Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Renovering/stambyte i flerbostadshus på Mariehem, Umeå, etapp 2
Rot renovering av ca 188 lägenheter Renoveringen kommer att börja på Mariehemsvägen 39 E-G. Nästkommande hus är Mariehemsvägen 37 G-H i november 2020. Därefter Marihemsvägen 35 B-C under början av 2021. Vilket hus som kommer näst på tur kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020
Ombyggnad av väg 363 mellan Forslunda-Håkmark
Mötesfri landsväg 2+1 väg mellan Forslunda-Håkmark. Parallell allmän väg sträckan Forslunda-Hissjö, gc-väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
Installation av reservkrafts- och reservvärmeanläggning vid Norrlands universitetssjukhus
Projektet innefattar installation av en kombinerad reservkrafts- och reservvärmeanläggning som ska betjäna sjukhuset. Utöver ovan beskrivna åtgärder ska en ny fjärrvärmecentral och transformatorstation installeras i byggnad 19C.
Vägmarkering i Västerbottens län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Hyresgästanpassning för ITS i Kunskapens hus, Umeå
I detta projekt ska ca 3900 m2 anpassas för kontor till en ny hyresgäst, ITS (Universitetets IT-avdelning). I projektet ingår förutom kontorsytor och därtill hörande funktioner även vissa husövergripande åtgärder som till exempel iordningställande av nytt soprum, utbyte av ventilationsaggregat och utbyte av undercentral.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning från kontor till bostäder och rivning av del av byggnad.
Utbyggnad av verksamhetsytor i Umeå Hamn, etapp 3
Objektet avser iordningställande av verksamhets- och lagerytor i anslutning till kaj vid Gustavs udde, i projektet ingår att utföra komplettering av befintlig belysning samt utförande av ny belysning. Ny el-servis anläggs för belysning och elförsörjning till magasin, ny sedimentdamm för hantering av förorenat ytvatten anläggs. Komplettering av stängsel och grindar vid nya in- och utfarter.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Ändrad användning från förråd till kontor, garage mm.
Driftsentreprenör till fastighet Norr
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnad, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) år.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Byte av bakre vägg eldstad i samband med underhållsstopp på Dåva kraftvärmeverk
Upphandlingen avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av ny bakre vägg eldstad samt demontage av befintlig vägg.
Byte av UPS längs Botniabanan
Åtgärder i UPS-anläggningar i 49 objekt på Botniabanan och på dess anslutning till Umeå, bandel 175, 171 och 147. Utbyte av UPS och batterier men också viss slopning och omkoppling.
Markentreprenad inför Magasinet Plattan i Holmsund, Umeå hamn
Objektet avser VA-, mark- och kanalisationsarbeten för grundläggning av ett framtida magasinstält. Tältets mått är ca 132x40 m och uppförs i en annan entreprenad (projekt 1636074) med planerad start hösten 2021 efter denna entreprenads färdigställande.
Ombyggnad av gator i Ersmark, Umeå
Avser ombyggnad av gata måndags- och tisdagsvägen i Ersmark, Umeå. Utförandeentreprenaden avser ombyggnad av två gator, ca 1005 m och GC-väg ca 210 m inkl. belysning samt byte av samtliga DRB, avstängnings- och servisventiler samt el och opto.
Tankbeläggning i Västerbottens län
Väg E12 Betsele-Umgransele, E12 Tvärålund-Tegsnäset, väg 363 Hällnäs-Stycksele, väg 363 Fredrikshall-Överrödå. TANK och extruderade markeringsmassor.
Ombyggnad för AWL (A Working Lab) i Universumbyggnaden i Umeå
AWL ligger i Universumbyggnaden och byggs i etapper och i denna, den andra etappen, ska flex- och fixarbetsplatser, pentry, huvudentré och mötesrum byggas i lokaler där det tidigare har bedrivits restaurangverksamhet. Ytan består av ca 550 kvm på plan 2.
Ombyggnad av gata och VA i Umeå
Objektet avser ombyggnad av tre gator, totalt ca 430 m inkl belysning, VA och fjärrvärme. I samband med ombyggnaden ska även el och fiberägare komplettera och bygga om delar av sina ledningsnät.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Byte av ventilationsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden avser rivning av befintliga fläktrum fläktar, kanaler, el mm. Installation av nya ventilationsaggregat som installeras i nya fläktrum och anslutas till befintliga kanalsystem.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser ombyggnad av skolmatsal. Planerat projekt från investeringsbudget.
Avvattning 2021 i Västerbottens län
förstärkningsåtgärder vid väg 1067 Lövliden-Malgovik, 365 Älgsjö-Åttonträsk och 365 Åttonträsk-Lycksele.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ombyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Holmsund, Umeå
Objektet avser ombyggnad av två gator inkl VA, totalt ca 330 m inkl. belysning, el och opto.
Anläggande av snödeponi i Bergsboda, Umeå
Arbetena består huvudsakligen av vägar, yta för snödeponi, damm för smältvatten från deponin och diverse el- och belysningsledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Ombyggnad av park i Umeå
Aavser ombyggnad av park.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad Dragongatan.
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg i Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg.
Ombyggnad av gata i Holmsund
Planerat projekt från investeringsprogram.
Ombyggnad av gata i Umeå
Planerat projekt från investeringsprogram.
Relining av avloppsledningar i flerbostadshus i Umeå
Stamrenovering genom relining av samtliga spillvattenledningar i bottenplattor inkl golvbrunnar, på Kv Starten 1 o Målet 1. Reliningen skall utföras mellan husen inom fastigheten och avslutas 1 meter utanför fasadliv mot inkoppling till kommunens ledningsnät samt vid första rörskarv/böj ovan bottenplattan.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata.
