Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallands län

Halmstad (16)
Hylte (2)
Laholm (4)
Varberg (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Vägmarkering inom Hallands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option).
Sanering av mark i Harplinge, Halmstad
Avser sanering av förorenad mark vid den tidigare kemtvätten i Harplinge, Holms tvätt. Saneringen är omfattande, totalt beräknas saneringen kosta 43 miljoner kronor och vara klart 2026. Det mest intensiva arbetet med saneringen kommer att ske under 2022 och 2023.
Exploatering för bostäder i Varberg, etapp 3
Gata och VA-arbeten för blandad bebyggelse med flerbostadhus och radhus/kedjehus/villor. 150 bostäder.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 768 mellan Morup-Ås
Ca 9 km lång sträcka, 2,5 m bred. Del av Kattegattleden. Två broar varav en med konstruktionsansvar ingår.
Nybyggnad av GC-väg samt byte av bro längs väg 956 i Kungsbacka
Ca 2400 meter lång gc-väg längs väg 956/Östra Särövägen mellan Kyrkoby Dalavägen och Säröleden. Byte av bro 13-1159-1 över Stockaån ingår.
Ny gång- och cykelväg längs väg 703/154 i Falkenberg
Ca 4 km lång sträcka varav ca 2,6 km ny gc-väg längs med befintlig väg och ca 1,4 km längs med enskilt vägnät. Bro över gc--väg samt ko-port 2,5 km NO Vinberg.
Ombyggnad av vattenverk i Varbergs kommun
Avser installation av ny processinredning samt renovering med bygg- och installationsarbeten av vattenverket i Gunnarsjö, Varbergs kommun. Arbetet omfattar process-, bygg-, VVS- samt el och tele-arbeten.
Nybyggnad av högreservoar i Varberg
Objektet avser nybyggnad av högreservoar för Ullared, med tillhörande process-, installations-, och markarbeten. Ny anslutningsväg till högreservoaren och anslutningsledningar från högreservoaren till befintligt ledningsnät.
Reparation av uppställningsplattan, Halmstads flygplats
Anläggande av nytt slitlagerasfalt på uppställningsplattan. Innan nytt slitlager påförs ska ytor höjdjusteras genom fräsning och asfaltjustering till föreskrivna nivåer. Delar av uppställningsplats 2 och 3 ska utföras i armerad betong samt förses med nedsänkta uttagsboxar för försörjning av flygplan och som förberedelse för el-flyg. Uttagsboxarna tillhandahålls av beställaren. Entreprenaden omfattar även brunnar och kanalisation för el- och teleinstallationer.
Nybyggnad av fryslager i Gödastorp, Falkenberg
Avsre nybyggnad av fryslager för 40 miljoner skogsplantor intill Södra Skogsplantors befintliga verksamhet i Gödastorp, Falkenberg.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Nybyggnad av skatepark i Varberg
Totalentreprenaden omfattar nybyggnation av Varbergs nya skateanläggning i platsgjuten betong med tillhörande byggnad som inrymmer bland annat RWC och teknik.
Utbyggnad och ombyggnad av avloppsreningsverk i Varberg
Avser till- och ombyggnad av Åkulla avloppsreningsverk. Arbetet omfattar bl.a ny utbyggnad med markförlagd utjämningsbassäng, nya processteg, flytt av befintliga rör och komponenter, el och automation samt VVS.
Anläggande av gator och VA mm i Varberg, etapp 1
Projektet avser att skapa byggbar mark genom markhöjning, utfyllnad i vattenområde, nyanläggning av ledningar inom allmän plats samt byggnation av ny kaj och dagvattenpumpstation samt viss marksanering. I entreprenaden ingår bl a rivning av ledningar/kulvertar, markförlagda betongkonstruktioner, färjeramp samt delar av befintlig kaj.
Nybyggnad av överföringsledning i Oskarström
Objektet omfattar överföringsledningar för spillvatten och vatten mellan Oskarström och Åled. I ledningen sträckning kommer 3 pumpstationer att anläggas.
Nybyggnad av station i Falkenberg
FBGO-Falkenberg Ö. Ny 130/10kV-station på ny plats utanför Falkenberg.
Nybyggnad av mottagningsstation i Falkenberg
Avser nybyggnation av mottagningsstation i Tröinge, Falkenberg.
Utbyggnad av Skottorps vattenverk i Laholm
Avser utbyggnad av Skottorps vattenverk. Vattenverket ska kompletteras med en förfiltrering och avhärdningsanläggning för att behandla vatten från Dömestorpstäkten.
