Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser in och utvändiga energibesparande åtgärder på flerbostadshus. Innefattande flytt av fönster, balkongrenoveringar (inglasning & ommålning), byte av fasad och yttertak, och förbättringar av inomhusmiljö avseende värme, ventilation och ljudisolering. Nytt fläktrum på vinden. Samt byte av lås, utebelysning och kommunikation.
Renovering/stambyte i flerbostadshus på Mariehem, Umeå, etapp 3
Rot renovering av ca 188 lägenheter Renoveringen kommer att börja på Mariehemsvägen 39 E-G. Nästkommande hus är Mariehemsvägen 37 G-H i november 2020. Därefter Marihemsvägen 35 B-C under början av 2021. Vilket hus som kommer näst på tur kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Östra stallet (byggnad 11) byggs om till kontor, verkstad och omklädningsrum. Västra stallet (byggnad 12) byggs om till garage för fossilfria bilar. Byggnaderna är q-märkta. Östra stallet total bruttoarea ca 1378 m². Västra stallet total bruttoarea ca 1350 m². Behandlad tomtarea ca 4900 m².
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller. Rivning av två skolbyggnader. Total bruttoarea ca 650m² • Nybyggnad av skolbyggnad i två plan. Total bruttoarea ca 2100m² • Ombyggnad av skola. Ombyggnaden omfattar storkök, matsal, lastkaj, kapprum/korridorer samt tillhörande installationsutrymmen i källarplan Total bruttoarea ca 417 m² • Behandlad tomtarea ca 2850m². Entreprenaden är uppdelad i etapper
Ombyggnad till restaurangutbildning vid skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av befintligt byggnad 12, Maja Beskowskolan för ny restaurangutbildning.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Byggs om till studentlägenheter med eget kök. Badrummen får kakel, klinker, golvvärme och handdukstorkar. Bostäderna får ny gemensam tvättstuga och bastu, stambyte genomförs och nytt fläktsystem installeras. Ombyggnaden omfattar även byte av byggnadens fasader.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus, Umeå
Avser renovering av badrum och tvättstugor på Södra Slevgränd 1–47, 4–222 och Norra Slevgränd 224–370 i Umeå.
Hyregästanpassning av kontor i Umeå
Avser hyregästanpassningar och ombyggnation av kontor och flytt av huvudentré. Sparbankshuset räknas som byggnadsminne och måste få godkännande av Länsstyrelsen för förändringar.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Byggs om till studentlägenheter med eget kök. Badrummen får kakel, klinker, golvvärme och handdukstorkar. Bostäderna får ny gemensam tvättstuga och bastu, stambyte genomförs och nytt fläktsystem installeras. Ombyggnaden omfattar även byte av byggnadens fasader.
Tillbyggnad av byggnad B9 för Vakin, Umeå
Avser tillbyggnad av byggnad B9 med garage, tankförråd, kontor och omklädningsrum. Tillbyggnad ca 765 kvm BTA. Byggstart=markstart
Ombyggnad av del av väg i Umeå
Utförandeentreprenad avseende ombyggnation av del av väg. I detta projekt ingår att i samband med Gatuombyggnad förlägga kanalisation och jordlina för 170 kV kabeln. I övrigt avser objektet ombyggnad av ca 550 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, fjärrvärme, tele/opto, el.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnation av gata.
Rivning av hotell i Umeå
Rivning av kontor, restaurang, hotell och biograf.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad och rivning av komplementbyggnader samt tillbyggnad av kontor och fasadändring.
Tillbyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Avser stambyte och renovering samt ombygg av flerbostadshus. Innefattar nya ytskikt, renovering av badrum och kök. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648828
Ombyggnad av fördelningsstation i Umeå
Umeå Energi Elnät AB avser genomföra en ombyggnad av befintlig fördelningsstation Sörmjöle 40/10 kV.
