Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Falkenberg (13)
Halmstad (9)
Hylte (4)
Laholm (7)
Varberg (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Ombyggnad av Hammargårds reningsverk i Kungsbacka kommun. Filtersteget består av 4 linjer med vardera 4 filter. Denna upphandling avser installation av 16 nya filterbottnar i 4 etapper och kommer vara den första delen i ombyggnationen.
Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Breared-Söderåsen FL7 S3-4 luftledning.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Nybyggnad av solcellspark i Årstad, Falkenberg
Området omfattar totalt 45 hektar, det kommer beläggas med solceller och stängslas in. Anläggningen beräknas få en installerad effekt på ca 41 MW. Uppskattad elproduktion är ca 41 GWh/år, vilket motsvarar den årliga hushållselen för ca 8200 villor.
Ombyggnad av ställverk i Onsala
llevio AB avser att bygga om befintligt 130/50/10kV ställverk på nuvarande ställverksområde parallellt med befintligt driftsatt ställverk. Utökning av befintligt 10kV inomhusställverk. Nytt dubbelbrytarställverk utomhus för 50kV fördelning. Nya portaler och fundament samt nya avspänningsstolpar. Ny kontrollutrustning för inomhus och utomhusställverk.
Nybyggnad av utsiktstorn på Getterön, Varberg
Avser nybyggnad av ett ca 12 meter högt utsiktstorn i Lassabackadeponin intill Getteröns naturreservat. Det tolv meter höga tornet består av 140 träribbor som tillsammans formar en tredimensionell, stabil väv. I silhuetten kan man känna igen formen av ett timglas vilket ger tornet en tydlig och igenkännbar karaktär.
Nybyggnad av bilanläggning i Mellbystrand, Laholm
Planer finns för etablering av bilservice tillsammans med tillhörande försäljning, kontor och lager i korsningen E6- riksväg 24 i Mellbystrand.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Projektet avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungsbacka, Etapp 1.2
Avser nybyggnation av gata och VA-ledningar i anslutning till det nya bostadsområdet Björkris 2 där man skall bygga ca 850 bostäder, förskola och skola. Etapp 1 2159816
Nybyggnad av räddningsstation i Värö, Varberg
Objektet avser byggnation av en ny räddningsstation på fastigheten Värö-Backa 17:17, Väröbacka, Varbergs kommun om ca 700 m2 BTA. Byggnadsarea (BYA) 620 m2 + 8 m2 skärmtak. Byggnaden uppförs likt referensprojektet Tvååkers räddningsstation med en vagnhall samt en anslutande administrativ del. Räddningstjänsten Väst bemannar byggnaden vid larm eller övning. Övrig tid möjliggörs samnyttjande av byggnaden för annan verksamhetsinriktning genom att skapa en uthyrningsbar del. En tomtyta på ca 6 000 m2 bearbetas samt att en ny in- och utfart iordningställs som ansluter från fastigheten Värö-Backa 17:17 (över del av Värö-Backa 17:13) till Industrivägen. Idag består fastigheten främst av en inhägnad hårdgjord yta med buskage i utkanten i den norra delen. Ytan har tidigare använts som återvinningscentral. I nordväst avgränsas området av en bilväg (Industrivägen) och i sydöst av järnvägsspår.
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Utbyggnad av Skottorps vattenverk i Laholm
Avser utbyggnad av Skottorps vattenverk. Vattenverket ska kompletteras med en förfiltrering och avhärdningsanläggning för att behandla vatten från Dömestorpstäkten.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Avser nybyggnad av vattenverk.
Ny gång- och cykelväg längs väg 934 i Kungsbacka
2,2 km lång gång- och cykelväg längs väg 934, delen väg 939 (Varbergsvägen) vid Gressela – väg 932 (Gåsevadsholmsvägen) vid Må. Nytt vänstersvängfält till bostadsområde i Må. Belysning.
Anläggande av VA-ledningar & ny pumpstation för verksamhetsområde i Trönningenäs, Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Fyrkullen samt nybyggnad av pumpstation. Trönningenäs.
Ombyggnad av ställverk i Halmstad
Avser ombyggnad av station H7 Hovgård strax utanför centrala Halmstad. Entreprenaden omfattar i grova drag följande: - Ny byggnad ska uppföras - Nytt 12kV fördelningsställverk - Nya 145kV apparater i två transformatorfack - Ny kontrollutrustning för 12kV och 145kV - Markarbete och justering av områdesstaket - Rivning av befintlig byggnad med innehåll
Ny rötkammare till avloppsreningsverk i Falkenberg
Avser nybyggnad av en ny rötkammare (RK3) med tillhörande teknikbyggnad omfattar även tillhörande process- VVS- och el & teleinstallationer och markarbeten på Smedjeholms avloppsreningsverk i Falkenberg.
Flytt av spår, sanering, ny lastplats m m i Falkenberg
Projektet avser flytt av spår, sanering mm. Uppskattad kostnad.
Drift och underhåll av vägbelysning i Hallands län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Drift, underhåll samt eventuella reinvesteringar av vägbelysning.
