Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Södermanlands län

Eskilstuna (51)
Flen (15)
Gnesta (10)
Nyköping (24)
Trosa (3)
Vingåker (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 134 st.

Utbyggnad till dubbelspår i Nyköping
Ca 8 km, markarbeten och BEST. Bibana som kopplar ihop Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum med den nya stambanan. Bullerskyddsskärmar genom Nyköpings tätort, gc-passage och en viltpassage vid Ekensberg.
Basunderhåll av järnvägsanläggning, Södra Stambanan 2
Basunderhåll av järnvägsanläggning. Bdl 813 från Grevaryd U42 N72 KM 406+648-(Alvesta). Bdl 814 Alvesta-Älmhult. Bdl 815 (Älmhult)-(Hässleholm). Bdl 820 Alvesta rbg. Bdl 851 (Älmhult)-Olofström. Bdl 908 Hässleholm rbg. Bdl 909 Hässleholm. Bdl 910 (Hässleholm)-(Höör). Bdl 912 Höör-(Burlöv).
Kontaktledningsupprustning sträckan Katrineholm-Åby-Mjölby
Kontaktledningsupprustning (hängverk och utliggare) + 20 kV hjälpkraft.
Ombyggnad till lokaler för försvarsverksamhet vid Migrationsverket i Flen
Entreprenaden omfattar ombyggnad och tillbyggnad av hus H1, H2, H3 och H4, mindre arbeten på hus I1, I2 och I3 samt utvändiga markarbeten på fastigheten Jättuna 1 i Flen. Ombyggnaden omfattar både exteriöra arbeten som nya tak och fönster, utrymningsvägar, tillbyggnad av matsal m.m. samt invändiga arbeten i form av helt ny planlösning, layout i nybyggnadsstandard samt nya installationssystem. Utvändigt utförs rastgårdar och perimeterskydd, nya vägar, reservkraftsanläggning och carport för tjänstefordon.
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång. En ny cirkulationsplats vid Viptorp som ska fungera som ny infart till Skrinnarvägen ingår. Gång- och cykelväg.
Ombyggnad av kontor mm i Nyköping
Nyköpings kommun inbjuder härmed byggherrar som är intresserade av att delta om tilldelning av markanvisning för fastighet Polisen 1 i centrala Nyköping. Tilldelningsområdet omfattar del av Polisen 1 och är ca 2000m2stort. Detaljplanearbete pågår och det finns befintliga byggnader på fastigheten. Tilldelad aktör kommer erbjudas möjlighet att inkluderas i planarbetet. Befintliga byggnader har tidigare använts som bland annat polisstation, vårdmottagning och kontor åt kommunen. Byggnaderna, exklusive garagelänga, har en total BTA om 2749m2
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Mariefred
Eventuellt även byte av kök och fönster.
Ombyggnad till gymnasium i Eskilstuna
Ombyggnad från affärslokaler till gymnasium för 800 elever.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Stambyte av 106 st lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Strängnäs
Stamrenovering och säkerhetshöjande åtgärder.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Påbyggnad med ca 50 lgh, 200 befintliga lägenheter.
Rotrenovering av kontor i Strängnäs
Rot renovering av kontorsbyggnad.
ROT-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
ROT-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Utveckling av resecentrum/stationsområde i Eskilstuna
Eskilstuna kommun har sedan 2017 arbetat med att ta fram underlag och analyser för Järnvägssystemet som resecentrum. Två alternativ till resecentrums lokalisering har tagits fram och kompletterande utredningar och analyser behövs. Parallellt med resecentrums analyser pågår åvs-arbeten av Trafikverket där det ingår i uppdraget att ta fram underlag för kommunens räkning relaterat till Trafikverkets projekt.
Tillbyggnad av radhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av 22 st radhus ovanpå affärshus.
Ombyggnad av väg 53 genom centrala Eskilstuna, delåtgärd 2
Trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Omfattar 3 korsningar vid Sveavägen-Intagsgatan.
Upprustning av järnväg mellan Eskilstuna-Flen
Förstärkning kapacitet, robusthet och säkerhet.
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Ombyggnad av torg i Torshälla
Östra torget ska utvecklas. Målet är en attraktiv och levande mötesplats till vardag och för fest, över året och dygnet för både barn och vuxna
Ombyggnad till lägenheter i Flen
Planer på att utveckla området med boende eller andra verksamheter.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 7, 4 hus med 4- 6 våningar.
Ombyggnad av Nygatan i Eskilstuna
Ombyggnad av gatan till gångfartsområde.
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Torshälla
I den gamla anrika industribyggnaden Gjutaren planeras för bostäder och nya verksamheter.
Invändig renovering av hotell i Nyköping
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Byte av fasad på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av tegelfasad på Notarien 12 1 hus med 17 våningar.
Förstärkning av bro över Strängnäsfjärden i Strängnäs
Tätskiktsbyte, byte av övergångskonstruktion, betongreparation av kantbalk och lådbalk, kartering av skador.
Utveckling av camping i Katrineholm
Avser utveckling av campingområde.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Blåklintsvägen 31-43.
Ombyggnad längs Nyköpingsbanan
Brobyten, samtidig infart i Nyköping mm.
Invändig renovering av lägenheter i Nyköping
Renovering av lägenheter Sellerigången 17-54 (jämna nummer).
