Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (1)
Lycksele (7)
Malå (4)
Norsjö (4)
Sorsele (0)
Storuman (11)
Umeå (88)
Vindeln (4)
Vännäs (1)
Åsele (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 167 st.

Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av Stora Coop på Avion.
Ombyggnad av kontorslokaler i Umeå
Ombyggnad av kontorslokaler för Hemsjukvård och Boendestöd. Matrisen 7 - Hus02 och Hus03.
Ombyggnad av livsmedelsbutik och apotek i Umeå
Ombyggnad till livsmedelsbutik och apotek.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Upprustning av affärshus efter brand. Nybyggnad av fläktrum på tak mm.
Byte av fasad på flerbostadshus i Umeå
Fasadbyte på flerbostadshus.
Ny trafiklösning vid BK4 Torsgatan i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ombyggnad samt förstärkning av Torsgatan till BK4 med start vid korsningen Torsgatan – Morö Backevägen och öster ut till infarten av flisintaget på värmeverket Skellefteå Kraft. Längd på sträckan är cirka 2 km. Entreprenaden omfattar även anläggning av nya busshållplatser samt deltagande vid projektering. Option finns för en cirkulationsplats vid Svedjevägen.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skellefteå
Avser ombyggnation av flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av Dragongatan till cykelgata, delar av Smedsgatan och ny cykelöverfart vid Signalvägen, Dragonparken byggs om. Arbetena innefattar bl.a. nya överbyggnader, nya träd, VA-arbeten, fjärrvärmearbeten, ny belysningsstolpar med armaturer. Arbeten omfattar även åtgärder för att säkerställa tillgänglighet för allmänheten inom och i anslutning till arbetsområdet under byggtiden. Ombyggnaden av Dragongatan avser ca 530 m. Dragonparken byggs om och omfattar ca 5000 m2. Ombyggnaden kommer att ha stor påverkan på intilliggande fastigheter, Dragonskolan, förskola samt allmänhet som rör sig inom området. Vakin förnyar VA-ledningar (stamledningar och Serviser) inom hela arbetsområdet. Entreprenören skall under entreprenadtiden säkerställa funktionerna för dag-, vattenoch spillvattenledningar tills nya ledningar är inkopplade och driftsatta. Omfattningen av VA-arbetet samt projektets färdigställandetider innebär att VA-arbeten antas pågå även under hela vintersäsongen 2024/25.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Objektet avser om- och tillbyggnad av industrilokal som idag nyttjas av Maxmoduler tillbyggnad avser utökad produktionsyta inklusive kallförråd och sluss.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland/Skellefteå
Ombyggnad/utbyte av 6 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Storträsk, Grundträskvägen, Byskevägen, Laukervägen, Kutaliväg och Storsund.
Ombyggnad av matsal på skola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av skolrestaurang. Total bruttoarea ca 880 m².
Byte av tak på flerbostadshus i Umeå
Byte av tak på flerbostadshus.
Om och tillbyggnad av industrihus i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av kontor- och industribyggnad.
Om- och utbyggnad av återvinningscentral i Sävar, Umeå
Objektet avser om- och utbyggnad av Sävar ÅVC. Arbetena innefattar bl.a. rivning/demontering av byggnader, markarbeten för nya planer, utökning och höjning av ramp, VA-ledningar inkl. oljeavskiljare och fördröjningsmagasin, el och belysning, installation av övervakningskameror, hus och installation, stängsel och grindar.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av drygt 100 badrum. Relining av avloppsstammar, i vissa fall byte av stammar.
Åtgärdande av vandringshinder vid Malån
Åtgärdande av 4 st vandringshinder för vattenlevande djur inom Arvidsjaur och Norsjö kommun. Magaträskbäcken väg 525, Åbäcken väg 522, Västra Söderträskbäcken väg 522 och Kedjebäcken väg 1018.
Avvattningsåtgärder längs vägar i Västerbottens län
Väg 652, 662, 663, 733, 736, 742, 768, 769, 774, 821, 867, 869, 870 och 876. Avvattning/dikningsarbeten.
