Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 141 st.

Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg, ca 24 km lång sträcka.
Basunderhåll väg område Västerås
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området: - kontraktsår 1 ca 969 km varav grusväg ca 85 km - från och med kontraktsår 2 ca 982 km varav grusväg ca 85 km.
Renovering, nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga lokaler.
Pålningsarbeten inför nybyggnad av fabrik i Köping, etapp 2
Avser pålningsarbeten inför byggnation av ny fabrik för Volvo Powertrain Production.
Muddring av kanal i Mälaren, Västerås m.m
Avser schakt och muddring som krävs för breddning och fördjupning för delar av farlederna 901 och 904. Fördjupning och breddning sker till ett ramfritt djup om 7,22 m respektive 7,62 m enligt RH200. Muddringen är fördelad på 34 st muddringsområden mellan Bryggholmen och Västerås - respektive Köpings hamn, en sträcka på 40 distans.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Furuvägen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 10, Hagavägen 27, 29 och 31, Dybecksgatan 2 och 4, Ringvägen 57 och 59.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Nibblesbackevägen 1, 5, 9, 13, 17, 21 och 25, Kristinelundsvägen 2, 6 och 12, Kihlmansgatan 3, 5 och 7.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Utbyggnad av distributionscentral i Hacksta, Västerås
Avser utbyggnad av distributionscentral med kontor och lagerlokaler.
Utbyggnad av Biltema varuhus i Västerås
Utbyggnad av varuhus i Västerås med 500 kvm.
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348.
Om- och tillbyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Hagavägen 3, 5, 7 och 9, Åkerbovägen 1 och 3, Pungbovägen 14, Östanåsgatan 16 och 18, Solgatan 3 och 5.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 2
Avser ROT-renovering av 170 lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Beläggning varm längs E20 sträckan Stora Ekbacken-Sandskogstorp
Kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för besiktning senast: Huvuddel 1 (delsträcka 1): 2021-11-15 (delbesiktning), Huvuddel 2 (delsträcka 2): 2022-11-15 (slutbesiktning).
Ombyggnad av äldreboende i Arboga
Ombyggnad av Hällbacken till ett modernt vård- och omsorgsboende. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1421485, 1447532 & 1447528.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 1
Avser ROT-renovering av lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Förberedande arbeten för nytt akutsjukhus i Västerås
Avser arbeten som skall genomföras för att förbereda inför nybyggnationen av den nya vårdbyggnaden vid Västmanland sjukhus Västerås. Det ingår bland annat att riva byggnad 121, upprätta nya gator, förlägga kanalisation för framtida elkablar, bygga en ny kulvert, upprätta en ny dagvattenledning mm, som en del av Program Nytt Akutsjukhus Västerås (NAV) etapp 1.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning.
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Ombyggnad till lägenheter i Kungsörs kommun
Avser ombyggnad av kontor till lägenheter, nybyggnad av carportar, förråd och parkering.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Torggatan 1, 3, och 5, Bergslagsvägen 2 och 4.
Ombyggnad av förskola i Arboga, etapp 2
Planer finns att bygga om äldreboende till 120 st nya förskoleplatser.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 1
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 2
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Renovering av flerbostadshus i Västerås
Avser byte av tak och fönster samt renovering av burspråk på flerbostadshus.
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Västerås kommn
Tillgänglighetsanpassning (förhöjd plattform och kantsten, taktila plattor, plats för väderskydd), säkra passager, pendlarparkering för cykel, breddning och förlängning av hållplatser. Omfattar totalt 18 busshållplatser i Västerås kommun.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Västmanland och Uppsala län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Tillgänglighetsanpassning av 17 hållplatslägen och förbättring av 7 busshållplatslägen i Västmanlands län. Tillgänglighetsanpassning av 2 hållplatslägen i Uppsala län.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Surahammar
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av hotell/ konferansanläggning till ca 30 lägenheter.
Renovering av friidrottsarena i Västerås
Avser renovering av Arosvallen.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406).
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Köpings Bostads planerar att genomföra stambyten på 2500 lägenheter. Detta projekt kan ingå i strategisk partnering (se projekt 1580696, 1567406). Objektet är beläget på Fjärilsgatan, Vivelgatan, Svärmaregatan.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av kulvert i flerbostadshus.
Tillbyggnad av vårdcentral i Västerås
Avser tillbyggnad av lokal och ändring av verksamhet till vårdcentral.
Ombyggnad av järnvägsbro vid Hustaleden i Västerås
Km 117+544. Tätning tråg, fogbyte.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Rivning av tak vid passager/genomgångar från parkeringar, Västerås
Avser rivning av tak/passager från parkeringar till innergårdar.
