Alla aktuella anläggningsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sträckning av E22 mellan Lösen och Jämjö
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled. Fram till korsningen med länsväg 738 vid Torstäva får vägen två körfält i vardera riktningen och därefter omväxlande ett respektive två körfält. Vägen breddas i befintlig sträckning fram till Ramdala (7 kilometer), därefter går vägen i ny sträckning norr om Jämjö (8 kilometer). Nybyggnation av tre trafikplatser ingår. Ca 15 km lång sträcka. 23 broar, ny gc-väg melllan Ramdala-Jämjö.
Nybyggnad av brandstation i Karlshamn
Ny brandstation i Karlshamn med därtill tillhörande kringarbeten. Brandstationen blir en huvudbrandstation för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Brandstationen planeras att uppföras på Tubbarydområdet i karlshamn.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Sandbäck-Karlskrona
Bandel 943 och 823. Förläggning av multidukter inkl. skåp/brunnsplacering samt blåsning och skarvning av mikrokabel samt anslutning av objekt på sträckan Sandbäck – Karlskrona C.
Utökade körfält på österleden i Karlskrona
Avser utökande körfält på österleden
Nybyggnad av fördelningsstation i Karlskrona
Projektet avser uppförandet av en stationsbyggnad bestående av tre (3) stycken 20 kV-ställverksrum, som anpassas mot befintlig byggnad.
Nybyggnad av solpark i Karlskrona
Projektet avser nybyggnad av solpark i Karlskrona.
Nytt exploateringsområde, Karlskrona
Planer finns för nytt exploateringsområde.
Marksanering i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av bostäder när markarbetena är klara .
Underhållsbeläggning tank i Blekinge och Kronobergs län
Beläggningsgrupp GK 2404. Väg 513 Bösalt-Tunaberg, väg 622 Lagan-Hörda, väg 642 Ryd-Amundshylte, väg 656 Backaryd-Möljeryd, väg 670 Steglehylte-Lillanäs, väg 674 Fridlevstad, väg 705 Stenslanda-Ingelstad, väg 733 Allsjömåla-länsgräns, väg 750 Gräbbegården-Gisslevik, väg 850 jvg-Åryd, väg 955 Hermanstorp-Nyadal, väg 960 Bohult, väg 962 Marhult och väg 966 Bredhälla. Väg 120 Älmhult-Häradsbäck ingår som option. Tankbeläggning med inslag av infräsning och varmmassa.
Byggledare VViS och ITS/ATK för Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län
Uppdraget avser att bistå Trafikverkets projektledare, med stöd av diverse system, att upprätthålla anläggningsdokumentation, byggledning, planering, analysering, granskning av handlingar för externa och interna projekt och besiktning av vägväderinformationssystem (VViS), ITS och automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) samt genomförande av diverse arbeten gällande mark- och anläggningsteknik i angivna län inom Trafikverket. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 2+1 år.
Nybyggnad av nytt exploateringsområde i Sölvesborg
Avser utbyggnad av nytt exploateringsområde med lokalgator, VA-ledningar, belysning, el, fiber, vegetationsavtagning och stubbrytning, trädfällning, anläggande av naturmark samt fyllning på tomtmark etc i Ljungaviken, Sälvesborgs kommun.
Nytt räcke på bro över Mieån
Nytt räcke, byte av kantlist i betong. 260 meter lång sträcka.
Om- och tillbyggnad av flygfält på Ronneby Airport
Avser reparation av civil platta på Ronneby Airport. Entreprenaden omfattar i huvudsak följande: • Nivåanpassning och nytt slitlager på befintliga asfaltbelagda ytor. • Utökning av plattan med ny asfaltöverbyggnad. • Nya uppställningsplatser i armerad betong. • Nytt VA-system med tillhörande oljeavskiljare och glykolavskiljning. • Rivning av befintlig markförlagd drivmedelsanläggning. • Ny elanläggning samt förberedelser för framtida el-flyg. • Anpassning av flygplatsljusanläggning. • Mark/grundläggning samt försörjning för ny drivmedelsanläggning. • Omhändertagande av förorenade massor.
Driftoptimering vid Sölvesborgs avloppsreningsverk
Avser driftoptimering vid Sölvesborgs avloppsreningsverk. Projektet omfattar bl.a. - platsgjuten kanal - manuella samt maskinstyrda slussluckor - rännor och pumpgropar för flytslam - pumpinstallationer - rördragningar i mark och på brygga - anpassning av befintlig konstruktion till flytslamlager - elinstallationer - ventilation - markarbeten
Uppförande av fjärrvärmecentral i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av va-ledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av va-anläggning.
Ombyggnad av resecentrum, Sölvesborg
Planer finns för ombyggnad av resecentrum i Sölvesborg.
Nybyggnad av panncentral i Karlkrona
Avser nybyggnad av en mindre panncentral på Tjurkö för närvärmeproduktion av fjärrvärme via förbränning av fuktigt biobränsle.
Nybyggnad av energiverk i Karlshamn
Nybyggnad av batterilager.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg
Avser utbyggnad av va-ledning vid Östra Torsö.
Ombyggnad av brännarstyrning och brännare Affärsverken Karlskrona A
Avser uppgradering av oljebrännerna (2 st) och omfattar ny brännarstyrning och ett utbyte av respektive oljekoppling. Även delar i nuvarande brännare skall bytas ut eller uppgraderas för Bioolja. Avtalstid: 2023-12-05 - 2024-12-31
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar .
Rivning av fryshus i Karlskrona
Anmälan om rivning av huvudbyggnad.
Rivning av vattenreservoar och sandfilter i Ronneby
Avser rivning av vattenreservoar och sandfilter belägna under mark.
Revidering av VA-plan i Ronneby kommun
Uppdraget är att agera som extern processledare för framtagande av Ronneby kommuns reviderade VA-plan utifrån givna inriktningar och avgränsningar. I uppdraget ingår att sammanställa och slutrevidera hela VA-planen så det blir ett sammanfogat dokument.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).