Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (1)
Lycksele (6)
Malå (2)
Norsjö (0)
Sorsele (0)
Storuman (3)
Umeå (51)
Vindeln (4)
Vännäs (4)
Åsele (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Tillbyggnad av ny turbin vid kraftstation i Skellefteå
Avser ytterligare ett aggregat/turbin (G2) med en ökad effekt på ca 30 megawatt. Detta är det första kraftverket i Sverige som blir projekterat i fullskalig BIM. Här förekommer i stort sett inga papper eller ritningar, utan allt arbete utgår från en gemensam BIM-modell som även fungerar som bygghandling.
Utbyggnad av vattenverk i Umeå
Avser utbyggnad av Forslunda Vattenverk för dricksvattenproduktion. Innefatattar utbyggnad av filterbyggnad, ny maskinprocess, nytt Spolvattendamm (ca 2000 m2), tillbyggnad av vattenledning totalt ca 2 km, ny siloanläggning för processkemikalier, sammankoppling av system och omfattande markarbeten. Den nya processdelen ska även innehålla UV-ljusanläggning för desinfektion, pilotanläggning, elrum och utrymme för VVS-installationer. Till distributionskedjan ska anläggning för piggrensning av ledningar byggas inom projektet.
Om- och tillbyggnad av skola i Skellefteå
Om- och tillbyggnad av Örjanskolan. Planerar att skapa en samlad skolverksamhet från förskoleklass till årskurs 9 i området.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Entreprenaden avser ombyggnad av: - Östra stallet, byggnad 11, till kontor, verkstad, omklädningsrum mm enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1370 m². - Västra stallet, byggnad 12, till parkeringsgarage för kommunens tjänstebilar enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1350 m². Byggnaden är q-märkt och tillhör en del av den skyddsvärda miljön kring f.d. Dragonregementet.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Projektet omfattar en tillbyggnad med ca 2300 kvm BTA. Tillbyggnaden har två våningar plus fläktrumsvåning och innehåller 10 klassrum med tillhörande grupprum, kontor och uppehållsytor. I entreprenaden ingår viss rivning för att ansluta tillbyggnaden till befintlig skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola för vuxenutbildning med bruttoarea ca 3100 kvm, samt anpassning och renovering av befintlig skolbyggnad, ca 2000 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Objektet avser tillbyggnad av ca 650 kvm klassrum, grupprum och andra tillhörande lokaler samt fläktrum. Ombyggnad av ca 450 kvm storkök och matsal samt nybyggnad av ca 250 kvm matsal. Byte av ventilation i några befintliga klass- och grupprum. Entreprenaden omfattar även byte av passersystem och brandlarm.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller. Rivning av två skolbyggnader. Total bruttoarea ca 650m² • Nybyggnad av skolbyggnad i två plan. Total bruttoarea ca 2100m² • Ombyggnad av skola. Ombyggnaden omfattar storkök, matsal, lastkaj, kapprum/korridorer samt tillhörande installationsutrymmen i källarplan Total bruttoarea ca 417 m² • Behandlad tomtarea ca 2850m². Entreprenaden är uppdelad i etapper
Ombyggnad av livsmedelsbutik och apotek i Umeå
Ombyggnad till livsmedelsbutik och apotek.
Bärighetsåtgärder på väg 591 sträckan Fredrika-Lögda
Förstärkning BK4, tjälsäkring, trumbyten och dikning. 11,4 km lång sträcka.
Om- och tillbyggnad av varuhus i Skellefteå
Om- och tillbyggnad av varuhus.
Ombyggnad av kommunarkiv i Skellefteå
Avser ombyggnad av kommunarkiv.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skellefteå
Avser ombyggnation av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ombyggnad av kontor.
Om- och utbyggnad av återvinningscentral i Sävar, Umeå
Objektet avser om- och utbyggnad av Sävar ÅVC. Arbetena innefattar bl.a. rivning/demontering av byggnader, markarbeten för nya planer, utökning och höjning av ramp, VA-ledningar inkl. oljeavskiljare och fördröjningsmagasin, el och belysning, installation av övervakningskameror, hus och installation, stängsel och grindar.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av drygt 100 badrum. Relining av avloppsstammar, i vissa fall byte av stammar.
Beläggning av väg 522 och E12 i Västerbottens län
Väg 522 Bubäcken-Stöcksjö samt E12 Ersbodarondellen-Kronoparksrondellen.
Tillbyggnad av industrihus i Vindeln
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av förskola i Robertsfors
Entreprenaden omfattar ombyggnation av förskola till fritidsverksamhet.
Ombyggnad av Tobiasgården i Gräsmyr, Nordmaling
Avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Ombyggnad av familjecentral i Boliden
Ändrad användning från storkök till familjecentral.
