Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 145 st.

Ombyggnad vid Sundsvalls resecentrum och personbangård
Planer finns på tillgänglighetsanpassning, ombyggnad av spår och plattformar, nya perronger vid resecentrum, väderskyddad passage över spåren och ner till perronger, bullerskyddsåtgärder mm.
Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan sträckan Storvreta-Sundsvall
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan. 5 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kramfors
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av väg 86 delen Silje-Kovland
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ombyggnad av befintlig väg till en tvåfältsväg med separat gång- och cykelbana. Åtgärder för ras/skred.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11,5 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård. Parallell gc-väg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnad gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Förbättring av vägens avvattning.
Renovering av anstalt i Härnösand
Avser renovering och säkerhetsåtgärder.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Ny järnvägsanslutning mellan Sundsvall C och industrispåret på Södra kajen
Byggherre åt annan part. Industrispår Kubal inklusive rivning del av befintligt industrispår.
Nybyggnad av förskola i Ånge
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanaden från Storgatan ner till ån och över bron fram till Skeppargatan samt delar av Sjögatan i Sundsvalls innerstad. Takentreprenaden avser byggnad och montering av 8 st väderskydd och ett ellipsformat tak på Oasen med tillhörande belysning. I området kommer: markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss betong-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler att installeras. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad från kontorsytor till lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Ombyggnad av väg 592 mellan Nordanede- Jämtlands länsgräns
Förstärkningsåtgärder, trumbyten/avvattning samt komplettering av mötesfickor. Ca 52 km lång sträcka.
Ombyggnad av radhus i Sundsvall
Det planeras för: 15 st. radhus i 2 plan i etapp 1. Storleken blir ca: 95–105 m2. 1 st. lägenhet i suterrängplan. Storlek blir ca : 138 m2
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Avser tillbvggnad av förskola.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor.
Modernisering av badhus i Nacksta
Avser modernisering/renovering av badhus.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Avser modernisering/renovering av badhus.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Om- och tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av förskola.
Bärighetshöjande åtgärder på väg 914 mellan Skorped-Degersjö
Upphandlas med objekt 1116158. Avser tjälsäkring.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad från kontor till lägenheter.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Härnösand
Befintligt reningsverk ska byggas om för att uppnå anläggningens nya miljötillstånd. Det innebär i korta drag att befintliga luftningsbassänger byggs om med ett biosteg kallat MBBR (Moving Bed Biofilm Reactors). Tillbyggnaden ska förutom de gamla luftningsbassängerna inrymma den första kemiska fällningssteget med efterföljande trumfilter samt en ev. pumpstation.
Tillbyggnad av bilhall i Sollefteå
Tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad L22 Sundsvall
Ombyggnad L22 Sundsvall.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Plankorsningsåtgärder/ersättningsvägar mellan Långsele-Västeraspby, paket 1
Ca 46 km lång sträcka totalt i paket 1 och 2. Plankorsningar, trummor, ersättningsvägar.
Anläggande av rötningsanläggning med tankar vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand
Ávser en komplett anläggning för rötning av utsorterat och förbehandlat matavfall med mellanlagring och automatisk pumpning till och från externa tankar samt införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning. Objektets läge: Älands återvinningsanläggning.
Plankorsningsåtgärder mellan Långsele-Västeraspby, paket 2
Ca 46 km lång sträcka totalt i paket 1 och 2. Plankorsningar, trummor, ersättningsvägar.
Tillbyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gym.
Tillbyggnad av veterinärstation i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av veterinärstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ändrat ianspråktagande från gruppboende till bostadslägenheter.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned-Kärvstaberget. Bandel 232, Ådalsbanan. Tryckbank.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Korvsta. Bandel 232, Ådalsbanan.
Ombyggnad till bostäder i Härnösand
Syftet med detaljplanen är att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra magasinflygeln för bostadsändamål.
Plattformsrenovering vid Ånge bangård
Utbyte av befintliga plattformselement spår 2 och 3. Bandel 210, 483+980 km – 484+498 km spår 2. Låg plattform och 483+980 km – 484+498 km spår 3. Låg plattform.
Stambyte samt renovering av kök i flerbostadshus i Själevad
Entreprenaden omfattar stambyte och renovering av kök i 60 lägenheter, innefattande 60 kök. Samt byte av Tambur och entrédörrar.
Ombyggnad av avfallspanna vid kraftvärmeverk, Sundsvall
Avser ombyggnation av avfallspannan vid Korstaverket.
Tillbyggnad av garage och kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av garage och kontor.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Tillbyggnad av bilhall i Örnsköldsvik
Tillbyggnad och fasadändring av bilhall.
Sluttäckning vid avfallsanläggning, Må i Örnsköldsvik,et 4
Entreprenaden avser sluttäckning vid Må avfallsanläggning, den totala ytan är ca 12 ha. Denna förfrågan gäller sista etappen och omfattar ca 39 000 m2 deponiyta.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad från industribyggnad till kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industrihall.
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad, fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Hyresgästanpassning av kontor.
