Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av byggvaruhus i Umeå
Nybyggnad av Bauhaus
Nybyggnad av kontor och bostäder i Skellefteå
Kontorshuset byggs i fyra våningar och får kontorsytor om totalt 2 800 kvadratmeter. På markplan i huset byggs handelslokaler om 1 500 kvadratmeter och under huset byggs en källare med parkeringsplatser. Bostadshuset byggs i sex våningar och kommer att innehålla 23 hyresrätter på 70 kvadratmeter vardera.
Nybyggnad av parkeringshus i centrala Skellefteå
I hjärtat av Skellefteå planerar vi för ett nytt parkeringshus. Traditionellt har beställaren själv byggt och driftat parkeringshusen men öppnar nu för nya lösningar där man i stället köper större eller mindre delar av åtagandet, t.ex. i form av koncessionsåtagande till en extern leverantör eller andra lösningar.
Fasadrenovering på Rådhuset i Umeå
Avser en totalentreprenad avseende fasadrenovering av Rådhuset. Byggnaden är Q-märkt. Projektet kommer att delas in i tre deletapper.
Nybyggnad av vårdbyggnad/sjukstuga samt helikopterplatta i Dorotea
Nybyggnad av vårdbyggnad i anslutning till Bergvattengården.
Installation av reservkrafts- och reservvärmeanläggning vid Norrlands universitetssjukhus
Projektet innefattar installation av en kombinerad reservkrafts- och reservvärmeanläggning som ska betjäna sjukhuset. Utöver ovan beskrivna åtgärder ska en ny fjärrvärmecentral och transformatorstation installeras i byggnad 19C.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Hyresgästanpassning för ITS i Kunskapens hus, Umeå
I detta projekt ska ca 3900 m2 anpassas för kontor till en ny hyresgäst, ITS (Universitetets IT-avdelning). I projektet ingår förutom kontorsytor och därtill hörande funktioner även vissa husövergripande åtgärder som till exempel iordningställande av nytt soprum, utbyte av ventilationsaggregat och utbyte av undercentral.
Rivning, om- och tillbyggnad av förskola i Nordmaling
Byggprojektet avser rivning och ombyggnadsarbeten av befintliga omega gul samt tillbyggnad av 2 nya huskroppar som tillsammans utgör en 6 avdelningsförskola.
Nybyggnad av padelhall i Umeå
7 banor med 13 meter i takhöjd.
Ombyggnad av skola på Jörn
Anpassningar, ombyggnader och renoveringar utförs i huvudbyggnaderna och flera mindre byggnader rivs.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Ändrad användning från förråd till kontor, garage mm.
Nybyggnad av butik i Umeå
Rivning av del av fastighet samt nybyggnad av ca 3000.
Nybyggnad av förskola i Bergsbyn
6 avdelningar. Kv Grimman.
Nybyggnad av kontor och förråd i Umeå
Nybyggnad av kontor, förråd och parkeringsplatser.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av butik i Skellefteå.
Nybyggnad av brandstationen i Bjurholm
Nybyggnad av brandstation i Bjurholm. Troligtvis rivning av befintlig station och nybyggnad på samma plats.
Tillbyggnad av skollokaler i Vännäs
Objektet avser tillbyggnad av skollokaler, i uppdraget ingår även rivning av befintliga lokaler som ansluter till fordonshall.
Driftsentreprenör till fastighet Norr
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnad, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) år.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Nybyggnad av bilhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av motorhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av motorhall.
Nybyggnad av förskola i Tomtebo
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av förskoleverksamhet samt för viss centrumskapande verksamhet så som lättare former av vård.
Ombyggnad av lokaler till korttidsboende i Vännäs
Vännäs Fastigheter avser att bygga om delar på Stamhemmanet 2, Södra Drottninggatan 4B. Ombyggnaden berör hela plan 3, delar av plan 1 och 2 i Hus D.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Nybyggnad av handelshus i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1039 kvm. Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus, Sandviksvägen 1, i Tärnaby
Markyta 2363 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av butik och lager i Skellefteå
Avser nybyggnad av lager och butik.
Renovering av badhus i Bjurholm
Renoveringen omfattar byggåtgärder att utföra renovering av simbassäng avseende ytskikt, nya skvalprännor, nytt fläktrum samt att utföra ett nytt tak på byggnaden. Nytt system för vattenrening av bassängvatten installeras. Renoveringen av vattenreningssystemen innebär att delar av försörjningssystem för värme byts ut. Nytt ventilationssystem för
Ombyggnad för AWL (A Working Lab) i Universumbyggnaden i Umeå
AWL ligger i Universumbyggnaden och byggs i etapper och i denna, den andra etappen, ska flex- och fixarbetsplatser, pentry, huvudentré och mötesrum byggas i lokaler där det tidigare har bedrivits restaurangverksamhet. Ytan består av ca 550 kvm på plan 2.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser ombyggnad av skolmatsal. Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av affärshus samt kontor i Lycksele
Avser nybyggnad av kontor, butik mm
Ombyggnad av kontor i Lycksele
Hyresgästanpassning av kontor.
Om och tillbyggnad av församlingshem i Vännäsby
Utöka kontorsytor och tvättstuga.
