Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ställverksbyte vid Kolbäck-Dingtuna
Ställverksbyte 85. Bandel B349. Mark + BEST-arbeten, lågspänning, signalmontage, kanalisation och kabel, rivning och demontering av bristartiklar.
Ny transformatorstation i Munga
Ny transformatorstation 400 kv
Exploatering för ny bebyggelse i Västerås, etapp 3
Upphandlingen kommer att ske i 2 steg och kommer då innefatta: · gator bestående av ca 700 m huvudgata, ca 1100 m lokalgator och ca 750 m kvartersgator. · cykelbanor · grov höjdsättning av kvartersmark och dess anslutningar mot gatan · grov höjdsättning för idrottsplats och torgyta · gatubelysning · dagvattenhantering enligt dagvattenutredning, avvattning av gator · omdaning av en del av Gäddeholmsvägen, ca 900 m inklusive busshållplatser
Nybyggnad av vätgastankstation i Västerås
Avser nybyggnad av en vätgastankstation i Västerås. Stationen kommer vara anpassad för tankning av lastbilar.
Nybyggnad av biofuel anläggning i Köping
Avser nybyggnad av en biofuel anläggning för träpellets.
Tillbyggnad av lokstall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av tåghall.
Nybyggnad av gata och GC-väg i Västerås
Nybyggnation av ca 1500 m gata som delvis är förstärkt med KC-pelare, samt intilliggande gång- och cykelbana med belysning. I entreprenaden ingår förläggning av belysningskabel och sättning av fundament, dagvattenledningar och fördröjningsdamm samt anläggande av ny busshållplats norr om Tidövägen.
Växelbyte vid Snyten
Landsbygdssatsning. Bandel 313, km 4+553.
Dränering vid Thomaskyrkan i Västerås
Avser ny dränering, dagvattenledning, fuktisolering av grund samt omläggning av sten på innergården.
Marksanering av bangård i Sala
Bandel 441, Sala Bangård och Trafikverkets fastighet Sala Stadsskog 1:1.
Nybyggnad av pannanläggning i Arboga
Avser en helt ny fristående pannanläggning med panneffekt på ca 20 MW för eldning av fuktig flis i Arboga. Bränslet kan komma att utgöras av skogsflis eller returträ eller blandningar av dessa.
Utbyte av ställverk i Fagersta
Västerbergslagens Elnät AB avser att byta ut två 24 kV ställverk med tillhörande kontroll utrustning i Fagersta i Västmanland.
Nybyggnad av småhus och enbostadshus i Köping
I området finns ett fornlämningsområde med ett gravfält.
Renovering av bro 19-595-1 över GC-väg, Ullvileden i Köping
Entreprenaden avser utförande av omisolering och betongreparation av bro 19-595-1. Arbetenas omfattning i huvudsak följande: Trafikanordningar, Byte tätskikt och beläggning, Impregnering av kantbalkar, broplatta, vingmurar, del av frontmurar, Slamning av kantbalkar, Markarbeten kring vingmurar- schakt, fyllning samt Betongreparationer, räckesinfästningar.
Rivning av bro i Köping
Avser rivning av bro.
Ny dränering vid skola i Skinnskatteberg
Projektera omdränering av Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg. Den ska projekteras och utföras i flera etapper. Detta år ska projektering och grävning utföras. Resten kommer beställaren avropa i etapper under 2023–2024. Anbud lämnas för hela projektet. Området är en skolgård, så arbetet måste ta hänsyn till verksamheten.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Ombyggnad av brandstation i Norberg
Anmälan om installation av ventilation i brandstation (id50035) inom fastigheten norbergsby 50:16, norbergs kommun.
Anläggande av bussgata i Hallstahammars kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra anläggande av bussgata mellan Knektbacken och Brinkvägen.
Nytt styr- & övervakningssystem för reservkraft SOS:53001 i Västerås stad
Styrsystemet till reservkraftanläggningen ska byts ut.
Rivning av pumpstation i Kolbäck
Rivning byggnad/anläggning samt efterbehandling förorenat område i byggnader.
Utomhusbelysning vid flerbostadshus i Västerås
Avser lyktstolpar i området.
Analys av landskapets vattenhållande förmåga, Länsstyrelsen Västmanland
Länsstyrelsen inbjuder härmed intresserade leverantörer att komma in med anbud avseende upphandling av Analys av landskapets vattenhållande förmåga.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).