Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västerbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av Stora Coop på Avion.
Nybyggnad av typhus i Hörnefors kommun
Ett hus för boende på anstalten. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av idrottshall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar att uppföra en ny idrottshall och en intilliggande fullstor konstgräsplan med alla till detta tillhörande och erforderliga arbeten utrustningar, material och leveranser för en fullt färdig anläggning. Miljöbyggnad Silver.
Om- och nybyggnad till hälsocentral i Dorotea
Entreprenaden avser en ny vårdbyggnad i och i anslutning till Bergvattengården. Objektet avser nybyggnad av ca 245 m2 samt ombyggnad av ca 2230 m2.
Nybyggnad av förskola i Boliden
Entreprenaden omfattas av en huvuddel, Bolidens förskola, 6 avdelningar. Mark- och husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, styr- och övervakningssystem samt El- och teleinstallationer för nybyggnad av en 6-avdelningsförskola. Entreprenaden omfattar även markarbeten i närliggande pulkbacke.
Ombyggnad av kontorslokaler i Umeå
Ombyggnad av kontorslokaler för Hemsjukvård och Boendestöd. Matrisen 7 - Hus02 och Hus03.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Upprustning av affärshus efter brand. Nybyggnad av fläktrum på tak mm.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av 6 avdelnings förskola i två våningar med tillhörande tillagningskök i bottenvåning. Total bruttoarea ca 1400 m² och behandlad tomtarea ca 6300 m².
Nybyggnad av verksamhetsområde i Skellefteå
Planer för ett nytt industriområde. Syftet med området är att erbjuda ett 30-tal tomter för lättare och mindre ytkrävande industri och service som kan komplettera övrig tyngre industri i närområdet.
Nybyggnad av handel och fordonservice i Borgafjäll
Avser nybyggnad av handelscentrum och fordonservice.
Nybyggnad av storkök och matsal i Malå
Objektet avser nybyggnad av matsal och storkök i Malå Kommun samt markarbeten på omkringliggande ytor. Byggnad i 1 plan men fläktrum på plan 2. Arbetsområde i direkt anslutning till byggnad. Total byggnadsarea om ca 850 m2
Nybyggnad av idrottshall i Sorsele
Avser konstruktion och komplett leverans av allaktivitetshall. Ny hall som företrädesvis i storlek skall möjliggöra bollsporter i form av innebandy, handboll etc. Viss yta i hallen skall också finnas för åskådarplatser och förrådshållning.
Ombyggnad av matsal på skola i Umeå
Objektet avser ombyggnad av skolrestaurang. Total bruttoarea ca 880 m².
Nybyggnad av förskola i Hemavan
Förslag till ändring av detaljplan. Planändringens syfte är att möjliggöra en något större byggrätt inom ett begränsat geografiskt område avseende en framtida placering av en ny förskola.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Nybyggnad av Max i Umeå.
Nybyggnad av kontor och garage i Östteg, Umeå
Nybyggnad av kontor och garage.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Byte av tak på idrottshall i Umeå
Avser omläggning av yttertak på Vind Arena. Total bruttoarea ca 3 685 m².
Renovering av restaurang efter brand i Umeå
Upprustning av restaurang efter brand.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Umeå
Avser ombyggnad av skolkök samt tillbyggnad av fläktrum.
Takåtgärder på gymnasieskola i Storuman
Avser byte av tak/takstolar.
Renovering av aula på skola i Umeå
Objektet avser renovering av Aula Maja Beskow skolan. Total bruttoarea ca 1 400 m².
Ombyggnation av bibliotek i Robertsfors
Avser ombyggnation av biblioteket, omdisponering, ytskikt mm.
Nybyggnad av personallokaler i Byske
Innebär byggnation av ett småhus med krypgrund.
Installation av solcellsanläggningar på Fysiologihuset och Teknikhuset i Umeå
Entreprenaden omfattar installation av Solcellsanläggningar på fastigheten Stadsliden 6:6, Umeå kommun. Fysilogihuset J0008007, Artedigränd 7 Teknikhuset J0008020, Håken Gullesons väg 20
Utbyte av konstgräsplaner vid skolor i Umeå
Avser utbyte av befintligt konstgräs på fotbollsplanerna vid Ålidhemsskolan och Grubbeskolan i Umeå. I entreprenaden ingår demontering av befintligt konstgräs, justering av underliggande yta och nyläggning av konstgräs. Objekten är belägna på Odontologen 1 samt Kungsgården 1, Umeå.
Ny utemiljö vid skola i Umeå
Avser ny utemiljö till Skärgårdsskolan.
Anpassning av lokaler för Campus i Lycksele
Anpassning av lokaler, Campus Lycksele. Installation eller väsentlig ändring av ventilation samt vatten och avlopp.
Nybyggnad av ishockeyrink i Bjurholm
Avser nybyggnad av ishockeyrink.
Tillbyggnad av personallokal i Lycksele
Avser tillbyggnad personalutrymme.
