Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

Kramfors (15)
Sollefteå (17)
Sundsvall (50)
Timrå (2)
Ånge (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Basunderhåll järnväg, Ådalsbanan-Mittbanan
Omfattar bandelarna 210, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 211, 231, 232, 233 och 238. Ca 860 spkm järnväg, 12 bandelar och en rangerbangård.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11,5 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård. Parallell gc-väg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnad gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Förbättring av vägens avvattning.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sundsvall
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Hela driftområdet sträcker sig över de största delarna av Sundsvalls och Timrå kommuner, men även in i Härnösand, Sollefteå, Ragunda och Nordanstigs kommuner. Ca 1342 km väg.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sollefteå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Bärighetshöjande åtgärder på väg 953 mellan Östgranvåg-Forsmo
Sträckan Östgranvåg–Forsmo (10,4 km). Förstärkning av väg och slänter samt uträtning av kurvor.
Ombyggnad av tre mottagningsstationer, Sundsvall Elnät AB
Omfattar ombyggnation av tre befintliga mottagningsstationer M3, M4 och M6. Ombyggnationen av stationerna består bland annat av en ny tillkommande 10kV fack med tillhörande ny kontrollanläggning, teleanläggning, lokalkraft- och hjälpkraftsystem samt oljegropar för transformatorer.
Utbyggnad av verkstadshallar i Örnsköldsvik
Avser verkstadsyta och lager.
Halvvarm massabeläggning i region mitt, Västernorrland och Jämtlands län
Beläggningsgrupper; Västernorrlands län: Y10, Jämtlands län: Z10.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Härnösand
Entreprenaden avser identifierade markarbeten inklusive yttre VA-arbeten samt uppförande av byggnadsdelar vid Kattastrands avloppsreningsverk. Entreprenaden omfattar i korthet: Urschaktning av befintlig slänt, Anläggning stödmur mot befintlig slänt, Schaktarbeten i grundläggningsyta för nya byggnader, Schakt- och fyllarbeten för nya yttre VA-ledningar, Förläggning av nya yttre VA-ledningar, Spontningsarbeten, Pålningsarbeten, Uppförande av trumfilterbyggnad, Uppförande av skivfilterbyggnad samt Håltagning.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundsvall
Avser ändrad användning från kontor till vårdcentral.
Tillbyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av förskola, 2-3 avd. Projektörer upphandlas troligen via ramavtal.
Ombyggnad av galleria i Sundsvall
Ombyggnad och anpassning av galleria.
Utförande av klimattrummor på järnvägen mellan Långsele-Västeraspby
För att öka kapaciteten på trummor som vid kontrollberäkningar visat sig ha för låg kapacitet. Arbeten utförda under 2023 ska vara färdigställda 2023-10-16 (deltid 1).
Rivning av industriområde i Sundsvall
Avser rivning av 1 industribyggnader och cisterner sedan kommer en sanering av marken ske.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Mittbanan/Ånge
Reinvestering av 5 st vägskyddsanläggningar ALEX på sträckan bandel 224 mellan Ånge och Sundsvall km ca 490-527 km. Ed ca km 495+060, Parteboda ca km 490+386, Byn ca km 509+985, Viskavik ca km 527+138, Brädgårdsvägen ca km 527+797.
Ombyggnad pga bristande spårgeometri på Ånge rangerbangård
Omfattar spåren 11-26 på Ånge rangerbangård. Totalt 17 växlar berörs. Växlarna är tryckluftsstyrda. Spiralbromsar finns i spåret som ska spårriktas, under en sträckning av 3200 meter. Övrigt spår för spårriktning 4600 meter.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av verkstad, första delen kommer bli 500kvm och sen den andra delen 1000kvm.
Upprustning av centrum i Kramfors
Avser upprustning av centrum i Kramfors.
Ombyggnad/tillgänglighetsanpassning till boende för äldre i Kramfors
Projektet avser ombyggnad av Magistern 1 i Kramfors. Entreprenaden avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, själevads prästbord 1:127.
Plankorsningsåtgärder mellan Långsele-Västeraspby, paket 2
Ca 46 km lång sträcka totalt i paket 1 och 2. Plankorsningar, trummor, ersättningsvägar. Hastighetshöjande åtgärder som markarbeten, jordschaktskärning, bergsprängning, ersättningsvägar och rivning ingår.
Ombyggnad av församlingshus i Sundsvall
Avser väsentlig ändring av brandskydd och bärande konstruktion i församlingsgård.
