnad av 2 st vindkraftverk.
Underhållsbeläggning i Kronoberg, Blekinge samt Distrikt Södra Skåne
Underhållsbeläggning varm. Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: DSS 2303 Varm och GK 2302 Varm.
Underhållsbeläggning i Kronoberg och Blekinge
Underhållsbeläggning varm. Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: GK 2304 Varm Bär.
Drift och underhåll av belysning i Kronbergs län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Exploatering för nytt verksamhetsområde, Bäckaslöv, Växjö, etapp 2:2
Avser anläggande av nya gator, va-ledningar, elledningar samt en ny stadsdelspark.
Nybyggnad av flispanna till fjärrvärmeanläggning i Växjö
Planer finns ny fliseldad 1,5 MW hetvattenpanna med stödsystem och upprätthållna funktioner för hjälpsystem .
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Exploatering av nytt verksamhetsområde, Furulund Älmhult. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper Nybyggnad av bostäder: 2024666
Spår- och växelbyte genom Alvesta
Spår 421, 423, 404 och 405.
Nya faunaåtgärder längs väg 25 mellan Växjö-Hovmantorp
Väg 25 mellan Växjö-Hovmantorp (ca 23 km). Nya faunapassager, en faunabro mellan Risinge och Furuby, planskild passage vid Kårestadsån, upprustning av 4 st befintliga koportar, stängselåtgärder, ombyggnad av pendlarparkering vid Risinge.
Nya faunaåtgärder längs väg 25 mellan Lessebo-Eriksmåla
Väg 25 mellan Lessebo-Eriksmåla (ca 13 km). Tre planskilda passager för medelstora djur vid vattendrag, torrtrummor under vägen, passage i plan med ITS-lösning, viltövergångsställe, faunastängsel, viltuthopp.
Sluttäckning av deponianläggning i Älmhult
Sluttäckning ska ske på fastigheten Äskya 1:27 och Älmhult 20:1, Älmhults kommun.
Utökning av biogasanläggning i Alvesta
Alvesta Biogas planerar att utöka sin produktion under kommande år genom att investera i en större uppgraderingsanläggning för rening av producerad rågas. Samtidigt byggs också större lagringsbehållare och en inbyggnad av biobädden för att minimera luktolägenheter från anläggningen.
Nybyggnad av vattenverk i Lessebo
Avser nybyggnad av vattenverk, ändring av marknivå, rivning av befintligt vattenverk.
Uppförande av en mediacentral i västra delen av Sigfridsområdet i Växjö
Avser uppförande av ny byggnad inklusive tillhörande installationer för mediaförsörjning av elkraft, värme, varmvatten samt kallvatten för västra delen av Sigfridsområdet i Växjö.
Anläggande av automatiserad vattenstyrning i parker, Växjö kommun
Planer finns att automatisera styrning av vattenhanteringen inom Växjö kommuns parkdrift, i syfte att enkelt kunna reglera samt kontrollera styrningen utan mänskliga resurser i fält med hjälp av smarta sensorer.
Sluttäckning av deponianläggning i Tingsryd
Sluttäckning ska ske på fastigheten Elserås 1:7 Tingsryds kommun.
Nybyggnad av bensinstation & tvättanläggning i Lessebo
Ansökan om förhandsbesked nybyggnad.
Tillbyggnad av vattentäkt/ledningsåtgärder m m i Växjö
Brunnar och infiltrationsanläggning vid vattenverk. Omfattar även pumpstation. Ev. sjöledning. Tvist gällande markfrågor föreligger. Vissa ledningsarbeten utföres i egen regi.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar, Alvesta
Avser nybyggnad av gator med en total längd på cirka 300 meter med tillhörande ledningssystem och terrassering av kvartersmark på cirka 34 500 m2.
Utbyggnad av gator och infrastruktur för villatomter i Hovmantorp
Objektet avser byggnation av gator och infrastruktur för nio villatomter med cirka 550 meter lokalgata och cirka 500 meter friliggande GC-väg. Objektet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, cirka 1,5 km från samhället, öster om sjön Rottnen.
Exploateringsarbeten för bostadsområde Bredvik i Växjö, etapp 8
I entreprenaden ingår nyanläggning av gata samt VA-ledningar med tillhörande anslutningar till befintliga ledningar. Entreprenaden omfattar även bl.a. ny förläggning av fjärrvärmeledningar, elkablar och kanalisation för fiberkabel. Objektet är beläget i stadsdelen Bergsnäs, mellan väg 23 och Norra Bergundasjön.
Ombyggnad av Hus Delta för SVT i Växjö
Projektet avser ombyggnation av lokal för SVT i Hus Delta.
Ombyggnad av el & styr i avloppsreningsverk i Vislanda
Upptaget i kommunens investeringsplan. Omfattar även åtgärder för slamhanteringen.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla, etapp 5
Avser att byta del av överföringsledning mellan Kvarnamåla-Urshult. Etapp 5 omfattar byte av ca 1,7 km vattenledning.
Ny ångturbin vid kraftvärmeverk i Ljungby
Objektet omfattar att ersätta de två befintliga ångturbinerna med en ny ångturbin med bättre verkningsgrad. Den förväntade effekten är ca 5,5 kW (ångflöde 54 ton/h). designdata är 220°C/17 bar(a). Omfattar en ångturbin med generator, växellåda, oljesystem, styrskåp och fjärrvärmevakuumkondensor.
Anläggande av parkområde samt brygga i Alvesta
Avser utförande av ny brygga, parkområde, gata och belysningsarbeten i Sjöparken Alvesta.
Renovering av broar i Alvesta
Objektet avser reparation av två broar i Alvesta: Bro över Järnväg i Alvesta samt Bro över Lekarydsån i Alvesta.
Nyanläggning av brygga, spänger mm vid Sunnanbron, Åsnens nationalpark
Avser nyanläggning av brygga samt spång (flera partier) samt anläggande av anslutande gångytor med stenmjöl. Objektet är beläget ca 2 mil söder om Huseby på vägen mot Urshult.
Grönytor nytt indutriområde i Eka i Ljungby
Investeringsbudget 2021-2024. Grönaytor vid nytt industriområde.
Installation av laddstolpar i Växjö
Planerat projekt Installation av pladdstolpar.
Installation av nät och stängsel till omlastningsfickor vid Alandsköps avfallsanläggning, Markaryd
Denna leverans avser nät/stängsel till nya omlastningsfickor vid Alandsköp avfallsanläggning. Nät/stängslen monteras för att förhindra att avfall sprids till kringliggande omgivning.
Besiktning av sjöledningar i Tingsryds kommun
I Tingsryds kommun finns ca 15 kilometer sjöledning fördelat på 10 platser. Dessa har besiktigats genom dykning senast 2018.
Installation av laddstolpar i Växjö
Avser laddstolpar till bil.
Nybyggnad av gc-bro i Markaryd
Rivning av och nybyggnad av gångbro.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).