Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Västerås
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området: - kontraktsår 1 ca 969 km varav grusväg ca 85 km - från och med kontraktsår 2 ca 982 km varav grusväg ca 85 km.
Renovering, nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga lokaler.
Muddring av kanal i Mälaren, Västerås m.m
Avser schakt och muddring som krävs för breddning och fördjupning för delar av farlederna 901 och 904. Fördjupning och breddning sker till ett ramfritt djup om 7,22 m respektive 7,62 m enligt RH200. Muddringen är fördelad på 34 st muddringsområden mellan Bryggholmen och Västerås - respektive Köpings hamn, en sträcka på 40 distans.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Utbyggnad av Biltema varuhus i Västerås
Utbyggnad av varuhus i Västerås med 500 kvm.
Utbyggnad av distributionscentral i Hacksta, Västerås
Avser utbyggnad av distributionscentral med kontor och lagerlokaler.
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348.
Om- och tillbyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 3
Etapp 3 avser renovering av bostäder på Illervägen, Minkvägen och Uttervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås etapp 1
Stentorpsgatan 10-8 Stentorpsgatan 14 Stentorpsgatan 16 Stentorpsgatan 12 Stentorpsgatan 6 Stentorpsgatan 2-4
Beläggning varm längs E20 sträckan Stora Ekbacken-Sandskogstorp
Kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för besiktning senast: Huvuddel 1 (delsträcka 1): 2021-11-15 (delbesiktning), Huvuddel 2 (delsträcka 2): 2022-11-15 (slutbesiktning).
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning.
Förberedande arbeten för nytt akutsjukhus i Västerås
Avser arbeten som skall genomföras för att förbereda inför nybyggnationen av den nya vårdbyggnaden vid Västmanland sjukhus Västerås. Det ingår bland annat att riva byggnad 121, upprätta nya gator, förlägga kanalisation för framtida elkablar, bygga en ny kulvert, upprätta en ny dagvattenledning mm, som en del av Program Nytt Akutsjukhus Västerås (NAV) etapp 1.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 1
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Västerås, etapp 2
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Västerås kommn
Tillgänglighetsanpassning (förhöjd plattform och kantsten, taktila plattor, plats för väderskydd), säkra passager, pendlarparkering för cykel, breddning och förlängning av hållplatser. Omfattar totalt 18 busshållplatser i Västerås kommun.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Västmanland och Uppsala län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Tillgänglighetsanpassning av 17 hållplatslägen och förbättring av 7 busshållplatslägen i Västmanlands län. Tillgänglighetsanpassning av 2 hållplatslägen i Uppsala län.
Renovering av flerbostadshus i Västerås
Avser byte av tak och fönster samt renovering av burspråk på flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Renovering av friidrottsarena i Västerås
Avser renovering av Arosvallen.
Ombyggnad av laboratoriemedicin i Västerås
Avser ombyggnationen på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås för automationsbana för laboratoriemedicin.
Ombyggnad för BVC och öppna förskolan i Västerås
Avser ombyggnad till lokaler för BVC och öppna förskolan.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av kulvert i flerbostadshus.
Tillbyggnad av vårdcentral i Västerås
Avser tillbyggnad av lokal och ändring av verksamhet till vårdcentral.
Ombyggnad av järnvägsbro vid Hustaleden i Västerås
Km 117+544. Tätning tråg, fogbyte.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affär samt fasadändring.
Rivning av tak vid passager/genomgångar från parkeringar, Västerås
Avser rivning av tak/passager från parkeringar till innergårdar.
Ombyggnad av vind i Västerås
Avser ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Tillbyggnad av gc-väg vid Svartån i Västerås
Avser anordnande av faunapassage och trädäck samt breddning av gång- och cykelbana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningsätt från restaurang till lägenheter.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och planlösning.
Mark-, lednings- och betongarbeten för ny LBG-anläggning vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
VafabMiljö har handlat upp en ny anläggning för förvätskning av biogas. Leverans av den nya förvätskningsanläggningen är planerad till den 25 oktober 2021. Avser förberedande mark- och ledningsarbeten inför denna leverans. I entreprenaden ingår bl a att utföra grundläggningen som den nya anläggningen ska placeras på samt framdragning av el-, fiber- och gasledningar till angivna anslutningspunkter.
Rivning av gångbro vid Tillberga
Rivning av befintlig gångbro (Anl/Knr: 3501-5447-1) över järnvägen i Tillberga, bandel 348 km 100+448.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Tillbyggnad av handel/industrilokal.
Tillbyggnad av palliativ enhet vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Objektet omfattar tillbyggnad av förrådsdel med totalyta (BTA) ca 130 m2 samt invändig ombyggnad av soprum med yta (BRA) ca 30 m².
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vårdlokaler till skola.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad med lager och frysrum samt skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för uppförande av pergolasystem med öppningsbart tak.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för uppförande av uteservering samt ändrad användning från restaurang och butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt av industrilokaler till kontor samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från bostadshus till förskola.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av idrottshall i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från industrilokal till idrottsanläggning.
Ombyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källarlokal till verksamhetslokal.
Ombyggnad av grillbar i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till kolgrill samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från utbildningslokal till fysioterapi.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak och uppsättning av skyltar och flaggstänger.
Tillbyggnad av sjukhus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av byggnad för palliativ vård hus 47.
Tillbyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum och värmecentral.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av gruppbostad (skärmtak).
Renovering av tvättstuga i Västerås
Avser renovering av tvättstuga.
Ombyggnad av vandrarhem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt gruppbostad till bed and breakfast.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt kontor till lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt lokal till lägenhet.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt restaurang till tandläkarklinik.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och användningssätt till dagverksamhet och bilhall.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för inredning av ytterligare lokal i affär.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändring av vind till 4 studentlägenheter.
Ombyggnad av gymnasieskola i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för ändrat användningssätt till gymnasieskola samt bygglov för tillbyggnad av entré och ombyggnad av entré.
Förstudie för Forsån och Venabäcken för att förbättra vattenkvaliteten, Västmanlands län
Uppdraget omfattar förstudie för Forsån och Venabäcken med fokus på återvätning, klimat och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten för Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Biotopkartering av vattendrag i Svartåns, Hedströmmens och Sagåns avrinningsområden, Västmanlands län
Uppdraget omfattar biotopkartering, digitalisering av biotopkarteringen, rapportering till nationell biotopkarteringsdatabas, leverans av excelfiler, leverans av GIS-underlag och sammanställning av rapport.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.