Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 191 st.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Gumboda-Grimsmark
Avser ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 med omkörningsfält och mitträcke, nya korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar, säkring av vägens sidoområden. Breddning av bron över Flarkån och en ny bro över Kålabodaån ingår. Nya busshållplatser i Grimsmark och Ånäset med planskilda korsningar för gc-vägar samt nybyggnad av planskild ren- och viltpassage.
Utbyggnad för ny generator vid Rengård i Skellefteå
Rengårds kraftstation ska byggas ut med ett nytt aggregat G2 vid befintliga aggregatet G1. Produktionsstopp för reinvestering av G1 sker i maj 2021 och färdigställs i jan 2022 (preliminära tider). Genomförande av G2-utbyggnaden pågår 2021-2023 och innebär arbete med vattenvägar, ny byggnad, ny turbin/generator, nytt elsystem. Denna entreprenad innefattar Mek och består av intagsgrind, intagslucka, sättavstängning, sugrörslucka mm.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 929 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Sikeå-Gumboda
Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke, nya korsningar och sk vänstersvängsöglor, breddning från 9 till 14 meter, byggnation av enskilda vägar, ny gång- och cykelport i Gumboda, utbyggnad av pendlarparkering i Sikeå, viltstängsel, bullerskyddsåtgärder. Ca 9 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vännäs
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1014 km.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Daglösten-Ljusvattnet
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 8,5 km lång sträcka.
Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Nybyggnad av elektrisk flygplats i Skellefteå
Skellefteå flygplats kommer att utveckla el-flygplats för kommersiellt flyg, skol- och drönarverksamhet med eldrift.
Förstärkning av bro över Kvällån vid Åsele kyrka
BK4 åtgärd. Betongbro. Omledningsväg ingår.
Ombyggnad av väg 363 mellan Forslunda-Håkmark-Hissjö
Trafiksäkerhetsåtgärder. Ny gång- och cykelväg Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Östra stallet byggs om till kontor, verkstad. Västra stallet byggs om till garage för fossilfria bilar. Byggnaderna är q-märkta.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
Vägmarkering i Västerbottens län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Ombyggnad av landningsbana på Vilhelmina flygplats
Förlängning av befintlig landningsbana med ca 300 meter.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning från kontor till bostäder och rivning av del av byggnad.
Utbyggnad av verksamhetsytor i Umeå Hamn, etapp 3
Objektet avser iordningställande av verksamhets- och lagerytor i anslutning till kaj vid Gustavs udde, i projektet ingår att utföra komplettering av befintlig belysning samt utförande av ny belysning. Ny el-servis anläggs för belysning och elförsörjning till magasin, ny sedimentdamm för hantering av förorenat ytvatten anläggs. Komplettering av stängsel och grindar vid nya in- och utfarter.
Om och tillbyggnad av fabrik i Lövånger
Om- och tillbyggnad av industrilokal.
Hyresgästanpassning för ITS i Kunskapens hus, Umeå
I detta projekt ska ca 3900 m2 anpassas för kontor till en ny hyresgäst, ITS (Universitetets IT-avdelning). I projektet ingår förutom kontorsytor och därtill hörande funktioner även vissa husövergripande åtgärder som till exempel iordningställande av nytt soprum, utbyte av ventilationsaggregat och utbyte av undercentral.
Ombyggnad av skola på Jörn
Anpassningar, ombyggnader och renoveringar utförs i huvudbyggnaderna och flera mindre byggnader rivs.
Ommålning av järnvägsbroar inom Lycksele och Örnsköldsviks kommun
Omfattar bro 3500-2408-1 över Ume älv vid Åskilje, bro 3500-2407-1 vid Paubäcken, bro 3500-2406-1 vid Tåskbäcken samt bro 3500-2165-1 vid Moälven.
Om- och tillbyggnad till verkstadsteknisk skola i Vilhelmina
Projektering och utförande av om- och tillbyggnad av bilhall/bilverkstad till utbildningslokaler för Malgomajskolans fordonsprogram.
Tillbyggnad av äldreboende i Vindeln
Utbyggnaden omfattar ytterligare en flygel som skall bereda plats för 22 nya boende.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser ombyggnad av skolmatsal och skolkök samt fotbollsplan.
Riskreducerande åtgärder längs väg 632 i Kåddis
500 meter ny sträckning av väg 632 utanför Baggböle.
Ombyggnad till särskilt boende i Vännäs
Som en andra etapp efter färdigställande hus D (projekt 1652064) avser Vännäs Fastigheter att bygga om delar på Stamhemmanet 2, S:a Drottninggatan 2. Benämnd hus E. Ombyggnaden berör hela plan 1 samt delar av plan 0.
Om- och tillbyggnad för bostäder, kontor, handel mm i Umeå
Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för om- och tillbyggnad för bostäder, kontor- och andra kommersiella lokaler, handel, och förrådsverksamhet. Syftet är också att säkerställa parkering, hotell och restaurang.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Ny lagringsyta i Umeå Hamn
Umeå Hamn har för avsikt att utföra en 17 000 m2 stor grusad lagringsyta vid Terminal Hillskär inom Umeå Hamn. Ytan är utformad som en triangel.
