Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro län

Askersund (5)
Degerfors (7)
Hallsberg (19)
Karlskoga (10)
Kumla (18)
Laxå (3)
Lekeberg (3)
Lindesberg (18)
Nora (8)
Örebro (49)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Ombyggnad av bangård i Frövi Lindesberg
Förlängning av spår 3 och 4, nya anslutningsväxlar samt slopande av en plankorsning. Driftplatsgränsen flyttas ca 1000 meter och frihöjden för Fröviforsvägen ökas.
Nybyggnad av vattenledning mm i Örebro län
Avser nybyggnad av vattenverk samt en fyra mil lång bergtunnel och vattenledningar som sträcker sig till åtta kommuner i Örebro län.
Ombyggnad av väg 51 mellan Kvarntorp-Almbro
Ombyggnad till mötesfri väg med 2+1 körfält samt mitträcke. Total vägbredd blir 13 meter, ca 8 km lång sträcka. Vid Almbro byggs bron över Täljeån om i nytt läge, rivning av befintlig bro. Gc-tunnlar under vägen, bullerskydd.
Vägmarkeringar inom Örebro län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Ev. anläggande av ny vattentäkt i Örebro
Två projekt pågår för att säkra vattenförsörjningen för staden i framtiden varav Mogetorpsprojektet är det ena. Projektet syftar till att kunna använda dels ett nytt grusåsparti vid Mogetorp och dels en alternativ råvattentäkt, Järleån. Parallellt med Mogetorpsprojektet genomförs utredningar ang. möjligheterna att ta vatten från Vättern. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av förbifart i Hjulsjö
Ombyggnad av ca 4,6 km lång sträcka.
Exploateringsarbeten inför omvandling av kv. Gasklockan i Örebro, etapp 3
Objektet avser omvandlingen av kv. Gasklockan. Detta avser etapp 3. Etapp 1 finns på projektid: 1539943. Omfattning oklar för denna etapp.
Ny gång- och cykelväg längs väg 63 mellan Grythyttan-Hällefors
Ca 6,3 km gång- och cykelväg, tillgänglighetsanpassning av 3 hållplatser.
Nytt uppställningsspår i Örebro
Två nya uppställningsspår (300 m långa) parallellt med huvudspår mellan km 222+000 till km 222+300, spårbyte, slopande av spårväxel, ny skiljeväxel mellan nya uppställningsspåren, stängsling, tågvärmepost, signalåtgärder.
Spårbyte på driftplatser i Örebro och Frövi
Spår- och ballastbyte på Örebro driftplats och Frövi driftplats, bandelar 527 och 524. Bekämpning av invasiva arter på sträckan Örebro-Frövi ingår. 1300 m spår demonteras och återmonteras för bekämpning av invasiva arter. 3200 m spår och 8000 m3 makadam byts ut.
Ny deponietapp i Örebro
Avser att uppföra bottenkonstruktion men kringliggande lakvattendiken för deponering av förorenade massor, icke farligt avfall. Området är ca 40 000m2. Objektet innefattar även rivnings-, VA- och ELarbeten, kulvertering av befintliga lakvattendiken, anläggning av ny serviceväg samt tätskikt för anslutning mot befintlig deponietapp.
Avveckling av 220-nät i Hallsberg
Demontering av luftledning 220 kV.
Exploatering av nytt industriområde, Lindesberg
Avser exploateringsarbeten av industrimark på ca 30 hektar .
Nya bullerskärmar längs järnväg i Kumla
Ca 2500 meter bullerskyddsskärmar i centrala Kumla.
Integrerat brounderhåll i Örebro län
591 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll, 8 st byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll samt 9 st faunapassager.
Exploatering av nytt bostadsområde Lindesberg
Avser exploateringsarbeten av bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola.
Sanering av mark i Silvergruvan
Ingen saneringsstart under 2021.
Ledningsåtgärder på 400 kV ledning, Hallsberg-Kimstad
Hallsberg-Kimstad CL4 S5 Anpassning 8,3 km.
