Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Umeå Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Östra stallet byggs om till kontor, verkstad. Västra stallet byggs om till garage för fossilfria bilar. Byggnaderna är q-märkta.
Ombyggnad av byggnad 5A vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Byggprojektet avser invändig återuppbyggnad av 4 våningsplan med en area BTA på 3200 m². Aktuella plan för återuppbyggnad är plan 2,3,6 och 7 samt plan 8 som berörs av ett radiatorbyte. Plan 1 berörs iform av inkoppling av Kyla.
Hyresgästanpassning för ITS i Kunskapens hus, Umeå
I detta projekt ska ca 3900 m2 anpassas för kontor till en ny hyresgäst, ITS (Universitetets IT-avdelning). I projektet ingår förutom kontorsytor och därtill hörande funktioner även vissa husövergripande åtgärder som till exempel iordningställande av nytt soprum, utbyte av ventilationsaggregat och utbyte av undercentral.
Till- och nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning från kontor till bostäder och rivning av del av byggnad.
Underhåll av rörbroar i Västerbottens län
Underhållsarbete på 7 rörbroar.
Utbyggnad av verksamhetsytor i Umeå Hamn, etapp 3
Objektet avser iordningställande av verksamhets- och lagerytor i anslutning till kaj vid Gustavs udde, i projektet ingår att utföra komplettering av befintlig belysning samt utförande av ny belysning. Ny el-servis anläggs för belysning och elförsörjning till magasin, ny sedimentdamm för hantering av förorenat ytvatten anläggs. Komplettering av stängsel och grindar vid nya in- och utfarter.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser ombyggnad av skolmatsal och skolkök samt fotbollsplan.
Ny lagringsyta i Umeå Hamn
Avser nybyggnad av lagringyta Kilen inom Umeå hamn. Total yta är ca 13 000m2, varav ca 4 300 m2 bitumenbelagt och resterande med grusslitlager. VA-arbeten omfattar dräneringar och samlingsledningar för dagvattenhantering.
Markentreprenad inför Magasinet Plattan i Holmsund, Umeå hamn
Objektet avser VA-, mark- och kanalisationsarbeten för grundläggning av ett framtida magasinstält. Tältets mått är ca 132x40 m och uppförs i en annan entreprenad (projekt 1636074) med planerad start hösten 2021 efter denna entreprenads färdigställande.
Om- och tillbyggnad av häktet i Umeå
Kriminalvårdens befintliga lokaler på Ridvägen 5 ska dels byggas om och dels ska en mindre utbyggnad göras.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Holmsund, Umeå
Objektet avser ombyggnad av två gator inkl VA, totalt ca 330 m inkl. belysning, el och opto.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av Kvarnvägen
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Aggregatbyte i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i kvarteret Flyttblocket i 8 stycken flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Ombyggnad av industrilokal.
Mark- och beläggningsarbeten vid Dåva kraftvärmeverk
Entreprenaden omfattar markarbeten där ny verksamhetsyta skapas
Byte av lägenhetsaggregat vid äldreboende i Holmsund
Avser byte av styrsystem för värme och ventilation på äldreboendet i Holmsund, Anders Ersvägen. Fastighets nr 61111.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Avser ombyggnad av tvättlokal till 4 lägenheter i två plan.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Umeå
Cirka 500 meter ledning.
Ombyggnad av park i Umeå
Ombyggnad av Lundåkern naturpark, röjning nya skyltar mm
Ombyggnad av pumphus i Umeå
Ombyggnad av pumphuset på Lundåkern vid Kvarnvägen
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad Dragongatan.
Ombyggnad av Storgatan i Umeå
Ombyggnad Storgatan.
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg i Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder av väg.
Hyresgästanpassning av kontor i Umeå
Ändrad planlösning och ventilation. Fasadändring avseende fönster och glaspartier.
Byte av kulvertledningar till flerbostadshus i Umeå
Avser förnyelse av markvärmeledningar, varmvatten och vvc. Det innebär i entreprenaden mark- rör-, el- och skarvarbeten. Arbetena omfattar även invändiga inkopplingar mot befintliga ledningar. Objektet är beläget på Kv Smöret 2, Södra Slevgränd 70-222 i Umeå.
Ombyggnad av restaurang/eventlokal i Umeå
Ändrad användning från butik till restaurang/eventlokal.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av handelslokal, rivning av skärmtak, ändrat användningsområde samt ändring av planlösning, ventilation och avlopp.
