Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Falkenberg (31)
Halmstad (20)
Hylte (7)
Kungsbacka (40)
Laholm (14)
Varberg (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av vattentorn på Bastekullen i Träslov
Projektet avser nybyggnad av vattentorn som ska innehålla 10000 m3 fördelat på två volymer.
Ny överföringsledning i Varberg
Nybyggnad av överföringsledning.
Ny överföringsledning i Falkenberg
Avser nybyggnad av överföringsledning.
Utbyggnad av oceanhamnen i Halmstad
Avser utökning/tillbyggnad av kaj med 100 meter, 50 meter åt vardera hållet i djuphamnen, höjning av hamnområdet samt ombyggnad av bulkterminalyta.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, allmän platsmark mm för nytt område. Projektet kommer att ske i 3 etapper.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Halmstad
Planområdet omfattar ca 40 ha som ligger inom Söndrums vattentäkt varvid särskilda föreskrifter gäller. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Gatubyggnad inom planområdet med tillhörande gång- och cykelvägar Gång- och cykelväg utmed stora delar av planområdets sträckning längs G:a Tylösandsvägen Parkområde med bl a utegym och hundrastgård VA-ledningar med tillhörande servisanslutningar till fastigheter El-, tele-, opto-, bredband- och fjärrvärmeutbyggnad. Etapp 1: 1528184
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden. Två broar varav en med konstruktionsansvar ingår.
Muddring av hamn i Falkenberg
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment inom Falkenbergs hamns yttre delar, samt ytan vid befintligt roro-läge och i anslutning till Magasinkajen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Varberg
Avser nybyggnad av 2 vindkraftverk på 2 mw med en totalhöjd på 125 m.
Nybyggnad av gata och VA i Halmstad
Objektet omfattar bland annat arbeten med: Byggnation av nya gång- och cykelbanor Anläggande av nya VA- och dagvattenledningar Schakt för fjärrvärme- och elledningar Finplanering med bl.a. växter och plattytor. Flygaregatan, Kv. Bonden m.fl. Flygaregatan/Stockenbergsgatan/ Boreliusgatan
Nybyggnad av exploateringsområde i Laholm
Entreprenaden omfattar komplett utförande av nya kvartersgator, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar samt dagvattenmagasin, schakt för elledningar samt grässådd.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 956 i Kungsbacka
Ca 2400 meter lång gc-väg längs väg 956/Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden.
Ny gång- och cykelväg längs väg 703/154 i Falkenberg
Ca 4 km lång sträcka varav ca 2,6 km ny gc-väg längs med befintlig väg och ca 1,4 km längs med enskilt vägnät. Bro över gc--väg samt ko-port 2,5 km NO Vinberg.
Utbyggnad av gata, GC-väg och VA-ledningar i Halmstad
Byggnation enligt detaljplan i östra delarna av hamnområdet i Halmstad. Projektet är Etapp 2 i utbyggnaden och omfattar byggnation av industrigator, landskapsmodellering samt VA för vattenverksamhet.
Ombyggnad av väg 154 från Falkenberg till länsgränsen
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Projektet avser exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Falkenberg Energi skall bygga om sin 130/10 kV-station Norra Station belägen i den nordvästra delen av Falkenberg. Stationen är bestyckad med två stycken 25 MVA krafttransformatorer, T1 och T2, som nu skall skrotas och ersättas av två nya transformatorer på 40 MVA respektive. I samband med transformatorbytena skall även stationsåtgärder utföras, inkluderande bland annat byte av brytare, frånskiljare, nollpunktsreaktormotstånd och kondensatorbatterier.
Anläggande av VA-ledningar & ny pumpstation för verksamhetsområde i Trönningenäs, Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Fyrkullen samt nybyggnad av pumpstation. Trönningenäs.
Nybyggnad av bullerskydd i Kungsbacka
Objektet avser nybyggnad av en skyddsbarriär (pelare på fundament med plastskärm) utmed järnvägen i två etapper. Den norra etappen uppgår till ca 240 m och den södra till ca 332 m.
Sanering av mark för ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Sanering av markföroreningar inför nytt bostadsområde i Laholms södra utkant. Bebyggelsen där skall består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice, Varberg
Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice. Option:2022-02-01 - 2023-01-31 Option:2023-02-01 - 2024-01-31 Option:2024-02-01 - 2025-01-31
Nybyggnad av högreservoar i Varberg
Projektet avser nybyggnad av högreservoar.
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av station i Falkenberg
FBGO-Falkenberg Ö. Ny 130/10kV-station på ny plats utanför Falkenberg.
Marksanering i Varberg, etapp 1
Objektet avser att skapa byggbar mark genom marksanering. I entreprenaden ingår bl.a. rivning konstruktioner i mark såsom dagvattenledningar och betongplattor.
Utbyggnad av kyrkogård och ny ekonomibyggnad i Kungsbacka
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård och nybyggnad av ekonomibyggnad.
