Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av vattenverk i Umeå
Avser utbyggnad av Forslunda Vattenverk för dricksvattenproduktion. Innefatattar utbyggnad av filterbyggnad, ny maskinprocess, nytt Spolvattendamm (ca 2000 m2), tillbyggnad av vattenledning totalt ca 2 km, ny siloanläggning för processkemikalier, sammankoppling av system och omfattande markarbeten. Den nya processdelen ska även innehålla UV-ljusanläggning för desinfektion, pilotanläggning, elrum och utrymme för VVS-installationer. Till distributionskedjan ska anläggning för piggrensning av ledningar byggas inom projektet.
ROT-renovering av läghenheter och ombyggnation av studentboende i Umeå
Avser ROT-renovering för Pedagoggränd 5,7 & 9 och ombygg av studentboende i korridor till mindre ettor med egen Wc/D och eget kök. I princip ska allt utom stommen i fastigheterna rivas och ersättas med nytt material.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Entreprenaden avser ombyggnad av: - Östra stallet, byggnad 11, till kontor, verkstad, omklädningsrum mm enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1370 m². - Västra stallet, byggnad 12, till parkeringsgarage för kommunens tjänstebilar enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1350 m². Byggnaden är q-märkt och tillhör en del av den skyddsvärda miljön kring f.d. Dragonregementet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser in och utvändiga energibesparande åtgärder på flerbostadshus. Innefattande flytt av fönster, balkongrenoveringar (inglasning & ommålning), byte av fasad och yttertak, och förbättringar av inomhusmiljö avseende värme, ventilation och ljudisolering. Nytt fläktrum på vinden. Samt byte av lås, utebelysning och kommunikation.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Projektet omfattar en tillbyggnad med ca 2300 kvm BTA. Tillbyggnaden har två våningar plus fläktrumsvåning och innehåller 10 klassrum med tillhörande grupprum, kontor och uppehållsytor. I entreprenaden ingår viss rivning för att ansluta tillbyggnaden till befintlig skola.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Umeå
Rikshem Umeåhus AB ska genomföra en renovering/ombyggnad på Hygget 1 i Umeå. Renoveringen i stort innefattar nytt FTX-system, nya fönster, nya fasader, tappvattenarbeten, el-, styr- och byggarbeten. Renoveringen utförs i olika etapper på 8st bostadshus, betecknade Hus 1 till Hus 8.
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Objektet avser tillbyggnad av ca 650 kvm klassrum, grupprum och andra tillhörande lokaler samt fläktrum. Ombyggnad av ca 450 kvm storkök och matsal samt nybyggnad av ca 250 kvm matsal. Byte av ventilation i några befintliga klass- och grupprum. Entreprenaden omfattar även byte av passersystem och brandlarm.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
Ombyggnad till restaurangutbildning vid skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av befintligt byggnad 12, Maja Beskowskolan för ny restaurangutbildning.
Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tillståndsstyrda och tidsbaserade brounderhåll. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 1193 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 8 st.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden ska på fastigheten Igelkotten 3, renovera lägenhetshuset samt tillskapa en ny gemensamhetslokal. Rivning av den gamla länken som förbinder lägenhetshuset med det låga huset och bygger en ny gemensamhetslokal. Ca 6st kök kommer att bytas ut i sin helhet. Inom lägenheterna ses el över inom badrum och kök. Avloppsstammar byts ut alternativt relinas. Alla Tamburdörrar till lägenheter samt alla fönster och fönsterdörrar byts ut. Våtrummen i lägenheterna, tvättstugan samt bastu rivs ut i sin helhet. Ny takpapp monteras på yttertak samt ny taksäkerhet. Balkonger ska glasas in. Huset är byggt i slutet av 70-talet.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus, Umeå
Renovering av badrum, tvättstugor, WC- och duschrum. I köken utförs vattensäkring av kök.
