Alla aktuella anläggningsprojekt i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Breared-Söderåsen FL7 S3-4 luftledning.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Avser nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av utsiktstorn på Getterön, Varberg
Avser nybyggnad av ett ca 12 meter högt utsiktstorn i Lassabackadeponin intill Getteröns naturreservat. Det tolv meter höga tornet består av 140 träribbor som tillsammans formar en tredimensionell, stabil väv. I silhuetten kan man känna igen formen av ett timglas vilket ger tornet en tydlig och igenkännbar karaktär.
Nybyggnad av räddningsstation i Värö, Varberg
Objektet avser byggnation av en ny räddningsstation på fastigheten Värö-Backa 17:17, Väröbacka, Varbergs kommun om ca 700 m2 BTA. Byggnadsarea (BYA) 620 m2 + 8 m2 skärmtak. Byggnaden uppförs likt referensprojektet Tvååkers räddningsstation med en vagnhall samt en anslutande administrativ del. Räddningstjänsten Väst bemannar byggnaden vid larm eller övning. Övrig tid möjliggörs samnyttjande av byggnaden för annan verksamhetsinriktning genom att skapa en uthyrningsbar del. En tomtyta på ca 6 000 m2 bearbetas samt att en ny in- och utfart iordningställs som ansluter från fastigheten Värö-Backa 17:17 (över del av Värö-Backa 17:13) till Industrivägen. Idag består fastigheten främst av en inhägnad hårdgjord yta med buskage i utkanten i den norra delen. Ytan har tidigare använts som återvinningscentral. I nordväst avgränsas området av en bilväg (Industrivägen) och i sydöst av järnvägsspår.
Nybyggnad av vattenverk i Varberg
Projektet avser nytt vattenverk med tillhörande högreservoar och ledningsnät för anslutning av det nya vattenverket.
Nybyggnad av korsning och cirkulationsplats i Varberg
Avser nybyggnad av ny infart samt korsning och cirkulationsplats vid Getterövägen.
Anläggande av VA-ledningar för verksamhetsområde i Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Hunnestad.
Anläggande av VA-ledningar & ny pumpstation för verksamhetsområde i Trönningenäs, Varberg
Avser anläggande av VA-ledningar för nytt verksamhetsområde i Fyrkullen samt nybyggnad av pumpstation. Trönningenäs.
Anläggande av gång- och cykelväg i Varberg
Projektet avser anläggande av gång- och cykelväg.
Upprustning av park i Varberg
Projektet avser upprustning av park. Ligger inte med i budget före 2023.
Halvsulning av bro i Varbergs kommun
Bro 1,1 km sydväst om Tvååker.
Resurskonsult beställarstöd i markledningsfrågor för projekt Varbergstunneln
Beställarstöd i frågor rörande ledningar i mark avseende främst vatten- och avloppsledningar men även gällande andra typer av markförlagda ledningar. I uppdraget ingår dessutom att vara stöd i frågor om vattenverksamhet. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 6+6+6 månader (totalt 18 månader).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).