Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Renovering/stambyte i flerbostadshus på Mariehem, Umeå, etapp 2
Rot renovering av ca 188 lägenheter Renoveringen kommer att börja på Mariehemsvägen 39 E-G. Nästkommande hus är Mariehemsvägen 37 G-H i november 2020. Därefter Marihemsvägen 35 B-C under början av 2021. Vilket hus som kommer näst på tur kommer vi att meddela under hösten/vintern 2020
Vägmarkering i Västerbottens län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Installation av reservkrafts- och reservvärmeanläggning vid Norrlands universitetssjukhus
Projektet innefattar installation av en kombinerad reservkrafts- och reservvärmeanläggning som ska betjäna sjukhuset. Utöver ovan beskrivna åtgärder ska en ny fjärrvärmecentral och transformatorstation installeras i byggnad 19C.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Hyresgästanpassning för ITS i Kunskapens hus, Umeå
I detta projekt ska ca 3900 m2 anpassas för kontor till en ny hyresgäst, ITS (Universitetets IT-avdelning). I projektet ingår förutom kontorsytor och därtill hörande funktioner även vissa husövergripande åtgärder som till exempel iordningställande av nytt soprum, utbyte av ventilationsaggregat och utbyte av undercentral.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Ändrad användning från förråd till kontor, garage mm.
Ombyggnad av fördelningsstation i Umeå
Umeå Energi Elnät AB avser att bygga en ny fördelningsstation Mariehem 170/12 kV samt genomföra en ombyggnad av befintlig fördelningsstation Ersboda 170/12 kV. Totalentreprenaden gällande Mariehem (id nr 1638732) och Ersboda handlas upp gemensamt.
Driftsentreprenör till fastighet Norr
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnad, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) år.
Ombyggnad av studentlägenheter i Umeå
Ändrad användning av allmänna ytor till studentlägenheter.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Byte av UPS längs Botniabanan
Åtgärder i UPS-anläggningar i 49 objekt på Botniabanan och på dess anslutning till Umeå, bandel 175, 171 och 147. Utbyte av UPS och batterier men också viss slopning och omkoppling.
Ombyggnad av gator i Ersmark, Umeå
Avser ombyggnad av gata måndags- och tisdagsvägen i Ersmark, Umeå. Utförandeentreprenaden avser ombyggnad av två gator, ca 1005 m och GC-väg ca 210 m inkl. belysning samt byte av samtliga DRB, avstängnings- och servisventiler samt el och opto.
Tankbeläggning i Västerbottens län
Väg E12 Betsele-Umgransele, E12 Tvärålund-Tegsnäset, väg 363 Hällnäs-Stycksele, väg 363 Fredrikshall-Överrödå. TANK och extruderade markeringsmassor.
Ombyggnad för AWL (A Working Lab) i Universumbyggnaden i Umeå
AWL ligger i Universumbyggnaden och byggs i etapper och i denna, den andra etappen, ska flex- och fixarbetsplatser, pentry, huvudentré och mötesrum byggas i lokaler där det tidigare har bedrivits restaurangverksamhet. Ytan består av ca 550 kvm på plan 2.
Ombyggnad av gata och VA i Umeå
Objektet avser ombyggnad av tre gator, totalt ca 430 m inkl belysning, VA och fjärrvärme. I samband med ombyggnaden ska även el och fiberägare komplettera och bygga om delar av sina ledningsnät.
Ombyggnad för reducering av rökgaser vid Panna 7 (P7) i Ålidhem, Umeå
Umeå Energi måste sänka dygns- och årsmedelvärdet på NOx till rökgaserna från panna 7 (P7) i Ålidhems värmeverk eftersom nya gränsvärden börjar att gälla från och med den 2021-08-17. Åtgärderna innefattar bland annat ombyggnation/ny lösning för biomassainmatning, slagghiss, transportörer samt modernisering av SNCR och intrimning av befintligt styrsystem.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser ombyggnad av skolmatsal. Planerat projekt från investeringsbudget.