Byte av kulvertledningar till flerbostadshus i Umeå
Avser förnyelse av markvärmeledningar, varmvatten och vvc. Det innebär i entreprenaden mark- rör-, el- och skarvarbeten. Arbetena omfattar även invändiga inkopplingar mot befintliga ledningar. Objektet är beläget på Kv Smöret 2, Södra Slevgränd 70-222 i Umeå.
Utveckling av utomhusbad i Umeå
Entreprenaden omfattar utveckling av utomhusbad med nya attraktioner såsom spraypark, barnvik och småbarnspool. Etapp 1: Omfattas av mark, bygg och installationsarbeten som ska vara färdigställda och tillgängliga för förbesiktning senast v46 2021. Etapp 2: Omfattas av driftsättning, provning och injustering av funktioner i utbyggd reningsanläggning som utförs v21-22 2022. Etapperna 1 & 2 ska slutbesiktas v23 2022.
Omläggning av asfaltsytor, byte av tätskikt mm i Umeå
Objektet avser Tunnelbacken 1, Umeå, Asfaltomläggning, Tunnelbacken 5, Umeå, Byte av tätskikt garage samt Lustgård 1, Umeå, Asfaltomläggning.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Nord
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Om- och tillbyggnad av häktet i Umeå
Kriminalvårdens befintliga lokaler på Ridvägen 5 ska dels byggas om och dels ska en mindre utbyggnad göras.
Reläskyddsutbyte på transformatorstationer i region Mitt och Norr
5 transformatorstationer i mellersta Sverige och 3 transformatorstationer i Norra Sverige. Reläskyddsutbyte och installation av stationsdator.
Ny lagringsyta i Umeå Hamn
Umeå Hamn har för avsikt att utföra en 17 000 m2 stor grusad lagringsyta vid Terminal Hillskär inom Umeå Hamn. Ytan är utformad som en triangel.
Ombyggnad av restaurang/eventlokal i Umeå
Ändrad användning från butik till restaurang/eventlokal.
Ombyggnad av vårdcentral i Umeå
Ändrad användning från kontor till hälsocentral.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Umeå
Avser asfaltering av parkering.
Ombyggnad av lekpark i Sävar, Umeå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av Sportlovsparken i Sävar.
Byte av styrsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av styrsystem i flerbostadshus.
Utbyte av styr- och reglerutrustning vid centralskolan i Hörnefors
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation i Hörnefors Centralskola, Hörneå 8:3. Total bruttoarea ca 11 490 m².
Ombyggnad för reducering av rökgaser vid Panna 7 (P7) i Ålidhem, Umeå
Upphandlingen omfattar åtgärder av roster, leverans av rosterblock samt intrimning av panna 7.
Byte av fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av nya fjärrvärmecentraler på KV Hackan 12, Karet 5, Karet 6, Ripan 5, Uller 2, Lappkastet 6 (2 st) i Umeå.
Markarbete samt asfaltering vid Dåva kraftvärmeverk
Objektet avser markarbeten och asfaltering på 5 ytor vid Dåva kraftvärmeverk.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Utbyte av fyra befintliga ventilationsaggregat till nya FTX-aggregat. Höjning av tak i fläktrum 014 på grund av låg takhöjd. Byte av spiskåpor. OVK-besiktning
Tillbyggnad av verkstad i Umeå
Tillbyggnad av verkstadslokal och rivning av förråd.
Ombyggnad av kontorslokal i Umeå
Ändring av planlösning och ventilationssystem
Mätning av yt- och grundvatten inom program Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Rivning av grupphus i Umeå
Rivning av 3-4 enbostadshus och komplementbyggnader Handlaren 23,21,18.
Tillbyggnad av idrottsplats i Umeå
Tillbyggnad av idrottsanläggning och parkeringsplatser.
Ombyggnad av varuhus i Umeå
Fasadändring av varuhus, ändring av planlösning och marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Installation av ventilationssystem.
Ombyggnad av brunn i Umeå
Installation av dagvattenledningar, brunnar och oljeavskiljare.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändring av planlösning och brandskydd samt underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad och rivning av befintligt skärmtak och personalutrymme samt nybyggnad av parkering.
Rörarbeten vid Ålidhems värmeverk i Umeå
Uppdraget består i att demontera/riva delar av rörsystemen i Hetvattenhallens fjärrvärmeledningar och delvis ersätta dessa med nya rörledningar och rörkomponenter.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från del av större möbelbutik till kontor.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal med altan med skärmtak.
Tillbyggnad av butik i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av butikslokal samt ändring av befintligt ventilationssystem.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ändring av bärande konstruktioner.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från förråd till lägenhet.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från förråd till vilrum och tvättrum, Nybyggnad av komplementbyggnad Linnéan 9.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenhet samt tillbyggnad av källarentré.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från vårdlokal till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändring av befintlig hiss.
Ombyggnad av radhus i Umeå
Ändring av planlösning och bärande konstruktion.
Ombyggnad av museum i Umeå
Installation av fettavskiljare.
Ombyggnad av bensinstation i Umeå
Installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Inre ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Umeå
Installation av ventilationssystem.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Fasadändring av panncentral avseende skärmtak.
Tillbyggnad av fläktrum i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad avseende fläktrum och takhuv samt rivning av befintligt fläktrum.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av fläktrum i Umeå
Tillbyggnad av fläktrum på tak och byte av aggregat.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Tidsbegränsad ansökan av modul 2021-09-20 - 2022-10-30.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skollokaler tom 2022-09-26.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från grossisthandel till handel tom 2021-12-31.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till boende tom 2026-06-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.