Bergåtgärder i Hamrinstunneln i Umeå
Umeå Energi AB skall utföra underhåll på Hamrins bergtunnel i form av test av bultar, test av sprutbetong samt skrotning på vissa delsträckor.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Asfaltering av parkering vid flerbostadshus i Umeå
Avser asfaltering av parkering.
Byte av styrsystem i flerbostadshus i Umeå
Avser byte av styrsystem i flerbostadshus.
Utbyte av styr- och reglerutrustning vid centralskolan i Hörnefors
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation i Hörnefors Centralskola, Hörneå 8:3. Total bruttoarea ca 11 490 m².
Ombyggnad för reducering av rökgaser vid Panna 7 (P7) i Ålidhem, Umeå
Upphandlingen omfattar åtgärder av roster, leverans av rosterblock samt intrimning av panna 7.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Umeå
Utbyte av fyra befintliga ventilationsaggregat till nya FTX-aggregat. Höjning av tak i fläktrum 014 på grund av låg takhöjd. Byte av spiskåpor. OVK-besiktning
Ombyggnad av lager och verkstad i Umeå
Fasadändring och ändrad användning från tvätteri till verkstad och lager/butik.
Anläggning av 2 st transformatorgropar vid fördelningsstation i Umeå
Entreprenaden omfattar rivning av stängsel, röjning samt schakt och anläggning av två nya transformatorgropar vid beställarens fördelnignsstation Sörmjöle, 20 km söder om Umeå.
Ombyggnad av va-ledning i Umeå
Installation av nytt avlopp.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Installation av nytt ventilationssystem och ändring av befintligt avlopp samt ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av hotell i Umeå
Tillbyggnad av hotell med 1 våningsplan.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från del av större möbelbutik till kontor.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Ändrad användning från handel till livsmedelsbutik.
Rivning av grupphus i Umeå
Rivning av 3-4 enbostadshus och komplementbyggnader Handlaren 23,21,18.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av förskola.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garagelänga.
Rivning vid telelstation i Umeå
Rivning av huvudbyggnad/telestation.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av telestation i Umeå
Rivning av telestation.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av stugby i Umeå
Rivning av 15 fritidshus och komplementbyggnader Västerteg 8:29,50:1,13:71,13:55,13:59,13:56,13:61,13:62,13:66,13:81,13:67,13:83,Nydala 1:52.
Tillbyggnad av kallförråd i Umeå
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Umeå
Tillbyggnad av parkering med parkeringsplatser.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av tälthall.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Umeå
Tillbyggnad av bullerplank.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal med skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad med garage.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för avverkning och uppfyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad av pulkabacke.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för utfyllnad.
Ombyggnad av servicebyggnad i Umeå
Fasadändring och ändrad användning från panncentral till servicebyggnad.
Framtagande av trafikmodell, Umeå kommun
Samhällsbyggnad, övergripande planering i Umeå kommun upphandlar en förfining av trafikmodell för Umeå. Syftet är att få en ökad kunskap om hur trafiksystemet hanterar den tillväxt som anges i förslaget till ny översiktsplan.
Ändrad använding till padelhall i Umeå
Ändrad användning av befintlig lagerlokal till padelhall.
Renspolning samt TV-inspektion av avloppsledningar, Umeå Hamn AB
Umeå Hamn avser att kartlägga statusen på sitt avloppsledningsnät inom hamnområdet genom TV-inspektion, spolning och slamsugning av befintliga spill- och dagvattenledningar med tillhörande brunnar.
Rivning av bussladdningsstationer i Umeå
Avser projektering och utförande av rivningsarbeten och bortförsel av material för tre bussladdstationer: Entreprenad 1: Umeå Airport – Swedavia Entreprenad 2: Carlshem Laddplats – Umeå Kommun Entreprenad 3: Röbäck Laddplats – Umeå Kommun
Byte av styrsystem för VVS vid äldreboende i Holmsund
Avser byte av styrsystem för VVS på äldreboendet i Holmsund, Anders Ersvägen. Fastighets nr 61111.
Byte av styrsystem för VVS vid äldreboende i Tomtebo, Umeå
Avser byte av styrsystem för VVS på äldreboendet på Tomtebo. Fastighets nr 35041.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.