Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av vårdcentral och vårdboende i Örebro
Avser nybyggnad av vårdcentral samt ett vård- och omsorgsboende med 100 platser. Projektet kommer att delas in i etapper. Etapp 1: Vårdcentral inkl parkeringsgarage och tillagningskök Etapp 2: Rivning av befintlig vårdcentral, nytt vård- och omsorgsboende (100 lägenheter), hemvårdslokaler och dagrehab Etapp 1 BTA ca 8900 m2. Etapp 2 BTA ca 10100 m2
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontorshus 12400 kvadrat på Norrbackavägen. För att möjliggöra byggnationen kommer det inom entreprenaden krävas rivning av en lagerbyggnad och del av bottenvåningen på ett av de intilliggande husen (Evry-huset).
Renovering av Länsmuseet i Örebro
Avser renovering av länsmuseet. ROT-renovering, ökad säkerhetsutrustning, och tillgänglighetsanpassningar både inne och ute. Byggnaden är K-märkt.
Totalrenovering av kontor i Örebro
Avser totalrenovering av Stadsbyggnadshus 1 i Örebro. Entreprenaden innefattar rivning intill stomrent.
Nybyggnad av brandstation i Örebro
Avser nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning och sanering måste ske på tomten innan nybyggnationen kan starta. Det finns på projektid: 1594860, 2090094
Nybyggnad av affärshus i Örebro etapp 3
I denna etapp planeras det för ca 7000 kvm. Hela området är på ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Örebro etapp 4
I denna etapp planeras det för ca 7000 kvm. Hela området är på ca 40 000 kvm.
Nybyggnad av lokaler och kontor i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra för verksamheter och kontor. Planområdet ligger i Marieberg, öster om motorvägen E20 och väster om Mariebergs bostadsområde.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Planen är att möjliggöra en förskola på fastigheten Almby 13:165. I syfte att öka trafiksäkerheten föreslås Stensoppsvägen göras om till en gång- och cykelväg parallellt med förskolan.
Påbyggnad av kontor i Örebro
Ändringen syftar till att möjliggöra en högre bebyggelse för en del av den norra delen av kvarteret Vinterstadion. Inom det område som planändringen berör finns redan en uppförd kontorsbyggnad som genom planändringen skulle kunna få byggas på med ytterligare våningar.
Nybyggnad av ambulansstation i Berglunda, Örebro
Avser nybyggnad av en ambulansstation i Berglunda. Fastigheten är på ca:18 000m². BTA på respektive plan är ca: plan 1, 1588m², plan 2, 632m², plan 3, 47m². Totalt 2267m².
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser rivning och nybyggnad av Lindens förskola i Örebro. Rivning finns på projektid: 1622756. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Nybyggnad av logistikanläggning på Pilängen i Örebro
Avser nybyggnad av logistikanläggning på Vältgatan, Pilängens logistikpark i Örebro. Total yta blir 14500 kvm och ambitionen är att fastigheterna ska miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good
Utbyggnad av handel i Örebro
Avser utbyggnad av lokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av kontors och handel i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av kontor och handel.
Renovering på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus C kommer inrymma tillagningskök, personalmatsal, konferensrum med mera. Samma funktioner som det har idag. Idag är tillagningsköket dock tillfälligt ombyggt till lokaler för hemtjänst/hemvård. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622536, 1224313
Om och tillbyggnad av sjukhusapoteket i Örebro
Avser ombyggnad och utbyggnad av lokaler på Universitetssjukhuset Örebro. Objektets läge: Region Örebro län USÖ, F-huset entréplan Det finns även två insprängda totalentreprenader under generalentreprenören ansvar, Kyl/frysrum och Renrums entreprenad.
Utbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Rinkaby, Örebro
Utreder olika alternativ för antingen utbyggnad av förskolan eller en nybyggnation.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Glanshammars skola. Oklart om det kan bli delvis nybyggnad.
Ombyggnad samt renovering av storkök och matsal vid skola i Örebro
Ombyggnad samt renovering av storkök och matsal på Västra Engelbrektsskolan i Örebro. Omfattar även byte av ledningar i mark, vatten, avlopp, dränering, installation av ny fettavskiljare.
Ombyggnation gamla bibliotekshuset i Örebro
Avser ombyggnad av f d biblioteket med lokalanpassning till nya hyresgästen i dela av bottenplan, övre kontorslokal förbereds med nya installationer till stop-standard.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 11067m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 13783m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 22083m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager. Det totala området är ca 50 hektar stort och kommer att styckas av efter företagets ytbehov. Premiär byggstart första kvartalet 2022 samt andra kvartalet 2022.
