Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 142 st.

Nybyggnad av grundskola och grundsärskola mm. i Umeå
Avser nybyggnad av grundskola och grundsärskola i fyra plan med tillhörande skolgård samt nybyggnad av idrottshall i två plan med tillhörande konstgräsplan. Total bruttoarea för skolbyggnaden i fyra plan är ca 9300 m². Total bruttoarea för idrottshallen i två plan är ca 2300 m².
Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Detaljplanen tillåter en byggnation på 6 våningar med en uppskattad möjlig exploatering på minst 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av kontorshus i Umeå
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av Huset K på Campus i Umeå
Entreprenaden omfattar ett nytt generellt hus på ca 7500 BTA innehållande i huvudsak undervisningslokaler. Universumområdet ligger på den plats där Norrlands Universitetssjukhus möter Umeå Universitet och vi vill på sikt stärka kopplingarna mellan områdena ytterligare. Huvudbyggnaden Universum innehåller idag restauranger, en närbutik, en frisör, en bokhandel, en studentkårslokal och studiearbetsplatser för studenterna.
Nybyggnad av sjukhus i Lycksele
Avser en fristående nybyggnation vid Lycksele lasarett, som kommer att inrymma klinisk kemi, blodcentral och röntgenmottagning. Byggnaden omfattar 3 våningsplan med en area BTA på 3141 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. I projektet ingår även dränering och VA runt by 105/106 samt innergård by 105/108
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Östra stallet byggs om till kontor, verkstad. Västra stallet byggs om till garage för fossilfria bilar. Byggnaderna är q-märkta.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Nybyggnad av livsmedelsbutik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Avser nybyggnad av butik. Ca 10 500 kvm markarbeten.
Nybyggnad av resecentrum i Robertsfors
I Robertsfors centrum planeras ett resecentrum i anslutning till Norrbotniabanan. Det nya resecentrumet kommer att utgöra både tågstation och busstation, men visionen är att det även ska vara en plats för både kommunala verksamheter, föreningar och övriga verksamheter. Denna upphandling avser utredning av Norrbotniabanans nyttoeffekter.
Nybyggnad av förskola i Olofsdal Umeå
Nybyggnad av förskola i Olofsdal, Umeå.
Ombyggnad av byggnad 5A vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Byggprojektet avser invändig återuppbyggnad av 4 våningsplan med en area BTA på 3200 m². Aktuella plan för återuppbyggnad är plan 2,3,6 och 7 samt plan 8 som berörs av ett radiatorbyte. Plan 1 berörs iform av inkoppling av Kyla.
Om- och tillbyggnad av skola i Umeå
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av kontor och förråd i Umeå
Avser nybyggnad av kontor och förråd.
Nybyggnad av butik, Umeå
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Hyresgästanpassning för ITS i Kunskapens hus, Umeå
I detta projekt ska ca 3900 m2 anpassas för kontor till en ny hyresgäst, ITS (Universitetets IT-avdelning). I projektet ingår förutom kontorsytor och därtill hörande funktioner även vissa husövergripande åtgärder som till exempel iordningställande av nytt soprum, utbyte av ventilationsaggregat och utbyte av undercentral.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av en (1) st ny 6-avdelningsförskola på Norrhammar inklusive markarbeten.
Ombyggnad av skola på Jörn
Anpassningar, ombyggnader och renoveringar utförs i huvudbyggnaderna och flera mindre byggnader rivs.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Umeå
Avser nybyggnad av stormarknad/livsmedelsbutik.
Nybyggnad av butikslokal i Umeå
Nybyggnad av butik. Klockarbäckens handels- och verksamhetsområde.
Tillbyggnad av skollokaler i Vännäs
Objektet avser tillbyggnad av skollokaler, i uppdraget ingår även rivning av befintliga lokaler som ansluter till fordonshall.
Nybyggnad av McDonalds i Umeå
Nybyggnad av restaurang - mcdonalds.
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Syftet med planen är att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Nybyggnad av motorhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av motorhall.
Nybyggnad av biltvätt mm på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av biltvätt mm
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser ombyggnad av skolmatsal och skolkök samt fotbollsplan.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Vännäs
Avser tillbyggnad av gymnastikhall, Vegaskolan.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hemavan
Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder, verksamheter, utökat område för parkering, möjliggörande för tillbyggnad av befintlig simhall med padelbanor, gym m.m.
Renovering eller nybyggnad av badhus i Malå
Renovering eller nybyggnad av badhus.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik och parkering.
Nybyggnad av butik och lager i Skellefteå
Avser nybyggnad av lager och butik.
Om- och tillbyggnad av häktet i Umeå
Kriminalvårdens befintliga lokaler på Ridvägen 5 ska dels byggas om och dels ska en mindre utbyggnad göras.
