Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Stenkumla, bropaket söder
2 broar, en över Bladsjön och en över riksväg 50.
Nybyggnad av logistikanläggning i Örebro
Nybyggnad av logistikbyggnad på Pilängenområdet i Örebro. Efter signerat hyresavtal kan man som hyresgäst flytta in ca 12 månader därefter. Ytor från ca 7 000 kvm upp till drygt 30 000 kvm. Fastigheten kommer att få miljöklassning - miljöbyggnad silver. Lokalen kan delas upp till fyra hyresgäster. Då huset ännu inte är byggt finns möjlighet att påverka ev. delning samt i viss mån utformning av lokalen.
Nybyggnad av vattenreningsverk i Askersund
Nybyggnad av vattenreningsverk med kapacitet på 500 kubikmeter renat vatten i timmen.
Utbyggnad av flygplats i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flygplatsanknutna verksamheter för t.ex. transporter, logistik, service, reparation samt uppställningsytor för flygplan med direktkontakt till flygplatsens landningsbana. Syftet är vidare att möjliggöra kontors- och lagerbyggnader som är kopplade till dessa verksamheter.
Nybyggnad av trafikplats i Marieberg
Avser en ny trafikplats vid Mariebergs köpcentrum mellan trafikplatserna Adolfsberg och Marieberg. I objektet ingår bland annat trafikplatsens rampvägar samt sekundärväg över E20 med tillhörande droppar, kommunala vägar på vardera sida E20, vägbro över E20 och breddning av två befintliga vägbroar över gång- och cykelväg, nytt additionsfält mellan tpl Marieberg och tpl Marieberg norra, breddning befintlig E20 med mera.
Nybyggnad av brandstation i Örebro
Avser nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning och sanering måste ske på tomten innan nybyggnationen kan starta. Det finns på projektid: 1594860, 2090094 Nybyggnadsprojekt enligt Miljöbyggnad nivå Silver
Ombyggnad av 145 kV luftledning i Örebro län
Avser ombyggnad av 145 kV (konstruktionsspänning) luftledning L1 mellan befintliga stationer Lindbacka och Bäck i Örebro län. Samt rasering av befintlig ledning (faslina 1x3x329 mm2). Totalt ska c:a 35 km ny ledning byggas och befintlig ledning ska raseras.
Markarbeten i kv. Gasklockan i Örebro, etapp 2
Objektet avser omvandlingen av kv. Gasklockan. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1539943. Omfattning oklar för denna etapp.
Exploateringsarbeten inför omvandling av kv. Gasklockan i Örebro, etapp 3
Objektet avser omvandlingen av kv. Gasklockan. Detta avser etapp 3. Etapp 1 finns på projektid: 1539943. Etapp 2: 1554350. Omfattning oklar för denna etapp.
Exploateringsarbeten inför nytt verksamhetsområde i Örebro
Planer för exploateringsarbeten inför kommande nybyggnation av Mariebergs verksamhetsområde. Avser industrigator, cykelbanor, Va-arbeten, cirkulationsplatser, gång- och cykeltunnel samt renovering av en bro. Nybyggnad finns på projektid: 1396901.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849,
Markarbeten för Fortifikationsverket, Örebro län
G6660 E2 - Markarbeten med förberedande kompletteringsarbeten bestående av pålning, betong och smidesarbeten i Närke. Projektet kommer att genomföras på ett skyddsobjekt med krav på Säkerhetsskyddad Upphandling med säkerhetsskyddsavtal.
Exploatering av bostadsområde. i Mosås, Örebro
Avser exploatering av bostadsområde, Mosås Örebro. Bostäder Id 2111093
Ny gång- och cykelväg längs väg 675 mellan Norra Bro-Almbro
Gång- och cykelväg mellan Silver-Anders väg i Norra Bro och Almbro/Gällersta, en sträcka på cirka 2,7 km. Anpassning av busshållplatser längs sträckan ingår.
Utveckling av stadsdelspark Brunnsparken i Örebro
Brunnsparken ska utvecklas till att bli en stadsdelspark. Bostäder finns på projektid: 1588087.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 3
Avser utbyggnad av VA-ledningar vid Tunbohässle. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Nybyggnad av Gång- och cykelbro i Örebro
Entreprenaden omfattar byggnation av bro över Svartån för gång- och cykeltrafik samt anslutande gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av parkering med garage och carport i Örebro
Avser nybyggnad av parkering med garage och carport, på Varbergagatan Örebro.
Utbyggnad av va-ledningar vid bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Avser utbyggnad av Va -ledning vid befintligt bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Stängselåtgärder inom region Öst, etapp 2
Stängselåtgärder på flera sträckor inom region Öst vid Vattholma och Flen samt option på Fagersta.