Ny anläggning för gasuppgradering vid biogasanläggning i Härnösand
Avser en ny komplett anläggning för automatiskt styrd gasförbehandling, gasuppgradering av biogas och kompression till fordonsgas, med tillhörande ledningar och införlivning i HEMAB:s befintliga biogasanläggning.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad och ändrat ianspråktagande från verkstadsbyggnad till gym.
Ombyggnad av gata, VA mm i Älandsbro
Projektet omfattar renovering av befintlig gata, arbeten som är aktuella är byte av vattenledningar, avloppsledningar, el och tele/opto samt gatubelysning.
Tillbyggnad av industrihus i Timrå
Avser tillbyggnad av lager och verkstad.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Ändrad användning, lägenheter till gruppbostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ombyggnad av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av korsning mellan E4 och väg 562 i Maj söder om Sundsvall
Nytt högersvängfält, nya servicefickor med trafiksäkerhetskameror, utökning av vändslingan vid väg 562.
Tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av nya kapprum på Skärpeskolan. Kroksta 23:1, Kroksta 10:364
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Ändrad användning av vårdlokaler till 5st lägenheter med balkong.
Klimatåtgärder längs Mittbanan vid Lillhällsjön
Nya betongmadrasser ca 1500 m2 samt montering av nya plattor jordspikar. Utbyte av trumma.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tillbyggnad av lager till affärshus.
Ommålning av vändskivor i Mellansel och i Skelleftehamn
100-58008-1 i Örnsköldsviks kommun samt 100-45516-1 i Skellefteå kommun. Utförs under 2023 och 2024.
Ombyggnad av gruppbostad i Sollefteå
Avser ändrad användning från studentbostäder till gruppboende.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Avser ombyggnad av bussplats, gångpassage och beläggningar.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Sundsvall
Sätta ny plåt på övre delen av 5 hus
Ombyggnad av restaurang i Kramfors
Ändrad användning av verkstad till restaurang.
Hyresgästanpassning i varuhus i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning av lokal.
Ombyggnad av kontor i Sollefteå
Avser ombyggnad i trapphus för att få plats med ca 9st nya kontorsytor samt ett nytt fläktrum på vinden.
Nytt ventilationssystem samt installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av nya ventilationsaggregat på taket.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Fasadändring av affärshus och ombyggnad
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Avser om- och tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sundsvall
Fasadändring och ombyggnad från affärslokal till restaurang.
Renovering av ridunderlag i ridhus i Ånge
Avser renovering av ridunderlaget i Ånges ridhus.
Inglasning och renovering av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Avser renovering och inglasning av balkonger.
Om- och tillbyggnad av skjutbana med tillhörande skärmtak vid Sollefteå Garnison
I stora drag omfattar entreprenaden tillbyggnad av skärmtak ovan befintlig kulfångstvall, utökning av skjutvallar samt utbyggnad av befintlig skyttepaviljong.
Utbyte av transformator vid Sundsvalls sjukhus
Avser byte av transformator, komplett arbete, vid Sundsvalls sjukhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av inglasade balkonger, rivning av befintliga, tulpanen 7.
Borrning för frikyla i Sundsvall
Uppdraget avser utförande av 3 brunnsområden, totalt 18 borrhål vid fastigheten Solhaga 2. Borrhål ska preliminärt borras ner till 300 meters aktivt brunnsdjup.
Ombyggnad av konstgräsplan i Örnsköldsvik
A-Plan, Skyttis, Matcharena : Befintligt konstgräsmatta (backing samt fiber) inklusive ifyllnad, kvartssand och gummigranulat, ska demonteras och transporteras till deponi/återvinning. En värmepad ska installeras under konstgräset för att öka värmefördelningen och minska energikostnaden för uppvärmning. B-Plan, Skyttis: Tidigare fotbollsplan av grus som ska bli konstgräsplan. Nybyggd yta utförd i annan upphandling. Ytan planeras vara byggd med dränering, asfalt och avjämnad grusyta.
Reparation av järnvägstunnlar i Kramfors och Örnsköldsvik
Betongreparationer, skrotning av löst berg, bergförankringar, komplettering dräner & vegetationsrensning.
Balkongrenoveringar på flerbostadshus i Ånge kommun
Entreprenaden avser reparation av balkonger på två olika adresser. 54 st på Gamla Vägen 2,4,6 samt 58 balkonger på Hemskogsvägen 7, 9 i Ånge.
Målningsarbeten i Ånge kommun
Avser målning av fastigheter i Fränsta
Takåtgärder på skola i Sundsvall
Avser takåtgärder på Västermalmskola, BM-huset.
Byte av fläktaggregat på äldreboende i Kramfors
Objektet avser ombyggnad av fläktrum på Sundbrolund, befintliga aggregat behöver bytas ut på grund av åldersslitage. Till detta önskar hyresgäst även kyla på aggregatet i form av frikyla via borrhål.
