Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av anstalt i Ånge
Om- och tillbyggnad av Viskaanstalten i Ånge.
Ombyggnad av kaj i Sundsvall
Avser upprustning av kaj inför byggnation.
Utbyggnad av verkstadshallar i Örnsköldsvik
Avser verkstadsyta och lager.
Ombyggnad till kontor i Sundvsall
Avser ombyggnad till kontor på plan 2 i byggnaden.
Integrerat brounderhåll i Västernorrlands län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 864 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 6 st.
Mark- och BEST-arbeten vid Sundsvalls resecentrum
Entreprenad B mark, VA och BEST-arbeten för de s.k. Frilasten och Billasten i nordöstra delen av Sundsvalls bangård. Rivning och byggnation av uppställningsspår för godsvagnar, ny dragning/kulvertering av Stavsättersbäcken samt VA för rangertornet. Bandel 230.
Stambyte i flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av va i flerbostadshus, Anmälan för väsentlig ändring av va i flerbostadshus Blocket 20,21.
Modernisering av badhus i Nacksta
Avser modernisering/renovering av utomhusbad.
Om/Tillbyggnad av kontor i Härnösand
Avser hyresgästanpassning tillbyggnad och fasadändring.
Utförande av klimattrummor på järnvägen mellan Långsele-Västeraspby
För att öka kapaciteten på trummor som vid kontrollberäkningar visat sig ha för låg kapacitet. Arbeten utförda under 2023 ska vara färdigställda 2023-10-16 (deltid 1).
Rivning och sanering av industriområde i Sundsvall
Avser rivning av 3 industribyggnader och cisterner sedan kommer en sanering av marken ske.
Upprustning av centrum i Kramfors
Avser upprustning av centrum i Kramfors.
Om och tillbyggnad till förskola i Nacksta
Avser tillbyggnad av förskola med 3 avdelningar med tillhörande administrationsdel.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och ändrat ianspråktagande från verkstadsbyggnad till gym.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, själevads prästbord 1:127.
Ombyggnad till gymnasieskola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontorsverksamhet till gymnasium.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Korvsta. Bandel 232, Ådalsbanan.
Hyresgästanpassning av skollokaler i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning för gymnasieskola.
Renovering av fasad, tak och fönster på domkyrkan i Härnösand
Avser renovering av fasad, tak och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Avser ombygg av lägenheter till gruppbostad. Byggstart=rivningsstart.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Ändrad användning, lägenheter till gruppbostad.
Ombyggnad av dagcenter till serviceboende i Härnösand
Objektet avser utförande av en installation av GEO-FTX som ska betjäna två befintliga ventilationsaggregat med värme på vinter och kyla på sommaren via vattenbatterier som ska monteras i aggregaten. Det ska borras 5 stycken borrhål för att plocka energin ur marken och dessa ska knytas ihop med fläktrummet på vinden.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Utvändigt underhåll av verkstad i Sundsvall
Avser fasadbyte av verkstad och bilförsäljningshall.
Tillbyggnad av kontor/butik i Ånge
Avser tillbyggnad av kontors- och butiksdel.
Tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av nya kapprum på Skärpeskolan. Kroksta 23:1, Kroksta 10:364
Plankorsningsåtgärder mellan Långsele-Västeraspby, paket 2
Ca 46 km lång sträcka totalt i paket 1 och 2. Plankorsningar, trummor, ersättningsvägar.
Renovering av hotell i Härnösand
Planer finns för renovering av hotell.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tillbyggnad av lager till affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus (7 nya lägenheter), nybyggnad av mur samt rivning av garage.
Tillbyggnad av affärshus i Sollefteå
Tillbyggnad av affärslokal för personalutrymme, online utlämning samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av lager i Sollefteå
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering av putsfasad samt byte av fönster (ca 70st).
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Avser ändrad användning från studentbostäder till gruppboende.
Hyresgästanpassning i varuhus i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning av lokal.
Nytt ventilationssystem samt installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av nya ventilationsaggregat på taket.
Byte av tak på sporthall i Fränsta
Avser byte av yttertak (papp) samt demontering av solfångare, ca 800m2 på sporthall.
Tillbyggnad av lager i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, brösta 14:3.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sundsvall
Fasadändring och ombyggnad från affärslokal till restaurang.
Resurskonsult delprojektledare buller och vibrationer i Program Sundsvall
Option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 24 månader fördelat på maximalt 2 perioder.
Tillbyggnad av restaurang i Härnösand
Avser tillbyggnad av en terrass samt inglasning av uteservering.
Nödfrånkoppling och totalstopp längs järnväg i Region Mitt sträckan Överås-Västerasby
Upphandlingen avser projektering och produktion samt driftsättning av Nödfrånkopplingsfunktion och totalstoppfunktion i transformatorstationer, omformarstationer samt kopplingscentraler. Nödfrånkoppling finns även i 50 Hz-anläggningar med Överledningsskydd på hjälpkraftlinjer. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 12 månader.
