Alla aktuella anläggningsprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende för asfalteringsarbeten i Karlskrona
Ramavtal avseende beläggningsarbeten för både underhålls- och nybyggnadsbeläggningar inom Karlskrona kommuns väghållningsområde. Avtalstid: 2023-05-01 - 2027-04-30
Utbyggnad av Verkö färjeterminal i Karlskrona
Avser utbyggnad av Verkö färjeterminal och omfattar iordningställande av markytor och anläggande av dagvattenanläggning samt förläggning av VA, tomrör för el och fiber, fundament, belysning och stängsel mm. Dessutom ingår rivning av befintlig och uppförande av en ny toalettbyggnad.
Exploateringsarbeten inför kommande bostäder i Karlskrona
Projektet avser gatu-, mark-, el-, och belysnings- och yttre ledningsarbeten inklusive schakt och fyll för fjärrvärme. Byggprojekt: 1130438
Drift och underhåll av vägbelysning i Östra Skåne och Blekinge län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Solcellsanläggningar (dynamiskt inköpssystem DIS) Karlskrona
Det dynamiska inköpssystemet omfattar projektering, leverans, montage och driftsättning till fullt funktions-och driftfärdig installation av solcellsanläggningar inklusive eventuell lagring. Uppdragen avser uppförande på företrädesvis befintliga byggnader men även vid nybyggnation och på anläggningar på mark kan förekomma.
Nybyggnad av gata- och VA-ledning i Torskors, Karlskrona
Avser anläggande av ny gata med vändplan i anslutning till gatan Tennvägen i Torskors. I entreprenaden ingår VA, skyddsrör för el och fiber, fundament för gatubelysning samt utbyte av förorenade massor, bekämpning av invasiva arter och grovplanering av några av de framtida industri tomterna.
Nybyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser nybyggnad av en överföringsledning mellan Rödeby och Spjutbygd.
Nybyggnad av sprinklersystem till kraftvärmeverk i Karlskrona
Avser nybyggnad av ett komplett sprinklersystem för högtrycks vattendimma i ett område, turbinanläggningen. Turbin KVV, Mältan i Karlskrona kommun.
Ombyggnad av va-ledning i Karlskrona
Avser va-installation.
Utbyte av befintlig belysningsarmatur, Affärsverken Karlskrona AB
Avser utbyte av befintlig belysningsarmatur på Karlskrona KVV och återvinningen på Mältan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).