Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Avser tillbyggnad av affärshuset Avion Shopping i Umeå. Expansionen av Avion Shopping kommer att utvecklas enligt BREEAM-standarden Excellent.
Ombyggnad i Universitetetsbiblioteket i Umeå
Avser större ombyggnation, anpassningar av lokalerna samt även underhållsåtgärder på VVS-systemen för att energieffektivisera och modernisera Universitetetsbiblioteket i Umeå. Återbruk av material kommer att ske.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Entreprenaden avser ombyggnad av: - Östra stallet, byggnad 11, till kontor, verkstad, omklädningsrum mm enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1370 m². - Västra stallet, byggnad 12, till parkeringsgarage för kommunens tjänstebilar enligt förfrågningsunderlag i övrigt. Total bruttoarea ca 1350 m². Byggnaden är q-märkt och tillhör en del av den skyddsvärda miljön kring f.d. Dragonregementet.
Rivning av elkraftanläggningar och luftledning, Umeå Energi Elnät AB
Entreprenadarbetena omfattar utförande av rivningsarbeten och bortförsel/omhändertagande av material från 3 transformatorstationer samt luftledningar och markkabel i Umeå. Huvuddel 1: Universitetet transformatorstation Huvuddel 2: Ålidhem transformatorstation Huvuddel 3: Mariehem transformatorstation Huvuddel 4: Ålidhem - Mariehem luftledning 45kV Huvuddel 5: Österteg – Ön luftledning 45kV
Badrumdsrenovering i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå.
Byte av fasad på flerbostadshus i Umeå
Fasadbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet avser ombyggnad av Dragongatan till cykelgata, delar av Smedsgatan och ny cykelöverfart vid Signalvägen, Dragonparken byggs om. Arbetena innefattar bl.a. nya överbyggnader, nya träd, VA-arbeten, fjärrvärmearbeten, ny belysningsstolpar med armaturer. Arbeten omfattar även åtgärder för att säkerställa tillgänglighet för allmänheten inom och i anslutning till arbetsområdet under byggtiden. Ombyggnaden av Dragongatan avser ca 530 m. Dragonparken byggs om och omfattar ca 5000 m2. Ombyggnaden kommer att ha stor påverkan på intilliggande fastigheter, Dragonskolan, förskola samt allmänhet som rör sig inom området. Vakin förnyar VA-ledningar (stamledningar och Serviser) inom hela arbetsområdet. Entreprenören skall under entreprenadtiden säkerställa funktionerna för dag-, vattenoch spillvattenledningar tills nya ledningar är inkopplade och driftsatta. Omfattningen av VA-arbetet samt projektets färdigställandetider innebär att VA-arbeten antas pågå även under hela vintersäsongen 2024/25.
Beläggning varmt samt vägmarkering på väg 531 mellan Holmsund-Gimonäs
Gc-väg längs väg 531 mellan Holmsund-Umeå ingår, 8,3 km lång sträcka.
Ombyggnad av matsal på skola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av skolrestaurang. Total bruttoarea ca 880 m².
Byte av tak på flerbostadshus i Umeå
Byte av tak på flerbostadshus.
Avvattningsåtgärder längs vägar i Västerbottens län
Väg 652, 662, 663, 733, 736, 742, 768, 769, 774, 821, 867, 869, 870 och 876. Avvattning/dikningsarbeten.
Om och tillbyggnad av industrihus i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av kontor- och industribyggnad.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Umeå
Avser renovering av drygt 100 badrum. Relining av avloppsstammar, i vissa fall byte av stammar.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar i Umeå
Spillvattenledningen längs Mariehemsvägen och Älgvägen i Umeå är i dåligt skick och behöver åtgärdas. Dagvattenledningen har för liten kapacitet och behöver läggas om och bytas till en större dimension. Åtgärder berör dag-, spill- och vattenledningar på en sträcka om ca.1.500 meter. Ledningarna ska förnyas genom relining och läggas om i schakt.
Leverans och installation av en in- och utmatningstransportör vid panna 7, Ålidhems värmeverk i Umeå
Objektet avser en slaggutmatare för hantering av slagg och aska från panna 7 (P7) i Ålidhem. Systemet ska transportera slagg från källare till marknivå och distribuera den i lastväxlarflak.
Renovering av tätskikt och badrum i flerbostadshus i Umeå
Objektet avser tätskiktsrenovering av 65 badrum fördelat i 6 byggnader på fastigheten Krukan 15 i stadsdelen Ersboda, Umeå, Relax och omklädningen i komplementbyggnad (Hus C1) byggs om och ytskiktsrenoveras enligt beskrivningar.
