Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg. Ca 25 km väg, 4 trafikplatser, 13 betongbroar och 14 rörbroar. Ny gc-väg över E18 mellan Näs-Lyckhem samt bro vid Tpl Morgendal ingår.
Nybyggnad av driftcentral i Västerås
Mälarenergi Elnät AB avser att handla upp en entreprenör för att i utökad samverkan upprätta en ny driftcentral. Syftet med projektet är att skapa en säker, ändamålsenlig och attraktiv arbetsplats för avdelningen nätdrift.
Ny sjöledning för dricks- & spillvatten inkl landstigningar i Mälaren i Köping
Entreprenaden avser nedläggning av ett sjöledningssystem som består av två parallella tryckledningar, en för spillvatten som ska pumpas till Köping och en för dricksvatten som ska pumpas från Köping. Även bräddledningar ut i Mälaren ingår i entreprenaden. Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Ombyggnad av järnväg i Skinnskatteberg
BEST-arbeten. Skinnskattebergs bangård, bandel 313, ca km 217+000 - 218+500 på Godsstråket genom Bergslagen.
Nytt övningsfält i Hallstahammar
Nytt övningsfält på området Eriksberg i Hallstahammar som kommer att ersätta det nuvarande som finns på Fågelbacken.
Renovering av yttre långkaj i Köping
Avser renovering av yttre långkaj.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 1
Totalt 18 hållplatser. Avser hållplatserna vid Sveaborgsvägen, Irsta Ymergatan, Klinta, Hässlögatan, Lundamotet, Nordanbymotet, Gideonsbergsmotet, Bergslagsvägen, Hagbyholm läge A och cirkulationsplats Gäddeholmsvägen läge B. Tillgänglighetsanpassning, breddning och förlängning. Nya anslutningar, cykelparkering och viss upprustning.
Utbyggnad av infrastruktur vid Malmabergsgatan, Västerås
Omfattar ledningsarbeten för fjärrvärme, VA och el (förnyelse av VA- och fjärrvärmeledningar ca 1200 m + mindre anslutande ledningar, förnyelse av elkablar) samt byggnation av nytt busskörfält. Objektet är beläget i Malmabergsgatan, Profilgatan, Korsängsgatan och Tråddragargatan i Västerås.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Tierp, Norberg och Sala kommuner
Tillgänglighetsanpassning av 19 hållplatslägen samt förbättringsåtgärder av 7 hållplatslägen längs väg 292 i Tierps kommun och väg 256 i Norberg och Sala kommun. Habia Cable, Järnvägsgatan, Högfors, Hyvlarvägen, Karbenning Station, Berga, Kolbäcksbro, Lysbacken och Prosthagsvägen.
Exploateringsområde i Ullvi, Köping
För bostäder, handel m.m. :1495515
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 4
Föreliggande upphandling avser den fjärde sluttäckningsetappen av den gamla avslutade deponin vid Gryta avfallsanläggning i Västerås. Etappen omfattar ca 4,5 hektar deponiyta.
Sluttäckning av deponi 2009 IFA 1A i Gryta, Västerås, etapp 1
Entreprenaden omfattar i huvudsak sluttäckning av ca 2,4 hektar deponiyta på deponing "Deponi 2009" vid Gryta avfallsanläggning i Västerås.
Anläggande av fiberoptiskt nät i Köpings kommun
Innefattar övergripande mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallationer samt kundinstallationer.
Ombyggnad av järnvägsbro vid Hustaleden i Västerås
Km 117+544. Tätning tråg, fogbyte.
Utbyte av befintliga 12 kV:s kabelförband i Fagersta tätort
Västerbergslagen Elnät AB kommer under 2022 att förlägga 1 stycke 12 kV kabelförband 3x240/35 mm2 Al med följeledare och optokanalisation mellan befintlig fördelningsstation FT3 Lövåsen, ett antal nätstationer samt befintlig fördelningsstation FT7 Meling.
Ombyggnad av park och lekplats i Västerås
Avser ombyggnation av grannskapspark med lekplats. Lövhagen byggs i två etapper, etapp 1 under 2022 och etapp 2 under 2023.
Avveckling av avsvavlingsanläggning vid kraftvärmeverk i Västerås
Avser rivning av avsvavlingsanläggning med tillhörande utrustning: avsvavlingsbyggnad, slangfilterbyggnad, rökgasfläktbyggnad samt rökgaskanaler till och från skorsten.
