Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Falkenberg (12)
Halmstad (11)
Hylte (4)
Laholm (7)
Varberg (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikcenter i Varberg
Avser nybyggnad av ett logistikcenter för Apotea i Varberg. Logistikcentret kommer att ligga i Holmagärde, precis intill E6 och blir 40 000 kvm stort.
Nybyggnad av logistikcentral i Falkenberg
Avser nybyggnation av logistikcenter för Engelsons i Falkenberg.
Utbyggnad av VA-ledningar m.m i Kungsbacka kommun
Avser anläggningsarbete av VA-ledningar cirka 9 400 m i befintliga vägar, åker- och naturmark. Optokabel cirka 4 900 m. Upprättande av tillfälliga vägar. Utbyggnad av två spillvattenpumpstationer med överbyggnad, SPU383 och 385. Utbyggnad av sex spillvattenpumpstationer utan överbyggnad, SPU384, 386-390.
Nybyggnad av solcellspark i Årstad, Falkenberg
Området omfattar totalt 45 hektar, det kommer beläggas med solceller och stängslas in. Anläggningen beräknas få en installerad effekt på ca 41 MW. Uppskattad elproduktion är ca 41 GWh/år, vilket motsvarar den årliga hushållselen för ca 8200 villor.
Sanering av mark i Harplinge, Halmstad
Avser sanering av förorenad mark vid den tidigare kemtvätten i Harplinge, Holms tvätt. Saneringen är omfattande, totalt beräknas saneringen kosta 43 miljoner kronor och vara klart 2026. Föroreningen i marken är i huvudsak klorerade kolväten.
Ombyggnad av ställverk i Onsala
llevio AB avser att bygga om befintligt 130/50/10kV ställverk på nuvarande ställverksområde parallellt med befintligt driftsatt ställverk. Utökning av befintligt 10kV inomhusställverk. Nytt dubbelbrytarställverk utomhus för 50kV fördelning. Nya portaler och fundament samt nya avspänningsstolpar. Ny kontrollutrustning för inomhus och utomhusställverk.
Nybyggnad av räddningsstation i Skällinge, Varberg
Skällinge räddningsstation behöver större och mer ändamålsenliga lokaler. Den befintliga räddningsstationen är gammal och uppfyller inte dagens lokalbehov.
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Tvååker
Avser exploateringsområde inför nytt bostadsområde.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Tvååker
Avser exploateringsområde inför nytt bostadsområde.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungsbacka, Etapp 1.2
Avser nybyggnation av gata och VA-ledningar i anslutning till det nya bostadsområdet Björkris 2. Etapp 1 2159816
Nybyggnad av fjärrvärmeledning till Limbacka och Väröbacka, Varberg
Avser ny fjärrvärmeledning i kommunens norra delar med anledning av beslut om nya bostäder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad av 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m. Bygglov finns.
Ombyggnad av räddningsstation i Värö, Varberg
VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie gällande Räddningsstation Värö. I förstudien kommer både renovering/tillbyggnation och nybyggnation ses över som olika alternativ.
Ny gång- och cykelväg längs väg 703/154 i Falkenberg
Ca 4 km lång sträcka varav ca 2,6 km ny gc-väg längs med befintlig väg och ca 1,4 km längs med enskilt vägnät. Bro över gc--väg samt ko-port 2,5 km NO Vinberg.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Exploatering för bostäder i Varberg, etapp 3
Gata och VA-arbeten för blandad bebyggelse med flerbostadhus och radhus/kedjehus/villor. 150 bostäder.
Anläggande av VA-ledningar & ny pumpstation för verksamhetsområde i Trönningenäs, Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Fyrkullen samt nybyggnad av pumpstation. Trönningenäs.
Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Hunnestad.
