Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Umeå
När Vasaskolan byggs om kompletteras den nuvarande byggnaden med två flyglar. Byggnaderna byggs på pelare vilket gör det blir en mer öppen och trygg skolgård även under kvällar och helger. Det gör också att en cykelparkering med tak skapas under flyglarna. Den nuvarande skolan får en öppen och ljus entré med stora glaspartier. Entrén blir den enda ingången till skolan, vilket möjliggör hög vuxennärvaro. Rosa huset görs om till skolkök och skolrestaurang och får en tillbyggnad för bland annat inlastning av varor.
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planer finns att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 1 våning kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter.
Ombyggnad av väg 363 mellan Forslunda-Håkmark-Hissjö
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny gång- och cykelväg Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, ca 8 km lång sträcka.
Ombyggnad i Universitetetsbiblioteket i Umeå
Avser större ombyggnation, anpassningar av lokalerna samt även underhållsåtgärder på VVS-systemen för att energieffektivisera och modernisera Universitetetsbiblioteket i Umeå. Återbruk av material kommer att ske.
Ombyggnad av kök, matsal och klassrum i skola i Umeå
Ny tillbyggnad med storkök, matsal och Fritids. Ombyggnad av en flygel till elevhälsa, kontor och slöjdsalar. Rivning av en paviljong på skolgården. Markarbete.
Utveckling av område i Umeå
Umeå: Tomtebo strand Förutsättningar: 3 kilometer från centrala Umeå, alldeles intill Nydalasjön och Universitetsstaden, ligger Tomtebo strand. Den närbelägna Nydalasjön är redan idag ett välbesökt rekreationsområde och gör att förutsättningarna för att interagera området med staden runt om är goda. Ambitionerna är att Umeå kommun ska utveckla Tomtebo strand till en stadsdel som möter framtidens utmaningar. Gestaltningen ska bidra till social hållbarhet, men utbyggnaden kommer att ske i flera etapper under lång tid. Utmaning: Här finns friluftsområden med bad och skidspår och Umeås största arbetsplatsområde. Hur kan gestaltning och småskaliga tester i nuet användas som verktyg för att identifiera relevanta aktörer? Hur kan man tillsammans skapa en stadsdel som är socialt hållbar över tid? Teamet kommer att utforska metoder för att undersöka hur det kan bli en del av en långsiktig strategi för jämlik tillgång till kvalitativa livsmiljöer.
Påbyggnad på flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en våning samt ett gårdshus. Den tillkommande bebyggelsen ska på ett ödmjukt sätt harmoniera med den tidstypiska bebyggelsen i området
Fasadrenovering av flerbostadshus i Umeå
Rikshem Umeåhus AB ska genomföra en renovering/ombyggnad på Hygget 1 i Umeå. Renoveringen i stort innefattar nytt FTX-system, nya fönster, nya fasader, tappvattenarbeten, el-, styr- och byggarbeten. Renoveringen utförs i olika etapper på 8st bostadshus, betecknade Hus 1 till Hus 8.
Rivning av elkraftanläggningar och luftledning, Umeå Energi Elnät AB
Entreprenadarbetena omfattar utförande av rivningsarbeten och bortförsel/omhändertagande av material från 3 transformatorstationer samt luftledningar och markkabel i Umeå. Huvuddel 1: Universitetet transformatorstation Huvuddel 2: Ålidhem transformatorstation Huvuddel 3: Mariehem transformatorstation Huvuddel 4: Ålidhem - Mariehem luftledning 45kV Huvuddel 5: Österteg – Ön luftledning 45kV
Underjordiskt garage i Umeå
Underjordiskt garage med 40 P-platser (antal våningar okänt).
Integrerat brounderhåll för Västerbottens län
Tillståndsstyrda och förutbestämt brounderhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Norr
Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Till- eller nybyggnad, Obbola skola F-9
Påbyggnad av bostäder i Umeå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse genom påbyggnad av ett industrihus med tre våningar för bostäder.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Utökat område för handel i Umeå
Planområdet är beläget mellan Ålidhem och Tomtebo, längs Mineralvägen. Området har en total area på ca 16 000 m2. Inom fastigheten bedriver Coop idag handel med livsmedel. Sökande önskar utöka verksamheten med cirka 1 200 m2 vilket kräver en ändring alternativt en ny detaljplan
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4
Etapp 2-3, se projekt 1068188.
