Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av massafabrik i Sundsvall
Utbyggnad av massafabrik.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 16 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 86 förbi Kovland
Projektet avser etappen Kovland från korsning väg 86/629 till korsning väg 86/631/320 och åtgärdande av sträckan utmed Sättnaån där det finns erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister. Ombyggnad bro ca 70 m lång, busshållplatser, pendlarparkering.
Ombyggnad till kontor, fasadrenovering mm i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad, fasadändring och ändrat ianspråktagande av galleria till kontorslokaler.
Vägmarkering underhåll inom Västernorrlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Objektet avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanden från Storgatan ner till ån samt del av Sjögatan i centrala Sundsvall. I området kommer: nya väderskydd, ett elipsformat tak, markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss btg-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad. Total bruttoarea ca 15100 m². Sundsvall Elnät: Förläggning nya elledningar samt sättning av ett nytt kabelskåp. Hantering av befintliga ledningar tills de nya är inkopplade.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Hyresgästanpassning av industribyggnad.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
På fastigheten skall befintlig byggnad byggas om och verksamhetsanpassas till en fullt fungerande 4-avdelningsförskola med produktions-/tillagningskök.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av produktionskök på skola i Sundsvall
Ombyggnad av produktionskök på skola. Invändig rivning av skollokaler.
Om- och nybyggnad för butik och lager, Sundsvall
Planer finns för ett mindre handelsområde för att bygga ihop 2 fastigheter bortanför McDonalds i Sundsvall.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Målet med upphandlingen är att skapa: 10 km nya flowbanor av främst blå karaktär, 3,5 km nya XCO-banor för träning och tävling, 20 km nya motionsbanor, En skills-arena samt 3 pumptracks i stadsmiljö.
Byggledare specialist underhåll el, kraft och vägbelysning i Västernorrlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Tillbyggnad av industrihall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industrihall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från gruppboende till 5 bostadslägenheter.
Ombyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontor till skola.
Ombyggnad av busshållplats i Sundsvall
Avser hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m.
Upphandling av byggentreprenad i Västernorrlands län
OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Utveckling av friluftsmuseum mm vid Norra Berget i Sundsvall
Planer för utveckling av Norra Berget i Sundsvall.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Avser utbyggnad av kontors- och personallokal.
Rivning av kaj på Brämön i Sundsvall
Entreprenaden avser rivning av kaj på cirka 800 m2 samt rivning av gammal räls på sjöbotten och den rälshög som ligger på land. Kajen är cirka 65 m lång och 7-8 meter bred. Konstruktionen utgörs av en överbyggnad i betong som är grundlagd med stålspont. Den bärande stålsponten är sönderrostad och kajen är delvis kollapsad.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundsvall
Totalentreprenaden omfattar utbyte av konstgräs på Westhagen IP. Befintligt konstgräs skall rivas i sin helhet. Underbyggnaden för det nya konstgräset skall justeras.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för fönsterrenovering.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Planer finns för ändrat ianspråktagande från industri/affärslokal till gym.
Rivning av affärshus i Sundsvall
Rivningslov för affärshus.
Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov för resterande lagerhotell samt kontorbyggnad.
Rivning av förskola i Sundsvall
Anmälan för rivning av förskola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus samt tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från samlingslokal till 4 lägenheter, fasadändring samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av vind till studentboende.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av varuhus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av varuhus/extern lager.
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Ombyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butikslokal till restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 7 st uterum.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med utökad inglasad serveringsyta, takterrass samt tillbyggnad med varuintagsdel.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av garage i källare till lägenhet.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av utökad parkering.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för inredning av ytterligare en lägenhet i källaren.
Rivning av restaurang i Sundsvall
Anmälan för rivning av restaurang/café efter brand.
Rivning av pumpstation i Sundsvall
Anmälan för rivning av tryckstegringsbyggnad.
Ombyggnad av pizzeria i Sundsvall
Anmälan för ändring av ventilation.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av byggnad kopplad till verksamhet.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av byggnad på räddningstjänstens övningsanläggning.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av enbostadshus med garage, gårdshus, vedbod, snickarbod och jordkällare.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov för rivning av garage.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2023-08-01 ändrad användning från tillfälliga lokaler fordons utbildning.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för landutfyllnad i anslutning till sundsvalls hamn.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov för utökad parkeringsyta vid befintlig parkeringsyta.
Hyresgästanpassning av butikslokal i Sundsvall
Hyresgästanpassning av butikslokal.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för asfaltering av parkering.
Ombyggnad av sjukhus i Sundsvall
Mindre åtgärder för ombyggnad av befintliga ventilationshuvar.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Mindre tillbyggnad av restaurang/terass.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.