Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Polisstation i Västerås
Polishus och ett häkte om sammantaget ca 52 300 m2.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Västerås
Avser nybyggnad av industriområde.
Ny transformatorstation i Munga
Ny transformatorstation 400 kv
Exploatering för ny bebyggelse i Västerås, etapp 3
· gator bestående av ca 700 m huvudgata, ca 1100 m lokalgator och ca 750 m kvartersgator. · cykelbanor · grov höjdsättning av kvartersmark och dess anslutningar mot gatan · grov höjdsättning för idrottsplats och torgyta · gatubelysning · dagvattenhantering enligt dagvattenutredning, avvattning av gator · omdaning av en del av Gäddeholmsvägen, ca 900 m inklusive busshållplatser
Nybyggnad av vätgastankstation i Västerås
Avser nybyggnad av en vätgastankstation i Västerås. Stationen kommer vara anpassad för tankning av lastbilar.
Nybyggnad av gata och GC-väg i Västerås
Nybyggnation av ca 1500 m gata som delvis är förstärkt med KC-pelare, samt intilliggande gång- och cykelbana med belysning. I entreprenaden ingår förläggning av belysningskabel och sättning av fundament, dagvattenledningar och fördröjningsdamm samt anläggande av ny busshållplats norr om Tidövägen.
Tillbyggnad av lokstall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av tåghall.
Tillbyggnad av datacenter i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Västerås kommun
Preliminär avtalsperiod: 2022-09-01 – 2025-08-31 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalstiden med 1+1+1 år.
Nytt styr- & övervakningssystem för reservkraft SOS:53001 i Västerås stad
Styrsystemet till reservkraftanläggningen ska byts ut.
Nybyggnad av begravningsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av gravplatser.
Analys av landskapets vattenhållande förmåga, Länsstyrelsen Västmanland
Länsstyrelsen inbjuder härmed intresserade leverantörer att komma in med anbud avseende upphandling av Analys av landskapets vattenhållande förmåga.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).