Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Örebro
Avser nybyggnad av logistikanläggning om 30 000 kvm på Pilängenområdet i Örebro. Lokalen kan delas upp till fyra hyresgäster.
Exploatering inför nybyggnation av bostadsområde i Örebro
Avser nybyggnad av gata och torg, belysning, VA-ledningar Törsjö 3:14. Området är beläget i centrala Örebro tätort mellan södra Lindhult och Marieberg.
Nybyggnad av logistikanläggning i Örebro
Avser nybyggnad av logistikanläggning om 9000 kvm i ett plan med entresolplan för kontor, Västra Pilängen i Örebro. Anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Ett automatiserat robotsystem kommer att installeras i byggnaden.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Ombyggnationsarbete av Rudbecksgatan där befintlig körfält byggs om till busskörfält.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Förnyelse av va-ledningar samt ombyggnation av gata för anpassning till BRT(Bus Rapid Transit). Delsträcka 4: Rudbecksgatan, Österplan - Våghustorget, Delsträcka 5: Våghustorget,
Renovering och tillbyggnad av reningsverk i Lindesberg
Avser en omfattande renovering av Lindesbergs reningsverk. Ingår gör även ny rötkammare, ny inloppsdel och en ny centrifug. Projektet delas in och genomförs i två faser. Fas 1: Förprojektering och detaljprojektering. Fas 2: Genomförande och avslut. Option från projektid: 1421382.
Nybyggnad av solcellspark i Hällefors
Avser nybyggnad av solcellspark i Hammarens industriområde strax söder om Hällefors. Den beräknas bli en av Sveriges största och kommer att ha en installerad effekt på cirka 12MWp och en årlig produktion på cirka 12 GWh/år, vilket motsvarar ca 4 500 lägenheters årliga behov av elenergi.
Ombyggnad av transformatorstation i Karlslund
Karlslund, 400 kV stationsombyggnad
Nybyggnad av brandstation i Örebro
Avser nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning och sanering måste ske på tomten innan nybyggnationen kan starta. Det finns på projektid: 1594860, 2090094
Exploateringsarbeten inför omvandling av kv. Gasklockan i Örebro, etapp 3
Objektet avser omvandlingen av kv. Gasklockan. Detta avser etapp 3. Etapp 1 finns på projektid: 1539943. Omfattning oklar för denna etapp.
Markarbeten i kv. Gasklockan i Örebro, etapp 2
Objektet avser omvandlingen av kv. Gasklockan. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1539943. Omfattning oklar för denna etapp.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser exploateringsarbeten inför kommande nybyggnation av ca 500 bostäder på Heden i Örebro. Nybyggnad av bostäder finns på projektid: 1324687.
Nybyggnad av parkering, torg m.m i Örebro
Markplanering för ny parkering och nytt torg. Detta avser delprojekt 3 av totalt 4.
Installation av pelletseldade hetvattenpannor, Lindesberg
Avser två pelletseldade hetvattenpannor med vardera en värmeeffekt på 3MW vid panncentral Gnistan i Lindesberg med adress Skrinnargatan 6.
Upprustning av bangårdsbelysning i Hallsberg och Örebro
Huvuddel 1: Örebro C (ska vara färdigställt 2023-06-16). Huvuddel 2: Hallsberg Pbg och Hallsberg Rbg (ska vara färdigställt 2023-11-14).
Utbyte av centralenheter längs järnväg mellan Vedevåg-Kopparberg
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Ombyggnad av ställverk MS06 i Frövi, Lindesbergs kommun
Avser ny mottagningsstation MS06 40kV/10kV. På den befintliga platsen där mottagningsstationen ska byggas finns idag en äldre mottagningsstation MS06. Nya MS06 kommer att ersätta den befintliga och är en mottagningsstation i inomhusutförande med både 40kV- och 10kV-ställverk (luftisolerade), kontrollutrustning samt transformatorer placerade inne i byggnaden. Nya transformatorer T41 och T42 upphandlas separat av beställaren.
Exploatering av nytt industriområde, Lindesberg
Avser nybyggnation av industrigata & gc-väg med belysning samt dagvattenhantering. Sättning av 2st pumpstationer för spillvatten
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder & förskola i Örebro
Avser exploatering inför kommande nybyggnation av bostäder och förskola i Södra Ormesta, Örebro. Nybyggnation finns på projektid: 1396900
Ramavtal avseende schaktentreprenad fiber, KumBro Stadsnät AB, Örebro och Kumla
Ramavtal avseende schaktentreprenör av fiberarbete för Kumbro Stadsnät AB, Örebro och Kumla kommun. Avtalstid:2023-01-01 - 2024-05-01 Option:2024-05-02 - 2025-05-01
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 2
Avser utbyggnad av ca 3 km distributionsnät för anslutning av framtida va-nät för samlad bebyggelse vid Tisarstrand. Denna etapp påbörjas efter etapp 1 är färdigställd. Etapp 1 finns på projektid: 1128521
Ombyggnad av väg i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget för åren 2021-2025.
Flytt av överföringsledning i Hallsberg
Överföringssystem VA Hallsberg-Östansjö.
Exploatering av nytt bostadsområde Lindesberg
Avser exploateringsarbeten av bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola.
Renovering av rötkammare i reningsverk i Karlskoga
Avser renovering av rötkammare samt tillbyggnad av hygienisering vid Karlskoga reningsverk.
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Annelund ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Åtgärdande av Hagbydammen i Nora
Planer för anläggande av fisktrappa samt sänkning av vattennivå för säkerhetshöjande åtgärd.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Hovsta
Avser anläggande av gator, GC-banor, gångbanor, VA-anläggning, dagvattendammar, belysning, bullervall och bullerplank i Hovsta, Örebro kommun.
