Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg, ca 24 km lång sträcka.
Basunderhåll väg område Västerås
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området: - kontraktsår 1 ca 969 km varav grusväg ca 85 km - från och med kontraktsår 2 ca 982 km varav grusväg ca 85 km.
Anläggande av vägnät och parkering i Köping, etapp 1
Avser nybyggnad av vägnät och parkering inför byggnation av ny fabrik för Volvo Powertrain Production.
Pålningsarbeten inför nybyggnad av fabrik i Köping, etapp 2
Avser pålningsarbeten inför byggnation av ny fabrik för Volvo Powertrain Production.
Utbyggnad av infrastruktur i Sätra, Västerås
Projektet innefattar byggnation av infrastruktur i form av gata, nya ledningar för VA, fjärrvärme, el, opto samt belysning. Entreprenaden består kortfattat av nedanstående arbeten: • Ca 1400 m bussgata, 1250 m lokalgator samt 750 m kvartersgator. • Ca 650 m lång bullervall längs Norrleden. • Ca 100 m stödmurar i betong längs Sätragatan med genomföringar för att hantera vattenflödet ut från den framtida Vattenparken. • Ny anslutande väg från Vallbyleden. • Två nya pumpstationer och en schaktfri korsning med VA-ledningar under RV 66. • Två nya cirkulationsplatser från Norrleden in till området.
Muddring av kanal i Mälaren, Västerås m.m
Avser schakt och muddring som krävs för breddning och fördjupning för delar av farlederna 901 och 904. Fördjupning och breddning sker till ett ramfritt djup om 7,22 m respektive 7,62 m enligt RH200. Muddringen är fördelad på 34 st muddringsområden mellan Bryggholmen och Västerås - respektive Köpings hamn, en sträcka på 40 distans.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Västerås
Avser nybyggnad av industriområde.
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348.
Beläggning varm längs E20 sträckan Stora Ekbacken-Sandskogstorp
Kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för besiktning senast: Huvuddel 1 (delsträcka 1): 2021-11-15 (delbesiktning), Huvuddel 2 (delsträcka 2): 2022-11-15 (slutbesiktning).
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hallstahammars kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Renovering av yttre långkaj i Köping
Avser renovering av yttre långkaj.
Utbyggnad av VA-anläggning i Hallstahammar
Avser utbyggnad av VA-anläggningen med spillvatten och vatten till ett femtiotal fastigheter i områdena Körninge, Tibble, Bergs kyrkby, Svenby och Norrby. För spillvatten är systemet trycksatt med en LTA-enhet per fastighet samt en huvudpumpstation. Anslutning till befintlig VA-anläggning sker i Agnesdal. Ledningssträckan är ca 7000 m.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Irsta
Exploateringsområde för ca 300-400 lgh.
Nybyggnad av väg i Hacksta
Stadsdel Hacksta, förlängning av Söderleden samt en tillfällig väg.
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Västerås kommn
Tillgänglighetsanpassning (förhöjd plattform och kantsten, taktila plattor, plats för väderskydd), säkra passager, pendlarparkering för cykel, breddning och förlängning av hållplatser. Omfattar totalt 18 busshållplatser i Västerås kommun.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Västmanland och Uppsala län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Tillgänglighetsanpassning av 17 hållplatslägen och förbättring av 7 busshållplatslägen i Västmanlands län. Tillgänglighetsanpassning av 2 hållplatslägen i Uppsala län.
Nybyggnad av solcellspark i Hallstahammar
Tio megawatt stor solpark i Hallstahammar. Solparken kommer att byggas på ett cirka 17 hektar stort område.
Exploateringsområde i Ullvi, Köping
För bostäder, handel m.m. :1495515
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Ny vågbrytare och nya bryggor på Lövudden, Västerås, etapp 3
Byggnation av vågbrytare / stenpir samt bryggor vid Lövuddens fritidsbåtshamn, Västerås. Objektet är beläget cirka 5 kilometer sydväst om Västerås. Planeras efter båtbottentvättanläggning (1424520).
Renovering av friidrottsarena i Västerås
Avser renovering av Arosvallen.
Nybyggnad av fotbollsplan i Västerås
Avser anordnande av konstgräsplan.
Ombyggnad av järnvägsbro vid Hustaleden i Västerås
Km 117+544. Tätning tråg, fogbyte.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 5
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Ställverksbyte mm på Västmanlands sjukhus Västerås
Ställverksbyte och installation av två st transformatorer (hus 36), uppbyggnad av UPS-anläggning (hus 37) samt byte av elkablar och komplettering av nya centraler till samtliga plan förutom vindsplan i hus 35, 36, 37 och 38, Västmanlands sjukhus Västerås.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Kungsör
Planer finns på nybyggnad av radhus.
Uppförande av bullerskyddsskärm i Västerås
Objektet avser uppförande av en bullerskyddsskärm söder om Fridnässkolan, mellan järnväg och GC-väg.
Termisk behandling av förorenat område i Köping
Omfattar saneringsåtgärder för att åtgärda de risker som finns med påvisade klorerade alifater (CVOC) inom fastigheten Grönsiskan 35. Saneringen ska genomföras in-situ med termisk behandling av utpekat område.
Sanering av mark i Hallstahammars kommun
Avser sanering inför anläggande av bussgata vid Knektbacken.
Nybyggnad av gc-väg i Fagersta
Avser nybyggnad av GC-väg.
Utbyggnad av gator i Västerås
Avser utbyggnad av gator.
Tillbyggnad av gc-väg vid Svartån i Västerås
Avser anordnande av faunapassage och trädäck samt breddning av gång- och cykelbana.