Ombyggnad av torg i Umeå
Ombyggnad av torg, i syfte att skapa bättre förutsättningar för folkliv och för att få en bättre beläggningsstandard. Rör och ledningar under mark är gamla och behöver bytas ut.
Byte av tak på garage vid flerbostadshus i Umeå
Byte från tegel till papptak på garage vid flerbostadshus.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar byte ventilationsaggregat på 4 st flerbostadshus (Fysikgränd 35, 37, 39 och 41). I samband med aggregatbyte ställs nya fläktrum upp på tak, befintligt fläktrum rivs.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Umeå
Avser ombyggnad av skolkök samt tillbyggnad av fläktrum.
Byte av yttertak på radhus och garage i Umeå
Byte av tak på radhus, flerbostadshus, garage och komplementbyggnader. Sammanlagt 52 st byggnader.
Ombyggnation/renovering av gata, VA och gatubelysning i Berghem, Umeås kommun
Avser ny- och ombyggnad, av gata, VA, belysning, el, tele- och optoledningar.
Renovering av aula på skola i Umeå
Objektet avser renovering av Aula Maja Beskow skolan. Total bruttoarea ca 1 400 m².
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Umeå
Objektet avser renovering och tillbyggnad av gruppboendet Humlevägen 4 på fastigheten Guckuskon 1 Renoveringen avser nya ytskikt, ny köksinredning både i lägenheter och i gemensamt kök. Byggnaden skall få en tillbyggnad med personalutrymme, förråd och sprinklercentral. Total bruttoarea för om- och tillbyggnaden är ca 470 m². I entreprenaden ingår även utvändig målning av husets hela fasad samt renovering av staketet runt fastigheten.
Takåtgärder på livsmedelsbutik i Umeå
Byte från betongpannor till plåttak.
Utbyte av konstgräsplaner vid skolor i Umeå
Avser utbyte av befintligt konstgräs på fotbollsplanerna vid Ålidhemsskolan och Grubbeskolan i Umeå. I entreprenaden ingår demontering av befintligt konstgräs, justering av underliggande yta och nyläggning av konstgräs. Objekten är belägna på Odontologen 1 samt Kungsgården 1, Umeå.
Installation av solcellsanläggningar på Fysiologihuset och Teknikhuset i Umeå
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsanläggningar på fastigheten Stadsliden 6:6, Umeå kommun. Fysilogihuset J0008007, Artedigränd 7 Teknikhuset J0008020, Håken Gullesons väg 20
Byte av ventilationsaggregat samt fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Umeå
Entreprenaden omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt fjärrvärmecentral för Kv. Karet 4, Ersboda. Aggregatbyten sker i 4 st flerbostadshus. I hus 011 krävs en höjning av fläktrumstaket. Fjärrvärmecentral byts i 1 st flerbostadshus. Befintlig belysning i fläktrum byts. Befintliga spiskåpor skall bytas ut till aliansfläktar. Befintliga termostater samt radiatorventiler byts ut i samtliga hus. Styr och övervakning för nya installationer utförs och kopplas mot överordnat system.
Byte av kabelskåp lokalnät, Umeå Energi Elnät AB
Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar; Huvuddel 1: Haga, Sandbacka 40 st kabelskåp, Huvuddel 2: Mariedal 38 st kabelskåp varav 1 st raseras.
Ombyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Hörnefors
Vatten- och avloppsledningar i Pilgatan och Österlånggatan samt anslutande gator ska förnyas med schakt och schaktfria metoder. I samband med VA-arbeten ska påverkade ytor återställas.
Byte av armaturer i fastighet i Umeå
Avser byte av armaturer.
Byte av kulvert samt undercentral vid bostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att byta kulvert samt undercentral på Kuratorn 1, Tvistevägen.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt frånluftsfläktar i kvarteret Alfen 2, Tomtebo. Avser 7 stycken flerbostadshus.
Byte av ventiler/termostater i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya Ventiler/termostater på kvarteret Magistern 1, Språkgränd 1-41 i Umeå.
Markentreprenad vid Kv Tegeslagaren i Umeå
Entreprenaden avser markarbeten för 66 carportplatser, demontering av befintliga motorvärmarplatser, komplettering av VA samt hårdgjorda ytor.
Utvändiga måleriarbeten 2024, Umeå kommun
Avser följande objekt: Böleängskolan, Mariebergskolan/Älgen, Tomtebogård, Brandstation Holmön, Servicebyggnad Holmön samt Nydalabadet .
Byte av ventilation i radhus i Marieberg, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya takfläktar och spisfläktar och utföra kanalrensning på 8 byggnader inom fastigheten Lekatten 25.
Installation av scenkallnings- och medhörningssystem på Norrlandsoperan i Umeå
Objektet avser byte av scenkallnings- och medhörningssystem på Norrlands Operan.