Ombyggnad av Stationsgatan i Skellefteå
Ombyggnation av Stationsgatan mellan Kanalgatan och Parkbron ska ske för att inrymma en ny cykelbana och öka de stadsmässiga kvalitéerna på Stationsgatan.
Tankbeläggning på vägar inom Västerbottens län
Omfattar E12 Tara-Stensele, E45 Z länsgräns-Dorotea och väg 353 Skarda-Vänjaurträsk. Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor.
Ombyggnad av kontor mm. i Umeå
Fasadändring av kontor, industri/verkstad och inre ändring samt uppsättning av skyltar.
Leverans och installation av en in- och utmatningstransportör vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Objektet avser en slaggutmatare för hantering av slagg och aska från panna 7 (P7) i Ålidhem. Systemet ska transportera slagg från källare till marknivå och distribuera den i lastväxlarflak.
Ombyggnad av VA och gata i Vindeln
Avser ombyggnad av Nordströmsvägen samt delar av Folkögskolevägen och Lantmannavägen, inkl VA anläggningar med servisanslutningar som ska förnyas både med schakt och schaktfria metoder. Belysning längs Nordströmvägen ska förnyas.
Beläggning varmt samt vägmarkering längs väg 370 mellan Gissträsk-Lillholmträsk
Väg 370 Gissträsk-Lillholmträsk och korsning väg 370/1005.
Renovering av badrum i flerbostadshus, Umeå
Renovering 70 av badrum/våtrum.
Ombyggnad av återvinningscentral i Nordmaling
Objektet avser om- och utbyggnad av Nordmalings ÅVC. Arbetena innefattar bl.a. rivning/demontering av installationer, markarbeten för nya planer, utökning och höjning av ramp, VA-ledningar inkl. oljeavskiljare, el och belysning, installation av övervakningskameror, hus och installation, stängsel och grindar.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Byte av tak, fasadrenovering samt renovering av ventilation.
Om- och tillbyggnad av ÅVC i Vindeln
Objektet avser om- och utbyggnad av Vindeln ÅVC. Arbetena innefattar bl.a. rivning/demontering/flytt av byggnader, markarbeten, utökning av ramp, VA-ledningar inkl. filterbrunn, el och belysning, installation av övervakningskameror, ny byggnad hus inkl. grundläggning och installationer, stängsel och grindar.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Byte av tak på idrottshall i Umeå
Avser omläggning av yttertak på Vind Arena. Total bruttoarea ca 3 685 m².
Renovering av restaurang efter brand i Umeå
Upprustning av restaurang efter brand.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar byte ventilationsaggregat på 4 st flerbostadshus (Fysikgränd 35, 37, 39 och 41). I samband med aggregatbyte ställs nya fläktrum upp på tak, befintligt fläktrum rivs.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Umeå
Avser ombyggnad av skolkök samt tillbyggnad av fläktrum.
Byte av yttertak på radhus och garage i Umeå
Byte av tak på radhus, flerbostadshus, garage och komplementbyggnader. Sammanlagt 52 st byggnader.
Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Objektet avser renovering och tillbyggnad av gruppboendet Humlevägen 4 på fastigheten Guckuskon 1 Renoveringen avser nya ytskikt, ny köksinredning både i lägenheter och i gemensamt kök. Byggnaden skall få en tillbyggnad med personalutrymme, förråd och sprinklercentral. Total bruttoarea för om- och tillbyggnaden är ca 470 m². I entreprenaden ingår även utvändig målning av husets hela fasad samt renovering av staketet runt fastigheten.
Takåtgärder på gymnasieskola i Storuman
Avser byte av tak/takstolar.
Renovering av stridsvagnsgarage vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Entreprenaden omfattar byggarbeten för renovering av ett stridsvagnsgarage som ska tilläggsisoleras både i yttervägg och yttertak. I arbetet ingår även byte av fönster, portar och dörrar. Takytan är ca 1 800 kvm, Fasadytan som omfattas är ca 1 400 kvm.
Renovering av aula på skola i Umeå
Objektet avser renovering av Aula Maja Beskow skolan. Total bruttoarea ca 1 400 m².
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm.
Bättringsmålning av bro i Skellefteå
Avser bättringsmålning av Parkbron i Skellefteå.
