Alla aktuella bostadsprojekt i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Nyköping
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, SBB planerar för ca 400 av dessa.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 189 lägenheter i 7-9 våningar med en gemensam lokal, övriga lokaler, tekniska utrymmen, parkeringsgarage samt nybyggnation av förskola med 4 avd för 80 barn, ett tillagningskök samt utemiljö. Objektet är beläget i kvarteret Eskilshem 4:7 & 4:8, Alfeltsgatan 10 /Klostergatan /Kyrkogårdsgatan.
Nya hyresrätter, skola, parkeringsgarage och verksamhetslokaler i Eskilstuna
Objektet utgör en tredimensionell fastighetsbildning innehållande två fastigheter enligt nedan: Skola (Munktellskolan) med skolgård, nybyggnad. Bostäder med lokaler, nybyggnad och garage, ny- och ombyggnad. BTA för respektive fastighet är enligt följande: BTA skola: ca 7 310 m². Skolgård: ca 4 150 m². BTA bostäder: ca 1 880 m². BTA lokaler: ca 330 m². BTA garage: ca 10 820 m².
Rivning & nybyggnad av bostäder samt butiker i Oxelösund
Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad, ev. kan delar sparas skyddsrum, stålstomme och bottenplatta, samt uppförande av nya butikslokaler ca 2 200 m2 LOA och nya bostäder i plan ovan delar av butikslokalerna. Bostäderna kan omfatta 2000–4200 m2 BTA fördelade på tre plan och utgörs 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och cykelförråd/soprum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av ca 100 lägenheter i stadsdelen Flacksta i Eskilstuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ca 100 lägenheter. Kv Abborren 6 & 11.
Nybyggnad av loftgångshus i Skogstorp
Loftgångshus med 108 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus 28 lgh samt parhus med 32 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Odlaren etapp 2 består av fyra huskroppar med totalt 88 lägenheter med en total BOA på 4320kvm. Projektets status i dag består av komplett ren betongstomme med monterade fönster, fönsterdörrar och trappor i trapphusen samt ej färdigställda yttertak, som vi i förebyggande syfte har väderskyddat för att skydda stommen. Återstående arbeten att utföra i denna entreprenad är total invändig och utvändig komplettering inklusive installationer. Beställaren har genomfört en statusbesiktning för att fastställa färdigställandegraden på tidigare utförda arbeten. Beställaren har sedan tidigare träffat ett entreprenadavtal avseende projekt Odlaren etapp 2 i Eskilstuna. Under entreprenadtiden har Beställaren hävt entreprenadavtalet på grund av entreprenörens obestånd. Odlaren etapp 2 består av fyra huskroppar med totalt 88 lägenheter med en total BOA på 4320kvm. Projektets status i dag består av komplett ren betongstomme med monterade fönster, fönsterdörrar och trappor i trapphusen samt ej färdigställda yttertak, som vi i förebyggande syfte har väderskyddat för att skydda stommen. Återstående arbeten att utföra i denna entreprenad är total invändig och utvändig komplettering inklusive installationer. Beställaren har genomfört en statusbesiktning för att fastställa färdigställandegraden på tidigare utförda arbeten. De fyra huskropparna har benämningen Hus 10, 11, 14 och 15. Hus 10 och 11 består av fyra våningar med totalt 52 lägenheter. Dessa hus är grundlagda med platta på mark. Fläktrum är placerade på plan fyra. Hus 14 och 15 består av tre våningar inklusive hel suterrängvåning med totalt 36 lägenheter. Fläktrum är placerade i suterrängvåningen. Utöver komplettering av de fyra bostadshusen ingår att uppföra ett nytt sopsorteringshus samt komplettering av ett reda nergrävt sopsorteringshus mellan hus 14 och 15. Denna entreprenad omfattar inte markarbeten som är upphandlade i en egen entreprenad.
Nybyggnad av bostäder i Härad, Strängnäs
Upp till 200 bostäder i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Härad, Strängnäs
Upp till 200 bostäder i 3 etapper.