Reparation av uppställningsplattan, Halmstads flygplats
Anläggande av nytt slitlagerasfalt på uppställningsplattan. Innan nytt slitlager påförs ska ytor höjdjusteras genom fräsning och asfaltjustering till föreskrivna nivåer. Delar av uppställningsplats 2 och 3 ska utföras i armerad betong samt förses med nedsänkta uttagsboxar för försörjning av flygplan och som förberedelse för el-flyg. Uttagsboxarna tillhandahålls av beställaren. Entreprenaden omfattar även brunnar och kanalisation för el- och teleinstallationer.
Flytt av spår, sanering, ny lastplats m m i Falkenberg
Projektet avser flytt av spår, sanering mm. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av allmän platsmark i Falkenberg
I detta projekt ingår rivning av skog, väg och befintliga ledningar samt anläggning av nya gator och gc-vägar, gröna ytor, Va-anläggningar, dagvattenmagasiner, förläggning av fjärrvärme, el-och optoledningar. Bostäder skall byggas på id: 2130476
Utbyggnad av gata- och VA samt ny belysning i Falkenberg
Avser gatu- och VA-utbyggnad. Befintlig grusväg ska bitumenbeläggas och ny belysning ska sättas upp samt utbyggnad av VA och ny dagvattendamm, inför exploatering utmed Vildapelvägen. Sprängningsarbete kommer behövas utföras.
Muddring av hamn i Falkenbergs hamn
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment inom Falkenbergs hamns inre del av farled framför kaj B2. Området som ska underhållsmuddras till föreskrivet ramfritt djup och utgör en yta om ca 1500 m2. Teoretisk fast volym är ca 1600 m3.
Anläggande av gång- och cykelväg i Varberg
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg.
Bangårdsåtgärder i Väröbacka
Förlängning och elektrifiering av ett sidospår, byte av växel, komplettering av signaler och kontaktledning. Ny kontaktledning mot Södra Cells anläggning.
Nybyggnad av panncentral i Hylte
Avser nybyggnad av panncentral inom fastigheten Unnaryd 4:57, omedelbart öster om brandstationen vid Hyltevägen.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster i Lund
Upphandlingen avser ramavtal för avrop av tekniska konsulttjänster inom fackområde mark/gata. Möjlighet till förlängning 1+1
Ny fördelningsstation Stjärnhem i Laholm
Södra Hallands Kraft (SHK) avser att bygga en ny fördelningsstation, Stjärnhem FS. Station Stjärnhem FS kommer att placeras ca 1 km från Skummeslövsstrands centrum i Laholms kommun, anslutningsadress Johannebergsvägen. Stationen har följande koordinater: SWEREF 99 13 30, N6259540, E115515.
Nybyggnad av ställverksrum vid Hallands sjukhus i Kungsbacka
Avser uppförande av en ny fristående mottagningsstation och invändigt ställverksrum i befintlig byggnad 010 vid Hallands sjukhus Kungsbacka, HSK ska håltagnings-, förstärknings-, målnings- och installationsarbeten utföras. Befintligt ställverk ska rivas i sin helhet.
Ombyggnad av transformatorstation i Häradsbo
Häradsbo åtgärda jordströmmar
Ny shuntkondensator i Häradsbo
Ny shuntkondensator
Nybyggnad av mottagningsstation i Falkenberg
Avser nybyggnation av mottagningsstation i Tröinge, Falkenberg.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Upprustning av park i Varberg
Projektet avser upprustning av park. Ligger inte med i budget före 2023.
Ombyggnad av gata i Varberg
Avser omfattar anläggningsarbete med ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar m.m i Varberg.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt verksamhetsområde. Uppskattad kostnad.
Broreparation i Varberg
Avser breddning, förstärkning och reparation av: Bro 13-352-1 över Engelbrektsgatan i Varberg Bro 13-353-1 över Magasinsgatan i Varberg Samt beläggningsarbete på del av Västkustvägen.
