Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pannanläggning i Arboga
Avser en helt ny fristående pannanläggning med panneffekt på ca 20 MW för eldning av fuktig flis i Arboga. Bränslet kan komma att utgöras av skogsflis eller returträ eller blandningar av dessa.
Breddning till 4-fältsväg i Västerås
Avser breddning av Norrleden - Brottberga motet till Väg 66. Befintlig 2-fältsväg Norrleden som huvudled byggs om till 4-fältsväg och ansluts till befintliga cirkulationsplatser.
Utbyggnad av vattenpark inkl torg- och parkytor i Sätra, Västerås
Objektet utgörs av en ”vattenpark” med tillhörande torg- och parkytor i området Sätra i Västerås. I entreprenaden ingår förutom dagvattenfunktionen bland annat gångstråk, planteringar, torgyta, mindre lekplats, trädäck i olika storlekar, damm (färskvatten) med tillhörande teknikhus samt GC-bro.
Utbyggnad av infrastruktur vid Malmabergsgatan, Västerås
Omfattar ledningsarbeten för fjärrvärme, VA och el (förnyelse av VA- och fjärrvärmeledningar ca 1200 m + mindre anslutande ledningar, förnyelse av elkablar) samt byggnation av nytt busskörfält. Objektet är beläget i Malmabergsgatan, Profilgatan, Korsängsgatan och Tråddragargatan i Västerås.
Förberedande arbeten inför växelbyte mellan Tillberga-Jädersbruk, Kolbäck-Eskilstuna
Spårbyte och omhändertagande av parkslide i Kvicksund samt omhändertagande av parkslide i Mellansundet.
Ny gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta-Kumla kyrkby
Den nya gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från korsningen vid Kärrbäcksbovägen i Ransta till hållplats Parkvägen i Kumla kyrkby. Ca 3,5 km lång sträcka. Ombyggnad av busshållplatser.
Installation av laddstolpar i Västerås
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av 3 kulvertar i flerbostadshus.
Dränering vid Thomaskyrkan i Västerås
Avser ny dränering, dagvattenledning, fuktisolering av grund samt omläggning av sten på innergården.
Nybyggnad av deponi och tillbyggnad av renhållningsverk i Fagersta
Tillbyggnad av reningsanläggning (semla deponiområde) inom del av fastigheten Fagersta 3:3. Nybyggnad av deponi på ca 3 hektar.
Nybyggnad av väg och tomter för villor i Västerås etapp 1
Nybyggnad av väg och färdigställa de fem tomterna för småhus Hubbo-Mälby 1:69 till 1:73. Preliminär tidplan för etapp 1 Arbetet startar i april och beräknas vara klart före årsskiftet 2024/2025
Nybyggnad av gång och cykelväg i Västerås
Avser nybyggnation av gång. och cykelväg från Eriksbo Trädgårdsstad till Bäckarö. Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72.
Reparation av bro över Köpingsån (Nygatsbron) 19-596-1 (U596) i Köping
Entreprenaden avser utförande av brounderhåll av bro 19-596-1, Köping. Arbetet omfattar byte av tätskikt och beläggning, betongreparationer, iskydd, foglagning, reparation av stenkaj mm.
Ramavtal avseende vägmarkeringsarbeten, Köping, Arboga, Kungsör
Ramavtal avseende vägmarkeringsarbeten. Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.
Renovering av rötkammare och mellanbyggnad vid avloppsreningsverk i Arboga
Objektet omfattar renovering av Rötkammare 2 och mittdel inkl. nya spiraltrappor och dörrar mot norr, nytt komplett gaslager med tillhörande schaktning, installationer och ny gasfackla. Mittdelen har 5 st plan. Ombyggnadsyta Rötkammare 2, ca 421 m². Ombyggnadsyta mittdel, ca 30 m² x 5 totalt ca 150 m².
Markanläggning för byte av fordonsvågar på Vafabmiljös anläggningar i Västerås
Avser mark- och anläggningsarbeten samt el- och datainstallationer för att byta ut totalt sex fordonsvågar på fem anläggningar i Västerås kommun. Befintliga fordonsvågar och elinstallationer ska rivas. Tillbehör så som belysningsstolpar, terminaler och kameror ska demonteras. Objektets läge: Norsa avfallsanläggning i Köping Sänkmossen avfallsanläggning i Fagersta Annelund avfallsanläggning i Enköping Isätra avfallsanläggning i Sala. Gryta avfallsanläggning i Västerås
Nytt ställverk vid Vallby brandstation, Västerås
Ett nytt ställverk ska försörja Vallby brandstation och del av SOS Alarm. Det befintliga ska vara kvar som fördelning. Omfattningen avser även kanalisationsarbeten från ny reservkraft till befintligt och nytt ställverk.
Ny undercentral till Kraftvärmeverket i Västerås
Mälarenergi avser byta UC som försörjer delar av Kraftvärmeverket med värme samt tappvarmvatten.
Marksanering av bangård i Sala
Bandel 441, Sala Bangård och Trafikverkets fastighet Sala Stadsskog 1:1.
Renovering av trädgård i Västerås
Botaniska trädgården ska få en tydlig pedagogisk inriktning. Nu börjar planeringen för att rusta upp den till att bli en artrik och blomstrande trädgård där besökaren på ett pedagogiskt sätt ska få information om exempelvis botanik, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
Installation av laddstolpar för elbilar i Hallstahammar
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Ny gasdepå i Fagersta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gasdepå inom fastigheten Hyttbäcken 3, Fagersta kommun.
Nybyggnad av maskinhall i Norberg
Avser nybyggnad av maskinhall i Norberg.
Upprustning av gångstråk och belysning i Västerås
Gångstråken och belysningen på Elbakajen ska rustas upp för att platsen ska vara trygg och attraktiv.
Asfaltering vid flerbostadshus i Västerås
Asfaltering utanför husen.
Ombyggnad av va-ledning i Köping
Anmälan om installation/ändring av vatten och avlopp i enbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).