Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av infrastruktur för nya bostäder i Västerås
Avser nybyggnad av ca 400 bostäder samt en förskola.
Nybyggnad av Polisstation i Västerås
Polishus och ett häkte om sammantaget ca 52 300 m2.
Spår- och växelbyte vid Tillberga
Kapacitetsåtgärder. Spår- och växelbyten samt förstärkning av stängsel. Bandel 348. Mark- och BEST-arbeten. Rivning av växlar, spår, plattformar, signalställverk 59 och kontaktledningsanläggning. Ny spårutformning genom Tillberga samt en minskning av antalet växlar. Nytt signalställverk 59. Trafikverket tillhandahåller räls, slipers och spårväxlar.
Exploatering för ny bebyggelse i Västerås, etapp 3
Upphandlingen kommer att ske i 2 steg och kommer då innefatta: · gator bestående av ca 700 m huvudgata, ca 1100 m lokalgator och ca 750 m kvartersgator. · cykelbanor · grov höjdsättning av kvartersmark och dess anslutningar mot gatan · grov höjdsättning för idrottsplats och torgyta · gatubelysning · dagvattenhantering enligt dagvattenutredning, avvattning av gator · omdaning av en del av Gäddeholmsvägen, ca 900 m inklusive busshållplatser
Ställverksbyte vid Kolbäck-Dingtuna
Ställverksbyte 85. Bandel B349. Mark + BEST-arbeten, lågspänning, signalmontage, kanalisation och kabel, rivning och demontering av bristartiklar.
Ombyggnad av rangerbangård i Västerås
Järnväg, torn och vall. Växelbyte. Bandel 347 och 349. Ombyggnad från rangerväxling till planväxling, utbyte av tryckluftsanläggning till andra växeldriv av typ BS. BEST och markarbeten.
Nybyggnad av vätgastankstation i Västerås
Avser nybyggnad av en vätgastankstation i Västerås. Stationen kommer vara anpassad för tankning av lastbilar.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Västerås
Befintlig fyrvägskorsning med Norrleden som huvudled och de anslutande vägarna Vallbyleden åt söder och Lillhäradsvägen åt norr, byggs om till cirkulationsplats. Detta för anpassning till den framtida trafikökning som kommer ske i området, framför allt med tanke på den nya stadsdelen Sätra som byggs på södra sidan om Norrleden, väster om korsningen.
Tillbyggnad av bilverkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av bilverkstad och kallförråd.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Västerås
Avser byte av kulvert i flerbostadshus.
Dränering vid Thomaskyrkan i Västerås
Avser ny dränering, dagvattenledning, fuktisolering av grund samt omläggning av sten på innergården.
Ny kraftdistribution till by 07, Västmanlands sjukhus i Västerås
Entreprenaden omfattar projektering, leverans och installation av ny kraftdistribution i befintlig byggnad 07 plan 0 och 00 samt projektering, leverans och installation av transformatorer samt transformatorbyggnad som placeras utomhus vid byggnad 07. I entreprenaden ingår även ledningar i mark samt omläggningsarbeten. Objektet är beläget vid Byggnad 07 Västmanlands sjukhus Västerås.
Byggledare basunderhåll väg i Västmanlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Anläggande av väg samt gatubelysning mm i Västerås
Avser anläggande av ny väg, markarbeten för ny offentlig belysning, sättning av fundament och förläggning av tomrör och kablage. Förläggning av spillvattenedning samt dagvattenledningar med tillhörande brunnar.
Automated and manaul inconel weld overlay in Boiler 6 at the CHP Plant/Kraftvärmeverket in Västerås, Sweden
This tender refers to the third stage of automated and manual inconel weld overlay in Boiler 6 at CHP (Combined Heat and Power) Plant/Kraftvärmeverket, in Västerås, Sweden. The works shall executed during the shut down operations after the summer in the existing CFP waste boiler on the empty pass. Target areas for automated overlay is on the front wall with a total area of 597 m2 extended. Target areas for manual overlay are the collecting pipes which has a total area of 35 m2 extended.
Upphandling av reservkraft 450 kVA, Västerås stad
Avser leveransavtal för mobil reservkraft 450 kVA.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Upprustning av bostadsgårdar vid flerbostadshus i Västerås
Avser kompletterande element på tre befintliga bostadsgårdar. Området ligger i Pettersberg, Västerås.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvättanläggning.
Nybyggnad av kulvert i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transportkulvert (under adelsögatan, del 2.1), Bygglov för utvändig ändring av elförsörjningsbyggnad Läkaren 31.
Utomhusbelysning vid flerbostadshus i Västerås
Avser lyktstolpar i området.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av laddstolpar för elbilar i Västerås
Avser nybyggnation av laddstation för elbilar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).