Ombyggnad av studentlägenheter och nytt fläktrum i Umeå
Avser byte av luftbehandling från F-system till FTX, nytt fläktrum på plan 9. Samt byte av yttertak. Fastighetsbeteckning 32016, hus nr 302.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Avser tillbyggnad av nytt aggregatrum med FTX-aggregat. Objektet avser totalt 4 huskroppar och 6 st aggregat med följande adresser: Stipendiegränd 4 A-C (2 fläktrum), Stipendiegränd 2 A-C, Stipendiegränd 2 D-H (2 fläktrum) samt Stipendiegränd 2 J-K.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av Kvarnvägen, Strandpromenaden väst på stan- Lundåkern. Totalt ca 340 m GC-väg och ca 1070 m väg, inkl belysning, VA, och dagvatten. I samband med om- och nybyggnaden ska även Umeå Energi Elnät, Umeå Energi Bredband och Skanova komplettera och bygga om delar av sina ledningsnät.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Avser byte av aggregat med värmeväxlare heat pipe till nya aggregat med avsevärt bättre värmeåtervinning. Ett hus, Rullstensgatan 13 är redan åtgärdat då befintligt aggregat havererat. Hus 008 och 009 är det två luftbehandlingsaggregat. Adress Rullstensgatan 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25A, 25B, 27A, 27B.
Rörtryckning av dagvattenledning i Umeå
Entreprenaden syftar till att komplettera befintlig huvudledning för dagvatten med ytterligare en dagvattenledning. Entreprenadarbetena omfattar i stort: 3 sänkbrunnar samt rörtryckning DN1200 ca 220 m.
Beläggningsarbeten i Västerbottens län 2022
Omfattar väg E 12/363/364/503/507.
Renovering av el (Elrot) i flerbostadshus i Umeå
Objektet omfattar total renovering av el, så kallad Elrot.
Våningsrenovering i By 4 och 10 på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Projektet omfattar total ombyggnad av ett antal våningar i by 4 (vån 0,1,2) och i by 10 C,D,E (vån 2,4) samt delvis ombyggnad i by 10 C,D,E på vån 1 och 3. Total ombyggnadsyta ca 9900 m2.
Renovering av balkonger & fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av 50 balkonger samt fönsterbyte på flerbostadshus.
Till och ombyggnad av kontor i Umeå
Ändring av ventilation, installation för vatten/avlopp samt installation av hiss i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus och ändrad användning från butikslokaler till bostadslägenheter.
Utvändigt underhåll på kyrka i Umeå
Utbyte av frostskadad fog & tegel.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå kommun
Avser renovering av 17 st badrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av Bölevägen, från Enbärsvägen till riksväg 503. Omfattandet ca 2 km. Projektet innefattar ombyggnations av VA-ledningar, elnät, fiber samt nybyggnation av gc-bana med ny belysning, busshållplatser, plantering mm. Delar av projektet sker inom ramen för GoGreenRoutes – ett EU-finansierat projekt.
Installation av kylanläggningar inom KBC Kemi- och Fysiologihuset i Umeå
Entreprenaden omfattar projektering och installation till fullt färdiga och driftsatta kylanläggningar för kyl- och frysrum inom KBC, fysiologi- samt kemihuset. Objektet är beläget inom Stadsliden 6:6, byggnad J0008-007 KBC – Kemi- och Fysiologihuset.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Ombyggnation och flytt av 6 st kök totalt ca 650 kvm. Byggstart är beroende av samordning och plats för evakuering av boende. Snabba förändringar kan ske.
Tak- och fasadrenoveringar på byggnader i Umeå
Tak- och fasadrenovering av två verkstad/garagefastigheter med 1466 respektive 2050 m2 BTA och innefattar rivning av befintligt tak, uppstolpning av nytt tak och ny isolering. Fasader tilläggsisoleras och får en ny fasad av liggande plåt samt en högre ny betongsockel. Fönster och dörrar byts ut i samband med fasadrenoveringen. Taket kompletteras med nya taksäkerhetsåtgärder och ny takavvattning som ansluts till ny dagvattenledning i mark. Fasad kompletteras med ny fasadbelysning.
Erosionsskydd vid Södra Ön i Umeå
Objektet avser anläggande av ca 11 700 m2 erosionsskydd utmed östra och västra strandkanten av södra Ön i Umeälven, Umeå kommun.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från kallvind till tre studentlägenheter.
Byte av tak på flerbostadshus i Umeå
Objektet avser omläggning av takpapp, byte av plåtgarneringar, relining av dagvatten och komplettering av taksäkerhet mm. På fastigheten Socionomen 3, Ålidhem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Avser omläggning av befintligt plåttak, byte av plåtgarneringar, komplettering av taksäkerhet mm. På fastigheten Prästosten 45 på Ersboda. Alternativt kan Trattgränd 1F komma att bekläs med ny falsad plåt lika befintlig i stället för papp, beroende på Bygglovsbeslut.
