Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Örebro
Väglängd ca 1120 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av högreservoar i Örebro
Avser ny högreservoar vid Glomman för kommunalt dricksvatten till konsumenter. Högreservoaren skall vara belägen vid trevägs-korsningen mellan Stenbackevägen och Glomman i nordöstra delen av Adolfsberg. Tornet blir 25 meter högt.
Vägmarkeringar inom Örebro län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Ev. anläggande av ny vattentäkt i Örebro
Två projekt pågår för att säkra vattenförsörjningen för staden i framtiden varav Mogetorpsprojektet är det ena. Projektet syftar till att kunna använda dels ett nytt grusåsparti vid Mogetorp och dels en alternativ råvattentäkt, Järleån. Parallellt med Mogetorpsprojektet genomförs utredningar ang. möjligheterna att ta vatten från Vättern. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Exploateringsarbeten inför omvandling av kv. Gasklockan i Örebro, etapp 3
Objektet avser omvandlingen av kv. Gasklockan. Detta avser etapp 3. Etapp 1 finns på projektid: 1539943. Omfattning oklar för denna etapp.
Ny deponietapp i Örebro
Avser att uppföra bottenkonstruktion men kringliggande lakvattendiken för deponering av förorenade massor, icke farligt avfall. Området är ca 40 000m2. Objektet innefattar även rivnings-, VA- och ELarbeten, kulvertering av befintliga lakvattendiken, anläggning av ny serviceväg samt tätskikt för anslutning mot befintlig deponietapp.
Integrerat brounderhåll i Örebro län
591 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll, 8 st byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll samt 9 st faunapassager.
Spårbyte inne i Örebro och Frövi
Spårbyte på Örebro driftplats och Frövi driftplats, bandelar 527 och 524. Bekämpning av invasiva arter på sträckan Örebro-Frövi ingår.
Exploatering inför kommande bostadsområde i Örebro, etapp 2
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde. Uppdelas i etapper. Detta avser etapp 2 och omfattar byggnation av Ängsvägen. Etapp 1: id 1404119
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Ombyggnad av plankorsning i Ervalla
Ombyggnad till A-anläggning. Bandel 524 km 238+950– km 241+300.
Ombyggnad av gångstråk i Örebro
Avser ombyggnad av Å-stråket. Stråket ska omgestaltas i och med den nya etableringen av ett kulturkvarter. Objektets läge: intill Svartån vid Fabriksgatan/Nygatan i centrala Örebro.
LBG-Anläggning till lågtrycksnät, Bettorp
Omfattar leverans av en komplett LBG-Anläggning avsedd för förångning av flytande biogas till gas som förs in på gasnätet i Örebro. Även markarbeten ska ingå.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Muddring av sjö i Örebro
Avser muddring i Hjälmaren.
Erfaren projektingenjör för vägentreprenader med placering i Örebro
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Klimatanpassning av Hjälmarens vattennivåer
Planer finns för vattenfördröjande åtgärder i Hjälmarens tillrinningsområde. Samt på delavrinningsområden kring sjön Tysslingen, Kvismarens sjöar och Lillån som rinner genom Örebro.
Reparation av bropelare i Örebro
Avser renovering av bropelare vid södra infartsbroarna i Örebro. Objektets läge: vid mötet mellan Östra Bangatan och Södra infartsleden.
Nybyggnad av gång- och cykelbana i Örebro
Omfattar nybyggnad av en gång- och cykelbana mellan Nygatan och Järnvägsgatan i Örebro.
Anläggande av kommunalt VA i Latorp, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Nybyggnad av VA-ledningar, Östra Mark, Örebro
Utbyggnation av nya VA-ledningar till ca 100 fastigheter i Östra Mark. Den totala schaktlängden är ca 8 500 m.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849, som omfattar etapp 1, delsträcka 2-9.
Sanering av mark i Örebro
Avser sanering av mark inför nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning finns på Id 1594860
Utbyte av brotrumma Kåvivägen i Örebro
Avser utbyte av befintlig brotrumma. Entreprenaden omfattar mark-, VA- och broarbeten. Byte av brotrumma, byggnation av broräcken samt flytt av befintlig infart till åkermark.
Anläggning av fotbollsplan i Marieberg, Örebro kommun
Avser anläggande av en komplett 11-mannaplan samt förberedelse för omklädningsrum och framtida fotbollsplaner.
Ombyggnad av travbana och ev skola i Örebro
Avser ombyggnad av travbana. Omfattning oklar.
Utbyte av PLC-system för broöppning i Örebro
Avser utbyte av PLC med tillhörande operatörspanel och pulpeten i vilken utrustningen är monterad. Objektet är beläget i Örebro på Universitetsallén där denna går över Svartån.
Utredning avseende påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, Vätternvatten AB
Avser konsultuppdrag för att utreda projekt Vätternvattens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.
Projektledare för utbyggnad av ledningsstråk, Vätternvatten AB
Avser konsultuppdrag för leverans av projektledare för specifikt uppdrag som omfattar utbyggnad av ledningsstråk i form av VA i mark med tillhörande leveransstationer. Planer finns för bortledning av vatten från Vättern via en cirka 36 km lång bergtunnel fram till ett nytt planerat vattenverk i Håkamo sydost om centrala Hallsberg, vartefter vattnet via markledningar distribueras till leveransstationer vid respektive kommun.
Tillbyggnad av plattform i Örebro
Bygglov tillbyggnad annat / nya plattformar till befintligt krosshus.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov uppsättning plank eller mur.
Ombyggnad av parkeringsplats i Örebro
Bygglov ändring från gräsyta till asfalterad parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n138169.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n151134.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n155025.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n155236.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n155237.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156017.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156018.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156019.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156062.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156063.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, n156066.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov, nybyggnad av transformatorstation, nvl-147.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov utfyllnad/ schaktning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örebro
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Örebro
Bygglov nybyggnad idrottsanläggning / padelbanor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Örebro
Bygglov nybyggnad padelbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Örebro
Rivningslov rivning transformatorstation.
Entreprenadledare för ombyggnad av E20 mellan Göteborg-Örebro
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 12 månader.
Slåtter i naturskyddade områden, Örebro län
Avser slåtterskötsel av de naturskyddade områdena Garphyttans nationalpark, naturreservaten Bastviken, Björskogsnäs (både åkervall och slåtteräng ingår), Venakärret, Herrfallsäng, Sixtorp, Harge uddar, Svenstorp, Rottorp samt naturminnet Egbyåsen och Natura 2000 Svenshyttan.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.