Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (1)
Lycksele (10)
Malå (6)
Norsjö (5)
Sorsele (0)
Storuman (1)
Umeå (66)
Vindeln (4)
Vännäs (4)
Åsele (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 156 st.

Ombyggnad av landningsbana på Vilhelmina flygplats
Förlängning av befintlig landningsbana med ca 300 meter.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Ombyggnad av byggnad 5A vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Byggprojektet avser invändig återuppbyggnad av 4 våningsplan med en area BTA på 3200 m². Aktuella plan för återuppbyggnad är plan 2,3,6 och 7 samt plan 8 som berörs av ett radiatorbyte. Plan 1 berörs iform av inkoppling av Kyla.
Hyresgästanpassning för ITS i Kunskapens hus, Umeå
I detta projekt ska ca 3900 m2 anpassas för kontor till en ny hyresgäst, ITS (Universitetets IT-avdelning). I projektet ingår förutom kontorsytor och därtill hörande funktioner även vissa husövergripande åtgärder som till exempel iordningställande av nytt soprum, utbyte av ventilationsaggregat och utbyte av undercentral.
Om och tillbyggnad av industri i Lövånger
Om- och tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av skola på Jörn
Anpassningar, ombyggnader och renoveringar utförs i huvudbyggnaderna och 3 mindre byggnader rivs.
Ombyggnad till restaurangutbildning vid skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av befintligt byggnad 12, Maja Beskowskolan för ny restaurangutbildning.
Ombyggnad av VA-ledningar samt ny cirkulationsplats i Skellefteå
Projektet är en kombinerad VA- och gatuentreprenad i centrala Skellefteå. Projektet omfattar att bygga om VA-ledningsnätet i korsningen Södra Lasarettsvägen/Kanalgatan samt en cirkulationsplats i densamma. VA-arbetet sträcker sig något utanför den absoluta korsningen.
Tillbyggnad av äldreboende i Vindeln
Utbyggnaden omfattar ytterligare en flygel som skall bereda plats för 22 nya boende.
Utbyggnad av verksamhetsytor i Umeå Hamn, etapp 3
Objektet avser iordningställande av verksamhets- och lagerytor i anslutning till kaj vid Gustavs udde, i projektet ingår att utföra komplettering av befintlig belysning samt utförande av ny belysning. Ny el-servis anläggs för belysning och elförsörjning till magasin, ny sedimentdamm för hantering av förorenat ytvatten anläggs. Komplettering av stängsel och grindar vid nya in- och utfarter.
Ombyggnad av del av väg i Umeå
Utförandeentreprenad avseende ombyggnation av del av väg. I detta projekt ingår att i samband med Gatuombyggnad förlägga kanalisation och jordlina för 170 kV kabeln. I övrigt avser objektet ombyggnad av ca 550 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, fjärrvärme, tele/opto, el.
Riskreducerande åtgärder längs väg 632 i Baggböle
500 meter ny sträckning av väg 632 utanför Baggböle.
Förstärkning av stenvalvsbro vid Bjursele
Betongpågjutning. BK4-åtgärd.
Beläggningsarbeten längs E4 mellan Sörböle-Solbacken och Solbacken-Kåge
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Beläggningsarbeten längs väg 95 mellan Degerbyn-Varuträsk
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Ny lagringsyta i Umeå Hamn
Avser nybyggnad av lagringyta Kilen inom Umeå hamn. Total yta är ca 13 000m2, varav ca 4 300 m2 bitumenbelagt och resterande med grusslitlager. VA-arbeten omfattar dräneringar och samlingsledningar för dagvattenhantering.
Anläggande av strandpromenad i Lycksele
Avser anläggande av strandpromenad.
Ombyggnad till lägenheter i Byske, Skellefteå
Avser ombyggnad till lägenheter, 15-18 st.
Byte av bakre vägg eldstad i samband med underhållsstopp på Dåva kraftvärmeverk
Upphandlingen avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av ny bakre vägg eldstad samt demontage av befintlig vägg.
Renovering eller nybyggnad av badhus i Malå
Renovering eller nybyggnad av badhus.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik och parkering.
Förstärkning av kaj i Skellefteå
Kajförstärkning handelskajen.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Avser ombyggnad av kontor.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning, Vindelälvsbron
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Reparation av bro vid Skellefte älv i Slind
Bandel 143, km tal: 33+220. Slammning av stöd 2 & 3, betongreparation och slammning av frontmur/vingmur/landfästen, förstärkning av stöd 4 genom spännstag och spännkablar samt pågjutning.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av ca 1 600 m markavloppsrör och ca 800 m vattenledning efter del av Vallnäsvägen och Trädgårdsvägen.
Utbyggnad av fabrik i Vilhelmina
Tillbyggnad av fabrik.
Riskreducerande åtgärder på Väg 573 i Mo
Erosionsskyddet planeras bli cirka 350 meter och anläggs i slänten mot Lögdeälv vid väg 573. Parallellt med skyddet genomförs stabilitetshöjande åtgärder på en sträcka av cirka 120 meter.
Aggregatbyte i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i kvarteret Flyttblocket i 8 stycken flerbostadshus.
Ombyggnad av VA-ledningar i Skellefteå
Avser ombyggnad av VA-ledningar.
