Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (3)
Lycksele (7)
Malå (0)
Norsjö (16)
Sorsele (4)
Storuman (12)
Umeå (61)
Vilhelmina (10)
Vindeln (6)
Vännäs (5)
Åsele (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 195 st.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Gumboda-Grimsmark
Avser ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 med omkörningsfält och mitträcke, nya korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar, säkring av vägens sidoområden. Ny bro över Kålabodaån och Flarkån. Nya busshållplatser i Grimsmark och Ånäset med planskilda korsningar för gc-vägar samt nybyggnad av planskild ren- och viltpassage.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Broänge-Daglösten
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 12,5 km lång sträcka. Förbättring av busshållplatser, nybyggnad av viltbro. Gc-port i Broänge, faunapassage Hökmarksberget, ny bro över Mångbyån.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Daglösten-Ljusvattnet
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 8,5 km lång sträcka. Utbyggnad av rastplats Ljusvattnet, gc-port under E4 i Övre Bäck, faunabro över E4 vid Anderstorp, bullerskyddsåtgärder, viltstängsel.
Elektrifiering av järnväg mellan Hällnäs-Lycksele
Omfattar 66 km elanläggning, ca 500 meter bullerplank och 13 km kraftmatning upphängd på befintlig bana. Kontaktledningssystem AT.
Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Umeå
När Vasaskolan byggs om kompletteras den nuvarande byggnaden med två flyglar. Byggnaderna byggs på pelare vilket gör det blir en mer öppen och trygg skolgård även under kvällar och helger. Det gör också att en cykelparkering med tak skapas under flyglarna. Den nuvarande skolan får en öppen och ljus entré med stora glaspartier. Entrén blir den enda ingången till skolan, vilket möjliggör hög vuxennärvaro. Rosa huset görs om till skolkök och skolrestaurang och får en tillbyggnad för bland annat inlastning av varor.
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planer finns att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 1 våning kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter.
Nybyggnad av skola mm i Skellefteå
Sunnanåskolan kan få större lokaler, en ny större idrottshall och andra efterskolverksamheter, samtidigt som området runt omkring kan bli en mer levande mötesplats. Detaljplanen ska också göra det möjligt att bygga bostäder och verksamhetslokaler i området.
Beläggning halvvarm på väg 942 mellan Idbacka-Dalasjö
Beläggning halvvarm och vägmarkering. Bärighetshöjande åtgärder/tjälsäkring sektion 19/710-38/290. BK4. Del av väg 952 ingår. 2-års objekt. Ca 2 mil lång sträcka.
Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Kulla-Norrfors
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, breddning, 7 km lång sträcka. 2 km ny cykelväg, ny trafikplats i Brännland och 2 planskilda passager.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Ljusvattnet-Yttervik
Avser ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor, nya korsningar, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar. Ca 7,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 363 mellan Forslunda-Håkmark-Hissjö
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny gång- och cykelväg Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, ca 8 km lång sträcka.
Ombyggnad av kök, matsal och klassrum i skola i Umeå
Ny tillbyggnad med storkök, matsal och Fritids. Ombyggnad av en flygel till elevhälsa, kontor och slöjdsalar. Rivning av en paviljong på skolgården. Markarbete.
Ny koldioxidanläggning vid kraftvärmeverk i Skellefteå
Skellefteå Kraft undersöker möjligheterna att fånga in koldioxid från kraftvärmeverket i Hedensbyn i Skellefteå. Syftet med utredningen är att se om koldioxidinfångning är tekniskt och praktiskt genomförbart.
Vägmarkeringar inom Västerbottens län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av mötesstation längs Norrbotniabanan
Rivning av dagens mötesstation i Finnfors ingår. Ca 1 km.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Umeå
Rikshem Umeåhus AB ska genomföra en renovering/ombyggnad på Hygget 1 i Umeå. Renoveringen i stort innefattar nytt FTX-system, nya fönster, nya fasader, tappvattenarbeten, el-, styr- och byggarbeten. Renoveringen utförs i olika etapper på 8st bostadshus, betecknade Hus 1 till Hus 8.
Ombyggnad av landningsbana på Vilhelmina flygplats
Förlängning av befintlig landningsbana med ca 300 meter.
Upprustning av torg i Skellefteå
Utveckling av Guldtorget, även för de omkringliggande delarna av Nygatan, Torggatan och Trädgårdsgatan.
Om- och tillbyggnad av skola i Skellefteå
Grundlig översyn och materialutbyte invändigt i bef. lokaler. Bland annat utbyte av de flesta ytskikt såsom dörrar, golv, undertak etc. Anpassning av planlösning efter verksamhetens behov. Nybyggnad på cirka 2540 m2 i två plan samt fläktrum på vindsutrymme. Slöjdsalar/Makerspace. Tillskapa fler grupprum i anslutning till klassrum. Lektionssalar. Nytt storkök och skolresturang.
