Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 159 st.

Utbyggnad av sågverk i Bollstabruk
Avser nytt justerverk, ny verkstad samt ett magasin.
Utbyggnad av massafabrik i Sundsvall
Utbyggnad av massafabrik.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 86 förbi Kovland
Projektet avser etappen Kovland från korsning väg 86/629 till korsning väg 86/631/320 och åtgärdande av sträckan utmed Sättnaån där det finns erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister. Ombyggnad bro ca 70 m lång, busshållplatser, pendlarparkering.
Ombyggnad till kontor, fasadrenovering mm i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Vägmarkering underhåll inom Västernorrlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Nybyggnad av förskola i Ånge
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Upphandlingen avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanaden från Storgatan ner till ån och över bron fram till Skeppargatan samt delar av Sjögatan i Sundsvalls innerstad. I området kommer: markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss betong-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler att installeras. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
I arbetet ingår att forma och justera befintlig infartsväg inklusive beläggning och dagvattenanordning (diken med fördröjningsfunktioner). I detta ingår även anslutningar till ett flertal befintliga bostadsgator. Det ingår även att utföra ledningsarbeten för el, opto, VA, FV både vad gäller nyförläggning och befintliga ledningar i drift.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Hyresgästanpassning av industribyggnad.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
På fastigheten skall befintlig byggnad byggas om och verksamhetsanpassas till en fullt fungerande 4-avdelningsförskola med produktions-/tillagningskök.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av butik och restaurang i Härnösand
Hyresgästanpassning för Apoteket AB och ombyggnad av 300 kvm och tillbyggnad av 200 kvm till Max.
Ombyggnad av gc-bana i Härnösand
Samhällsförvaltningen har för avsikt att renovera hela den befintliga gatan och utveckla den med bättre gång- och cykelstråk samt belysning.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Nybyggnad av solvärmepark i Härnösand
Uppskattad total kostnad för två etapper är 16 miljoner.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Härnösand
Befintligt reningsverk ska byggas om för att uppnå anläggningens nya miljötillstånd. Det innebär i korta drag att befintliga luftningsbassänger byggs om med ett biosteg kallat MBBR (Moving Bed Biofilm Reactors). Tillbyggnaden ska förutom de gamla luftningsbassängerna inrymma den första kemiska fällningssteget med efterföljande trumfilter samt en ev. pumpstation.
Ombyggnad av radhus i Sundsvall
Det planeras för: 15 st. radhus i 2 plan i etapp 1. Storleken blir ca: 95–105 m2. 1 st. lägenhet i suterrängplan. Storlek blir ca : 138 m2
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Renovering av järnvägsbro över Ljungan vid Alby
Förstärkning och ommålning. Bdl 215 km 469+116. Alby nsp.
Plattformsrenovering vid Ånge bangård
Utbyte av befintliga plattformselement spår 2 och 3. Bandel 210, 483+980 km – 484+498 km spår 2. Låg plattform och 483+980 km – 484+498 km spår 3. Låg plattform.
Plankorsningsåtgärder mellan Långsele-Västeraspby, paket 1
Ca 46 km lång sträcka totalt i paket 1 och 2. Plankorsningar, trummor, ersättningsvägar.
Plankorsningsåtgärder mellan Långsele-Västeraspby, paket 2
Ca 46 km lång sträcka totalt i paket 1 och 2. Plankorsningar, trummor, ersättningsvägar.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Klovsta. Bandel 232, Ådalsbanan km 506+600-57+000. Tryckbankar.
Om/tillbyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Sollefteå
Avser om- och tillbyggnad av gruppboende för kvarteret Fäktaren. Objektet avser ombyggnad av ca 175 m² samt tillbyggnad av ca 40 m².
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Avser tillbyggnad av folkhögskola med ett stenhus/blackbox för kultur och scen mm.
Renovering och tillbyggnad av entré på skola i Timrå
Renovering och tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall med rejekthantering vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand.
Ny deponiyta vid Älands återvinningsanläggning i Härnösand
Avser anläggande av ny deponiyta komplett med geologisk barriär i botten på Älands återvinningsanläggning.
Sluttäckning vid avfallsanläggning, Må i Örnsköldsvik,et 4
Entreprenaden avser sluttäckning vid Må avfallsanläggning, den totala ytan är ca 12 ha. Denna förfrågan gäller sista etappen och omfattar ca 39 000 m2 deponiyta.
