Alla aktuella bostadsprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
På- och ombyggnad av galleria i Motala
Påbyggnad med ca 110 st bostäder i 3-6 våningar och ombyggnad av affärslokaler. Utöver bostäderna ska området förbättras med en grönskande innergård, en vinterträdgård och gemensam takterrass med utsikt över Motalaviken.
Nybyggnad av bostadsområde i Vadstena etapp 1
Backstugan 3 hus, Boden 6 st parhus Bostället 9 st radhus, Jordkällaren 30 st lägenheter Ladugården 9 st radhus, Härbret 60 st lägenheter Området beräknas kunna inrymma ca 3-400 bostäder i olika upplåtelseformer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 3
Markanvisningen för Skogsvallen etapp 3 avser 100 hyreslägenheter och 12 radhus. ca 350 nya bostäder fördelat på rad-, par-, och kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innehåller även en ny förskola för 100 barn samt ett fåtal nya verksamhetslokaler. Stadsbyggnadsidén är en ”modern trädgårdsstad” i östra delen och ”hus i natur” i västra delen.
Nya bostäder i Motala
36 enfamiljshus och 1 flerbostadshus med 12 lägenheter i.
Nya bostäder i Motala
Nordvästra delen av Tellus 1
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
114st lägenheter med storlekar från 1 ROK till 3 ROK som upplåtes med hyresrätt samt 2st kommersiella lokaler, en gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet. Huskroppar ovan det gemensamma garageplanet benämns som hus 1 och hus 2 där hus 2 kommer att hyras ut som konceptboende senior, ämnat för personer över 65år.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur, plank samt komplementbyggnad och en förskola i botten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mantorp
Området är ca 15 000 m2
Nya bostäder i Olofstorp, Mantorp etapp 2
Tränset 1 och 2. 1395kvm BOA Byggs i 3 etapper.
Nya bostäder i Söderköping
Nybyggnad av bostäder. Hjorten 1 m.fl.
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 1
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 1
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Renovering av äldreboende i Norrköping
Möjliggöra kontorsändamål i huvudbyggnaden Lennings sjukhem. Kneippen 1:1 och Bollen 5 (Lenningska parken), Kneippen
Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
Nybyggnad av bostäder med centrumändamål i Linköping etapp 1
4 tomter med 30-60 lägenheter i varje. I denna etapp planeras det sammanlagt för ca 500 lägenheter. 300 lägenheter har redan anvisats till olika byggherrar. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 11 kvarter
Nybyggnad av trygghetsboende i Norrköping
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Svärtinge
Det planerade projektet omfattar 22 radhusenheter och är en del av ett växande område med främst villor, radhus och parhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Kompletterar sina nuvarande äldre byggnader i tegel med nya som knyter ihop hela kvarteret.
Nytt bostadsområde i Valdemarsvik
Nytt bostadsområde.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter i fyra etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av ca 62 lägenheter.
Nybyggnad av småhus, förskola mm i Vårdsberg
Fastigheten Vimarka 2:8 som består av Vimarka fritidshusområde som är bebyggt med 20 fritidshus som skulle kunna bli permanentboende. Inom planområdet finns även fastigheten Vimarka 1:8 som är bebyggd med ett småhus, del av fastigheten Vimarka 2:19 som är obebyggd och består av skog samt en del av fastigheten Gammeltorp 1:1 som är obebyggd.
Invändig renovering i flerbostadshus i Kisa etapp 2 mfl
Invändig renovering av sammanlagt ca 200 lägenheter.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Söderköping
Avser stam- och badrumsrenovering av 87 lägenheter (108 våtrum), med optioner på hustyp C med 24 respektive 21 lägenheter och våtrum inom området Kullborg i Söderköping. Objektets läge: Hustyp B: Ringvägen 34 C-O, Hustyp C: Ringvägen 32AB, 34AB.
Tillskapande av rum på äldreboende i Motala
Tillskapande av 18 rum i befintlig byggnad
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 50 lägenheter i 1 trähus. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark. Garage under mark.
Nya bostäder och tillfartsväg i Finspång
ca 10-40 bostäder och ny tillfart till fastigheten Doktorn 9.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 20-25 enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Två tomter i Norrköping föreslås nu för markanvisningstävlingar där fokus är på klimatanpassning. Tävlingarna är en del av ett forskningsprojekt där syftet är att ta reda på hur klimatanpassat ett hus kan bli.
Nya bostäder i Norra Finnö, Söderköping
cirka 20 tomter för fritids- och permanentbostäder
Nybyggnad av radhus i Norrköping
Tio nya radhus fördelade på två sammanbyggda hus samt komplementbyggnader i form av förråd till radhus.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 6
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av kök -och badrum inkl. VVS-arbete i totalt 79 lgh. Projektet har placering Bohemsvägen 2-12 Ljungsbro, Linköping, fastighet: Malfors 4:94, Malfors 4:95.
