Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Om- och tillbyggnad av vårdlokaler i Nacksta
Om- och tillbyggnaden av fastigheten i Nacksta kommer att behöva utföras i flera etapper för att minimera störning för verksamheten. Tillbyggnadsarea ca 9000 m2 (bruttoarea) samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea). Stomval för tillbyggnad är huvudsakligen i platsgjutet utförande. Markarbeten utöver markförberedande för byggnader är bl.a. rastgårdar, parkeringsplatser, yttre perimeterskydd, serviceväg och ytskikt.
Nybyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av kontor med 4 plan med ca 1500kvm/plan.
Till- och ombyggnad av äldreboende i Sundsvall
Projektet avser i huvudsak tillbyggnad av befintligt äldreboende om 108 st. nya boendeplatser (ny huskropp i 5 våningar) men omfattar också delvis ombyggnation i en mindre del i befintligt äldreboende (personalutrymmen och godshantering). - Objektet avser nybyggnad av ca 9700 m2 - Objektet avser ombyggnad av ca 600 m2 - Behandlad tomtarea ca 7000 m2
Renovering av Regionens hus, Härnösand
Entreprenaden avser ombyggnad av Regionens Hus, Härnösand.
Ombyggnad av operationscentrum vid sjukhus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad för Operationscentrum vid Örnsköldsviks sjukhus. Tillbyggnadsarea ca 1300 m2 samt ombyggnadsarea ca 3000 m2 (bruttoarea)
Ombyggnad av kaj i Sundsvall
Avser upprustning av kaj inför byggnation.
Exploateringsarbeten vid Norra Kajen, Sundsvall
Objektet avser exploateringsarbeten för en etapp av en ny stadsdel i Sundsvalls kommun. Arbeten som ska utföras är rivning av befintliga byggnader, marksanering, projektering och byggande av lokalgator och parker, anslutningar av vatten och avlopp, markarbeten för el- och fiberkablar.
Om- och tillbyggnad av anstalt i Ånge
Om- och tillbyggnad av Viskaanstalten i Ånge.
Utbyggnad av verkstadshallar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förvaringstält, riva befintligt, fasadändring och tillbyggnad med verkstadsyta, loket 2 och 3. B-hall 800 m2, C-hall 600 m2, A-hall 160 m2.
Ombyggnad till kontor i Sundvsall
Avser ombyggnad till kontor på plan 2 i byggnaden.
Tillbyggnad och rivning av äldreboende i Björna
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad utförande entreprenad avseende tillbyggnad av Björna vårdboende med 16 platser.
Integrerat brounderhåll i Västernorrlands län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 864 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 6 st.
Modernisering av badhus i Nacksta
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Avser hyresgästanpassning tillbyggnad och fasadändring.
Rivning och sanering av industriområde i Sundsvall
Avser rivning av 3 industribyggnader och cisterner sedan kommer en sanering av marken ske.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ändring från gruppboende till 11 lägenheter.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor. Anpassat för ett fullängdståg (600 m) och ett kortare tåg kan lastas samtidigt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av flerbostadshus, från 24st till 12st lägenheter, lejonet 1.
Omtoppning av rullbana vid Örnsköldsviks Airport
Avser utförande av fräsning och asfaltering av rullbanan på Örnsköldsviks Airport, Yta ca: 91 000 m2. Dessutom ska option lämnas på Fräsning och asfaltering av skuldror och RESA område, Yta ca: 11.200 m2.
Upprustning av centrum i Kramfors
Avser upprustning av centrum i Kramfors.
Om och tillbyggnad till förskola i Nacksta
Avser tillbyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och ändrat ianspråktagande från verkstadsbyggnad till gym.
Ny anläggning för gasuppgradering vid biogasanläggning i Härnösand
Avser en ny komplett anläggning för automatiskt styrd gasförbehandling, gasuppgradering av biogas och kompression till fordonsgas, med tillhörande ledningar och införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned-Kärvstaberget. Bandel 232, Ådalsbanan. Tryckbank.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Korvsta. Bandel 232, Ådalsbanan.
Ombyggnad av kulturhus i Sundsvall
Bygglov för renovering av k-märkt byggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av församlingslokal, med samlingsrum, kök och hwc, högland 40:1.
Påbyggnad av industrihus i Härnösand
Avser höjning av tak på industribyggnad.
Renovering av fasad, tak och fönster på domkyrkan i Härnösand
Avser renovering av fasad, tak och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Värmepumpsinstallation i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar installation av 6 frånluftsvärmepumpar med borrhål inkl. erforderlig projektering. Objektet är belägen på Sörbyvägen 7–9 och 13–19, Örnsköldsviks kommun.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Avser ombygg av lägenheter till gruppbostad. Byggstart=rivningsstart.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Ändrad användning, lägenheter till gruppbostad.
Utvändigt underhåll av verkstad i Sundsvall
Avser fasadbyte av verkstad och bilförsäljningshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad användning av vårdlokaler till 5st lägenheter med balkong.