Ombyggnad till lägenheter i Byske, Skellefteå
Avser ombyggnad till lägenheter, 15-18 st.
Renovering av badhus i Bjurholm
Renoveringen omfattar byggåtgärder att utföra renovering av simbassäng avseende ytskikt, nya skvalprännor, nytt fläktrum samt att utföra ett nytt tak på byggnaden. Nytt system för vattenrening av bassängvatten installeras. Renoveringen av vattenreningssystemen innebär att delar av försörjningssystem för värme byts ut. Nytt ventilationssystem för
Renovering av badhus i Robertsfors
Avser renovering av badhus i Robertsfors.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik och parkering.
Markentreprenad inför Magasinet Plattan i Holmsund, Umeå hamn
Objektet avser VA-, mark- och kanalisationsarbeten för grundläggning av ett framtida magasinstält. Tältets mått är ca 132x40 m och uppförs i en annan entreprenad (projekt 1636074) med planerad start hösten 2021 efter denna entreprenads färdigställande.
Om- och tillbyggnad av häktet i Umeå
Kriminalvårdens befintliga lokaler på Ridvägen 5 ska dels byggas om och dels ska en mindre utbyggnad göras.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Holmsund, Umeå
Objektet avser ombyggnad av två gator inkl VA, totalt ca 330 m inkl. belysning, el och opto.
Ombyggnad till kontor i Umeå
Ombyggnad och ändrad användning från magasin till kontor. Fastigheten är K-märkt.
Ombyggnad av gata och VA i Umeå
Objektet avser ombyggnad av tre gator, totalt ca 430 m inkl belysning, VA och fjärrvärme. I samband med ombyggnaden ska även el och fiberägare komplettera och bygga om delar av sina ledningsnät.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Avser utbyte av ca 1 600 m markavloppsrör och ca 800 m vattenledning efter del av Vallnäsvägen och Trädgårdsvägen.
Reparation av bro över Byske älv söder om Myrheden i Skellefteå
Bågbro med underliggande båge. Betongreparation av pelare och kantbalk, ommålning av räcken och lager. Bandel 124, km 1031+936.
Reparation av bro vid Skellefte älv i Slind
Förstärkning och betongreparationer.
Förstärkt vägskydd vid plankorsning, Vindelälvsbron
Förstärkt planskydd/nya bommar för gc-trafik, Km 863+662 Plk 53451.
Riskreducerande åtgärder på Väg 573 i Mo
Erosionsskyddet planeras bli cirka 350 meter och anläggs i slänten mot Lögdeälv vid väg 573. Parallellt med skyddet genomförs stabilitetshöjande åtgärder på en sträcka av cirka 120 meter.
Ombyggnad av vårdcentral i Umeå
Ändrad användning från kontor till hälsocentral.
Ombyggnad till hyreslägenheter i Vilhelmina
Objektet avser ombyggnad av äldreboende till hyreslägenheter på plan 2 samt ombyggnad i entré plan 1.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Sorsele
Avser tillbyggnad av verkstadslokal.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ombyggnad av industrilokal.
Mark- och beläggningsarbeten vid Dåva kraftvärmeverk
Entreprenaden omfattar markarbeten där ny verksamhetsyta skapas
Byte av lägenhetsaggregat vid äldreboende i Holmsund
Avser byte av styrsystem för värme och ventilation på äldreboendet i Holmsund, Anders Ersvägen. Fastighets nr 61111.
Ombyggnad till lägenheter i Skellefteå
Ändrad användning från kommersiella lokaler till bostäder, 4-6 lägenheter.
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg i Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Ombyggnad till externa möteslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnation och anpassning av kontorslokaler till mötesrum, lounge och pentry. Objektet är Skellefteå kommuns stadshus och de utrymmen som berörs är placerade på entréplanet i byggnadens norra del. Stadshusets entréplan benämns på ritningar som ”plan 3”. Total BTA ca 550 m2.
Ombyggnad av gata i Holmsund
Planerat projekt från investeringsprogram.
Ombyggnad av gata i Umeå
Planerat projekt från investeringsprogram.
Utveckling av utomhusbad i Umeå
Entreprenaden omfattar utveckling av utomhusbad med nya attraktioner såsom spraypark, barnvik och småbarnspool. Etapp 1: Omfattas av mark, bygg och installationsarbeten som ska vara färdigställda och tillgängliga för förbesiktning senast v46 2021. Etapp 2: Omfattas av driftsättning, provning och injustering av funktioner i utbyggd reningsanläggning som utförs v21-22 2022. Etapperna 1 & 2 ska slutbesiktas v23 2022.
Byte av VA-ledningar i Storuman
Avser markarbete, utbyte av va-ledningar.
