Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro län

Askersund (12)
Degerfors (2)
Hallsberg (10)
Karlskoga (11)
Kumla (9)
Laxå (4)
Lekeberg (3)
Lindesberg (14)
Nora (6)
Örebro (64)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Ombyggnad av bangård i Laxå
Ny gångbro över spåren med trappor och hissar, flytt och ombyggnad av spår, förlängning av plattformar, ny sidoplattform, byte av växlar, ombyggnad kontaktledningar och transformatorer, byte av ställverk, bullerskydd, förbigångsspår samt uppställningsspår.
Basunderhåll väg område Örebro
Väglängd ca 1120 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av väg 51 mellan Kvarntorp-Almbro
Ombyggnad till mötesfri väg med 2+1 körfält samt mitträcke. Total vägbredd blir 13 meter, ca 8 km lång sträcka. Vid Almbro byggs bron över Täljeån om i nytt läge, rivning av befintlig bro. Gc-tunnlar under vägen, bullerskydd.
Utbyggnad av gata, belysning och VA i Framnäs, Örebro
Avser utbyggnad av gata, belysning och VA i Framnäs. Två pumpstationer kommer att anläggas inom området. VA-ledningarna ut till Framnäs ansluts till det befintliga VA-nätet vid skolan (Fyren EkAlmen). Total ledningssträcka uppgår till ca 3000 m. Samtidigt som VA byggs ut kommer gator och belysning att byggas ut. Både asfaltering och belysning i det befintliga bostadsområdet och till de nya exploateringsområdena. Total gatusträcka uppgår till ca 2700 m och total sträcka för GC-väg är på ca 500 m
Nybyggnad av vattenledning inom Örebro
Ny VA-ledning mellan Skråmsta till Ekersvägen.
Nybyggnad av idrottsplats samt föreningslokaler i Lindesberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för idrottsverksamhet med tillhörande föreningslokaler samt tillfällig vistelse i form av övernattningsverksamhet i mindre skala. Syftet är också att utveckla området för ytterligare naturnära rekreation och motion. Samt att utveckla entrén till staden.
Sanering av mark i Askersund
Avser marksanering f.d. Rönneshytta sågverk i Askersunds kommun. Avtäckning, stubbrytning, schaktning, borttransport, återfyllning och återställning.
Nybyggnad av VA-ledning i Örebro
Avser nybyggnad av VA-ledningar från Karlslundsområdet till Mellringerondellen, via Gäddestavägen och Västra Ringleden.
Avveckling av 220-nät i Hallsberg
Demontering av luftledning 220 kV.
Installation av fastighetsnät i äldreboenden i Örebro
Avser installation av nya fastighetsnät till ca 70 äldreboenden omfattande ca 1000 lägenheter.
Exploatering inför ny stadsdel i Kumla
Avser exploatering av nytt bostadsområde omfattande nybyggnation av gator, ca 2,2 km lokalgator och 850 m huvudgata inklusive vatten- och avloppsledningar, cykel- och gångbanor och en dagvattendamm, samt modulering av svackdiken. Nybyggnation finns på projektid: 1628018.
Anläggande av reservvattenledning Nora - Lindesberg, etapp 4
Avser nyanläggning av reservvattenledning. Ledningarna (2st) ska vara för dricksvatten, av PE-rör med dimension om 315 mm. Totalt omfattar entreprenaden cirka 11 km schaktlängd. Etapp 4 avser sträckan Kungsheden - Rya i Lindesberg.
Anläggande av väg inför nytt handelsområde i Laxå
Avser nybyggnation av väg in till kommande handelsområde i Laxå. Nybyggnation finns på projektid: 1617567.
Nybyggnad av gång-, cykel- och mopedbro i Karlskoga
Omfattar nybyggnation av en GCM-bro (gång- cykel- och mopedbro) över Timsälven vid Björkborn i Karlskoga kommun.
LBG-Anläggning till lågtrycksnät, Bettorp
Omfattar leverans av en komplett LBG-Anläggning avsedd för förångning av flytande biogas till gas som förs in på gasnätet i Örebro. Även markarbeten ska ingå.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Exploateringsarbeten inför nytt verksamhetsområde i Örebro
Avser exploateringsarbeten inför kommande nybyggnation av Mariebergs verksamhetsområde. Nybyggnad finns på projektid: 1396901.
