Alla aktuella bostadsprojekt i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.
Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
På- och ombyggnad av galleria i Motala
Påbyggnad med ca 110 st bostäder i 3-6 våningar och ombyggnad av affärslokaler. Utöver bostäderna ska området förbättras med en grönskande innergård, en vinterträdgård och gemensam takterrass med utsikt över Motalaviken.
Nybyggnad av bostäder i Söderport, Hageby
Ca 350 bostäder. Portlåset 2 och 4
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Tomt 3 250 kvm Byggrätt 13 000 kvm BTA
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad, del av etapp 2
Vikingstad ligger drygt en mil sydväst om Linköping och är en av kommunens prioriterade utvecklingsorter. I Vikingstads östra delar byggs idag en ny skola och bostäder som beräknas vara klara för inflyttning under våren 2021. Det är snart dags för första delen av etapp 2 att gå ut på markanvisning och Linköpings kommun letar efter byggherrar som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla Vikingstad. Totalt ska cirka 200 bostäder byggas där rad-, kedje- och flerbostadshus i två plan dominerar. I den senare delen av etapp 2 ser vi också inslag av flerbostadshus i upp till fyra plan
Nybyggnad av bostäder i Motala etapp 1
Bostäder och förvaltningslokaler åt kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fastigheterna Ellipsen 8 och Ellipsen 9. Tilldelningsområdet innehåller en uppskattad byggrätt om cirka 5 700 kvadratmeter bruttoarea (BTA) och beräknas kunna rymma 50-70 bostäder samt lokaler för centrumverksamhet.
Nya bostäder i Linköping
Utbyggnad av radhus och mindre flerbostadshus.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Linköping
Smart front system, tak och ftx anläggning
Nybyggnad av bostadsrätter i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter. kv J2 Inre hamnen I denna del skall 2 hus med 40 lägenheter byggas.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Ca 71 st lägenheter på denna tomt. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Identiteten 2. • Tilldelningsområdet omfattar en uppskattad byggrätt om ca 3 000 m² BTA. • Inom tilldelningsområdet möjliggör detaljplanen bostäder och centrumverksamhet. • Minst en lokal för centrumändamål (minst 30 m² LOA) ska finnas i bottenvåning mot Kunskapslänken/Paradisgatan. Observera att det inte finns någon övre gräns för hur stor del av byggrätten som kan nyttjas för centrumändamål. Se även avsnitt 5.1 Utvärderingskriterier för mer information om lokaler för verksamheter och handel. Observera att lokaler för centrumverksamhet inte ska förväxlas med bostadskomplement. • Huskropp mot Kunskapslänken ska byggas samman med den byggnad som nu uppförs inom den angränsande fastigheten Identiteten 8. Den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A behöver i sin projektering samråda med byggherren/fastighetsägaren för Identiteten 8 samt med kommunen kring detaljutformning av den del av byggnaden som möter byggnad inom Identiteten 8. • Byggaktör för Identiteten 8 lämnar vid färdigställandet (beräknat till Q2 2023) fasadytan mot planerad byggnad inom tilldelningsområde 9A med inplastad eller på annat sätt väderskyddad öppen isolering på prefabbetongvägg med förutsättning att hela ytan motbyggs. Väderskyddet behöver den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A ta bort innan byggnaderna byggs samman. Byggaktör för Identiteten 8 lämnar vid färdigställandet fasad och takplåtar samt eventuella andra anslutande detaljer med förutsättningen att den anslutande byggnaden inom tilldelningsområde 9A kommer att ha minst samma djup och höjd som byggnaden inom Identiteten 8. Ansvar för att dessa anslutande detaljer byggs samman på ett fackmässigt sätt åligger den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A. Exempelvis, om den tillkommande byggnaden inom tilldelningsområde 9A blir lägre och/eller grundare än byggnad inom Identiteten 8 behöver fasad, takplåtar och andra lämnade detaljer färdigställas. Detta behöver den byggaktör som får marktilldelning inom tilldelningsområde 9A samordna med byggaktör för Identiteten 8. Projektering och utförande bekostas av den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A. • Fastigheten Identiteten 2 belastas av ett markreservat (g på plankartan) vilket innebär att ytan ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Området ska utformas som en portik med lägst 3,0 meter fri höjd som ska möjliggöra passage mellan Kunskapslänken och den gemensamma kvartersmarken inom kvarteret Identiteten. Den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A ansvarar för att hela portiken färdigställs (inkluderar
Nybyggnad av flerbostadshus i Vadstena
Johan III:s väg 2-4. Tre hus i fyra våningar med en femte indragen takvåning. Alla lägenheter får uteplats eller balkong med utsikt över Vättern och högst upp i husen finns lägenheter med takterrass.
