Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 142 st.

Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Planer finns för ombyggnad och utbyggnad av Utsprångskajen.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 86 förbi Kovland
Projektet avser etappen Kovland från korsning väg 86/629 till korsning väg 86/631/320 och åtgärdande av sträckan utmed Sättnaån där det finns erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister. Ombyggnad bro ca 70 m lång, busshållplatser, pendlarparkering.
Vägmarkering underhåll inom Västernorrlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Utbyggnad av biogasanläggning i Älandsbro
Avser anläggning som ska kunna emot tre gånger så mycket avfall som idag, alltså 15000 ton.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Hyresgästanpassning av industribyggnad.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Tillbyggnad av äldreboende i Sundsvall
Tillbyggnad av befintligt äldreboende.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Sundsvall
Avser ombyggnation av fastigheten med tillskapande av kontors, mötesrum, teknikutrymme, underhållsåtgärder i befintliga rum, omläggning av yttertag mm. Total omfattning ca 6500 m².
Ombyggnad av förskola med produktionskök i Sundsvall
Ombyggnad av förskola med produktionskök.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad till lägenheter i Sollefteå
Ombyggnad till 10-15 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Målet med upphandlingen är att skapa: 10 km nya flowbanor av främst blå karaktär, 3,5 km nya XCO-banor för träning och tävling, 20 km nya motionsbanor, En skills-arena samt 3 pumptracks i stadsmiljö.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad med produktionshall, anundsjö prästbord 1:119.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Byggledare specialist underhåll el, kraft och vägbelysning i Västernorrlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned. Bandel 232, Ådalsbanan.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned-Kärvstaberget. Bandel 232, Ådalsbanan. Tryckbank.
Renovering av järnvägsbro över Ljungan vid Alby
Förstärkning och ommålning. Bdl 215 km 469+116. Alby nsp.
Renovering av bro i Örnsköldsvik
Upprustning av Alfredshemsbron
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Korvsta. Bandel 232, Ådalsbanan.
Hyresgästanpassning av lokaler i Örnsköldsvik
Ca 600 kvm lokalanpassning för vårdföretag.
Ombyggnad av bro över Gillån vid Överturingen
Bärighet (BK4). 2 km ö om Överturingen.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Ombyggnad till butik mm i Örnsköldsvik
Ändrad användning lager till handel, fasadändring, tillbyggnad ny entré, norrlungånger 2:144.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Klovsta. Bandel 232, Ådalsbanan km 506+600-57+000. Tryckbankar.
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Avser tillbyggnad av folkhögskola med ett stenhus/blackbox för kultur och scen mm.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Sollefteå
Avser om- och tillbyggnad av gruppboende för kvarteret Fäktaren. Objektet avser ombyggnad av ca 175 m² samt tillbyggnad av ca 40 m².
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Renovering av anstalt i Härnösand
Uppfräschning och säkerhetsåtgärder.
Bärighetshöjande åtgärder på väg 953 mellan Forsmo-Ådalsliden
Sträckan Forsmo–Ådalsliden (cirka 28 km).
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Projektering av trafikmiljö Anundsjöskolan
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Nytt brandlarm på skola i Sundsvall
Nyinstallation av brand- och utrymningslarm inom Västermalms skola (totalt tio stycken olika byggnader) samt demontering av befintligt brand- och utrymningslarm.
Upphandling av byggentreprenad i Västernorrlands län
OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Ombyggnad av bro över Länsterån vid Överturingen
Bärighet (BK4). 3 km no om Överturingen.
Ombyggnad av busshållplats i Sundsvall
Avser hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser utbyggnad av kontors- och personallokal.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för fasadändring av förskola samt ny ventilation.
Ombyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter.
Markåtgärder vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utförande av arbeten som underlag för nytt tätskikt i terrass och justering av gårdsbyggnad.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundsvall
Totalentreprenaden omfattar utbyte av konstgräs på Westhagen IP. Befintligt konstgräs skall rivas i sin helhet. Underbyggnaden för det nya konstgräset skall justeras.
Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning för Högakustenbron samt Sundsvallsbron
Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning av Höga Kusten Bron samt Sundsvallsbron
Nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt passerkontrollsystem och inbrottslarm.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Renovering av kyrkogårdsmur/bodgårdsmur vid Grundsunda kyrka
Avser restaurering av befintliga kyrkogårdsmurar vid Grundsunda kyrka.
Ombyggnad av butik i Kramfors
Väsentlig ändring av butik.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Ombyggnad av sjukhus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintliga ventilationshuvar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus samt tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av del av byggnad (kontor till gym/hälsohus).
Ombyggnad av bensinstation i Ånge
Bygglov ombyggnad drivmedelstation.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av vind till studentboende.
Tillbyggnad av varuhus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av varuhus/extern lager.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butikslokal till restaurang.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till aktivitetscentrum samt tillbyggnad med tre entréer.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Planer finns för ändrat ianspråktagande från industri/affärslokal till gym.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Rivningslov för invändig rivning av skollokaler.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov för resterande lagerhotell samt kontorbyggnad.
Ombyggnad av apotek i Örnsköldsvik
Ändra planlösning, väsentlig ändring av anordning för ventilation och va, örnsköldsvik 5:19.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage/förråd till 3 st bostäder, skottland 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, installera hissar, ämbaret 5.
Tillbyggnad av butik i Sollefteå
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av cykelgarage, sjukhuset 1.
Rivning av mast i Örnsköldsvik
Riva telemast och bod, österkäl 1:3.
Ombyggnad av gym i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - ändrad användning av del av byggnad från industrilokal till gym.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2023-08-01 ändrad användning från tillfälliga lokaler fordons utbildning.
Tillbyggnad av förråd i Kramfors
Tillbyggnad av befintlig ladugård med förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.