Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Basunderhåll av järnvägsanläggning mellan Långsele-Vännäs samt Botniabanan inkl. tvärbanor
6 års kontraktstid, option på ev förlängning med upp till 1 år. Ca 660 km järnväg.
Till- och nybyggnad av verkstadshallar i Örnsköldsvik
Avser verkstadsyta, lager och personalytor, nybyggnad av D-Hall, (ca 1200kvm).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik
Väglängd ca 1399 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av öppningsbar bro i Härnösand
Avser byte av öppningsbar bro samt muddring av kanalen, farled genom Nattviken. För att klara av arbetena ingår också en tillfällig bro med tillhörande omledningsvägar för all trafik som idag trafikerar den befintliga Nybron.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Härnösand
Kattastrand ARV ska genomgå en ombyggnation innefattande installation av trumfilter för primärfiltrering, ombyggnation av aktivslamprocess till MBBR och installation av skivfilter som efterpolering.
Nytt 10kV o 40KV stlv o nollpkt i Kramfors
HAMM Hammar Nytt 10kV o 40KV stlv o nollpkt.
Halvvarm massabeläggning i Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y11. Väg 931 Moliden, väg 939 och 964 Edsele, väg 968 Åsmon och Betåsen-Tågsjöberg, väg 972 och 973 Ramsele under 2024 (klart 2024-10-04). Väg 974 Ramsele-Imfors, väg 975 Näsåker-Imfors och väg 978 Imfors-Betåsen under 2025 (klart 2025-10-03).
Ny anläggning för förvätskningsanläggning av biometan i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) upphandlar totalentreprenad avseende ny komplett modullösning/containerlösning för automatiskt styrd gasuppgradering av biogas till biometan med efterkommande anläggning för förvätskning av biometan med tillhörande ledningar. Möjlighet finns till optioner avseende Förvätskning av koldioxid med lagertank med lossningsutrustning och Reservdelar
Varmmassabeläggning i Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y1. Väg E4 Myre-Sundsvall, väg 568 genom Nolby, väg 570 Medskogsbron-Tegelbruksvägen, väg 684 Torsboda-Söråker samt otion på Y-län lappning.
Ombyggnad/tillgänglighetsanpassning till boende för äldre i Kramfors
Projektet avser ombyggnad av Magistern 1 i Kramfors. Entreprenaden avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.
Ombyggnad och nya balkonger på fastighet i Härnösand
Planen innefattar nya balkonger, terrass och takkupor på befintlig byggnad för att göra fastigheten bättre lämpad till bostäder om 3 våningar och blandad funktion i bottenplan.
Om- och tillbyggnad av LSS-boende i Ånge
Om- och tillbyggnad avser lokaler för bostadsändamål, LSS, med 6 st lägenheter, samt personaldelar. (tot BOA 348 kvm).
Slipersbyte sträckan Ånge-Erikslund
Utförs under 2024 och 2025. Slipersbyte mellan km 485 till km 497.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Riktade miljöåtgärder i Region Mitt
Trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk, Ecostream. V5381 Åskabäcken längs väg 348 och V6364 Hällbäcken längs väg 661.
Stamarbete i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns att utföra stamarbete i flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Avser ombyggnad och ändrat ianspråktagande från verkstadsbyggnad till gym.
Tillbyggnad av bostäder i Härnösand
Tillbyggnad av affärs- eller kontorshus samt ändrad användning av byggnad för kontor till korttidsboende.
Ombyggnad till skola i Örnsköldsvik
Ombyggnad av förskolelokaler till F-3 skola.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Avser rivning av industribyggnad för att skapa mer lagringsytor.
Övertagandebesiktning för basunderhåll järnväg, Botniabanan
Övertagandebesiktning av BAS underhållskontrakt järnväg Långsele-Vännäs inkl Botniabanan och Forsmo-Hoting.
Tillbyggnad av affärshus i Härnösand
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Stamrenovering i flerbostadshus i Sundsvall
Avser stamrenovering för Räbbmogatan/Fullriggarvägen i Sundsvall som kommer att utföras i 4 etapper.
Tillbyggnad av lastningsstation i Kramfors
Tillbyggnad omlastningsstation för terpentin.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av församlingshus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av församlingshem, med mötesrum, kontor, korridor och kök, fasadändring, byta fönster mot dörr, gene 8:1.
