Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skol- och idrottsanläggningar i Tomtebo, Umeå
Avser byggnation av helt ny skola på Tomtebo i Umeå.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Umeå
Byggnaden ska bl a innehålla lokaler för sjukhusapotek, IVF-klinik, AHS, Rättsmedicin och Cancercentrum.
Nybyggnad av hotell och konferens i Umeå
Nybyggnad av hotell på kv Magne i Umeå.
Nybyggnad av idrottshallar i Umeå
Nybyggnad av en multisporthall och en fotbollshall, med tillhörande kontorslokaler, på Noliaområdet.
Nybyggnad av byggvaruhus i Umeå
Nybyggnad av Bauhaus
Nybyggnad av församlingsbyggnad i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förut­sättningar för ny församlingsbyggnad, bland annat genom utökning av fastig­heten. Syftet är också att säkerställa riksintresset och stadens fasad mot älven.
Installation av reservkrafts- och reservvärmeanläggning vid Norrlands universitetssjukhus
Projektet innefattar installation av en kombinerad reservkrafts- och reservvärmeanläggning som ska betjäna sjukhuset. Utöver ovan beskrivna åtgärder ska en ny fjärrvärmecentral och transformatorstation installeras i byggnad 19C.
Om- och nybyggnad av skola i Umeå
Entreprenaden omfattar två huvuddelar. Huvuddel 1 innefattar en ny skolbyggnad ca 1900 kvm BTA med tillhörande med tillhörande lekgård och angöring/parkering. Huvuddel 2 innefattar, rivning, tillbyggnad och ombyggnation av av befintlig skola. Byggnaden blir ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Till-och ombyggnad av skola i Umeå
Entreprenaden avser nybyggnad av skola/förskola bruttoarea ca 1 700 kvm samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad ca 700 kvm och utemiljö.
Nybyggnad av högstadieskola i Umeå
Avser nybyggnad av högstadieskola.
Hyresgästanpassning för ITS i Kunskapens hus, Umeå
I detta projekt ska ca 3900 m2 anpassas för kontor till en ny hyresgäst, ITS (Universitetets IT-avdelning). I projektet ingår förutom kontorsytor och därtill hörande funktioner även vissa husövergripande åtgärder som till exempel iordningställande av nytt soprum, utbyte av ventilationsaggregat och utbyte av undercentral.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Umeå
Verksamheter som skulle passa in på marken utmed E4:an är kontor, forskning, utbildning, hotell, vård, besöksanläggningar och samlingslokaler samt viss handel som inte är trafikalstrande.
Nybyggnad av hangar mm för ambulansflyg vid Umeå Airport
Projektet innefattar nybyggnation i flygplatsnära miljö av byggnad med separata övernattningsrum i hotellstandard, kontor, omklädningsrum, träningsrum och verkstad samt hangar som ska husera två flygplan. Ytor är beräknade som: Plan 1: ca 1600 m2 samt Plan 2: ca 500 m2.
Ombyggnad av kontor och garage i Umeå
Ändrad användning från förråd till kontor, garage mm.
Nybyggnad av förskola i Innertavle
Avser nybyggnad av förskola, 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor och förråd i Umeå
Nybyggnad av kontor, förråd och parkeringsplatser.
Nybyggnad av butik i Umeå
Rivning av del av fastighet samt nybyggnad av ca 3000.
Driftsentreprenör till fastighet Norr
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnad, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) år.
Nybyggnad av bilhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av bilhall.
Ombyggnad av skola i Umeå
Avser ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av skola i Obbola, Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Utbyggnad av skola i Umeå
Avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Tomtebo
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av förskoleverksamhet samt för viss centrumskapande verksamhet så som lättare former av vård.
Nybyggnad av verksamheter och bostäder i Umeå
Preliminärt syfte med planen är skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och verksamheter.
Tillbyggnad av ridhus i Umeå
Tillbyggnad av ridanläggning.
Tillbyggnad av hamnterminal i Umeå
Nybyggnad av passagerargång och tillbyggnad av terminalbyggnad.
Fasadrenovering på Rådhuset i Umeå
Avser en totalentreprenad avseende fasadrenovering av Rådhuset. Byggnaden är Q-märkt. Projektet kommer att delas in i tre deletapper.
