Alla aktuella anläggningsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Västerås
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området: - kontraktsår 1 ca 969 km varav grusväg ca 85 km - från och med kontraktsår 2 ca 982 km varav grusväg ca 85 km.
Muddring av kanal i Mälaren, Västerås m.m
Avser schakt och muddring som krävs för breddning och fördjupning för delar av farlederna 901 och 904. Fördjupning och breddning sker till ett ramfritt djup om 7,22 m respektive 7,62 m enligt RH200. Muddringen är fördelad på 34 st muddringsområden mellan Bryggholmen och Västerås - respektive Köpings hamn, en sträcka på 40 distans.
Nybyggnad av driftcentral i Västerås
Mälarenergi Elnät AB avser att handla upp en entreprenör för att i utökad samverkan upprätta en ny driftcentral. Syftet med projektet är att skapa en säker, ändamålsenlig och attraktiv arbetsplats för avdelningen nätdrift.
Underhållsbeläggning värme i Västmanlands län
Grupp U31 2021-2023 inom Västmanlands län (U). Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Ombyggnad av gata i Kopparlunden, Västerås, etapp 1
Denna del kommer efter etapp 2 och avser delsträckan: Metallverksgatan- Emausmotet.
Ombyggnad av gata och korsning i Västerås
Planer finns för att bygga om Röda torget till cirkulationsplats.
Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Haraker med omnejd
Totalentreprenaden omfattar ca 30 km schakt och byggnation av fiberoptiskt bredbandsnät i Haraker med omnejd till ca 190 fastigheter inklusive stomnät. I anbud skall 125 kundanslutningar ingå. Grundläggning, montering och installation av ny site.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 2
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar ca 2 ha mark.
Sluttäckning av deponi i Västerås, etapp 1
Avser sluttäckning av deponi. Omfattar va 4 ha mark.
Ny vågbrytare och nya bryggor på Lövudden, Västerås, etapp 3
Byggnation av vågbrytare / stenpir samt bryggor vid Lövuddens fritidsbåtshamn, Västerås. Objektet är beläget cirka 5 kilometer sydväst om Västerås. Planeras efter båtbottentvättanläggning (1424520).
Nybyggnad av cirkulationsplats i Västerås
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås, etapp 3
Avser anläggning av torgytor och gång- och cykelytor, Det ska bli ett parkstråk med ny marksten och markbeläggning, träd och planteringar, vattenspel, sittplatser, belysning, lekutrustning och utegym. I projektet ingår även ny offentlig belysning inkl. fundament, stolpe, armatur och kablage, samt markvärme och VA.
Ombyggnad av järnvägsbro vid Hustaleden i Västerås
Km 117+544. Tätning tråg, fogbyte.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 6
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Ställverksbyte mm på Västmanlands sjukhus Västerås
Ställverksbyte och installation av två st transformatorer (hus 36), uppbyggnad av UPS-anläggning (hus 37) samt byte av elkablar och komplettering av nya centraler till samtliga plan förutom vindsplan i hus 35, 36, 37 och 38, Västmanlands sjukhus Västerås.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Västmanlands län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Omfattar 7 hållplatslägen med option på ytterligare 2 st.
Tillbyggnad av gc-väg vid Svartån i Västerås
Avser anordnande av faunapassage och trädäck samt breddning av gång- och cykelbana.
Mobila reservkraft till Västerås stad
Det beräknade antalet för framtida behov av varorna är ca 7 stycken aggregat. Aggregaten ska vara tre olika effektområden 50, 100- och 150 kVA.
Beläggning varm längs E20 sträckan Stora Ekbacken-Sandskogstorp
Kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för besiktning senast: Huvuddel 1 (delsträcka 1): 2021-11-15 (delbesiktning), Huvuddel 2 (delsträcka 2): 2022-11-15 (slutbesiktning).
Ombyggnad av lekplats i Västerås
Avser ombyggnad av Aspvtretsgatans lekplats. Förberedelse för ny offentlig belysning, sättning av fundament och förläggning av tomrör och kablage.
Mark-, lednings- och betongarbeten för ny LBG-anläggning vid Gryta avfallsanläggning i Västerås
VafabMiljö har handlat upp en ny anläggning för förvätskning av biogas. Leverans av den nya förvätskningsanläggningen är planerad till den 25 oktober 2021. Avser förberedande mark- och ledningsarbeten inför denna leverans. I entreprenaden ingår bl a att utföra grundläggningen som den nya anläggningen ska placeras på samt framdragning av el-, fiber- och gasledningar till angivna anslutningspunkter.
Renovering av lågreservoar vid Hässlö vattenverk i Västerås
Upphandlingen omfattar installation av nya avskiljande väggar i rostfritt stål, utbyte/renovering av 4 st befintliga avstängningsluckor vid Hässlö vattenverk.
Ombyggnad av Herrkvarnsdammen i Västerås
Dammbyggnaden är i dåligt skick och i behov av underhåll. Västerås Stad har därför för avsikt att riva ut Herrkvarndammen med syfte att gynna lokala naturvärden. Genom rivningen skapas fria vandringsvägar för fisk och vattenmiljön återställs.
Ytsanering av bergrum vid Kraftvärmeverket, Västerås
Mälarenergi ska konvertera bergrumsanläggningen till värmelager. Som ett första steg på vägen ska därför en ytsanering utföras av kvarvarande petroleumprodukt på vattenytan i bergrummen. Objektet är beläget i Västra Hamnen, Västerås.
Utbyte av kantbalk på bro i Södra Källtorp
Utbyte kantbalk bro 19-386-1 samt montage bullerskärm, E18, södra Källtorp i Västerås.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt befintlig rivs.
Ombyggnad av parkering i Västerås
Avser asfaltering av parkering.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Västerås
Bygglov för anordnande av padelbana.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Västerås
Bygglov för anordnande av padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av ställverk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad och markarbeten.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivining av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Västerås
Bygglov för uppförande av belysningsmaster.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Västerås
Bygglov för uppförande av bullerplank och bullervall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Västerås
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av mur i Västerås
Bygglov för uppförande av mur.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från utbildningslokal till fysioterapi.
Uppförande av staket i Västerås
Avser uppförande av staket.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Västerås
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av staket i Västerås
Avser nybyggnad av staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.