Restaurering av väganknutna kulturmiljöobjekt inom Västerbottens län
Omfattar väganknutna kulturmiljöobjekt som kilometerstolpar och milstenar. Arbeten ska utföras inom Umeå, Nordmaling, Robertsfors och Skellefteå kommuner.
Utvändiga måleriarbeten 2024, Umeå kommun
Avser följande objekt: Ersängskolan/kupan, Norrbyn samt Norrbyskär, Sävar skola, Södra Ålidhemskolan, Bägaren samt Stöcksjö skola.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ombyggnad av öppen planlösning till ett modernt & socialt kontor för 25 medarbetare. Omdragning av el/vent samt bygga ljudisolerade kontor (rum-i-rum) och mötesrum.
Utbyte och installation av kylmaskiner vid ishall på Nolia, Umeå
Objektet avser utbyggnad av kylmaskinrum och utbyte av två kylmaskiner med tillhörande utrustning i byggnad 02, Ishallar.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt installation av eldstad.
Byte av styrsystem i undercentraler i flerbostadshus i Holmsund
Projektet avser att byta ut styrsystem i undercentraler samt montera temperaturgivare i lägenheter. Objektets läge: Kv Västerbacken 2, Kyrkogatan 8,10,12. Strandberget 1, Kyrkogatan 11,13 15. Urmakaren 1, Hemvägen 2 A-C. Briggen 6, Nygatan 9 A-B. Briggen 2, Nygatan 5 A-M,7 A-F. Kocken 1, Nygatan 11 A-F i Holmsund, Umeå.
Relining av avlopp i flerbostadshus i Umeå
Objektet avser relining av avlopp på Kv Drumlinen 1 samt Trandansen 3 i Umeå. Adresser: Istidsgatan 31, 53, 41 samt Mariehemsvägen 7.
Ombyggnad av lekplatser i området Ersmark i Umeå
Avser ombyggnad av lekplatser i området Ersmark. Ombyggnaden innefattar arbeten med mark, montering av lekutrustning, avverkning träd, plantering buskar, bygge av träspång och ny belysning.
Byte av ventiler/termostater i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya Ventiler/termostater på kvarteret Tunnelbacken 1 i Ålidhem, Umeå.
Byte av ventiler/termostater i flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att installera nya Ventiler/termostater på kvarteret Socionomen 3, Kandidatvägen 1-17 i Umeå.
Byte av tak på skola i Hörnefors, Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive papparbeten på Bråvalla skolan i Hörnefors, Umeå kommun.
Byte av tak på skola i Holmsund
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive papparbeten på Sandviks skolan och förskola i Holmsund avseende byggnaderna 01, 03, 04 och 07, Umeå kommun.
Byte av plåttak på Stadshuset i Umeå
Objektet avser byte av skivtäckt plåttak, total bruttoarea ca 680 m².
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Installation av lägenhetsaggregat/centralaggregat och kryddhylleaggregat samt radialfläktar på varmvind. Spanngränd och Krukgränd.
Byte av tak på skola i Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive papparbeten på Spiltan 2 Dragonskolan, Umeå kommun.
Tillbyggnad av dockningscentral på industrihus i Umeå
Avser tillbyggnad av dockningscentral på industrihus i Umeå.
Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning från förråd till gym samt fasadändring.
Byggledare och byggplatsuppföljare i Nationellt program buller, region Norra samt delar av Mellersta
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare ett (1) år tom. 2026-05-31. Stationeringsort för resurskonsulten är Umeå, Skellefteå eller Örnsköldsvik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Bygglov för fasadändring av affärslokaler.
Utbyte av styrsystem i elpannor i Ålidhem och Ersboda, Umeå Energi AB
Avser styrsystem till elpannor i fjärrvärmeproduktion på Ålidhem och Ersboda, Umeå. Nytt 10kV ställverk för anläggningen på Ålidhem.
Utvändigt underhåll av industrihus i Umeå
Avser insättning av port på industrihus i Umeå.
Våtmarksrestaureringar med grävmaskin, Länsstyrelsen Västerbottens län
Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. En leverantör antas till respektive anbudsområde. Indelat i 6 anbudsområden: 1. Isklinten och Västermark, Umeå kommun. 2. Ängsbacka, Umeå kommun. 3. Hörnån, Umeå och Nordmalings kommun. 4. Stenmyran, Nordmalings kommun. 5. Sjulsmyran, Robertsfors kommun. 6. Daglösten, Skellefteå kommun.
Rivning av kontor i Umeå
Avser rivning av bitumen kvarn/tankar samt nedmontering av skärmtak och flytt av baracker.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).