Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikhall i Hallsberg
Avser nybyggnad av totalt tre logistikbyggnader, två byggnader på sammanlagt 42 000 kvm samt ett kallager på 15 000 kvm,
Nybyggnad av logistikcenter i Via industriområde, Kumla
Avser nybyggnad av logistikcenter samt komplementbyggnad. Anläggningen kommer att byggas med en tydlig hållbarhetsvision och certifieras enligt miljöcertifieringsnivån BREEAM Excellent. Hela anläggningen kommer att vara självförsörjande genom solenergi.
Basunderhåll väg område Hallsberg
Väglängd ca 984 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av brandstation i Örebro
Avser nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning och sanering måste ske på tomten innan nybyggnationen kan starta. Det finns på projektid: 1594860, 2090094 Nybyggnadsprojekt enligt Miljöbyggnad nivå Silver
Nybyggnad av parkeringshus i Södra Ladugårdsängen, Örebro
Avser nybyggnad av parkeringshus i Södra Ladugårdsängen, korsningen Termikgatan – Rotorgatan, Örebro. P-huset ska rymma 265 parkeringsplatser. Entreprenaden omfattar allt arbete som krävs för att uppnå ett parkeringshus med utformning, funktion och krav enligt förfrågningsunderlaget. I markplan skall byggnaden även förses med en kommersiell lokal enligt handling. Denna lokal utföres till stoppstandard med förberedelser för vatten och avlopp för RWC samt ett mindre pentry. Samtliga parkeringsplatser skall förberedas med kanalisation för elbilsladdning.
Nybyggnad av solcellspark i Hällefors
Avser nybyggnad av solcellspark i Hammarens industriområde strax söder om Hällefors. Den beräknas bli en av Sveriges största och kommer att ha en installerad effekt på cirka 12MWp och en årlig produktion på cirka 12 GWh/år, vilket motsvarar ca 4 500 lägenheters årliga behov av elenergi.
Byte T2 och nytt 40kV ställverk i Vallby
VL-- Vallby Byte T2 och nytt 40kV ställverk.
Tillbyggnad för kväverening vid Kumla ARV
Avser komplettera Kumla reningsverk med kväverening.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Ormesta, Örebro, etapp 2
Objektet avser byggande av ca 800 m gata, ca 1500 m GC och vänstersvängfält på Hjälmarvägen. Belysning, vegetationsytor och planteringar.Säkra passager över Ormestagatan och Hjälmarvägen. Byggande av VA-ledningar, spill- vatten och dagvatten.
Anläggande av reservvattenledning Nora - Lindesberg, etapp 4
Avser nyanläggning av reservvattenledning. Ledningarna (2st) ska vara för dricksvatten, av PE-rör med dimension om 315 mm. Totalt omfattar entreprenaden cirka 11 km schaktlängd. Etapp 4 avser sträckan Kungsheden - Rya i Lindesberg.
Nybyggnad av två minireningsverk i Lindesberg
Totalentreprenad omfattande köp av tjänster gällande nybyggnation av två minireningsverk. Vardera reningsverk skall dimensioneras för 500 pe och ha mekanisk, biologisk och kemisk rening. Placeringen är i Kloten och i Rockhammar, Lindesbergs kommun.
Anläggande av spillvattenledning utmed Lillån, Örebro
Planen är spillvattenledning utmed Lillån.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Markarbeten för Fortifikationsverket, Örebro län
G6660 E2 - Markarbeten med förberedande kompletteringsarbeten bestående av pålning, betong och smidesarbeten i Närke. Projektet kommer att genomföras på ett skyddsobjekt med krav på Säkerhetsskyddad Upphandling med säkerhetsskyddsavtal.
Om- och nybyggnad av uteplatser mm, Örebrobostäder AB
Entreprenaden består av rivning av befintliga uteplatser, dock ej uterum som är nybyggda. Nybyggnation av nya uteplatser och övrig mark.
Ny cirkulationsplats i Almbro
Ny cirkulationsplats och busshållplats.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 3
Avser utbyggnad av VA-ledningar vid Tunbohässle. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Utbyggnad av va-ledningar vid bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Avser utbyggnad av Va -ledning vid befintligt bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Nybyggnad av tvätthall i Hallsberg
Avser nybyggnad av tvätthall för kommunens Gata-/ parkavdelning.
Nybyggnad av parkering, renovering av carport, rivning av garage i Örebro
Avser nybyggnad av parkering, rivning av garage och revovering av carportar, på Varbergagatan Örebro.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kumla kommun
Avser anläggning av nytt bostadsområde i området Ekeby Prästgård 1:7 till 16 tomter för småhusbebyggelse samt två större tomter för flerfamiljsboende/radhus.
Anläggande av kommunalt VA i Sticksjö, Örebro
Området Sticksjö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
Utbyte av askutmatning vid panna C1 vid kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser konstruktion, tillverkning samt montage av ny askutmatning som anpassas till befintlig pannkropp, med möjlighet till, att via skjutspjäll kunna stänga mellan reaktor och reaktorutmatning, och askutmatningen skall sedan anslutas till befintlig skaktransportör.
