Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Kabelförläggning Knäsjöberget-Abborrsjön
P940 30 kV Knäsjöberget-Abborrsjön.
Halvvarm massabeläggning i Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y11. Väg 931 Moliden, väg 939 och 964 Edsele, väg 968 Åsmon och Betåsen-Tågsjöberg, väg 972 och 973 Ramsele under 2024 (klart 2024-10-04). Väg 974 Ramsele-Imfors, väg 975 Näsåker-Imfors och väg 978 Imfors-Betåsen under 2025 (klart 2025-10-03).
Till- och nybyggnad av verkstadshallar i Örnsköldsvik
Avser verkstadsyta och lager. Hall C (ca 500kvm) avser tillbyggnad och hall D avser nybyggnad av verkstadshall (ca 1200kvm).
Ny växel vid Västra station i Sundsvall
Ny växel på Västra station, åtgärdande av busshållplatser vid Fridhemsgatan. Mark- och BEST- arbeten på Sundsvall Västra samt Mark-, VA- arbeten vid Fridhemsgatan.
Ny anläggning för förvätskningsanläggning av biometan i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) upphandlar totalentreprenad avseende ny komplett modullösning/containerlösning för automatiskt styrd gasuppgradering av biogas till biometan med efterkommande anläggning för förvätskning av biometan med tillhörande ledningar. Möjlighet finns till optioner avseende Förvätskning av koldioxid med lagertank med lossningsutrustning och Reservdelar
Tillbyggnad av industrihus mm i Kramfors
Avser tillbyggnad av industrifastighet.
Renovering av bro över Alnösundet vid Alvik
Renovering av övergångskonstruktioner, betongreparationer.
Modernisering av utomhusbad i Sundsbruk
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Varmmassabeläggning i Västernorrlands län
Beläggningsgrupp Y1. Väg E4 Myre-Sundsvall, väg 568 genom Nolby, väg 570 Medskogsbron-Tegelbruksvägen, väg 684 Torsboda-Söråker samt otion på Y-län lappning.
Ombyggnad av arkiv i Sollefteå
Ombyggnad och tillbyggnad av kontor/arkiv.
Värmebeläggning inom Västernorrlands län
Grupp Y3 omfattar väg 348 Överhörnäs-Överbilla, väg 934 Mellansel (option) och väg 1032 Österalnäs-Norrmesunda.
Värmebeläggning inom Jämtlands län
Grupp Z1 omfattar Väg E14-1 Bräcke-Pilgrimstad, E14-2 Rannåsen-Krokom, E45-1 Sveg-Ytterhogdal, E45-2 Svenstavik-Fåker, E45-3 Fåker-Brunflo och väg 87-1 Selsviken-Lien.
Om- och tillbyggnad av LSS-boende i Ånge
Om- och tillbyggnad avser lokaler för bostadsändamål, LSS, med 6 st lägenheter, samt personaldelar. (tot BOA 348 kvm).
Spårväxelbyte i Österås
Växelbyte samt spårförläggning sidospår.
Nya vägskyddsanläggningar sträckan Västeraspby-Långsele
1 st ombyggnad från ljud- och ljusanläggning och 1 st ombyggnad från oskyddad till nya ALEX-anläggningar längs bandel 232.b. Omfattar KJ Westmans Väg II (km 504+526) och Prästmon Södra (km 585+294).
Släntförstärkning längs Mittbanan vid Lillhällsjön
Åtgärder vid ca km 557+720 – 770 skall vara färdigställda 2024-09-27. Åtgärder i vattenmiljö ska utföras 2024-06-16 – 2024-11-30.
Ändring av verksamhet i Härnösand
Möjliggöra en mer flexibel form av användning.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola. Invändig rivning av skollokaler.
Ombyggnad/tillgänglighetsanpassning till boende för äldre i Kramfors
Projektet avser ombyggnad av Magistern 1 i Kramfors. Entreprenaden avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av galleria i Sundsvall
Ombyggnad och anpassning av galleria.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser tillbyggnad av industribyggnad för lager och lastkaj.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av 36 balkonger samt inglasning.
Ombyggnad av kontorshus i Härnösand
Anmälan - byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
Renovering av tegeltak på flerbostadshus i Sundsvall
Avser byte av tegeltak på flerbostadshus samt uppsättning av takrasskydd och solceller.
Växelbyte vid Solbacka driftplats i Timrå
Befintliga växlar (22a samt 22b) har uppnått sin livslängd och byts till 50 respektive 60-kilos växlar på sträckan km 369 + 70 – km 369 + 529.
