Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerbottens län

Bjurholm (2)
Dorotea (0)
Lycksele (10)
Malå (0)
Norsjö (5)
Sorsele (5)
Storuman (0)
Umeå (74)
Vindeln (8)
Vännäs (3)
Åsele (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Utbyggnad av vattenverk i Umeå
Avser utbyggnad av Forslunda Vattenverk för dricksvattenproduktion. Innefatattar utbyggnad av filterbyggnad, ny maskinprocess, nytt Spolvattendamm (ca 2000 m2), tillbyggnad av vattenledning totalt ca 2 km, ny siloanläggning för processkemikalier, sammankoppling av system och omfattande markarbeten. Den nya processdelen ska även innehålla UV-ljusanläggning för desinfektion, pilotanläggning, elrum och utrymme för VVS-installationer. Till distributionskedjan ska anläggning för piggrensning av ledningar byggas inom projektet.
ROT-renovering av läghenheter och ombyggnation av studentboende i Umeå
Avser ROT-renovering för Pedagoggränd 5,7 & 9 och ombygg av studentboende i korridor till mindre ettor med egen Wc/D och eget kök. I princip ska allt utom stommen i fastigheterna rivas och ersättas med nytt material.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser in och utvändiga energibesparande åtgärder på flerbostadshus. Innefattande flytt av fönster, balkongrenoveringar (inglasning & ommålning), byte av fasad och yttertak, och förbättringar av inomhusmiljö avseende värme, ventilation och ljudisolering. Nytt fläktrum på vinden. Samt byte av lås, utebelysning och kommunikation.
Ombyggnad av lokaler till Räddningstjänsten i Hedensbyn, Skellefteå
Anpassning samt ombyggnad av västra delen av hus C samt hus B på Östra navet. Källarplan BTA ca 143 m2, Bottenplan BTA ca 3495 m2 samt Plan1 BTA ca 1450 m2. Avser återupptagande och färdigställande av tidigare avbrutet byggprojekt.
Tak- och fasadåtgärder på by 105 och 106 på Skellefteå lasarett
Avser ombyggnation av tak, byte, fönster, målning av fasad, byte av ventilationsaggregat samt nya solceller på byggnad 105 och 106 vid Skellefteå lasarett.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Umeå
Rikshem Umeåhus AB ska genomföra en renovering/ombyggnad på Hygget 1 i Umeå. Renoveringen i stort innefattar nytt FTX-system, nya fönster, nya fasader, tappvattenarbeten, el-, styr- och byggarbeten. Renoveringen utförs i olika etapper på 8st bostadshus, betecknade Hus 1 till Hus 8.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Objektet avser tillbyggnad av ca 650 kvm klassrum, grupprum och andra tillhörande lokaler samt fläktrum. Ombyggnad av ca 450 kvm storkök och matsal samt nybyggnad av ca 250 kvm matsal. Byte av ventilation i några befintliga klass- och grupprum. Entreprenaden omfattar även byte av passersystem och brandlarm.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller. Rivning av två skolbyggnader. Total bruttoarea ca 650m² • Nybyggnad av skolbyggnad i två plan. Total bruttoarea ca 2100m² • Ombyggnad av skola. Ombyggnaden omfattar storkök, matsal, lastkaj, kapprum/korridorer samt tillhörande installationsutrymmen i källarplan Total bruttoarea ca 417 m² • Behandlad tomtarea ca 2850m². Entreprenaden är uppdelad i etapper
Ombyggnad till restaurangutbildning vid skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av befintligt byggnad 12, Maja Beskowskolan för ny restaurangutbildning.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Byggs om till studentlägenheter med eget kök. Badrummen får kakel, klinker, golvvärme och handdukstorkar. Bostäderna får ny gemensam tvättstuga och bastu, stambyte genomförs och nytt fläktsystem installeras. Ombyggnaden omfattar även byte av byggnadens fasader.
Rotrenovering av flerbostadshus i Vilhelmina
Projektet avser ombyggnad av Trevnaden 2 i Vilhelmina. Entreprenaden avser ombyggnad och rivning samt tillgänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tillståndsstyrda och tidsbaserade brounderhåll. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 1193 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 8 st.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden ska på fastigheten Igelkotten 3, renovera lägenhetshuset samt tillskapa en ny gemensamhetslokal. Rivning av den gamla länken som förbinder lägenhetshuset med det låga huset och bygger en ny gemensamhetslokal. Ca 6st kök kommer att bytas ut i sin helhet. Inom lägenheterna ses el över inom badrum och kök. Avloppsstammar byts ut alternativt relinas. Alla Tamburdörrar till lägenheter samt alla fönster och fönsterdörrar byts ut. Våtrummen i lägenheterna, tvättstugan samt bastu rivs ut i sin helhet. Ny takpapp monteras på yttertak samt ny taksäkerhet. Balkonger ska glasas in. Huset är byggt i slutet av 70-talet.