Spårarbeten och växelbyte vid Vännäs driftplats
BEST-arbeten. Utbyte av spårväxel 27, byte av ballast och slipers vid spår 112-117 samt spårriktning. Nya hårdgjorda gångytor anläggs. Bandel 138 mellan ca km 857+306 – 857+650.
Ombyggnad av järnvägsbro över Öre älv
Betongarbeten mot kantbalk och lagerplint/lagerundergjutning. Bandel 129 sträckan Mellansel-Vännäs. Km 822+391.
Ombyggnad av pannor i Umeå
Umeå Energi utreder möjligheter att ersätta fossil olja med pulveriserad bränslepellets i sina två största pannor där oljan används som stöd och startbränsle. Detta för att minska koldioxidutsläppen och närma sig målet om fossilfri fjärrvärme.
Ombyggnad till bostäder i Skellefteå
Fasadändring och ändrad användning, Från kommunhus/allmänna ändamål till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Byte av ventilations- och fjärrvärmeutrustning i flerbostadshus i Umeå
Projektet omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt fjärrvärmecentral för Kv. Osten 4, Ersboda. Aggregatbyten sker i 4 stycken flerbostadshus. Fjärrvärmecentral byts i 1 st flerbostadshus.
Installation av solcellsanläggningar på Fysiologihuset och Teknikhuset i Umeå
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsanläggningar på fastigheten Stadsliden 6:6, Umeå kommun. Fysilogihuset J0008007, Artedigränd 7 Teknikhuset J0008020, Håken Gullesons väg 20
Utbyte av konstgräsplaner vid skolor i Umeå
Avser utbyte av befintligt konstgräs på fotbollsplanerna vid Ålidhemsskolan och Grubbeskolan i Umeå. I entreprenaden ingår demontering av befintligt konstgräs, justering av underliggande yta och nyläggning av konstgräs. Objekten är belägna på Odontologen 1 samt Kungsgården 1, Umeå.
Takåtgärder på livsmedelsbutik i Umeå
Byte från betongpannor till plåttak.
Byte av yttertak och installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Byte av yttertak och installation av solceller.
Utbyte av VA-ledningar i Storuman
Utbyte av befintligt VA-nät efter del av Vallnäsvägen ca 350m.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt frånluftsfläktar i kvarteret Alfen 2, Tomtebo. Avser 7 stycken flerbostadshus.
Byte av ventilationsaggregat samt fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt fjärrvärmecentral för Kv. Karet 4, Ersboda. Aggregatbyten sker i 4 st flerbostadshus. I hus 011 krävs en höjning av fläktrumstaket. Fjärrvärmecentral byts i 1 st flerbostadshus. Befintlig belysning i fläktrum byts. Befintliga spiskåpor skall bytas ut till aliansfläktar. Befintliga termostater samt radiatorventiler byts ut i samtliga hus. Styr och övervakning för nya installationer utförs och kopplas mot överordnat system.
Byte av tak på flerbostadshus i Umeå
Avser byte av tak på fastighet i Umeå.
Anpassning av lokaler för Campus i Lycksele
Anpassning av lokaler, Campus Lycksele. Installation eller väsentlig ändring av ventilation samt vatten och avlopp.
Byte av kabelskåp lokalnät, Umeå Energi Elnät AB
Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar; Huvuddel 1: Haga, Sandbacka 40 st kabelskåp, Huvuddel 2: Mariedal 38 st kabelskåp varav 1 st raseras.
Ombyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Hörnefors
Vatten- och avloppsledningar i Pilgatan och Österlånggatan samt anslutande gator ska förnyas med schakt och schaktfria metoder. I samband med VA-arbeten ska påverkade ytor återställas.
Tillbyggnad av personallokal i Lycksele
Avser tillbyggnad personalutrymme.
Ombyggnad av flerbostadshus i Robertsfors
Bygglov för ändrad användning - daghem till bostäder.
Ombyggnad av gata i Skellefteå
Ombyggnationen görs från Prästgårdsgatan till Aldergatan.