Ombyggnad av församlingshus i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av församlingshem, med mötesrum, kontor, korridor och kök, fasadändring, byta fönster mot dörr, gene 8:1.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor/butik i Ånge
Avser tillbyggnad av kontors- och butiksdel.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser tillbyggnad av personalutrymmen på industribyggnad
Plankorsningsåtgärder mellan Långsele-Västeraspby, paket 2
Ca 46 km lång sträcka totalt i paket 1 och 2. Plankorsningar, trummor, ersättningsvägar.
Renovering av hotell i Härnösand
Planer finns för renovering av hotell.
Tillbyggnad av apotek i Örnsköldsvik
Total ytan som ska byggas åt Apoteket är ca 245 kvm varav ca 165 kvm tas via nybyggnation.
Bindemedelsförsegling av bana samt taxi och platta på Höga Kusten Airport
Avser utförande av bindemedelsförsegling av bana samt taxi och platta.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Nytt ventilationssystem samt installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av nya ventilationsaggregat på taket samt solceller.
Byte av tak på flerbostadshus i Själevad
Avser nya yttertak på adresserna Mycklingsvägen 8-14 i Själevad, Örnsköldsvik. Takyta totalt: ca 3400 m2.
Byte av tak på industrihus i Sundsvall
Avser byte av tak på industribyggnad, ca 1000kvm.
Tillbyggnad av lager i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, brösta 14:3.
Inglasning och renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering och inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av restaurang i Härnösand
Avser tillbyggnad av en terrass samt inglasning av uteservering.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med kyllager och vädertätningar.
Nybyggnad av infartsväg till Entré Syd vid Skuleskogens nationalpark
Objektet avser utförande av ny väg från väg 879 in till Entré Syd, Skuleskogens nationalpark Kramfors kommun, Västernorrlands län. Ny väg ca 1 km samt breddning av befintlig väg ca 1 km.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av flerbostadshus, kina 1, fönsterbyte ca 400 st.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Avser kontorsanpassning av lokaler till Skatteverket.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av inglasade balkonger, rivning av befintliga, blåklockan 1
Tillbyggnad av reningsverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av reningsverk, själevads prästbord 1:156.
Invändig målning i Sköns kyrka
Avser invändig målning och restaurering. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Tillbyggnad av vattenverk i Kramfors
Avser utbyggnad av inviks vattenverk för att kunna installera 2 nya vattenfilter.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Tillbyggnad med verkstad/garage och personalutrymme.
Byte av kylmaskinanläggning i Bjästahallen i Örnsköldsvik
Avser byte av kylmaskinsanläggning för den befintliga ishallen, samt utföra sk värmeåtervinningsfunktioner som exempelvis montage av vattenburna radiatorer och fläktluftvärmare i intilliggande entré- och omklädningsbyggnad.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Utbyte av hissanläggningar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Objekten är belägna på Sörbyvägen 20 och 24 i Örnsköldsviks kommun.
Berg- och betongunderhåll i Öd tunnlarna
Sträckan Långsele-Härnösand.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Avser rivning av industribyggnad för att skapa mer lagringsytor.
Takarbete på flerbostadshus i Sundsvall
Takarbete på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Härnösand
Ändrad användning, del av byggnad.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning av trapphus i flerboostadshus.
Utbyte av skruvtransportörer till Essviks ARV i Kvissleby
Avser maskinutrustning som ingår i den mekaniska reningen på Essviks Avloppsreningsverk. Utrustningen är från 80-talets början och behöver nu förnyas.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av solceller på taket.
Resurskonsult delprojektledare och specialiststöd avvattning och hydrogeologi, Sundsvall
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga med ytterligare 1+1 år.
Rivning av idrottshall i Sundsvall
Anmälan för rivning av idrottshall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser målning av fasad samt nybyggnation av en altan.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus och ändring av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av ventilation.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av solceller.
Ombyggnad av industrihus i Kramfors
Väsentlig ändring av mekanisk industri på gerdins.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Härnösand
Avser inglasning av balkonger för kv. Högsjö-dal 2:80 med adressen Hälledalsvägen 51A och 51B. i
Utvändigt underhåll av bensinstation i Timrå
Torsboda 4:23 - ansökan om bygglov, fasadändring ommålning av fasader.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor, billsta 7:8.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring, själevads prästbord 1:108.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av frisersalong till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av biodamm i Boltjärn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2025.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för att byta dörrar.
Ombyggnad av kallförråd i Sollefteå
I stora drag omfattar entreprenaden tätning samt torrluftning av ett befintligt kallförråd på ca 700 kvadratmeter beläget inom Sollefteå Garnison. Förrådet ska användas till materiel som ej tål fuktig miljö. Det krävs också ett varmförråd på ca 40 kvadratmeter som ska byggas inuti befintlig byggnad.
Byte av uppvärmningssystem vid Naturum Höga kusten, Docksta
Avser konvertering av befintligt uppvärmningssystem för naturum Höga kusten från pelletspannor till bergvärme.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för målning av trapphus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).