Nybyggnad av multihall i Sorsele
Multihall på skolområdet.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Avser ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av restaurang och förråd.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Ombyggnad till externa möteslokaler i Stadshuset, Skellefteå
Objektet avser ombyggnation och anpassning av kontorslokaler till mötesrum, lounge och pentry. Objektet är Skellefteå kommuns stadshus och de utrymmen som berörs är placerade på entréplanet i byggnadens norra del. Stadshusets entréplan benämns på ritningar som ”plan 3”. Total BTA ca 550 m2.
Förstärkning av takkonstruktion på ridhus i Umeå
Förstärkning av takkonstruktion.
Uppförande av tälthall i hamnen, Skellefteå
Avser en tälthall (inklusive montage) till hamnen. Tälthallen ska användas för att lagra exempelvis maskindelar, kalk i säck med mera.
Om och tillbyggnad av församlingshem i Vännäsby
Utöka kontorsytor och tvättstuga.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av handelslokal, rivning av skärmtak, ändrat användningsområde samt ändring av planlösning, ventilation och avlopp.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Tillbyggnad av butik i Vindeln
Tillbyggnad av butik.
Ombyggnad till vaccin/läkarmottagning i Skellefteå
Hyresgästanpassning till vaccin/läkarmottagning.
Installation av ventilationssystem i affärshus i Umeå
Installation av ventilationssystem, mindre ombyggnad på tak.
Ombyggnad av brandstationen i Fredrika
Objektet avser ombyggnad för brandstation. Total bruttoarea ombyggnad: Plan 1 ca 430 m2, Plan 2 ca 140 m2.
Renovering av skola i Skellefteå
Avser renovering/ombyggnad av skola.
Byte av radiatorer och värmerör på Skytteanska skolan i Tärnaby
Byte radiatorer och värmerör Skytteanska skolan.
Byte av papptak på fastigheter i Dorotea
Befintligt papptak läggs om med nytt papptak samt taksäkerhet på fastigheten Storberget hus 24, Östra polarvägen 3. Delvis reparation av undertak.
Renovering av fasad på sporthall i Åsele
Entreprenaden omfattar planering, projektering och renovering av sporthallens fasad i Åsele (Storgatan 42). Kontraktet omfattar renovering av fasaden samt eventuell option på mindre ombyggnads- eller tillbyggnadsarbeten av sporthallen som kan komma att beslutas under entreprenadtiden.
Takåtgärder på kyrka i Sorsele
Avser renovering av tak och torn på kyrka.
Nybyggnad av padelhall i Vännäs
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av padelhall i Skellefteå
Nybyggnad av padelhall och ombyggnad del av bef. byggnad till yrkesgymnasium.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
Nybyggnad av padelhall.
Utbyte av styr- och reglerutrustning vid centralskolan i Hörnefors
Objektet avser utbyte av styr- och reglerutrustning för värme och ventilation i Hörnefors Centralskola, Hörneå 8:3. Total bruttoarea ca 11 490 m².
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Umeå
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt ge förutsättningar för Big smajl att utöka sin restaurangverksamhet.
Rivning av aula och invändigt i flerbostadshus i Umeå
Rivning av aula och stomrent i ett 10 vånings flerbostadshus
Ombyggnad av del av skola till förskola i Fredrika
Objektet avser renovering av en del av skolan till förskolan i Fredrika.
Nybyggnad av entré på förskola i Vännäs
Avser tillbyggnad av ny entré på förskola.
Tak och fasadarbeten på skola i Umeå
Avser tak och fasadarbeten.
Utvändigt underhåll av hotell i Umeå
Fasadändring av hotell.
Tillbyggnad av affärshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokal samt ändring av marknivå, Ansökan om bygglov för fasadändring Kittelfjäll 1:34,1:61.
Tillbyggnad av pizzeria i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av pizzeria.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Vindeln
Ansökan om nybyggnad av aktivitetshus för hundspannturer.
Nybyggnad av konferenscentrum i Vindeln
Ansökan om nybyggnad av konferensanläggning.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av handelshus.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av handelslokal.
Ombyggnad till aktivitetscenter i Skellefteå
Ändrad användning från kontorsverksamhet till aktivitetshus.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av maskinhall och kontor.
Nybyggnad av restaurang i Skellefteå
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod 50022300.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport, skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Umeå
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Ändring av ventilation i restaurang i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Nybyggnad av servicebyggnad i Skellefteå
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av carport i Skellefteå
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage.
Rivning vid telelstation i Umeå
Rivning av huvudbyggnad/telestation.
Rivning av telestation i Umeå
Rivning av telestation.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av bibliotek i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från äldreboende till förskola och bibliotek.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.