Alla aktuella bostadsprojekt i Hallands län

Halmstad (23)
Hylte (2)
Kungsbacka (16)
Laholm (6)
Varberg (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Anneberg, Kungsbacka
Avser nybyggnad av ca 300 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och p-hus, i Laholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter i två huskroppar, med utsikt över Lagan och 126 parkeringsplatser i två plan under jord.
Nybyggnad av bostäder i Getinge, Halmstad
Området föreslås inrymma runt 200 bostäder i blandade former, både mindre flerbostadshus i väster, radhus och friliggande villor.
Nybyggnad av särskilt boende och förskola i Våxtorp
Projektet avser nybyggnation av ett SÄBO om 40 platser samt en förskola om 6 avdelningar i 1 huskropp i 2 plan + källare.
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter med cirka 65 bostäder. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av flerbostadshus, enfamiljshus och radhus i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter med cirka 65 bostäder. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av bostäder på Tingberget
Projektet avser nybyggnad av 82 lägenheter. Husen är tre st punkthus med parkeringsgarage som hänger ihop under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av fem sammanbyggda huskroppar i 4-6 plan med 86 lägenheter, ett av husen får en gemensamhetslokal för äldre. På första plan byggs, förutom lägenheter, miljörum för sopsortering och lokaler varav en redan är avsedd att bli gatukök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet omfattar rivning av två huskroppar där befintlig källare bevaras och anpassas för återbyggnad av husen i fyra våningar. Husen innehåller tillsammans 165 lägenheter med balkong och uteplats samt gemensam källare för förråd och cykelförvaring. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. De båda befintliga källarna innehåller skyddsrum som skall bevaras utan åtgärd och källare i Hus E innehåller bergvärmeinstallation som skall bevaras och som betjäna de båda nya husen tillsammans med befintligt Hus C. Husen är förbundna med befintlig kulvert.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka
Nybyggnad av 200 bostäder i blandad bebyggelse med verksamhet restaurang och café i botten.
Nybyggnad av bostäder Varberg
Projektet avser utveckling av området med nybyggnad av flerbostadshus, radhus och lokaler.
Omvanling av verksamheter till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syft e är att omvandla området från verksamheter till bostadsområde med möjlighet till lokaler i markplan. Målsättningen är att skapa möjligheter för ca 100 nya bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 55 lägenheter och garage under husen samt nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av två flerbostadshus samt komplementbyggnad samt solceller på taken.
Nybyggnad av bostäder, i Falkenberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten Elddonet 2. Förslaget innehåller totalt cirka 50 bostäder i ett 9 vånings punkthus med takterrass som gemensam utevistelseyta.
Nybyggnad av bostäder, Varberg
Projektet planeras med en etapp 4, med ytterligare 46 bostäder. Villorna är i storlekar från cirka 100 kvm upp till cirka 250 kvm i ett flexibelt system
Nybyggnad av bostadsrätter & villatomter i Stafsinge
Kommande borstadsprojekt i Stafsinge, Falkenberg. Här presenterar vi 18 st villatomter med äganderätt samt 13 st lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av bostadsrätter & lokaler i Västerport
I etapp 1 bygger vi bostadsrätter i femplanshus samt två lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av par- och radhus i Halmstad
Nybyggnad av par- och radhus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Förtätning med bostäder och verksamheter i Åsa, Kungsbacka
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostäder och verksamheter i Åsa Centrum.
Ombyggnad av äldreboende i Laholm
Avser ombyggnad och renovering av Randerslund som är ett äldreboende med 6 st avdelningar med ett storkök samt två komplementbyggnader. Första etappen omfattar storkök, huvudentré och matsal samt påbyggnad av nytt fläktrum med ny teknik från ny bergvärmeanläggning, borrning. Ombyggnaden genomförs med etappindelning två avdelningar i taget på grund av evakuering.
