Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Falkenberg (40)
Halmstad (29)
Hylte (4)
Kungsbacka (41)
Laholm (13)
Varberg (21)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Nybyggnad av vattentorn på Bastekullen i Träslov
Projektet avser nybyggnad av vattentorn som ska innehålla 10000 m3 fördelat på två volymer.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, allmän platsmark mm för nytt område. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DH
Beläggningsgrupp DH02-2021 samt DH03-2021. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12 och 2022-11-11.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Planområdet omfattar ca 40 ha som ligger inom Söndrums vattentäkt varvid särskilda föreskrifter gäller. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Gatubyggnad inom planområdet med tillhörande gång- och cykelvägar Gång- och cykelväg utmed stora delar av planområdets sträckning längs G:a Tylösandsvägen Parkområde med bl a utegym och hundrastgård VA-ledningar med tillhörande servisanslutningar till fastigheter El-, tele-, opto-, bredband- och fjärrvärmeutbyggnad. Etapp 1: 1528184
Nybyggnad av en gång- och cykelbro i Kungsbacka
Ny gc-bro över Västkustbanan i höjd med Inlagsleden i södra Kungsbacka.
Prekvalificering! Utbyggnad av Farehamnen i Varberg
Ny hamndel i Farehamnen. Den nya hamnen ska ta emot sågat virke, lagring av pappersmassa och hantering av massaved och fungera som omlastningspunkt mellan båt-, järnväg och vägtransporter samt lagring.
Ombyggnad av väg 15/Klastorpsrondellen i Halmstad
Cirkulationsplats och 2 st GC-broar.
Exploatering för bostäder i Varberg, etapp 3
Gata och VA-arbeten för blandad bebyggelse med flerbostadhus och radhus/kedjehus/villor. 150 bostäder.
Muddring av hamn i Falkenberg
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment inom Falkenbergs hamns yttre delar, samt ytan vid befintligt roro-läge och i anslutning till Magasinkajen.
Nybyggnad av gata och VA i Halmstad
Objektet omfattar bland annat arbeten med: Byggnation av nya gång- och cykelbanor Anläggande av nya VA- och dagvattenledningar Schakt för fjärrvärme- och elledningar Finplanering med bl.a. växter och plattytor. Flygaregatan, Kv. Bonden m.fl. Flygaregatan/Stockenbergsgatan/ Boreliusgatan
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad av 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Rivning- och nybyggnation av bro i Kungsbacka
Avser rivning samt nybyggnation av bro.
Ombyggnad av väg 154 från Falkenberg till länsgränsen
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder.
Utbyggnad av gata, GC-väg och VA-ledningar i Halmstad
Byggnation enligt detaljplan i östra delarna av hamnområdet i Halmstad. Projektet är Etapp 2 i utbyggnaden och omfattar byggnation av industrigator, landskapsmodellering samt VA för vattenverksamhet.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Tvååker-Varberg
Projektet avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Tvååker och Varberg.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Falkenberg Energi skall bygga om sin 130/10 kV-station Norra Station belägen i den nordvästra delen av Falkenberg. Stationen är bestyckad med två stycken 25 MVA krafttransformatorer, T1 och T2, som nu skall skrotas och ersättas av två nya transformatorer på 40 MVA respektive. I samband med transformatorbytena skall även stationsåtgärder utföras, inkluderande bland annat byte av brytare, frånskiljare, nollpunktsreaktormotstånd och kondensatorbatterier.
Anläggande av VA-ledningar & ny pumpstation för verksamhetsområde i Trönningenäs, Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Fyrkullen samt nybyggnad av pumpstation. Trönningenäs.
Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Hunnestad.
Ny- och ombyggnad av gator mm i Falkenberg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, gågator och strandpromenad.
Nybyggnad av bullerskydd i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av en skyddsbarriär (pelare på fundament med plastskärm) utmed järnvägen i två etapper. Den norra etappen uppgår till ca 240 m och den södra till ca 332 m.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Sanering av mark för ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Sanering av markföroreningar inför nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen där skall består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Nybyggnad av högreservoar i Varberg
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice, Varberg
Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice. Option:2022-02-01 - 2023-01-31 Option:2023-02-01 - 2024-01-31 Option:2024-02-01 - 2025-01-31
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av station i Falkenberg
FBGO-Falkenberg Ö. Ny 130/10kV-station på ny plats utanför Falkenberg.
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Marksanering i Varberg, etapp 1
Objektet avser att skapa byggbar mark genom marksanering. I entreprenaden ingår bl.a. rivning konstruktioner i mark såsom dagvattenledningar och betongplattor.
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gata.
Gatu- och parkutbyggnad i Falkenberg
Objektet omfattar rivning av befintliga anläggningar samt nyanläggning av: Offentligt konstverk Parkytor, gräs och planteringsytor Gatuanläggning, väg, gång-cykelväg, parkering, plattläggning Dagvattenledning- bevattningsmagasin Belysningsanläggning
Ny cirkulationsplats samt gc-väg vid väg 932 i Kungsbacka
Ny cirkulationsplats samt förbättring av trafiksäkerheten och tillgängligheten på väg 932 vid Fjärås Blåklintsväg.
