Alla aktuella bostadsprojekt i Hallands län

Falkenberg (10)
Halmstad (28)
Hylte (1)
Kungsbacka (16)
Laholm (4)
Varberg (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ombyggnad av befintliga lägenheter. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder på Tingberget
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter. Husen är tre st punkthus med parkeringsgarage som hänger ihop under mark.
Renovering och ombyggnad av BMSS boende mm i Falkenberg, Huvuddel 1-3
Projektet avser renovering och ombyggnad av SÄBO, dagverksamhet, BMSS, biståndsbedömda lägenheter och trygghetslägenheter. Huvuddel 1: Renovering och ombyggnad av hus 3 - Floragatan 2/Rötbäcksgatan 24 Huvuddel 2: Renovering och ombyggnad av hus 2 - Floragatan 4/Rötbäcksgatan 22 Huvuddel 3: Renovering och ombyggnad av hus 1 - Floragatan 1, 2 och 5
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Planer finns för att bygga nya bostäder. Området, som idag arrenderas av Äventyrslandet, pekas i kommunens översiktsplan för 2050 ut som en strategiskt viktig plats för att kunna möta den stora efterfrågan på bostäder.
Nybyggnad av förskola och bostäder i Varberg
Detaljplanearbetet syftar till att pröva lämpligheten av att uppföra bostadsbebyggelse i varierande former, samt utveckling av kommunal service i form av en förskola. Planarbetet syftar även till att möjliggöra för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs med Södra Näsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Klackerup i Halmstad
Avser nybyggnation av 2 st flerfamiljshus med 73 lägenheter och tillhörande komplementbyggnader samt mark och finplaneringsarbeten. BTA ca 3635 kvm. Rivning av fd husvärdskontor och garage. husen byggs med grön betong och återvunnen armering och solceller kommer att installeras på taken
Nybyggnad av bostäder, kontor och skoländamål i Harplinge, Halmstad
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, kontor och skoländamål på fastighet Harplinge 1:11 och 1:13.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Omfattar ett nybyggnad av 60-tal lägenheter, varav 16 st i trygghetsboende samt parkeringsgarage under husen. Man skall även riva två byggnader som är kombinerade bostadshus och affärshus.
Nybyggnad av flervåningshus i Varberg
Nybyggnad av 88 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Nybyggnad av flerbostadshus, 80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnad av 32 hyresrätter samt 8 radhuslägenheter. Avser även förråd och miljöstation.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Halmstad
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Strategisk samverkansentreprenad för kontor och lokaler åt HFAB, Halmstad
Upphandling av en strategisk samverkansentreprenad för kontor och lokaler åt HFAB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Nybyggnation av flerbostadshus i två huskroppar till största del placerade på befintliga källarkonstruktioner efter de byggnader för vilka separat rivningslov (BN 2022-001307) sökts och erhållits. De båda befintliga källarna innehåller skyddsrum som skall bevaras utan åtgärd och källare i Hus E innehåller bergvärmeinstallation som skall bevaras och som betjäna de båda nya husen tillsammans med befintligt Hus C. Husen är förbundna med befintlig kulvert.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 55 lägenheter, nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Varberg
Detaljplanens syfte är att förtäta del av kvarteret Igladammen med bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåningen. Vidare är syftet att planlägga den befintliga parken Kilen som ligger intill korsningen Rosenfredsgatan-Ringvägen. Bostadsbebyggelse föreslås mot Södra vägen och Danska vägen, med en öppen innegård som vänder sig mot öster. Parken planläggs som allmän plats, park, i enlighet med befintliga förhållande
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 35 hyresrätter i fyra våningar med tillhörande parkering. Lägenheterna kommer vara små trevliga 1:or på cirka 35 kvadratmeter, yteffektiva 2:or på cirka 52 kvadratmeter samt ljus och trevliga 3:or strax över 70 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer på nybyggnad av ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser flerbostadshus med 30-35 lägenheter. Oviss byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Nybyggnad av 11 bostäder som äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 31 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Hör ihop med id: 2113782
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter. Projektet hör ihop med id: 2111885
Nybyggnad av gruppbostad i Falkenberg
Nybyggnation av gruppboende, Bmss, med sex boendelägenheter, förråd, teknikrum, personal-lägenhet, kontor samt gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av bostäder i Särö, Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och 12 lägenheter med äganderätt i parhus.
Nybyggnad av bostäder i Falkenberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av friliggande villor, sammanbyggda hus och flerbostadshus.
Nybyggnad flerbostadhus i Varberg
Antal lägenheter är ännu ej fastställt.
Ombyggnad av skola till bostäder i Särö, Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av Ekenässkolan till 10 lägenheter med bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg
Projektet avser nybyggnad av 17 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungsbacka Kommun
Bebyggelsen i den tänkta trädgårdsbyn kan komma att omfatta ca 16-20 enskilda bostadshus. Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för att uppföra en trädgårdsby i Hjälmeskulla. Programområdet drygt 5 km öster om Kungsbacka tätort och ca 1,5 km nordväst om orten Hjälm.