Nyggnad av bostäder i Halmstad
Planbesked för att uppföra ett 30-tal lägenheter i 2-5 våningar längs Stenvinkelsgatan på fastigheterna Baronen 3 och 4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sörse, i Varberg
Husens klimatskal har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas ut. I samband med renovering av flerbostadshusen behöver även utemiljön i form av innegårdar, komplementbyggnader, allmänna ytor m.m. ses över. Under entreprenadtiden kommer hyresgästerna att bo kvar, vilket ställer höga krav på kommunikationsförmåga i mötet med hyresgästerna.
Nybyggnad av villor i Kungsbacka
Nybyggnad av 15 friliggande villor för enskilda ägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ombyggnad av befintliga lägenheter. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser renovering av befintliga lägenheter. Tvättstugor som ska byggas om. byte av kök, badrum samt ytskikt.
Nybyggnad av bostäder i Mellbystrand, Laholm
Nybyggnad av 5 parhus med 2 lägenheter i varje samt 5 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola till bostäder i Särö, Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av Ekenässkolan till 10 lägenheter med bostadsrätt. Markarbeten.
Nybyggnad av LSS-boende i Kungsbacka
Nybyggnad av 12 LSS-lägenheter med tillhörande ytor för personal. Komplementbyggnader, cykelgarage, parkeringsytor samt utemiljö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser ombyggnad till nya lägenheter med en yta på ca 2000 m2 bta, inkluderande lägenheter samt trapphusplan.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Renovering av befintligt flerbostadshus samt nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Halmstad
Avser om- och tillbyggnad av gemensamma ytor samt personalutrymmen och kontor. Antalet boendeplatser kommer inte att påverkas.
Ramavtal avseende byggtjänster, Halmstads Fastighetsaktiebolag
Ramavtal avseende byggservice och byggprojekt. Avtalstid 2024-05-01 - 2028-04-30.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Byte av inglasningsluckor på balkonger på flerbostadshus i Varberg
Entreprenaden omfattar byten av öppningsbara inglasningsluckor på balkonger inkl. markplan i tre (3) flerbostadshus. Arbetet omfattar även funktionskontroll och service av befintliga solskydd.
Renovering av frånluftssystem i flerbostadshus i Halmstad
Avser renovering av frånluftssystem på fyra flerbostadshus på Fågelvägen 4 A-E och 6 A-F.
Lokalanpassning för LSS vid gruppbostad i Falkenberg
Entreprenaden omfattar ombyggnad av gruppbostad i Ljungby till att inrymma 4 lägenheter för LSS samt personalutrymme. Åtgärderna inkluderar ombyggnation av befintliga utrymmen, ny hiss samt sprinkler i hela byggnaden. Tre befintliga boendelägenheter ytskiktsrenoveras och en ny fjärde boendelägenhet tillskapas.
Nybyggnad av grupphus i Hyltebruk
Nybyggnad av 3 enbostadshus / garage Rangalsnäs 1:17,1:18,1:19.
Installation av screenmarkiser på SÄBO i Varbergs kommun
Avser nya screeningmarkiser på SÄBO fastigheter runt om i Varberg. De fastigheter det gäller är följande: Östergården 2 st fastigheter (27 och 23A-K), Varberg Skansliden, Varberg Myllan Brearedsgården, Varberg Lindgården, Trönninge Limagården, Väröbacka Kungsängen, Kungsäter Videbo, Veddige Sannagården, Tvååker Ekekullen, Rolfstorp
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus + garage.
Betong- och takrenovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet omfattar renovering av tak. Balkonger som skall betongrenoveras samt nya balkongfronter som skall monteras. Samt en del fasadåtgärder.
Utökning av lägenhetsyta på flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser att bygga ut lägenhetsytan på 4 befintliga lägenheter, yta: ca 150 m2.
Nybyggnad av garage i Laholm
Nybyggnad av garage, 6st platser.
Nybyggnad av enbostadshus i Varberg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus/parhus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser utvändig renovering som avser fönsterbyte, ommålning av fasader samt byte av tak på flerbostadshus.
Nybyggnad av enfamiljshus i Falkenberg
Nybyggnad av 3 stycken enfamiljshus. Tågarp 2:12,2:11,2:10.