Byggledare vägmarkering inom Hallands län
Byggledare för produktionsanpassad projektering och projektledning. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option två: 2025-01-01–2025-12-31. ─ Option tre: 2026-01-01–2026-12-31.
Ombyggnad av gata i Varberg
Avser omfattar anläggningsarbete med ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar m.m i Varberg.
Broreparation i Varberg
Avser breddning, förstärkning och reparation av: Bro 13-352-1 över Engelbrektsgatan i Varberg Bro 13-353-1 över Magasinsgatan i Varberg Samt beläggningsarbete på del av Västkustvägen.
Ny- och ombyggnad av gator m.m i Halmstad
Avser förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet inom Flygstadens handelsområde i Halmstad.
Renovering av VA nät vid FMTS i Halmstads kommun
Avser byte av samtliga ytskikt och byte av de markförlagda ledningar som avleder dag- och släckvatten från (BÖP) FMTS. Planerade entreprenadarbeten inkluderar även relining av en dagvattenledning.
Ny GC-väg i Halmstad
Entreprenaden omfattar att anlägga en gång- och cykelväg inom naturreservatet Trönninge ängar samt även en GC-bro över Fylleån.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungsbacka, Etapp 1.1
Avser nybyggnation av gata och VA-ledningar i anslutning till det nya bostadsområdet Björkris 2. Arbetet omfattar: • Cirkulationsplats på Göteborgsvägen • Ombyggnation av Göteborgsvägen, ca 150 m • Två busshållplatser • Huvudgata med VA-ledningar, ca 50 m
Nybyggnation av pumpstation samt överföringsledningar i Laholm
Avser nybyggnad av en spillvattenpumpstation samt överföringsledningar för spillvatten för exploateringsområde del av Mellby 23:4 i Laholm. Sträcka ca 1000m.
Rivning och nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad. Nybyggnationen kommer komma före rivningen.
Nybyggnad av panncentral i Laholm
Nybyggnad av panncentral & solceller.
Åtgärder av spillvattenledning på Flottiljområdet i Halmstad
Åtgärder/byte av spillvattenledningar flottiljområdet Halmstad.
Utbyte av PLC-hårdvara till Panna 3 vid Kristinehedsverket i Halmstad
Avser utbyte av Panna 3:s PLC hårdvara på Boiler- och Commonsystemet. Avtalstiden 2022-03-15- 2022-10-31 med möjlighet till förlängning i maximalt 4 x 6 månader.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
VBO Vessingebro.Totalombyggnad av 50/10kV-station, ny plats.
Sanering av förorenad mark i Falkenbergs kommun
Avser sanering av förorenad skjutvall på fastigheten Slätten 1:32.
Ombyggnad av VA-ledning i Hyltebruk
Avser avser infodringsledning av PE-rör samt byte av vattenledning och byte av vatten- och spillvattenserviser vid Landerydsvägen, mellan Dalgatan/Allégatan till Stenhuggaregatan i Hyltebruk.
Invändigt underhåll på Flisans värmeverk i Varberg
Avser mekniska reparationsarbeten , omfattar byte av botten och stegmatare i bränsleinmatning Panna 7, Flisans Värmeverk i Varberg.
Ombyggnad av VA-ledning i Hyltebruk
Avser utbyte av befintlig vattenledning samt serviser. Uppskattad längd för om/nybyggnad av VA-ledningar är cirka 175 meter.
Byte av kontrollutrustning i nätstation, Halmstad
Avser byte av befintlig kontrollutrustning på stationen H3 Gamletull i centrala Halmstad.
Leverans och installation av ny reservkraft, Kungsbacka kommun
Avser levererans och installation av en ny reservkraft med reservkraftsbrytare till ställverket.
Resurskonsult biträdande delprojektledare installationer till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet enligt nedan med ytterligare 12 månader + 12 månader (totalt 24 månader).
Nybyggnad av flytbryggor i Varberg
Upphandlingen avser att på totalentreprenad uppföra en flytbrygga i Skällingesjön.
Byggnation av en ny kalkdoserare i Karlstorp, Halmstads kommun
Avser uppförande av kalksilo med tillhörande anläggningar för dosering av kalk i Karlstorp i anslutning till ån Sennan inom Nissans avrinningsområde.
Invändigt underhåll på Flisans värmeverk i Varberg
Avser mekniska reparationsarbeten , omfattar ombyggnad av rörstöd för utmatningsledningar på Flisans värmeverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).