Alla aktuella anläggningsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sträckning av E22 mellan Lösen och Jämjö
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled. Fram till korsningen med länsväg 738 vid Torstäva får vägen två körfält i vardera riktningen och därefter omväxlande ett respektive två körfält. Vägen breddas i befintlig sträckning fram till Ramdala (7 kilometer), därefter går vägen i ny sträckning norr om Jämjö (8 kilometer). Nybyggnation av tre trafikplatser ingår. Ca 15 km lång sträcka.
Ombyggnad till mötesseparerad väg sträckan Backaryd-Hallabro
7 km varav 3,5 km i ny sträckning samt breddning till 2+1 i befintlig sträckning, 2 broar, ny busshållplats, påfartsramp, trimning tpl Ronneby Väst E22, omdisponering av körfält, ny påfartsramp med fristående bro, ombyggnad bro 10-382-1 väg 22/27 över väg vid Sörby i Ronneby (tätskiktsbyte).
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringsgarage med 611 platser i Karlskrona där den gamla ambulansstationen på sjukhusområdet tidigare låg. Projekten består av omfattande markarbete i berg, där våning 0-3 delvis ligger under mark. Parkeringshusets fasad kommer att bestå av perforerad aluminiumplåt. En gångbro kommer byggas från plan 5 som möjliggör åtkomst till sjukhusets huvudentré. Solceller installeras på taket och 58 laddstationer för elbil kommer finnas tillgängliga. Rivning av ambulansstationen finns på projektid: 2083519.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Karlskrona
Nybyggnad av anläggning (avloppsreningsverk).
Reparation av taxibanor i Ronneby
Avser mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna A, B, C, D, E samt Y ska justeras och förses med nya asfaltslitlager. Uppställningsplatser inom Helge-Norr, Helge Syd och utmed taxibana Y ska utökas. Utöver detta repareras asfalterade delar på platta 1, platta 2 och platta framför motorprovhus.
Ombyggnad av Skeppsbrokajen i Karlskrona
Avser ombyggnad av Skeppsbrokajen samt anläggande av byggata i Karlskrona.
Ny boarding vid Stillerydshamnen, Karlshamn
Avser ett nytt boardingläge för lastbilar och personbilar i Stillerydshamnen. Det nya boardingläget ligger öster om befintligt på ytor som i dag är stora grusytor anpassade för upplag.
Nybyggnad av automatstation i Karlshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, skylt, skärmtak samt mur.
Nybyggnad av solcellspark i Rösjö industriområde, Olofström
Avser nybyggnad av solcellspark på Rösjö industriområde i Olofström.
Ombyggnad av va-ledning i Ronneby
Strandskyddsdispens för va utbyggnad ledningar.
Ombyggnad av ställverk mm i Karlshamn
TUM- Trensum. Nytt ställverk, kontrollutrustning (A-ställverk), byte av 10 kV ställverk med tio fack och kontrollutrustning i ny byggnad. Även byte av en trelindad krafttransformator.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Karlskrona kommun
Ramavtal avseende konsultuppdrag för maskin- och processteknik för vattenförsörjning (VA-hamnavdelningen) Följande roller/arbetsuppgifter kan komma ifråga; expert, projektledare och handläggare. Avtalstid 2022-05-01 - 2024-04-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Karlskrona kommun
Ramavtal avseende konsultuppdrag för maskin- och processteknik för avloppsreningsverk. Följande roller/arbetsuppgifter kan komma ifråga; expert, projektledare och handläggare. Avtalstid 2022-05-01 - 2024-04-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av reningsanläggning vid återvinningscentral i Ronneby
Avser komplett reningsanläggning för lakvattenrening vid Angelskogs ÅVC, Ronneby kommun.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Karlskrona kommun
Avser uppföra ett exploateringsområde för villabebyggelse. Arbetet omfattar gator, VA, dagvatten med tillhörande fördröjningsmagasin.
Nybyggnad av ställverk 12kV‐ och 24kV i Ronneby
Avser leverans, montage och uppställning av fabriksnya 12kV‐ och 24kV‐ställverk i station P10. Objektets läge: ligger i anslutning till Kallinge samhälle i Ronneby Kommun.
Ramavtal avseende konsulttjänster VA inom Karlskrona kommun
Ramavtal avseende konsulttjänster VA och avser olika uppdragstyper: -VA-projektering -VA-utredningar -Dagvattenutredningar (ex Detaljplan)
Ramavtal stängsling, Länsstyrelsen i Blekinge Län
Ramavtal för stängsling, Länsstyrelsen i Blekinge Län. Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Byte av kontrollutrustning i P10 i Ronneby
Avser leverans och montage av kontrollskåp samt elmontage till Station P10 i Ronneby.
Nybyggnad av överföringsledning och el, fiberledningar i Ronneby
Projektet avser anläggande av överföringsledning för vatten, fiber och elledningar. Arbetet omfattar ca 2300 m samförläggning av överföringsledning för vatten och elledningar och ytterligare en sträcka av ca 2500 m med enbart elledningar. Objektets läge: mellan E22 och Ronnebyån till största del längst Hamnvägen i Ronneby kommun.
Anläggnings och drivmedelsentreprenad i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsentreprenad i Blekinge.