Nybyggnad av rad- & parhus i Forssjö Katrineholm
BoKlok har förvärvat mark med plats för cirka 50 nya bostadsrättshus i tätorten Forssjö, Katrineholms kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus i vinkel med 4-6 våningar. Ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa. etapp 2
Totalt 88 småhus (villor, radhus/kedjehus) och 14 lägenheter, byggs i 2 etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte inom Handsken 1 samt Hattmakaren 1-2, Carl Johansgatan 2-14 som innehåller totalt 139 st lägenheter. Lägenheter finns i markplan samt tre våningsplan. Byggnaderna innehåller krypgrund där avlopp är placerat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus med boende för 55+.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnation av äldreboendet Strandgården byggt 1995. Objektet kommer att vara tomställt under hela byggtiden. Uppdraget avser bl.a. ytskikt, belysning, kyla och sprinkler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna etapp 2
28 bostadsrättslägenheter i 2 huskroppar, två till fyra rum och kök i storlekar från 63 till 108 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping, etapp 4
Ca 50 lgh, hyresrätter med boende för 55+.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av 4 flerbostadshus.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
10 villatomter samt ca 14 lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Mariefred
Eventuellt även byte av kök och fönster.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa, etapp 3
Totalt 150 lägenheter i 4 etapper.
Nybyggnad av radhus och en gata i Trosa, etapp 1
17 radhus i denna etapp med 2-3 våningar. Predikanten 3, Trosa 10:64 och Trosa 11:21.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på Gökropet 4 & 5, 38 lägenheter.
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Nybyggnation av trygghetsboende, förråd, miljöbod samt iordningställande av mark.
Nybyggnad av gruppbostad i Skogstorp
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Eskilstuna
Fastigheten är på 2000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Trosa
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av 14 bostäder i form av radhus fördelat på fyra bebyggelsegrupper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariefred
Nybyggnad av bostadsrätter.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på kv Nordstjärnan 9 av 28 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad samt tillbyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av bostäder i Oxelösund
I anslutning till gamla Vivesta Strandcafé pågår detaljplanering för bostäder med gemensam brygga.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Kamomillgången 2-33. Objektet är radhus byggda i slutet av sjuttiotalet som har behov av helrenovering. Det finns även behov av upprustning av markanläggning kring husen, ytskikt och dränering mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad alt förhyrning av servicebostäder LSS i Strängnäs kommun
Avser möjlighet att förhyra alternativt nybyggnad av 10-12 stycken lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen enligt LSS inom Strängnäs Kommun.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Nybyggnad av 9 villor eller alternativt radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggand av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av parhus på Toresunds-Sundby 1:367, 1:345, 1:346 1:358, 1:357, 1:359, 1:360, 1:368, 1:369, 1:370 och 1:371.
Nybyggnad av parhus i Oxelösund
Nybyggnad av par-, rad- och kedjehus i Södra Inskogen, etapp 1.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus på Dagfjärilen 10 och Dagfjärilen 11.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av parhus.
Stambyte i flerbostadshus i Flen
Avser ombyggnad av badrum och kök i 6 st 1 RoK,6 st 2 RoK,9 st 3 RoK,1 st 4 RoK och 3 st 5 RoK samt utföra ett utbyte av avlopps-, KV-, VV- och VVC- ledningar i två st byggnader. Objektet är beläget på Salstagatan 12 samt Sveavägen 10 i Flen.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Nybyggnad av radhus.
Ombyggnad till 2 st lägenheter i Flen
Avser ombyggnad av fd förskola till två st lägenheter. Det omfattar nya tappvatten- och värmeledningar samt nya radiatorer inom lägenheterna. Nya ventilationsinstallationer. Ny eldragning från nya mätarblock. Nya fönster, 2 st uteplatser och ny köks- och badrumsinredning.
Installation av stationärt reservkraftverk vid Isabellagården i Strängnäs
Detta projekt avser att installera en ny stationär reservkraftanläggning i direkt anslutning till Isabellagården. Entreprenaden omfattar även att bygga en ny byggnad där reservkraftanläggningen kan stå. I entreprenaden ingår att anpassa befintligt ställverket i källare för automatisk inkoppling av reservkraft.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning och ombyggnad av byggnad för hotell till flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus på Överåda 3:274, 3:275, 3:276 och 3:277.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad av balkong på flerbostadshus samt tak och fasadändring.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Trosa
Bygglov till- och påbyggnad äldreboende samt renovering av storkök. ersätter tidi gare lov beslut 2022/47, dnr 2022/70.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inredande av nya lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Oxelösund
Ombyggnad från kontor till 4 lägenheter samt byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gnesta
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring (fönsterbyten samt fasadändring) på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, Ansökan om bygglov för ändring av fasad, fasad Tellus 1,2,3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov för ändrad planlösning på hus 4 och hus 5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av balkonger på 2 flerbostadshus på Fodralet 8 och Fodralet 9.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).