Alla aktuella bostadsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Linköping etapp 1
Projektet är uppdelat i 2 etapper. - Etapp 1 består hus A och Hus B. 132 lgh och 7 st lokaler. - Etapp 2 består av hus C. 40 lgh, Vårdcentral samt Folktandvård. Hus B är ritat för möjlig träbyggnation. På bottenplanen kommer vårdcentralen och åtta lokaler från 52 till 2 400 kvadratmeter
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 200 lägenheter. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark
Renovering av flerbostadshus i Linköping
Stångåstaden ska genomföra ROT av området Ryd i Linköping och kommer påbörja arbetet i området som benämns Område 26 med fastigheterna Ostformen 1, 2, 3 och 4. Projektet omfattar totalt 240 lägenheter inklusive markarbeten.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad, del av etapp 2
Vikingstad ligger drygt en mil sydväst om Linköping och är en av kommunens prioriterade utvecklingsorter. I Vikingstads östra delar byggs idag en ny skola och bostäder som beräknas vara klara för inflyttning under våren 2021. Det är snart dags för första delen av etapp 2 att gå ut på markanvisning och Linköpings kommun letar efter byggherrar som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla Vikingstad. Totalt ska cirka 200 bostäder byggas där rad-, kedje- och flerbostadshus i två plan dominerar. I den senare delen av etapp 2 ser vi också inslag av flerbostadshus i upp till fyra plan
Nya bostäder i Linköping
Utbyggnad av radhus och mindre flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fastigheterna Ellipsen 8 och Ellipsen 9. Tilldelningsområdet innehåller en uppskattad byggrätt om cirka 5 700 kvadratmeter bruttoarea (BTA) och beräknas kunna rymma 50-70 bostäder samt lokaler för centrumverksamhet.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av ca 80-100 lägenheter och påbyggnad med ca 25-30 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Identiteten 2. • Tilldelningsområdet omfattar en uppskattad byggrätt om ca 3 000 m² BTA. • Inom tilldelningsområdet möjliggör detaljplanen bostäder och centrumverksamhet. • Minst en lokal för centrumändamål (minst 30 m² LOA) ska finnas i bottenvåning mot Kunskapslänken/Paradisgatan. Observera att det inte finns någon övre gräns för hur stor del av byggrätten som kan nyttjas för centrumändamål. Se även avsnitt 5.1 Utvärderingskriterier för mer information om lokaler för verksamheter och handel. Observera att lokaler för centrumverksamhet inte ska förväxlas med bostadskomplement. • Huskropp mot Kunskapslänken ska byggas samman med den byggnad som nu uppförs inom den angränsande fastigheten Identiteten 8. Den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A behöver i sin projektering samråda med byggherren/fastighetsägaren för Identiteten 8 samt med kommunen kring detaljutformning av den del av byggnaden som möter byggnad inom Identiteten 8. • Byggaktör för Identiteten 8 lämnar vid färdigställandet (beräknat till Q2 2023) fasadytan mot planerad byggnad inom tilldelningsområde 9A med inplastad eller på annat sätt väderskyddad öppen isolering på prefabbetongvägg med förutsättning att hela ytan motbyggs. Väderskyddet behöver den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A ta bort innan byggnaderna byggs samman. Byggaktör för Identiteten 8 lämnar vid färdigställandet fasad och takplåtar samt eventuella andra anslutande detaljer med förutsättningen att den anslutande byggnaden inom tilldelningsområde 9A kommer att ha minst samma djup och höjd som byggnaden inom Identiteten 8. Ansvar för att dessa anslutande detaljer byggs samman på ett fackmässigt sätt åligger den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A. Exempelvis, om den tillkommande byggnaden inom tilldelningsområde 9A blir lägre och/eller grundare än byggnad inom Identiteten 8 behöver fasad, takplåtar och andra lämnade detaljer färdigställas. Detta behöver den byggaktör som får marktilldelning inom tilldelningsområde 9A samordna med byggaktör för Identiteten 8. Projektering och utförande bekostas av den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A. • Fastigheten Identiteten 2 belastas av ett markreservat (g på plankartan) vilket innebär att ytan ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Området ska utformas som en portik med lägst 3,0 meter fri höjd som ska möjliggöra passage mellan Kunskapslänken och den gemensamma kvartersmarken inom kvarteret Identiteten. Den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A ansvarar för att hela portiken färdigställs (inkluderar
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 30 lägenheter i 1 trähus. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark
Nybyggnad av bostäder med centrumändamål i Linköping etapp 1
4 tomter med 30-60 lägenheter i varje. I denna etapp planeras det sammanlagt för ca 500 lägenheter. 300 lägenheter har redan anvisats till olika byggherrar. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 11 kvarter
Nybyggnad av bostäder i Linköping etapp 1
4 tomter med 30-60 lägenheter i varje. I denna etapp planeras det sammanlagt för ca 500 lägenheter. 300 lägenheter har redan anvisats till olika byggherrar. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 11 kvarter
Renovering/ombyggnad av lägenheter i flerbostadshus, Linköping
Projektet omfattar 10 st bostadshus med totalt 52 befintliga lägenheter med renovering av kök och badrum samt ytskiktrenovering, nya el och vvs-installationer, renovering av tvättstugor, nya lägenhetsförråd i källare.