Förnyelse av kontrollutrustning i 4 fördelningsstationer, Umeå Energi Elnät AB
Avser förnyelse av kontrollutrustning i fördelningsstationerna Bösta, Hörnefors, Klockarbäcken och Västerslätt. Varje station är huvuddel i Entreprenaden.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Avser tillbyggnad av industribyggnad med 9 nya fack som kommer vara ca 72kvm.
Rivning av kontor mm i Umeå
Rivning av kontor, hotell och biograf.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad och rivning av komplementbyggnader samt tillbyggnad av kontor och fasadändring.
Ombyggnad/renovering av skola i Umeå
Avser ändring av planlösning och renovering av skola.
Renovering av badrum och tvättstugor i flerbostadshus i Umeå
Avser stambyte och renovering av badrum. Projektet handlas upp tillsammans med: 1648816
Tillbyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Tillbyggnad av gruppbostad.
Förstärkningsåtgärder längs väg 555 vid Brännland
Vägen ska förskjutas i sidled ca 1 meter förbi sektion 0/300 och anpassas mot befintlig väg ovanför och nedanför. Tryckbank och dräneringsledning ska anläggas. Byte av belysning.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gata i Umeå
Avser ombyggnad av gata mellan Skolgatan - Kungsgatan.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av ca 600 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, tele/opto och el. Ombyggnad av mindre parkområden ingår.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av ca 1 000 m gata med, gång- och cykelbana, grönyta, belysning inklusive infrastruktur för VA, fjärrvärme, tele/opto, el. Ombyggnad av parkområden ingår.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Avser tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Avser ombyggnad/renovering av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Avser tillbyggnad av förskola. Total bruttoarea ca 171,5 m² och behandlad tomtarea ca 500 m². I samband med detta skall även hela befintliga förskolans styrsystem bytas ut. Återställning av mark samt förskolestängsel anpassas efter färdig tillbyggnad.
Våningsrenovering i By 4 och 10 på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Projektet omfattar total ombyggnad av ett antal våningar i by 4 (vån 0,1,2) och i by 10 C,D,E (vån 2,4) samt delvis ombyggnad i by 10 C,D,E på vån 1 och 3. Total ombyggnadsyta ca 9900 m2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus, rivning av komplementbyggnader och ändring av planlösning.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad Dragongatan.
Ombyggnad av park i Holmsund
Planerat projekt från investeringsbudget 2021-2024.
Tillbyggnad av balkonger & fönsterbyte på flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av 50 balkonger samt fönsterbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av park i Umeå
Avser ombyggnad av park.
Installation av kylanläggningar inom KBC Kemi- och Fysiologihuset i Umeå
Entreprenaden omfattar projektering och installation till fullt färdiga och driftsatta kylanläggningar för kyl- och frysrum inom KBC, fysiologi- samt kemihuset. Objektet är beläget inom Stadsliden 6:6, byggnad J0008-007 KBC – Kemi- och Fysiologihuset.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor och handelslokal, marklov för schaktning och trädfällning samt nybyggnad av parkering, Hammaren 7, Hammaren 1, Hammaren 2.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor.
Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning från kallvind till tre studentlägenheter.
Upprustning av bränsleinmatning och askutmatning vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Umeå Energi har behov av att se över de tekniska lösningarna för bränsleinmatningen respektive askutmatningen för panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk. En förstudie har påbörjats för att identifiera problem undersöka potentiella lösningar.
Fönsterbyte på Vasaskolan i Umeå
Objektet avser fönster- och fönsterdörrsutbyte på Vasaskolan. Entreprenaden är indelad i etapp 1 och 2.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontor.
Utvändig målning, Umeå kommun
Avser utvändig målning på fastigheter för Umeå kommun.
Ombyggnad av brännarstyrning vid värmeverk Ålidhem, Umeå Energi AB
Omfattar utbyte av uttjänt brännarstyrning inklusive petropiloter och dess komponenter.
Utvändiga måleriarbeten 2023, Umeå kommun
Avser följande objekt: Brandstation Holmsund (samlingslokal), Gruppboende Anumark, Haga Skola, Kompassen fsk samt Löftet fsk.
