Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Vägmarkering inom Hallands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option).
Sanering av mark i Harplinge, Halmstad
Avser sanering av förorenad mark vid den tidigare kemtvätten i Harplinge, Holms tvätt. Saneringen är omfattande, totalt beräknas saneringen kosta 43 miljoner kronor och vara klart 2026. Det mest intensiva arbetet med saneringen kommer att ske under 2022 och 2023.
Reparation av uppställningsplattan, Halmstads flygplats
Anläggande av nytt slitlagerasfalt på uppställningsplattan. Innan nytt slitlager påförs ska ytor höjdjusteras genom fräsning och asfaltjustering till föreskrivna nivåer. Delar av uppställningsplats 2 och 3 ska utföras i armerad betong samt förses med nedsänkta uttagsboxar för försörjning av flygplan och som förberedelse för el-flyg. Uttagsboxarna tillhandahålls av beställaren. Entreprenaden omfattar även brunnar och kanalisation för el- och teleinstallationer.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Nybyggnad av överföringsledning i Oskarström
Objektet omfattar överföringsledningar för spillvatten och vatten mellan Oskarström och Åled. I ledningen sträckning kommer 3 pumpstationer att anläggas.
Byggledare vägmarkering inom Hallands län
Byggledare för produktionsanpassad projektering och projektledning. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option två: 2025-01-01–2025-12-31. ─ Option tre: 2026-01-01–2026-12-31.
Ny GC-väg i Halmstad
Entreprenaden omfattar att anlägga en gång- och cykelväg inom naturreservatet Trönninge ängar samt även en GC-bro över Fylleån.
Renovering av VA nät vid FMTS i Halmstads kommun
Avser byte av samtliga ytskikt och byte av de markförlagda ledningar som avleder dag- och släckvatten från (BÖP) FMTS. Planerade entreprenadarbeten inkluderar även relining av en dagvattenledning.
Ny- och ombyggnad av gator m.m i Halmstad
Avser förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet inom Flygstadens handelsområde i Halmstad.
Rivning och nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad. Nybyggnationen kommer komma före rivningen.
Utbyte av PLC-hårdvara till Panna 3 vid Kristinehedsverket i Halmstad
Avser utbyte av Panna 3:s PLC hårdvara på Boiler- och Commonsystemet. Avtalstiden 2022-03-15- 2022-10-31 med möjlighet till förlängning i maximalt 4 x 6 månader.
Åtgärder av spillvattenledning på Flottiljområdet i Halmstad
Åtgärder/byte av spillvattenledningar flottiljområdet Halmstad.
Byte av kontrollutrustning i nätstation, Halmstad
Avser byte av befintlig kontrollutrustning på stationen H3 Gamletull i centrala Halmstad.
Byggnation av en ny kalkdoserare i Karlstorp, Halmstads kommun
Avser uppförande av kalksilo med tillhörande anläggningar för dosering av kalk i Karlstorp i anslutning till ån Sennan inom Nissans avrinningsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).