Alla aktuella anläggningsprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny logistikanläggning i Västerås
Avser nybyggnad av en logistikanläggning om ca 32000 kvm.
Nybyggnad av pannanläggning i Arboga
Avser en helt ny fristående pannanläggning med panneffekt på ca 20 MW för eldning av fuktig flis i Arboga. Bränslet kan komma att utgöras av skogsflis eller returträ eller blandningar av dessa.
Nybyggnad av brandstation och övningsfält i Hallstahammar
Avser nybyggnad av brandstation i Hallstahammar.
Nybyggnad av blåljushus i Sala
Planer finns på nybyggnad av blåljushus för polis, brandkår och ambulans.
Exploatering för ny bebyggelse i Västerås, etapp 3
Upphandlingen kommer att ske i 2 steg och kommer då innefatta: · gator bestående av ca 700 m huvudgata, ca 1100 m lokalgator och ca 750 m kvartersgator. · cykelbanor · grov höjdsättning av kvartersmark och dess anslutningar mot gatan · grov höjdsättning för idrottsplats och torgyta · gatubelysning · dagvattenhantering enligt dagvattenutredning, avvattning av gator · omdaning av en del av Gäddeholmsvägen, ca 900 m inklusive busshållplatser
Hyrsegästanpassning av lager/logistikbyggnad i Västerås
Hyrsegästanpassning av ca 38 000 kvm.
Exploatering av mark för industri mm i Arboga
Exploatering för nya industritomter.
Nybyggnad av vätgastankstation i Västerås
Nybyggnad av vätgastankstation vid lastbilshållplatsen STOP128 i Västerås.
Etablering av nyckelfärdig biokolproduktionsanläggning vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
Request for information (RFI) regarding the establishment of a biochar production plant at Gryta waste treatment plant in Västerås, Sweden.
Ny gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta-Kumla kyrkby
Den nya gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från korsningen vid Kärrbäcksbovägen i Ransta till hållplats Parkvägen i Kumla kyrkby. Ca 3,5 km lång sträcka. Ombyggnad av busshållplatser.
Tillbyggnad av däck/bilverkstad i Västerås
Tillbyggnad av däck/bilverkstad och kallförråd.
Spänningsomläggning sträckan Västerås-Eskilstuna-Frövi
Spänningsomläggning från 11kV till 22kV på hjälpkraftlinjerna inom Västerås C, Arboga (Jädersbruk) och Eskilstuna-Frövi, byte av BL Trafo Frövi. Kanalisations- och markarbeten, byggande av stolpställverk, byggande av yta för utmatningstransformatorer, utbyte av transformatorer, rivning av gamla transformatorer och splitterskydd i betong. Bandel 493 i Södermanlands län, bandel 351 i Örebro län och bandel 347, 490, 350, 345 och 490 i Västmanlands län.
Exploateringsområde i Ullvi, Köping
För bostäder, handel m.m. :1495515
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 5
Föreliggande upphandling avser den femte sluttäckningsetappen av den gamla avslutade deponin. Etappen omfattar ca 4,2 hektar deponiyta.
Förläggning av VA-ledningar vid Galten/Mälaren i Köpings kommun
Entreprenaden avser nedläggning av ett ledningssystem på land som består av två parallella tryckledningar, en för spillvatten och en för dricksvatten. Även nedläggning bräddledning och optoslang samt montage av pumpstationer, brunnar och övriga anordningar ingår. Totalt rör det sig om 227 anslutningar och uppskattningsvis cirka 12,8 kilometer ledningsschakt. Entreprenaden avser komplett leverans av 127 stycken LTA-pumpstationer med en option om ytterligare 100 st LTA-pumpstationer. Entreprenaden avser komplett leverans av 3 stycken tryckstegringsstationer.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av 3 kulvertar i flerbostadshus.
Dränering vid Thomaskyrkan i Västerås
Avser ny dränering, dagvattenledning, fuktisolering av grund samt omläggning av sten på innergården.
Utbyte av ställverk i Fagersta
Västerbergslagens Elnät AB avser att byta ut två 24 kV ställverk med tillhörande kontroll utrustning i Fagersta i Västmanland.
Ramavtal avseende snöröjningsarbeten, Kungsörs kommunteknik AB
Avser för vinterperioden, inhyra lämpliga maskiner med förare för snöröjning och i vissa fall sandning. Objekten är belägna inom Kungsörs kommun. Avtalstid 4 år.
Reparation av broar 1983-2-1 (Lötbron) och 19-588-1 (U588) i Köping
Arbetenas omfattning i huvudsak följande för Bro 1983-2-1: Trafikanordningar, Erosionsskydd, Betongreparation, ändtvärbalkar samt Rostskydd av brolager. För Bro 19-588-1: Trafikanordningar, Markarbeten kring vingmurar, Impregnering av brodelar samt Betongreparationer, kantbalk och räckesinfästningar.
Rening av PFAS förorenat vatten i bergrum i Köping
I närheten av ett bergrum som SGU ansvarar för och som tidigare har använts som oljelager, har brandövningar genomförts. Brandövningarna har medfört att grundvattnet är förorenat med PFAS. SGU har därför tagit fram en beskrivning en enkel reningsanläggning för rening av PFAS. Bergrummet finns i Köping med anläggnings nr. 1 147.
Ny gasdepå i Fagersta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gasdepå inom fastigheten Hyttbäcken 3, Fagersta kommun.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Fagersta
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Nybyggnad av mast i Skinnskatteberg
Bygglov, nybyggnad, fjärrmätningsrigg.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar för elbilar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).