Ombyggnad av församlingshus i Kramfors
Avser renovering av församlingshem samt installation av handikapphiss.
Byte av sarger i tre ishallar i Örnsköldsviks kommun
Örnsköldsviks kommun ska köpa in och byta ut ishockeysargerna i tre (3) ishallar i kommunen. I upphandlingen ingår även nedmontering av de gamla sargerna. De ishallar som är aktuella är: Bjästa ishall, Modohallen samt Skyttis ishall.
Byte av pelletspanna på Midlanda Airport
Byte av pelletspanna, från nuvarande 1,5MW panna till 700-750 kw samt anpassning mot övergripande styrsystem samt kulvert.
Ombyggnad av restaurang i Kramfors
Ändrad användning av verkstad till restaurang.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Stambyte i flerbostadshus i Sollefteå
Avser stambyte på Centrumvägen i Ramsele.
Ombyggnad av vårdcentral i Kramfors
Avser väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av galleria i Sundsvall
Ombyggnad och anpassning av galleria.
Renovering och målning av uppställningsplatser på Midlanda Airport
Objektet avser renovering och målning av uppställningsplatser för flygplan. Upphandlingen är i två (2) delar där del 1 omfattar ny målning på platta M - Midlanda och del 2 omfattar förstärkning/renovering (ny överbyggnad) av södra plattan inklusive ny målning.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Ombyggnad av gruppboende till 12 st bostäder, personalrum.
Utbyte av fjärrvärmekulvert mm i Sundsvall
Nybyggnad av fjärrvärmekammare Alvik 2:1,Filla 2:21 och utbyte av kulvertar.
Samordnande byggledare BEST, Sundsvall tillgänglighet och resecentrum
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ombyggnad från från arbetslokal till 4st lägenheter.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning av kontorslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser tillbyggnad av trapphus samt byte av fasad.
Rivning av panncentral i Husum, Örnsköldsvik
Anmälan om rivning av pannhus, turbin och indunstning.
Markarbeten samt rivning av betongkonstruktioner vid försvarsanläggning, Västernorrlands län
Berg- och jordschakt som förberedelse för husbyggnation skall utföras totalt på en yta av ca 20 ha. Förberedda ytor skall förses med säkerhetsstängsel. Vägbyggnation av ca 3 km grusväg. Rivning av befintliga betongkonstruktioner under jord och utökning av bergschakt med tunnelsprängning om ca 30 000 kbm under jord. Gjutning av betongkonstruktion under jord. Borrning av energibrunnar. Arbetet kommer att utföras vid skilda arbetsställen och inom ett begränsat område. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Installation av solceller på Essviks ARV i Kvissleby
Avser installation av solceller på befintligt tak på Essvik avloppsreningsverk.
Ombyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Avser ombyggnad av del av SPSM:s kontorsplan plan 3 till kammarkollegiet. Anpassning av 6 stycken kontorsplatser, uppbyggnad av väggar.
Ny svaveldoseringsanläggning till Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Beställaren har tagit beslut att installera en Anläggning för svavelgranulat inom industriområdet som tillför svavel till bränslemixen innan bränslet når pannan. Anläggningen ska placeras i en ny byggnad (ny byggnad ingår inte i denna leveransomfattning utan hanteras via i en separat entreprenad).
Utbyte av belysning i elljusspår i Sundsvall
Denna entreprenad omfattar el-anläggningar i en totalentreprenad för utbyte av komplett belysningsanläggning. Avser Bosvedjan, Sidsjön mm.
Reparation av bro vid Bondsjöleden i Härnösand
Reparation av läckande betongtråg.
Renovering av fasad på museum i Örnsköldsvik
Byggnaden har idag ett utvändigt renoveringsbehov; reparera putsfasaden, färga om hela putsfasaden, åtgärda putsanslutningar mot plåtbeslag/-bleck och anslutningsdetaljer, åtgärda hål i takplåt och åtgärda takavvattning/gesimsrännor och otäta beslag, åtgärda och byta värmekabel och dess styrning, renovera fönster utvändigt, demontera taksäkerhet.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av byggnad komplettering av skyddsburar runt befintliga utrymmningstrappor, omfärgning.
Om- och tillbyggnad av skjutbana med tillhörande skärmtak vid Sollefteå Garnison
I stora drag omfattar entreprenaden tillbyggnad av skärmtak ovan befintlig kulfångstvall, utökning av skjutvallar samt utbyggnad av befintlig skyttepaviljong.