Underjordiskt garage i Umeå
Underjordiskt garage med 40 P-platser (antal våningar okänt).
Ombyggnad av väg 923 och 925 mellan Svanabyn-Lavsjö
Bärighetsåtgärder, ca 12 200 m lång sträcka. Förstärkning till BK4. Vägen ska tjälsäkras, dikas om, förbättring av avvattningen, byte av beläggningstyp till halvvarm massa.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Nord
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning.
Bärighetsåtgärder på väg 855 mellan Klemensboda-Brutorp
Bärighetsåtgärder, ca 10 000 m lång sträcka.
Om- och tillbyggnad av storkök i Robertsfors
Avser ombyggnation och utbyggnad av lokaler som tidigare använts för verkstadsutbildning till storkök och matservering för skolelever.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Grimsmark-Broänge
Mötesseparerad väg med mitträcke.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Obbola skola F-9, utbyggnad till två paralleller.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Utökat område för handel i Umeå
Planområdet är beläget mellan Ålidhem och Tomtebo, längs Mineralvägen. Området har en total area på ca 16 000 m2. Inom fastigheten bedriver Coop idag handel med livsmedel. Sökande önskar utöka verksamheten med cirka 1 200 m2 vilket kräver en ändring alternativt en ny detaljplan
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Invändig renovering av hotell i Umeå
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Tillbyggnad av förskola i Kusmark
Tillbyggnad av förskola, 3 avd.
Byte av sidoväggar och frontvägg till panna 8, Dåva kraftvärmeverk, Umeå
Upphandlingen avser demontage, konstruktion, tillverkning, leverans och montage för byte av sidoväggar under år 2025 med möjlighet till option på byte av frontvägg och näsa på bakvägg.
Anpassning av kontaktledningssystem sträckan Karsbäcken-Lidlund
Anpassning ktl-system mot STH samt skyddssektioner Jörn och Långträsk.
Om- och tillbyggnad för bostäder, kontor, handel mm i Umeå
Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för om- och tillbyggnad för bostäder, kontor- och andra kommersiella lokaler, handel, och förrådsverksamhet. Syftet är också att säkerställa parkering, hotell och restaurang.
Riktade miljöåtgärder i Västerbotten och Norrbottens län
Komplettering av viltstängsel längs E4 mellan Kalix-Råneå, restaurering av ca 80 väganknutna kulturmiljöobjekt, vattenfaunapassager 3 + 4 objekt i Piteå och Älvsbyns kommuner.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom Övre Norrland
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Bandel 120. Skellefteå, Älvsbyn och Bodens kommuner.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Ombyggnad av Stationsgatan i Skellefteå
Ombyggnation av Stationsgatan mellan Kanalgatan och Parkbron ska ske för att inrymma en ny cykelbana och öka de stadsmässiga kvalitéerna på Stationsgatan.
Tillbyggnad av kontor, vård och verksamheter i Umeå
Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för utökade verksamhets- och kontorsytor för rättsväsendet och kriminalvården.
Tillbyggnad av förskola och kök i Holmsund
Tillbyggnad av 1 avd och ett nytt kök.
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Ombyggnad av torg i Umeå
Ombyggnad av torg, i syfte att skapa bättre förutsättningar för folkliv och för att få en bättre beläggningsstandard. Rör och ledningar under mark är gamla och behöver bytas ut.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning. Efterföljande etapper utförs löpande. Etapp 5, 2161173.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av markavloppsrör och vattenledning.
Anpassning av skola i Umeå
Carlshöjdsskolan, anpassning för särskola.
Ombyggnad av lägenheter i Umeå
Omfattar successionsrenovering av tomställda lägenheter i Kv. Hygget 1, för närvarande 33 st.
Takåtgärder på gymnasieskola i Storuman
Avser byte av tak/takstolar.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av väg 503, Västra Esplanaden.
Ombyggnad av skola i Robertsfors
Avser ombyggnad av Tundalsskolan (WC, grupprum). Planerat projekt från investeringsbudget.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av elsystem i flerbostadshus.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning, Vindelälvsbron
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Om/tillbyggnad av förskola i Norsjö
Avser om/tillbyggnad av förskola, tidigare pedagogiska omsorgen Humlan.
Tillbyggnad av industri i Vilhelmina
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av vattenverk i Storuman
Avser ombyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av spillvattenåtervinning, Tomtebo strand
Umeå Energi har i uppdrag att ta tillvara på värmen från spillvatten inom den planerade stadsdelen Tomtebo strand i Umeå kommun. Spillvattenåtervinningen ska klara av att ta tillvara på spillvattnet under hela uppbyggnadsfasen samt när området är fullt utbyggt.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Utveckling av centrum i Storuman
Planer finns för ombyggnad av torg och parkering.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).