Mark- och beläggningsarbeten vid Dåva kraftvärmeverk
Entreprenaden omfattar markarbeten där ny verksamhetsyta skapas
Byte av lägenhetsaggregat vid äldreboende i Holmsund
Avser byte av styrsystem för värme och ventilation på äldreboendet i Holmsund, Anders Ersvägen. Fastighets nr 61111.
Ombyggnad till lägenheter i Skellefteå
Ändrad användning från kommersiella lokaler till bostäder, 4-6 lägenheter.
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg i Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg.
Ombyggnad till externa möteslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnation och anpassning av kontorslokaler till mötesrum, lounge och pentry. Objektet är Skellefteå kommuns stadshus och de utrymmen som berörs är placerade på entréplanet i byggnadens norra del. Stadshusets entréplan benämns på ritningar som ”plan 3”. Total BTA ca 550 m2.
Ombyggnad av park i Umeå
Ombyggnad av Lundåkern naturpark, röjning nya skyltar mm
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad Dragongatan.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Nybyggnad av snabbladdare i Skellefteå mm
Nybyggnad av snabbladdare.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Cirka 500 meter ledning.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Tillbyggnad av småbåtshamn.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till restaurang.
Byte av rör överhettare 2, Malå KKV
Överhettare (2) i Kraftvärmeverket i Malå i Västerbotten län ska bytas under perioden Vecka 29 år 2022.
Rosterrevision och kompensatorbyte samt reparation på P8, Dåva kraftvärmeverk
Objektet omfattar rosterrevision samt byte och reparation av kompensator, panna 8, Dåva 1. Arbetet utförs våren 2022.
Ombyggnad av gata i Vindeln
Objektet avser ombyggnad av del av gata, totalt ca 360 m. I samband med ombyggnaden ska även mindre VA arbeten utföras.
Ombyggnad av brandstationen i Fredrika
Objektet avser ombyggnad för brandstation. Total bruttoarea ombyggnad: Plan 1 ca 430 m2, Plan 2 ca 140 m2.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Renovering av skola i Skellefteå
Avser renovering/ombyggnad av skola.
Ny sprinkleranläggning till värmeverk i Lycksele
Ett separat sprinklerhus ska byggas. Värmedetekteringskabel skall förläggas på tre platser i transportörerna. Komplett torrörs sprinklersystem innehållande 2 pumpar med separat kylning, rörsystem, larmventil, sprinklerhuvud och övriga komponenter.
Ombyggnad till vaccin/läkarmottagning i Skellefteå
Hyresgästanpassning till vaccin/läkarmottagning.
Ombyggnad av VA-ledningar i Skelleftehamn
Inför den kommande exploateringen krävs en omledning av ett dike och hantering av dagvatten, vilket kommer utföras under 2022.
Hyresgästanpassning i galleria i Skellefteå
Ny citybutik på cirka 1 730 kvadratmeter, varav 1 000 kvadratmeter säljyta.
Installation av brandlarm och sprinkler på äldreboende i Åsele
Objektet avser installation av sprinkler och brandlarm plan 3 del av Bofinken, Åseborg samt nya ytskikt i 5 av 6 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Lycksele
Avser ombyggnad av en affärslokal till 3st lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Skellefteå
Avser rivning av industribyggnad och flerbostadshus.
Rivning av aula och invändigt i flerbostadshus i Umeå
Rivning av aula och stomrent i ett 10 vånings flerbostadshus
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnation och flytt av 6 st kök. Byggherren har svårt att uppge byggstart då det är beroende av samordning och plats för evakuering av boende. Snabba förändringar kan ske.
Anläggning av 2 st transformatorgropar vid fördelningsstation i Umeå
Entreprenaden omfattar rivning av stängsel, röjning samt schakt och anläggning av två nya transformatorgropar vid beställarens fördelnignsstation Sörmjöle, 20 km söder om Umeå.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Fasadändring fönster och ändrad användning från lager till kontor.
Renovering av lekplats i Skellefteå
Temat för lekplatsen är Barbapapa och lekplatsen kommer att vara riktad till de mindre barnen.
Ombyggnad av kallager till varmt lager i Dorotea
Ombyggnation av kallt lager till varmt lager med arbetsplatser i Industrihus 11.
Projektledare NUVA till Region Nord
Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar ALEX (NUVA) genomför utbyten av vägskyddsanläggningar längsmed statliga järnvägar i befintlig miljö. Stationeringsort Umeå eller Luleå. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av va-ledning i Umeå
Installation av ny vattenförsörjning och avlopp.
Tillbyggnad av lager i Lycksele
Avser tillbyggnad av kallt lager.
Tillbyggnad av pizzeria i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av pizzeria.
Rivning av flerbostadshus
Ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer finns att inreda vind till lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Ombyggnad av vårdhem i Umeå
Ändrad användning från kontor till vårdlokal.
Ombyggnad till aktivitetscenter i Skellefteå
Ändrad användning från kontorsverksamhet till aktivitetshus.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning del av industri till kontor samt fasadändring på uteplats.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från bibliotek/kontor till kontor.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från kallvind till tre lägenheter.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Tillbyggnad av vattenverk i Umeå
Tillbyggnad av vattenverk samt marklov för schaktning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av handelslokal.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av handelshus.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad och nybyggnad av plank samt rivning av förrådsbyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, fasad- och markförändringar.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage med carport.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av soprum i Umeå
Tillbyggnad av soprum.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av tälthall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.