Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Västerås
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området: - kontraktsår 1 ca 969 km varav grusväg ca 85 km - från och med kontraktsår 2 ca 982 km varav grusväg ca 85 km.
Anläggande av vägnät och parkering i Köping, etapp 1
Avser nybyggnad av vägnät och parkering inför byggnation av ny fabrik för Volvo Powertrain Production.
Pålningsarbeten inför nybyggnad av fabrik i Köping, etapp 2
Avser pålningsarbeten inför byggnation av ny fabrik för Volvo Powertrain Production.
Muddring av kanal i Mälaren, Västerås m.m
Avser schakt och muddring som krävs för breddning och fördjupning för delar av farlederna 901 och 904. Fördjupning och breddning sker till ett ramfritt djup om 7,22 m respektive 7,62 m enligt RH200. Muddringen är fördelad på 34 st muddringsområden mellan Bryggholmen och Västerås - respektive Köpings hamn, en sträcka på 40 distans.
Nybyggnad av driftcentral i Västerås
Mälarenergi Elnät AB avser att handla upp en entreprenör för att i utökad samverkan upprätta en ny driftcentral. Syftet med projektet är att skapa en säker, ändamålsenlig och attraktiv arbetsplats för avdelningen nätdrift.
Underhållsbeläggning värme i Västmanlands län
Grupp U31 2021-2023 inom Västmanlands län (U). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Sluttäckning av deponi i Sala
Avser sluttäckning av deponi.
Markarbeten vid hamn i Köpings kommun
Avser entreprenadarbeten, Köpings hamn – Fyrkanten, mark- och VA-arbeten.
Ny gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta-Kumla kyrkby
Den nya gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från korsningen vid Kärrbäcksbovägen i Ransta till hållplats Parkvägen i Kumla kyrkby. Ca 3,5 km lång sträcka. Ombyggnad av busshållplatser.
Ombyggnad av gata i Kopparlunden, Västerås, etapp 1
Denna del kommer efter etapp 2 och avser delsträckan: Metallverksgatan- Emausmotet.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Haraker med omnejd
Totalentreprenaden omfattar ca 30 km schakt och byggnation av fiberoptiskt bredbandsnät i Haraker med omnejd till ca 190 fastigheter inklusive stomnät. I anbud skall 125 kundanslutningar ingå. Grundläggning, montering och installation av ny site.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Västmanlands län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar.
Ny vågbrytare och nya bryggor på Lövudden, Västerås, etapp 3
Byggnation av vågbrytare / stenpir samt bryggor vid Lövuddens fritidsbåtshamn, Västerås. Objektet är beläget cirka 5 kilometer sydväst om Västerås. Planeras efter båtbottentvättanläggning (1424520).
Nybyggnad av parkering, carport, laddstolpar för bilar m.m i Kungsör
Avser nybyggnad av parkeringsplats, carport, garage samt laddstolpar för bilar.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 2
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar ca 2 ha mark.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 1
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar va 4 ha mark.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås, etapp 3
Avser anläggning av torgytor och gång- och cykelytor, Det ska bli ett parkstråk med ny marksten och markbeläggning, träd och planteringar, vattenspel, sittplatser, belysning, lekutrustning och utegym. I projektet ingår även ny offentlig belysning inkl. fundament, stolpe, armatur och kablage, samt markvärme och VA.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Västerås
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Västmanlands län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Omfattar 7 hållplatslägen med option på ytterligare 2 st.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 6
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Kungsör
Planer finns på nybyggnad av radhus.
Ställverksbyte mm på Västmanlands sjukhus Västerås
Ställverksbyte och installation av två st transformatorer (hus 36), uppbyggnad av UPS-anläggning (hus 37) samt byte av elkablar och komplettering av nya centraler till samtliga plan förutom vindsplan i hus 35, 36, 37 och 38, Västmanlands sjukhus Västerås.
Rivning av bro i Köping
Avser rivning av bro.
Tillbyggnad av gc-väg vid Svartån i Västerås
Avser anordnande av faunapassage och trädäck samt breddning av gång- och cykelbana.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hallstahammar
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför bostadsområde med styckebyggartomter.
Mobila reservkraft till Västerås stad
Det beräknade antalet för framtida behov av varorna är ca 7 stycken aggregat. Aggregaten ska vara tre olika effektområden 50, 100- och 150 kVA.
Efterbehandling av förorenat område i Köping
Fastigheten Grönsiskan 35 ska exploateras med bostäder och inför det erfordras det en efterbehandling av förorenade delar i form utav en schaktsanering. Arean på fastigheten är ca 3400 m2.
Ombyggnad av korsning vid väg 250 i centrala Kolsva
Ombyggnad korsning, tillgänglighetsanpassning av övergångsställen, komplettering cykelpassager.
Renovering av bro över Hedströmmen i Skinnskatteberg
Ommålning insida låda. Stålbro.
Brounderhåll av 2 st broar i Köping
Avser utförande av broreparationer av bro 1983-2-1 och 19-206-1.