Ombyggnad av väg 684 sträckan Märrgård-Berg
Kritiska partier/sidoområden.
Markarbete vid biogasanläggning i Älandsbro
Avser samtliga kvarstående mark- och grundarbeten inkl. trafikytor som är kopplade till utbyggnaden av befintlig biogasanläggning i Äland, Härnösand.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av 2 lhg i flerbostadshus.
Hyresgästanpassning av kontor/vuxenskola i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning av kontorslokaler.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad till lägenheter.
Ombyggnad av kontorhus i Härnösand
AB Härnösandshus ska bygga om en befintlig byggnads lokal med fastighetsbeteckning Vågmannen 13. Ledord i ombyggnaden ska vara hållbarhet och miljötänk rätt igenom hela ombyggnationen.
Ändring av ventilation i badhus i Örnsköldsvik
Ändring av anordning för ventilation.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Ombyggnad av butik, fasadändring, ändrad planlösning, ny entré.
Underhållsåtgärder inom övningsområde K0093 Tjärnmyren i Sollefteå
Projektet avser underhållsåtgärder samt åtgärder för att minska energiförbrukningen inom anläggning K0093 Tjärnmyren. Nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning inkl nya kanalsystem installeras i By 390, 391, 393 och 396. Ny styr- och övervakningsutrustning installeras. Bergvärmepump inkl. borrhålslager anordnas. Värmepumpen placeras i ny utbyggnad av By 392. Rörinstallationer omfattar även nya värmeinstallationer inkl radiatorer samt kulvertledningar mellan byggnader inkl. markarbeten. Elarbeten omfattar nya el-centraler, apparater, uttag, strömbrytare, belysning samt kanalisation i mark. Byggåtgärder omfattar tillbyggnad för värmepump i By 392. Nya fönster i By 393, nya dörrar, rivning, efterlagning, håltagning etc. efter åtgärder installation.
Renovering av garage vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Renovering av kallgarage samt ventilation i varmgarage.
Tillbyggnad av personallokal i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad, själevads prästbord 1:95.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring, anordning för ventilation, planlösning och brandskydd påverkas, installera hiss, loggen 3.
Rivning av fastigheter i Ljungaverk och Alby
Avser rivning av en fastighet i Ljungaverk (1 objekt) samt tre fastigheter i Alby (4 objekt). Komplett rivning av samtliga byggnader på fastigheterna Ovansjö 1:122, 1:307, 1:382 och Västerhångsta 35:2.
Inredning av vind i flerbostadshus i Härnösand
Inredning av vind till 2 lgh.
Hyresgästanpassning av kontor i Sundsvall
Hyresgästanpassning av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Timrå
Avser tillbyggnad av kontorsdel.
Ombyggnad av omklädningsrum mm på räddningsstation i Kramfors
Avser ombyggnad av omklädningsrum och konferenslokal.
Ombyggnad av bageri i Sundsvall
Anmälan för ändring i brandskydd och ventilation.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Tätning av läckage av lakvatten på Högberget
Avser tätning av läckage av lakvatten och fortsatt tätning av släntfot utefter befintlig deponikant. Åtgärder på befintliga spolbrunnar.
Renovering av friidrottsanläggning i Sollefteå
Entreprenaden omfattar reparation och beläggningsarbete av löparbanor på Nipvallens idrottsplats i Sollefteå kommun.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av affärs- kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av tandläkarmottagning samt rivning av en del av befintlig mottagning.
Installation av hiss i kontor i Kramfors
Avser installation av hiss.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser omfattande anläggande av ledbygge (Drakled, Returen och Flowled.)
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från servicehus till bostäder (trygghetsboende), tillbyggnad med nytt uterum samt entrédel, tillbyggnad av komplementbyggnad, anläggning av utökade parkeringsplatser samt bouleplan.
Ombyggnad av dagcenter i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad från bostadsändamål (särskilt boende) till daglig verksamhet inkl. fönsterbyten och nybyggnad av två uteplatser med vindskydd.
Ombyggnad av industrihus i Ånge
Bygglov ändrad användning industribyggnad.
Upphandling av konsult för säkerhetsskyddsanalys, Örnsköldsviks kommun
Avser upphandling av konsulttjänst för genomförande av en kommunal säkerhetsanalys och tillhörande säkerhetsskyddsplan med inriktning på de kommunala förvaltningarna.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad (birsta city).
Ombyggnad till lägenhet för gruppboende i Sollefteå
Ombyggnad av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Om och tillbyggnad av affärs-, kontorsbyggnad, svartby 2:303.
Ombyggnad av industrihus i Kramfors
Tillbyggnad med ventilation i industrilokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - anmälan ändring som påverkar brandskydd, planlösning, ventilation.
Tillbyggnad av butik i Sollefteå
Tillbyggnad av butiksyta.
Tillbyggnad av trapphus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av trapphus, strandkajen 7.
Ombyggnad av vårdbostad i Kramfors
Ändrad användning från småhus till hvb verksamhet.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.