Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 156 st.

Utbyggnad av massafabrik i Sundsvall
Utbyggnad av massafabrik.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 86 förbi Kovland
Projektet avser etappen Kovland från korsning väg 86/629 till korsning väg 86/631/320 och åtgärdande av sträckan utmed Sättnaån där det finns erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister. Ombyggnad bro ca 70 m lång, busshållplatser, pendlarparkering.
Ombyggnad till kontor, fasadrenovering mm i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Vägmarkering underhåll inom Västernorrlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Utbyggnad av biogasanläggning i Älandsbro
Avser anläggning som ska kunna emot tre gånger så mycket avfall som idag, alltså 15000 ton.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
I arbetet ingår att forma och justera befintlig infartsväg inklusive beläggning och dagvattenanordning (diken med fördröjningsfunktioner). I detta ingår även anslutningar till ett flertal befintliga bostadsgator. Det ingår även att utföra ledningsarbeten för el, opto, VA, FV både vad gäller nyförläggning och befintliga ledningar i drift.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Hyresgästanpassning av industribyggnad.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av gata i Härnösand
Ombyggnad av gata.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Ombyggnad av förskola med produktionskök i Sundsvall
Ombyggnad av förskola med produktionskök.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Målet med upphandlingen är att skapa: 10 km nya flowbanor av främst blå karaktär, 3,5 km nya XCO-banor för träning och tävling, 20 km nya motionsbanor, En skills-arena samt 3 pumptracks i stadsmiljö.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Härnösand
Befintligt reningsverk ska byggas om för att uppnå anläggningens nya miljötillstånd. Det innebär i korta drag att befintliga luftningsbassänger byggs om med ett biosteg kallat MBBR (Moving Bed Biofilm Reactors). Tillbyggnaden ska förutom de gamla luftningsbassängerna inrymma den första kemiska fällningssteget med efterföljande trumfilter samt en ev. pumpstation.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med produktionshall.
Byggledare specialist underhåll el, kraft och vägbelysning i Västernorrlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Ombyggnad av E4 Södra infarten i Härnösand
Sammanhängande gång- och cykelstråk med säkra passager över E4:ans södra del genom Härnösand. Ombyggnad busshållplatser, ev ny cirkulationsplats i korsningen med Skarpsjyttegatan.
Hyresgästanpassning av lokaler i Örnsköldsvik
Ca 600 kvm lokalanpassning för vårdföretag.
Renovering av järnvägsbro över Ljungan vid Alby
Förstärkning och ommålning. Bdl 215 km 469+116. Alby nsp.
Centrumåtgärder längs väg 684 i Söråker
Gång- och cykelväg samt upprustning längs Centrumvägen genom centrala Söråker. Ca 1,4 km lång sträcka.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Klovsta. Bandel 232, Ådalsbanan km 506+600-57+000. Tryckbankar.
Ombyggnad till butik mm i Örnsköldsvik
Ändrad användning lager till handel, fasadändring, tillbyggnad ny entré, norrlungånger 2:144.
Om/tillbyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Sollefteå
Avser om- och tillbyggnad av gruppboende för kvarteret Fäktaren. Objektet avser ombyggnad av ca 175 m² samt tillbyggnad av ca 40 m².
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Avser tillbyggnad av folkhögskola med ett stenhus/blackbox för kultur och scen mm.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall med rejekthantering vid Älands återvinningsanläggning, Härnösand.
Ny deponiyta vid Älands återvinningsanläggning i Härnösand
Avser anläggande av ny deponiyta komplett med geologisk barriär i botten på Älands återvinningsanläggning.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Renovering av anstalt i Härnösand
Uppfräschning och säkerhetsåtgärder.
Tillbyggnad av industrihall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industrihall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från gruppboende till 5 bostadslägenheter.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Bergeforsen
Bärighetshöjande åtgärder (BK4).
Ombyggnad av busshållplats i Sundsvall
Avser hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m.
Upphandling av byggentreprenad i Västernorrlands län
OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundsvall
Totalentreprenaden omfattar utbyte av konstgräs på Westhagen IP. Befintligt konstgräs skall rivas i sin helhet. Underbyggnaden för det nya konstgräset skall justeras.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Projektering av trafikmiljö Anundsjöskolan
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser utbyggnad av kontors- och personallokal.
Rivning av kaj på Brämön i Sundsvall
Entreprenaden avser rivning av kaj på cirka 800 m2 samt rivning av gammal räls på sjöbotten och den rälshög som ligger på land. Kajen är cirka 65 m lång och 7-8 meter bred. Konstruktionen utgörs av en överbyggnad i betong som är grundlagd med stålspont. Den bärande stålsponten är sönderrostad och kajen är delvis kollapsad.
Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning för Högakustenbron samt Sundsvallsbron
Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning av Höga Kusten Bron samt Sundsvallsbron
Nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Renovering av kyrkogårdsmur/bodgårdsmur vid Grundsunda kyrka
Avser restaurering av befintliga kyrkogårdsmurar vid Grundsunda kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage/förråd till 3 st bostäder.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Rivning av förskola i Sundsvall
Anmälan för rivning av förskola.
Upphandling av konsult för säkerhetsskyddsanalys, Örnsköldsviks kommun
Avser upphandling av konsulttjänst för genomförande av en kommunal säkerhetsanalys och tillhörande säkerhetsskyddsplan med inriktning på de kommunala förvaltningarna.
Ombyggnad av bensinstation i Ånge
Bygglov ombyggnad drivmedelstation.
Ombyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring, ny entre och skylt, byta ventilationsanläggning, svartby 2:228.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från samlingslokal till 4 lägenheter, fasadändring samt parkeringsplatser.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av varuhus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av varuhus/extern lager.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butikslokal till restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus samt tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av vind till studentboende.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för fönsterrenovering.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Planer finns för ändrat ianspråktagande från industri/affärslokal till gym.
Ombyggnad av biodamm i Ånge
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Ombyggnad av behandlingshem i Kramfors
Om-/tillbyggnad av måvikens behandlingshem.
Ombyggnad av apotek i Örnsköldsvik
Ändra planlösning, väsentlig ändring av anordning för ventilation och va, örnsköldsvik 5:19.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, installera hissar, ämbaret 5.
Tillbyggnad av butik i Sollefteå
Tillbyggnad av butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.