Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av vattenverk i Umeå
Avser utbyggnad av Forslunda Vattenverk för dricksvattenproduktion. Innefatattar utbyggnad av filterbyggnad, ny maskinprocess, nytt Spolvattendamm (ca 2000 m2), tillbyggnad av vattenledning totalt ca 2 km, ny siloanläggning för processkemikalier, sammankoppling av system och omfattande markarbeten. Den nya processdelen ska även innehålla UV-ljusanläggning för desinfektion, pilotanläggning, elrum och utrymme för VVS-installationer. Till distributionskedjan ska anläggning för piggrensning av ledningar byggas inom projektet.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Entreprenaden avser ombyggnad av: - Östra stallet, byggnad 11, till kontor, verkstad, omklädningsrum mm enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1370 m². - Västra stallet, byggnad 12, till parkeringsgarage för kommunens tjänstebilar enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1350 m². Byggnaden är q-märkt och tillhör en del av den skyddsvärda miljön kring f.d. Dragonregementet.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Projektet omfattar en tillbyggnad med ca 2300 kvm BTA. Tillbyggnaden har två våningar plus fläktrumsvåning och innehåller 10 klassrum med tillhörande grupprum, kontor och uppehållsytor. I entreprenaden ingår viss rivning för att ansluta tillbyggnaden till befintlig skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola för vuxenutbildning med bruttoarea ca 3100 kvm, samt anpassning och renovering av befintlig skolbyggnad, ca 2000 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Objektet avser tillbyggnad av ca 650 kvm klassrum, grupprum och andra tillhörande lokaler samt fläktrum. Ombyggnad av ca 450 kvm storkök och matsal samt nybyggnad av ca 250 kvm matsal. Byte av ventilation i några befintliga klass- och grupprum. Entreprenaden omfattar även byte av passersystem och brandlarm.
Ombyggnad av gata och gc-väg i Umeå
Objektet är beläget i innerstadsmiljö och avser ombyggnad av gata och gc-väg, ca 450 m inkl belysning samt ombyggnad av infrastruktur för VA, fjärrvärme och fjärrkyla samt om- och utbyggnader av kanalisationer för el, tele och opto.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller. Rivning av två skolbyggnader. Total bruttoarea ca 650m² • Nybyggnad av skolbyggnad i två plan. Total bruttoarea ca 2100m² • Ombyggnad av skola. Ombyggnaden omfattar storkök, matsal, lastkaj, kapprum/korridorer samt tillhörande installationsutrymmen i källarplan Total bruttoarea ca 417 m² • Behandlad tomtarea ca 2850m². Entreprenaden är uppdelad i etapper
Ombyggnad av livsmedelsbutik och apotek i Umeå
Ombyggnad till livsmedelsbutik och apotek.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ombyggnad av kontor.
Om- och utbyggnad av återvinningscentral i Sävar, Umeå
Objektet avser om- och utbyggnad av Sävar ÅVC. Arbetena innefattar bl.a. rivning/demontering av byggnader, markarbeten för nya planer, utökning och höjning av ramp, VA-ledningar inkl. oljeavskiljare och fördröjningsmagasin, el och belysning, installation av övervakningskameror, hus och installation, stängsel och grindar.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av drygt 100 badrum. Relining av avloppsstammar, i vissa fall byte av stammar.
Beläggning av väg 522 och E12 i Västerbottens län
Väg 522 Bubäcken-Stöcksjö samt E12 Ersbodarondellen-Kronoparksrondellen.
Badrumsrenovering, stambyte och relining i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av 22 badrum. Stambyte och relining samt åtgärder av ventilation.
Ombyggnad av kök i skola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av befintligt skolkök på Vasslan 1, Ersdungens skola. Ombyggnationen omfattar ny planlösning, nya ytskikt, ny köksinredning samt ombyggnation av närliggande fläktrum där befintligt ventilationsaggregat rivs och nytt installeras. Kanalsystemet på kallvinden byts också. Anpassning av befintligt elsystem och röranläggning ingår också. Ny fettavskiljare skall installeras i mark och utgående ledning från fettasvkiljare skall förläggas i mark och anslutas till befintliga rörledningar.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av yttertak på bibliotek i Umeå
Byte av yttertak på bibliotek samt installation av solceller.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Byte av tak, fasadrenovering, byte av fönster och balkongdörrar samt renovering av ventilation.
Renovering av badrum i flerbostadshus, Umeå
Renovering 70 av badrum/våtrum.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Matrisen 7 - Hus02 och Hus03.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Umeå
Ändring av takbeklädnad livsmedelsbutik.
Stabilitetsåtgärder vid Öns reningsverk i Umeå
Avser stabiliseringsåtgärder för att göra slänten mot älven flackare och stabilare genom förstärkning av ytorna, ovanför, mot och under vattnet i älven.
Bärighetsförbättrande åtgärder i Östra Ersliden, Ersmark i Umeå
Objektet avser utbyte av befintlig överbyggnad och dränering för del av Jungfruvägen, Tvillingvägen, Stenbocksvägen samt del av anslutande gc-väg. Utbyte av belysning och dagvattenbrunnar.
Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Ersboda, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya lägenhetsaggregat i kv Karet 6 i Ersboda, Umeå.
Byte av ventilations- och fjärrvärmeutrustning i flerbostadshus i Umeå
Projektet omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt fjärrvärmecentral för Kv. Osten 4, Ersboda. Aggregatbyten sker i 4 stycken flerbostadshus. Fjärrvärmecentral byts i 1 st flerbostadshus.
Installation av kylanläggningar inom KBC Kemi- och Fysiologihuset i Umeå
Entreprenaden omfattar projektering och installation till fullt färdiga och driftsatta kylanläggningar för kyl- och frysrum inom KBC, fysiologi- samt kemihuset. Objektet är beläget inom Stadsliden 6:6, byggnad J0008-007 KBC – Kemi- och Fysiologihuset.
Om- och nybyggnad av gata, GC-väg och VA i Teg, Umeå
Objektet omfattar ombyggnation av ca 640 meter befintlig gator som ska renoveras. Gatorna är Tegsvägen, Hökvägen och Vintergatan. Nybyggnad av del av Odlarvägen, ca 180 m. Cykelbanan som går jämte Tegsvägen, ca 610 m.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Umeå
Ändrad användning från kallvind till tre studentlägenheter.
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentral vid Campus i Umeå
Fjärrvärmeundercentralen är en teknikbyggnad på ca 80 m² och därigenom kommer det att flöde 12 GWh värmeenergi årligen. Byggnaden placeras på parkeringen vid korsningen mellan Gösta Skoglundsväg och Johan Bures väg.
Ny ventilkammare samt åtgärder i råvattenpumpstation i Umeå
Objektet avser ny ventilkammare samt åtgärder i befintlig råvattenpumpstation Baggböle.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport/förråd,
RFI Available technology for burning gas and alcohol as auxiliary fuel in cogeneration plants, Umeå Energi
Umeå Energi invite you to a RFI regarding Available technology for burning gas and alcohol as auxiliary fuel in cogeneration plants.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Bullmark, Umeå
Avser installation av värmepumpar i kv Bullmark 4:113, Tunnbrödsvägen 2-6 i Bullmark, Umeå.
Utbyte av hiss till kontrollrum i Umeå
Entreprenaden omfattar utbyte av hiss i befintligt hissschakt, innefattande rivning av befintlig hiss, leverans och komplett installation av ny hiss.
Installation av solcellsanläggningar på Kemihusen i Umeå
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsanläggningar på fastigheten Stadsliden 6:6, Umeå kommun, Kemihusets byggnad (anläggningsnummer J0008004).
Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning från förråd till gym samt fasadändring.
Byte av styr- och övervakningssystem i flerbostadshus i Holmsund
Projektet innefattar att byta ut styrsystem för värme och ventilation i 6 st undercentraler & 2 st ventilationsaggregat. Samt visualisering av 2 st befintliga Swegon aggregat.
Byte av styrsystem för vid fastighet i Umeå
Avser byte av styr- och övervakningssystem på fastigheten Umeå, Lyan 1 samt kompletteringar på brandfunktioner.
Upphandling av digitala nyckelskåp, Umeå Universitet
Umeå universitet inbjuder Ert företag att delta i upphandling av digitala nyckelskåp till Bostadsförmedlingen. Upphandlingen avser skåp med kapacitet för minst 500 nyckelplatser samt option på ytterligare skåp och extra locking nyckelister.
Byggledare vägmarkering inom Västerbottens län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Nytt högtalarsystem med installation i Aula Nordica, Umeå Universitet
Avser uppgradering av befintligt högtalarsystem samt installation i Aula Nordica.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Avser installation av laddstolpar.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändring av planlösning, ventilation och installation för vatten/avlopp.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Bullmark, Umeå
Avser installation av nya ventilationsaggregat i kvarteret Bullmark 4:113, Tunnbrödsvägen 2-6.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Umeå
Fasadändring av verksamhetslokal samt rivning av förråd.
Byte av tak på flerbostadshus i Umeå
Byte av yttertak på flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Umeå
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Åtgärder för vattenavrinning på flerbostadshus i Umeå
Vattenavrinning/hängrännor/stuprör
Upphandling av skadetålighetsanalys till panna 6, Umeå Energi AB
Omfattning består i att beräkna spricktillväxt, acceptabel sprickstorlek samt nödvändigt provningsintervall givet de möjliga provningsmetoder som kan tillämpas för ångdom och de mest utsatta delarna i pannan så som lådkors.
Byte av solceller på kontor i Umeå
Byte av solceller på kontor.
Intrimning av avfallspanna vid Dåva 1 i Umeå
Avser intrimning av anläggningen med avseende på att minska stödolja med bibehållet eller ökat ånguttag samt bibehållna eller reducerade miljöutsläpp, Jämnare ångflöde, Uppdateringar, optimeringar och intrimning av befintligt styr- och kontrollsystem och reglerfilosofi av Dåva 1.
Lokalanpassning i affärshus i Umeå
Mindre anpassning av lokal.
Fasadändring på flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).