Byte av ventilationsaggregat vid flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden avser rivning av befintliga fläktrum fläktar, kanaler, el mm. Installation av nya ventilationsaggregat som installeras i nya fläktrum och anslutas till befintliga kanalsystem.
Anläggande av snödeponi i Bergsboda, Umeå
Arbetena består huvudsakligen av vägar, yta för snödeponi, damm för smältvatten från deponin och diverse el- och belysningsledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Relining av avloppsledningar i flerbostadshus i Umeå
Stamrenovering genom relining av samtliga spillvattenledningar i bottenplattor inkl golvbrunnar, på Kv Starten 1 o Målet 1. Reliningen skall utföras mellan husen inom fastigheten och avslutas 1 meter utanför fasadliv mot inkoppling till kommunens ledningsnät samt vid första rörskarv/böj ovan bottenplattan.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Ny lagringsyta i Umeå Hamn, etapp 2
Objektet är en yta som framgent ska betjäna hamnens verksamhet för lagring av gods, utomhus eller inom lagerbyggnader. Inom den aktuella entreprenaden ska schakt- och fyllningsarbeten för överbyggnadslager utföras samt en överlast utläggas för att utbilda sättningar. Avser ca 25 000 kvm.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Nord
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Reläskyddsutbyte på transformatorstationer i region Mitt och Norr
5 transformatorstationer i mellersta Sverige och 3 transformatorstationer i Norra Sverige. Reläskyddsutbyte och installation av stationsdator.
Ny lagringsyta i Umeå Hamn
Umeå Hamn har för avsikt att utföra en 17 000 m2 stor grusad lagringsyta vid Terminal Hillskär inom Umeå Hamn. Ytan är utformad som en triangel.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Umeå
Avser asfaltering av parkering.
Ombyggnad av lekpark i Sävar, Umeå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av Sportlovsparken i Sävar.
Ombyggnad till fjärrkyla till datahallar i stadshuset i Umeå
Förläggning av kylledningar i mark mellan byggnad 01 -byggnad 02 samt byggnad 01-byggnad 09 inom Stadshusområdet. Håltagning ska ingå i respektive byggnad. Avser demontering av befintliga kylmaskiner för att sedan ansluta fjärrkyla till datahall 1 och 2 från Umeå Energi.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal samt fasadändring.
Markarbete samt asfaltering vid Dåva kraftvärmeverk
Objektet avser markarbeten och asfaltering på 5 ytor vid Dåva kraftvärmeverk.
Ombyggnad av kontorslokal i Umeå
Ändring av planlösning och ventilationssystem
Nytt styr- och övervakningssystem för banljus vid Umeå Airport och Visby Airport
Entreprenaden omfattar utbyte av styrsystem för flygplatsljus på Umeå Airport med option för motsvarande utbyte på Visby Airport.
Mätning av yt- och grundvatten inom program Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem, avlopp och vattenförsörjning.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av industrilokal.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Tidsbegränsad ansökan av modul 2021-09-20 - 2022-10-30.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från grossisthandel till handel tom 2021-12-31.
Tillbyggnad av fläktrum i Umeå
Tillbyggnad av fläktrum på tak och byte av aggregat.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrihall.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ändring av bärande konstruktioner.
Ombyggnad av radhus i Umeå
Ändring av planlösning och bärande konstruktion.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från vårdlokal till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändring av befintlig hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Inre ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Umeå
Installation av oljeavskiljare.
Upphandling av konsult PL Projektprocess, Umeå Energi Elnät AB
Uppdraget omfattar projektering och som option framtagande av projektmodell och projektprocess för Umeå Energi. Primärt gäller det projekt inom processindustri och regionnätsprojekt inom elnätverksamhet.
Installation av porttelefon/passersystem i flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av porttelefon.
Upphandling av konsult projektering bergtunnel, Umeå Energi
Avser bergsbesiktning samt projektering för bergsskrotning samt bergförstärkningsåtgärder såsom bultning, sprutbetong mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.