Nybyggnad av fjärrkylanät mm i Örebro
Objektet avser nybyggnation av komplett fjärrkylanät avsedd för att förse förbrukare med fjärrkyla från Navirums fjärrkylanät. Befintlig byggnad med miljöbod ska utökas och en fjärrkylcentral byggas som ska försörja befintlig labbhus, kontorsbyggnad och processhall. Objektet är beläget inom Skebäcks Avloppsreningsverk.
Rivning av bensinstation i Örebro
Avser rivning av bensinstation samt ev sanering.
Nybyggnad av betongslänter vid högreservoar i Örebro
Avser byggnation av betongslänter vid högreservoar Lyran i Örebro.
Renovering av bro i Karlskoga
Avser renovering av bro - omfattar utbyte av räcken, utbyte kantbalk, utbyte tätskikt, betongreparationer mm.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 4
Entreprenaden omfattar mark- och VA-arbeten och vissa elarbeten. Objektet avser nyanläggning av ca 150 m distributionsnät för samlad bebyggelse på ön Åholmen, vid sjön Tisaren. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Sluttäckning av deponi vid Atleverken i Örebro
Objektet avser sluttäckning av deponimassor inom Atleverkens område i Örebro. Sluttäckningen omfattar ca 75 000 m2 av tätskikt och dränlager.
Leverans och installation av laddningsinfrastruktur för elbussar i Askersund
Avser el- och laddinfrastruktur för 10 stycken laddplatser på Svealandstrafikens bussdepå i Askersund, Ullavivägen 4.
Nybyggnad av väg och cirkulationsplats i Örnsro, Aspholmen
Avser ny vägkoppling mellan Radiatorvägen och Idrottsvägen via en cirkulationsplats i korsningen med Södra Infartsvägen. Befintlig in- och utfart mellan Södra infartsleden och Radiatorvägen kommer att stängas när den ersätts av den nya vägen och cirkulationsplatsen
Utvändigt underhåll av avloppsreningsverk i Karlskoga
Fasadändringar på rötkamrarna vid avloppsreningsverket.
Underhåll av Nya Sundsbron i Lindesberg
Entreprenaden innebär i stora drag: betongreparation frontmurar i vattenlinjen, impregnering kantbalkar, fyllning av koner och kompletterade L-stöd, betongreparation vid och förlängning grundavlopp och nya ytavlopp samt ny beläggning/tätskikt. Demontering av räcken, rivning av betong och beläggning, håltagning samt fyllning.
Byte av industrispår på järnvägsbro över Kumlaån
Utbyte av broöverbyggnad stål, bandel 591 industrispår Närkes-Kvarntorp.
Uppförande av reservkraftsaggregat för produktionskök samt idrottshall i Karlskoga
Entreprenaden omfattar ett containerreservkraftaggregat för betjäning av hela byggnaden som består av produktionskök samt idrottshall beläget på Mårbackavägen 7, Karlskoga kommun.
Ombyggnad av VA och gata samt gatubelysning i Nora
Utförandeentreprenad omfattande ombyggnad av gata, byte av VA-ledningar samt ny gatubelysning. Totalt omfattar entreprenaden cirka 350 m schaktlängd.
Brorparationer inom Karlskoga kommun
Avser betongpreparationer, räckesreparationer/byte, impregnering etc av varierande grad, ett 20 tal objekt inom Karlskoga kommun.
Nybyggnad av cykelleder i Nora
Avser anläggande av cykelleder för Nora kommun. Projektet omfattar (i stora drag) byggnation av: - 7 mountainbikeleder, anpassade efter cyklisternas behov, förbättras eller dras om - byggnation av 2 crosscountryleder - byggnation av 1 teknikområde - iordningställande av 2 toaletter - iordningställande av väg och grusad plan/parkering
Utbyggnad av VA-ledningar i Åsbro
Omfattar utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till befintligt sommarstugeområde i Åsbro, Askersunds kommun. Området förses med trycksatta ledningar på ett djup av 1,2 meter med isolersko pga. markens beskaffenhet. Marken består av siltig silt och grundvattennivå har påträffats på en nivå ca 1 meter under befintlig markyta.
Nya bryggor till Alsundet i Askersund
Objektet som ska upphandlas består i sektionsbryggor som skall ligga i året runt och utrustas med förtöjningsbommar. Båtplatsbryggan är 200 meter lång och skall rymma så många 2,5 meters platser som bryggan klarar av.
Ombyggnad av bilverkstad i Askersund
Avser ändrad användning av ekonomibyggnad till bildemontering.
Maskintjänst till fd skogsplantsskola i Laxå
Denna upphandling avser en maskintjänst för saneringsåtgärder på det förorenade området vid ladan på Laxåskogen 1:252 i Laxå kommun.
Miljö- och hälsoriskbedömning av föroreningar vid Storå driftsplats
Miljöteknisk undersökning och hydrogeologisk utredning av föroreningsspridning från Storå driftsplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).