Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro län

Askersund (10)
Degerfors (1)
Hallsberg (13)
Karlskoga (9)
Kumla (5)
Laxå (3)
Lekeberg (3)
Lindesberg (13)
Nora (5)
Örebro (52)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Nybyggnad av vindkraftspark i Hallsbergs och Finspångs kommuner
Planer finns för nybyggnation 37 vindkraftverk i Finspång och Hallsbergs kommuner med en totalhöjd på 270 meter.
Nybyggnad av elväg längs väg E20 sträckan Örebro-Hallsberg
Lufttrådar eller elskenor i marken. Sträckan går på E20 mellan trafikplats 106 vid Brändåsen och trafikplats 110 Adolfsberg. Ca 21 km lång sträcka med två körfält i vardera riktningen.
Kontaktledningsupprustning sträckan Hallsberg-Sköldinge
Kontaktledningsupprustning + 20 kV hjälpkraft.
Basunderhåll väg område Örebro
Väglängd ca 1120 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av vindkraftpark vid Kedjeåsen, Karlskoga och Storfors kommuner
Planer finns för nybyggnad av vindkraftpark vid Kedjeåsen i Karlskoga och Storfors kommuner. Området är beläget cirka 15 km norr om Karlskoga och cirka 7 km öster om Storfors tätort, i Värmland och Örebro län. Projektområdet är ca 13 km² stort och bedöms kunna rymma upp till 17 vindkraftverk med en höjd om maximalt 250 meter.
Ombyggnad av väg 51 mellan Kvarntorp-Almbro
Ombyggnad till mötesfri väg med 2+1 körfält samt mitträcke. Total vägbredd blir 13 meter, ca 8 km lång sträcka. Vid Almbro byggs bron över Täljeån om i nytt läge, rivning av befintlig bro. Gc-tunnlar under vägen, bullerskydd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lindesbergs kommun
Planer finns för etablering av vindkraft inom området "Norrmogen" i Lindesbergs kommun. Området är beläget cirka 12 km sydväst om Skinnskatteberg och drygt 23 km nordost om Lindesberg och bedöms rymma upp till 11 vindkraftverk med en höjd om max 250 m.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hallsberg
Avser nybyggnad av 7 stycken vindkraftverk., med placering mellan Hjortkvarn, Regna och Brevens Bruk
Nybyggnad av förbifart i Hjulsjö
Ombyggnad av ca 4,6 km lång sträcka.
Nybyggnad av idrottsplats samt föreningslokaler i Lindesberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för idrottsverksamhet med tillhörande föreningslokaler samt tillfällig vistelse i form av övernattningsverksamhet i mindre skala. Syftet är också att utveckla området för ytterligare naturnära rekreation och motion. Samt att utveckla entrén till staden.
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Ombyggnad till rondell, tunnel under vägen för gc-trafik med trappor och stödmurar.
Exploatering inför kommande bostadsområde i Örebro, etapp 2
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde. Uppdelas i etapper. Detta avser etapp 2 och omfattar byggnation av Ängsvägen. Etapp 1: id 1404119
Ledningsåtgärder på 400 kV ledning, Hallsberg-Kimstad
Hallsberg-Kimstad CL4 S5 Anpassning 8,3 km.
Ny gång- och cykelväg längs väg 70 mellan Kumla kyrkby-Sala
Ca 7,7 km lång sträcka mellan trevägskorsningen vid Hustavägen i Kumla kyrkby till rondellen vid Ringgatan i Sala. Ombyggnad av busshållplatser.
Ombyggnad av plankorsning i Ervalla
Ombyggnad till A-anläggning. Bandel 524 km 238+950– km 241+300.
Ombyggnad av gångstråk i Örebro
Avser ombyggnad av Å-stråket. Stråket ska omgestaltas i och med den nya etableringen av ett kulturkvarter. Objektets läge: intill Svartån vid Fabriksgatan/Nygatan i centrala Örebro.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Muddring av sjö i Askersund
Avser miljösanering, muddring av förorenade bottensediment inom sjön Tisaren och Estaboån, båda belägna i Åsbro i Askersunds kommun.
Ny växelförbindelse i samband med dubbelspår Hallsberg-Degerön
Inläggning av fyra nya spårväxlar i Västra Stambanan och Godsstråket. Uppsättning av en ny signal på spår 7. Tillhörande kontaktledning, signal, kanalisation, tele och visst markarbete.
Ny gång- och cykelväg längs väg 675 mellan Norra Bro-Almbro/Gällersta
Gång- och cykelväg mellan Silver-Anders väg i Norra Bro och Almbro/Gällersta, en sträcka på cirka 4 km.
LBG-Anläggning till lågtrycksnät, Bettorp
Omfattar leverans av en komplett LBG-Anläggning avsedd för förångning av flytande biogas till gas som förs in på gasnätet i Örebro. Även markarbeten ska ingå.