Fasadarbeten på skola i Vännäs
Upphandlingen avser puts och isolering på befintlig murad fasad, byte fönster och fönsterpartier på Hus B och D.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till butik samt fasadändring.
Ombyggnad av värmecentral vid Tåme Skjutfält, Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av värmeproduktionsanläggning i byggnad.
Ombyggnad av brandstationen i Fredrika
Objektet avser ombyggnad för brandstation. Total bruttoarea ombyggnad: Plan 1 ca 430 m2, Plan 2 ca 140 m2.
Ombyggnad av fastighet i Vännäs, etapp 2
Etapp 2 avser i huvudsak: Flytt av huvudentré vid Östra Järnvägsgatan 5 till ursprungligt läge, Återskapa och renovera samtliga skyltfönster, Renovera de fyra kvarvarande balkongerna, Koppla på takavvattningen mot dagvattenledningarna och justera plattläggning samt Måla om fasad för huvudbyggnad och länk.
Byte av tak på sjukhusbyggnad i Skellefteå
Byte från platt tak till sadeltak.
Nybyggnad av padelhall i Skellefteå
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av hotell i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för 8 st modul hotell-lägenheter och förråd.
Utvändiga måleriarbeten 2021, Umeå kommun
Avser följande objekt: Grubbeskolan, Bergatrollets förskola, Forslunda Rektorsbostad samt Solrosen förskola.
Utbyte av passagesystem vid skola i Umeå
Avser utbyte av passagekontrollsystemet på Midgårdsskolan samt anpassning av lås och beslagning. By 200, 202 samt 204.
Utbyte av ventilationsaggregat i fastigheter i Storuman
Avser utbyte av ventilationsaggregat i Gunnarns skola och trygghetsboende Tranan i Storuman.
Tillbyggnad av kontor i Storuman
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändrad användning av kontorslokal till handelslokal samt fasadändring.
Nybyggnad av anläggning för virkesmätning i Rundvik, Nordmaling
Nordmalings kommun uppför en industriterminal i Rundvik med järnvägsanslutning till Botniabanan. Detta objekt består av att uppföra en anläggning för virkesmätning på fordon inom terminalområdet.
Utvändiga måleriarbeten 2021, Umeå kommun
Avser följande objekt: Lärarbostaden Sävar, Malmen 7 Gruppbostad, Hallbacken förskola samt Hissjö Pluto FSK.
Ombyggnad av kontorslokal i Umeå
Ändring av planlösning och ventilationssystem
Utvändiga måleriarbeten 2021, Umeå kommun
Paket 3 avser följande objekt: Korallen förskola, Sparrisen 52 Musikskola, Boende för hemlösa samt Sandgärdan förskola.
Utvändig målning 2021 paket 4, Umeå kommun
Denna upphandling omfattas av följande objekt: Kommunhuset Holmsund.
Nybyggnad av personallokal i Skellefteå
Nybyggnad av personal- och garagebyggnad.
Avloppsrenovering vid skola i Umeå
Objektet avser avloppsrenovering genom relining av spillvattenledningar Hagaskolan byggnad 02.
Nybyggnad av affärshus i Umeå
Nybyggnad av handelslokal samt fasadskyltar och pylon.
Ombyggnad av sjukhus i Lycksele
Bygglov ombyggnad för ny smittskyddsentré e 9645.
Rivning av garage i Skellefteå
Rivning av 57 förråd/garage.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till kontor.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från vårdlokal till kontor.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal/café till butikslokal/frisör.
Tillbyggnad av pizzeria i Skellefteå
Tillbyggnad av pizzeria.
Tillbyggnad av församlingshus i Norsjö
Tillbyggnad toa och farstu på hattstensborgen.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Tidsbegränsad ansökan av modul 2021-09-20 - 2022-10-30.
Ombyggnad av tennishall i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för padelhall i del av byggnad.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från grossisthandel till handel tom 2021-12-31.
Ombyggnad av spa i Lycksele
Bygglov ombyggnad till spa.
Ombyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov ombyggnad.
Tillbyggnad av barack i Lycksele
Bygglov tillbyggnad byggbaracker e 8907.
Ombyggnad till WC-utrymmen i Vilhelmina
Avser ombyggnad till WC-utrymmen.
Nybyggnad av barack i Bjurholm
Ansökan om bygglov gällande tillfällig uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av telestation i Norsjö
Ansökan om bygglov, mobilbasstation torn med tillhörande teknikbod, råliden 1:4, norsjö.
Nybyggnad av carport i Bjurholm
Ansökan om bygglov - nybyggnad av carport.
Ombyggnad av kontor i Bjurholm
Anmälan. ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
Nybyggnad av barack i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad (container).
Nybyggnad av servicebyggnad i Umeå
Nybyggnad av servicebyggnad och bastu.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod och marklov för schaktning.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage samt flytt av förråd.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av båthus i Skellefteå
Nbyggnad av båthus.
Ombyggnad av bensinstation i Umeå
Installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Vindeln
Installation av port samt plank runt gaskylare på sporthall.
Nybyggnad av bastu i Lycksele
Bygglov bastu e 8539.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.