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser ombyggnad av Aspvtretsgatans lekplats. Förberedelse för ny offentlig belysning, sättning av fundament och förläggning av tomrör och kablage.
Renovering av lågreservoar vid Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar installation av nya avskiljande väggar i rostfritt stål, utbyte/renovering av 4 st befintliga avstängningsluckor vid Hässlö vattenverk.
Beläggning varm längs E20 sträckan Stora Ekbacken-Sandskogstorp
Kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för besiktning senast: Huvuddel 1 (delsträcka 1): 2021-11-15 (delbesiktning), Huvuddel 2 (delsträcka 2): 2022-11-15 (slutbesiktning).
Ytsanering av bergrum vid Kraftvärmeverket, Västerås
Mälarenergi ska konvertera bergrumsanläggningen till värmelager. Som ett första steg på vägen ska därför en ytsanering utföras av kvarvarande petroleumprodukt på vattenytan i bergrummen. Objektet är beläget i Västra Hamnen, Västerås.
Upprustning av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Ny rondell i Köping
Detaljplanens syfte är att ersätta mark som är planlagd som park, med gatumark för att möjliggöra trafiklösningen.
Ombyggnad av Herrkvarnsdammen i Västerås
Dammbyggnaden är i dåligt skick och i behov av underhåll. Västerås Stad har därför för avsikt att riva ut Herrkvarndammen med syfte att gynna lokala naturvärden. Genom rivningen skapas fria vandringsvägar för fisk och vattenmiljön återställs.
Anläggande av rörbrunn vid Köpings vattenverk
Brunnen skall byggas inom Västra Mälardalens Energi och Miljös vattenförsörjningsanläggning vid Köpingsåsen och utgör ett led i vattentäktens utbyggnad.
Anläggande av bussgata i Hallstahammars kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra anläggande av bussgata mellan Knektbacken och Brinkvägen.
Byggnation av belysning i Kungsör
Avser byggnation av belysning över Söders gärde mellan Torsgatan till Rybacksvägen. Belysningen kommer att tändas och släckas när fotgängare och cyklister passerar.
Ny gc-väg i Kungsör
Avser en gång- och cykelväg på Torsgatan mellan infarten till Ulvesund och södra änden av gång- och cykelvägen över Söders gärde. Gång- och cykelvägen kommer att byggas som en breddning på delar av Torsgatan.
Utbyte av kantbalk på bro i Södra Källtorp
Utbyte kantbalk bro 19-386-1 samt montage bullerskärm, E18, södra Källtorp i Västerås.
Flytt av viltstängsel längs E18 sträckan Köping-Västjädra
Arbetet avser flytt av befintligt viltstängsel 25000 m på norra sidan E18 Köping-Västjädra till ett provisoriskt läge ca 30-50 m norrut. Det ingår även att stänga i korsande diken och ansluta mot trummor och konstbyggnader.
Renovering av öppningsbar bro över Arbogaån i Kungsör
Renovering av hydraulikanläggning.
Rivning av transformatorstation i Fagersta
Rivningslov för rivning av transformatorstation (ä1069441 semla-kolpebo) inom fastigheten ulvsbo 5:3, fagersta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt befintlig rivs.
Nybyggnad av brygga i Norberg
Strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga inom fastigheten norbergsby s:13 norbergs kommun.
Ombyggnad av parkering i Västerås
Avser asfaltering av parkering.
Uppförande av staket i Västerås
Avser uppförande av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Surahammar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (na21004 - mariaskolan) inom fastigheten rosen 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för 7 st parkeringsplatser inom fastigheten syrenen 2 (floravägen 11-13), fagersta kommun.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Västerås
Bygglov för anordnande av padelbana.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Västerås
Bygglov för anordnande av padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av ställverk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad och markarbeten.
Nybyggnad av nätstation i Norberg
Bygglov för nybyggnad av nätstation (id282492 nyhyttan - örbäck) inom fastigheten skogbyn 1:2, norbergs kommun.
Nybyggnad av nätstation i Norberg
Bygglov för nybyggnad av nätstation (id282492 nyhyttan - örbäck) inom fastigheten örbäck 2:19, norbergs kommun.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ä1069441 semla-kolpebo - kringelviken) inom fastigheten ulvsbo 5:1, fagersta kommun Ulvsbo 5:1,5:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Norberg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ä1069443 kolpebo-dalvik) inom fastigheten årnebo 1:12, norbergs kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivining av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Västerås
Bygglov för uppförande av belysningsmaster.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Västerås
Bygglov för uppförande av bullerplank och bullervall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Västerås
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av mur i Västerås
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Fagersta
Bygglov för uppförande av utomhuspadelbanor inom fastigheten gärdet 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från utbildningslokal till fysioterapi.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Skinnskatteberg
Bygglov, nybyggnad, annan byggnad, padelbana.
Nybyggnad av flytgödselbrunn i Sala
Avser nybyggnad av flytgödselbrunn med lagringskapacitet på 4 600 – 5 000 mᶟ.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Västerås
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av staket i Västerås
Avser nybyggnad av staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.