Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (3)
Lessebo (3)
Ljungby (9)
Markaryd (5)
Tingsryd (4)
Växjö (20)
Älmhult (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Räppe, Växjö
Avser nybyggnad av sjukhus på 125.000 m² och en servicebyggnad på 10.000 m² i Växjö.
Nybyggnad av skola i Växjö
Avser nybyggnad av F-6-skola med tre paralleller för ca 525 elever, samt rivning av befintliga Furutåskolan. 2 250 kvm solceller på taken till skola och sporthall
Ny- och ombyggnad samt rivning av högstadieskola i Älmhult
Avser utbyggnad av högstadieskola för att kunna ta emot upp till 950 elever totalt, ( idag ca 450 elever). Utbyggnaden blir ca 11 700kvm BTA. Den nya byggnaden skall uppföras som ett passivhus och skall certifieras enligt gällande internationell standard PHI.
Om- och tillbyggnad av kontor i Växjö
Syftet med detaljplanen är att ge Länsförsäkringar förutsättningar att bygga om de nuvarande kontorsbyggnaderna i kvarteret Lejonet vid Stortorget i centrala Växjö. Det handlar om en ny byggnad inne på gården som binder samman lokalerna och som blir högre än de omkringliggande husen. Dessutom vill man bygga till den del som ligger utmed Linnégatan med en våning.
Nybyggnad av lokaler för Växjö Tingsrätt och Förvaltningsrätt
Domstolsverket upphandlar lokal för domstolsverksamhet inom Växjö kommun. Anbudsgivarens åtagande medför genomförande av detaljprojektering och entreprenadarbeten, inhämtande av erforderliga myndighetstillstånd, upplåtande av lokal genom hyresavtal samt fastighetsförvaltning.
Nybyggnad av moské och förskola i Växjö
Avser nybyggnad av moské i Araby, växjö. Byggnaden är på 1100 kvm. Moskén kommer att ha en höjd på 19 meter upp till kupol.
Nybyggnad av multihall i Ljungby
Planer för nybyggnad av multihall i centrala Ljungby.
Tillbyggnad av sport- och kulturhall i Alvesta
Avser tillbyggnad av sport/eventhall vid Virda bad och sportcenter i Alvesta.
Om- och tillbyggnad av skola i Grimslöv
Objektet avser till- och ombyggnad av Skatelövskolan (F-6) i Grimslöv. Entreprenaden omfattar mark och grundarbeten samt uppförande av skolbyggnad innehållande Storkök, Matsal, Bibliotek, Slöjd, Musik och Bildsalar mm och därtill tillhörande kommunikationsytor. Entreprenaden innefattar rivning av befintliga byggnader innehållande träslöjd, storkök, omkl. mm. Entreprenaden innefattar även ombyggnad av befintlig skola.
Nybyggnad av Multiarena, friidrott och fotbollsarena i Kosta
Avser nybyggnation av multiarena, friidrottsarena och fotbollsarena i Kosta. 7 000 kvadratmeter stor, två våningar hög. Under dess tak ska det även rymmas en handbollshall med 2 300 läktarplatser, en pingishall med 20 stående bord, fyra bowlingbanor, två padelbanor och åtta boulebanor. Även gym, kampsportsyta, restauranger och kontor.
Nybyggnad av aktivitetshall i Älmhult
Planer finns för nybyggnation av en aktivitetshall med inriktning på padel, gym och bistro i det nya bostadsområdet Vena i Älmhult. Hallen får även en ovanvåning med flera kontor att hyra ut.
Nybyggnad av skola på Harabergsområdet, i Ljungby
Avser nybyggnad av en högstadieskola, skyddsrum, storkök, bussvändplats, parkeringsytor samt utemiljö. Rivning av gamla skolan finns på Id: 2021331
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av affärsbyggnad/kontor/lager, anläggande av parkeringsplatser och uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av förskola i Ljungby, etapp 2
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 120 barn.
Nybyggnad av grundsärskola m.m i Åseda
Avser nybyggnad av grundsärskola i ett plan samt miljöhus för ca 35 elever och 25 personal. På innergården ska det uppföras lekutrustning och en komplementbyggnad. Certifiering för Miljöbyggnad 3, betyg Silver.
Nybyggnad av förskola i Markaryd
Förskolan är planeras för åtta avdelningar, varav 4 är yngrebarnsavdelningar och 4 äldrebarnsavdelningar, med en yta som möjliggör att ta emot 15 barn per yngrebarnsavdelning och 20 barn per äldrebarnsavdelning. Omfattning av nybyggnationen är ca 1914 m2 (BTA) huvudbyggnad samt ca 218 m2 komplementbyggnader. Förskolan ska inrymma ca 175 personer.
Nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad
Objektet avser nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad med liten källare och däröver 1 3/4 plan med total ca BTA=461 m2 samt yttre finplanering.
Tillbyggnad av affärshus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad.
Förstärkningsåtgärder på hus 1C på Ljungby lasarett
Olika ombyggnationer under 60 till 00-talet är orsaken till att förstärkningsåtgärder behövs. Förstärkningsarbeten ska utföras på plan 3 till plan 5, plan 6 är utförd i en annan entreprenad.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Projektet är stoment Fasadbyte, ny fönstersättning, hissinstallation samt uppdatering av ventilationssystem.
Ombyggnad av tentamensalar vid Linnéuniversitetet, Hus E i Växjö
Avser ombyggnation av bibliotek till Tentamenssalar vid Hus E på Linnéuniversitet i Växjö.
Ombyggnad och takbyte på bibliotek i Ljungby
Avser renovering av bibliotek samt takbyte.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad med teknikrum och fläktrum.