Utbyggnad av gata och VA i Falkenberg
Gatu och VA-utbyggnad i Falkenbergs kommun Skogstorp. Objektet omfattar: Utbyggnad av VA-ledningar ca 360 m Dagvattenmagasin 1 st Utbyggnad av gata ca 340 (240+100) m Utbyggnad av gc-väg ca 210 m Utbyggnad av parkmark ca 5 000m2
Nya faunapassager längs väg 26 sträckan Halmstad-länsgränsen
Delsträcka A: E6/20-Oskarström, B: Oskarström tätort, C: Oskarström-Fröslida, D: Fröslida-Torup, E: Torup-Hyltebruk, F: Hyltebruk tätort, G: Hyltebruk-Nyarp och H: Nyarp-Skeppshult.
Nybyggnad av överföringsledning för dricksvatten i Falkenberg
Upphandlingen omfattar förläggning av en ca 11,5 km lång dricksvattenledning i PE, dimension 560 mm - 630 mm mellan Vessigebro och Falkenberg. Entreprenadformen är totalentreprenad med partneringkontrakt.
Upprusning av gångstråk i Falkenberg
Projektet avser upprustning och förstärkning av gångstråk längs Ätran.
Nybyggnad av ställverk i Varberg
Nybyggnad av ställverk. XT101 Lindberga skall byggas under befintlig 130 kV luftledning som skall anslutas till stationen. Nytt 130 kV ställverk skall bestå av två ledningsfack, ett sektioneringsfack och två transformatorfack. Ny stationsbyggnad med kontrollrum och 10 kV ställverk skall uppföras.
Nytt ställverk och styrsystem, vid reningsverk i Varberg
Utbyte av ställverk och styrsystem på Getteröverket avloppsreningsverk. Nytt ställverk installeras i teknikhus som installeras i omedelbar närhet till verket. Styrsystemet byts ut under kampanjer som beräknas vara under 2–3 år. Utrustning som tas ur drift demonteras och tas bort.
Nybyggnad av tågperrong i Laholm
Projektet avser nybyggnad av tågperrong.
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning i Halmstads kommun
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning på station H10 Stålverksgatan
Nybyggnad av cirukationsplats i Falkenberg
Byggnation av cirkulationsplats Kristineslättsallén Utbyggnad av gata och cirkulationsplats ca 4200 kvm Utbyggnad av gc-väg ca 300 m Utbyggnad av VA-ledningar ca 165 m Utjämningsmagasin ca 100 kvm
Utvändig upprustning av Arena i Halmstads kommun
Lag-SM i friidrott kommer att äga rum i Halmstad med start 1 juli 2021. Inför detta krävs det en utvändig upprustning för att leva upp till kraven på funktion och säkerhet. Uppdraget omfattar bland annat rivningsarbeten, ledningsarbeten, syntetbeläggning och banmarkeringar, diverse friidrottsutrustning samt el-, belysning- och ljudanläggning.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Kungsbacka
Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Anläggande av vattenledning i Långaryd
Uppskattad längd för nybyggnad av VA-ledningar är cirka 700 meter.
Nybyggnad av mobiltorn i Falkenberg
Nybyggnad av ett mobiltorn i Falkenberg i turiststaden Skrea.
Totalentreprenad för kameraövervakningssystem i Falkenberg
Option 1: 1 kamera på annan del av parkeringen inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning Option 2: 5 kameror inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning på annan del av parkeringen.
Underhåll av bro över Sandabäcken vid Munkagård
Halvsulning av bro 100-15325-1 över Sandabäcken 0,5 km SV Munkagård på väg E6 inom Varbergs kommun.
Ombyggnad av tunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage.
Anläggande av va-ledning i Edenberga
Utredning förestår angående förutsättningar gällande VA-försörjning för ca 35 fastigheter i Edenberga.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Ombyggnad av korsning i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN. Ny fjärr, ombyggnad 130 kV-fack, byte av 130kV-apparater.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av anläggning, förråd och fler platser i restaurangen.
Inkopplingsledare till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Nybyggnad av parkeringsplats i Varberg
Parkering ev. solcellspark.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av reservoar i Falkenberg
Nybyggnad vattenreservoar.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning, mellanlagring av schaktmassor på kommunal mark, projekt södra infarten p6408, etapp2.
Nybyggnad av damm i Falkenberg
Marklov för dagvattendamm.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad samt rivningslov.
Nybyggnad av plank i Kungsbacka
Bygglov för uppsättning av skylt, nybyggnad av plank, parkeringsplatser.
Tillbyggnad av campingplats i Kungsbacka
Bygglov för utökning och ändring av campingplats.
Nybyggnad av nätstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation / nod.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Laholm
Bygglov/rivningslov elstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov/rivningslov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av staket i Halmstad
Bygglov för anordnande av spaljé runt containrar-kattegattskolan.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av anläggning/anordning samt mur och plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerskydd av uteplats.
Nybyggnad av mast i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av murar på ranagård-bergsgård 1:6 m.fl.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av skyddsbarriär.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.