Alla aktuella anläggningsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Blekinge
Väglängd ca 1 851 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ny infartsled till Karlskronas centrala delar
Avser ny infart till Karlskronas centrala delar i norra delen av den centrala ön Trossö och dess närområde norr därom, med stadsdelarna Pottholmen, Hattholmen och Muddret. Den nya infartsleden planeras att byggas på fastigheterna Karlskrona 4:74 , del av Karlskrona 2:1 och Karlskrona 5:4.
Nybyggnad av avloppsreningsverk , Karlskrona
Avser nybyggnation av avloppsreningsverk Fågelmara, Karlskrona kommun
Nybyggnad av utomhusbassäng i Karlshamn
Avser rivning samt nybyggnad av utomhusbassäng 50 meter.
Ombyggnad av Skeppsbrokajen i Karlskrona
Avser ombyggnad av Skeppsbrokajen samt anläggande av byggata i Karlskrona.
Nybyggnad kaj i Karlskrona
Avser ny körbar (BK1) förtöjningspir av betong för fartyg på 82x10 meter och stålrörspålar samt en spontkassun med 10 meters diameter. Samt installation av infrastruktur såsom vatten, avlopp och kraft-/teleförsörjning mm.
Ny faunapassage samt viltstängsel längs E22 mellan Jämjö-Brömsebro
Nytt viltstängsel längs hela sträckan (ca 14 km) och en faunapassage norr om Fågelmara.
Sanering- och markentreprenad , Karlskrona
Omfattar sanering- och markentreprenaden som ska genomföras för ett område som ska bli omvårdnadsområde, P-hus och bostäder. Projektet finns på: 1478512
Nybyggnation av VA-ledning, Ronneby
Avser nybyggnation av VA-ledningar i Träskobacken med syfte att ge 10 st fastigheter tillgång till kommunalt VA. Arbetet omfattar nyanläggning av huvudledningar för vatten och spillvatten (självfall) på en sträcka om ca 700 meter
Nybyggnad av motocrossbana i Ronneby
Syftet med detaljplanen är att planlägga för dels motorbana i form av motocrossbana, men också möjliggöra kompletterande verksamhet så som depåer eller servering vid evenemang. Området är idag jordbruksmark och ändring av gällande detaljplan krävs.
Nybyggnad av fiskeväg i Karlskrona
Avser nybyggnad av en ny fiskväg ska anläggas istället för den gamla, som går till vänster om fallet i Lyckeby. Dammanläggningen från tidigt 1700-tal har fått sitt tillstånd.
Exploateringsarbete för bostäder i Olofström
Avser exploateringsarbete för ny bostäder. Nybyggnad av förskola f.d myrans: 2100520
Nybyggnad av fiskeväg, Karlskrona
Avser damsäkerhetshöjande åtgärder och ny fiskväg, Lyckebydammen.
Nybyggnad av GC-bro över Holje ån i Olofström
Projektet omfattar byggnation av ny gång- och cykelbro över Holje ån vid Ådalsvägen i Olofström.
Ombyggnad av va-ledning i Ronneby
Strandskyddsdispens för va utbyggnad ledningar.
Nybyggnad av småbåtshamn på Saltö
Planer finns för nybyggnad av en småbåtshamn på Saltö.
Nybyggnad av idrottsplats i Karlshamn
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av biooljeanläggning i Karlshamn
Rivning och nybyggnad av industribyggnad.
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna kommer att upphandlas som en entreprenad tillsammans med etapp 2, med byggstart för etapp 2 i slutet av 2018 och etapp 3 senare. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Utbyggnad av avloppsledning i Köpegårda
Avser utbyggnad av avloppsledning i Köpegårda.
Utbyggnad av avloppsledningar Sandviken etapp 6
Projektet avser utbyggnad av avloppsledningar. Föregående etapp nr 5 har objektnr 861914
Nytt exploateringsområde i Sölvesborg
Det kan bli aktuellt med nybyggnad av markanläggning, samt av mindre handelsbodar.
Nybyggnad av utomhuspool med värme, i Trensum
Avser nybyggnad av utomhuspool 4 x8 meter med värme.
Ombyggnad av mottagningsstationer i Karlskrona
Avser byggnation av shuntreaktorer som ska installeras i mottagningsstationerna Intaget och Trossö 2. Objektets läge: Intaget är beläget i Backabo, strax utanför centrala Karlskrona och Trossö 2 finns mitt i centrala Karlskrona.
Utbyggnad av vattenledning och fiber i Ronneby kommun
Avser utbyggnad av vattenledning och fiber mellan Karlsnäs och Möljeryd.
