Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Halmstad (12)
Hylte (2)
Laholm (6)
Varberg (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Ombyggnad av Hammargårds reningsverk i Kungsbacka kommun. Filtersteget består av 4 linjer med vardera 4 filter. Denna upphandling avser installation av 16 nya filterbottnar i 4 etapper och kommer vara den första delen i ombyggnationen.
Nybyggnad av logistikcentral i Falkenberg
Avser nybyggnation av logistikcenter för Engelsons i Falkenberg. 15000-2000 kvm.
Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Avser förnyelse av 400 kV-ledning mellan Breared och Söderåsen FL7 S3-4 luftledning, ca 88 km. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla ledningen.
Nybyggnad av havsbaserade verk i Falkenberg
Planer finns på uppförande av ca 30 havsbaserade verk.
Sanering tullbron och söderbron i Falkenberg
Sanering. Bottensedimentering.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örken
Miljöprövningsdelegationen beslutade 2013-12-18 att ge tillstånd till vindpark Örken med 25 verk med totalhöjd 185 meter i Halmstads och Hylte kommuner. Uppskattad byggstart.
Ledningsarbeten Hjuleberg
P2101 Ansl PV Hjuleberg
Förläggning av optokabel sträckan Borås-Varberg
Förläggning av multidukt, blåsning och skarvning av mikrokabel, framtagande av förläggningslinje med skåpplaceringar samt kabelanslutningar till skåp på sträcka Borås-Varberg, bandel 656 km 134+414 till Km 215+400.
Termisk sanering av mark i Harplinge, Halmstad
Avser termisk sanering av förorenad mark vid den tidigare kemtvätten i Harplinge, Holms tvätt. Saneringen är omfattande, totalt beräknas saneringen kosta 43 miljoner kronor och vara klart 2026. Föroreningen i marken är i huvudsak klorerade kolväten.
Ny gång- och cykelväg längs väg 939 i Kungsbacka
3500 m lång sträcka. Cirkulationsplats i korsningen mellan väg 939 och väg 934 ingår. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.
Utökning av optisk sorteringsanläggning vid avfallsanläggning i Halmstad
Avser utökning av optisk sorteringsanläggning av förpackningar och returpapper m.m. Anläggningen ska vara kompatibel med den nuvarande optiska sorteringsanläggningen för mat- och restavfall, och sorteringsanläggningen för ytterligare åtta (8) fraktioner ska rymmas inom den befintliga byggnaden. Utökning av optisk sorteringsanläggning ska vara klar och övertagandet av anläggningen ska äga rum 2025-03-31.
Ombyggnad av väg 15/Klastorpsrondellen i Halmstad
Cirkulationsplats och 2 st GC-broar.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Tvååker
Avser exploateringsområde inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av räddningsstation i Skällinge, Varberg
Skällinge räddningsstation behöver större och mer ändamålsenliga lokaler. Den befintliga räddningsstationen är gammal och uppfyller inte dagens lokalbehov.
VA-förnyelse i Onsala, Kungsbacka
Kungsbacka kommun planerar att förnya dricksvattennätet för en fortsatt säker leverans av dricksvatten i Onsala.
Varmmassabeläggning på E6 betongväg i Distrikt Väst
Utbyte av betong till asfaltsbeläggning. E6 Geting södergående.
Nybyggnad av bro samt väg i Halmstad
Avser ny vägbro över Västervallvägen anläggas samt ca 270 m ny gata sydöst om bron och ca 200 m gata nordväst om bron. Korsningen mellan Södra infarten och Sliparegatan ska byggas om. Objektet ska förses med en ny belysningsanläggning och räcken på vissa delar. VA-arbeten ska utföras, bland annat en styrd borrning av en V630 under Västervallvägen. Utöver detta ska omläggning av el och opto utföras. Arbetsområdet ligger i nära anslutning till Västkustbanan och den järnvägsbro som passerar Västervallvägen.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Nybyggnaden innehåller processhall, teknikrum/förråd samt wc i bottenplan, samt lågreservoar under golvnivå i processhallen. Projektet innehåller även en brunnsöverbyggnad över närliggande borrhål för råvatten. Byggnadsarean för nybyggnaden är 54 m². Byggnadsarean för brunnsöverbyggnaden är 6 m². Processarbeten, Ventilationsarbeten, VS-arbeten, el- och tele-, styrarbeten samt yttre VA- och markarbeten utföres enligt separata handlingar.
