Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västerbottens län

Bjurholm (2)
Dorotea (2)
Lycksele (4)
Malå (0)
Norsjö (14)
Sorsele (4)
Storuman (11)
Umeå (64)
Vilhelmina (11)
Vindeln (5)
Vännäs (6)
Åsele (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 195 st.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Gumboda-Grimsmark
Avser ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 med omkörningsfält och mitträcke, nya korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar, säkring av vägens sidoområden. Ny bro över Kålabodaån och Flarkån. Nya busshållplatser i Grimsmark och Ånäset med planskilda korsningar för gc-vägar samt nybyggnad av planskild ren- och viltpassage.
Markarbeten för Norrbotniabanan vid Gumboda-Ånäset
Järnväg samt ombyggnad av E4:an. Gumboda/Ånäset.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Broänge-Daglösten
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 12,5 km lång sträcka. Förbättring av busshållplatser, nybyggnad av viltbro. Gc-port i Broänge, faunapassage Hökmarksberget, ny bro över Mångbyån.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Daglösten-Ljusvattnet
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 8,5 km lång sträcka. Utbyggnad av rastplats Ljusvattnet, gc-port under E4 i Övre Bäck, faunabro över E4 vid Anderstorp, bullerskyddsåtgärder, viltstängsel.
Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Umeå
När Vasaskolan byggs om kompletteras den nuvarande byggnaden med två flyglar. Byggnaderna byggs på pelare vilket gör det blir en mer öppen och trygg skolgård även under kvällar och helger. Det gör också att en cykelparkering med tak skapas under flyglarna. Den nuvarande skolan får en öppen och ljus entré med stora glaspartier. Entrén blir den enda ingången till skolan, vilket möjliggör hög vuxennärvaro. Rosa huset görs om till skolkök och skolrestaurang och får en tillbyggnad för bland annat inlastning av varor.
Elektrifiering av järnväg mellan Hällnäs-Lycksele
Omfattar 66 km elanläggning, ca 500 meter bullerplank och 13 km kraftmatning upphängd på befintlig bana. Kontaktledningssystem AT.
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planer finns att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 1 våning kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter.
Beläggning halvvarm på väg 942 mellan Idbacka-Dalasjö
Beläggning halvvarm och vägmarkering. Bärighetshöjande åtgärder/tjälsäkring sektion 19/710-38/290. BK4. Del av väg 952 ingår. 2-års objekt. Ca 2 mil lång sträcka.
Nybyggnad av skola mm i Skellefteå
Sunnanåskolan kan få större lokaler, en ny större idrottshall och andra efterskolverksamheter, samtidigt som området runt omkring kan bli en mer levande mötesplats. Detaljplanen ska också göra det möjligt att bygga bostäder och verksamhetslokaler i området.
Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Kulla-Norrfors
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning, 7 km lång sträcka. 2 km ny cykelväg, ny trafikplats i Brännland och 2 planskilda passager.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Ljusvattnet-Yttervik
Avser ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor, nya korsningar, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar. Ca 7,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 363 mellan Forslunda-Håkmark-Hissjö
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny gång- och cykelväg Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, ca 8 km lång sträcka.
Ombyggnad av kök, matsal och klassrum i skola i Umeå
Ny tillbyggnad med storkök, matsal och Fritids. Ombyggnad av en flygel till elevhälsa, kontor och slöjdsalar. Rivning av en paviljong på skolgården. Markarbetet ligger på 22000 kvm.
Nybyggnad av mötesstation längs Norrbotniabanan
Rivning av dagens mötesstation i Finnfors ingår. Ca 1 km.
Påbyggnad på flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en våning samt ett gårdshus. Den tillkommande bebyggelsen ska på ett ödmjukt sätt harmoniera med den tidstypiska bebyggelsen i området
Ny koldioxidanläggning vid kraftvärmeverk i Skellefteå
Skellefteå Kraft undersöker möjligheterna att fånga in koldioxid från kraftvärmeverket i Hedensbyn i Skellefteå. Syftet med utredningen är att se om koldioxidinfångning är tekniskt och praktiskt genomförbart.