Nybyggnad av inomhushall i Umeå
43 x 26m stor hall.
Ombyggnad för AWL (A Working Lab) i Universumbyggnaden i Umeå
AWL ligger i Universumbyggnaden och byggs i etapper och i denna, den andra etappen, ska flex- och fixarbetsplatser, pentry, huvudentré och mötesrum byggas i lokaler där det tidigare har bedrivits restaurangverksamhet. Ytan består av ca 550 kvm på plan 2.
Om- & tillbyggnad av kontor & bostäder i Umeå
Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för kontor samt förtätning med bostäder.
Ombyggnad av skolmatsal i Innertavle
Avser ombyggnad av skolmatsal. Planerat projekt från investeringsbudget.
Renovering av fritidsgård i Luleå
Renovering av Athena fritidsgård.
Ombyggnad av vårdcentral i Umeå
Ändrad användning från kontor till hälsocentral.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning från handelslokal till restaurang samt fasadändring.
Utbyte av passagesystem vid skola i Umeå
Avser utbyte av passagekontrollsystemet på Midgårdsskolan samt anpassning av lås och beslagning. By 200, 202 samt 204.
Utvändiga måleriarbeten 2021, Umeå kommun
Avser följande objekt: Grubbeskolan, Bergatrollets förskola, Forslunda Rektorsbostad samt Solrosen förskola.
Utvändiga måleriarbeten 2021, Umeå kommun
Avser följande objekt: Lärarbostaden Sävar, Malmen 7 Gruppbostad, Hallbacken förskola samt Hissjö Pluto FSK.
Ombyggnad av kontorslokal i Umeå
Ändring av planlösning och ventilationssystem
Renovering av tak på bibliotek mm vid skola i Umeå
Projektet avser lägga nytt tätskikt inklusive plåtarbeten på Grubbeskolan bibliotek mm, Lagmansgatan 37, Umeå.
Utvändiga måleriarbeten 2021, Umeå kommun
Paket 3 avser följande objekt: Korallen förskola, Sparrisen 52 Musikskola, Boende för hemlösa samt Sandgärdan förskola.
Rivning av vårdbostad i Umeå
Rivning av vårdboende.
Avloppsrenovering vid skola i Umeå
Objektet avser avloppsrenovering genom relining av spillvattenledningar Hagaskolan byggnad 02.
Nybyggnad av affärshus i Umeå
Nybyggnad av handelslokal samt fasadskyltar och pylon.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor- och verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Tillbyggnad av butik i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av butikslokal samt ändring av befintligt ventilationssystem.
Ombyggnad av restaurang i Umeå
Ändrad användning från butik till restaurang.
Utvändigt underhåll av förskola i Umeå
Fasadändring av förskola.
Ombyggnad av varuhus i Umeå
Fasadändring av varuhus, ändring av planlösning och marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av skola i Umeå
Installation av ventilationssystem.
Ombyggnad av museum i Umeå
Installation av fettavskiljare.
Ombyggnad av bensinstation i Umeå
Installation av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av restaurang i Umeå
Fasadändring av restaurang.
Nybyggnad av servicebyggnad i Umeå
Nybyggnad av servicebyggnad och bastu.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod och marklov för schaktning.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Umeå
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av carport i Umeå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Umeå
Nybyggnad av komplementbyggnad (container).
Fasadrenovering av kulturhus i Umeå
Avser fasadrenovering av Rådhuset (kulturhistoriskt värdefull byggnad).
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från vårdlokal till kontor.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning från förråd till vilrum och tvättrum, Nybyggnad av komplementbyggnad Linnéan 9.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Tidsbegränsad ansökan av modul 2021-09-20 - 2022-10-30.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat lov för uppställning av baracker.
Nybyggnad av barack i Umeå
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar tom 2024-12-31.
Ombyggnad av affärshus i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från grossisthandel till handel tom 2021-12-31.
Installation av AV-system i föreläsningssal, Umeå Universitet
Omfattar leverans och installation av AV-system till föreläsningssal A103, Astrid Fagreus på Umeå Universitet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.