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Ny växelförbindelse i samband med dubbelspår Hallsberg-Degerön
Inläggning av fyra nya spårväxlar i Västra Stambanan och Godsstråket. Uppsättning av en ny signal på spår 7. Tillhörande kontaktledning, 5 nya kontaktledningsfundament, 20-tals nya signaler, 4 nya kurar och 8 nya signalskåp, kanalisation, tele och visst markarbete.
Exploatering inför kommande bostadsbebyggelse, Storängsstrand i Karlskoga
Avser entreprenad (anläggningsentreprenad) i syfte att iordningställa byggbar mark. Planer finns för nybyggnation av bostäder (blandad bebyggelse) i Storängsstrand.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand. Naturvärdesinventering har utförts av Länsstyrelsen.
Muddring av sjö i Örebro
Avser muddring i Hjälmaren.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Nybyggnad av gata, vatten och avlopp i Hallsberg
Projektet avser nybyggnad av gata, vattenledningar, spillvattenledningar, dagvattenledningar med dagvattenmagasin, belysning samt pumpstation.
Nybyggnation av lokalgator och infrastruktur i Karlskoga
Planer fanns för nybyggnation av lokalgator och infrastruktur för att möjliggöra försäljning av fastigheter.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 2
Avser utbyggnad av VA-ledningar vid Tisarstrand. Denna etapp påbörjas efter etapp 1 är färdigställd. Etapp 1 finns på projektid: 1128521
Ombyggnad av station i Kumla
HO---T. Ombyggnad till 40/10 kV-station.
Ombyggnad av ledning Hjortkvarn-Grytöl
Ombyggnad av befintlig ledning mellan Hjortkvarn och Grytgöl.
Ombyggnad av plankorsning i Ervalla
Ombyggnad till A-anläggning. Bandel 524 km 238+950– km 241+300.
Tillbyggnad av kulvert i Örebro
Avser tillbyggnad med en kulvert.
Sluttäckning av Mosjödeponin i Laxå kommun
Avser sluttäckning av Mosjödeponini Laxå kommun. Avfallsdeponin ska sluttäckas med en sammanlagd sluttäckningsareal av cirka 60 000 kvadratmeter. Anläggande av lakvattendike kommer att förekomma.
Entreprenadbesiktning till järnvägsprojekt sträckan Hallsberg-Degerön
Entreprenadbesiktningsorganisation för ett antal järnvägsprojekt på sträckan Hallsberg-Degerön.
Byte av överhettare på kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser tillverkning och montage av överhettare på panna C2 samt demontage av befintlig överhettare. Option på: Tillverkning av nya tuber till konvektion C1 samt C2.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Lindesberg
Avser ombyggnad av gata och va-ledningar vid Klockaregatan, Lindesberg.
Ombyggnad av omformarstation i Frövi
Ombyggnation i Frövi omformarstation för att möjliggöra kortslutningsprov för roterande omformare.
Utbyte av ställverk i fördelningsstationer i Hovsta
Utbyte hjälpkraftställverk med tillhörande stationskontrollutrustning.
Nyläggning av VA-ledningar i Lindesberg
Projektet avser nyanläggning av VA-ledningar, ny gatubelysning och omläggning av vägöverbyggnad. Totalt omfattar entreprenaden ca 400 meter schaktlängd.
Byte av konstgräs på Arena i Karlskoga
Avser att byta ut konstgräs på fullt stor plan vid Kemab arena.
Anläggande av kommunalt VA i Latorp, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849, som omfattar etapp 1, delsträcka 2-9.
Erfaren projektingenjör för vägentreprenader med placering i Örebro
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Utbyte av VA-ledningar i Ljusnarsberg
Avser utbyte av VA-ledningar i samband med sanering av mark i Kroksfors.
Nybyggnad av krafttransformator i Lindesberg
Avser nybyggnad av transformator -T22 till MS07 Fellingsbro i Lindesberg.
Sanering av mark i Örebro
Avser sanering av mark inför nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning finns på Id 1594860 Nybyggnad: 1338096
Anläggande av konstgräsplan i Nora
Avser anläggande av konstgräsplan i Nora.
Ny reservvattenledning för vatten i Nora, Örebro kommun
Avser nyläggning av reservvattenledningar för vatten mellan Pershyttan och Västra sund i Nora. Totalt omfattar entreprenaden cirka 5 km schaktlängd.