Nybyggnad av väg, GC-bro mm i Umeå
Ombyggnationer av Kungsvägen och Generalsvägen skulle kunna påbörjas detta år. Kungsvägen och del av Generalsvägen kommer att byggas om i etapper, för att minska trafikstörningar.
Invändig renovering av hotell i Umeå
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Om- och tillbyggnad för bostäder, kontor, handel mm i Umeå
Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för om- och tillbyggnad för bostäder, kontor- och andra kommersiella lokaler, handel, och förrådsverksamhet. Syftet är också att säkerställa parkering, hotell och restaurang.
Slopning av plankorsningar i Holmsund
Avser 2 plankorsningar.
Tillbyggnad av förskola och kök i Holmsund
Tillbyggnad av 1 avd och ett nytt kök.
Tillbyggnad av kontor, vård och verksamheter i Umeå
Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för utökade verksamhets- och kontorsytor för rättsväsendet och kriminalvården.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av torg i Umeå
Ombyggnad av torg, i syfte att skapa bättre förutsättningar för folkliv och för att få en bättre beläggningsstandard. Rör och ledningar under mark är gamla och behöver bytas ut.
Anpassning av skola i Umeå
Carlshöjdsskolan, anpassning för särskola.
Ombyggnad av lägenheter i Umeå
Omfattar successionsrenovering av tomställda lägenheter i Kv. Hygget 1, för närvarande 33 st.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av väg 503, Västra Esplanaden.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av spillvattenåtervinning, Tomtebo strand
Umeå Energi har i uppdrag att ta tillvara på värmen från spillvatten inom den planerade stadsdelen Tomtebo strand i Umeå kommun. Spillvattenåtervinningen ska klara av att ta tillvara på spillvattnet under hela uppbyggnadsfasen samt när området är fullt utbyggt.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning, Vindelälvsbron
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av elsystem i flerbostadshus.
Riskreduerande åtgärder längs vägar i Västerbottens län
Avser riskobjekt som är utspridda över hela Västerbottens län.
Uppgradering av HVAC-system vid Umeå Energis anläggningar
Projektet omfattar byte av befintliga komponenter, installation av nya energieffektiva värmepumpar och ventilationssystem, samt integration av avancerad styr- och reglerteknik. Entreprenaden omfattar arbeten fördelade på tre anbudsområden för installation, service och underhåll av värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem (HVAC) vid Umeå Energis olika anläggningar. Objektet är beläget i Umeå kommun. Adresser: Dåva: Dåva Energiväg 1 Ålidhem: Doktorsvägen 6 Röbäck: Täktvägen 9
Takåtgärder på livsmedelsbutik i Umeå
Byte från betongpannor till plåttak.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Norra Obbolavägen. Cirka 500 meter ledning.
Takbyte på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av tak på 3 hus (4 är gjorda sen tidigare).
Tillbyggnad av balkonger och fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av 50 balkonger samt fönsterbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Om-och tillbyggnad av kylsystem vid kraftvärmeverk i Umeå
Kontraktsarbetena omfattar rivning och installation av en ny kylmaskin inklusive rördragningar. Kylsystem anpassas mot befintlig rörinstallation för kyla.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ombyggnad av öppen planlösning till ett modernt & socialt kontor för 25 medarbetare. Omdragning av el/vent samt bygga ljudisolerade kontor (rum-i-rum) och mötesrum.
Upprustning av park i Umeå
Planer för upprustning av parken Brinklunden.
Utbyte och installation av kylmaskiner vid ishall på Nolia, Umeå
Objektet avser utbyggnad av kylmaskinrum och utbyte av två kylmaskiner med tillhörande utrustning i byggnad 02, Ishallar.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för till- och påbyggnad av existerande byggnad för bostäder.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av byggnader, Långmyran 17, Långmyran 18, Långmyran 19.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av bergvärme.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av ventilation.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för renovering av fasad.
Byte av fönster i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av fönster.
Byte av garageportar i Umeå
Planer finns för byte av garageportar.
Fönsterrenovering på garage i Umeå
Q-märkt byggnad, 16 små fönster.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för spolning av stammar.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för målning av trapphus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).