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av seniorhusområde, 21 bostäder i parhus.
Nybyggnad av bostäder i Kärradal, Varberg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 12 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. ca 924 kvm + förråd och carport
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Blandad bebyggelse med 15 kedjehus och 20 lägenheter. Anläggande av mark och VA-ledningar sker på 1528184.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Detaljplanen avser nybyggnad av bostäder i Rotorp. Omfattning oklar.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Nybyggnad av gruppboende LSS bestående av 6 st boendelägenheter med tillhörande personalutrymmen, allmänna utrymmen samt ett yttre miljöhus/sprinklerhus. Objektets ungefärliga storlek, huvudbyggnad bruttoarea (BTA) 738 m2 samt miljö/sprinklerhus 74 m2 (BTA)
Nybyggnad av gruppbostad i Limabacka, Varberg
Nybyggnation av gruppbostad i Limabacka. Gruppbostaden ska bestå av två huskroppar i ett plan om cirka 500 kvm + 200 kvm med fyra respektive två lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen. Gruppbostaden ska miljömärkas enligt ”Svanen”, vilket öppnar upp för kreativa och spännande lösningar för ekosystemtjänster och energirelaterade åtgärder.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Renovering av befintligt flerbostadshus samt nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 15 villor i BRF-format.
Nybyggnad av kedjehus i Varberg
Nybyggnad av 11 kedjehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad från lokaler till lägenheter. Backhausgatan 13 och 15 och stenvinkelsgatan 2a, 2b och 2c Biet 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av 4 parhus med 4 rok.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av villor 18st. Gällinge-Skår 2:75,2:77, 2:79.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Nybyggnad av 2 flerbostadshus med totalt 6 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Renovering av innergården inkl omläggning av tätskikt.
Nybyggnad av grupphus i Varberg
Avser nybyggnad 3 enbostadshus.
Om och tillbyggnad av elevbostäder i Tvååker, Varbergs kommun
Avser om och tillbyggnad, samt installation av FTX-ventilation i 8 elevbostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på vind. Tak renoveras – tegelpannor och papptak samt plåtar Fasad renoveras – tegelskador, tegelfogar, puts, balkonger. Trapphus ska målas om och belysning byts. Passersystem och digitalt bokningssystem installeras. I källare ska nya lägenhetsförråd som ersätter vindsförråd iordningställas
Nybyggnad av grupphus i Kungsbacka
Nybyggnad av 3 enbostadshus på Släps-Kullen 1:406, 1:435 och 1:436.
Upprustning av innergård i Falkenberg
Entreprenaden omfattar upprustning av innergårdsmiljön i kvarteret Sloalyckan i Falkenbergskommun. Upprustningen omfattas av: * Lekplats * Grönytor * Planteringsytor * Gångvägar och planer * Dränering * Belysning
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Avser utvändig renovering av bostadshus inom fastigheten Vallonen 1. Är uppdelad i 2 st huvuddelar:- Huvuddel 1 – Nyvången 17-19, - Huvuddel 2 – Nyvången 21-23 (Option)
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Tillbyggnad flerbostadshus. 4 lägenheter ska bli 6.
Relining av spillvattenledningar i flerbostadshus i Halmstad
Avser relining av spillvattenledningar samt delvis dagvattenledningar. Objektets läge: Klackerupsgatan 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 och 23 Kungsgatan 20A och 20B Fredsgatan 6, 8 och 8A Omfattar totalt i 396 st lägenheter.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll i Hylte
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll Glas. Avtalstid - 2024-09-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Rivning av särskilt boende i Våxtorp
Avser rivning av särskilt boende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Utvändig ändring av flerbostadshus - takbyte.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Varberg, etapp 2
Avser byte av bandtäckning, papp, hängrännor, stuprör och huvar på 5 st flerbostadshus. Adress: Apelvikshöjd 1 -Rödaledstigen 6-14 i Varberg. Etapp 2 beräknas utföras år 2023.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Målning av fasad samt byte av fasadmaterial.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Halmstads Fastighets AB
Avser ombyggnad av personhissar i flertalet fastigheter i Halmstads kommun. Objektens läge: Siken 6, Bredgatan 7 Flundran 4; Kaptensgatan 9 Brogård 1:4, Getinge, Mellangatan 6
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Träfasadsarbete. Laddstolpar. 2023-03.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Byte av fasadmaterial och kulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Byte av fönster och fönsterdörrar. Byggherren är BRF Båglampan 10.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Ändrad användning från förråd till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Fasadrenovering. Putsarbeten och ommålning av fasad med delvis tegel. Loftgångar av betong ska slipas och lagas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
OVK-besiktning. Utomhus solskydd/markiser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falkenberg
Byte av entréport till vänsterhängd 120-dörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laholm
Fasadändring av flerbostadshus. Ny utrymningstrappa.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).