Byte av ventilation i skola i Lycksele kommun
Avser byte av ventilation på skola i Lycksele. Etapp 1, 2227921.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av 22 badrum. Stambyte och relining samt åtgärder av ventilation.
Ombyggnad av kök i skola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av befintligt skolkök på Vasslan 1, Ersdungens skola. Ombyggnationen omfattar ny planlösning, nya ytskikt, ny köksinredning samt ombyggnation av närliggande fläktrum där befintligt ventilationsaggregat rivs och nytt installeras. Kanalsystemet på kallvinden byts också. Anpassning av befintligt elsystem och röranläggning ingår också. Ny fettavskiljare skall installeras i mark och utgående ledning från fettasvkiljare skall förläggas i mark och anslutas till befintliga rörledningar.
Renovering av badrum i flerbostadshus, Umeå
Renovering 70 av badrum/våtrum.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Byte av tak, fasadrenovering, byte av fönster och balkongdörrar samt renovering av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Matrisen 7 - Hus02 och Hus03.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av yttertak på bibliotek i Umeå
Byte av yttertak på bibliotek samt installation av solceller.
Ombyggnad av förskola i Storuman
Ombyggnad till 2 avdelningar, ventilation mm
Riskreducerande åtgärder vid Ängesbäcken i Laduänge
Ersättning av vägtrummor mot rörbro, spännvidd 4,5 m. Nytt vägräcke. Bro 100-58175-1 över Ängesbäcken vid Överödå.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Umeå
Ändring av takbeklädnad livsmedelsbutik.
Stabilitetsåtgärder vid Öns reningsverk i Umeå
Avser stabiliseringsåtgärder för att göra slänten mot älven flackare och stabilare genom förstärkning av ytorna, ovanför, mot och under vattnet i älven.
Tillbyggnad av verkstad i Lycksele
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad till lägenheter i Tväråbäck, Vännäs
Projektet omfattar ombyggnad av 2 st bostadshus innehållande gruppbostad med 4 st lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen i var byggnad. Till byggnaderna är en sidobyggnad innehållande undercentral, aggregatrum, tvättstuga samt förråd som ska anpassas för lägenheterna.
Tillbyggnad av idrottsanläggning i Skellefteå
Tillbyggnad av idrottsanläggning
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Bärighetsförbättrande åtgärder i Östra Ersliden, Ersmark i Umeå
Objektet avser utbyte av befintlig överbyggnad och dränering för del av Jungfruvägen, Tvillingvägen, Stenbocksvägen samt del av anslutande gc-väg. Utbyte av belysning och dagvattenbrunnar.
Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Ersboda, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya lägenhetsaggregat i kv Karet 6 i Ersboda, Umeå.
Installation av kylanläggningar inom KBC Kemi- och Fysiologihuset i Umeå
Entreprenaden omfattar projektering och installation till fullt färdiga och driftsatta kylanläggningar för kyl- och frysrum inom KBC, fysiologi- samt kemihuset. Objektet är beläget inom Stadsliden 6:6, byggnad J0008-007 KBC – Kemi- och Fysiologihuset.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Umeå
Ändrad användning från kallvind till tre studentlägenheter.
Byte av yttertak på fastigheter i Vilhelmina
Objektet avser byte av yttertak på 4 st fastigheter på Storgatan 9C, 11B, 15C och 15D i Vilhelmina.
Ny ventilkammare samt åtgärder i råvattenpumpstation i Umeå
Objektet avser ny ventilkammare samt åtgärder i befintlig råvattenpumpstation Baggböle.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentral vid Campus i Umeå
Fjärrvärmeundercentralen är en teknikbyggnad på ca 80 m² och därigenom kommer det att flöde 12 GWh värmeenergi årligen. Byggnaden placeras på parkeringen vid korsningen mellan Gösta Skoglundsväg och Johan Bures väg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport/förråd,
RFI Available technology for burning gas and alcohol as auxiliary fuel in cogeneration plants, Umeå Energi
Umeå Energi invite you to a RFI regarding Available technology for burning gas and alcohol as auxiliary fuel in cogeneration plants.
Flytt av kallförråd i Vännäs
Objektet avser rivning av befintligt kallförråd på Smeden 1 Vännäs med återmontage av befintlig stomme på ny betongplatta på Vändan 1 Vännäs. Omfattar nya ytterväggar och tak.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Bullmark, Umeå
Avser installation av nya ventilationsaggregat i kvarteret Bullmark 4:113, Tunnbrödsvägen 2-6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring. Ändring av brandskydd, ventilation och VA.
Ombyggnad av folktandvård i Vännäs
Ombyggnad av tandklinik, kontor och väntrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov fasadändring mm e 21729.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Bullmark, Umeå
Avser installation av värmepumpar i kv Bullmark 4:113, Tunnbrödsvägen 2-6 i Bullmark, Umeå.