Ramavtal avseende dykeritjänster, Karlskrona kommun
Ramavtalen avseende dykeritjänster. Avtalstid 2022-05-01 - 2023-04-30 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning
Nytt exploateringsområde i Karlshamn, etapp 2
Avser utbyggnad av nytt exploateringsområde med 6 st och avser vägar med vatten-, spillvatten-, dagvatten- och dräneringsledningar och gatubelysning. Området är beläget i västra delen av centrala Asarum, ca 5 km norr om Karlshamns centrum.
Nybyggnad av vatten- och tryckavloppsledningar i Karlskrona kommun
Avser nybyggnad av vatten- och tryckavloppsledningar.
Reparation av brygga vid Fisktorget, Karlskrona
Bryggan vid Fisktorget i Karlskrona är i behov av reparation. Uppdraget är tänkt att ske i två etapper, där etapp ett är att säkra bryggan inför säsong 2022 och etapp två är en mer omfattande reparation.
Slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Karlskrona
Upphandlingen avser skruvpress enligt kravspecifikation till Koholmens ARV med tillhörande elskåp, stativ och kompensatorer. Som optioner: Rörflockulator och IPM InLineMixer.
Slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Karlskrona
Upphandlingen avser skruvpress enligt kravspecifikation till Ramdala ARV med tillhörande elskåp, stativ och kompensatorer. Som optioner: Rörflockulator och IPM InLineMixer.
Nytt staket runt kraftverk i Hemsjö
Nytt staket runt Hemsjö.
Beläggningsinventering Karlskronas kommuns gatunät
Projektet avser beläggningsinventering Karlskronas kommuns gatunät.
Utbyggnad av luftning biosteg i avloppsreningsverk i Ronneby
Avser utbyggnad av biosteg på Bräkne-Hoby ARV, omfattar installation av utrustning och anpassning till befintlig anläggning.
Ny anläggning för komprimering och avfackling av deponigas i Rödeby
Avser en komplett anläggning för komprimering och avfackling av deponigas inklusive högtemperaturfackla till Mältans avfallsanläggning i Rödeby.
Uppgradering av vägskydd längs Verköbanan, Karlskrona
Avser uppgradera befintligt skydd på tre plankorsningar på Verköbanan till A-anläggningar. Objekten är belägna i Lyckeby, på Ringö och på Verkö i Karlskrona kommun.
Ny gc-väg samt kollektivtrafikåtgärder i Mjällby, Olofström och Vilshult
Ny gc-väg i Mjällby mellan väg 519.1 och 514. Flytt och tillgänglighetsanpassning av busshållplats Mjällby Centrum, tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna Titan X, Vilshult på väg 15 samt Ekhagsvägen längs väg 579 i Olofström.
Ombyggnad av bro över järnväg vid Roseholm i Karlskrona
Utbyte av kantbalk, räcken, skiljebalk, tätskikt samt dräneringssystem.
Ombyggnad av bro över Silletorpsån i Karlskrona
Utbyte av skiljeremsa, räcken och tätskikt.
Ombyggnad av bro över Mörrumsån i Svängsta
Bro över gc-väg samt Mörrumsån. Byte av kantbalk och räcke på södra sidan.
Nybyggnad av panncentral i Ronneby
Nybyggnad av panncentral och pelletssilo samt rivning av skjul.
Reparation av bro över E22 mellan Ronneby och Kalling.
Avser reparation av bro och omfattar byte av tätskikt, grundavlopp, ytavlopp, höjning av räcke, riktning av navföljare, reparation av kantbalk samt borttagning av kantskoning. Objektet ligger inom fastigheten Ronneby 25:2.
Nybyggnad av gång- och cykelväg på Trossö i Karlskrona
Kommer ske vägmarkeringar samt uppsättning av skyltar.
Stängsling i naturreservaten Ire, Tärnö och Listershuvud
Avser stängsling i tre naturreservat där det finns ett akut behov av att ha stängsel klara inför betessäsongen. De tre naturreservaten är: * Ire, Karlshamns kommun cirka 700 m nytt stängsel, * Tärnö, Karlshamns kommun cirka 135 m nytt stängsel med grindar, Uppdraget på Tärnö kräver tillgång till båttransport. * Listershuvud, Sölvesborgs kommun cirka 1550 m nytt stängsel. Anbud kan läggas på ett eller flera områden.
Naturvärdesinventering (NVI) till ny detaljplan i Ronneby kommun
Avser en naturvärdesinventering till upprättande av ny detaljplan på fastigheten Gärestad 1:13 m.fl. i Ronneby kommun.
Nybyggnad av hopptorn vid badplats i Olofström
Avser byggnation av nytt hopptorn med träbeklädnad och invändig stålkonstruktion. Hopptornet har fått en platsspecifik och unik utformning likt ett stiliserat stenblock som sticker upp i vattnet. Hopptornet byggs på en befintlig brygga och betongplattform på Halens badplats i Olofström.
Återställande av Bräkneån i Ronneby
Avser återställande av en naturligare hydromorfologi och hydrologisk regim över en ca 2,5 km lång sträcka av Bräkneån inom Hultalycke naturreservat. Den flottledsrensade åsträckan ska återställas för att gynna bland annat flodpärlmussla och öring. Hultalycke naturreservat är beläget i norra Blekinges skogsbygd, fyra kilometer sydväst om Hallabro och i direkt anslutning till naturreservatet Hålabäcks-maderna.
Hydrologisk utredning i Storemosse naturreservat
Avser en hydrologisk utredning, åtgärdsutredning, förslag på åtgärder och en uppföljningsplan för Naturreservatet Storemosse i Ronneby kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).