Åtgärdande av vandringshinder vid Malån
Åtgärder på 8 vägtrummor som utgör vandringshinder för fisk och däggdjur. Norsjö och Arvidsjaur driftområde.
Förnyelse av kontrollutrustning i 4 fördelningsstationer, Umeå Energi Elnät AB
Avser förnyelse av kontrollutrustning i fördelningsstationerna Bösta, Hörnefors, Klockarbäcken och Västerslätt. Varje station är huvuddel i Entreprenaden.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 9 nya fack som kommer vara ca 72kvm.
Rivning av kontor mm i Umeå
Rivning av kontor, hotell och biograf.
Spårväxelbyte längs sträckan Träskholm-Myrheden
I Träskholm ska avvikande huvudspår förlängas ca 130 m och växelläget flyttas.
Beläggningsarbeten längs E4 mellan Sörböle-Solbacken och Solbacken-Kåge
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad och rivning av komplementbyggnader samt tillbyggnad av kontor och fasadändring.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus i Umeå
Avser stambyte och renovering av badrum. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648816
Ombyggnad/renovering av skola i Umeå
Avser ändring av planlösning och renovering av skola.
Tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Tillbyggnad av gruppbostad.
Förstärkningsåtgärder längs väg 555 vid Brännland
Vägen ska förskjutas i sidled ca 1 meter förbi sektion 0/300 och anpassas mot befintlig väg ovanför och nedanför. Tryckbank och dräneringsledning ska anläggas. Byte av belysning.
Byte av ventilation i skola i Lycksele kommun
Avser byte av ventilation på skola i Lycksele.
Tillbyggnad av lager mm i Lycksele
Avser om- och tillbyggnad av affärslokal som idag nyttjas av Jysk, tillbyggnad avser nytt personalrum, utökad lageryta samt affärsdel.
Riskreducerande åtgärder i Botsmark
Erosionsskydd samt stabilitetshöjande åtgärder där väg 651 övergår till väg 364. Ca 50 meter längs Sävarån.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Avser tillbyggnad av bilhall.
Invändig renovering av förskola i Nordmaling
Avser invändig renovering av förskola.
Utbyggnad av fabrik i Vilhelmina
Tillbyggnad av fabrik.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av ca 600 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, tele/opto och el. Ombyggnad av mindre parkområden ingår.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skellefteå
Avser ombyggnadtion av flerbostadshus.
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus. Totalt ett 60-tal lägenheter som ska åtgärdas.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av ca 1 000 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, fjärrvärme, tele/opto, el. Ombyggnad av parkområden ingår.
Om/tillbyggnad av förskola i Norsjö
Avser om/tillbyggnad av förskola, tidigare pedagogiska omsorgen Humlan.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Avser ombyggnad/renovering av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Avser tillbyggnad av förskola. Total bruttoarea ca 171,5 m² och behandlad tomtarea ca 500 m². I samband med detta skall även hela befintliga förskolans styrsystem bytas ut. Återställning av mark samt förskolestängsel anpassas efter färdig tillbyggnad.
Våningsrenovering i By 4 och 10 på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Projektet omfattar total ombyggnad av ett antal våningar i by 4 (vån 0,1,2) och i by 10 C,D,E (vån 2,4) samt delvis ombyggnad i by 10 C,D,E på vån 1 och 3. Total ombyggnadsyta ca 9900 m2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus, rivning av komplementbyggnader och ändring av planlösning.
Hyrsegästanpassning av kontor i Skellefteå
Avser hyresgästanpassning.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av butik till servicecenter.
Ombyggnad av väg i Umeå
Objektet avser ombyggnad del av Stenhuggarvägen. Fördelade på 200 m gata inkl belysning, 90 m VA-schakt och 550 m relining av VA-ledningar.
Ombyggnad av entré i skola i Lycksele kommun
Avser ombyggnad av entré i skola i Lycksele.
Ombyggnad av park i Holmsund
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Ombyggnad till externa möteslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnation och anpassning av kontorslokaler till mötesrum, lounge och pentry. Objektet är Skellefteå kommuns stadshus och de utrymmen som berörs är placerade på entréplanet i byggnadens norra del. Stadshusets entréplan benämns på ritningar som ”plan 3”. Total BTA ca 550 m2.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad Dragongatan.
Installation av kylanläggningar inom KBC Kemi- och Fysiologihuset i Umeå
Entreprenaden omfattar projektering och installation till fullt färdiga och driftsatta kylanläggningar för kyl- och frysrum inom KBC, fysiologi- samt kemihuset. Objektet är beläget inom Stadsliden 6:6, byggnad J0008-007 KBC – Kemi- och Fysiologihuset.
Byte av tak och fasad på reningsverk i Sorsele
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2023. Avser tak och fasad på reningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor och handelslokal, marklov för schaktning och trädfällning samt nybyggnad av parkering, Hammaren 7, Hammaren 1, Hammaren 2.