Renovering av tak på Lars Färgares gård i Umeå
Byte av yttertak samt åtgärda vind för Hus C – Lars Färgares Gård.
Konvertering till fjärrvärme i flerbostadshus i Röbäck, Umeå
Avser konvertering till fjärrvärme på fastigheten Röbäck 30:118 (hus 001, 002, 003, 004, 005, 006 och 007). Hus 001, 002, 003, 005, 006 och 007 är idag uppvärmda via luftvärmeaggregat med elbatteri. I hus 004 finns ett befintligt radiatorsystem som värms via elpanna. Hus 004 ingår ej i denna entreprenad.
Utbyte av styr- och reglerutrustning vid ridsportanläggning i Umeå
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventliation på hästsportanläggning Hippologum, byggnad 1. Total bruttoarea ca 11 083 m².
Utbyte av kylmaskin och ventilationsaggregat vid kraftvärmeverk i Umeå
I entreprenaden ingår installation av en ny kylmaskin i utrymme som gränsar till nuvarande kylmaskinrum. I det nya kylmaskinrummet installeras pumpar, utrustning för expansion, etc.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Umeå
Installation av hiss Audumbla 3,Embla 4.
Installation av datauttag för välfärdsteknik vid vård- och omsorgsboenden i Umeå
Avser komplettering av befintligt datanät. I vård-och omsorgsboende, Aktrisen, Ersboda och Nordstjärnan ska det installeras datauttag för ny välfärdsteknik.
Byte av frånluftsfläktar i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att byta takmonterade frånluftsfläktar på fastigheter i Kv Grävlingen, Ormslån och Rådjuret, Umeå kommun. I vissa fastigheter inom Rådjuret 2 och 17 ska spisfläktar dessutom installeras.
Ombyggnad av kulturhus i Umeå
Avser hyresgästanpassning och en omfattande invändig renovering. Byggnadens utsida räkans som kulturhistorisk värdefull byggnad.
Ombyggnad av folkets hus i Umeå
Installation av nytt ventilationssystem samt ändrad planlösning och brandskydd i verksamhetslokal.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Sävar, Umeå
Entreprenaden omfattar installation av 4 stycken värmepumpar som ska försörja hus nr 001,002,003 och 004 Kv Sävar 19:12. Idag sitter det befintliga Bergvärmepumpar i hus nr 001,002,003 och 004, dessa ska rivas ut. Nya tillkommande borrhål ska också borras.
Tillbyggnad av verkstad i Umeå
Tillbyggnad av verkstadslokal och rivning av förråd.
Energiåtgärder vid avloppsreningsverk i Umeå
Objektet avser utbyte av ventilationsaggregat och tillhörande rörinstallationer vid Öns reningsverk, Umeå kommun. Omfattar arbeten för delentreprenad DE1 Ventilation och VS installation vid Öns reningsverk. Delentreprenad DE2 avser entreprenad för elinstallation. Delentreprenad DE3 avser entreprenad för styr och övervakning.
Armatursbyte på flerbostadshus i Sandahöjd, Umeå
Avser utbyte av armaturer på kv Drottninggåvan 1.
Renovering av tak på gymnastikbyggnad på skola i Umeå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Bräntbergsskolans gymnastikbyggnad i Umeå.
Renovering av tak på sporthall i Sävar, Umeå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Sävarå hallen, gymnastikbyggnad, Sävar, Umeå.
Delprojektledare produktion järnväg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning från kontor till gym.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av hemtjänst i Umeå
Ändring av planlösning. Invändiga anpassningar för hemtjänstens lokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Fasadändring av industrilokal.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Fasadändring samt ändrad planlösning av handelslokal.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Utvändigt underhåll av lager i Umeå
Fasadändring av lagerlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Inre ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Umeå
Fasadändring av handelslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring samt ändrad planlösning av källare.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av stugby i Umeå
Rivning av tre fritidshus.
Ombyggnad av lager i Umeå
Ändrad användning från vårdlokal till lagerlokal.
Skyddsrumskontroll för Umeå kommun
Umeå kommun har 105 st skyddsrum i olika storlek, skick och utformning. För att säkerställa att vi uppfyller kravet på att kunna iordningställa skyddsrummen inom 48 timmar, behöver vi först besikta skyddsrummen, detta ska utföras av behörig besiktningsman.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus och installation av ventilationssystem.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).