Aktuell nybyggnation i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesseparerad väg sträckan Backaryd-Hallabro
7 km varav 3,5 km i ny sträckning samt breddning till 2+1 i befintlig sträckning, 2 broar, ny busshållplats, påfartsramp, trimning tpl Ronneby Väst E22, omdisponering av körfält, ny påfartsramp med fristående bro, ombyggnad bro 10-382-1 väg 22/27 över väg vid Sörby i Ronneby (tätskiktsbyte).
Nybyggnad av vattenverk i Froarp, Karlshamn
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt verk ingår i planområdet .
Nybyggnad av flerbostadshus, på Saltö.
Projektet omfattar 15-20 huskroppar samt 220 lägenheter, 5 kvarter.
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ny- och ombyggnad av kontor i Karlskrona.
Nybyggnad av kulturhus i Karlskrona
Projektet omfattar nybyggnad av ett kulturhus på ca 6000 kvm, i projektet ingår bibliotek, café, restaurang, konsthall m.m
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende och förskola i Johannishus, Ronneby
Planer finns för nybyggnation av en kombinerad förskola och vård- och omsorgsboende i Johannishus. Förskolan föreslås innehålla 6 avdelningar och boendet ska ha totalt 40 platser.
Nybyggnad av lägenheter och parkeringsgarage Karlskrona
Rivning av byggnader på platsen pågår för kommande nybyggnation. Parkeringshus med 44 platser under mark .
Nybyggnad av bostäder och marina i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av höghus, 4 - 7 våningar, med totalt 300 lägenheter samt marina med 130 båtplatser, sjömack och kallbadanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrifastighet i Ronneby
Avser nybyggnad av en viss produktionsyta, laboratorium, kontor och ett större lager.
Nybyggnad av verksamhetslokaler inom äldreomsorgen i Olofström
Planer finns för äldreboende/trygghetsboende med 54 platser samt lokaler för hemtjänst och hemsjukvård
Nybyggnad av flerbostadshus på Saltö
Första delen består av 80 lägenheter i en huskropp.
Nybyggnad av kedjehus i Karlskrona
Avser nybyggnad rad- och kedjehus samt komplementbyggnader (27 bostäder).
Nybyggnad av flerbostadshus, i Ronneby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby. Det omfattar 2 huskroppar, 32 lägenheter totalt, 4 våningar. Markområdet är ca 7000 kvm .
Nybyggnad av bostäder och restaurang i Saltsjöbaden, Karlshamn
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bostäder och restaurangverksamhet. Detaljplanen syftar även till att säkra allmänhetens tillgång till publika ytor såsom restaurang och strandpromenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter i 6 huskroppar.
Byte av ledning i Karlskrona
130 kV HRD-KKA linbyte. Horseryd-Karlskona, faslinebyte 50km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Nybyggnad av flerbostadshus - särskilt boende för äldre.
Modernisering av flygplatsterminal, Ronneby flygplats
Planer finns på utveckling av terminalen i Ronneby med totalt tre etapper. Bland annat ny ankomsthall med bagageband. Ny gate i nuvarande ankomsthall. Utökad yta för incheckning och säkerhetskontroll. Etablering av taxfreebutik. Fortifikationsverket äger mark och byggnader .
Nybyggnad av hyreslägenheter i centrala Karlshamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 500 lägenheter totalt inom området. Karlshamnsbostäder planerar för sin del att uppföra 30 - 50 lägenheter. Området är beläget intill tågstationen i centrala Karlshamn.
Nybyggnad av bostäder på Malbork plats i Sölvesborg
Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i två till sju våningar med handel och verksamheter i bottenplan inom Sölvesborg 4:9 och del av Sölvesborg 4:5.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industri eller lagerbyggnad, marklov för schakt, rivningslov för industri eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus, projektet kommer uppföras i 2 etapper och omfattar totalt fem hus och 80 lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sölvesborg
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Utökning av handelsområde i Ronneby, etapp 3
Planer finns för en tredje etapp avseende utökning av handelsområdet Viggen i Ronneby.
Nybyggnad av bostäder i Olofström
Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Holje 5:59. Området är inte tidigare planlagt, utan utgörs av ett skogsparti i östersluttning ner mot Gjutarevägen. Däremot är det utpekat i gällande översiktsplan som ett utbyggnadsområde för bostäder. Bebyggelsen är tänkt att utgöras av framförallt radhus och parhus i 1-2 våningar, ca 20-30 lägenheter .
Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av bostadsområde i Ronneby
Avser att planlägga mark för bostadsändamål.
Nybyggnad av kontorslokaler, i Karlskrona
Avser nybyggnad av nya kontorslokaler .
Nybyggnad av marklägenheter i Mjällby, Sölvesborg
Planer finns för nybyggnation av marklägenheter på Trinnestensvägen i Mjällby.
Nybyggnad av bostadsområde med förskola i Ronneby
Planer finns för nybyggnation av byggnation av förskola, flerbostadshus och boende för äldre eller funktionshindrade människor inom planområdet.
Nybyggnad av dagcenter i Rödeby, Karlskrona
Planer finns för nybyggnation av daglig verksamhet i Rödeby, Karlskrona.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger samt rivning av det gamla badet.
Nybyggnad av grupphus i Karlskrona
Avser nybyggnad av 5 enbostadshus och komplementbyggnad samt rivningslov för en- eller tvåbostadshus Skillinge 2:12,2:13,2:14,Fredriksdal 8:234,Torstäva 6:6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus samt skylt .