Utvändiga måleriarbeten 2024, Umeå kommun
Avser följande objekt: Böleängskolan, Mariebergskolan/Älgen, Tomtebogård, Brandstation Holmön, Servicebyggnad Holmön samt Nydalabadet .
Installation av scenkallnings- och medhörningssystem på Norrlandsoperan i Umeå
Objektet avser byte av scenkallnings- och medhörningssystem på Norrlands Operan.
Utvändiga måleriarbeten 2024, Umeå kommun
Avser följande objekt: Ersängskolan/kupan, Norrbyn samt Norrbyskär, Sävar skola, Södra Ålidhemskolan, Bägaren samt Stöcksjö skola.
Byte av tak på skola i Hörnefors, Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive papparbeten på Bråvalla skolan i Hörnefors, Umeå kommun.
Byte av tak på skola i Holmsund
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive papparbeten på Sandviks skolan och förskola i Holmsund avseende byggnaderna 01, 03, 04 och 07, Umeå kommun.
Tillbyggnad av personaldel i Skellefteå
Avser tillbyggnad av personaldel vid industribyggnad.
Fasadmålning av kyrka i Robertsfors
Fasadåtgärder/målning av kyrka.
Belysnings- och markarbeten till motionsspår i Vindeln
Avser underhåll av elljuspår. Omfattar markarbeten, åtgärder för spårbädden inklusive avrinning längs med spåret. Elarbeten, ny elljusslinga samt rivning av befintlig.
Byte av tak på kontorsbyggnad i Umeå
Avser byte av tegeltak.
Byte av plåttak på Stadshuset i Umeå
Objektet avser byte av skivtäckt plåttak, total bruttoarea ca 680 m².
Ombyggnad av gym i Skellefteå
Ändrad användning från butik till gym.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från bostad/lokal till enklare butik.
Byte av tak på skola i Umeå
Projektet avser att lägga nytt tätskikt inklusive papparbeten på Spiltan 2 Dragonskolan, Umeå kommun.
Renovering av skola i Robertsfors kommun
Avser renovering av Nybyskola (ytskikt och belysning).
Renovering av mur och staket vid kyrka i Skellefteå
Avser åtgärder på omgärdningar.
Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning från förråd till gym samt fasadändring.
Byte av tak på skola i Robertsfors
Avser byte av tak på Tundalsskolan, hus C baksidan.
Byte av tak på skola i Bastuträsk
Avser rivning samt nyläggning av tegeltak på Bastuträsk skola i Norsjö.
Utvändigt underhåll av affärshus i Umeå
Bygglov för fasadändring av affärslokaler.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Skellefteå
Nybyggnad av livsmedelsbutik ca 45 kvm.
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till café.
Fasadändring på bar i Lycksele
Bygglov fasadändring e 23776.
Ombyggnad av tillfällig förskola i Vindeln
Förskoleverksamheten som idag finns i källaren på Solhaga G flyttar upp till Solhaga b. Detta under ett övergångsperiod till Solhaga D eller anan lämplig lokal är klar. Den tilltänkta ytan på Solhaga B är 249kvm
Flytt av kontorsmoduler i Skellefteå
Moduler med fikarum och kontor samt en mindre altan. 135 kvm (+28 kvm altan)
Tillbyggnad av affärshus i Vilhelmina
Ansökan bygglov tillbyggnad av affärslokal.
Låsbyte av hälsovårdscentral i Robertsfors
Från investeringsbudget 2022-2024. Avser låsbyte av hälsocentral.
Installation av larm i ishall i Storuman
Anmälan om anmälningspliktig åtgärd - utrymningslarm.
Upprustning av vandringsleder i Storuman
Storumans kommunföretag har genom EU medel fått möjlighet att rusta och nyskapa några utpekade leder i Hemavan Tärnaby och Storuman. Vi önskar därför upphandla en del tjänster kopplat till arbete på led såsom spångning, utplacering av skyltar, byggande av skyltar, fikaplatser, laga tak på vindskydd, brobygge, barnanpassningar längs led mm.
Ombyggnad och verksamhetsanpassning av lokaler på Arkitekthögskolan, Umeå Universitet
I entreprenaden ingår ombyggnad av lokaler i Arkitekthögskolan. Det berör en öppen yta som verksamheten hyr idag med arbetsplatser. Verksamheten vill avgränsa och glasa in med glasväggar, ny dörr och anpassad ventilation för ett utrymme för personal med 36 platser.
Byte av värmepumpar i skola i Tärnaby
Avser byte av 2 värmepumpar.
Ombyggnad av kontor i Malå
Avser ändrad användning av hbv hem till kontor.
Vindskydd samt friluftstoalett till Umeå kommun
Avser Inköp av frluftstoalett och vindskydd.
Nedmontering samt uppförande av lekutrustning i Umeå kommun
Entreprenaden omfattar nedmontering och bortforsling av befintlig lekutrustning samt uppförande av ny lekutrustning inom Umeå kommun.
Nytt papptak på Campus B2 södra högdelen, Skellefteå
Avser Campus B2 södra högdelen - Nytt papptak.
Tjärning av klockstapel i Robertsfors
Tjärning av klockstapel.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).