Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örebro län

Askersund (5)
Degerfors (2)
Hallsberg (14)
Karlskoga (17)
Kumla (8)
Laxå (1)
Lekeberg (1)
Lindesberg (17)
Nora (6)
Örebro (36)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Avser ett nytt kontorshus i Kv Korsningen i Örebro.
Om- och tillbyggnad av campus i Örebro
Avser tillbyggnad av Campus om ca 5000 kvm som ska placeras mot befintliga Campushuset och mellan vattentornet. Källarutrymmet kommer inrymma fläktrum, omklädningsrum samt div. förråd. Ny entré i markplan med intilliggade restaurang med uteplats. På plan 2 byggs föreläsningssal och stor hörsal. På plan 3 bygger man kontor, grupprum, kommunikationsstråk m.m. På plan 4 och 5 byggs det kontor och föreläsningssalar/mötesrum. Ombyggnationer om ca 1000 kvm kommer göras i befintliga lokaler fördelat på 4 plan.
Nybyggnad av vårdboende i Örebro
Avser nytt vårdboende innehållande ca 80 platser samt gruppbostad om 6 lägenheter. Miljöbyggnad silver. Beställaren tar över projektet när det är färdigbyggt
Nybyggnad och påbyggnad av kontor och hotell i Örebro
Nybyggnad av kontor och hotell, ca 14.000 kvm. Ett höghus om 26 våningar och en lägre byggnad om 16 våningar. Påbyggnad befintlig kontorsfastighet med ytterligare två och ett halvt våningsplan för kontorsverksamhet. Anbud kommer att infordras på entreprenad med samverkansformen partnering närmare byggstart.
Om- och tillbyggnad av skola i Askersund
En ny skolbyggnad i 2 plan byggs invid Närlundahallen och som skall inrymma skollokaler för årskurs 4–6. Befintlig matsal med tillhörande mottagningskök rivs och ny byggnad, något större, byggs i 2 plan innehållande administrativa lokaler, matsal och tillagningskök. Denna byggnad och ny skolbyggnad byggs samman. Under tiden den nya matsalen byggs kommer bespisning ske i moduler placerade vid Sålunda-delen. Närlundahallen ska vara i drift under byggtiden förutom april-oktober 2021 då hallen avses renoveras. Nämnda tid kan komma att ändras, t.ex. med hänsyn till avtalstecknande samt påbörjande av upphandlingens olika delar. Befintliga skolbyggnader som finns idag kallas Närlunda, Sålunda del 1 och 2 och Nylunda. Närlunda- byggnaden skall byggas om gällande planlösning och byggas ut med nya entréer och toalettgrupper. Sålunda kompletteras med större entréer, ytskikt samt att diverse installationer byts. Beslut gällande Nylunda fattas senare. Ny trafiklösning skall göras gällande hämtning, lämning, parkering och varutransporter till skolan.
Nybyggnad av kyrka i Örebro
Avser nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av vårdcentral i Örebro
Planer finns på ny vårdcentral, Skebäck, Örebro.
Utveckling av Aspholmen, Örebro
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av stadsdelen som plats för arbetsplatser, verksamheter, service, handel, bostäder, rekreation och mötesplatser.
Markområde till försäljning avseende nybyggnation av verksamheter i Kumla
Område för verksamheter och ligger i direkt anslutning till E20. Norra Mos är tänkt för icke störande verksamhet i liten till medelstor omfattning. Tomtarea 160 000kvm.
Nybyggnad av resort i Grythyttan, Hällefors, etapp 3
I planerna ingår byggande av 270 villor, ett hotell med 200 rum och restauranger. Det kommer byggas i olika faser. Detta projekt avser etapp 3 och innefattar hotellet.
Nybyggnad av vårdboende i Karlskoga
Avser nybyggnation av vårdboende omfattande 80 platser.
Totalrenovering av kontor i Örebro
Avser totalrenovering av Stadsbyggnadshus 1 i Örebro. Entreprenaden innefattar rivning intill stomrent.
Om- och tillbyggnad för cyklotronanläggning vid O-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Avser till-och ombyggnad för en cyklotronanläggning med tillhörande radiokemienhet samt lokaler för ytterligare en PET/CT-kamera.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 6 avdelningar.
Nybyggnad av badhus i Hällefors
Avser nybyggnad av badhus. Simhallen kommer att bestå av två bassänger; en fyrabanors 25-metersbassäng för simträning och motion, samt en mindre bassäng med lyftgolv för simskola och rehabilitering. De två bassängerna ska utrustas med separata reningskretsar, innefattar även omklädningsrum för fotboll och andra utomhusaktiviteter. Det ingår även en gemensam entré för både bad och den intilliggande ishallen. På plan 2 kommer skolverksamheten kunna utnyttja rum för undervisning.
Nybyggnad av lokaler och kontor i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra för verksamheter och kontor. Planområdet ligger i Marieberg, öster om motorvägen E20 och väster om Mariebergs bostadsområde.
Nybyggnad av skola i Örebro
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola. Även en industrihall som byggs om till idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontorslokaler i Källeruds park. Byggnaden består av 3 våningar med inglasad innergård. En stor takterass samt öppna garageplatser i suterrängplan planeras också.