Utveckling av stadsdelspark Brunnsparken i Örebro
Brunnsparken ska utvecklas till att bli en stadsdelspark. Bostäder finns på projektid: 1588087.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kumla
Avser exploatering av nytt bostadsområde omfattande nybyggnation av ca 670 m lokalgator inklusive vatten- och avloppsledningar, ca 170 m cykel- och gångbanor, en dagvattendamm samt modellering av svackdiken. Objektet är beläget i Hällabrottet, öster om Kumla tätort.
Reparation av bropelare i Örebro
Avser renovering av bropelare vid södra infartsbroarna i Örebro. Objektets läge: vid mötet mellan Östra Bangatan och Södra infartsleden.
Nybyggnad av väg i Fjugesta, Lekeberg
Avser anläggande av ny väg till en återvinningscentral som är under uppförande i Fjugesta.
Ny deponietapp i Örebro
Avser att uppföra bottenkonstruktion men kringliggande lakvattendiken för deponering av förorenade massor, icke farligt avfall. Området är ca 40 000m2. Objektet innefattar även rivnings-, VA- och ELarbeten, kulvertering av befintliga lakvattendiken, anläggning av ny serviceväg samt tätskikt för anslutning mot befintlig deponietapp.
Ny gång- och cykelväg längs väg 641 mellan Sannahed-Ralavägen
Gc-väg mellan Hemvägen i Sannahed (Kumla kommun) och Ralavägen södra (Hallsbergs kommun). Ca 2,5 km lång sträcka.
Erfaren projektingenjör för vägentreprenader med placering i Örebro
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Klimatanpassning av Hjälmarens vattennivåer
Planer finns för vattenfördröjande åtgärder i Hjälmarens tillrinningsområde. Samt på delavrinningsområden kring sjön Tysslingen, Kvismarens sjöar och Lillån som rinner genom Örebro.
Nybyggnad av gata, vatten och avlopp i Hallsberg
Projektet avser nybyggnad av gata, vattenledningar, spillvattenledningar, dagvattenledningar med dagvattenmagasin, belysning samt pumpstation.
Nyläggning av VA-ledningar i Lindesberg
Projektet avser nyanläggning av VA-ledningar, ny gatubelysning och omläggning av vägöverbyggnad. Totalt omfattar entreprenaden ca 400 meter schaktlängd.
Byte av konstgräs på Arena i Karlskoga
Avser att byta ut konstgräs på fullt stor plan vid Kemab arena.
Nybyggnad av gång- och cykelbana i Örebro
Omfattar nybyggnad av en gång- och cykelbana mellan Nygatan och Järnvägsgatan i Örebro.
Rivning av bro i Lindesberg
Rivning av Gröna Bron i Lindesberg. Bron kommer att ersättas av Loppholmsbron.
Nybyggnad av VA-ledningar, Östra Mark, Örebro
Utbyggnation av nya VA-ledningar till ca 100 fastigheter i Östra Mark. Den totala schaktlängden är ca 8 500 m.
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Nybyggnad av GC-bana, torgyta, och parkering i Guldsmedshyttan
Avser ny GC-bana, torgyta och parkering i Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun. Innefattar även rivning av befintlig kommunal belysning, VA-ledningar, brunnar och serviser inom arbetsområdet samt ny belysning med markarbeten och nyanläggning VA.
Utbyte av VA-ledningar i Ljusnarsberg
Avser utbyte av VA-ledningar i samband med sanering av mark i Kroksfors.
Nybyggnad av vattenledning i Lindesberg, etapp 3
Avser ny vattenledning från Löa till Vasselhyttan. Halva ledningen läggs i sjö och halva schaktas i 2 delar. Vattenledningen i sjön är färdigställd och det projektet finns på projektid: 1532579. Detta projekt avser schaktning och omfattar ca 3 km.
Sanering av mark i Örebro
Avser sanering av mark inför nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning finns på Id 1594860
Sluttäckning av Mosjödeponin i Laxå kommun
Avser sluttäckning av Mosjödeponini Laxå kommun. Avfallsdeponin ska sluttäckas med en sammanlagd sluttäckningsareal av cirka 60 000 kvadratmeter. Anläggande av lakvattendike kommer att förekomma.
Utbyte av brotrumma Kåvivägen i Örebro
Avser utbyte av befintlig brotrumma. Entreprenaden omfattar mark-, VA- och broarbeten. Byte av brotrumma, byggnation av broräcken samt flytt av befintlig infart till åkermark.
Ramavtal avseende styrd borrning, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Ramavtal avseende styrdborrning och hammarborrning. Schaktfria förnyelsearbeten av VA-ledningar.
Exploatering inför kommande bostadsbebyggelse, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder (blandad bebyggelse) i Storängsstrand.
Nybyggnad av gc-bro i Nora
Befintlig bro/trumma utgörs av en rörbro i korrugerad stål med en diameter på ca 2m och en längd på ca 22 m. Den nya gc-bron har en spännvidd på ca 12 m och en fri bredd på 3 m. Bron är uppbyggd av bärande stålbalkar med en överbyggnad av trä.