Renovering av eftersedimenteringsbassänger vid avloppsreningsverk i Arboga
AVAAB avser nu att uppgradera sin utrustning för bortförsel av returslam i två eftersedimenteringsbassänger samt utföra erforderliga renoveringsåtgärder av betong i respektive bassäng och på gångbryggor och anslutande ytor.
Tillbyggnad av gc-väg vid Svartån i Västerås
Avser anordnande av faunapassage och trädäck samt breddning av gång- och cykelbana.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola (bergsvillan) inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning.
Rivning och uppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Västanfors
Rivning samt uppbyggnad efter brand i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningsätt från restaurang till lägenheter.
Ombyggnad av korttidsboende i Norberg
Objektet avser ombyggnad av Öjersbo korttidsboende med nya boendelägenheter samt ny sprinkleranläggning.
Renovering av lanterniner på församlingshus i Västerås
Planer finns på renovering av lanterniner på församlingshus.
Rivning av gångbro vid Tillberga
Rivning av befintlig gångbro (Anl/Knr: 3501-5447-1) över järnvägen i Tillberga, bandel 348 km 100+448.
Ombyggnad av ventilation och SRÖ i Arboga
K0784.111 Ombyggnad Ventilation och SRÖ, Arboga.
Mark-, lednings- och betongarbeten för ny LBG-anläggning vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
VafabMiljö har handlat upp en ny anläggning för förvätskning av biogas. Leverans av den nya förvätskningsanläggningen är planerad till den 25 oktober 2021. Avser förberedande mark- och ledningsarbeten inför denna leverans. I entreprenaden ingår bl a att utföra grundläggningen som den nya anläggningen ska placeras på samt framdragning av el-, fiber- och gasledningar till angivna anslutningspunkter.
Ombyggnad av korsning vid väg 250 i centrala Kolsva
Ombyggnad korsning, tillgänglighetsanpassning av övergångsställen, komplettering cykelpassager.
Brounderhåll av GC-bro i Köping
Avser utförande av broreparationer på bro 1983-5-1 i Köping. Arbetenas omfattning i huvudsak följande: Rivning av bef beläggning, Rengöring av bef stål och nya ytskikt samt Ny beläggning.
Konvertering till bergvärme vid fastigheter i Sala
Avser konvertering av befintliga fastbränslepannor till Bergvärme på Östergårdsvägen i Salbohed, Enbacksvägen och Granvägen i Sätrabrunn samt Strömsbacka Återvinning i Sala.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Upprustning av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Tillbyggnad av palliativ enhet vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Objektet omfattar tillbyggnad av förrådsdel med totalyta (BTA) ca 130 m2 samt invändig ombyggnad av soprum med yta (BRA) ca 30 m².
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Tillbyggnad av handel/industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Fagersta
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Ombyggnad av vårdavdelning vid sjukhus i Fagersta
Avser ombyggnad av vårdavdelning på Västmanlands sjukhus, Fagersta.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vårdlokaler till skola.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad med lager och frysrum samt skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av restaurang i Köping
Ändrad användning av butikslokal till restaurang.
Renovering av öppningsbar bro över Arbogaån i Kungsör
Renovering av hydraulikanläggning.
Ombyggnad av lager i Sala
Ombyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av kontor i Surahammar
Ombyggnad av övervåning i industribyggnad till kontor och konferensutrymmen.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivning av småhus och garage efter brand.
Rivning av garage i Skinnskatteberg
Rivningslov för garage/förråd.
Ombyggnad av vårdbostad i Norberg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av boende till vårdboende inom fastigheten norbergsby 58:2, norbergs kommun.
Ombyggnad av vårdbostad i Norberg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av boende till vårdboende inom fastigheten stutbo 1:92, norbergs kommun.
Ombyggnad av gymnasieskola i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt till gymnasieskola samt bygglov för tillbyggnad av entré och ombyggnad av entré.
Tillbyggnad av veterinärstation i Hallstahammar
Tillbyggnad av djursjukhuset i Strömsholm.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Sala
Tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Surahammar
Marklov för ytökning av lagringsyta, Rivningslov för gas-tankar för lagring av vätgas Hovgården 1:7.
Upprustning av lekplats i Sala
Gången ska bli tillgänglig och det ska sättas upp en ny sittyta med bänkbord. Dessutom ska lekparken få en ny sandlåda, en ny gungställning, balansgång och en ny lekställning.
Ombyggnad av tennishall i Arboga
Ändrad användning av industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av industrilokaler till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ändrad användning byggnad, ombyggnad av bef. kontor till lägenheter.
Tillbyggnad av skärmtak i Köping
Tillbyggnad av skärmtak samt skyltanordning Industrilokaler.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.