Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Örebro
Avser nybyggnad av logistikanläggning om 30 000 kvm på Pilängenområdet i Örebro. Lokalen kan delas upp till fyra hyresgäster.
Exploatering inför nybyggnation av bostadsområde i Örebro
Avser nybyggnad av gata och torg, belysning, VA-ledningar Törsjö 3:14. Området är beläget i centrala Örebro tätort mellan södra Lindhult och Marieberg.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Förnyelse av va-ledningar samt ombyggnation av gata för anpassning till BRT(Bus Rapid Transit). Delsträcka 4: Rudbecksgatan, Österplan - Våghustorget, Delsträcka 5: Våghustorget,
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Ombyggnationsarbete av Rudbecksgatan där befintlig körfält byggs om till busskörfält.
Nybyggnad av brandstation i Örebro
Avser nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning och sanering måste ske på tomten innan nybyggnationen kan starta. Det finns på projektid: 1594860, 2090094
Ombyggnad av transformatorstation i Karlslund
Karlslund, 400 kV stationsombyggnad
Markarbeten i kv. Gasklockan i Örebro, etapp 2
Objektet avser omvandlingen av kv. Gasklockan. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1539943. Omfattning oklar för denna etapp.
Exploateringsarbeten inför omvandling av kv. Gasklockan i Örebro, etapp 3
Objektet avser omvandlingen av kv. Gasklockan. Detta avser etapp 3. Etapp 1 finns på projektid: 1539943. Omfattning oklar för denna etapp.
Nybyggnad av parkering, torg m.m i Örebro
Markplanering för ny parkering och nytt torg. Detta avser delprojekt 3 av totalt 4.
Upprustning av bangårdsbelysning i Hallsberg och Örebro
Huvuddel 1: Örebro C (ska vara färdigställt 2023-06-16). Huvuddel 2: Hallsberg Pbg och Hallsberg Rbg (ska vara färdigställt 2023-11-14).
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder & förskola i Örebro
Avser exploatering inför kommande nybyggnation av bostäder och förskola i Södra Ormesta, Örebro. Nybyggnation finns på projektid: 1396900
Ramavtal avseende schaktentreprenad fiber, KumBro Stadsnät AB, Örebro och Kumla
Ramavtal avseende schaktentreprenör av fiberarbete för Kumbro Stadsnät AB, Örebro och Kumla kommun. Avtalstid:2023-01-01 - 2024-05-01 Option:2024-05-02 - 2025-05-01
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Annelund ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Hovsta
Avser anläggande av gator, GC-banor, gångbanor, VA-anläggning, dagvattendammar, belysning, bullervall och bullerplank i Hovsta, Örebro kommun.
Utveckling av stadsdelspark Brunnsparken i Örebro
Brunnsparken ska utvecklas till att bli en stadsdelspark. Bostäder finns på projektid: 1588087.
Ombyggnad av station i Örebro
SY. Förnyelse 40/10 kV-station Sörby.
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Södermanland, Örebro & Västmanlands län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar. Omfattar 10 busshållplatslägen i Örebro län, 8 busshållplatslägen i Södermanlands län och 2 busshållplatslägen i Västmanlands län. Hasselfors skola, Parken, Missionshuset, Vårdcentralen Kopparberg, Åsbro Björkallén, Ekeby Rävabacken, Baggetorp, Hacksta vägskäl, Husbygård, Vadsbro och Prästhyttan.
Nybyggnad av Va- ledningar Rinkaby ,Örebro
Avser anslutning till kommunala VA-nätet, Rinkaby
Nybyggnad av el- och laddinfrastruktur till Bettorp, Örebro kommun
Avser anläggande av el- och laddinfrastruktur för 46 st elbussar på Svealandstrafikens bussdepå i Bettorp Örebro.
Anläggande av gator i Örebro
Ombyggnad av Termikgatan, en lokalgata med en utformning som ska uppmuntra till låga hastigheter och innehålla fickor för besöksparkering för bil och cykel.
Upphandling av konsulttjänster inom trafikstrategi och planering, Örebro kommun
Upphandlingens syfte är att säkerställa beställarens behov vad gäller konsulttjänster inom: 1. Trafikstrategi och planering 2. Trafikreglering Uppskattat värde:7 MSEK Avtalstid:2023-01-15 - 2025-01-14 Option:2025-01-15 - 2026-01-14 Option:2026-01-15 - 2027-01-14
Anläggande av kommunalt VA i Sticksjö, Örebro
Området Sticksjö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Exploatering av mark för enbostadshus i Örebro
Avser exploatering för 32 småhustomter ( Villatomter)
Nybyggnad av väg och cirkulationsplats i Örnsro, Aspholmen
Avser ny vägkoppling mellan Radiatorvägen och Idrottsvägen via en cirkulationsplats i korsningen med Södra Infartsvägen. Befintlig in- och utfart mellan Södra infartsleden och Radiatorvägen kommer att stängas när den ersätts av den nya vägen och cirkulationsplatsen
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
Avser utbyte och flytt av gamla VA-ledningar
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Örebro
Installation av laddstolpar. Uppskattad kostnad
Konsulttjänster för våtmarksåtgärder, Länsstyrelsen i Örebro län
Avser konsulttjänster för arbete med våtmarker och främst rikkär och svämplan. Arbetet inbegriper även andra naturvårdstjänster t.ex. karteringar och inventeringar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).