Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Falkenberg (20)
Halmstad (27)
Hylte (6)
Kungsbacka (12)
Laholm (15)
Varberg (20)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av Farehamnen i Varberg
Ny hamndel i Farehamnen. Den nya hamnen ska ta emot sågat virke, lagring av pappersmassa och hantering av massaved och fungera som omlastningspunkt mellan båt-, järnväg och vägtransporter samt lagring.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungsbacka
Väglängd ca 656 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av vindkraftpark i Kragared, Halmstad
Planer finns för nybyggnation av 15 vindkraftverk som totalhöjd 250 m.
Vägmarkering inom Hallands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden. Två broar varav en med konstruktionsansvar ingår.
Nytt exploateringsområde för industri i Kistinge
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt industriområde.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Tvååker
Avser exploateringsområde inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad av 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m. Bygglov finns.
Nybyggnad av biogasanläggning i Falkenberg
Nybyggnad av biogasanläggning. Uppgraderingsanläggningen levereras av DMT (holländskt företag).
Nybyggnad av GC-väg längs väg 956 i Kungsbacka
Ca 2400 meter lång gc-väg längs väg 956/Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Bangårdsåtgärder i Väröbacka
Förlängning och elektrifiering av ett sidospår, byte av växel, komplettering av signaler och kontaktledning.
Anläggande av VA-ledningar & ny pumpstation för verksamhetsområde i Trönningenäs, Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Fyrkullen samt nybyggnad av pumpstation. Trönningenäs.
Integrerat brounderhåll i Hallands län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 688 konstruktioner. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 6 st.
Ny gång- och cykelväg längs väg 934 i Kungsbacka
2,2 km lång gång- och cykelväg längs väg 934, delen väg 939 vid Gressela – väg 932 vid Må. Nytt vänstersvängfält till bostadsområde i Må.
Sanering av mark för ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Sanering av markföroreningar inför nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen där skall består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Nybyggnad av högreservoar i Varberg
Objektet avser nybyggnad av högreservoar för Ullared, med tillhörande process-, installations-, och markarbeten. Ny anslutningsväg till högreservoaren och anslutningsledningar från högreservoaren till befintligt ledningsnät.
Nybyggnad av järnvägsspår i Halmstad
Avser utbyggnad av väg- och järnvägskommunikationer i hamnområdet.
Anläggande av gator och VA i Varberg, etapp 1
Avser anläggande av gator och VA inför ny stadsdel.
Utbyggnad av ny vägsträcka i Halmstad
Utbyggnad av ny vägsträcka.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Installation och driftsättning av lågspänningsställverk, reservkraftsställverk etc vid värmeverk i Halmstad
Avser installation av ett nytt lågspänningsställverk, reservkraftsställverk, skenpacket, UPS, Novec släcksystem etc. på HEM's produktionsenhet Kristinehedsverket. Option:2022-04-01 - 2022-06-30 Option:2022-07-01 - 2022-09-30
Sanering av mark i Falkenberg
Avser marksanering Slöinge 1:20. Cirka 1500 kubikmeter jordschakt totalt. Omhändertagande av förorenade massor (Ca 1400 kbm) inkluderat transport och mottagning samt slutprovtagning samt återställning. Objektet är beläget utmed Järnvägsgatan i Slöinge, Falkenbergs kommun. Nära E20 motorvägsavfart 48.
Nybyggnad av mottagningsstation i Falkenberg
Avser nybyggnation av mottagningsstation i Tröinge, Falkenberg.
RFI - Ombyggnad av avfallsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av slurryanläggning hos Halmstads Energi och Miljö. HEM AB ska uppgradera deras förbehandlingsanläggning för matavfall samt installera en tank på 80 m3 för mottagning av fetavskiljarslam.
Byggledare vägmarkering inom Hallands län
Byggledare för produktionsanpassad projektering och projektledning. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option två: 2025-01-01–2025-12-31. ─ Option tre: 2026-01-01–2026-12-31.
Upprusning av gångstråk i Falkenberg
Projektet avser upprustning och förstärkning av gångstråk längs Ätran.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Exploateringsarbeten i Fyllinge, Halmstads kommun etapp 2
Avser utbyggnad av bostadsområdet Fyllinge IV kvadranten. Arbetet omfattar bland annat: - Gatubyggnad - VA- ledningar - El, bredband och fjärrvärmeutbyggnad - Belysningsanläggning
Nybyggnad av cirukationsplats i Falkenbergs kommun
Avser nybyggnation av cirkulationsplats vid Långaveka i Glommen, Falkenbergs kommun. Utbyggnad av lokalgata med vändplats ca 110 m Ombyggnad GC-väg förbi cirkulationsplatsen ca 150 m Ny GC-väg utmed lokalgata ca 90 m Utbyggnad av VA-ledningar i lokalgata ca 70 m Ny belysning i cirkulationsplatsen och längs med väg 735 samt att övergångsställe förses med belysning.