Utvändiga måleriarbeten 2023, Umeå kommun
Avser följande objekt: Backen Skola, Berghemsskolan, Kommunkontoret Sävar samt Storsjöskolan Trion.
Bergåtgärder i Hamrinstunneln i Umeå, etapp 2
Entreprenaden omfattar bergrensning (skyddsskrotning) och undersökning av befintliga förstärkningar i bergtunnelanläggning under Universitetssjukhuset, Umeå.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av ventilation.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för byte av fasad.
Utvändiga måleriarbeten 2023, Umeå kommun
Avser följande objekt: Gruppboende Kvarndammen, Gurkan dagverksamhet, Linjalen, Tegstunet samt Åvillan.
Balkonginglasning på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för inglasning av balkonger.
Renovering av tak på flerbostadshus i Umeå
Avser takrenovering av plåttak. För objektet ska plåtarbeten, el-arbeten samt viss målning utföras.
Dräneringsarbete vid flerbostadshus i Umeå
Planer finns för dränering.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Ändring av ventilation, Nygatan 8 samt Svedbergsgatan 12-18.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Umeå
Ändring av takbeklädnad livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av fyra flerbostadshus.
Rostermaterial till panna 6 och 7, Umeå Energi AB
Engångköp av roster till pannor.
Byte av personhiss i flerbostadshus i Umeå
Avser utbyte av en personhiss i fastigheten Jägaren 5, Kungsgatan 43 C i Umeå.
Renovering av lokaler för Umeå Energi
Renoveringsarbetena innebär främst målning/tapetsering av väggar, golvläggning, bygg/flytt/rivning av väggar samt installation av belysning. Utförande ska ske finns på följande adresser: Vikingen och Smörasken, Storgatan 34, Fogen, Löpevägen 3, Dåva, Energivägen 1, Ryttaren, Brogatan 15 samt Ålidhem, Doktorsvägen 6 i Umeå.
Byte av styrsystem till elpannor vid kraftvärmeverk i Umeå
Avser byte av styrsystem på två elpannor (Ersboda och Ålidhem).
Nytt högtalarsystem med installation i Aula Nordica, Umeå Universitet
Avser uppgradering av befintligt högtalarsystem samt installation i Aula Nordica.
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Installation av solceller på flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av solceller.
Ombyggnad av butik i Umeå
Nybyggnad av källsorteringsstation och ändrad användning från miljöhus till detaljhandel.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Ombyggnad av butik i Umeå
Fasadändring, uppsättning av skylt och inre ändring av planlösning samt installation av ventilation och vatten/avlopp.
Utvändigt underhåll av kontor i Umeå
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av bilhall i Umeå
Tillbyggnad av bilhall.
Ändring av ventilation i skola i Umeå
Ändring av planlösning och ventilation.
Byte av tak på flerbostadshus i Umeå
Byte av tak på flerbostadshus.
Ändring av ventilation i flerbostadshus i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Delprojektledare produktion järnväg, stationeringsort Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Byte av styr- och övervakningssystem vid skola i Umeå
Avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation på Östermalmskolan i Umeå, byggnad 1, 2 & 3. Total bruttoarea ca 5 216 m².
Miljökonsult till Umeå hamn och farled
Avser avtal för översyn av provtagningsplan och ev. komplettering, provtagning och analys av sediment i farled som leder in till Umeå hamn.
Konsultuppdrag gällande framtagande av klimatstrategi för VAKIN, Umeå
Uppdraget omfattar att leda framtagandet av en klimatstrategi för Vakins klimatarbete med det övergripande målet om klimatneutralitet 2040. Av klimatstrategin ska följande framgå: Vakins klimatmål, klimatåtgärder (handlingsplan) samt plan för implementering och uppföljning.
Tjärning av klockstapel i Umeå
Tjärning och omläggning av spån på klockstapel, Umeå landsförsamlings kyrka.
Tjärning av klockstapel i Umeå
Tjärning och omläggning av spån på klockstapel, Ålidhems kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).