Ombyggnad av gata och gc-väg, samt VA i området Järved i Örnsköldsvik
Avser ombyggnad av Frisörvägen mellan Järvedsvägen och Kolarvägen, del av Bryggerivägen samt del av Kolarvägen (totalt ca 470 m), samt en gång- och cykelväg (ca 75 m) i förlängningen av Bryggerivägen från Frisörvägen ner mot Järvedsleden, där den ansluter till befintlig gc-väg som ligger parallell med Järvedsleden.
Tillbyggnad av industrihus i Sollefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Kramfors
Avser b.la installation av nya värmepumpar, frånluftsaggregat, varmvattenberedare och installation av nya styr- och övervakningsinstallationer som anpassas till överordnat styrsystem. Adress: Ringvägen 3, Ringvägen 5, Drottninggatan 8, Drottninggatan 10 och Drottninggatan 12 i Kramfors.
Leverans och installation av reservkraft i Grönsta och Allsta, Sundsvall Vatten AB
Entreprenaden omfattar Leverans och all installation av reservkraft i container. Även åtgärder i befintliga lågspänningsställverk ingår.
Rivning av skola i Sundsvall
Objektet omfattar rivningsentreprenad för följande objekt: 1 st fastighet Öde skola (ca 1300 kvm) som ligger vid Färjevägen 21. Rivningen skall ske till 0,3 m under befintlig betongplatta, gäller även under lägre liggande ursparningar.
Renovering av fasad på museum i Örnsköldsvik
Byggnaden har idag ett utvändigt renoveringsbehov; reparera putsfasaden, färga om hela putsfasaden, åtgärda putsanslutningar mot plåtbeslag/-bleck och anslutningsdetaljer, åtgärda hål i takplåt och åtgärda takavvattning/gesimsrännor och otäta beslag, åtgärda och byta värmekabel och dess styrning, renovera fönster utvändigt, demontera taksäkerhet.
Utbyte av fjärrvärmekulvert mm i Sundsvall
Nybyggnad av fjärrvärmekammare Alvik 2:1,Filla 2:21 och utbyte av kulvertar.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Ombyggnad av gruppboende till 12 st bostäder, personalrum.
Invändiga arbeten i livsmedelsbutik i Sollefteå
Ändring av ventilation och kyla.
Installation av hiss i flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för installation av hiss.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Hissbyte Gullvivevägen 2A och 2B samt Älgvägen 15A och 15B. Entreprenaden omfattar utbyte av 4 st hissar inklusive erforderlig projektering.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser tillbyggnad av trapphus samt byte av fasad.
Reparation av bro vid Bondsjöleden i Härnösand
Reparation av läckande betongtråg.
Sluttäckning av Edsbacken ÅVC i Junsele
Sluttäckning vid Edsbacken Junsele ÅVC (Etapp 3 och 4).
Armaturbyte för vägbelysning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar en reinvestering och utbyte av ca 5200 högtrycksnatriumlamparmaturer, säkringshållare/gängsäkring och stolpinsatser i vissa stolpar inom anvisat område i Sundsvalls kommun. Entreprenaden är uppdelad i 5 områden.
Installation av hissar i fastigheter i Sundsvall
Avser installation av Hiss på Kulturskolan, NP3 Arena samt Skönbergs lokalkontor i Sundsvall.
Reparation av järnvägstunnlar i Kramfors och Örnsköldsvik
Betongreparationer, skrotning av löst berg, bergförankringar, komplettering dräner & vegetationsrensning.
Fasadmålning på fastigheter i Ånge kommun
Avser målning av fastigheter på följande adresser: Mårtensvägen 1, 841 12 Fränsta (Gläntan), Stationsgatan 2-4, 841 71 Fränsta, Hammarvägen 4, 840 13 Torpshammar, Parkgatan 10, 841 33 Ånge samt Östra skolgatan 3, 841 33 Ånge (Björkbackaskolan/Ånge Grundskola).
Installation av solceller på Essviks ARV i Kvissleby
Avser installation av solceller på befintligt tak på Essvik avloppsreningsverk.
Markarbeten samt rivning av betongkonstruktioner vid försvarsanläggning, Västernorrlands län
Berg- och jordschakt som förberedelse för husbyggnation skall utföras totalt på en yta av ca 20 ha. Förberedda ytor skall förses med säkerhetsstängsel. Vägbyggnation av ca 3 km grusväg. Rivning av befintliga betongkonstruktioner under jord och utökning av bergschakt med tunnelsprängning om ca 30 000 kbm under jord. Gjutning av betongkonstruktion under jord. Borrning av energibrunnar. Arbetet kommer att utföras vid skilda arbetsställen och inom ett begränsat område. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus, 4 lgh.
Yttertaksarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Byte av viss plåt på yttertak.
Utbyte av konstgräs på Högslättens IP i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av konstgräsplan Högslättens idrottsplats.
Renovering av skola i Stöde
Avser renovering av skola samt installation av bergvärme.
Ombyggnad av verksamhetslokal i Fränsta
Anpassningar av verksamhetslokal för barn i alla åldersgrupper.
Rivning av två dammar i Njurunda, Sundsvalls kommun
Projektet avser rivning av två dammar i Stångån (damm 1 och 3). Dammarna har numera inget produktivt syfte, utan dammarna är kvarlevor från tidigare verksamheter. I uppdraget ingår även arbeten med biologisk återställning av vissa delar av Stångån.
Utbyte av dörrar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar byte av samtliga ytterdörrar till säkerhetsdörrar klass RC3 fullt beslagna. Området innefattar 156 st lägenhetsytterdörrar, 27 st dörrar till lokaler/tvättstugor och förråd.
Ombyggnad till café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Borrning och installation av bergvärme i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser borrning och installation av bergvärme i flerbostadshus.
Omläggning av plåttak på fastighet i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av utbyte av dubbelfalsad plåt med fotrännor på yttertaktak, samt taksäkerhet.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ny takbeläggning på serviceboende i Graninge
Entreprenaden omfattar ny takbeläggning med tillhörande plåtarbeten på Graningebyn, Sollefteå Kommun.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utbyte av elmätare i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB avser att byta ut elmätare på flertalet fastigheter i tre områden på Härnön i Härnösand under 2024.
Tillbyggnad av matsal i Örnsköldsvik
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokal med konferensrum och personalmatsal.
Yttertaksarbeten på badhus i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av nytt tätskikt på yttertaktak, samt taksäkerhet.
Byte av tak på flerbostadshus i Härnösand
Byte av tak på 2 flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Timrå
Vivstamon 1:41 - ansökan om bygglov, tillbyggnad av industribyggnad.
Ventilationsarbete i flerbostadshus i Kramfors
Väsentlig ändring av ventilation - ändrade dimensioner på två stammar.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Fasadrenovering och byte av tak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser fasad renovering samt byte av tak (från tegel till plåt).
Byte av hiss i skola i Sundsvall
Anmälan för byte av hiss i skola.
Rivning av produktionslokal i Sundsvall
Rivningslov för rivning av verksamhetslokal.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Ånge
Ansökan om bygglov för ändrad användning till aktivitetshus.
Ombyggnad av kontor i Sollefteå
Ombyggnad av lokal.
Installation av bredband, fiber i flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av bredband/fiber.
Byte av fönsterbleck på fönster i flerbostadshus i Härnösand
Byte av fönsterbleck på ca 100 st fönster.
Ombyggnad av eldistributionsnät i Härnösand
Objekten avser ombyggnad av befintligt distributionsnät på följande platser: Furuhult, Ulvviksstrand, Ulvvik - Gårdberget, Vägnö Golfbana, Judesjön, Botjärn - Kullarmark Kalsvedjan, Ramsås Södra, Älandsmon.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Härnösand
Avser uppförande av 4 st solcellsanläggningar på fyra olika byggnader: Kv. Pilen 1, Teologen 12, Kapellsberg 1:4 och Kapellsberg 1:122 belägna på Herrgårdsvägen 19-23, Nybrogatan 13, Flöjtgatan 48-50 samt Klarinettgatan 21-23 i Härnösand.
Utvändiga målningsarbeten på fastigheter i Sollefteå kommun
Entreprenaden omfattar utvändiga målningsarbeten. Objekten är belägna inom tre fastigheter inom Sollefteå Kommun: Junsele-Krånge 7:69 bostäder, Trädgårdsvägen 28 Junsele, Långsele 2:67 bostäder, Fridhemsvägen 11 Långsele samt Trestegshopparen 1 skola/förskola, Åsbäcksvägen 1 Sollefteå.
Ny ishockeysarg till SCA Arena i Timrå
Objektet avser utbyte av ishockeysarg i SCA Arena. Option att flytta gamla sargen till Lillstrimma-hallen (närliggande B-hall) samt tillverkning av sargportar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Avser byggnation av ramp på logistikbyggnad.
Målning av carportar vid flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning av 6 carportlängor med av 60 platser.
Ventilationsarbeten i allaktivitesthus i Härnösand
Anmälan - väsentlig ändring av ventilation.
Ommålning av carportar i Sundsvall
Planer finns att måla på 5 carportslängor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).