Tillbyggnad av industrihall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industrihall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från gruppboende till 5 bostadslägenheter.
Renovering av anstalt i Härnösand
Avser renovering och säkerhetsåtgärder.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av bef. skolbyggnad.
Ombyggnad av busshållplats i Sundsvall
Avser hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Bergeforsen
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till restaurang.
Stabilitetsåtgärder vid väg 975, Näsåkerssnipan
Klimatsäkring, stabilitetsåtgärder.
Ombyggnad av korsning i Överhörnäs
Korsningsåtgärder vid E4/väg 348 och väg 348/väg 938.
Fräsning och asfaltering av Platta N på Midlanda Airport
Objektet avser: Fräsning och asfaltering 40 mm på platta Norr (ca 23 500 m2) samt anslutningsfräsning och asfaltering till befintliga höjder vid betongplattor.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Ombyggnad av butik till retaurang.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Ombyggnad av restaurang.
Tillgänglighetsanpassning av teater i Härnösand, etapp 2
Objektet avser projektering och utförande av tillgänglighetsåtgärder och upprustning av loger m.fl. lokaler inom Härnösands teater.
Återställande av lägenheter i Härnösand, etapp 2
Objektet avser projektering och utförande av återställande av gruppboende till hyreslägenheter. Objektet är beläget i Kv. Kullen 1:32 i Härnösands Kommun med adresserna Utmarksstigen 8A-B, 10A-B och 12A-B.
Ombyggnad av slakteri mm i Kramfors
Ombyggnad av slakteri och tillbyggnad av kontor.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Projektering av trafikmiljö Anundsjöskolan
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundsvall
Totalentreprenaden omfattar utbyte av konstgräs på Westhagen IP. Befintligt konstgräs skall rivas i sin helhet. Underbyggnaden för det nya konstgräset skall justeras.
Konvertering till bergvärme vid Bergeforsens idrottsanläggning, Timrå
Upphandlingen avser konvertering till bergvärme vid Bergeforsens skidstadion/idrottsanläggning.
Konvertering till bergvärme vid ridanläggning i Timrå
Upphandlingen avser konvertering till bergvärme vid Timrå ridstadion.
Renovering av friidrottsanläggning i Sollefteå
Entreprenaden omfattar reparation och beläggningsarbete av löparbanor på Nipvallens idrottsplats i Sollefteå kommun.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Tätning av läckage av lakvatten på Högberget
Avser tätning av läckage av lakvatten och fortsatt tätning av släntfot utefter befintlig deponikant. Åtgärder på befintliga spolbrunnar.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser utbyggnad av kontors- och personallokal.
Renovering av kyrkogårdsmur/bodgårdsmur vid Grundsunda kyrka
Avser restaurering av befintliga kyrkogårdsmurar vid Grundsunda kyrka.
Nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage/förråd till 3 st bostäder.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Infodring av spillvattenledningar med flexibelt foder i Sollefteå kommun
Avser infodring med flexibelt foder av tre olika objekt, två i Sollefteå tätort och ett objekt i Näsåker tätort. Totalt skall ca 705 m spillvattenledning infodras.
Resurskonsult senior underhållsingenjör styr/infrasystem för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Rivning av produktionslokal i Sundsvall
Rivningslov för rivning av en verksamhetslokal.
Ombyggnad till hotellrum i Sollefteå
Ombyggnad från konferensrum till 2 hotellrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus, haffsta 1:6.
Ombyggnad av behandlingshem i Kramfors
Om-/tillbyggnad av måvikens behandlingshem.
Ombyggnad av biodamm i Ånge
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Tillbyggnad av industrihus i Kramfors
Utbyggnad av industri.
Ombyggnad av kontor i Sollefteå
Ändrad användning vårdcentral till kontor.
Ombyggnad av tennishall i Kramfors
Ändrad användning av del av industrilokal till 2st padelbanor.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Kramfors
Tillbyggnad av livsmedelsaffär.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med garage och verkstad, bredbyn 1:39.
Ombyggnad av affärshus i Härnösand
Startbesked-anmälan vent,brand, va.
Tillbyggnad av butik och café i Sollefteå
Tillbyggnad av butik och café.
Tillbyggnad av butik i Sollefteå
Tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd och ventilation.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Anmälan för ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Anmälan för ändrat ianspråktagande från butik till restaurang, Bygglov för fasadändring byte av entréparti Hälsan 6.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av grundskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av grundskola.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.