Nybyggnad av VA-ledningar i Torup, Hylte kommun
Projektet avser anläggande av gator, gångvägar, VA-ledningar samt avloppspumpstation. Uppskattad längd för om och nybyggnad av gator är cirka 360 meter, längd för nya VA-ledningar är cirka 570 meter.
Utbyggnad av väg i Laholm
Avser utbyggnad av väg för att säkra en farligt gods-led genom Laholm.
Ombyggnad till konstgräsplan i Halmstads kommun
Avser byte av naturgräs till hybridgräs på Örjans vall. Omfattar även byte av dräneringssystem, bevattningsanläggning, planvärme m.m.
Renovering av broar i Varbergs kommun
Avser reparation av tre stycken broar i Varbergs kommun.
Absorptionskylmaskin till fjärrkylcentral i Halmstad
Avser ersätta en av kompressorkylmaskinerna, KBK 301, med en ny fjärrvärmedrivenabsorptionsmaskin. Objektet är beläget i Södra Hamnen i Halmstad.
Ombyggnad av VA-ledning i Hyltebruk
Avser utbyte av befintlig vattenledning samt serviser. Uppskattad längd för om/nybyggnad av VA-ledningar är cirka 175 meter.
Sanering av deponi, Laholms kommun
Sanering av deponi inför nybyggnad av ny stadsdel på id: 1329005.
Nybyggnad av lekplats i Halmstad
Nybyggnad av lekplats i utbildningssyfte för att lära sig om energi och avfall.
Sanering av förorenad mark i centrala Varberg, etapp 3
Avser projektering och genomförande av en in situ behandling av jordlager förorenade med klorerade lösningsmedel.
Grävning och borttagning av galvaniserade rör till tankanläggningar
Avser utbyte av galvaniserade rör i mark till bunkercisterner och skall ersättas med godkända korrisionsfria rör samt återställande av mark. Entreprenaden avser följande lotsstationer: Halmstad lotsstation Helsingborgs lotsstation Karlshamn lotsstation Oskarshamns lotsstation Kalmar lotsstation Oxelösund lotsstation
Ombyggnad av tunnlar i Tröingeberg och Skrea Backe
Bergunderhåll och åtgärder inläckage. Tröingeberg 3520-202 och Skrea Backe 3520-203.
Ramavtal avseende markarbeten, Varberg Energi AB
Ramavtal avseende markentreprenader. Avtalstid 2022-01-01 - 2023-12-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Utbyte av konstgräsplan i Kungsbacka
Arbetet för denna totalentreprenad omfattar byte av konstgräsplaner samt optioner med tex. ny dränering mm. Även andra arbetsuppgifter ingår.
Vägunderhållning av befintlig väg m.m i Varbergs kommun
Avser ny brytning av skogsbilväg, iordningsställande av en traktorväg som är en vandringsled, vändplatser samt vägunderhåll på befintlig väg.
Leverans och installation av reningssystem vid värmeverk i Halmstad
Avser installation av ett kompletterande reningssteg till befintlig vattenreningsanläggning. Omfattar ett nyckelfärdigt reningssystem inkluderande design, konstruktion, tillverkning, montage, utcheckning med kall- och varmintrimning, provdrift samt prestandaprov och inkoppling mot befintlig vattenreningsutrustning. I leveransen ingår även, om så erfordras, intrimning av befintlig vattenreningsanläggning.
Åtgärder av spillvattenledning på Flottiljområdet i Halmstad
Åtgärder/byte av spillvattenledningar flottiljområdet Halmstad.
Nytt sidovägräcken vid gc-bana i Varbergs kommun
Avser sidovägräcken till 3 st delprojekt i Varberg kommun. GC-Österleden Bullerplank-Tranelyckan GC Västkustvägen
Resurskonsult projektstöd och fackgranskning till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6 månader+6 månader+6 månader (totalt 18 månader).
Uppförande av mobil isbana i Laholm
Avser en komplett fungerande isbana med placering på Stortorget i Laholm. Option: Möjlighet att hyra spolmaskin/isläggningsmaskin i anpassad storlek till isbanan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Laholm
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation/ställverksbyggnad.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Hyltebruk
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av linbana i Falkenberg
Marklov för linbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning befintlig byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Varberg
Nybyggnad av 2 st padelbanor.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.