Resurskonsult delprojektledare signal i projekt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum
Option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 24 månader fördelat på maximalt 2 perioder.
Tillbyggnad av tvättinrättning i Sundsvall
Tillbyggnad av flerbostadshus med förråd och tvättstuga.
Om- och tillbyggnad av skjutbana med tillhörande skärmtak vid Sollefteå Garnison
I stora drag omfattar entreprenaden tillbyggnad av skärmtak ovan befintlig kulfångstvall, utökning av skjutvallar samt utbyggnad av befintlig skyttepaviljong.
Till- och ombyggnad av gc övergång i Bollstabruk
Ombyggnation av befintlig oskyddad gångfålla (PLK ID 44100) till vägskyddsanläggning av typen ALEX GC-bom. Bandel 232, km 740+418.
Underhåll av järnvägsbroar i region Mitt
Omfattar bro 3500-1842-1 Bruksån, bro 3500-1843-1 Bruksån, bro 3500-1847-1 Nässjö och bro 3501-5649-1 Hallstagatan.
Fasadrenovering på Eds Kyrka
Avser fasadrenovering på Eds Kyrka.
Installation av ny hiss i flerbostadshus i Kramfors
Avser utbyte av personhiss till linhiss i fastighet på Torggatan 10, Kramfors.
Rivning av bostäder i Torpshammar, Ljungaverk och Alby
Avser rivning av bostäder på Österhångsta 1:126, Åkervägen 1-5, Österhångsta 1:125, Åkervägen 36-40, Lillboda 1:79, Yxvägen 4-11 samt Ovansjö 1:381, Björkvägen 1. Bostäderna består av en- och tvåvåningsbyggnader.
Byte av kylmaskinanläggning i Bjästahallen i Örnsköldsvik
Avser byte av kylmaskinsanläggning för den befintliga ishallen, samt utföra sk värmeåtervinningsfunktioner som exempelvis montage av vattenburna radiatorer och fläktluftvärmare i intilliggande entré- och omklädningsbyggnad.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Tak- och fasadarbeten på fastighet i Härnösand
Arbeten omfattar plåtarbeten, rengöring och målningsbehandling av tak, montering av taksäkerhetsannordningar på tak, puts och avfärgningsarbeten, rengörings och målningsarbeten av plåtavtäckningar, fönsterbleck, dörr och fönsterpartier samt byte av 4 fönsterpartier på vindsvåning mm.
Inspektion av broanläggning över Sundsvallsfjärden i Sundsvall
Konsulten ska för beställarens räkning utföra inspektion av bro 22-1224-1, 22-1224-2, 22-1224-3, 22-1224-4, 22-1224-5, 22-1224-6 och 22-1224-7 samt och uppföljande kontroll av katodiskt skydd bro 22-1224-1, Sundsvalls kommun år 2023-2024.
Berg- och betongunderhåll i Öd tunnlarna
Sträckan Långsele-Härnösand.
Ombyggnad av hotell i Sollefteå
Ombyggnad av hotell med 9 nya hotellrum.
Utvändigt underhåll av hotell i Kramfors
Väsentlig ändring av fasad.
Ombyggnad av hotell i Sundsvall
Avser mindre ombyggnad av hotelldel.
Utbyte av skruvtransportörer till Essviks ARV i Kvissleby
Avser maskinutrustning som ingår i den mekaniska reningen på Essviks Avloppsreningsverk. Utrustningen är från 80-talets början och behöver nu förnyas.
Ombyggnad av kontor i Ånge
Ombyggnad av kontor.
Fasadarbeten på kontor i Härnösand
Bygglov - fasadändring samt skylt.
Ombyggnad av boende i Kramfors
Verksamhet - uthyrningshus med hotellrum.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av solceller på taket.
Ombyggnad av va-ledning i Härnösand
Anmälan - väsentlig ändring av va-installation.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Fasadändring av kontorsbyggnad (fönsterbyte).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Avser inglasning av balkonger ringvägen 30 Magistern 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av frisersalong till lägenhet.
Rivning av bensinstation i Sundsvall
Rivning av bensinstation.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för att byta dörrar.
Ombyggnad av biodamm i Boltjärn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2025.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för målning av trapphus.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Avser byta av ventilation i församlingshus.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för byte av entrédörrar.
Ombyggnad av cafeteria i Sollefteå
Ändrad användning från butik till café. Anpassningar för ventilation samt vatten och avlopp.
OVK besiktning i flerbostadshus i Timrå
Avser OVK besiktning i flerbostadshus.
Installation av porttelefon/passersystem i flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för installation av porttelefon.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).