Nybyggnad av LSS-boende i Mantorp
Omfattar uppförande av ett LSS-boende innefattande 6 stycken bostäder i Mantorp, Mjölby kommun. Projektet ska genomföras enligt internationella passivhusstandard - Passivhus Classic.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning samt komplementbyggnad.
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Rot renovering av flerbostadshus
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Rot renovering av flerbostadshus
Nybyggnad av LSS korttidsboende i Valdemarsvik
Rivning och nybyggnation av ett korttidsboende i Valdemarsvik inklusive mark- och grundläggningsarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Avser underhåll särskilt bevarandevärde av flerbostadshus.
Modernisering av hissar åt Stångåstaden i Linköping
Avser ombyggnation av 12 hissar på: Hjälmsätersgatan 4a, 8a, 8b, Skattegården 3,4,5,6, Vasavägen 20,22 samt Vallavägen 6.
Nybyggnad av villor i Vikingstad
Vikingstad Fem stycken villatomter. Fålåsa 1:42, Askgatan 2 med tomtstorlek 774 kvm Fålåsa 1:44, Askgatan 6 med tomtstorlek 830 kvm Fålåsa 1:48, Askgatan 10 med tomtstorlek 838 kvm Fålåsa 1:49, Askgatan 12 med tomtstorlek 849 kvm Fålåsa 1:50, Askgatan 14 med tomtstorlek 860 kvm
Nybyggnad av villa i Vallastaden
1 villa, tomtstorlek 344 kvadratmeter
Nybyggnad av parhus i Vallastaden
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheterna Intervallet 10 och Intervallet 11. • Inom fastigheten Intervallet 10 ska det uppföras ett parhus bestående av två bostadsenheter. • Inom fastigheten Intervallet 11 ska det uppföras tre radhus. • Fastigheten Intervallet 10 ska delas in i två fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Fastigheten Intervallet 11 ska delas in i tre fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Entréer inom fastigheten Intervallet 10 ska vändas mot Lärdomsgatan. • Entréer inom fastigheten Intervallet 11 ska vändas mot öster. • I kvarteret Intervallet pågår byggnation inom fastigheterna Intervallet 2 och 15 (parhus, inflyttning beräknad vår 2023), fastigheten Intervallet 3 (ca 20 hyresrätter, inflyttning beräknad sommar 2023), fastigheterna Intervallet 4, 16, 17 (3 radhus inflyttning beräknad vår 2023), fastigheterna Intervallet 7, 8, 9 (ca 110 hyresrätter, inflyttning beräknat sommar 2023) och fastigheten Intervallet 12 (ca 30 hyresrätter, inflyttning beräknat sommar 2023). Byggnation inom fastigheten Intervallet 5 (ca 10 lägenheter), fastigheten Intervallet 6 (ca 15 lägenheter) och fastigheten Intervallet 14 (ca 10 lägenheter) beräknas starta våren 2023.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby
Boendet kommer innefatta sex lägenheter vilket innebär att sex boende kan tas emot.
Stambyte i flerbostadshus i Åtvidaberg
Projektet avser stambyte för 114 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Avser fasadändring, byte av tak och fönster på flerbostadshus i Motala.
Fasadrenovering på fastighet i Norrköping
Befintlig byggnads fasad består av en putsad yttervägg av tegel. Putssläpp förekommer särskilt vid fönstersmygar. Läckage från takfoten som har orsakat skadorna på fasaden är nu åtgärdade. Alternativ 1: Lagning av puts och avfärgning av fasad. Alternativ 2: Tilläggsisolering samt ny puts och avfärgning av fasad
Fönsterbyte mm på flerbostadshus i Norrköping
Objektet avser fönster- och balkongdörrsbyte med kvarboende på fastigheten Pokalen 27.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering innehållande utvändig linoljemålning av kopplade spröjsade fönsterpartier i flerbostadshus inom fastigheten Idrottskansliet 1. Fastigheten består av 1 st byggnad som innehåller 8 st bebodda lägenheter. Option 1: Byte till lågenergiglas 4mm i innerbåge.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad i restaurang i Norrköping
Avser ändring av planlösning i restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av garage i Linköping
Bygga entresolplan mm
Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning, tillbyggnad, fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Nybyggnad av skärmtak vid flerbostadshus i Norrköping
Totalt ca 135 kvm för samtliga skärmtak (ca 15 kvm per skärmtak)
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus • byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för mindre utvändig ändring av flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Norrköping
Puts och målning av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för ombyggnad/ändrad användning från hotell till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg
Ändrad användning från lokal, kontor och förråd till 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av ventilation flerbostadshus.
Fasadändring av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för mindre utvändig ändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).