Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av massafabrik i Sundsvall
Utbyggnad av massafabrik.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 16 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård.
Ombyggnad till kontor, fasadrenovering mm i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Vägmarkering underhåll inom Västernorrlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 86 förbi Kovland
Projektet avser etappen Kovland från korsning väg 86/629 till korsning väg 86/631/320 och åtgärdande av sträckan utmed Sättnaån där det finns erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister. Ombyggnad bro ca 70 m lång, busshållplatser, pendlarparkering.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Upphandlingen avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanaden från Storgatan ner till ån och över bron fram till Skeppargatan samt delar av Sjögatan i Sundsvalls innerstad. I området kommer: markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss betong-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler att installeras. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Hyresgästanpassning av industribyggnad.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
På fastigheten skall befintlig byggnad byggas om och verksamhetsanpassas till en fullt fungerande 4-avdelningsförskola med produktions-/tillagningskök.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Ombyggnad av radhus i Sundsvall
Det planeras för: 15 st. radhus i 2 plan i etapp 1. Storleken blir ca: 95–105 m2. 1 st. lägenhet i suterrängplan. Storlek blir ca : 138 m2
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned. Bandel 232, Ådalsbanan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från gruppboende till 5 bostadslägenheter.
Tillbyggnad av industrihall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industrihall.
Fräsning och asfaltering av Platta N på Midlanda Airport
Objektet avser: Fräsning och asfaltering 40 mm på platta Norr (ca 23 500 m2) samt anslutningsfräsning och asfaltering till befintliga höjder vid betongplattor.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Ombyggnad av butik till retaurang.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till restaurang.
Ombyggnad av busshållplats i Sundsvall
Avser hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av bef. skolbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad samt parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser utbyggnad av kontors- och personallokal.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser anläggande av led för terrängcykel. Projekt Dynamo.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundsvall
Totalentreprenaden omfattar utbyte av konstgräs på Westhagen IP. Befintligt konstgräs skall rivas i sin helhet. Underbyggnaden för det nya konstgräset skall justeras.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Resurskonsult senior underhållsingenjör styr/infrasystem för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Rivning av produktionslokal i Sundsvall
Rivningslov för rivning av en verksamhetslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked för ombyggnad flerfamiljshus.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontorsbyggnad till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från samlingslokal till 4 lägenheter, fasadändring samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd och ventilation.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Anmälan för ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Anmälan för ändrat ianspråktagande från butik till restaurang, Bygglov för fasadändring byte av entréparti Hälsan 6.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärs/kontorshus/industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av grundskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av grundskola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus Guldsmeden 7,8,9,12.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 7 st uterum.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av golfbana i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av bangolfanläggning.
Tillbyggnad av tvätthall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintlig tvätthall.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Sundsvall
Anmälan för renovering av salanderska uthusen.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av utökad parkering.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare en lägenhet i källaren.
Ombyggnad till padelhall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från byggvaruhus till padelhall.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Hyresgästanpassning, ändrat ianspråktagande från butik till restaurang. Ny entré samt fasadändring (fönsterbyte).
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schaktning och fyll.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schaktning.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov för utökad parkeringsyta vid befintlig parkeringsyta.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad efter brand.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av byggnad kopplad till verksamhet.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser anläggande av teknikområde för terrängcykling på Södra Berget. Området består 600 m lång cykelled med olika tekniska utmaningar eller hinder längs vägen. 100 meter av sträckan är trä-spång.
Ombyggnad av sjukhus i Sundsvall
Mindre åtgärder för ombyggnad av befintliga ventilationshuvar.
Armaturbyte för vägbelysning i Matfors
Entreprenaden omfattar utbyte av ca 600 belysningsarmaturer längs kommunala bilvägar i Matfors i Sundsvalls kommun. Stolphöjd upp t.o.m. 10 m. Armaturerna skall monteras på stolpar av typen stål raka, stål med arm samt trä med arm.
Rivning av lagerbyggnad i Sundsvall
Anmälan för rivning av byggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Mindre tillbyggnad av restaurang/terass.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.