Nybyggnad av GC-port vid cirkulationsplats Larsfrid i Halmstad
Som en del av Södra infarten etapp 2 ska en ny cirkulationsplats byggas på nordöstra sidan om västkustbanan. Denna entreprenad avser byggnadsverk i form av en GC-port samt en stödmur. Objektet är beläget längs mellan Filaregatan och Svetsaregatan i Halmstad.
Byggåtgärder i samband med traversbyte vid P1/P2, Kristinehedsverket i Halmstad
Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) skall installera en ny travers i Kristinehedsverkets avfallsbunker för panna 1 och 2. I samband med traversinstallationen skall förberedande arbeten för traversinstallation samt förbättrings- och förstärkningsarbete av avfallsbunkern genomföras. Detta omfattar installationer och byggnadsarbeten som syftar till att förstärka bunkerhallen samt byte av bunkerhallens tak, installation av ny brandgasventilation och taklucka.
130kV Getinge-Harplinge-Hovgård-Linehed
130kV Getinge-Harplinge-Hovgård-Linehed OPGW.
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna. Byggstart tidigast hösten 2019.
Anläggande av va-ledning i Edenberga
Utredning förestår angående förutsättningar gällande VA-försörjning för ca 35 fastigheter i Edenberga.
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Kommunen behöver förstärka vattenledningsnätet längs Lindomevägen mellan Snipen och Bolsheden och längs Bolshedens Industriväg. Detta görs genom att försörja VA-utbyggnadsområde Släps-Högås och Hällesås med dricksvatten. I samband med att man förstärker och lägger om vattenledningen kommer man även att lägga om en tryckspillvattenledning. Sandlyckan: 2269278
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Laholm
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av utsiktstorn på Getterön, Varberg
Avser nybyggnad av ett ca 13 meter högt utsiktstorn i Lassabackadeponin intill Getteröns naturreservat. Tornet består av 140 träribbor som tillsammans formar en tredimensionell, stabil väv. I silhuetten kan man känna igen formen av ett timglas vilket ger tornet en tydlig och igenkännbar karaktär.
Ombyggnad av gata i Varberg
Avser ombyggnation av Södra vägen, inklusive stensättning.
Inköp och installation för pneumatiskt styrd rappanordning för Kristinehedsverket i Halmstad
Avser inköp och installation för pneumatiskt styrd rappanordning för pannor 1 & 2.
Byggnation av nya villagator med tillhörande VA, el, fiber och belysning i Laholm
Entreprenaden omfattar komplett utförande av nya kvartersgator, anläggande av nya VA- och dagvattenledningar samt belysning och fiber, schakt för el ledningar samt grässådd. Objektets läge: Mellbystrand.
Ombyggnad av butik och café i Fjärås
Avser ombyggnad av butik och cafe´i Västra Magasinet på Tjolöholm. Arbetet omfattar ny WC del, tilläggsisolering med ny betongplatta på mark samt att befintliga ytterväggar klädda med lockpanel isoleras invändigt. På insidan monteras träpanel på både vägg och i tak. Nytt fläktrum på plan 3 som försörjer plan 0 och 1 samt ny WC del. Ny dragning av VA och värme.
Nybyggnad av park och gångbanor i Kungsbacka
Avser nybyggnation av ca 2 800 kvm park i anslutning till det nya vård- och omsorgsboendet i Skårby. Objektet innefattar i huvudsak följande: • Gångbanor i grus • Plantering av träd, buskar och perenner • Möbler och utrustning • Gräsytor • Dagvattenhantering
Markberedning för bostäder i Mellbystrand, Laholm
Avser nybyggnad av väg och va-ledningar för nya bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus för att kunna utöka utbudet av boendeformer i kustområdet.
Ramavtal avseende byggledningskonsult, Laholms kommun
Ramavtal avseende byggledningskonsult inom mark-, gatu- och anläggningsprojekt generellt. Avtalstid: 2024-02-15 - 2028-02-14
Tillbyggnad för reservkraft och mottagningsstation vid flygplats i Halmstad
Avser tillbyggnad av befintlig byggnad för reservkraft och mottagningsstation med nya byggnadsdelar för reservkraft och ställverk för högre effekt.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Falkenberg
Utvändigt underhåll av parkeringshus.
Nybyggnation av en inglasad förbindelsegång till Arena Varberg
Avser nybyggnation av en inglasad förbindelsegång från Rotundan till Arena Varberg.
Inspektion av reservoarer Hylte kommun
VA-enheten ansvarar för 8 stycken dricksvattenreservoarer (3 st högreservoarer 5 st lågreservoarer). För att göra en åtgärdsplan ska därför inspektion på 7 av dessa utföras.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).