Anläggande av gång- och cykelväg i Varberg
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av panncentral i Hylte
Avser nybyggnad av panncentral inom fastigheten Unnaryd 4:57, omedelbart öster om brandstationen vid Hyltevägen.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster i Lund
Upphandlingen avser ramavtal för avrop av tekniska konsulttjänster inom fackområde mark/gata. Möjlighet till förlängning 1+1
Om- och tillbyggnad av va-ledningar samt ny pumpstation i Oskarström, Halmstad
Om- och tillbyggnad av va-ledningar samt ny pumpstation i anslutning till spillvattenpumpstation P520 Oskarström.
Nybyggnad av solcellsanläggning i Varberg
Avser projektering och installation av en nätansluten solkraftanläggning placerad på markstativ inom del av fastigheten, Varberg Vare 3:8. Åkermark finns tillgänglig för montering av solpaneler. Total årsproduktion om 2 000 MWh/ år.
Nybyggnad av panncentral i Falkenberg
Avser nybyggnad av panncentral i utkanten av Falkenberg.
Om- och tillbyggnad av kaj i Halmstad
Avser om- och tillbyggnad av kaj samt ombyggnad av bulkterminalyta för område i anslutning till Kaj 800 i i Halmstads hamn.
Nybyggnad av mottagningsstation i Falkenberg
Avser nybyggnation av mottagningsstation i Tröinge, Falkenberg.
Ny shuntkondensator i Häradsbo
Ny shuntkondensator
Ombyggnad av transformatorstation i Häradsbo
Häradsbo åtgärda jordströmmar
Ny fördelningsstation Stjärnhem i Laholm
Södra Hallands Kraft (SHK) avser att bygga en ny fördelningsstation, Stjärnhem FS. Station Stjärnhem FS kommer att placeras ca 1 km från Skummeslövsstrands centrum i Laholms kommun, anslutningsadress Johannebergsvägen. Stationen har följande koordinater: SWEREF 99 13 30, N6259540, E115515.
Nybyggnad av byggnad för värmepumpsanläggning. i Falkenberg
Avser nybyggnad av byggnad för värmepumpsanläggning. Total bruttoarea ca 320 Kvm Behandlad tomtarea ca 3000 Kvm
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster i Laholm
Upphandlingen avser ramavtal för avrop av tekniska konsulttjänster inom fackområde detaljplaner.
Nybyggnad av tågperrong i Laholm
Projektet avser nybyggnad av tågperrong.
Nybyggnad av tågperrong i Laholm
Projektet avser nybyggnad av tågperrong.
Nybyggnad av nytt bräddvattenmagasin med tillhörande anläggningar i Bergagård, Falkenberg
Avser nytt bräddvattenmagasin, en ny fördelningskammare med renssil, ledningar mellan olika anläggningsdelarna, nytt bräddutlopp vid ån, ny infartsväg, stängsel runt anläggningen.
Ombyggnad av befintlig väg m.m i Oskarström, Halmstad
Avser ombyggnad av befintlig väg Björkallén på sträckan mellan Nya Nissastigen och Gamla Nissastigen. Arbetet består av bland annat ny gc-väg, busshållplats, parkeringsplats och anpassning av befintliga väganslutningar omläggning samt anläggning av VA, el och belysning.
Restaureringen av sjön Roten i Hylte kommun
Förberedande arbeten inför restaureringen av sjön Roten, väster om Södra Unnaryd, till att åter bli en fågelsjö. Det gäller framtagande av en liten miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning av en dammkonstruktion samt övriga förarbeten fram till en ansökan för vattendom.
Halvsulning av bro i Varbergs kommun
Bro 1,1 km sydväst om Tvååker.
Ramavtal avseende inhousekonsult inom mark- och exploatering, Falkenbergs kommun
Ramavtal avseende Inhousekonsult inom mark- och exploatering. Konsulten ska på plats bistå Mark- och exploateringsenheten (Mex) som resurs och stöd i olika exploateringsprojekt. Avtalstid 2023-03-01 - 2025-02-28 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av spårtunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage. Utförandetid preliminärt v 2314.
Ombyggnad av järnvägstunnlar i Tröingeberg och Skrea Backe
Bergunderhåll och åtgärder inläckage. Tröingeberg 3520-202 och Skrea Backe 3520-203. Bandel 627. Tätning/reparation dräner, injektering, berg och sprutbetongrensning, bergbultning. Utförs under vecka 15 2023 och v 40 2023.
Åtgärder av stenras intill Hertings kraftstation
Avser åtgärder av ett stenmursras intill Hertings kraftstation. Utseende efter åtgärd ska vara likt befintligt.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
VBO Vessingebro.Totalombyggnad av 50/10kV-station, ny plats.
Nybyggnad av infiltrationsanläggning för avlopp i Falkenberg
Ny infiltrationsanläggning för avlopp samt borra för vatten.
Resurskonsult beställarstöd i markledningsfrågor för projekt Varbergstunneln
Beställarstöd i frågor rörande ledningar i mark avseende främst vatten- och avloppsledningar men även gällande andra typer av markförlagda ledningar. I uppdraget ingår dessutom att vara stöd i frågor om vattenverksamhet. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 6+6+6 månader (totalt 18 månader).
Tillbyggnad av hamnterminal i Falkenberg
Ändrad fasad samt till- och ombyggnad.
Rivning av maskinhall i Kungsbacka
Rivning av maskinhall samt ladugård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).