Till- och ombyggnation av högreservoar i Tröinge, Falkenberg
Objektet avser rivnings-, bygg-, måleri-, ventilation-, el & tele- samt markarbeten.
Nybyggnad av tågperrong i Laholm
Projektet avser nybyggnad av tågperrong.
Nybyggnad av tågperrong i Laholm
Projektet avser nybyggnad av tågperrong.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster i Laholm
Upphandlingen avser ramavtal för avrop av tekniska konsulttjänster inom fackområde detaljplaner.
Ombyggnad av vattenverk i Varbergs kommun
Avser installation av ny processinredning samt renovering med bygg- och installationsarbeten av vattenverket i Gunnarsjö, Varbergs kommun. Arbetet omfattar process-, bygg-, VVS- samt el och tele-arbeten.
Utbyggnad av betongplatta i Falkenbergs hamn
Utbyggnad av betongplatta i Falkenbergs hamn, Kaj A. Objektet omfattar: Utbyggnad av betongplatta ca 360 m2
Renovering av pumpstation samt nya ledningar i Halmstad
Avser renovering avloppspumpstation P41 på Enebärsstigen i Frösakull, Halmstads kommun.
Renovering av VA nät vid FMTS i Halmstads kommun
Avser byte av samtliga ytskikt och byte av de markförlagda ledningar som avleder dag- och släckvatten från (BÖP) FMTS. Planerade entreprenadarbeten inkluderar även relining av en dagvattenledning.
Renovering av Harplinge högreservoar i Halmstads kommun
Avser invändig och utvändig renovering och modernisering av dricksvattenreservoar, Bruttovolym ca 300 m3, inklusive bland annat utbyte av rördelar och rörgalleri, markarbeten samt uppförande av en ny överbyggnad.
Anläggande av gång- och cykelväg i Varberg
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg.
Sanering av förorenad mark i centrala Varberg, etapp 3
Avser projektering och genomförande av en in situ behandling av jordlager förorenade med klorerade lösningsmedel. 13.000 kvm som skall saneras.
Anläggande av laddinfrastruktur vid Halmstad och Varbergs sjukhus
Avser att förlägga, montera och installera 80 st laddboxar för Region Hallands personalbilar i Halmstad och 60 st i Varberg, samt en laddstation 50kW för snabbladdning -DC vid varje sjukhus. Objektets läge: Halmstads sjukhus på fastighet Ekorren 4, Nymansgatan. Varberg sjukhus på fastighet Getakärr 6:16, Träslövsvägen.
Byte av hissar vid järnvägsstation i Laholm
Projektet avser byte av fyra stycken befintliga hydraulhissar vid järnvägsstation.
Vägunderhållning av befintlig väg m.m i Varbergs kommun
Avser ny brytning av skogsbilväg, iordningsställande av en traktorväg som är en vandringsled, vändplatser samt vägunderhåll på befintlig väg.
Invändigt underhåll på Flisans värmeverk i Varberg
Avser mekniska reparationsarbeten , omfattar byte av botten och stegmatare i bränsleinmatning Panna 7, Flisans Värmeverk i Varberg.
Utbyte av slamskrapor i försedimentsbassänger i Halmstad
Avser utbyte av fyra slamskrapor med tillhörande drivpaket till fyra försedimenteringsbassänger. I entreprenaden skall montage ingå, och el, styr inkopplas till avsedda plintar i styrskåp.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
VBO Vessingebro.Totalombyggnad av 50/10kV-station, ny plats.
Utbyggnad av återvinningscentral i Falkenberg. etapp 1
Avser utökade asfaltytor vid ÅVC Sandladan.
Resurskonsult biträdande delprojektledare installationer till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet enligt nedan med ytterligare 12 månader + 12 månader (totalt 24 månader).
Invändigt underhåll på Flisans värmeverk i Varberg
Avser mekniska reparationsarbeten , omfattar ombyggnad av rörstöd för utmatningsledningar på Flisans värmeverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).