Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Västerås
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området: - kontraktsår 1 ca 969 km varav grusväg ca 85 km - från och med kontraktsår 2 ca 982 km varav grusväg ca 85 km.
Utbyggnad av infrastruktur i Sätra, Västerås
Projektet innefattar byggnation av infrastruktur i form av gata, nya ledningar för VA, fjärrvärme, el, opto samt belysning. Entreprenaden består kortfattat av nedanstående arbeten: • Ca 1400 m bussgata, 1250 m lokalgator samt 750 m kvartersgator. • Ca 650 m lång bullervall längs Norrleden. • Ca 100 m stödmurar i betong längs Sätragatan med genomföringar för att hantera vattenflödet ut från den framtida Vattenparken. • Ny anslutande väg från Vallbyleden. • Två nya pumpstationer och en schaktfri korsning med VA-ledningar under RV 66. • Två nya cirkulationsplatser från Norrleden in till området.
Ny transformatorstation i Munga
Ny transformatorstation 400 kv
Ny gångbro samt spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Västmanland och Uppsala län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Tillgänglighetsanpassning av 17 hållplatslägen och förbättring av 7 busshållplatslägen i Västmanlands län (Kungsör, Norberg och Sala kommuner). Tillgänglighetsanpassning av 2 hållplatslägen i Uppsala län.
Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 3
Denna del kommer efter etapp 1 och avser delsträckan: Stora Gatan - Knutsgatan.
Renovering av friidrottsarena i Västerås
Avser renovering av Arosvallen. Omfattar upprustning av löparbanor, belysning och läktare m.m.
Ny vågbrytare och nya bryggor på Lövudden, Västerås, etapp 3
Byggnation av vågbrytare / stenpir samt bryggor vid Lövuddens fritidsbåtshamn, Västerås. Objektet är beläget cirka 5 kilometer sydväst om Västerås. Planeras efter båtbottentvättanläggning (1424520).
Ombyggnad av järnvägsbro vid Hustaleden i Västerås
Km 117+544. Tätning tråg, fogbyte.
Nybyggnad av fotbollsplan i Västerås
Avser anordnande av konstgräsplan.
Ställverksbyte mm på Västmanlands sjukhus Västerås
Ställverksbyte och installation av två st transformatorer (hus 36), uppbyggnad av UPS-anläggning (hus 37) samt byte av elkablar och komplettering av nya centraler till samtliga plan förutom vindsplan i hus 35, 36, 37 och 38, Västmanlands sjukhus Västerås.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 5
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Uppförande av bullerskyddsskärm i Västerås
Objektet avser uppförande av en bullerskyddsskärm söder om Fridnässkolan, mellan järnväg och GC-väg.
Tillbyggnad av gc-väg vid Svartån i Västerås
Avser anordnande av faunapassage och trädäck samt breddning av gång- och cykelbana.
Kollektivtrafikåtgärder i Västerås kommun, etapp 1
Avser hållplatserna vid Sveaborgsvägen, Irsta Ymergatan, Klinta, Hässlögatan, Lundamotet, Nordanbymotet, Gideonsbergsmotet, Bergslagsvägen, Hagbyholm läge A och cirkulationsplats Gäddeholmsvägen läge B.
Rivning av gångbro vid Tillberga
Rivning av befintlig gångbro (Anl/Knr: 3501-5447-1) över järnvägen i Tillberga, bandel 348 km 100+448.
Mark-, lednings- och betongarbeten för ny LBG-anläggning vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
VafabMiljö har handlat upp en ny anläggning för förvätskning av biogas. Leverans av den nya förvätskningsanläggningen är planerad till den 25 oktober 2021. Avser förberedande mark- och ledningsarbeten inför denna leverans. I entreprenaden ingår bl a att utföra grundläggningen som den nya anläggningen ska placeras på samt framdragning av el-, fiber- och gasledningar till angivna anslutningspunkter.
Nybyggnad av gc-väg i Västerås
Avser nybyggnad av GC-väg.
Ytsanering av bergrum vid Kraftvärmeverket, Västerås
Mälarenergi ska konvertera bergrumsanläggningen till värmelager. Som ett första steg på vägen ska därför en ytsanering utföras av kvarvarande petroleumprodukt på vattenytan i bergrummen. Objektet är beläget i Västra Hamnen, Västerås.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Nybyggnad av provisorisk parkeringsplats vid Västmanlands sjukhus, Västerås
Ny provisorisk parkering skall anläggas vid Västmanlands sjukhus Västerås norra del. Ytan skall vara grusad och innefatta 237 p-platser för personbilar samt belysning, parkeringsräcken, skyltning, mm.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av flytande padelbana.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av padelbanor.
Nybyggnad av brygga i Västerås
Bygglov för anordnande av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser samt rivning av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 15 transformatorstationer samt anläggning av markbädd (dahlinsbacke) Ängsö Gård 2:1,2:2,2:4,2:3.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation et9103.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation för solcellspark samt uppförande av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt anläggning av markbädd (björknäs).
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt anläggning av markbädd (kurö).
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt anläggning av markbädd (prästgården).
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för uppförande av plank.
Nya laddstationer till elbilar i Västerås
Avser nya laddstationer till elbilar.
Nya laddstationer till elbilar i Västerås
Planer finns på installation av nya laddstationer för elbilar i parkeringsgarage.
Förstudie för Forsån och Venabäcken för att förbättra vattenkvaliteten, Västmanlands län
Uppdraget omfattar förstudie för Forsån och Venabäcken med fokus på återvätning, klimat och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten för Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Biotopkartering av vattendrag i Svartåns, Hedströmmens och Sagåns avrinningsområden, Västmanlands län
Uppdraget omfattar biotopkartering, digitalisering av biotopkarteringen, rapportering till nationell biotopkarteringsdatabas, leverans av excelfiler, leverans av GIS-underlag och sammanställning av rapport.
Utrivning av hydrologisk mätstation vid Svartån i Västerås
Avser utrivning av mätstationsanläggning vid Svartån, Västerås kommun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.