Utveckling av stadsdelspark Brunnsparken i Örebro
Brunnsparken ska utvecklas till att bli en stadsdelspark. Bostäder finns på projektid: 1588087.
Utbyggnad av va-ledningar vid bostadsområde, Hallsberg
Avser utbyggnad av Va -ledning vid befintligt bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Åtgärdande av Hagbydammen i Nora
Planer för renovering av Sågbladsdammen . Rivning och flytta av bro.
Ombyggnad av station i Örebro
SY. Förnyelse 40/10 kV-station Sörby.
Anläggande av gator i Örebro
Ombyggnad av Termikgatan, en lokalgata med en utformning som ska uppmuntra till låga hastigheter och innehålla fickor för besöksparkering för bil och cykel.
Nybyggnad av el- och laddinfrastruktur till Bettorp, Örebro kommun
Avser anläggande av el- och laddinfrastruktur för 46 st elbussar på Svealandstrafikens bussdepå i Bettorp Örebro.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Södermanland, Örebro & Västmanlands län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Omfattar 10 busshållplatslägen i Örebro län, 8 busshållplatslägen i Södermanlands län och 2 busshållplatslägen i Västmanlands län. Hasselfors skola, Parken, Missionshuset, Vårdcentralen Kopparberg, Åsbro Björkallén, Ekeby Rävabacken, Baggetorp, Hacksta vägskäl, Husbygård, Vadsbro och Prästhyttan.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Lindesberg
Avser ombyggnad av gata och va-ledningar vid Klockaregatan, Lindesberg.
Nybyggnad av Va- ledningar Rinkaby ,Örebro
Avser anslutning till kommunala VA-nätet, Rinkaby
Förnyelse av VA-ledningar i Askersund
Avser förnyelse av va-ledning genom infodring och rörspräckning av befintligt ledningsnät, del av Stöökagatan mellan Lilla bergsgatan och Väderkvarnsgatan.
Förnyelse av VA-ledningar i Åmmeberg
Avser förnyelse av va-ledning genom infodring och rörspräckning av befintligt ledningsnät, område vid Lind- och Lidavägen i Åmmeberg.
Upphandling av konsulttjänster inom trafikstrategi och planering, Örebro kommun
Upphandlingens syfte är att säkerställa beställarens behov vad gäller konsulttjänster inom: 1. Trafikstrategi och planering 2. Trafikreglering Uppskattat värde:7 MSEK Avtalstid:2023-01-15 - 2025-01-14 Option:2025-01-15 - 2026-01-14 Option:2026-01-15 - 2027-01-14
Anläggande av kommunalt VA i Sticksjö, Örebro
Området Sticksjö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Nytt vänstersvängfält på väg 204 vid Fjugesta
Vänstersvängfält på väg 204 till väg 564. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 204 Lanna-Fjugesta.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Planer för ombyggnad av Alfred Nobels torg i Karlskoga.
Nybyggnad av väg och cirkulationsplats i Örnsro, Aspholmen
Avser ny vägkoppling mellan Radiatorvägen och Idrottsvägen via en cirkulationsplats i korsningen med Södra Infartsvägen. Befintlig in- och utfart mellan Södra infartsleden och Radiatorvägen kommer att stängas när den ersätts av den nya vägen och cirkulationsplatsen
Infrastruktur till område i Laxå
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2023-2025 Byggnation av Von Boijgatan till etableringsmarken
Nybyggnad av maskinhall i Karlskoga
Avser nybyggnad av maskinhall, oisolerad.
Ombyggnad vid plankorsningar i Karlskoga
Omfattar plankorsning vid Selma Lagerlöfs väg.
Exploatering av mark för enbostadshus i Örebro
Avser exploatering för 32 småhustomter ( Villatomter)
Nybyggnad av laddstation för tunga fordon i Karlskoga
Avser nybyggnad av laddstation med totalt 8 st laddningspunkter för elektrifiering av tunga fordon. Objektets läge är i anslutning befintlig biogasmack vid Mosserud i Karlskoga.
Utbyte av pumpstation i Lindesberg
Avser utbyte av gammal pumpstation vid Prästbron i Lindesberg.
Ny rensanläggning till Kumla reningsverk
Avser ny rensanläggning till Reningsverket, Kumla kommun.
Marksanering i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun
Avser marksanering på fastigheten Heden 6:32 i Kopparberg. Ytor som ska saneras:
Installation av laddstolpar flerbostadshus i Lindesberg
Installation av laddstolpar. Uppskattad kostnad.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Örebro
Installation av laddstolpar. Uppskattad kostnad
Installation av laddstolpar för elbilar, Karlskoga
Planer finns för att installera laddstolpar på området.
Exploateringsområde Fjugesta, Lekeberg
Exploateringsområde endast gata. Upptagen i investeringsbudget.
Åtgärder av gatubelysning i Lekeberg
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Rivning av vägbro i Nora
Rivning av bro över hagbyån.
Konsulttjänster för våtmarksåtgärder, Länsstyrelsen i Örebro län
Avser konsulttjänster för arbete med våtmarker och främst rikkär och svämplan. Arbetet inbegriper även andra naturvårdstjänster t.ex. karteringar och inventeringar.
Utbyte av gatubelysning till LED-armaturer i Laxå kommun
utbyte av gatubelysning till LED-armature. Upptagen i investeringsbudget 2023-0,4 2024-0,4, 2025-0,4

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).