Nybyggnad av ställverk i Gälleråsen, Karlskoga
Avser nytt 10kV ställverk i ny byggnad - Station T42 Gälleråsen.
Anläggande av laddinfrastruktur i Lekebergs kommun
Avser inköp och leverans av hårdvara, laddstationer, samt installation, elarbeten och erforderliga markarbeten, inklusive för ändamålet avsedda laddstolpar och fundament. Omfattar 36 laddpunkter. Hasselbacken - 2 st, Hemtjänsten (Klaesson) - 12 st, Kastanjen - 2 st, Linden -2 st, ToS (Klaesson) - 8 st, Kommunhuset, garage - 8 st, Kommunhuset, sida - 2 st. Option finns på projektid: 2058274.
Infrastruktur till område i Laxå
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Ombyggnad till cirkulationsplats med mera i Nora
Ny cirkulationsplats vid länsväg 762 (Storgatan) och infarten till ICA Supermarket, i Nora. Den nya cirkulationsplatsen byggs för att uppnå en säkrare trafik samt för att erhålla en ny infart till ett nytt handelsområde. Ny infartsväg samt ny gatubelysning byggs i anslutning till cirkulationsplatsen.
Modifiering av befintlig reservbränsleinmatning i kraftvärmeverk i Karlskoga
Omfattar en modifiering av befintlig reservbränsleinmatning. Förfrågan omfattar följande huvuddelar: - Ny bränsletransportör - Option på nya brandspjäll - Option på nytt bränslestup - Option på renovering befintlig bränsletransportör.
Ombyggnad av VA-ledningar i Nora
Avser byte av VA-ledningar samt ny vägöverbyggnad och gatubelysning. Totalt ca 200 m schaktlängd.
Utbyte av PLC-system för broöppning i Örebro
Avser utbyte av PLC med tillhörande operatörspanel och pulpeten i vilken utrustningen är monterad. Objektet är beläget i Örebro på Universitetsallén där denna går över Svartån.
Anläggande av laddinfrastruktur i Lekebergs kommun
Option från projektid: 2058267. Avser inköp och leverans av hårdvara, laddstationer, samt installation, elarbeten och erforderliga markarbeten, inklusive för ändamålet avsedda laddstolpar och fundament. Mullhyttans skola - 2 st, Hidinge skola - 2 st, Lekebergsskolan - 2 st.
AMA expert Entreprenad till projekt ERTMS, Malmbanan och Scanmed Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år. Option förlängs med ett år i taget.
Entreprenadledare för ombyggnad av E20 mellan Göteborg-Örebro
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 12 månader.
Nybyggnad av driftscentral i Lindesberg
Nybyggnad av driftcentral samt utökad skyltning.
Ev. sanering av förorenad mark i Yxsjöberg
Tillsynsmyndighet: Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Utredning avseende påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, Vätternvatten AB
Avser konsultuppdrag för att utreda projekt Vätternvattens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.
Projektledare för utbyggnad av ledningsstråk, Vätternvatten AB
Avser konsultuppdrag för leverans av projektledare för specifikt uppdrag som omfattar utbyggnad av ledningsstråk i form av VA i mark med tillhörande leveransstationer. Planer finns för bortledning av vatten från Vättern via en cirka 36 km lång bergtunnel fram till ett nytt planerat vattenverk i Håkamo sydost om centrala Hallsberg, vartefter vattnet via markledningar distribueras till leveransstationer vid respektive kommun.
Anläggande av våtmark samt uppförande av dammkonstruktion i Hallsberg
Avser anläggande av våtmark samt uppförande av dammkonstruktion för att utjämna flöden vid extrema skyfall. Objektet ska uppföras på jordbruksmark precis öster om Tisarvägen, strax norr om Samsalagatan.
Tillbyggnad av plattform i Örebro
Bygglov tillbyggnad annat / nya plattformar till befintligt krosshus.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov uppsättning plank eller mur.
Utvändigt underhåll av plank i Askersund
Bygglov utvändig ändring plank.
Ombyggnad av parkeringsplats i Örebro
Bygglov ändring från gräsyta till asfalterad parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n138169.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n151134.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n155025.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n155236.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n155237.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156017.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156018.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156019.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156062.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156063.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156066.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, nvl-147.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov utfyllnad/ schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Askersund
Marklov utfyllnad/schaktning flerfamiljshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Bygglov anläggning parkeringsplats.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Örebro
Bygglov nybyggnad idrottsanläggning / padelbanor.
Nybyggnad av mast i Askersund
Bygglov nybyggnad mast.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Örebro
Bygglov nybyggnad padelbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örebro
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för reservkraftscontainrar.
Tillbyggnad av ställverk i Hallsberg
Tillbyggnad av lagerbyggnad med ställverk.
Utbyte av mavaeko samt frontvägg på avfallspanna i Karlskoga
Utbyte av Mavaeko samt frontvägg på avfallspannan A1 på Karlskoga kraftvärmeverk.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Utökad entreprenörsparkering.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.