Nybyggnad av kontor och utställningslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och utställningslokaler. Föregående etapp har objekt nr 922488.
Nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontors- och/eller verksamhetslokaler Vid Runnaby-rondellen i Örebro. Tomtarea ca 4087m².
Nybyggnad av centrum­verksamheter och kontor i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra ny bebyggelse för centrum­användning och kontor av hög arkitektonisk kvalitet till en höjd motsvarande 3 till 5 våningar inom den södra och östra delen av kvarteret Hållstugan i centrala Örebro
Nybyggnad av förskola i Örebro
Byggplats ej fastställd. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Ny byggnad för reservkraft ska uppföras på befintlig byggnad (Hus 09), Hus 09 ligger delvis under markytan, källarplan med gräsyta ovan.
Nybyggnad av idrottshall i Kumla
Nybyggnad av sporthall.
Totalupprustning av handelslokaler och restaurang i Örebro
Avser totalupprustning av handelslokaler och restaurang.
Nybyggnad av butik, Karlskoga
Avser nybyggnad av butik.
Nybyggnad av brandstation i Örebro
Avser nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning och sanering måste ske på tomten innan nybyggnationen kan starta. Det finns på projektid: 1594860
Nybyggnad av förskola i Fjugesta
Avser nybyggnad av en förskola.
Renovering på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus C kommer inrymma tillagningskök, personalmatsal, konferensrum med mera. Samma funktioner som det har idag. Idag är tillagningsköket dock tillfälligt ombyggt till lokaler för hemtjänst/hemvård. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622536, 1224313
Ombyggnad av gamla kommunhuset samt nybyggnad av carport i Hällefors
Option frånprojektid: 1028370. Avser ombyggnad av hus 2 med tillhörande markarbeten, nybyggnation av carport och miljöbod.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av skola till bostäder.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad till lägenheter i gamla Stadsskogsskolan när den nya är färdigbyggd.
Reonvering/nybyggnad av skola och badhus i Örebro
Renovering av Brickebackens skola och eventuell nybyggnation av badhus. Samarbete mellan ÖBO och Futurum fastigheter. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Lindesberg
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av motell i Karlskoga
Nybyggnad av motell med 10 rum samt en konferensdel i Karlskoga.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: 300 000 m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av kontor. 6x54m i 3 plan, 648 kvm kontorsyta.
Nybyggnad av lokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av en huskropp för Kvinnohuset i Karlskoga. Nybyggnaden ska sammanlänkas med befintlig fastighet.
Om- och nybyggnad av skolkök i Örebro
Avser om- och nybyggnad av skolkök på Hagaskolan i Örebro. Rivning av befintligt kök ska också ske.
Nybyggnad av affär i Karlskoga
Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av förskola i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av en förskola med två avdelningar. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Tillbyggnad av padelhall i Kumla
Avser tillbyggnad av padelhallen Papa Stadium i Kumla. Tillbyggnaden ska rymma 2 standardbanor (10x20 m) och en singelbana (6x20 m) med 2 m fri yta runtom vardera bana.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Karlskoga
Avser ändrad användning från kontor till tandvård, fasadändring samt tillbyggnad.
Nybyggnad av klubblokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av klubblokal för fotbollslag på Kilsta IP i Karlskoga.
Nybyggnad av kontors- och lagerbyggnader i Örebro
Syftet med detaljplanen är att vidare möjliggöra kontors och lagerbyggnader.
Installation av värmeanläggning i Fellingsbro
Värmeanläggningen som drivs av bergvärme ska försörja Ekbackens skola, sporthallen, äldreboendet Ekgården och seniorboende Ekliden.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av padelhall i Lindesberg
Nybyggnad av padelhall med 3 banor i Lindesberg.
Om- och tillbyggnad av skola i Askersund
Avser om- och tillbyggnad av Åsbro skola.. Yta tillbyggnad ca 250 m2, yta ombyggnad ca 100 m2. Syftet med projektet är att skapa större lokaler för skolans administration. De nya lokalerna innehåller personalrum, skolsköterska, kurator, specialpedagog och omklädning för personalen. Projektet knyter samman 2 st befintliga byggnadskroppar.
Ombyggnation, renovering- och utbyte av fasadhissar i Örebro
Avser ombyggnad/renovering/utbyte av 2 st fasadhissar.
Tillskapande av kontor i Skofabriken, Örebro
Tillskapande av ett kontor på plan 4 i Skofabriken. Det har nyligen uppförts ett liknade kontor i lokalen bredvid som skall fungera som referensprojekt. Ytan för kontoret är c:a 600 m². Verksamhet pågår i övriga delar av fastigheten.
Renovering av omklädningsrum mm. i ishall i Hallsberg
Omfattar byggnadsarbeten gällande renovering av omklädnadsrum m. m, ny rumsbildning med nya avlopp och installationer WC, Dusch och duschrum, samt option A, utrymningsdörr och sluss, och option B, åtta stycken duschpaneler.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum vid idrottsanläggning, Askersund
Omfattar om- och tillbyggnad av befintlig omklädningsbyggnad vid Solberga Idrottsplats i Askersund. Yta tillbyggnad ca 100 m2, yta ombyggnad ca 50 m2.
Renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av ytskikt och ventilation. Inga beslut fattade.
Ombyggnad av ishall, Lindesberg
Ombyggnad av ishall med ny entré, café och läktare samt utemiljö för skolan och besökare.
Tillgänglighetsanpassning av sim- och sporthall i Hallsberg
Avser tillgänglighetsanpassning av Alléhallen i Hallsbergs kommun.
Nybyggnad av garage och carport i Örebro, etapp 1
Avser rivning av garagebyggnader och carportar och som skall ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer.
Rivning av förskola i Örebro
Avser rivning och nybyggnad av Lindens förskola i Örebro. Nybyggnad finns på projektid: 1601290. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Tillbyggnad av skola i Nora
Avser tillbyggnad av skola med två klassrum och ett kontor om ca 150 kvm.
Renovering av fasader och fönster vid skola i Hallsberg
Avser byggnadsarbeten gällande renovering av fasad-fönster och målning, option A fönster Hus D Musik och option B Tvättning av påväxt på papptak Hus D, till ett fullt färdigt arbete på Folkasboskolan i Pålsboda, Hallsbergs kommun.
Renovering av tak på skola i Hallsberg
Avser byggnadsarbeten gällande renovering av tak på Fredriksbergskolan i Vretstorp.
Ombyggnad av styrutrustning i simhall i Hallsberg
Avser ombyggnad av befintlig styrutrustning för vattenreningssystem vid Alléhallen i Hallsberg.
Ombyggnad av ventilationssystem i skola i Hallsberg
Avser nytt aggregat som ska placeras i bef fläktrum på vinden. Fläktrummet är trångt så byggåtgärder krävs för att få plats med nytt aggregat. Befintlig svinhusventilation ska tas bort och dess befintliga kanaler för frånluft till klassrum användes som tilluft och kopplas ihop till ny samlingskanal som dras på vind.
Tillbyggnad av krematorium i Örebro
Avser tillbyggnad samt fasadändring krematoriebyggnad, samt nedgrävd trädgård.
Ramavtal avseende målningsarbeten, Ljusnarsberg kommun
Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Mark och dräneringsarbeten vid museets kunskaps- och forskningscentrum i Örebro
Markytan utanför den källarvägg där fuktproblemen uppstått sluttar in mot väggen och takvatten släpps ut över ytan genom 2 stuprör. Fyllningsmaterial mot husgrunden håller hög fukthalt och ska därför skiftas ut mot ett dränerande material. Marken inom arbetsområdet ska lutas ut från byggnaden och hårdgöras och kompletteras med ordentliga dagvattenbrunnar och dagvattenledningar för att säkerställa bortledning av dagvatten.
Takbyte på skola i Hällefors
Renovering av yttertak på B-huset Pihlskolan.
Ev. rivning av mindre kontorsbyggnad i Örebro
Bostäder ska byggas på tomten efter rivning, objekt nr 900309.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskoga
Tillbyggnad av handelshus.
Tillbyggnad av kontor i Karlskoga
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av förskola i Kumla
Tillbyggnad för utrymme av ventilationsaggregat på förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskoga
Tillbyggnad samt fasadändring på handelshus.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Lindesberg
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av barack i Nora
Uppförande av barack.
Ombyggnad av danslokal i Kumla
Ändrad användning av försäljningslokal till dansstudio.
Ombyggnad av tennishall i Lindesberg
Ändrad användning av industrilokal till padelhall.
Ombyggnad av restaurang i Hallsberg
Ändrad användning av lokal från kontor till restaurang samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlskoga
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Ändrad användning av lokaler till förskoleverksamhet.
Ombyggnad av vårdhem i Degerfors
Ändrad användning av vårdlokaler.
Ombyggnad av vårdhem i Nora
Ändrad användning från bostad till hvb-hem.
Ombyggnad av restaurang i Kumla
Ändrad användning från butikslokal till restaurang/pizzeria.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Ändring av fasader, fönsterbyte på kontorsbyggnad samt uppsättning av 3 st skyltar.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Nora
Ändring av ventilation.
Rivning av telestation i Lindesberg
Rivning av nedlagd telestation.
Rivning av telestation i Kopparberg
Rivning av teknikbod.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Tidsbegränsat bygglov för paviljonger (t.o.m 2020-12-31).
Nybyggnad av kontor i Hallsberg
Tidsbegränsat bygglov. uppförande av kontorsbyggnad efter brand samt uppställning av 6 st byggbaracker.
Tillbyggnad av affärshus i Hallsberg
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av butik i Lindesberg
Utbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av omklädningsrum i Askersund
Bygglov ombyggnad omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Örebro
Bygglov ändring fasader på samlingslokal genom omfärgning.
Nybyggnad av barack i Kopparberg
Ansökan om komplementbyggnad - container.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Nybyggnad av garage och cykelförråd.
Ombyggnad av kontor i Karlskoga
Installation/ändring av ventilation i kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.