Nybyggnad av bostäder i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nybyggnad av bostäder i Linköping etapp 1
Nybyggnation av 63 lägenheter samt 4 lokaler
Nybyggnad av bostäder i Linköping etapp 1
4 tomter med 30-60 lägenheter i varje. I denna etapp planeras det sammanlagt för ca 500 lägenheter. 300 lägenheter har redan anvisats till olika byggherrar. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 11 kvarter
Nybyggnad av bostäder med centrumändamål i Linköping etapp 1
4 tomter med 30-60 lägenheter i varje. I denna etapp planeras det sammanlagt för ca 500 lägenheter. 300 lägenheter har redan anvisats till olika byggherrar. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 11 kvarter
Nybyggnad av bostäder i Norrköping, etapp 1
I denna etapp byggs det 37 st lägenheter Inre hamnen kv G
Nybyggnad av villor och rad/parhus i Slaka
Ca 35 rad eller parhus och ca 14 st villor
ROT renovering i flerbostadshus i Finspång etapp 1-6
Rot renovering av sammanlagt ca 190 lägenheter. Kommer att delas upp i optioner.
Ändrad användning till kontor och lokaler i Norrköping
Möjliggöra användningen boende, kontor och lokaler i bottenvåningarna samt kärleksparken som allmän plats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Detta är den första etappen inom Knektgatan och Luftvärnsgatan och avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation av flerbostadshus och lokaler inom del av fastigheten 2201, Kv: Löjtnanten 1. Projektet omfattar befintliga hyresrätter, lokaler, dränering och kulvertarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimforsa
16 stycken lägenheter på fastigheten Rimforsa 9:62
Ombyggnad av flerbostadshus i Kolmården
Torsviken ligger två mil nordost om Norrköping och två kilometer väster om Kolmården station i Krokek. Det anrika Kolmårdssanatoriet är byggnaden som sticker ut mest i Torsviken. Det invigdes 1918 och ritades av arkitekt Ernst Stenhammar, känd för att ha ritat bland annat vinterträdgården i Grand Hôtel Royal och Centralpalatset vid Tegelbacken i Stockholm. Sanatoriet är uthyrt till och med maj 2023, därefter planeras det för bostäder eller annan verksamhet i byggnaden.
Nybyggnad av samhällsfastighet i Norrköping
Nybyggnad av samhällsfastighet, ännu ej fastställt vad.
Nybyggnad av bostäder i Björkalund
Två tomter i Norrköping föreslås nu för markanvisningstävlingar där fokus är på klimatanpassning. Tävlingarna är en del av ett forskningsprojekt där syftet är att ta reda på hur klimatanpassat ett hus kan bli.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Åbylundsgatan och Skomakaregatan.
Renovering/ombyggnad av lägenheter i flerbostadshus, Linköping
Projektet omfattar 10 st bostadshus med totalt 52 befintliga lägenheter med renovering av kök och badrum samt ytskiktrenovering, nya el och vvs-installationer, renovering av tvättstugor, nya lägenhetsförråd i källare.
Badrumsrenovering och relining i flerbostadshus i Linköping
Renovering av badrum, sep. wc samt byte av el-central i samtliga berörda lägenheter. Totalt innefattar projektet 129 lägenheter med ytskiktsrenovering av våtrum samt vissa sep. wc enligt bilagd inventeringslista. Projektet innefattar relining av stående badrumsstam inkl. stick till badrum och sep. wc i fastigheternas samtliga lägenheter dvs. 173 st. Optioner ska lämnas på relining av avlopp i bottenplatta inkl. samlingsledning och markledning ut till nedstigningsbrunn och kommunalt nät.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping etapp 3
Stamrenovering, fönsterbyte, ytskiktsrenovering och fasadarbeten
Badrumsrenovering/stamrenovering mm i flerbostadshus i Söderköping
Stamrenovering/badrumsrenovering av 160 lägenheter. Domherrestigen 4, 6, 8, 10, 12 och Talgoxestigen 1-6, 8-17
Anpassning för daglig verksamhet i Norrköping
Ombyggnation för lokalanpassning för Nyckelns dagliga verksamhet. Den dagliga verksamheten erbjuder social samvaro och aktivitet för personer med funktionsnedsättning mellan 18–67 år, och det är totalt 30-40 inskrivna. Upp till 30 personer kan komma vitsat samtidigt i byggnaden. Byggnaden kommer få nya ytor med vilorum, kök, träningskök, omklädningsrum, aktivitetsrum, kontorsarbetsplatser, nya ytskikt m.m.. Sammantaget uppgår LOA 762 m2 på två plan
Nybyggnad av flerbostadshus i Skänninge
19 st lägenheter På fastigheten kommer ett hus i fyra våningar att byggas. I huset - som självklart har hiss - kommer totalt 19 lägenheter att finnas i en blandning av 1 - 3 rum och kök. På fastigheten byggs också ett miljöhus, ett hus för lägenhetsförråden, samt en parkeringsplats med bland annat plats för laddning av elfordon.