Ombyggnad av cirkulationsplatser mm i Nyköping
Nyköpings kommun avser att bygga om två (2) cirkulationsplatser till ljusreglerade korsningar samt tillgänglighetsanpassa två (2) busshållplatser. Utförandet kommer att genomföras i fyra etapper där varje del upphandlas separat. Objektet är beläget på Repslagaregatan och berör korsningen Brunnsgatan-Repslagaregatan samt Hospitalsgatan-Repslagaregatan. Busshållplatserna är belägna mellan korsningarna.
Modernisering av ventilation i bussdepå i Eskilstuna
Modernisering av ventilationssystem samt tillbyggnad med nytt fläktrum.
Renovering av funktion i marin miljö, Fortifikationsverket
Avser renovering av funktion i marin miljö. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Stambyte samt renovering i flerbostadshus i Gnesta
Objektet avser stambyte av spillvatten, värme, tappvattenledningar samt utbyte av el-ledningar och el-centraler på fastigheten KV Snickaren, Torggatan 17 och 19 i Gnesta. Asbestsanering av 10 st badrum per hus ska ingå i anbudet. Optioner är att installera vattenburen golvvärme i badrum samt att även utföra arbeten enligt ovan på Torggatan 21 och 23.
Reparation av järnvägsbroar över Dyltaån och Trosaån
Bro 3500-406-1+2 över Dyltaån på bandel 524, målning av stål samt notchning. Bro 3500-81-1 över Trosaån på bandel 421, målning av stål.
Stambyte samt renovering i flerbostadshus i Gnesta
Stambyte och renovering av badrum.
Ombyggnad av mellanbjälklag i Alphaskolan, Nyköping
Entreprenaden omfattar ombyggnation på Alphaskolan i Nyköping. Ombyggnaden innebär bjälklagskomplettering i två rum som är öppna genom plan. På ovanvåningen ska nya rum bildas för att utgöra klassrum.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Flen
Två tätortsentréer med passage, två tätortsentréer utan passage, nytt hastighetssäkrat övergångställe, totalt 5 åtgärder.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad (padelhall) till kyrka och församlingshem.
Utveckling av camping i Eskilstuna
Utveckling av camping.
Ombyggnad av väg 53 genom centrala Eskilstuna, delåtgärd 1
Trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter. Flytt av befintlig gc-bana, höjning av övergångställe.
Ombyggnad av bro över Eskilstunaån i Eskilstuna
Bro över Eskilstunaån och allmän väg sv Ärna i Eskilstuna.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Ny nollpunktsutrustning Folkesta, Eskilstuna
Avser byte av Folkesta-stationens 10 kV nollpunktsutrustning till 2 nya nollpunktsbildare med reaktorer och motstånd. Befintliga 10kV-fack ska anpassas och mata nollpunktsbildarna via nya kablar. Berörd kontrollutrustning förnyas och anpassas och ny automatik installeras. Beställaren har ramupphandlat en specifik betongbyggnad för nollpunktsutrustningen och entreprenören ska avropa/avisera byggnadsleveransen till beställaren som ropar av byggnaden via ramavtalet.
Ombyggnad av stora torget i Gnesta
En helombyggnad av stora torget och lågfartsgata.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Renovering av mur vid kaj.
Invändigt underhåll av kyrka i Mellösa
Åtgärda sprickor invändigt i valvet m.m.
Ny el- och värmeanläggning mm i Mellösa kyrka
Ny el, värme och styr/regleranläggning.
Rivning av ladugård i Eskilstuna
Rivning av ladugård och stall.
Om- och tillbyggnad av församlingshem och garage i Björnlunda
Om- och tillbyggnad av församlingshem och garage. Nybyggnad av kallgarage.
Tilläggsisolering och fasadbyte på flerbostadshus i Eskilstuna
Byte av fasad och tilläggsisolering på flerbostadshus på Gökropet 4 och Gökropet 5.
Breddning av gc-väg i Eskilstuna
Breddning av gångbana till gc-väg.
Utbyggnad av skola i Eskilstuna
Planer för en utbyggnad av Kjula skola med planerad start 2023.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad (logistikbyggnad).
Utbyte av AC450 system vid KVV i Eskilstuna
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB planerar en upphandling av utbyte av AC450 system. AC450 är ett PLC-system som används för att styra alla pannor, gemensamma processer så som bränsle och fjärrvärme samt fjärrkyla på vattumannen (Ståhlbergsvägen 2, 632 21 Eskilstuna).
Ombyggnad av gata i Gnesta
Ombyggnad av Mejerigatan.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Hälleforsnäs
Plankorsningsåtgäder Plk 32386, ev ny gc-väg.
Reparation av järnvägsbro vid Valdemaren
Betongreparationer samt mindre målningsarbeten.
Byte av tak på flerbostadshus i Nyköping
Byte av tak samt vattenavrinning på flerbostadshus. Projektet kan bli etappindelat.
Förstärkning av bro över Nyköpingsån vid Harg
Spännarmerad balkbro av betong. BK4.
Ombyggnad av bro över järnväg i Sparreholm
Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm.
Renovering av balkonger och loftgångar i flerbostadshus i Gnesta
Avser renovering av balkonger och loftgångar.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Målning av järnvägsbro över Svärtaån
Bro 3500-86-1 över Svärtaån. Målning av stål.
Beläggningsarbeten på GC-väg i Katrineholm
Väg 56, asfaltering av GC-bana.
Tillbyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av församlingshem samt installation av ventilationssystem.
Byte av fönster på flerbostadshus i Nyköping
Avser byte av fönster, ca 135 st.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).