Alla aktuella anläggningsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad kaj i Karlskrona
Avser ny körbar (BK1) förtöjningspir av betong för fartyg på 82x10 meter och stålrörspålar samt en spontkassun med 10 meters diameter. Samt installation av infrastruktur såsom vatten, avlopp och kraft-/teleförsörjning mm.
Anläggnings- och drivmedelsentreprenad etapp 3, Fortifikationsverket
Anpassning av klargörningsplatser för flyg med tillhörande drivmedels anläggning. Södra Sverige. Plats: Blekinge.
Nybyggnad av mobilitetshuset, Karlskrona
Ca 304 st p-platser Planer finns för bilpool, boendeparkering för bilar och cyklar. Det planeras för en innovativ dagvattenhantering där vattnet på mobilitetshusets tak leds ner som bevattning genom en grön vägg på innergården mot vårdboendet. Det blir även en publik bastu med utsikt över staden och havet.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av mobilitetshus med plats för ca 304 parkeringsplatser samt övriga lokaler.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Sandbäck-Karlskrona
Bandel 943 och 823. Förläggning av multidukter inkl. skåp/brunnsplacering samt blåsning och skarvning av mikrokabel samt anslutning av objekt på sträckan Sandbäck – Karlskrona C.
Nybyggnad av ställverks- och transformatorbyggnad i Ronneby
I denna entreprenad ingår uppförande av ny byggnad för ställverk och kontrollbyggnad samt rivning av befintlig byggnad, transformatorplats och bortforsling av överblivna massor. Innehåller 12- och 24kV ställverk. Station P2 finns mellan Folkparksvägen och Tranbärsvägen i Ronneby.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Underhållsbeläggning tank i Blekinge och Kronobergs län
Beläggningsgrupp GK 2404. Väg 513 Bösalt-Tunaberg, väg 622 Lagan-Hörda, väg 642 Ryd-Amundshylte, väg 656 Backaryd-Möljeryd, väg 670 Steglehylte-Lillanäs, väg 674 Fridlevstad, väg 705 Stenslanda-Ingelstad, väg 733 Allsjömåla-länsgräns, väg 750 Gräbbegården-Gisslevik, väg 850 jvg-Åryd, väg 955 Hermanstorp-Nyadal, väg 960 Bohult, väg 962 Marhult och väg 966 Bredhälla. Väg 120 Älmhult-Häradsbäck ingår som option. Tankbeläggning med inslag av infräsning och varmmassa.
Utbyte av bro, Sunnavägen över Blåportsgatan i Karlskrona
Avser uppförande av en ny plattrambro i betong samt rivning av den befintliga vägbron.
Nybyggnad av panncentral i Karlskrona
Avser nybyggnad av en mindre panncentral på Tjurkö för närvärmeproduktion av fjärrvärme via förbränning av fuktigt biobränsle.
Våtmarksrestaurering inom Blekinges Län
Avser vattenvårdande åtgärder för att återställa hydrologin på tre lokaler inom Mieåns avrinningsområde. Två av lokalerna för planerad restaurering är belägna i Ire naturreservat, medan den tredje är belägen i Pernilshoka, Karlshamns kommun.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg
Avser utbyggnad av va-ledning vid Östra Torsö.
Driftoptimering vid Sölvesborgs avloppsreningsverk
Avser driftoptimering vid Sölvesborgs avloppsreningsverk. Projektet omfattar bl.a. - platsgjuten kanal - manuella samt maskinstyrda slussluckor - rännor och pumpgropar för flytslam - pumpinstallationer - rördragningar i mark och på brygga - anpassning av befintlig konstruktion till flytslamlager - elinstallationer - ventilation - markarbeten
Nytt exploateringsområde i Sölvesborg
Det kan bli aktuellt med nybyggnad av markanläggning, samt av mindre handelsbodar.
Drift, underhåll och beredskap på Hasslöbron
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare +2 år. Bro över sund mellan Almö udde och Västra Hästholmen.
130kV utomhusapparater till fördelningsstationer i Ronneby
Avser leverans och montage av 130kV utomhusapparater till station P6, P9 och P10.
Ombyggnad av brännarstyrning och brännare Affärsverken Karlskrona A
Avser uppgradering av oljebrännerna (2 st) och omfattar ny brännarstyrning och ett utbyte av respektive oljekoppling. Även delar i nuvarande brännare skall bytas ut eller uppgraderas för Bioolja. Avtalstid: 2023-12-05 - 2024-12-31
Nybyggnad av avloppspumpsstation i Karlskrona
Nybyggnad av avloppspumpsstation.
Utbyggnad av det allmänna VA-nätet i Sölvesborg
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Inventering av IAS Lyckebyåns avrinningsområde, Blekinge län
Uppdrag om inventering av invasiva arter längs av Strandzonen av Lyckebyån inom EU-projektet Grip on Life. Inventeringen ska vara slutförd senast 30 september 2024.
Biotopkartering och framtagande av hydromorfologisk åtgärdsplan över Silletorpsåns ARO, Blekinge län
Uppdrag av flertal tjänster inom Silletorpsåns avrinningsområde, Karlskrona kommun: biotopkartering, ta fram en hydromorfologisk åtgärdsplan, utpekande av limniska nyckelbiotoper, enklare förprojektering av vandringshinder samt ett utökat fokus på främmande arter längs karterade sträckor.
Revidering av VA-plan i Ronneby kommun
Uppdraget är att agera som extern processledare för framtagande av Ronneby kommuns reviderade VA-plan utifrån givna inriktningar och avgränsningar. I uppdraget ingår att sammanställa och slutrevidera hela VA-planen så det blir ett sammanfogat dokument.
Åtgärdsutredning av dikad torvmark i Kullans och Bökemålas naturreservat, Blekinge län
Uppdrag för att utreda förutsättningarna för att återställa hydrologin på tre (3) torvmarksområden i Kullans- och Bökemålas Naturreservat i Olofströms- respektive Karlshamns kommun. I Kullans Naturreservat ska en hydrologisk utredning och åtgärdsprojektering utföras för en sjöutloppshöjning samt eventuell återvätning av angränsande betesmark. I Bökemåla ska förutsättningar för restaurering av två trädbevuxna dikade myrområden utredas och projekteras.
Montering av industristängsel i Ljungryda naturreservat, Länsstyrelsen i Blekinge Län
Uppdrag om montering av industristängsel i gränsen mellan naturreservatet Ljungryda och en industrifastighet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).