Vägmarkeringar inom Västerbottens län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Utveckling av område i Umeå
Umeå: Tomtebo strand Förutsättningar: 3 kilometer från centrala Umeå, alldeles intill Nydalasjön och Universitetsstaden, ligger Tomtebo strand. Den närbelägna Nydalasjön är redan idag ett välbesökt rekreationsområde och gör att förutsättningarna för att interagera området med staden runt om är goda. Ambitionerna är att Umeå kommun ska utveckla Tomtebo strand till en stadsdel som möter framtidens utmaningar. Gestaltningen ska bidra till social hållbarhet, men utbyggnaden kommer att ske i flera etapper under lång tid. Utmaning: Här finns friluftsområden med bad och skidspår och Umeås största arbetsplatsområde. Hur kan gestaltning och småskaliga tester i nuet användas som verktyg för att identifiera relevanta aktörer? Hur kan man tillsammans skapa en stadsdel som är socialt hållbar över tid? Teamet kommer att utforska metoder för att undersöka hur det kan bli en del av en långsiktig strategi för jämlik tillgång till kvalitativa livsmiljöer.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Umeå
Rikshem Umeåhus AB ska genomföra en renovering/ombyggnad på Hygget 1 i Umeå. Renoveringen i stort innefattar nytt FTX-system, nya fönster, nya fasader, tappvattenarbeten, el-, styr- och byggarbeten. Renoveringen utförs i olika etapper på 8st bostadshus, betecknade Hus 1 till Hus 8.
Tillbyggnad av kontor, vård och verksamheter i Umeå
Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för utökade verksamhets- och kontorsytor för rättsväsendet och kriminalvården.
Ombyggnad av landningsbana på Vilhelmina flygplats
Förlängning av befintlig landningsbana med ca 300 meter.
Upprustning av torg i Skellefteå
Utveckling av Guldtorget, även för de omkringliggande delarna av Nygatan, Torggatan och Trädgårdsgatan. Ca 7000 kvm.
Underjordiskt garage i Umeå
Underjordiskt garage med 40 P-platser (antal våningar okänt).
Ombyggnad av badhus i Skellefteå, etapp 2
Avser ombyggnation till en äventyrsdel i badhuset.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Norr
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning.
Bärighetsåtgärder på väg 855 mellan Klemensboda-Brutorp
Bärighetsåtgärder, ca 10 000 m lång sträcka.
Integrerat brounderhåll för Västerbottens län
Tillståndsstyrda och förutbestämt brounderhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser.
Ombyggnad av väg 923 och 925 mellan Svanabyn-Lavsjö
Bärighetsåtgärder, ca 12 200 m lång sträcka. Förstärkning till BK4. Vägen ska tjälsäkras, dikas om, förbättring av avvattningen, byte av beläggningstyp till halvvarm massa.
Nybyggnad av väg mm i Umeå
Ombyggnationer av Kungsvägen och Generalsvägen skulle kunna påbörjas detta år. Kungsvägen och del av Generalsvägen kommer att byggas om i etapper, för att minska trafikstörningar.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Grimsmark-Broänge
Mötesseparerad väg med mitträcke.
Utökat område för handel i Umeå
Planområdet är beläget mellan Ålidhem och Tomtebo, längs Mineralvägen. Området har en total area på ca 16 000 m2. Inom fastigheten bedriver Coop idag handel med livsmedel. Sökande önskar utöka verksamheten med cirka 1 200 m2 vilket kräver en ändring alternativt en ny detaljplan
Tillbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Till- eller nybyggnad, Obbola skola F-9
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Tillbyggnad av skola i Kusmark
Avser tillbyggnad av skola i Skellefteå.
Invändig renovering av hotell i Umeå
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom Övre Norrland
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Bandel 120. Skellefteå, Älvsbyn och Bodens kommuner.
Anpassning av kontaktledningssystem sträckan Karsbäcken-Lidlund
Anpassning ktl-system mot STH samt skyddssektioner Jörn och Långträsk.
Om- och tillbyggnad för bostäder, kontor, handel mm i Umeå
Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för om- och tillbyggnad för bostäder, kontor- och andra kommersiella lokaler, handel, och förrådsverksamhet. Syftet är också att säkerställa parkering, hotell och restaurang.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Ombyggnad av bro i Skellefteå
Planer finns för att Parkbron ska bli en gång- och cykelbro, kommer att knyta ihop norra och södra sidan av stan och göra det tryggare att gå och cykla i centrum.
Ombyggnad till bibliotek på Centrumhuset i Robertsfors
Planer finns för ombyggnad till bibliotek.
Tillbyggnad av förskola och kök i Holmsund
Tillbyggnad av 1 avd och ett nytt kök.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig byggnad.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 5, 2161173.
Ombyggnad av lägenheter i Umeå
Omfattar successionsrenovering av tomställda lägenheter i Kv. Hygget 1, för närvarande 33 st.
Anpassning av skola i Umeå
Carlshöjdsskolan, anpassning för särskola.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tundalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget.
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av väg 503, Västra Esplanaden.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning öster om Vindelälvsbron i Vännäsby
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Om/tillbyggnad av förskola i Norsjö
Avser om/tillbyggnad av förskola, tidigare pedagogiska omsorgen Humlan.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av elsystem i flerbostadshus.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Ombyggnad av vattenverk i Storuman
Avser ombyggnad av vattenverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).