Tillbyggnad av skola i Örebro, etapp 1
Avser tillbyggnad av Mosjö skola till en 2-parallellig F-6 skola. Projektet delas upp i 3 etapper. Etapp 1 avser Hus E som ska byggas av moduler för snabbt montage och standardmässig tillverkning. Byggnaden byggs i två våningar och innehåller 7 klassrum och grupprum, bibliotek, arbetsrum, kapprum och wc. Utöver detta byggs även ett nytt fristående miljöhus. Utomhusmiljön åtgärdas, skolgården byggs om för de funktioner som försvinner vid tillbyggnaderna och ny skolgård anläggs vid hus E.
Rivning och nybyggnad av lokaler i Örebro, huvuddel 1
Huvuddel 1 ”Rivning” omfattar rivning av den stora enplansbyggnaden (endast några små byggnader på taket) i kvarterets mitt innehållande lokaler på markplan och ett underliggande garage. En tillfällig dagligvaruhandel på cirka 600 kvm ska etableras i form av moduler på det inre torget som idag är parkeringsplatsen åt den befintliga dagligvaruhandeln.
Utbyggnad av personalshus vid återvinningscentral i Örebro
Utbyggnation personalshuset Atle ÅVC.
Tillbyggnad av hotell i Örebro
Planer finns för tillbyggnad av befintligt hotell.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 850 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Ombyggnad av kontorslokaler i Örebro
Örebroporten har för avsikt att tillskapa ett kontor på plan 11 i Skofabriken. Ytan för kontoret är c:a 450 m². Verksamhet pågår i övriga delar av fastigheten
Modernisering av hissar i Örebro och Karlskoga
Projektet avser modernisering av sex hissar inom regionorganisationens lokaler. Det avser fyra personhissar (hiss 38-41)i B-huset Universitetssjukhuset i Örebro, en person/varutransporthiss på Regionkansliet Eklundsvägen 1 i Örebro och en sänghiss (hiss 14) på Karlskoga lasarett.
Ombyggnation av Foltandvårdens lokaler i Örebro
Avser ombyggnation av Folktandvårdens lokaler samt en del gemensamma lokaler för folktandvård och övriga hyresgäster i huset. Omfattar bl.a undersökningsrummen, sterilcentral, väntrum och reception.
Renovering av fönster på skola i Örebro, del 3
Avser fönsterrenovering på Virginska skolan, belägna på den södra delen av den västra fasaden samt ett antal fönster på den södra fasaden.
Tillbyggnad av samlingslokal i Örebro
Planer för tillbyggnad av samlingslokal och café .
Anläggande av solceller på varuhus i Örebro
Avser anläggande av solcellsanläggning om totalt 2000 kvm på XXL Sport och Vildmark's tak.
Rivning av förskola i Örebro
Avser rivning och nybyggnad av Lindens förskola i Örebro. Nybyggnad finns på projektid: 1601290. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Tillbyggnad med varumottagning i Örebro
Avser tillbyggnad med varumottagning samt miljöhus för sophantering.
Fiberdragning vid universitet i Örebro
Avser installation av ny kanalisation/dukt samt inblåsning av fiber i och mellan universitetetsbyggnader, samt montering av fiberpanel/ODF, eventuell skarvutrustning i skarvbox eller rack med tillhörande montering och kontaktering av fiber.
Nyinstallation av hissar på fastigheter i Örebro
Avser nyinstallation av två plattformshissar i entréer på flerbostadshus samt en stycken ny hiss i befintligt schakt på skola. Objektets läge: Fastigheten Vårlöken 18, Ringgatan 42 och entré mot Östra Bangatan. Fastigheten Tågmästaren 24, Virginska skolan Örebro.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i kontorsbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Örebro
Förhandsbesked nybyggnad handelslokal/ restaurang / livsmedelshandel.
Nybyggnad av skola i Örebro
Förhandsbesked nybyggnad skola.
Nybyggnad av tennishall i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Örebro
Bygglov nybyggnad skola.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Örebro
Bygglov tillbyggnad av annan byggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad handelslokal.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till restaurang, skyltar samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från samlingslokal till restaurang.
Nybyggnad av automatstation i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad/ tankstation.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Örebro
Bygglov nybyggnad av pantstation och odlingsmodul.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Örebro
Förhandsbesked nybyggnad av solcellsanläggning.
Ombyggnad av garage i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring bärande konstruktion i garage.
Ombyggnad av garage i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i garage.
Nybyggnad av barack i Örebro
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av byggbodar t.o.m 2023-04-01.
Nybyggnad av barack i Örebro
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av container t.o.m. 2022-12-31.
Nybyggnad av barack i Örebro
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad byggbodar t.o.m 2025-12-31.
Rivning av garage i Örebro
Rivningslov rivning garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Solceller på handelslokal.
Nybyggnad av restaurang i Örebro
Nybyggnad av restaurang, pizzeria.
Ombyggnad till grundskola i Örebro
Avser mindre renovering med målning och nya golv samt anpassning av fastighet på Karlsgatan 30 i Örebro inför Vittra skola.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov ändrad användning till handelslokal.
Utvändig ändring av kontor i Örebro
Projektet avser att ta upp en dörr i fasad för utrymningsväg.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.