Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan sträckan Storvreta-Sundsvall
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan. 5 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan vid Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång. Enbart BEST-arbeten i denna etapp.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11,5 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård. Parallell gc-väg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnad gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Förbättring av vägens avvattning.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 86 förbi Kovland
Projektet avser etappen Kovland från korsning väg 86/629 till korsning väg 86/631/320 och åtgärdande av sträckan utmed Sättnaån där det finns erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gående och cyklister. Ombyggnad bro ca 70 m lång, busshållplatser, pendlarparkering.
Vägmarkering underhåll inom Västernorrlands län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanaden från Storgatan ner till ån och över bron fram till Skeppargatan samt delar av Sjögatan i Sundsvalls innerstad. Takentreprenaden avser byggnad och montering av 8 st väderskydd och ett ellipsformat tak på Oasen med tillhörande belysning. I området kommer: markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss betong-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler att installeras. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län
Räcke och andra trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
På fastigheten skall befintlig byggnad byggas om och verksamhetsanpassas till en fullt fungerande 4-avdelningsförskola med produktions-/tillagningskök.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av radhus i Sundsvall
Det planeras för: 15 st. radhus i 2 plan i etapp 1. Storleken blir ca: 95–105 m2. 1 st. lägenhet i suterrängplan. Storlek blir ca : 138 m2
Tillbyggnad av utställningshall i Sundsvall
Tillbyggnad av verksamhet med utställnings/försäljningshall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från gruppboende till bostadslägenheter.
Ombyggnad av avfallspanna vid kraftvärmeverk, Sundsvall
Avser ombyggnation av avfallspannan vid Korstaverket.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industrihall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från gruppboende till 5 bostadslägenheter.
Ombyggnad av busshållplats i Sundsvall
Avser hållplatslägen, busskörfält 60 m, gc-väg 120 m.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av bef. skolbyggnad.
Ombyggnad av terminalbyggnader i Sundsvall
Hyresgästanpassning av terminalbyggnad samt parkeringsplatser.
Fräsning och asfaltering av Platta N på Midlanda Airport
Objektet avser: Fräsning och asfaltering 40 mm på platta Norr (ca 23 500 m2) samt anslutningsfräsning och asfaltering till befintliga höjder vid betongplattor.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Ombyggnad av butik till restaurang.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundsvall
Totalentreprenaden omfattar utbyte av konstgräs på Westhagen IP. Befintligt konstgräs skall rivas i sin helhet. Underbyggnaden för det nya konstgräset skall justeras.
Ombyggnad till restaurang alt café i Sundsvall
Avser ombyggnad till restaurang alt café.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad av pub till butikslokal och separat kontorsdel för befintlig hotellverksamhet.
Resurskonsult senior underhållsingenjör styr/infrasystem för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år + 2 år.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Upphandlingen avser en del i projekt dynamo som innefattar omfattande anläggande av ledbygge (Drakled, Returen och Flowled.)
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från samlingslokal till 4 lägenheter, fasadändring samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från kontorsbyggnad till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked för ombyggnad flerfamiljshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av grundskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av grundskola.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av tandläkarmottagning samt rivning av en del av befintlig mottagning.
Invändigt underhåll i flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för väsentlig ändring av brandskydd och ventilation.
Ombyggnad till restaurang i Sundsvall
Anmälan för ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärs/kontorshus/industribyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus Guldsmeden 7,8,9,12.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 7 st uterum.
Ombyggnad av servicebyggnad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad samt ombyggnad av wc och duschrum.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Ombyggnad till padelhall i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från byggvaruhus till padelhall.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Sundsvall
Anmälan för rivning av förråd och pannhus.
Ombyggnad av förråd i Sundsvall
Anmälan för renovering av salanderska uthusen.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av källarutrymme till lägenhet (studentboende).
Tillbyggnad av golfbana i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av bangolfanläggning.
Tillbyggnad av tvätthall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av befintlig tvätthall.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från lägenhet till affärslokal.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för nybyggnad av upplag och uppställningsytor.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schaktning och fyll.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schaktning.
Rivning av produktionslokal i Sundsvall
Rivningslov för rivning av en verksamhetslokal.
Rivning av industrihus i Sundsvall
Rivningslov för rivning av industribyggnad efter brand.
Rivning av förråd i Sundsvall
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Invändig ombyggnad av kontor.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser anläggande av teknikområde för terrängcykling på Södra Berget. Området består 600 m lång cykelled med olika tekniska utmaningar eller hinder längs vägen. 100 meter av sträckan är trä-spång.
Rivning av lagerbyggnad i Sundsvall
Anmälan för rivning av byggnad.
Armaturbyte för vägbelysning i Matfors
Entreprenaden omfattar utbyte av ca 600 belysningsarmaturer längs kommunala bilvägar i Matfors i Sundsvalls kommun. Stolphöjd upp t.o.m. 10 m. Armaturerna skall monteras på stolpar av typen stål raka, stål med arm samt trä med arm.
Tillbyggnad av restaurang i Sundsvall
Mindre tillbyggnad av restaurang/terass.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.