Tillbyggnad av industrilokal i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Hyresgästanpassning av kontor i Umeå
Ändrad planlösning och ventilation. Fasadändring avseende fönster och glaspartier.
Byte av kulvertledningar till flerbostadshus i Umeå
Avser förnyelse av markvärmeledningar, varmvatten och vvc. Det innebär i entreprenaden mark- rör-, el- och skarvarbeten. Arbetena omfattar även invändiga inkopplingar mot befintliga ledningar. Objektet är beläget på Kv Smöret 2, Södra Slevgränd 70-222 i Umeå.
Omläggning av asfaltsytor, byte av tätskikt mm i Umeå
Objektet avser Tunnelbacken 1, Umeå, Asfaltomläggning, Tunnelbacken 5, Umeå, Byte av tätskikt garage samt Lustgård 1, Umeå, Asfaltomläggning.
Rivning av flerbostadshus samt tillbyggnad av förråd i Dorotea
Objektet avser rivning flerbostadshus på fastigheterna Örnen 14, Falken 1, Älgen 12, Ulven 11 inkl länk och verkstadsbyggnad samt rivning del av flerbostadshus på fastigheten Korpen 1. Påbyggnad av förråd på kvarvarande del av källare på fastigheten Korpen 1.
Ombyggnad av brandstationen i Fredrika
Objektet avser ombyggnad för brandstation. Total bruttoarea ombyggnad: Plan 1 ca 430 m2, Plan 2 ca 140 m2.
Nybyggnad av markområde vid Båtfors Kraftstation, Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av markområde för framtida batterianläggning. Arbetsområdet är ca 60x50m, entreprenadarbetet omfattar bland annat markarbeten, förläggning av kabelrör, kabelkanal, förläggning av jordlinenät, stängsel, dagvattenavrinning med trumma, betongfundament för containrar och transformatorer m.m.
Ombyggnad av gata i Vindeln
Objektet avser ombyggnad av del av gata, totalt ca 360 m. I samband med ombyggnaden ska även mindre VA arbeten utföras.
Tillbyggnad av butik i Vindeln
Tillbyggnad av butik.
Restaurering av väganknutna kulturmijöobjekt i Skellefteå kommun
Arbetena beräknas pågå juni-oktober 2021 längs väg 875 mellan Liden och Ostviksbrännan, väg 876 mellan Liden och Österjörn, väg 890 mellan Selsmoran och Åselet samt 893 mellan Byske och Brännland.
Renovering av skola i Skellefteå
Avser renovering/ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av handelslokal, rivning av skärmtak, ändrat användningsområde samt ändring av planlösning, ventilation och avlopp.
Bergåtgärder i Hamrinstunneln i Umeå
Umeå Energi AB skall utföra underhåll på Hamrins bergtunnel i form av test av bultar, test av sprutbetong samt skrotning på vissa delsträckor.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang/eventlokal i Umeå
Ändrad användning från butik till restaurang/eventlokal.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Umeå
Avser asfaltering av parkering.
Byte av styrsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av styrsystem i flerbostadshus.
Utbyte av styr- och reglerutrustning vid centralskolan i Hörnefors
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation i Hörnefors Centralskola, Hörneå 8:3. Total bruttoarea ca 11 490 m².
Ombyggnad för reducering av rökgaser vid Panna 7 (P7) i Ålidhem, Umeå
Upphandlingen omfattar åtgärder av roster, leverans av rosterblock samt intrimning av panna 7.
Installation av styr & övervakningssystem i fastigheter i Vännäs
Vännäs Fastigheter avser att införa individuell elmätning (IMD) och ny styr i 8 fastigheter: Stadsrådet 6 Storgatan 5, Sydkorset 8 Umevägen 6 Vännäs, Ingenjören 8 Östra Järnvägsgatan 8A Vännäs, Castor 11 Kungsgatan 12 Vännäs, Pensionären 22 Liljas väg 17 Vännäs, Kruthornet 15 Korpralsgatan 1A-M, Vännäs, Musikanten 7 Stationsvägen 55 Vännäsby samt Stadsrådet 10 Kommendörsgatan 2A-B Vännäs.
Byte av fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmecentraler på KV Hackan 12, Karet 5, Karet 6, Ripan 5, Uller 2, Lappkastet 6 (2 st) i Umeå.
Rivning av vattenverk i Skellefteå
Avser rivning av vattenverk.
Återställning av flottledsrensade vattendrag i Åsele kommun
Avser återställning av flottledrensade vattendrag med grävmaskin med förare för Länsstyrelsen Västerbotten. Anbudsdel A - Lögdeälvens huvudfåra - Åsele kommun Anbudsdel B - Lögdeälvens huvudfåra - Åsele kommun
Ombyggnad av lager och verkstad i Umeå
Fasadändring och ändrad användning från tvätteri till verkstad och lager/butik.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Utbyte av fyra befintliga ventilationsaggregat till nya FTX-aggregat. Höjning av tak i fläktrum 014 på grund av låg takhöjd. Byte av spiskåpor. OVK-besiktning

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.