Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nybyggnad av skola i Sala
Avser nybyggnad av F-6 skola samt nybyggnad av 3 avdelningar till förskolan som ligger intill den nybyggda skolan.
Renovering av skyddsrum i Västerås
Total renovering av skyddsrum. Projektet är säkerhetsklassat så ytterligare information kommer ej att ges.
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348. Mark- och BEST-arbeten. Rivning av växlar, spår, plattformar, signalställverk 59 och kontaktledningsanläggning. Ny spårutformning genom Tillberga samt en minskning av antalet växlar. Nytt signalställverk 59. Trafikverket tillhandahåller räls, slipers och spårväxlar.
Till- och ombyggnad av kongresscenter i Västerås
Påbyggnad med två våningar på sydöstra delen av Forum huset som gradvis trappas upp till tio våningar mot hörnet Munkgatan/Kopparbergsvägen
Ombyggnad till bostäder i Fagersta
Ombyggnad från kontor till bostäder.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 2 avser renovering av bostäder på Brunbjörnsvägen, Björnjaktsvägen och Vargjaktsvägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Ombyggnad av fd kommunhus till flerbostadshus i Fagersta
Objektet avser återställning av två befintliga punkthus till lägenhetshus som sedan 1980-talet utgjort kontorslokaler. Volymen uppgår till cirka 50 – 60 lägenheter fördelat på bägge huskropparna, beroende på lägenheternas utformning och storlek. Upplåtelseformen kommer att bli traditionella hyresrätter och ingå i Fagersta kommuns allmännytta.
Renovering av kommunhus i Norberg
Omfattar ombyggnation av befintligt kommunhus. Kommunhuset är särskilt värdefull ur kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas. Renoveringen ska göras varsamt och kommunhuset göras tillgänglig för alla. Ombyggnationen ska göras i samarbete med Länsstyrelsen samt i samråd med antikvarisk sakkunnig. Brandskydd och utvändig miljö ska ingå i ombyggnationen.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 2
Avser ROT-renovering av 170 lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Bygglov för fasadändring på industribyggnad/lagerlokal samt förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad på Kumla-Västerby 1:13 samt rivning av industribyggnad och skorsten på Kumla-Västerby 7:1.
Renovering av storkök i Källbogården och Österängen, Surahammar
Omfattar ombyggnation av två storkök. Källbogården med fastighetsbeteckning Surahammar 14:199 som idag är ett mottagningskök ska byggas om till ett tillagningskök samt Österängen med fastighetsbeteckning Surahammar 9:1 som idag är ett tillagningskök och ska byggas om till ett mottagningskök.
Taklyft på sjukhus i Fagersta
Avser taklyft på Fagersta sjukhus.
Ny ventilation/tillbyggnad av sjukhus i Fagersta
Entreprenaden avser i huvudsak rivning samt höjning av taket på hus 1,2 och 3. Ett nytt fläktrum byggs för ett nytt luftbehandlingsaggregat som placeras i hus 2, samt ventilationsinstallationer för luftförsörjning av större delen av huskropparna 1, 2, 3 och 5. Totalyta (BTA) ca: 1 400 m2
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrad användning av vårdboende till lägenheter samt mindre ändring av fasad.
Renovering av rådhus i Köping
Avser renovering av rådhuset i Köping.
Ombyggnad av vårdavdelning vid sjukhus i Fagersta
Avser ombyggnad av vårdavdelning på Västmanlands sjukhus, Fagersta.
Stambyte i flerbostadshus i Kolbäck
Stambyte och badrumsrenovering med kvarboende. Ombyggnad av ventilation till FTX. Projektet omfattar 54 lägenheter fördelade på 3 st 3-våningshus med källare. Objektet är beläget på Hagvägen 12-16 i Kolbäck, Hallstahammars kommun.
Växelbyte vid Snyten
Landsbygdssatsning. Bandel 313, km 4+553.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 5
Föreliggande upphandling avser den femte sluttäckningsetappen av den gamla avslutade deponin. Etappen omfattar ca 4,2 hektar deponiyta.
Fasadbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser byte av fasad på flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Balkongarbeten på flerbostadshus i Västerås
Avser balkongarbeten, förlängning av golv samt inglasning på flerbostadshus.
Dränering vid Thomaskyrkan i Västerås
Avser ny dränering, dagvattenledning, fuktisolering av grund samt omläggning av sten på innergården.
Marksanering av bangård i Sala
Bandel 441, Sala Bangård och Trafikverkets fastighet Sala Stadsskog 1:1.