Ramavtal avseende styrd borrning, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Ramavtal avseende styrdborrning och hammarborrning. Schaktfria förnyelsearbeten av VA-ledningar.
Sanering av mark i Striberg
Sanering av mark vid Stribergs sågverk.
Anläggning av fotbollsplan i Marieberg, Örebro kommun
Avser anläggande av en komplett 11-mannaplan samt förberedelse för omklädningsrum och framtida fotbollsplaner.
Funktionsavtal Belysning för landningsbana Örebro Airport
Avser funktionsavtal gällande Belysning för Landningsbanan Avtalet gäller för tiden 2022-04-01 till 2028-03-31
Anläggande av VA-ledning i Åsbro
Avser förläggning av nya dricks- och spillvattenledningar tillsammans med en tryckspill -ledning och en pumpstation, i Åsbro, Askersunds kommun.
Markarbeten dränering av Kyrkbacksskolan Kopparberg
Avser dränering av Kyrkbacksskolan, det ingår även optioner på att renovera trapp utomhus och en stenmur.
Ombyggnad av travbana och ev skola i Örebro
Avser ombyggnad av travbana. Omfattning oklar.
Omläggning av gata och VA i Hällefors
Avser ombyggnad av va-ledning och gata vid Rydellvägen Hällefors.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Södermanland och Örebro län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar.
Infrastruktur till område i Laxå
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av GC-väg och nyanläggning av VA i Lindesberg
Avser byte av vattenledning och del av gatubelysning, samt utbyggnad av gc-bana på Banvägen i Lindesberg.
Partnering avseende skötsel av utemiljö för Degerforsbyggen AB
Avser ett sammarbets avtal för yttre skötsel (sommarskötsel).
Marksanering i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun
Avser marksanering på fastigheten Heden 6:32 i Kopparberg. Ytor som ska saneras: Ej bärande mellanväggar i källarutrymmen i samtliga byggnader. (blåbetong)
Ombyggnad av VA-ledningar i Nora
Avser byte av VA-ledningar samt ny vägöverbyggnad och gatubelysning. Totalt ca 200 m schaktlängd.
Utbyte av PLC-system för broöppning i Örebro
Avser utbyte av PLC med tillhörande operatörspanel och pulpeten i vilken utrustningen är monterad. Objektet är beläget i Örebro på Universitetsallén där denna går över Svartån.
Ombyggnad av vattenledning i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget . Vattenförnyelse Kristinavägen.
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 4
Åholmen kommer att få vatten- och spillvattennät någon gång under 2021-2023. Det är i dagsläget oklart när det kommer att byggas ut. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Anläggande av reservvattenledning till produktionskök i Karlskoga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2027.
Anläggande av pendlarparkering vid norra infarten Askersund
Avser anläggande av ny pendlarparkering intill Kvarnhagsvägen i Lundby Askersund, Askersunds kommun.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Örebro
Installation av laddstolpar. Uppskattad kostnad
Installation av laddstolpar flerbostadshus i Lindesberg
Installation av laddstolpar. Uppskattad kostnad.
Installation av laddstolpar i Örebro
Installation av laddstolpar. Uppskattad start och kostnad.
Exploateringsområde Fjugesta, Lekeberg
Exploateringsområde endast gata. Upptagen i investeringsbudget.
Utredning avseende påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, Vätternvatten AB
Avser konsultuppdrag för att utreda projekt Vätternvattens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.
Upprustning av hamn i Karlskoga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2026.
Ev. sanering av förorenad mark i Yxsjöberg
Tillsynsmyndighet: Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Nybyggnad av driftscentral i Lindesberg
Nybyggnad av driftcentral samt utökad skyltning.
Nybyggnad av nätstation i Hallsberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Hällefors
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kopparberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av teknikbyggnad för reservkraft.
Nybyggnad av transformatorstation i Degerfors
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kopparberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av transformatorstationer Samsala 1:24,Samsala S:2.
Ombyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Nybyggnad, tillbyggnad och rivning av cykelparkering.
Nybyggnad av mast i Karlskoga
Uppsättning av telemaster på verksamhetslokal.
Nybyggnad av gångstråk i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av parkeringsplats i Örebro
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning från grusyta till parkering.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.