Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg, ca 24 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 56 mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg (2+1). Ca 14 km lång sträcka. Ny belysning och bullerskärm, utbyggnad samt nya kantbalkar på bro.
Basunderhåll väg område Västerås
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området: - kontraktsår 1 ca 969 km varav grusväg ca 85 km - från och med kontraktsår 2 ca 982 km varav grusväg ca 85 km.
Underhållsbeläggning värme i region Öst/Södermanlands och Västmanlands län
Grupp D30 2021-2023 inom Södermanlands län (D), och grupp U31 2021-2023 inom Västmanlands län (U). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Nybyggnad av gc-bana längs väg 537 mellan Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö
Gång- och cykelväg längst med väg 537 mellan Ekbcken/Enhagen från korsningen väg 538 till och med Gångholmen där allmän väg slutar. Ca 4,5 km lång sträcka.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västmanlands Län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Ny ledning Västerås-Bysingsberg
Västerås-Bysingsberg, ny 400 kV-ledning, 15 km.
Ny ledning Västerås-Hamra
Västerås-Hamra, ny 400 kV-ledning, 40 km.
Utbyggnad av VA-anläggning i Hallstahammar
Avser utbyggnad av VA-anläggningen med spillvatten och vatten till ett femtiotal fastigheter i områdena Körninge, Tibble, Bergs kyrkby, Svenby och Norrby. För spillvatten är systemet trycksatt med en LTA-enhet per fastighet samt en huvudpumpstation. Anslutning till befintlig VA-anläggning sker i Agnesdal. Ledningssträckan är ca 7000 m.
Sluttäckning av deponi i Sala
Avser sluttäckning av deponi.
Ombyggnad av gata i Kopparlunden, Västerås, etapp 1
Denna del kommer efter etapp 2 och avser delsträckan: Metallverksgatan- Emausmotet.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Haraker med omnejd
Totalentreprenaden omfattar ca 30 km schakt och byggnation av fiberoptiskt bredbandsnät i Haraker med omnejd till ca 190 fastigheter inklusive stomnät. I anbud skall 125 kundanslutningar ingå. Grundläggning, montering och installation av ny site.
Nybyggnad av fjärrvärme- och VA-ledning i Västerås, etapp 4
Upphandlingen omfattar mark-, bygg- och rörarbeten för fjärrvärme och VA gällande Hammarbyledningen i Västerås, etapp 4. Objektet är beläget parallellt med Saltängsvägen mellan Motorgränd och Johannisbergsvägen, Hacksta, Västerås.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 2
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar ca 2 ha mark.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 1
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar va 4 ha mark.
Nybyggnad av parkering, carport, laddstolpar för bilar m.m i Kungsör
Avser nybyggnad av parkeringsplats, carport, garage samt laddstolpar för bilar.
Ny sjöledningar mellan Sundbo-Ängelsberg, Fagersta kommun
Avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledningar i de sammanhängande sjöarna Lilla Aspen och Åmänningen, inklusive flera landfästen.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Västerås
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Kungsör
Planer finns på nybyggnad av radhus.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hallstahammar
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför bostadsområde med styckebyggartomter.
Muddring samt uppfyllnad av holme i Västerås
Muddring för del av hamnbassäng samt uppfyllnad av Vågholme 2, ca 1500 m2.
Efterbehandling av förorenat område i Köping
Fastigheten Grönsiskan 35 ska exploateras med bostäder och inför det erfordras det en efterbehandling av förorenade delar i form utav en schaktsanering. Arean på fastigheten är ca 3400 m2.
Renovering av öppningsbar bro över Arbogaån i Kungsör
Renovering av hydraulikanläggning.
Renovering av bro över Hedströmmen i Skinnskatteberg
Ommålning insida låda. Stålbro.
Utbyte av kantbalk på bro i Södra Källtorp
Utbyte kantbalk bro 19-386-1 samt montage bullerskärm, E18, södra Källtorp i Västerås.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Västmanlands län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Omfattar 7 hållplatslägen med option på ytterligare 2 st.
Anläggande av fibernät för bredband i Varmsätra, Sala
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i område Sala Varmsätra.
Brounderhåll av 2 st broar i Köping
Avser utförande av broreparationer av bro 1983-2-1 och 19-206-1.
Nybyggnad av lekplats i Hallstahammar
Kommunen planerar att riva, upprusta och bygga nya lekparker under en 7 års period.
Ny rondell i Köping
Detaljplanens syfte är att ersätta mark som är planlagd som park, med gatumark för att möjliggöra trafiklösningen.
Ombyggnad av Herrkvarnsdammen i Västerås
Dammbyggnaden är i dåligt skick och i behov av underhåll. Västerås Stad har därför för avsikt att riva ut Herrkvarndammen med syfte att gynna lokala naturvärden. Genom rivningen skapas fria vandringsvägar för fisk och vattenmiljön återställs.
Installation av laddstolpar för elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Fagersta
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser laddstolpar till elbilar.
Nybyggnad av parkering i Fagersta
Avser nybyggnad av parkering.
Ny gc-väg i Kungsör
Avser en gång- och cykelväg på Torsgatan mellan infarten till Ulvesund och södra änden av gång- och cykelvägen över Söders gärde. Gång- och cykelvägen kommer att byggas som en breddning på delar av Torsgatan.
Anläggande av bussgata i Hallstahammars kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra anläggande av bussgata mellan Knektbacken och Brinkvägen.
Rivning av byggnader i hamnområdet, Kungsör
Ev sker mindre markarbeten, trädäck, aktivitesytor mm
Nybyggnad av vindkraftverk i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av elverk i Surahammar
Nybyggnad av container för reservkraft.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt befintlig rivs.
Ombyggnad av parkering i Västerås
Avser asfaltering av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Anläggande av parkering på Lingonet 1 och Lingonet 2.
Uppförande av staket i Västerås
Avser uppförande av staket.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Västerås
Bygglov för anordnande av padelbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Västerås
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ä1066849 sjöhagen) inom fastigheten åvestbo 18:19, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Surahammar
Bygglov för plank vid padelbana.
Nybyggnad av plank i Surahammar
Bygglov för plank.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för utökad parkering inom fastigheten sargen 1, fagersta kommun.
Installation av laddstolpar till elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Upphandling av säkerhetsbesiktning av lekplatser, Västerås stad
Avser besiktning av lekplatser inom Västerås stad.
Nybyggnad av staket i Västerås
Avser nybyggnad av staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.