Nybyggnad av Va- ledningar Rinkaby ,Örebro
Avser anslutning till kommunala VA-nätet, Rinkaby
Exploatering för nytt bostadsområde i Kumla kommun
Avser anläggning av nytt bostadsområde i området Ekeby Prästgård 1:7 till 16 tomter för småhusbebyggelse samt två större tomter för flerfamiljsboende/radhus.
Förlängning av gata i Hallsberg Etapp 1
Avser nybyggnad av vägsträcka Överste von Rosens gata Etapp 1, med tillhörande in/utfarter, belysning och dagvattenhantering i i Hallsbergs tätort.
Utbyte av askutmatning vid panna C1 vid kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser konstruktion, tillverkning samt montage av ny askutmatning som anpassas till befintlig pannkropp, med möjlighet till, att via skjutspjäll kunna stänga mellan reaktor och reaktorutmatning, och askutmatningen skall sedan anslutas till befintlig skaktransportör.
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Nybyggnad av betongslänter vid högreservoar i Örebro
Avser byggnation av betongslänter vid högreservoar Lyran i Örebro.
Sanering av mark i Striberg
Sanering av mark vid Stribergs sågverk.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 4
Entreprenaden omfattar mark- och VA-arbeten och vissa elarbeten. Objektet avser nyanläggning av ca 150 m distributionsnät för samlad bebyggelse på ön Åholmen, vid sjön Tisaren. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Leverans och installation av laddningsinfrastruktur för elbussar till Lindesberg
Avser el- och laddinfrastruktur för 13 stycken laddplatser på Svealandstrafikens bussdepå i Lindesberg, Skrinnargatan 1.
Leverans och installation av laddningsinfrastruktur för elbussar till Karlskoga
Avser el- och laddinfrastruktur för 15 stycken laddplatser på Svealandstrafikens bussdepå i Karlskoga, Finnbäcksvägen 6.
Infrastruktur till område i Laxå
Byggnation av Von Boijgatan till etableringsmarken
Byte av industrispår på järnvägsbro över Kumlaån
Utbyte av broöverbyggnad stål, bandel 591 industrispår Närkes-Kvarntorp.
Utvändigt underhåll av avloppsreningsverk i Karlskoga
Fasadändringar på rötkamrarna vid avloppsreningsverket.
Uppförande av reservkraftsaggregat för produktionskök samt idrottshall i Karlskoga
Entreprenaden omfattar ett containerreservkraftaggregat för betjäning av hela byggnaden som består av produktionskök samt idrottshall beläget på Mårbackavägen 7, Karlskoga kommun.
Ställverksåtgärder, Elevio AB
Avser ställverksåtgärder i Lindbacka, Bäck, Kil, Munkfors och Forshult. Översiktlig information och objektens läge: Lindbacka stv, Örebro kommun - Ombyggnation av Fack L1-145kV Bäck stv, Karlskoga kommun - Ombyggnation av Fack L1-145kV Kil stv, Kils kommun - Ny kommunikation till fack VL1 S1 Munkfors stv, Munkfors kommun - Reläskyddsbyte för fack VL1 S1 och VL1 S3 Forshult stv, Hagfors kommun - Div anpassningar för VL1
Nybyggnad av cykelleder i Nora
Avser anläggande av cykelleder för Nora kommun. Projektet omfattar (i stora drag) byggnation av: - 7 mountainbikeleder, anpassade efter cyklisternas behov, förbättras eller dras om - byggnation av 2 crosscountryleder - byggnation av 1 teknikområde - iordningställande av 2 toaletter - iordningställande av väg och grusad plan/parkering
Beläggningsarbete av gator i Laxå
Asfalteringsinsatser kommer genomföras på gator som har stora så kallade potthål. Upptagen i investeringsbudget 2023-2023
Utbyggnad av VA-ledningar i Åsbro
Omfattar utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till befintligt sommarstugeområde i Åsbro, Askersunds kommun. Området förses med trycksatta ledningar på ett djup av 1,2 meter med isolersko pga. markens beskaffenhet. Marken består av siltig silt och grundvattennivå har påträffats på en nivå ca 1 meter under befintlig markyta.
Nya bryggor till Alsundet i Askersund
Objektet som ska upphandlas består i sektionsbryggor som skall ligga i året runt och utrustas med förtöjningsbommar. Båtplatsbryggan är 200 meter lång och skall rymma så många 2,5 meters platser som bryggan klarar av.
Delprojektledare projektering/produktion till Region Mellersta
Resurskonsult delprojektledare projektering och produktion järnväg med placering på Trafikverkets kontor i Örebro.
Konsult för miljöteknisk undersökning i Vretstorp, Pålsboda och Kortfors, Region Mellersta
Miljötekniska undersökningar och riskbedömning vid driftsplatser Vretstorp, Pålsboda och före detta bangård Kortfors i region Mellersta.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).