Flytt av viltstängsel längs E18 sträckan Köping-Västjädra
Arbetet avser flytt av befintligt viltstängsel 25000 m på norra sidan E18 Köping-Västjädra till ett provisoriskt läge ca 30-50 m norrut. Det ingår även att stänga i korsande diken och ansluta mot trummor och konstbyggnader.
Ny gång- och cykelväg över E18 i Hallstahammar
20 meter tunnel under den nya av- och påfarten norr om E18 (från Västerås) och en 70 meter lång stålbro över motorvägen. Två busshållplatser vid Lyckhem. Hallstahammars kommun är medfinansiärer.
Anläggande av fiberoptiskt nät i Köping
Beställaren ska låta uppföra ett fiberoptiskt nät i Köpings kommun.
Brounderhåll av GC-bro i Köping
Avser utförande av broreparationer på bro 1983-5-1 i Köping. Arbetenas omfattning i huvudsak följande: Rivning av bef beläggning, Rengöring av bef stål och nya ytskikt samt Ny beläggning.
Ombyggnad av korsning vid väg 250 i centrala Kolsva
Ombyggnad korsning, tillgänglighetsanpassning av övergångsställen, komplettering cykelpassager.
Rivning av gångbro vid Tillberga
Rivning av befintlig gångbro (Anl/Knr: 3501-5447-1) över järnvägen i Tillberga, bandel 348 km 100+448.
Mark-, lednings- och betongarbeten för ny LBG-anläggning vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
VafabMiljö har handlat upp en ny anläggning för förvätskning av biogas. Leverans av den nya förvätskningsanläggningen är planerad till den 25 oktober 2021. Avser förberedande mark- och ledningsarbeten inför denna leverans. I entreprenaden ingår bl a att utföra grundläggningen som den nya anläggningen ska placeras på samt framdragning av el-, fiber- och gasledningar till angivna anslutningspunkter.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata i Sala kommun
Avser nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata.
Nybyggnad av gc-väg i Västerås
Avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av parkering i Fagersta
Avser nybyggnad av parkering.
Upprustning av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Ytsanering av bergrum vid Kraftvärmeverket, Västerås
Mälarenergi ska konvertera bergrumsanläggningen till värmelager. Som ett första steg på vägen ska därför en ytsanering utföras av kvarvarande petroleumprodukt på vattenytan i bergrummen. Objektet är beläget i Västra Hamnen, Västerås.
Installation av laddstolpar till elbilar i Fagersta
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Anläggande av rörbrunn vid Köpings vattenverk
Brunnen skall byggas inom Västra Mälardalens Energi och Miljös vattenförsörjningsanläggning vid Köpingsåsen och utgör ett led i vattentäktens utbyggnad.
Byggnation av belysning i Kungsör
Avser byggnation av belysning över Söders gärde mellan Torsgatan till Rybacksvägen. Belysningen kommer att tändas och släckas när fotgängare och cyklister passerar.
Anläggande av bussgata i Hallstahammars kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra anläggande av bussgata mellan Knektbacken och Brinkvägen.
Nybyggnad av provisorisk parkeringsplats vid Västmanlands sjukhus, Västerås
Ny provisorisk parkering skall anläggas vid Västmanlands sjukhus Västerås norra del. Ytan skall vara grusad och innefatta 237 p-platser för personbilar samt belysning, parkeringsräcken, skyltning, mm.
Renovering av öppningsbar bro över Arbogaån i Kungsör
Renovering av hydraulikanläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sala
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sala
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation.
Upprustning av lekplats i Sala
Gången ska bli tillgänglig och det ska sättas upp en ny sittyta med bänkbord. Dessutom ska lekparken få en ny sandlåda, en ny gungställning, balansgång och en ny lekställning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Köping
Marklov för bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Surahammar
Marklov för ytökning av lagringsyta, Rivningslov för gas-tankar för lagring av vätgas Hovgården 1:7.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser samt rivning av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 15 transformatorstationer samt anläggning av markbädd (dahlinsbacke) Ängsö Gård 2:1,2:2,2:4,2:3.
Nybyggnad av nätstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av kopplingskiosk nr 71226 (ä1073893 brandbo-näset) inom fastigheten brandbo 5:11, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (1076522 brukshotellet) inom fastigheten fagersta 3:2, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (1076522 brukshotellet) samt rivning av befintlig station inom fastigheten fagersta 3:68, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation för solcellspark samt uppförande av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nr 71227 (ä1073893 brandbo-näset) inom fastigheten ennora 1:6, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt anläggning av markbädd (björknäs).
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt anläggning av markbädd (kurö).
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt anläggning av markbädd (prästgården).
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för parkeringsplats inom fastigheten fagersta 3:3, fagersta kommun.
Tillbyggnad av isbana i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av kylkompressorrum inför renovering av isbana inom fastigheten västanfors 11:36, fagersta kommun.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Västerås
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för uppförande av plank.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från utbildningslokal till fysioterapi.
Nybyggnad av flytgödselbrunn i Sala
Avser nybyggnad av flytgödselbrunn med lagringskapacitet på 4 600 – 5 000 mᶟ.
Nya laddstationer till elbilar i Västerås
Avser nya laddstationer till elbilar.
Nya laddstationer till elbilar i Västerås
Planer finns på installation av nya laddstationer för elbilar i parkeringsgarage.
Förstudie för Forsån och Venabäcken för att förbättra vattenkvaliteten, Västmanlands län
Uppdraget omfattar förstudie för Forsån och Venabäcken med fokus på återvätning, klimat och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten för Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.