Nybyggnad av parhus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av 14 parhus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad Manhem 2:22,2:17,2:18,2:19,2:21,2:20.
Nybyggnad av parhus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 2
Cirka 19 350 kvadratmeter tomtyta och cirka 55 nya gruppbebyggda småhus. Gruppbebyggda småhus såsom radhus, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av villor i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 2
cirka 19 350 kvadratmeter tomtyta och cirka 55 nya gruppbebyggda småhus. Gruppbebyggda småhus såsom radhus, parhus och kedjehus.
Utbyggnad av LSS boende i Motala
Tillskapande av 18 nya platser inom särskilt boende för äldre genom tillbyggnad av Åkervallen
Nybyggnad av servicebostad i Norrköping
Förhandsbesked för nybyggnad av serviceboende.
Rotrenovering av flerbostadshus i Motala etapp 5
ROT renovering av Gamla Stan ca 830 lägenheter. Detta avtal är tänkt att användas i första hand för planerade Förnyelseprojekt Gamla Stan i Motala, men beställaren har rätt att nyttja detta avtal i hela Motala Kommun.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Nybyggnad av servicebostad i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av serviceboende samt rivning samt installation av eldstad samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av gruppbostad i Harvestad, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av radhus i Norrköping
Återuppbyggnad av 8 st radhus efter brand, idag återstår endast pålad betongplatta, lägenhetsavskiljande stombetongväggar, samt mellanbjälklag av betong.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
• Tilldelningsområdet utgörs av fastigheterna Iterationen 3 och Iterationen 6. • Inom fastigheten Iterationen 3 ska det uppföras tre radhus. • Inom fastigheten Iterationen 6 ska det uppföras en friliggande villa. • Fastigheten Iterationen 3 ska delas in i tre fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Entréer inom fastigheten Iterationen 3 ska vändas mot Hugo Theorells gata. • Fastigheten Iterationen 3 urholkas av kulvertfastigheten Smedstad 1:29. För mer information om kulvertfastigheten samt kulvert för teknisk infrastruktur, se avsnitt 4.6. • I kvarteret Iterationen pågår byggnation inom fastigheterna Iterationen 1, 7, 8, 9, 10 (ca 120 hyresrätter, inflyttning beräknat oktober 2022 till januari 2023) och fastigheten Iterationen 4 (ca 20 hyresrätter, inflyttning beräknat 2023). Byggnation inom fastigheten Iterationen 5 (3 radhus) och fastigheten Iterationen 2 (parhus) beräknas starta våren 2023.
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors, Linköping
Nybyggnad av gruppbostad i Sturefors. Byggnaden innehåller 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Totalt ca 600 kvm samt komplementbyggnad på ca 50 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st. enbostadshus på Flistad 7:1 samt förhandsbesked för nybyggnad av 5 st. enbostadshus på Glanstad 1:1.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Linköping
Projektet omfattar totalt 96 lägenheter i 3 fastigheter varav 62 st badrum ska renoveras och samtliga avloppen i fastigheten relinas.
Våtrumsrenovering i studentlägenheter i Linköping
Avser renovering av 139 våtrum för Studentbostäder. Enheterna är fördelade på korridorsrum och mindre lägenheter. Projektet kommer löpa under år 2023 och år 2024.
ROT renovering av flerbostadshus i Linköping
Rot renovering av 24 st lägenheter, två st tvättstugor, ett nytt fläktrum samt övriga utrymmen
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ändrad användning av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av studentbostäder i Norrköping
Ombyggnad till 14 st studentrum med kök.
