Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Västerås
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området: - kontraktsår 1 ca 969 km varav grusväg ca 85 km - från och med kontraktsår 2 ca 982 km varav grusväg ca 85 km.
Renovering av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 1 avser renovering av bostäder på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen och Drevervägen. Arbetet på Gryta kommer att utföras i tre etapper med en omfattning på totalt 541 st lägenheter.
Muddring av kanal i Mälaren, Västerås m.m
Avser schakt och muddring som krävs för breddning och fördjupning för delar av farlederna 901 och 904. Fördjupning och breddning sker till ett ramfritt djup om 7,22 m respektive 7,62 m enligt RH200. Muddringen är fördelad på 34 st muddringsområden mellan Bryggholmen och Västerås - respektive Köpings hamn, en sträcka på 40 distans.
Om- och tillbyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Förberedande arbeten för nytt akutsjukhus i Västerås
Avser arbeten som skall genomföras för att förbereda inför nybyggnationen av den nya vårdbyggnaden vid Västmanland sjukhus Västerås. Det ingår bland annat att riva byggnad 121, upprätta nya gator, förlägga kanalisation för framtida elkablar, bygga en ny kulvert, upprätta en ny dagvattenledning mm, som en del av Program Nytt Akutsjukhus Västerås (NAV) etapp 1.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västmanlands Län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhållsbeläggning värme i Västmanlands län
Grupp U31 2021-2023 inom Västmanlands län (U). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av entré, rivning av gångbro samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av gata i Kopparlunden, Västerås, etapp 1
Denna del kommer efter etapp 2 och avser delsträckan: Metallverksgatan- Emausmotet.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Haraker med omnejd
Totalentreprenaden omfattar ca 30 km schakt och byggnation av fiberoptiskt bredbandsnät i Haraker med omnejd till ca 190 fastigheter inklusive stomnät. I anbud skall 125 kundanslutningar ingå. Grundläggning, montering och installation av ny site.
Ombyggnad av flerbostadshus i Pettersberg, etapp 3
Avser renovering av lägenheter i flerbostadshus.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 2
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar ca 2 ha mark.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 1
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar va 4 ha mark.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Västmanland och Uppsala län
Tillgänglighetsanpassning av 6 busshållplatslägen i Västmanlands län samt 2 busshållplatslägen i Uppsala län.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Västmanlands län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Omfattar 7 hållplatslägen med option på ytterligare 2 st.
Ombyggnad till butik i Västerås
Avser ombyggnad till butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av gårdshus till 4 lägenheter.
Utbyggnad av klubbhus i Västerås
Avser utbyggnad av klubbhus.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser ombyggnad av Aspvtretsgatans lekplats. Förberedelse för ny offentlig belysning, sättning av fundament och förläggning av tomrör och kablage.
Om- och nybyggnad av el- och kraftförsörjning vid Västmanlands sjukhus, Västerås
Avser nybyggnad av reservkraftsanläggning med tillhörande byggnad med tekniska system samt demontering, leverans och montage av ny kraftförsörjningsutrustning till hus 20, Västmanlands sjukhus Västerås.
Renovering av lågreservoar vid Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar installation av nya avskiljande väggar i rostfritt stål, utbyte/renovering av 4 st befintliga avstängningsluckor vid Hässlö vattenverk.
Utbyte av kantbalk på bro i Södra Källtorp
Utbyte kantbalk bro 19-386-1 samt montage bullerskärm, E18, södra Källtorp i Västerås.
Rivning av gångbro vid Tillberga
Rivning av befintlig gångbro (Anl/Knr: 3501-5447-1) över järnvägen i Tillberga, bandel 348 km 100+448.
Ombyggnad av Herrkvarnsdammen i Västerås
Dammbyggnaden är i dåligt skick och i behov av underhåll. Västerås Stad har därför för avsikt att riva ut Herrkvarndammen med syfte att gynna lokala naturvärden. Genom rivningen skapas fria vandringsvägar för fisk och vattenmiljön återställs.
Rivning av hus 41 på Västmanlands sjukhus i Västerås
Entreprenaden avser totalrivning av byggnad 41 vid Västmanlands sjukhus Västerås. I byggnaden huserar i dag främst förskoleverksamhet. Totalyta (BTA) ca: 1100 m2.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Västerås
Avser ombyggnad av 3 hissar i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Ombyggnad av slamavvattningsfickor i Västerås
Avser ombyggnad av två slamavvattningsfickor.
Rivning av del av magasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av hamnmagasin i Västerås hamn.
Om- och tillbyggnad av lager i Västerås
Tillbyggnad och ombyggnad av lagerhallar.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av bärande konstruktion, ventilation, brandskydd och planlösning.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Tillbyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal samt uppförande av staket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ventilationsaggregat.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för ändrad fasad, planlösning, användningssätt från kontor till skola samt rivning av del.
Ombyggnad av behandlingshem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till behandlingsverksamhet samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till förskola.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till massage- och träningsverksamhet samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av vårdhem i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lägenhet till pedagogisk omsorg.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för fasadändring och uppsättning av skylt samt ändring av parkering och ventilation och va.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för fasadändring samt ändrat användningssätt (del av affärslokal ändras till restaurang).
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av parkering i Västerås
Avser asfaltering av parkering.
Uppförande av staket i Västerås
Avser uppförande av staket.
Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, uppsättning av skylt, ändring av brandskydd samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av butik i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor och butik.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändring i brandskydd samt ändring av planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.