Exploateringsarbeten inför kommande bostäder i Karlskrona
Projektet avser gatu-, mark-, el-, och belysnings- och yttre ledningsarbeten inklusive schakt och fyll för fjärrvärme. Byggprojekt: 1130438
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Nybyggnation av skyddsport på vattenväg.
Olofströms Energiservice AB ska tillsammans med Volvo Cars AB och Olofströms kommun bygga en skyddsport på en vattenväg vid Alltidhult för att generera skydd mot framtida översvämningar. Bygget ska genomföras i ett partneringsamarbete.
Nybyggnad av parhus i Ronneby
Avser nybyggnad av 9 stycken tvåbostadshus och förråd .
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Drift och underhåll av vägbelysning i Östra Skåne och Blekinge län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av anläggning för el-och värmeproduktion i Karlskrona
Nybyggnad av anläggning för el-och värmeproduktion vid Mältans avfallsanläggning.
Nybyggnad av småbåtshamn på Saltö
Planer finns för nybyggnad av en småbåtshamn på Saltö .
Nybyggnad av kontor i Karlskrona
Nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industrilokaler samt rivningslov av industrilokal inom fastighet.
Nybyggnad av externslammottagning, Sölvesborg
Avser byggnation av ny Externslammottagning och anläggning av VA-ledningar, el- och kommunikations-ledningar till denna.
Nybyggnad av marklägenheter i Hosaby, Sölvesborg, Etapp 2
Avser nybyggnad av 8 marklägenheter uppdelat om två stycken 2-rummare samt sex stycken 3-rummare i etapp 2 på Trinnestensvägen i Hosaby, Mjällby. Etapp 1 finns på projektid: 2082311.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industri eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av konferensanläggning i Karlskrona, etapp 5
Projektet avser nybyggnation av konferensanläggning. Har tidigare ingått i objektnummer 800730. Detaljplan finns. Oviss byggstart .
Nybyggnad av stugor i Karlskrona, etapp 4
Planer finns för nybyggnad av stugby med 8 stugor. Detaljplan finns
Nybyggnad av gata- och VA-ledning i Torskors, Karlskrona
Avser anläggande av ny gata med vändplan i anslutning till gatan Tennvägen i Torskors. I entreprenaden ingår VA, skyddsrör för el och fiber, fundament för gatubelysning samt utbyte av förorenade massor, bekämpning av invasiva arter och grovplanering av några av de framtida industri tomterna.
Solcellsanläggningar (dynamiskt inköpssystem DIS) Karlskrona
Det dynamiska inköpssystemet omfattar projektering, leverans, montage och driftsättning till fullt funktions-och driftfärdig installation av solcellsanläggningar inklusive eventuell lagring. Uppdragen avser uppförande på företrädesvis befintliga byggnader men även vid nybyggnation och på anläggningar på mark kan förekomma.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av reningsanläggning vid återvinningscentral i Ronneby
Avser komplett reningsanläggning för lakvattenrening vid Angelskogs ÅVC, Ronneby kommun.
Nybyggnad av fördelningsstation i Karlskrona
Entreprenaden avser en totalentreprenad för uppförandet av en stationsbyggnad bestående av tre (3) stycken 20 kV-ställverksrum, som anpassas mot befintlig byggnad.
Nybyggnad av kylcentral, l Östra Piren i Karlshamn, etapp 5
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kylcentral inom byggnaden Kv Emigranten som ligger på Östra Piren i Karlshamn. Upprättande av byggnaden Emigrante n etapp 5 utförs som en totalentreprenad av Peab Sverige AB. Byggherre är Karlshamnsfastigheter AB. Anbudsgivare kommer att verka som sidoentreprenör för detta projekt och denna sidoentreprenad upphandlas av Karlshamn Energi AB.
Nybyggnad av industrihus i Sölvesborg
Avser nybyggnad av industri/lager.
Ny infrastruktur i Viggenområdet i Ronneby
Utbyggnad av infrastrukturen i Viggenområdet i Ronneby.
Utbyggnaden av nya ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten i Ronneby
Avser utbyggnaden nya VA-ledningar på fyra platser, Kuggeboda, Aspan, Risanäs, Väbynäs Västra och avser nya serviser till sammanlagt 18 fastigheter.
Nybyggnad av flytande tankplats för småbåtar i Karlskrona
Avser uppförande av en ny flytande tankplats för småbåtar. Objektet är beläget i Karlskrona kommun på säkerhetsklassat område inom Marinbasen.
Nybyggnad av hotell i Karlshamn
Avser nybyggnad av hotell- och restaurang.
Nybyggnad av batterilager i Karlshamn
Avser nybyggnad av övrigt, batterilager.
Nybyggnad av lägenhet, Karlshamn
Nybyggnad av EN lägenhet.
Nybyggnad av lagerhall i Karlskrona
Avser ny lagerhall på Mältans anläggning, bestående av plåtväggar och tälttak.
Nybyggnad av tvätthall i Ronneby
Flytt av tvätthall, anläggande av parkeringsplats och upplag.
Anläggande av våtmark i Karlskrona
Avser anläggande av våtmark för att skapa förutsättningar för ökad biodiversitet med fokus på groddjur samt minska näringsläckage till Östersjön.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).