ROT-renovering av Viksängskyrkan i Västerås
Avser ROT-renovering av kyrka. Byte av avlopp, värmesystem samt tillgänglighetsanpassning.
Utbyte av ställverk i Fagersta
Västerbergslagens Elnät AB avser att byta ut två 24 kV ställverk med tillhörande kontroll utrustning i Fagersta i Västmanland.
Ombyggnad av simhall till gymnastiksal, Köping
Avser ombyggnad av Karlbergsbadet "Kabbebadet" till gymnastiksal.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Om- & tillbyggnad av förskola i Sala
Beställaren avser att genomföra en totalrenovering av byggnad B och anpassa den till kommunal förskola om ca 1200 kvadratmeter. Förskolan ska planeras och byggas för ca 110 elever fördelade på sex avdelningar. Efter avslutad upphandling och kontraktstecknande kommer uppdraget i sin helhet att överlåtas till Hemsö Bråstaborg 1 i Sala AB med org.nr: 559351-4416.
Renovering av loftgångar på flerbostadshus i Västerås
Avser renovering av loftgångar på flerbostadshus.
Byte av banbeläggning mm på friidrottsarena i Västerås
Avser byte av banbeläggning på Arosvallen. Ny linjering, nya dränerade stavhoppslådor, förlängning av längdhoppsgropar både i bredd och i längd mm.
Renovering av bro 19-595-1 över GC-väg, Ullvileden i Köping
Entreprenaden avser utförande av omisolering och betongreparation av bro 19-595-1. Arbetenas omfattning i huvudsak följande: Trafikanordningar, Byte tätskikt och beläggning, Impregnering av kantbalkar, broplatta, vingmurar, del av frontmurar, Slamning av kantbalkar, Markarbeten kring vingmurar- schakt, fyllning samt Betongreparationer, räckesinfästningar.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola (bergsvillan) inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Rivning av bro i Köping
Avser rivning av bro.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Västerås
Avser tillbyggnad av restaurang samt fasadändring och uppsättning av skylt.
Relining av flerbostadshus i Köping
Avser relining i flerbostadhus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Västerås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad till idrottslokaler i Västerås
Ombyggnad av fd industrilokal/kontor till idrottslokaler.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser ny utbyggnad av entréparti av klubbhus samt ny trall.
Ombyggnad av kontor vid Kraftvärmeverket i Sala
Avser renovering och utbyggnad av det lokala platskontoret på kraftvärmeverket kallat Silververket. Kontoret sitter ihop med den stora produktionsbyggnaden (Pannhuset) och utgör en mindre del av fastigheten. Ombyggnaden innebär en modifierad planlösning samt utbyggnad av plan 2 med ytterligare 515 kvm för att få mer kontorsyta. På plan 1 finns entréingång och trapphus tillsammans med övriga utrymmen såsom ställverk, verkstad och garage.
Ombyggnad av Hallstahammar centrum, etapp 1
Ombyggnationen innefattar rivning av befintliga ytor och utrustning och ny plattsättning av centrumytor, omsättning av granitmurar och trappor. Projektet innefattar även en ny lekplats med tillhörande utrustning.
Modernisering av linhissar i flerbostadshus i Västerås
Hissarna (9 st) i bostadsområdet skall moderniseras. Originalfabrikat är Kone och hissarna byggdes under 1970-talet. Hissarna är ombyggda i olika omgångar med början i mitten av 1990-talet av Kone. Objektet är beläget på Jakobsgatan 57 – 67, 79 – 83, Västerås.
Modernisering av hiss 39, 9 & 55, Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av Hiss 39, 9 och 55, Västmanlands sjukhus Västerås.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrad användning av lokal. Från kontot till fritidsanläggning.
Takarbeten på flerbostadshus i Västerås
Objektet är beläget på kv Urberget, denna upphandling avser endast Höghusen, hus 8, 9 och 10. Omfattar takarbeten, tätskikt, plåt och taksäkerhet på adress Jakobsgatan 79-83, 63-67, 57-61.
Modernisering av hiss 32 & 34, Västmanlands sjukhus i Västerås
Modernisering av befintlig hiss 32 & 34 vid hus 07 & 08 Västmanlands sjukhus, Västerås.
Fasadtvätt på flerbostadshus i Blåsbo, Västerås
Avser fasadtvätt av putsfasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Västerås
Avser utvändig ändring och ändring av planlösning av förskola.