Fönsterbyte på Vasaskolan i Umeå
Objektet avser fönster- och fönsterdörrsutbyte på Vasaskolan. Entreprenaden är indelad i etapp 1 och 2.
Hyresgästanpassning av kontorshus i Skellefteå
Avser hyresgästanpassning av kontorslokal.
Installation av solcellsanläggning på Fastighetskontoret i Bjurholm
Objektet avser att på fastigheten Verktyget 3, Bjurholms kommuns fastighetskontor, upprätta en ny solcellsanläggning för produktion av elenergi komplett med installationer avseende EL.
Rivning av fd Malgomajskolan i Vilhelmina
Före detta Malgomajskolan 3, Skolgatan 21 ska rivas och mark ska återställas till grönområde.
Ombyggnad av industrihus i Vännäs
Bygglov för montering av portar och invändiga rumsavskiljare. Ombyggnad av industrilokal.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor.
Ombyggnad av väg i Vindeln
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor.
Renovering av fritidsgård i Umeå
Renovering av Athena fritidsgård.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från kallvind till tre studentlägenheter.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Åsele
Entreprenaden omfattar ombyggnad av nuvarande försedimenteringsbassäng 2 till biologiskt reningssteg i form av MBBR med bärarmaterial med tillhörande kring utrustning vid Åsele avloppsreningsverk. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, håltagning, igensättning mm av befintliga installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Ändring av ventilation, Nygatan 8 samt Svedbergsgatan 12-18.
Installation av solcellsanläggning vid Vitbergsbadet i Skellefteå
Avser leverans, montage och driftsättning av solelanläggning på Vitbergsbadets servicebyggnad, Skellefteå kommun.
Rivning av skola i Bjurholm
Anmälan om rivningslov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av fyra flerbostadshus.
Ombyggnad/renovering av bro i Skellefteå
Avser ommålning av Parkbron.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Umeå
Ändring av takbeklädnad livsmedelsbutik.
Bergåtgärder i Hamrinstunneln i Umeå, etapp 2
Entreprenaden omfattar bergrensning (skyddsskrotning) och undersökning av befintliga förstärkningar i bergtunnelanläggning under Universitetssjukhuset, Umeå.
Byte av fönster på skola i Lycksele kommun
Avser fönsterbyte på skola.
Ombyggnad av äldreboende i Lycksele
Bygglov ombyggnad i etapper.
Utvändigt underhåll av bilhall och bilverkstad i Skellefteå
Avser hyresgästanpassningar innefattande flytt av entré, ny fasad och renovering/ombyggnad av bilverkstad, rivninga av kallförråd och nybyggnad av plåtverkstad med billackering i samma byggnad.
Anpassning av kontor i Skellefteå
Anpassning och upptagande för spiraltrappa.
Rostermaterial till panna 6 och 7, Umeå Energi AB
Engångköp av roster till pannor.
Renovering av lokaler för Umeå Energi
Renoveringsarbetena innebär främst målning/tapetsering av väggar, golvläggning, bygg/flytt/rivning av väggar samt installation av belysning. Utförande ska ske finns på följande adresser: Vikingen och Smörasken, Storgatan 34, Fogen, Löpevägen 3, Dåva, Energivägen 1, Ryttaren, Brogatan 15 samt Ålidhem, Doktorsvägen 6 i Umeå.
Byte av personhiss i flerbostadshus i Umeå
Avser utbyte av en personhiss i fastigheten Jägaren 5, Kungsgatan 43 C i Umeå.
Renovering av skola i Bygdeå
Avser nya ytskikt, belysning och innertak på mellanstadiet, Bygdeå skola. Planerat projekt från investeringsbudget 2022-2024.
Om- och tillbyggnad av sprinkleranläggning vid kraftvärmeverk i Hedensbyn
I entreprenaden ingår projektering och installation av en komplett färdig sprinkleranläggning, pumprum med 1 st elektrisk pump med tryckhållningspump.
Ombyggnad av reningsverk i Åsele
Avser ombyggnad av reningsverk.
Ombyggnad av lager i Lycksele
Bygglov ombyggnad.
Byte av styrsystem till elpannor vid kraftvärmeverk i Umeå
Avser byte av styrsystem på två elpannor (Ersboda och Ålidhem).
Ombyggnad av skolkök i Robertsfors
Avser ombyggnation från tillagningskök till mottagningskök. Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2025.
Ombyggnad av väg i Vindeln
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Nytt högtalarsystem med installation i Aula Nordica, Umeå Universitet
Avser uppgradering av befintligt högtalarsystem samt installation i Aula Nordica.
Ombyggnad av väg i Vindeln
Planerat projekt ur investeringsbudget.
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Tillbyggnad av bilhall.
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av solceller.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad avseende soprum och ny sluss.
Upphandling av skyddstransformatorer till Umeå Energi AB
Avser köp av 6 st skyddstransformatorer.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Rivning av industrihus i Lycksele
Bygganmälan rivning industrilokal e 16938.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).