Badrumsrenovering och relining i flerbostadshus i Linköping
Renovering av badrum, sep. wc samt byte av el-central i samtliga berörda lägenheter. Totalt innefattar projektet 129 lägenheter med ytskiktsrenovering av våtrum samt vissa sep. wc enligt bilagd inventeringslista. Projektet innefattar relining av stående badrumsstam inkl. stick till badrum och sep. wc i fastigheternas samtliga lägenheter dvs. 173 st. Optioner ska lämnas på relining av avlopp i bottenplatta inkl. samlingsledning och markledning ut till nedstigningsbrunn och kommunalt nät.
Nybyggnad av villor i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 2
Nybyggnad av enbostadshus (6 st) samt marklov på Näringspyramiden 2. Nybyggnad av enbostadshus - parhus samt komplementbyggnad på Näringslivet 1 samt nybyggnad av enbostadshus (6 st) samt komplementbyggnad på Näringslivet 2.
Nybyggnad av radhus i Vallastaden
• Tilldelningsområdet utgörs av fastigheterna Iterationen 3 och Iterationen 6. • Inom fastigheten Iterationen 3 ska det uppföras tre radhus. • Inom fastigheten Iterationen 6 ska det uppföras en friliggande villa. • Fastigheten Iterationen 3 ska delas in i tre fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Entréer inom fastigheten Iterationen 3 ska vändas mot Hugo Theorells gata. • Fastigheten Iterationen 3 urholkas av kulvertfastigheten Smedstad 1:29. För mer information om kulvertfastigheten samt kulvert för teknisk infrastruktur, se avsnitt 4.6. • I kvarteret Iterationen pågår byggnation inom fastigheterna Iterationen 1, 7, 8, 9, 10 (ca 120 hyresrätter, inflyttning beräknat oktober 2022 till januari 2023) och fastigheten Iterationen 4 (ca 20 hyresrätter, inflyttning beräknat 2023). Byggnation inom fastigheten Iterationen 5 (3 radhus) och fastigheten Iterationen 2 (parhus) beräknas starta våren 2023.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av bostäder samt övriga utrymmen inom Fastigheten Kv. Aspen 11. Optionspriser enligt nedan skall lämnas i bifogat anbudsformulär: Option 1: Tilläggsisolering och omputsning av fasader Hus M1 och M2. Option 2: Nytt yttertak Hus M1 och M2.
Ombyggnad samt dränering av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra fuktisolering (dränering) av husgrund/källarvägg på fastigheten Bankeberg 14:67 samt att tillskapa två lägenheter i tidigare lokal på hus A i kvarteret med adress Fålåsavägen 1.
Ytskiktsrenovering av serviceboende i Ljungsbro
Omfattar ytskiktsrenovering på Vretalidens serviceboende Evastigen 19-21. Entreprenaden avser ommålning av väggar i korridorer, trapphus, kontorsdelar, omklädningsrum, wc, förråd, matsal och tvättstuga.
Ombyggnad i radhus i Linköping
Ombyggnad till 4 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Spolning av stammar och dagvattenledning.
Byte av belysning mm vid flerbostadshus i Linköping
Utomhusbelysning och staket/grind

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).