Broreparationer av bro 19-572-1, Karlsdaltorg, Köping
Entreprenaden avser utförande av omisolering och betongreparation av bro 19-572-1. Arbetenas omfattning i huvudsak följande: Trafikanordningar, Byte tätskikt och beläggning, Betongreparation av pelare, brobaneplatta och landfästen samt Rengöring lagerpall, Impregnering av kantbalk, lagerpall och frontmur, Utbyte profil i övergångskonstruktion, Komplettering grundavlopp, Markarbeten – vägöverbyggnad, återställning av urspolning vid koner/vingmur samt Rostskyddsmålning av räcken.
Nya gc-vägar i Kungsörs kommun
* GC-väg Kungsringen * GC-väg Frejgatan Kung Karl * GC-väg Centralvallen
Renovering av lågreservoar vid Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar installation av nya avskiljande väggar i rostfritt stål, utbyte/renovering av 4 st befintliga avstängningsluckor vid Hässlö vattenverk.
Omkoppling av lakvatten till SBR-anläggning vid avfallsanläggning i Västerås
Avser ombyggnationer för att förbättra reningen i anläggningen och öka kapaciteten. Ombyggnation ska ske så att inkommande vatten alltid passerar en av de nya dammarna innan vattnet leds in till SBR-anläggningen.
Leverans/installation av Syralut-anläggning till Kraftvärmeverket i Västerås
Avser leverans och installation av Syralutanläggning, Kraftvärmeverket.
Nybyggnad av gc-väg i Västerås
Avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Avser ny parkeringsplats nordväst om Fagersta centrum. I projektet ingår även nya dagvattenbrunnar och ledningar, belysningsanläggning och laddstolpe för elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
The second stage of automated and manaul inconel weld overlay in Boiler 6, Kraftvärmeverket i Västerås
This tender refers to the second stage of automated and manual inconel weld overlay in Boiler 6 at CHP. The works shall executed during the shut down operations after the summer in the existing CFP waste boiler on the empty pass. Target areas for automated overlay is on the four intermediate walls, front wall and rear wall with a total area of 761m2 extended. Target areas for manual overlay are the collecting pipes which has a total area of 45m2 extended.
Nytt elfilter till FB1 vid anläggningen i Arboga
Avser ett nytt elfilter till panna FB1 vid anläggningen i Arboga. I leveransen ingår design, tillverkning, leverans, montage och driftsättning av ett nytt elfilter som ersättning för befintligt uttjänt elfilter.
Ombyggnad av torg i Fagersta
Avser ombyggnad av Järntorget i Fagersta. I projektet ingår även fontänanläggning, belysningsanläggning och förberedelse för laddstolpar.
Anläggande av vågbrytare, muddring samt uppfyllnad av holme Öster Mälarstrand i Västerås
Vågholme 2 - 4 ska i färdigt utförande bli ett utflyktsmål för Västeråsarna med promenadslinga, sittplatser, utsiktsplatser mm. Visionen är flacka öar ö med en låg buskvegetation, gräsytor och stor öppenhet. Vågholme 2 - 4 ska byggas av muddermassor från muddring av hamnbassäng för fritidsbåtshamn som är tänkt att utföras innanför vågholmarna och de ska bilda vågbrytare som skyddar fritidsbåtshamnen. Denna entreprenad som omfattar Del 1 av 2 som ska genomföras för att skapa vågbrytare för småbåtshamnen samt muddring för att erhålla tillräckligt djup. Viktig i entreprenaden är att finna tekniska lösningar, inte minst geotekniskt, så att fullföljandet av projektet i en andra etapp som innebär finplanering av vågholmarnas överyta och därmed färdigställandet av friluftsområdet kan utföras 2026.
Konsult för ibruktagandebesiktning för järnvägsprojekt i Mälardalen
Uppdrag 1: Björnlunda och Stjärnhov spårväxelbyte. Uppdrag 2: Västerås västra. Uppdrag 3: Kimstad spårväxelbyte.
Nybyggnad av bensinstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av bensinstation.
Brounderhåll av GC-bro i Köping
Avser utförande av broreparationer på bro 1983-5-1 i Köping. Arbetenas omfattning i huvudsak: Rivning av bef beläggning, Rengöring av bef stål och nya ytskikt samt Ny beläggning.
Byggnation av bryggor i småbåtshamnen, del 2, Öster Mälarstrand i Västerås
Del 2 avser bryggor som ska utgöra småbåtshamn. I denna entreprenad ingår inte finplanering av öns överyta utan endast att bygga dess ”grundform”
Vägledning för klimatanpassning av naturvårdsförvaltning, Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen inbjuder härmed intresserade leverantörer att komma in med anbud avseende upphandling av vägledning för klimatanpassning av naturvårdsförvaltning.
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassad träspång i naturreservatet Gnien, Länsstyrelsen Västmanland
Upphandlingen avser en tillgänglighetsanpassad träspång i naturreservatet Gnien för Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata i Sala kommun, etapp 1
Avser nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).