Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad vid Sundsvalls resecentrum och personbangård
Planer finns på tillgänglighetsanpassning, ombyggnad av spår och plattformar, nya perronger vid resecentrum, väderskyddad passage över spåren och ner till perronger, bullerskyddsåtgärder mm.
Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan sträckan Storvreta-Sundsvall
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan. 5 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Ombyggnad av väg 86 delen Silje-Kovland
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ombyggnad av befintlig väg till en tvåfältsväg med separat gång- och cykelbana. Åtgärder för ras/skred.
Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Sundsvalls Resecentrum
Väg 562 ska byggas om från korsningen med väg 568/Tunavägen i Nolby fram till korsningen Fridhemsgatan/Kubikenborg, en sträcka på cirka 11,5 km. Sträckan mellan trafikplats Skönsmon och Sundsvalls resecentrum ingår, ca 1,2 km, samt ett industrispår från Skönsmon till Sundsvalls bangård. Parallell gc-väg, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnad gångpassager, cirkulationsplatser, anslutande vägar, direktutfarter och belysning. Förbättring av vägens avvattning.
Om- och tillbyggnad av Onkologen, Sundsvalls sjukhus
Tillbyggnad för Onkologklinikens mottagning och dagvårdsverksamhet vid Sundsvalls sjukhus samt ombyggnation av intilliggande verksamheter. Tillbyggnadsarea ca 4000 m2 samt ombyggnadsarea ca 1000 m2 (bruksarea).
Ny järnvägsanslutning mellan Sundsvall C och industrispåret på Södra kajen
Byggherre åt annan part. Industrispår Kubal inklusive rivning del av befintligt industrispår.
Ombyggnad av busstation i Sundsvall
Avser ombyggnad av parkområde samt båda gatorna och trottoarer från fasad till fasad på Esplanaden från Storgatan ner till ån och över bron fram till Skeppargatan samt delar av Sjögatan i Sundsvalls innerstad. Takentreprenaden avser byggnad och montering av 8 st väderskydd och ett ellipsformat tak på Oasen med tillhörande belysning. I området kommer: markvärme ca: 4700 m2, brunnar, tillgänglighetsanpassningar, målade cykelfält, markbeläggning med betongplattor/granithällar, buss betong-kantstenar, granitkantstenar, ny belysning, träd, möbler att installeras. I projektet ingår även rivning av befintliga bussangöringar inkl. byggnad.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad från kontorsytor till lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Ändrad omfattning. Avser rivning i del av byggnad, ny uppbyggnad av butik.
Ombyggnad av radhus i Sundsvall
Det planeras för: 15 st. radhus i 2 plan i etapp 1. Storleken blir ca: 95–105 m2. 1 st. lägenhet i suterrängplan. Storlek blir ca : 138 m2
Tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Avser tillbvggnad av förskola.
Ombyggnad av kårhus i Sundsvall
Avser renovering och ombyggnation av Sundsvalls gamla kårhus. Ändrad användning till ungdomsverksamhet.
Modernisering av badhus i Nacksta
Avser modernisering/renovering av badhus.
Modernisering av badhus i Sundsbruk
Avser modernisering/renovering av badhus.
Tillbyggnad av skola i Sundsvalls kommun
Planerat projekt ur investeringsplan 2021-2025.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad från kontor till lägenheter.
Ombyggnad L22 Sundsvall
Ombyggnad L22 Sundsvall.
Ombyggnad av storkök i Matfors
Planer finns för ombyggnad av kök i Matfors skola.
Förberedande markarbeten inför spårbytet mellan Långsele-Västeraspby
Stabilitetshöjande åtgärder vid Björned-Kärvstaberget. Bandel 232, Ådalsbanan. Tryckbank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Avser ändrat ianspråktagande från gruppboende till bostadslägenheter.
Tillbyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av gym.
Ombyggnad av avfallspanna vid kraftvärmeverk, Sundsvall
Avser ombyggnation av avfallspannan vid Korstaverket.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad från industribyggnad till kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihall i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industrihall.
Ombyggnad till lägenheter i Sundsvall
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad till lägenheter.
Hyresgästanpassning av kontor/vuxenskola i Sundsvall
Avser hyresgästanpassning av kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Hyresgästanpassning av kontor.
Hyresgästanpassning av kontor i Sundsvall
Hyresgästanpassning av kontor.
Ombyggnad av bageri i Sundsvall
Anmälan för ändring i brandskydd och ventilation.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Ombyggnad från butikslokal till lägenhet.
Utveckling av terrängcykelbanor på Södra Berget mm, Sundsvall
Avser omfattande anläggande av ledbygge (Drakled, Returen och Flowled.)
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av affärs- kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sundsvall
Anmälan för ombyggnad av tandläkarmottagning samt rivning av en del av befintlig mottagning.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från servicehus till bostäder (trygghetsboende), tillbyggnad med nytt uterum samt entrédel, tillbyggnad av komplementbyggnad, anläggning av utökade parkeringsplatser samt bouleplan.
Ombyggnad av dagcenter i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande och ombyggnad från bostadsändamål (särskilt boende) till daglig verksamhet inkl. fönsterbyten och nybyggnad av två uteplatser med vindskydd.
Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad (birsta city).
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Mindre tillbyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov för ändrat ianspråktagande från butikslokal till lägenhet.
Tillbyggnad av entresol i industrihus i Sundsvall
Avser tillbyggnad av entresol i industribyggnad.
Tillbyggnad av gäststuga i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus o tillbyggnad på bef. gästhus med inglasat uterum o övervåning på bef. hall.
Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av lagerhall.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ändrad planlösning i flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av planlösning samt ventilation.
Installation av ventilation i skola i Sundsvall
Anmälan för installation av ventilation.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schakt och fyll.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov för schaktning industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Mindre tillbyggnad för kylkonvertering
Rivning av lager i Sundsvall
Rivningslov för rivning av lagertält.
Rivning av sophus i Sundsvall
Rivning av miljöhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av telestation i Sundsvall
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan för ändring av verksamhet i lokalen flerbostadshus.
Rivning av skolbyggnad i Sundsvall
Rivningslov för rivning av skolbyggnad.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för asfaltering av parkering.
Installation av ventilation i skolkök i Sundsvall
Anmälan för installation av ventilationsaggregat i skolkök.
Rivning av restaurang/kiosk i Sundsvall
Rivningslov för rivning av kiosk.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.