Upprustning av utemiljö vid sjukhus i Sollefteå
Objektet avser ombyggnad av sjukhusets entré. Markarbeten, växtplanteringar och belysning utgör en yta på ca 4700 m2.
Rivning av skola i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skola - cirkelskolan.
Rivning av panncentral i Sundsvall
Rivningslov för rivning av panncentral/pelletsanläggning, Rivningslov för rivning av pelletsanläggning Gräfte 12:1,Kärvsta 4:82.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Bindemedelsförsegling av flygplansytor/flygområde på Midlanda Flygplats
Objektet avser heltäckande bindemedelsförsegling av RWY inkl skuldror, Total yta: Ca 131 000 m2
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser renovering av fasad och tak samt byte av fönster.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Tak- och fasadarbeten på fastighet i Härnösand
Arbeten omfattar plåtarbeten, rengöring och målningsbehandling av tak, montering av taksäkerhetsannordningar på tak, puts och avfärgningsarbeten, rengörings och målningsarbeten av plåtavtäckningar, fönsterbleck, dörr och fönsterpartier samt byte av 4 fönsterpartier på vindsvåning mm.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Avser tillskapande av bussficka och busshållplats.
Fasadrenovering på Eds Kyrka
Avser fasadrenovering på Eds Kyrka.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Utvändiga målningsarbeten på fastigheter i Sollefteå kommun
Objektet är belägna på sju fastigheter i Sollefteå Kommun: Ättehögen 2, Gruppbostad Fridhemsgatan 4,6 i Sollefteå, Långsele 2:57-60, 2:67, Lägenheter Fridhemsvägen 11–19 i Långsele, Junsele-Krånge 47:1, Junsele skola Krokvägen 6 i Junsele, Junsele-Krånge 28:6, Medborgarkontor Forumvägen 2 i Junsele, Junsele-Örbäck 1:37, Gunillagården Gunillavägen 16A i Junsele, Näsåker 12:29, Trollemo förskola Kläppvägen 10 i Näsåker samt Ön 7:18, Öns skola Ön 181 i Forsmo.
Installation av återanvänt konstgräs från Nordichallen till Kubikenborgs IP, Sundsvall
Återanvänt konstgräs från Nordichallen skall läggas på befintlig pad på Kubikenborg IP.
Underhåll av järnvägsbroar i region Mitt
Omfattar bro 3500-1842-1 Bruksån, bro 3500-1843-1 Bruksån, bro 3500-1847-1 Nässjö och bro 3501-5649-1 Hallstagatan.
Målning av yttertak på Ånge Kyrka
Avser målning av plåttak på Ånge kyrka.
Renovering av trapphus i flerbostadshus i Sundsvall
Avser hel renovering av trapphus.
Utvändigt underhåll av hotell i Kramfors
Väsentlig ändring av fasad.
Ommålning av fasader mm på fastigheter i Härnösand
Avser projektering och utförande av ommålning av fasader mm. Objektet är beläget i Del av Stenhammar 1:16 och Stenhammar 1:17 i Härnösands Kommun med adressen Tjädervägen.
Resurskonsult/specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i region Nord
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med upp till 36 månader.
Delprojektledare och specialiststöd bro och ledningssamordning i Region Mitt
Resurskonsult inom projektledning och Specialiststöd bro och ledningssamordning med stationeringsort i Härnösand. Omfattar i huvudsak E45 Rengsjön-Älvros, väg 86 Silje-Kovland, bro över Långå samt bro över Sjoutälven. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år t o m 2028-10-01.
Rivning av två dammar i Njurunda, Sundsvalls kommun
Projektet avser rivning av två dammar i Stångån. Dammarna har numera inget produktivt syfte, utan dammarna är kvarlevor från tidigare verksamheter. I uppdraget ingår även arbeten med biologisk återställning av vissa delar av Stångån.
Installation av solceller på flerbostadshus i Sundsvall
Avser installation av solceller på taket.
Relining i flerbostadshus i Sundsvall
Avser relining i flerbostadhus som kommer att utföras i 3 etapper.
Utvändigt underhåll av klockstapel i Alby
Avser underhåll av klockstapel vid Alby Kyrka.
Underhåll av grusparkering i Kramfors
Underhåll av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Injustering av värme i flerbostadshus i Sundsvall
Avser injustering av värme och ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt mindre tillbyggnad/förråd.
Underhåll av skyddsrum i flerbostadshus i Kramfors
Avser underhåll av värme och ventilation i 3 skyddsrum.
Tillbyggnad av museum i Härnösand
Avser tillbyggnad av såghus samt lekstuga.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).