Muddring av sjö i Askersund
Avser miljösanering, muddring av förorenade bottensediment inom sjön Tisaren och Estaboån, båda belägna i Åsbro i Askersunds kommun.
Ny växelförbindelse i samband med dubbelspår Hallsberg-Degerön
Inläggning av fyra nya spårväxlar i Västra Stambanan och Godsstråket. Uppsättning av en ny signal på spår 7. Tillhörande kontaktledning, signal, kanalisation, tele och visst markarbete.
Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser schakt för två nya vikar, byggnation av iläggningsramp för båtar, muddring i Aggerudsviken, landskapsmodulering samt anläggning av GCM-bro och mindre gator.
Nybyggnad av järnvägsspår och signalsystem i Frövi
Avser nybyggnad av järnvägsspår och signalsystem i Frövi. Samarbetsprojekt med Trafikverket.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 2
Avser utbyggnad av VA-ledningar vid Tisarstrand. Denna etapp påbörjas efter etapp 1 är färdigställd. Etapp 1 finns på projektid: 1128521
Nybyggnation av lokalgator och infrastruktur i Karlskoga
Planer fanns för nybyggnation av lokalgator och infrastruktur för att möjliggöra försäljning av fastigheter. Till varje fastighet ska servisanslutningar färdigställas med VA, el och fiber.
Åtgärdande av Hagbydammen i Nora
Planer för renovering av Sågbladsdammen .
Ombyggnad av station i Kumla
HO---T. Ombyggnad till 40/10 kV-station.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kumla
Avser exploatering av nytt bostadsområde omfattande nybyggnation av ca 670 m lokalgator inklusive vatten- och avloppsledningar, ca 170 m cykel- och gångbanor, en dagvattendamm samt modellering av svackdiken. Objektet är beläget i Hällabrottet, öster om Kumla tätort.
Exploatering inför kommande bostadsområde i Örebro, etapp 2
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde. Uppdelas i etapper. Detta avser etapp 2 och omfattar byggnation av Ängsvägen. Etapp 1: id 1404119
Nybyggnad av väg i Fjugesta, Lekeberg
Avser anläggande av ny väg till en återvinningscentral som är under uppförande i Fjugesta.
Ny deponietapp i Örebro
Avser att uppföra bottenkonstruktion men kringliggande lakvattendiken för deponering av förorenade massor, icke farligt avfall. Området är ca 40 000m2. Objektet innefattar även rivnings-, VA- och ELarbeten, kulvertering av befintliga lakvattendiken, anläggning av ny serviceväg samt tätskikt för anslutning mot befintlig deponietapp.
Reparation av bropelare i Örebro
Avser renovering av bropelare vid södra infartsbroarna i Örebro. Objektets läge: vid mötet mellan Östra Bangatan och Södra infartsleden.
Entreprenadbesiktning till järnvägsprojekt sträckan Hallsberg-Degerön
Entreprenadbesiktningsorganisation för ett antal järnvägsprojekt på sträckan Hallsberg-Degerön.
Åtgärdande av Hagbydammen i Nora
Planer för anläggande av fisktrappa samt sänkning av vattennivå för säkerhetshöjande åtgärd.
Erfaren projektingenjör för vägentreprenader med placering i Örebro
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Anläggande av VA-ledningar i Lindesberg
Avser anläggande av va-ledning, Gusselby, Lindesberg.
Byte av konstgräs på Arena i Karlskoga
Avser att byta ut konstgräs på fullt stor plan vid Kemab arena.
Nybyggnad av gång- och cykelbana i Örebro
Omfattar nybyggnad av en gång- och cykelbana mellan Nygatan och Järnvägsgatan i Örebro.
Ombyggnad av parkering i Örebro
Planer finns för ombyggnad av parkering med laddstolpar.
Rivning av bro i Lindesberg
Rivning av Gröna Bron i Lindesberg. Bron kommer att ersättas av Loppholmsbron.