Ombyggnation av internvärmenät och värmeundercentraler på Halmstad garnison
Avser ombyggnation av internvärmenät och värmeundercentraler på Halmstad garnison. Projektet består av byggnation av, för området, ny mottagningscentral för fjärrvärme, utbyte av delar av intervärmenätet (~1000 m) samt ombyggnation av ett fyrtiotal värmeundercentraler och arbetet kommer att vara uppdelad i etapper mellan 2023-2027.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Avser fasadändring i form av fönsterbyten, takrenovering och målning av flerbostadshus.
Byte av FTX och Styr i flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser byte av 8 st FTX aggregat till nya. Ny styr och övervakning för ventilation, värme och varmvatten.
Nybyggnad av förråd i Tvååker, Varbergs kommun
Avser nybyggnad av förråd i Tvååker för Varberg Energi AB.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Arbetena utgörs bland annat av betongrenovering på loftgångar och balkonger, fasadunderhåll, renovering loftgångs- och balkongräcken. Upphandlingen avser utvändig renovering av bostadshus inom fastigheten Vallmon 1, Nyvången 22-24 i Halmstad.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Halmstad, etapp1
Avser modernisering av 5st personhissar i flerbostadshus i Halmstad. Objektens läge: Gråstenen 3,4,5 Adress: Nyhemsgatan 24, 30, 34, 40, 42.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Varberg, etapp 3
Avser byte av bandtäckning, papp, hängrännor, stuprör och huvar på 3 st flerbostadshus. Adress: Apelvikshöjd 2 - Rödaledstigen 16, 18 och 22 i Varberg. Etapp 3 beräknas utföras år 2024.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
HFAB har för avsikt att på rubricerade fastighet installera en bergvärmeanläggning med 2 värmepumpar 60 + 60 kW. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup/spets betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Källvägen 16 som betjänar Källvägen 15 A-C och 16 A-C med värme och varmvatten via ett kulvertsystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Fasadändring av flerbostadshus samt inglasning av balkonger och tillbyggnad entrétak.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
HFAB har för avsikt att på rubricerade fastighet installera en bergvärmeanläggning med en värmepump 60 kW. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup/spets betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Eldsbergavägen 44 F som betjänar Eldsbergavägen 44 A-F och Kyrkobergsvägen 1-7 med värme och varmvatten via ett kulvertsystem.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
Avser installation av en bergvärmeanläggning. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Dalavägen 11 som betjänar Dalavägen 5-13 via ett kulvertsystem för värme och varmvatten. Entreprenaden innehåller option, installation av värmemängdsmätare.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
HFAB har för avsikt att på rubricerade fastighet installera en bergvärmeanläggning. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Ekebergsvägen 13 som betjänar Ekebergsvägen 13-15 med värme och varmvatten. Entreprenaden innehåller option, installation av värmemängdsmätare.
Installation av bergvärme i flerbostadshus i Halmstad
Avser installation en bergvärmeanläggning. Undercentralen, med dagens pelletspanna ink oljepanna som backup betjänar lägenheter. Undercentralen är placerad i källaren på Elvavägen 15 som betjänar Elvavägen 15 A-J via ett kulvertsystem med värme och varmvatten. Entreprenaden innehåller option, installation av värmemängdsmätare.
ÅSA 3:311
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Fasadrenovering. Putsarbeten och ommålning av fasad med delvis tegel. Loftgångar av betong ska slipas och lagas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Renovering av fasad och byte av fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Ändring av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Ändrad fasad. Byta ut befintligt fönster till balkongdörr och bygga en balkong.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Halmstads kommun
Avser modernisering av 2st personhissar i flerbostadshus i Halmstad. Objektens läge: Fastighet: Landfästet 2 Adress: Landfästet 11 Fastighet: Getinge Brogård 1:4 Adress: Mellangatan 6
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hyltebruk
Avser takbyte på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser byte av 10-11 fönster på ett flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Avser måling av uterum och trädäck, mindre markjobb och insynsskydd. Utförs av Brf själv.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).