Ombyggnad av kraftstation, Ronneby
Avser utbyte av krafttransformator T22 i station P6. Arbetet omfattar tillverkning, FAT‐prov, leverans, SAT‐prov och uppställning av fabriksny transformator på befintligt fundament samt tillvaratagande och skrotning av befintlig transformator.
Utförande av gata, VA- och belysningsarbete i Ronneby
Projektet avser nybyggnad av gata, VA, el och belysning samt dagvattendiken och dammar.
Underhåll av väg i centrala Olofström
Avser stabiliseringsåtgärder av Dannefeldtsvägen i Olofströms centrum och omfattar: -Trafikavstängning och trafikomledning. -Rörspontning av slänt ner mot Vilshultsån samt utläggning av byggtimmer och erosionsskyddsmaterial. -Förlängning av befintlig VA-ledning
Nybyggnad av cirkulationsplats i Ronneby
Avser nybyggnad av cirkulationsplats som ska koppla samman tillfarten med befintligt vägnät.
Nybyggnad av multisportarena i Karlskrona
Avser nybyggnad av multisportarena intill Brinova Arena på Trossö. Den nya aktivitetsytan på Chapmansplan kan användas för exempelvis fotboll, basket och innebandy.
Ombyggnad av väg mot gc-väg i Karlskrona
Diskussioner förs internt i kommunen.
Nytt staket runt kraftverk i Hemsjö
Nytt staket runt Hemsjö.
Restaurering av sandmark inom Häljarums naturreservat i Karlskrona kommun
Avser restaurering av sandmark inom Häljarums naturreservat i Karlskrona kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Karlshamn
Marklov för schaktning och utfyllnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation Bengtsboda 1:10,Farabol 1:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation Falsehult 1:18,Brännarebygden 1:52.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nytillverkning och reparation av trägärdsgårdar i Karlskrona
Uppdraget innebär bland annat att riva gammalt staket och stängsel, att tillverka grindar och ett trästaket.
Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Ansökan om bygglov för parkeringsyta.
Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Bygglov fem stycken parkeringsplatser längs solrosvägen.
Nybyggnad av belysningsmast i Ronneby
Bygglov för ljusanordning på ronneby torg.
Nybyggnad av mur i Karlskrona
Bygglov för mur.
Nybyggnad av brygga i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flytbrygga.
Nybyggnad av fördelningsstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av fördelningsstation samt rivningslov för nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av plank i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av mast i Ronneby
Bygglov för nybyggnad av sändarmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad, transformatorstation.
Ombyggnad av idrottsplats i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Bygglov för parkeringsplatser (3 st).
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlshamn
Bygglov för uppförande parkeringsplatser 2 st.
Nybyggnad av plank i Ronneby
Bygglov för uppsättning av plank.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Ronneby
Bygglov för utvändig ändring av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Olofström
Bygglovsansökan för uppförande av skalskydd runt parkeringsyta.
Ny UPS och ombyggnad av ställverk, Affärsverken Karlskrona AB
Avser komplettering av en befintlig utrustning och ombyggnad av ett ställverk.
Ny kylmaskin till fjärrkyla, Ronneby Miljö och Teknik AB
Avser 1 ny kylmaskin som skall ersätta 2 befintliga maskiner och köldmediekylare.
Julbelysning för Karlskrona centrum
Avser Jul/vinterbelysning i form av spännbelysning till centrala Karlskrona.
Restaurering av sandmark i Tving
Avser restaurering av sandmark på fastigheterna Berg 1:4, 1:5 och 2:26 i Karlskrona kommun.
Återställande av Bräkneån
Avser detaljprojektering och åtgärdsutredning för att återställa en naturligare hydromorfologi och hydrologisk regim över en ca 2,5 km lång sträcka av Bräkneån inom Hultalycke naturreservat. Den flottledsrensade åsträckan ska återställas för att gynna bland annat flodpärlmussla och öring. Hultalycke naturreservat är beläget i norra Blekinges skogsbygd, fyra kilometer sydväst om Hallabro och i direkt anslutning till naturreservatet Hålabäcks-maderna.
Röjning i Kullans Naturreservat i Karlskrona
Projektet avser röjning av ungskog och igenväxtningsvegetation av framförallt björnbär i naturreservat.
Restaurering av dammar i Lörbyskog, Länsstyrelsen i Blekinge Län
Avser anläggande av ny damm, restaurering av två befintliga dammar, samt röjning av sly inom naturvårdsavtalet Lörbyskog, Sölvesborgs kommun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.