Ny värmeanläggning vid folkhögskola i Grimslöv
Värmen vid Grimslövs folkhögskola produceras idag via två fastbränslepannor, en pelletspanna och en spånpanna, i panncentralen. Man avser ersätta förbränningspannorna och i stället producera värmen via värmepumpar.
Byte av tak på skola i Åseda
Projektet avser: Byte av yttertak på Åsedaskolan Hus A på fastigheten Ejdern 1.
Rivning av skola i Växjö
Avser förberedande markarbete innan rivning av gymnasiesärskolan.
Utbyte av ventilationsaggregat på Centrallasarettet i Växjö
Objektet avser byte av två stycken befintliga ventilationsaggregat.
Ombyggnad av utbildningslokal i Växjö
Väsentlig ändrad användning av stallbyggnad till undervisningslokaler. Samt ändring av värmesystem i lokalerna.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Växjö
Avser om- och tillbyggnation av Hovshagaskolan hus 02 och hus 10. Befintliga lokaler ska byggas om med ny ventilation, renovering av matsal samt ombyggnation och tillbyggnation för storkök. Utvändig mark anpassas för ny fettavskiljare.
Om- och tillbyggnad av arkiv och kontor i Ljungby
Projektet avser tillbyggnad i ett plan med underliggande källare som ska inrymma arkiv och kontor samt att befintlig lägenhet i Annexet ska byggas om till kontor. Projektet omfattar även utvändiga lednings- och markarbeten.
Nybyggnad av konferenscentrum i Älmhult
Nybyggnad - övernattningshus för konferensanläggning (norra och södra) Bölsö 2:1.
Om- och tillbyggnad av stenlada till konferenscentrum i Älmhult
Nybyggnad - övernattningshus för konferensanläggning (norra och södra) Bölsö 2:1.
Ombyggnad av stadsbibliotek i Växjö
Ombyggnad av personalens lokaler på delar av plan 1-2 och hela plan 3 i hus 01, ombyggnadsytan i hus 01 omfattar ca 850 kvm. Delar av de tekniska systemen gällande ventilation, kyla och styr ska bytas ut i hela hus 01 och 02, vilket även omfattar de publika delarna. Entreprenaden kommer utföras i etapper med pågående verksamhet i intilliggande lokaler.
Nybyggnad av stugby i Lessebo
Ansökan om bygglov nybyggnad, övernattningsstugor.
Nybyggnad av stugby och restaurang i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av 5 st stugor med wc-utrymmen, yta: ca 40-50 m2/stuga, nybyggnad av restaurangbyggnad med en yta på ca 100 m, nytt förråd samt en brygga. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Avser nybyggnad av kontor, delvis på 2 plan.
Nybyggnad av bygghandel i Älmhult
Avser ombyggnation av handelshus i Älmhult.
Ombyggnad kommunarkivet i Ljungby
Renovering kommunarkivets lokaler. Upptakagen i investeringsbudget 2021-2025
Nybyggnad av skolgård mm i Tingsryd
Ny skolgård för den nya förskolan Lekbacken
Invändiga arbeten på skola i Åseda
Befintlig ventilationsinstallation med tillhörande el-, styr samt värmeinstallationer ska rivas i sin helhet.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Ändrad användning till kontor och publik miljö.
Ombyggnad för ny klättervägg vid Idrottshuset i Växjö
Avser ombyggnad för ny klättervägg i Idrottshuset i Växjö.
Nybyggnad av ridhus i Växjö
Avser nybyggnad av ridhus, tävlingsstall och veterinärstation.
Renovering av äventyrsbad i Tingsryd
Entreprenaden omfattar renovering av spjälkad betong i källarplan samt badplan. Utbyte trasiga och skadade klinkerplattor i badplan. Utbyte mjukfogar i badplan mm. Upphandlingen avser åtgärder nödvändiga för fortsatt drift och öppethållande av badanläggningen fram tills det att en större mer omfattande ombyggnad för livstidsförlängning av anläggningen kan genomföras. I denna utredning förutsätts att en större ombyggnad kan påbörjas senast 2028.
Byte av ventilationsaggregat på gymnasieskola i Markaryd
Objektet avser att på totalentreprenad upphandla projektering och utbyte av ventilationsaggregat. Uppdraget inkluderar eventuella fördjupade undersökningar utifrån rambeskrivning samt projektering och utbyte av ventilationsaggregat på gymnasieskolan Kunskapscentrum i Markaryds kommun. Detta med syfte att få en bättre energieffektivitet, ett bättre inomhusklimat samt en modern ventilationsanläggning anpassad för den aktuella verksamheten.
Ombyggnation av kontaktcenter i Alvesta
Projektet avser ombyggnation av kontaktcenter i Alvesta.
Ombyggnad av el i skola i Växjö, etapp 2
Avser ombyggnation av TN-C system till ett TN-S system i Hus 03 på Kungsmadskolan. Arbetet omfattar i korthet att byta ut huvudledningar och centraler. Pga. entreprenadens storlek kan den komma utföras under två etapper.
Fönsterbyte på Katedralskolan i Växjö
Avser byte av fönster på hus 03, Katedralskolan.
Ombyggnad av el i skola i Växjö, etapp 1
Avser ombyggnation av TN-C system till ett TN-S system i Hus 03 på Kungsmadskolan. Arbetet omfattar i korthet att byta ut huvudledningar och centraler. Pga. entreprenadens storlek kan den komma utföras under två etapper.
Byte av ventilation i hälsocentral i Lenhovda
Avser byte av ventilation på hälsocentral i Lenhovda.
Ombyggnad av danslokal i Markaryd
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till danslokal.
Ombyggnad av skolkök i Tingsryd
Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd, ordning för ventilation skolkök/matsal.
Utbyte av ventilation i badhus i Lidhult
Ny ventilationsanordning på badhus i Lidhult.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).