Nybyggnad av VA-ledningar, Östra Mark, Örebro
Utbyggnation av nya VA-ledningar till ca 100 fastigheter i Östra Mark. Den totala schaktlängden är ca 8 500 m.
Nybyggnad av vattenledning i Lindesberg, etapp 3
Avser ny vattenledning från Löa till Vasselhyttan. Halva ledningen läggs i sjö och halva schaktas i 2 delar. Vattenledningen i sjön är färdigställd och det projektet finns på projektid: 1532579. Detta projekt avser schaktning och omfattar ca 3 km.
Sanering av mark i Örebro
Avser sanering av mark inför nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning finns på Id 1594860
Utbyte av brotrumma Kåvivägen i Örebro
Avser utbyte av befintlig brotrumma. Entreprenaden omfattar mark-, VA- och broarbeten. Byte av brotrumma, byggnation av broräcken samt flytt av befintlig infart till åkermark.
Nybyggnad av GC-bana, torgyta, och parkering i Guldsmedshyttan
Avser ny GC-bana, torgyta och parkering i Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun. Innefattar även rivning av befintlig kommunal belysning, VA-ledningar, brunnar och serviser inom arbetsområdet samt ny belysning med markarbeten och nyanläggning VA.
Exploatering inför kommande bostadsbebyggelse, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder (blandad bebyggelse) i Storängsstrand.
Nybyggnad av gc-bro i Nora
Befintlig bro/trumma utgörs av en rörbro i korrugerad stål med en diameter på ca 2m och en längd på ca 22 m. Den nya gc-bron har en spännvidd på ca 12 m och en fri bredd på 3 m. Bron är uppbyggd av bärande stålbalkar med en överbyggnad av trä.
Ombyggnad till cirkulationsplats med mera i Nora
Ny cirkulationsplats vid länsväg 762 (Storgatan) och infarten till ICA Supermarket, i Nora. Den nya cirkulationsplatsen byggs för att uppnå en säkrare trafik samt för att erhålla en ny infart till ett nytt handelsområde. Ny infartsväg samt ny gatubelysning byggs i anslutning till cirkulationsplatsen.
Förstärkning av bro över Bårsån vid Frövi
Spännarmerad balkbro av betong. BK4.
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
De befintliga ledningarna är i dåligt skick och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Objektet är beläget bakom Virginska skolan, f.d. Södra allén.
Förstärkning av bro vid trafikplats Storå i Lindesberg
Bro över grenväg i tpl Storå längs väg 50 i Lindesberg, BK4. Betongbalkbro tre spann.
Nybyggnad av ställverk i Gälleråsen, Karlskoga
Avser nytt 10kV ställverk i ny byggnad - Station T42 Gälleråsen.
Anläggande av laddinfrastruktur i Lekebergs kommun
Avser inköp och leverans av hårdvara, laddstationer, samt installation, elarbeten och erforderliga markarbeten, inklusive för ändamålet avsedda laddstolpar och fundament. Omfattar 36 laddpunkter. Hasselbacken - 2 st, Hemtjänsten (Klaesson) - 12 st, Kastanjen - 2 st, Linden -2 st, ToS (Klaesson) - 8 st, Kommunhuset, garage - 8 st, Kommunhuset, sida - 2 st. Option finns på projektid: 2058274.
Infrastruktur till område i Laxå
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Utbyggnad av GC-bana i Lindesberg
Avser ny gc-bana samt nyläggning gata. Detta innefattar även rivning av del av befintlig kommunal belysning samt ny belysning med markarbeten. Längden gc-bana och gata är ca 420 m. Objektet är beläget längs med Siggebohyttevägen, mellan Ishockeygatan och Västerplan, i området Brodalen i Lindesberg
Utbyte av undercentral för fjärrvärme i kontor, Örebro
Avser utbyte av gammal fjärrvärmeanläggning. Rivning och bortforsling av ventilationsanläggning.