Utbyggnad av Craboverket i Fagersta
Projektet avser tillbyggnad av kontrollrum, vilorum och kontorsdel samt ny ventilation och belysning vid Craboverket i Fagersta.
Ombyggnad av lekplats i Sala
Avser utökning av befintlig lekplats samt ombyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Köping
Fasadändring av kontorshus samt tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyte av belysning i hus 37, Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser Belysningsbyte i hus 37 vid Västmanlands sjukhus i Västerås.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Utbyte av belysning i hus 9 och 10, Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser Belysningsbyte i hus 9 & 10 Västmanlands sjukhus Västerås.
Upphandling av projektledare i Västerås
Upphandling av huvudprojektledare, uppdraget omfattar i första hand huvudprojektledarskapet, men även option på ytterligare projektledning av delprojekt.
Utbyte av hiss, hus 19 på Västmanlands sjukhus i Köping
Utbyte/installation av 1 st ny linhiss, hiss 7, hus 19, Västmanlands sjukhus Köping.
Byte av golv i gymnastiksal i Västerås
Befintligt golv i gymnastiksalen är i dåligt skick och behöver därför bytas. Befintligt golv ligger på ett uppreglat trägolv. Rivning av trägolv och matta ingår i uppdraget.
Ombyggnad av centralkök i Skinnskatteberg
Objektet avser ombyggnation av befintligt kök så att möjlighet för utlastning kan ske på ett bättre sätt utifrån arbetsmiljö och säkerhet, samt att skapa ett bättre flöde i hanteringen. Ombyggnationen ska ske under sommaren 2023.
Ombyggnad av cafeteria i Västerås
Bygglov för ändrad användning av affär till café, ändrad planlösning samt ändring av fasad.
Renovering av torn på kyrka i Arboga
Avser byte av tegelpartier i tornet på kyrkan.
Utbyggnad av lager (tält) i Köping
Avser utbyggnad av verksamhet för lager och logistik.
Upprustning av bostadsgårdar vid flerbostadshus i Västerås
Avser kompletterande element på tre befintliga bostadsgårdar. Området ligger i Pettersberg, Västerås.
Nytt styr- & övervakningssystem för reservkraft SOS:53001 i Västerås stad
Styrsystemet till reservkraftanläggningen ska byts ut.
Rivning av pumpstation i Kolbäck
Rivning byggnad/anläggning samt efterbehandling förorenat område i byggnader.
Ombyggnad av gym i Sala
Ändrad användning från industri till gym.
Byte av hiss i flerbostadshus i Surahammar
Avser om installation av nu hiss (1st) i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inredning av ytterligare bostad (2 lgh) samt fasadändring flerbostadshus.
Byte av ventilation i industrihus i Fagersta
Anmälan av installation av ventilation (hall 88 etapp 2) i industribyggnad inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad användning av förråd till lätt industri samt andring av ventilation, vatten och avlopp.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad användning av förråd till lätt industri samt andring av ventilation, vatten och avlopp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Utvändig ändring av industrilokaler.
Målning av trapphus och källare i flerbostadshus i Västerås
Planer finns att måla trapphuset samt källaren.
Utomhusbelysning vid flerbostadshus i Västerås
Avser lyktstolpar i området.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Utvändig ändring av industrilokal.
Tjärstrykning av tak på Möklinta Kyrka
Avser tjärstrykning samt byte av takspån på Möklinta kyrka.
Rivning av industrihus i Arboga
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av saluhall i Västerås
Anmälan om installation/ändring ventilation och brandskydd i saluhall/foodcourt.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrad användning av källare till lokal samt ändring av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Anmälan om ändring av planlösning i flerbostadshus.
Invändig ombyggnad av kontor i Västerås
Ändrad användningssätt från kallvind till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Fagersta
Anmälan om installation av ventilation i restaurang inom fastigheten centralen 1, fagersta kommun.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Avser ändrad användning till kontor.
Analys av landskapets vattenhållande förmåga, Länsstyrelsen Västmanland
Länsstyrelsen inbjuder härmed intresserade leverantörer att komma in med anbud avseende upphandling av Analys av landskapets vattenhållande förmåga.
Renovering av fönster på Domkyrkan i Västerås
Avser renovering av fönster, dörrar, luckor och murverk.
Utvändigt underhåll av bilhall i Västerås
Avser ändring av fasad - ny glasad entredörr till billhall.
Målning av carport vid flerbostadshus i Surahammar
Avser målning av carportlänga med ca 12 platser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).