Gatu- och parkutbyggnad i Falkenberg
Objektet omfattar rivning av befintliga anläggningar samt nyanläggning av: Offentligt konstverk Parkytor, gräs och planteringsytor Gatuanläggning, väg, gång-cykelväg, parkering, plattläggning Dagvattenledning- bevattningsmagasin Belysningsanläggning
Nybyggnad av överföringsledning för dricksvatten i Falkenberg
Upphandlingen omfattar förläggning av en ca 11,5 km lång dricksvattenledning i PE, dimension 560 mm - 630 mm mellan Vessigebro och Falkenberg. Entreprenadformen är totalentreprenad med partneringkontrakt.
Utbyggnad av gata och VA i Falkenberg
Gatu och VA-utbyggnad i Falkenbergs kommun Skogstorp. Objektet omfattar: Utbyggnad av VA-ledningar ca 360 m Dagvattenmagasin 1 st Utbyggnad av gata ca 340 (240+100) m Utbyggnad av gc-väg ca 210 m Utbyggnad av parkmark ca 5 000m2
Ny cirkulationsplats samt gc-väg vid väg 932 i Kungsbacka
Ny cirkulationsplats samt förbättring av trafiksäkerheten och tillgängligheten på väg 932 vid Fjärås Blåklintsväg.
Nybyggnad av VA-ledningar i Torup, Hylte kommun
Projektet avser anläggande av gator, gångvägar, VA-ledningar samt avloppspumpstation. Uppskattad längd för om och nybyggnad av gator är cirka 360 meter, längd för nya VA-ledningar är cirka 570 meter.
Nybyggnad av tågperrong i Laholm
Projektet avser nybyggnad av tågperrong.
Utbyte av vattenledning i Hyltebruk
utbyte av en 254 meter lång vattenledning.
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning i Halmstads kommun
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning på station H10 Stålverksgatan
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Avser byte av naturgräs till hybridgräs på Örjans vall. Omfattar även byte av dräneringssystem, bevattningsanläggning, planvärme m.m.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Kungsbacka
Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Nybyggnad av cirukationsplats i Falkenberg
Byggnation av cirkulationsplats Kristineslättsallén Utbyggnad av gata och cirkulationsplats ca 4200 kvm Utbyggnad av gc-väg ca 300 m Utbyggnad av VA-ledningar ca 165 m Utjämningsmagasin ca 100 kvm
Upprustning av Arena i Halmstads kommun
Lag-SM i friidrott kommer att äga rum i Halmstad med start 1 juli 2021. Inför detta kommer det att utföras upprustning som krävs för att leva upp till kraven på funktion och säkerhet. Uppdraget omfattar bland annat rivningsarbeten, ledningsarbeten, syntetbeläggning och banmarkeringar, diverse friidrottsutrustning samt el-, belysning- och ljudanläggning.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Anläggande av vattenledning i Långaryd
Uppskattad längd för nybyggnad av VA-ledningar är cirka 700 meter.
Nybyggnad av mobiltorn i Falkenberg
Nybyggnad av ett mobiltorn i Falkenberg i turiststaden Skrea.
Ombyggnad av tunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage.
Totalentreprenad för kameraövervakningssystem i Falkenberg
Option 1: 1 kamera på annan del av parkeringen inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning Option 2: 5 kameror inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning på annan del av parkeringen.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Anläggande av va-ledning i Edenberga
Utredning förestår angående förutsättningar gällande VA-försörjning för ca 35 fastigheter i Edenberga.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN. Ny fjärr, ombyggnad 130 kV-fack, byte av 130kV-apparater.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av anläggning, förråd och fler platser i restaurangen.
Inkopplingsledare till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Nybyggnad av parkeringsplats i Varberg
Parkering ev. solcellspark.
Nybyggnad av transformatorstation i Varberg
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av reservoar i Falkenberg
Nybyggnad vattenreservoar.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Falkenberg
Uppföra tak på paddelbana.
Nybyggnad av nätstation i Falkenberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - utbyggnad av allmän platsmark.
Nybyggnad av damm i Falkenberg
Marklov för dagvattendamm.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad samt rivningslov.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Kungsbacka
Bygglov för uppsättning av skylt, nybyggnad av plank, parkeringsplatser.
Tillbyggnad av campingplats i Kungsbacka
Bygglov för utökning och ändring av campingplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Laholm
Bygglov ny parkeringsplats och marklov för bullervall.
Nybyggnad av nätstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av staket i Laholm
Bygglov nybyggnad av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation / nod.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av elverk i Laholm
Bygglov/rivningslov elstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Laholm
Bygglov/rivningslov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för anläggande av mur.
Nybyggnad av staket i Halmstad
Bygglov för anordnande av spaljé runt containrar-kattegattskolan.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av anläggning/anordning samt mur och plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerskydd av uteplats.
Nybyggnad av mast i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av mur i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av murar på ranagård-bergsgård 1:6 m.fl.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av skyddsbarriär.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153904 magnilund.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n153905 gallared.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n156153 tolarps äng.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.