Anläggande av våtmark samt uppförande av dammkonstruktion i Hallsberg
Avser anläggande av våtmark samt uppförande av dammkonstruktion för att utjämna flöden vid extrema skyfall. Objektet ska uppföras på jordbruksmark precis öster om Tisarvägen, strax norr om Samsalagatan.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Ombyggnation av gata för anpassning till BRT(Bus Rapid Transit). Etapp 1, delsträcka 1 - norr om Universitetsrondellen till söder om Österplan. I entreprenaden ingår ombyggnation av befintlig gata (Rudbecksgatan), GCbanor utmed samma sträckning, belysningsanläggning, signalanläggning och grönytor. Tre nya busshållplatser/plattformar skall anläggas i vardera riktning och den totala längden på gata och GC-bana är ca 1300m med varierande nivå på ombyggnationen. Option på väderskydd finns på projektid: 2055386.
Modifiering av befintlig reservbränsleinmatning i kraftvärmeverk i Karlskoga
Omfattar en modifiering av befintlig reservbränsleinmatning. Förfrågan omfattar följande huvuddelar: - Ny bränsletransportör - Option på nya brandspjäll - Option på nytt bränslestup - Option på renovering befintlig bränsletransportör.
Anläggande av laddinfrastruktur i Lekebergs kommun
Option från projektid: 2058267. Avser inköp och leverans av hårdvara, laddstationer, samt installation, elarbeten och erforderliga markarbeten, inklusive för ändamålet avsedda laddstolpar och fundament. Mullhyttans skola - 2 st, Hidinge skola - 2 st, Lekebergsskolan - 2 st.
Ny planbelysning på idrottsanläggning i Degerfors
Avser ombyggnad av Stora Valla Arena för att uppfylla kraven i allsvenskan. Denna upphandling avser att tillgodose ny planbelysning som uppfyller Svenska fotbollsförbundets särskilda tävlingsbestämmelser krav för allsvenskt matchspel herrar fotboll.
Ombyggnad av gångstråk i Örebro
Avser ombyggnad av Å-stråket. Stråket ska omgestaltas i och med den nya etableringen av ett kulturkvarter. Objektets läge: intill Svartån vid Fabriksgatan/Nygatan i centrala Örebro.
Nybyggnad av mountainbikebana i Nora
Avser mountainbikebana vid Kottaberget i Nora kommun.
AMA expert Entreprenad till projekt ERTMS, Malmbanan och Scanmed Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år. Option förlängs med ett år i taget.
Projektledare AMA expert till projekt ERTMS, Malmbanan och Scanmed Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år. Option förlängs med ett år i taget. Placeringsort Örebro.
Tillbyggnad av biogasanläggning i Karlskoga
Tillbyggnad av biogasanläggning.
Projektledare för utbyggnad av ledningsstråk, Vätternvatten AB
Avser konsultuppdrag för leverans av projektledare för specifikt uppdrag som omfattar utbyggnad av ledningsstråk i form av VA i mark med tillhörande leveransstationer. Planer finns för bortledning av vatten från Vättern via en cirka 36 km lång bergtunnel fram till ett nytt planerat vattenverk i Håkamo sydost om centrala Hallsberg, vartefter vattnet via markledningar distribueras till leveransstationer vid respektive kommun.
RFI - Cykelparkeringslösning på Campus i Örebro
Avser att ta fram olika varianter på väderskyddade cykelparkeringslösningar på campus i Örebro. Målet att utreda vilka varianter som efterfrågas och nyttjas mest, och om det finns betalningsvilja att ställa cykeln på ett säkrare sätt. Utifrån förslag på inkomna lösningar kommer en mindre upphandling av väderskyddade cykelparkeringslösningar genomföras och testas på campus Örebro under cirka ett halvår.
Tillbyggnad av antenn i Degerfors
Ansökan om bygglov för antennbärare på tak.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov utfyllnad/ schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Askersund
Marklov utfyllnad/schaktning flerfamiljshus.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov utfyllnad/schaktning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Bygglov anläggning parkeringsplats och stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Bygglov anläggning parkeringsplats.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Örebro
Bygglov anordnande av 2 st padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örebro
Bygglov anordnande parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Askersund
Bygglov nybyggnad mast.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Örebro
Bygglov nybyggnad padelbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad signalkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av busshållplats i Örebro
Bygglov nybyggnad väntkur.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov uppsättning plank eller mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n151134.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n155025.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n155236.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n155237.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156062.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.