Byte av ventiler/termostater i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya Ventiler/termostater på kvarteret Magistern 1, Språkgränd 1-41 i Umeå.
Byte av luftbehandling samt fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Umeå
Projektet omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt fjärrvärmecentral för Kv. Osten 4, Ersboda. Aggregatbyten sker i 4 stycken flerbostadshus. Fjärrvärmecentral byts i 1 st flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Vilhelmina
Avser tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Om- och nybyggnad av gata, GC-väg och VA i Teg, Umeå
Objektet omfattar ombyggnation av ca 640 meter befintlig gator som ska renoveras. Gatorna är Tegsvägen, Hökvägen och Vintergatan. Nybyggnad av del av Odlarvägen, ca 180 m. Cykelbanan som går jämte Tegsvägen, ca 610 m.
Utvändiga måleriarbeten 2024, Umeå kommun
Avser följande objekt: Böleängskolan, Mariebergskolan/Älgen, Tomtebogård, Brandstation Holmön, Servicebyggnad Holmön samt Nydalabadet .
Tillbyggnad av flygterminal i Hemavan
Objektet avser om- och tillbyggnad av Hemavan flygplats samt nybyggnation av sandhus.
Installation av scenkallnings- och medhörningssystem på Norrlandsoperan i Umeå
Objektet avser byte av scenkallnings- och medhörningssystem på Norrlands Operan.
Utvändiga måleriarbeten 2024, Umeå kommun
Avser följande objekt: Ersängskolan/kupan, Norrbyn samt Norrbyskär, Sävar skola, Södra Ålidhemskolan, Bägaren samt Stöcksjö skola.
Byte av kulvert samt undercentral vid bostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att byta kulvert samt undercentral på Kuratorn 1, Tvistevägen.
Luft/vattenspolning av vattenledningsnätet, Lycksele Vatten & Avfall AB
Avser luftvattenspolning vattenledningsnätet i Lycksele centralort för att säkerställa försörjning och en god vattenkvalitet i framtiden. Arbeten ska utföras i två etapper varav den södra delen under 2024 och i den norra delen under 2025.
Byte av ventilation i radhus i Marieberg, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya takfläktar och spisfläktar och utföra kanalrensning på 8 byggnader inom fastigheten Lekatten 25.
Byggledare och byggplatsuppföljare i Nationellt program buller, region Norra samt delar av Mellersta
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare ett (1) år tom. 2026-05-31. Stationeringsort för resurskonsulten är Umeå, Skellefteå eller Örnsköldsvik.
Byggledare vägmarkering inom Västerbottens län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Byte av styrsystem i undercentraler i flerbostadshus i Holmsund
Projektet avser att byta ut styrsystem i undercentraler samt montera temperaturgivare i lägenheter. Objektets läge: Kv Västerbacken 2, Kyrkogatan 8,10,12. Strandberget 1, Kyrkogatan 11,13 15. Urmakaren 1, Hemvägen 2 A-C. Briggen 6, Nygatan 9 A-B. Briggen 2, Nygatan 5 A-M,7 A-F. Kocken 1, Nygatan 11 A-F i Holmsund, Umeå.
Restaurering av väganknutna kulturmiljöobjekt inom Västerbottens län
Omfattar väganknutna kulturmiljöobjekt som kilometerstolpar och milstenar. Arbeten ska utföras inom Umeå, Nordmaling, Robertsfors och Skellefteå kommuner.
Byte av tak på skola i Holmsund
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive papparbeten på Sandviks skolan och förskola i Holmsund avseende byggnaderna 01, 03, 04 och 07, Umeå kommun.
Byte av tak på skola i Hörnefors, Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive papparbeten på Bråvalla skolan i Hörnefors, Umeå kommun.
Tillbyggnad av personaldel i Skellefteå
Avser tillbyggnad av personaldel vid industribyggnad.
Byte av undercentraler för fjärrvärme vid flerbostadshus i Umeå
Avser utbyte av undercentraler för fjärrvärme på Trandansen 3, Tranan 4,6, Odontologen 3, Laxen 37,38 och Idun 1, Umeå.
Byte av armaturer i fastighet i Umeå
Avser byte av armaturer.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).