Nybyggnad av villaområde i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nybyggnad av parhus i Vallastaden
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheterna Intervallet 10 och Intervallet 11. • Inom fastigheten Intervallet 10 ska det uppföras ett parhus bestående av två bostadsenheter. • Inom fastigheten Intervallet 11 ska det uppföras tre radhus. • Fastigheten Intervallet 10 ska delas in i två fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Fastigheten Intervallet 11 ska delas in i tre fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Entréer inom fastigheten Intervallet 10 ska vändas mot Lärdomsgatan. • Entréer inom fastigheten Intervallet 11 ska vändas mot öster. • I kvarteret Intervallet pågår byggnation inom fastigheterna Intervallet 2 och 15 (parhus, inflyttning beräknad vår 2023), fastigheten Intervallet 3 (ca 20 hyresrätter, inflyttning beräknad sommar 2023), fastigheterna Intervallet 4, 16, 17 (3 radhus inflyttning beräknad vår 2023), fastigheterna Intervallet 7, 8, 9 (ca 110 hyresrätter, inflyttning beräknat sommar 2023) och fastigheten Intervallet 12 (ca 30 hyresrätter, inflyttning beräknat sommar 2023). Byggnation inom fastigheten Intervallet 5 (ca 10 lägenheter), fastigheten Intervallet 6 (ca 15 lägenheter) och fastigheten Intervallet 14 (ca 10 lägenheter) beräknas starta våren 2023.
Ombyggnad till lägenheter i flerbostadshus i Finspång
Renoveringen av hus 21 tillskapande av 10 st nya lgh.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av enbostadshus och garage (4 st).
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrköping
Anmälan om stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för ändrad användning från hotell till flerbostadshus.
Energirenovering av fönster på flerbostadshus i Skänninge
Inom fastigheten Rosenlund 4 i Skänninge ska Bostadsbolaget genomföra en energirenovering av fönster. Syftet med projektet är att öka komforten för de boende, att minska energiförbrukningen samt att göra en översyn av ventilationssystemet och säkra upp dess funktion genom att komplettera fönster med spaltventiler efter behov. Avser 1005 st fönster.
Energianpassning av fönster på studentbostäder i Linköping
Projektet avser att utföras i bostäder och gemensamma utrymmen i Studentbostäders befintliga bestånd. Befintliga 2-glasfönster ska kompletteras med nytt invändigt energiglas. Objekten ligger i Ryd Linköping, fastighet: Ostkupan 10, 16 och 17 på följande adresser: Alsättersgatan 5, 9, 11, 13, 15 samt Björnkärrsgatan 4, 6, 8, 10.
Renovering av tätskikt på garagebjälklag i Norrköping
Omfattar rivning och nyanläggning av tätskikt på garagebjälklag på kv Planen 4 i Ektorp, Norrköping. Befintligt tätskikt är troligtvis från byggnadens byggår, 1967, och läcker. Främst vid husliv och vid bjälklagskant. Uppbyggnaden är papp med ovanliggande asfaltsmastix, slitytan är av asfalt. Objektet är beläget i i Ektorp i Norrköping, med adresserna Ektorpsgatan 22A-F, 24 A-C samt 30-46.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Norrköping
Objektet omfattar tilläggsisolering av fasad samt ny fasadbeklädnad samt balkongrenovering. Del av fastighet som omfattas innehåller 200 lägenheter. Objektet, kv Planen 4, är beläget i Ektorp i Norrköping med adresserna Ektorpsgatan 28-46.
Byte av fönster på flerbostadshus i Norrköping
Skivhuset på fastigheten Planen 4 längs med Ektorpsgatan är uppfört 1967 och blev senare påbyggt med ett våningsplan. Det består av 6 st. trapphus och 8 våningar där samtliga befintliga fönster och balkongdörrar förutom de på översta våningen ska bytas ut. Objektet, kv Planen 4, är beläget i Ektorp i Norrköping med adresserna Ektorpsgatan 28-46.
Byte av fönster på flerbostadshus i Norrköping
280 öppningar som skall sänkas och ca 500 fönster som skall bytas
Ombyggnad i radhus i Linköping
Ombyggnad till 4 st lägenheter.
Renovering av tvättstugor i Norrköping
Totalentreprenad omfattar renovering och tillbyggnad av tvättstugor Kv. Stopet. Projektet ska utföras i 2 etapper där rum 1 och 2 ska färdigställas och driftsättas, innan rum 3 kan påbörjas. Driftsättning av maskiner utförs av sidoentreprenör och beräknas ta 5 arbetsdagar. Rum 3 ska vara i drift när arbete i rum 1 och 2 sker. Inköp, leverans och installation av tvättmaskiner och övrig tvättstugeutrustning ingår inte i kontraktsarbeten utan utförs av sidoentreprenör.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Spolning av stammar och dagvattenledning.
Nybyggnad av garage, tvätthall i Boxholm
Bygglov nybyggnation garage/tvätthall.
Byte av ventilation i flerbostadshus i Motala
Fasadändring av flerbostadshus samt installation av ftx.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Linköping
Fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av ytterligare våning på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).