Alla aktuella anläggningsprojekt i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på Blekinge kustbana och Kust till kustbanan i Blekinge
Cirka 470 000 spårmeter järnväg. Förebyggande och avhjälpande underhåll på ban-, el- och signalanläggningar.
Ombyggnad till mötesseparerad väg sträckan Backaryd-Hallabro
7 km varav 3,5 km i ny sträckning samt breddning till 2+1 i befintlig sträckning, 2 broar, ny busshållplats, påfartsramp, trimning tpl Ronneby Väst E22, omdisponering av körfält, ny påfartsramp med fristående bro, ombyggnad bro 10-382-1 väg 22/27 över väg vid Sörby i Ronneby (tätskiktsbyte).
Ny infartsled till Karlskronas centrala delar
Avser ny infart till Karlskronas centrala delar i norra delen av den centrala ön Trossö och dess närområde norr därom, med stadsdelarna Pottholmen, Hattholmen och Muddret. Den nya infartsleden planeras att byggas på fastigheterna Karlskrona 4:74 , del av Karlskrona 2:1 och Karlskrona 5:4.
Nybyggnad av vattenverk i Froarp, Karlshamn
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt verk ingår i planområdet .
Ramavtal avseende för asfalteringsarbeten i Karlskrona
Ramavtal avseende beläggningsarbeten för både underhålls- och nybyggnadsbeläggningar inom Karlskrona kommuns väghållningsområde. Avtalstid: 2023-05-01 - 2027-04-30
Modernisering av flygplatsterminal, Ronneby flygplats
Planer finns på utveckling av terminalen i Ronneby med totalt tre etapper. Bland annat ny ankomsthall med bagageband. Ny gate i nuvarande ankomsthall. Utökad yta för incheckning och säkerhetskontroll. Etablering av taxfreebutik. Fortifikationsverket äger mark och byggnader .
Utbyggnad av Verkö färjeterminal i Karlskrona
Avser utbyggnad av Verkö färjeterminal och omfattar iordningställande av markytor och anläggande av dagvattenanläggning samt förläggning av VA, tomrör för el och fiber, fundament, belysning och stängsel mm. Dessutom ingår rivning av befintlig och uppförande av en ny toalettbyggnad.
Exploateringsarbeten inför kommande bostäder i Karlskrona
Projektet avser gatu-, mark-, el-, och belysnings- och yttre ledningsarbeten inklusive schakt och fyll för fjärrvärme. Byggprojekt: 1130438
Nybyggnad av externslammottagning, Sölvesborg
Avser byggnation av ny Externslammottagning och anläggning av VA-ledningar, el- och kommunikations-ledningar till denna.
Drift och underhåll av vägbelysning i Östra Skåne och Blekinge län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Leverans av nollpunktsutrustning i Ronneby
Avser att installera ny 10kV nollpunktsutrustning i station P7 och P10. Denna upphandlingen avser tillverkning, FAT‐prov och leverans till Ronneby Miljö & Tekniks centralförråd i Ronneby.
Rivning av spåranläggning på Verkö i Karlskrona
Rivning av spåranläggning och kontaktledningar, stolpar samt flytt av järnvägsmaterial inom hamnområdet, för att frigöra ytor inom Verkö Kombiterminal.
Nybyggnad av reningsanläggning vid återvinningscentral i Ronneby
Avser komplett reningsanläggning för lakvattenrening vid Angelskogs ÅVC, Ronneby kommun.
Solcellsanläggningar (dynamiskt inköpssystem DIS) Karlskrona
Det dynamiska inköpssystemet omfattar projektering, leverans, montage och driftsättning till fullt funktions-och driftfärdig installation av solcellsanläggningar inklusive eventuell lagring. Uppdragen avser uppförande på företrädesvis befintliga byggnader men även vid nybyggnation och på anläggningar på mark kan förekomma.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Rödeby och Spjutbygd.
Nybyggnad av gata- och VA-ledning i Torskors, Karlskrona
Avser anläggande av ny gata med vändplan i anslutning till gatan Tennvägen i Torskors. I entreprenaden ingår VA, skyddsrör för el och fiber, fundament för gatubelysning samt utbyte av förorenade massor, bekämpning av invasiva arter och grovplanering av några av de framtida industri tomterna.
Ny infrastruktur i Viggenområdet i Ronneby
Utbyggnad av infrastrukturen i Viggenområdet i Ronneby.
Nybyggnad av flytande tankplats för småbåtar i Karlskrona
Avser uppförande av en ny flytande tankplats för småbåtar. Objektet är beläget i Karlskrona kommun på säkerhetsklassat område inom Marinbasen.
Byte av stängsel och grindar runt fördelningsstationer i Ronneby
Avser leverans och montage av nytt skalskydd avseende stängsel och grindar med tillhörande övervakning, samt dokumentation, provning, idrifttagning och slutbesiktning.
Nybyggnad av sprinklersystem till kraftvärmeverk i Karlskrona
Avser nybyggnad av ett komplett sprinklersystem för högtrycks vattendimma i ett område, turbinanläggningen. Turbin KVV, Mältan i Karlskrona kommun.
Nybyggnad av tvätthall i Ronneby
Flytt av tvätthall, anläggande av parkeringsplats och upplag.
Tillbyggnad av laddstationer i Sölvesborg
Uppsättning av laddstolpar i Sölvesborg sker på 3 olika gator: - Västra Storgatan - Hamngatan - Bredgatan
Ombyggnad av va-ledning i Karlskrona
Avser va-installation.
Utbyte av befintlig belysningsarmatur, Affärsverken Karlskrona AB
Avser utbyte av befintlig belysningsarmatur på Karlskrona KVV och återvinningen på Mältan.
Konsultstöd för hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan i Ronneby
Avser konsultstöd gällande hållbarhetsbedömning och MKB för framtagande av ny översiktsplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).