Ombyggnad av verksamhetslokal i Fränsta
Anpassningar av verksamhetslokal för barn i alla åldersgrupper.
Renovering av puts på Nora kyrka
Avser renovering av putsfasad och fönster på Nora Kyrka.
Tillbyggnad av fläktrum mm på skola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum på skola samt fasadändring - hus c.
Ny sarg till ishall i Sundsvall
Upphandlingen avser ny sarg till A-hallen i Gärdehov inkl. avbytarbås och utvisningsbås.
Omläggning av plåttak på fastighet i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av utbyte av dubbelfalsad plåt med fotrännor på yttertaktak, samt taksäkerhet.
Ombyggnation av entréer på biograf och bibliotek i Kramfors
Göra en varsin entré till bibliotek och biograf.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser ombyggnation av 2 lägenheter som ska bli en lägenhet med 4 rum.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning i kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Yttertaksarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Byte av viss plåt på yttertak.
Utbyte av dörrar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar byte av samtliga ytterdörrar till säkerhetsdörrar klass RC3 fullt beslagna. Området innefattar 156 st lägenhetsytterdörrar, 27 st dörrar till lokaler/tvättstugor och förråd.
Borrning och installation av bergvärme i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser borrning och installation av bergvärme i flerbostadshus.
Ombyggnad av entréer på kontorshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av 2-3 entréer samt handikappanpassning i kontorshus.
Renovering av trapphus i flerbostadshus i Sundsvall
Avser hel renovering av trapphus.
Invändigt underhåll av kyrka i Sundsvall
Avser ommålning av ytskikt samt slipning av golv i kyrka.
Rivning av byggnader på skolområdet i Bräcke
Avser rivning av byggnader på skolområdet i Bräcke. Gamla högstadiet som är en 2-vånings träbyggnad med källare samt bad/sporthall som har tegelfasader.
Tillbyggnad av varuhus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av varuhus.
Flytt av transformatorstation i Sundsvall
Uppställning av transformatorstation för produktion av fjärrkyla. Befintlig transformatorstation på Ågatan 7 flyttas till Slakteriet 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av klockstapel i Alby
Avser underhåll av klockstapel vid Alby Kyrka.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av solceller på taket.
Tillbyggnad av förråd mm i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förråd samt fasadändring.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av balkonger samt rivning av befintliga.
Rivning av lager i Sundsvall
Rivning av lagerbyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Härnösand
Rivningslov av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Anmälan - installation av hiss.
Utvändigt underhåll av tandläkarmottagning i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus tandvårdsklinik.
Resurskonsult/specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i region Nord
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med upp till 36 månader.
Installation av bredband, fiber i flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av bredband/fiber.
Byte av hiss av flerbostadshus i Sundsvall
Byte av hiss, kommer att bytas 1 hiss vartannat år. Sammanlagt 6 st hissar.
Ombyggnad av biodamm i Parteboda
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2025.
Ny ishockeysarg till SCA Arena i Timrå
Objektet avser utbyte av ishockeysarg i SCA Arena. Option att flytta gamla sargen till Lillstrimma-hallen (närliggande B-hall) samt tillverkning av sargportar.
Utbyte av brandlarmsanläggningar i fastigheter i Härnösand
Avser följande projekt: 1)Härnösand, TS3, tryckstegringsbyggnad, 2) Kraftvärmeverket, Fastlandet 2:58-2:60, 2:62-2:63, 2:66, 3) Sjöbefälsskolan 2, Härnösand, värmecentral och elpanna, 4) Tallvägen, vattenverk, vattnet 1:1, 5) Reningsverk, Kattastrand, Södersundsvägen (Vattnet 1:1), 6) Återvinningsanläggning samt garage och kallförråd, Älgen 1 & 2, Baldershage 4 & 5, Kullen 1:110, 7) Baldershage 7, Härnösand, kretsloppsparken, Kontor/garage/kallförråd, mottagningscentral farligt avfall, 8) Tankstation, Bondsjö 2:290 samt 9) Biogasanläggning, Äland 1:32.
Ombyggnad av industrihus i Kramfors
Ombyggnad för verksamhet - padelhall till 1/2 industri o lackering, 1/2 gym. Uppsättning av brandcellsvägg.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Söråker
Objektet avser installation av solceller på fastighet 5 och 9 innehållande bostadslägenheter. Objektet är beläget på Platåvägen 5 och 9 i Söråker, Timrå kommun.
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Sollefteå
Avser renovering av putsfasad på flerbostadshus.
Anpassning av verksamhetslokal i Sundsvall
Anpassning av verksamhetslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).