Byte av vägtrummor som vandringshinder i Västerbottens län
Avser byte av 8 st vägtrummor som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur för Länsstyrelsen i Västerbottens län. 6 st trumbyten i Lycksele kommun och 1 st Umeå kommun.
Utbyte av hiss till kontrollrum i Umeå
Entreprenaden omfattar utbyte av hiss i befintligt hissschakt, innefattande rivning av befintlig hiss, leverans och komplett installation av ny hiss.
Installation av solcellsanläggningar på Kemihusen i Umeå
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsanläggningar på fastigheten Stadsliden 6:6, Umeå kommun, Kemihusets byggnad (anläggningsnummer J0008004).
Spårarbeten vid Vännäs driftplats
Demontering och rivning av spår, schakt, utbyte av ballast samt byggande av spår. Omfattar spår 7, 8, 9 och 10 på Vännäs driftplats, bandel 138.
Renovering av skola i Bygdeå
Avser ytskikt, belysning och innertak i Djäkneboda skola.
Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning från förråd till gym samt fasadändring.
Byte av styr- och övervakningssystem i flerbostadshus i Holmsund
Projektet innefattar att byta ut styrsystem för värme och ventilation i 6 st undercentraler & 2 st ventilationsaggregat. Samt visualisering av 2 st befintliga Swegon aggregat.
Byte av styrsystem för vid fastighet i Umeå
Avser byte av styr- och övervakningssystem på fastigheten Umeå, Lyan 1 samt kompletteringar på brandfunktioner.
Upphandling av digitala nyckelskåp, Umeå Universitet
Umeå universitet inbjuder Ert företag att delta i upphandling av digitala nyckelskåp till Bostadsförmedlingen. Upphandlingen avser skåp med kapacitet för minst 500 nyckelplatser samt option på ytterligare skåp och extra locking nyckelister.
Byggledare vägmarkering inom Västerbottens län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Invändigt underhåll av kontor i Bjurholm
Byggamälan installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av laddstolpar.
Tillbyggnad av industrihus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av industrilokal.
Låsbyte av hälsovårdscentral i Robertsfors
Från investeringsbudget 2022-2024. Avser låsbyte av hälsocentral.
Markarbete efter brand i Lycksele
Markarbete efter nerbrunnet föreningshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vindeln
Avser mindre ändring av fasad.
Fasadändring på flerbostadshus i Storuman
Mindre fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Umeå
Fasadändring av verksamhetslokal samt rivning av förråd.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Skellefteå
Rivning av ventilationsanläggning.
Byte av tak på flerbostadshus i Umeå
Byte av yttertak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av sopanläggning i Lycksele
Bygglov tillbyggnad avfallsstation .
Rivning av industrihus i Skellefteå
Rivning av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Återställning av några få väggar.
Takbyte av äldreboende i Robertsfors
Avser takbyte Edfastgården Skogsstjärnan hus A.
Takbyte på äldreboende i Robertsfors
Avser takbyte på Edfastgården.
Målning samt delvis byte av fasad på Kommunhuset i Robertsfors
Avser målning samt delvis byte av fasad.
Uppdatering av ödriftprov & dödnätstart vid vattenkraftverk, Skellefteå Kraft
Målet med föreslaget arbete är att ge Skellefteå Kraft uppdaterade och fungerande ödriftplaner i händelse av störningar i elkraftsystemet. Detta åstadkoms genom att uppdatera de befintliga ödriftplanerna så att de stämmer med dagens produktionspark, elnät och belastningar.
Åtgärder för vattenavrinning på flerbostadshus i Umeå
Vattenavrinning/hängrännor/stuprör
Spolning av stammar i flerbostadshus i Umeå
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Byte av solceller på kontor i Umeå
Byte av solceller på kontor.
Ombyggnad av sal i skola
Avser ombyggnad av sal i skola.
Upphandling av skadetålighetsanalys till panna 6, Umeå Energi AB
Omfattning består i att beräkna spricktillväxt, acceptabel sprickstorlek samt nödvändigt provningsintervall givet de möjliga provningsmetoder som kan tillämpas för ångdom och de mest utsatta delarna i pannan så som lådkors.
Fönsterbyte på Centrumhuset i Robertsfors
Avser fönsterbyte på Centrumhuset (fönsterparti aula/hotell). Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Upprustning av utemiljö vid förskola i Robertsfors
Avser upprustning av utemiljö vid förskola.
Intrimning av avfallspanna vid Dåva 1 i Umeå
Avser intrimning av anläggningen med avseende på att minska stödolja med bibehållet eller ökat ånguttag samt bibehållna eller reducerade miljöutsläpp, Jämnare ångflöde, Uppdateringar, optimeringar och intrimning av befintligt styr- och kontrollsystem och reglerfilosofi av Dåva 1.
Byte av kylaggregat i ishall i Malå
Planerat projekt från investeringsbudget 2024-26.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).