Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Byggentreprenad: * Överbyggnation av 2 st rötslamlager och invändig reparation med polyurea. * Invändig reparation av ytskikt av 2 st blandslamlager med polyurea. Maskin- och Elentreprenad * Omrörare och instrumentering i slamlager. * Rörsystem med ventiler, manluckor, gasdomer.
Nybyggnad av räddningsstation i Nybro
Objektet avser en nybyggnad för Nybro kommuns räddnings- och sotningstjänster med bl.a. vagnhallar, verkstäder, personal-, utbildnings- och kontorsutrymmen, samt utvändiga anläggningar och gårdsytor för att möta behoven från verksamheterna, personalen och besökarna. En del av utrymmena ska utformas för att kunna användas som ledningsplats och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bidrar till denna del med finansiering under förutsättning att vissa av MSB:s uppställda utformningskrav uppfylls. Brandstationen ska dessutom projekteras, byggas och förvaltas för en låg energianvändning och kriterierna för att uppnå betyget Brons för indikator 3. Energianvändning enligt Miljöbyggnad 3.2 ska uppfyllas
Stationsåtgärder Ekhyddan Nybro Hemsjö
Ekhyddan-Nybro-Hemsjö stationsåtgärder.
Nybyggnad av logistik- och företagspark i Oskarshamn
Detaljplanen syftar till att kunna möjliggöra en ny logistik och företagspark samt ny industrimark. Planområdet är lokaliserat väster om den södra infarten till Oskarshamns stad. Planområdet avgränsas i norr av järnvägen, i öster av nuvarande industri- och verksamhetsområde vid Kvastmossen. Detaljplaneområdet är cirka 178 hektar.
Ombyggnad av station i Vimmerby
MALD Mariannelund Nya 130, 40 o 10 kv Stv. Ombyggnad av station Mariannelund
Nybyggnad av vindkraftverk i Västervik
Nybyggnad av sju vindkraftverk.
Nybyggnad av park, lekplats, bostäder, centrumverksamhet mm i Fliseryd, Mönsterås
Detaljplanens syfte är skapa en mötesplats som möjliggör för parkyta med plats för olika aktiviteter och lekplats. Detaljplanen tillåter också en utökad byggrätt för bostäder och centrumverksamhet för att möjliggöra en varsam förtätning av Fliseryds centrum och därmed skapa mer liv och rörelse till platsen samt minska skalan på den befintliga stora öppna gräsytan.
Ombyggnad av väg 136 mellan Rälla-Ekerum
Mittseparering, ombyggnad av två korsningar (Högsrumskorsningen österut samt korsningen vid Paviljongvägen västerut), trafiksäkerhetsåtgärder/ombyggnad till mötesfri 2+1 väg samt ny gc-tunnel under väg 136.
Underhållsbeläggning varm i Kalmar län
Omfattar beläggningsgrupp H 2301 Varm.
Ombyggnad av fyrvägskorsning i Ålem
Fyrvägskorsning byggs om till två T-korsningar samt åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22. Gång- och cykelväg genom en port under E22. Mönsterås kommun är medfinansiär.
Nybyggnad av gata och GC-väg i Kalmar
Nybyggnation av ca 950m gata med tillhörande gc-vägar och belysning samt en ny cirkulationsplats på Dokumentvägen. Objektet innefattar även ledningsdragning av VA- och fjärrvärmeledningar samt el- och fiberkablar.
Nybyggnad av bilverkstad i Västervik
Nybyggnad av industribyggnad (bilverkstad).
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Råsnäs
Exoloatering av nya tomter som sedan ska säljas. 40-50 villatomter.
Ombyggnad av kopplingsställverk i Oskarshamn
KST Oskarsh.verk kopplingsställverk ombyggnation.
Invändiga arbeten på kärnkraftsavfallslager i Oskarshamn
Avser uppgradering av ventilationssystemet på Clab (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle) i Oskarshamn.
Ny råvattenledning och intagspumpstation i Borgholm
Avser nybyggnation av råvattenledning och råvattenpumpstation, samt kompletterande arbeten mellan Lindby och Sättra på Öland.
Reparation av bro över Stångån vid Krönsnäs
Betongreparationer på kantbalk och lagerpall, fogning av stenlandfästen, ommålning (rostskyddsmålning) av alla målade stålytor. Bandel 841 km 98+267.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning.
Exploatering för bostäder i Kalmar
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen.
Nybyggnad av biogasanläggning i Mönsterås
Nybyggnad av industrilokal biogasanläggning. Efacec är processleverantör.
Exploatering av mark i Borgholm
Sanering av mark kommer genomföras på 1199131.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mörbylånga
Ca 35 tomter som ska säljas till privatpersoner.
Utbyggnad av GC-bana samt VA-ledningar i Oskarshamn
Avser utbyggnad av ca 950 meter gång- och cykelbana med breddning av bef körbana på ca 630 meter samt ca 250 meter tryckavloppsledning och ca 450 m huvudvattenledning.
Förläggning av nya va-ledningar i Rinkabyholm
Ombyggnation av Riksvägen förbi Rinkabyholm. Från Hossmo upp till norra delen av Rinkabyholm , ny fjärrvärmeledning från norra delen av Rinkabyholm till Södrastaden samt förläggning av fiberkanalisation. Efter återställning ska en ny gc-väg att anläggas tillsammans med ny belysningsanläggning och busshållplatser. Beläggningsarbeten ska också utföras för sträckan.
Leverans och installation av pumpar vid kraftvärmeverk i Västervik
Avser byte av befintliga fjärrvärmepumpar byts ut mot 3 internkretspumpar. För distribution ut på nät installeras 3 nya nätpumpar. Dessutom installeras även 1 blandningspump för cirkulation av laddningsflöde till ackumulator vid Stegeholmsverket.
Ombyggnad av gata till GC-väg i Kalmar
Avser ny GC-väg längs med Djurängsvägen från anslutning mot Hansabron fram till Kungsgårdsvägen. Djurängsvägen smalnas av och busshållplatser rustas upp. Ny belysning längs med sträckan tillsammans med träd- och busk-plantering kommer att anläggas. Befintlig trottoar kommer att rustas upp med ny beläggning och anslutande gatukorsningar kommer att justeras
Byte av överbyggnad på järnvägsbro i Överum
Överum bdl 845, byte spåröverbyggnad (stål), målning, betongreparationer.
Utbyte av gångbro i Virserum
Utbyte av gångbro. Bro 860-14-1 ligger i Dackestop, Virserum, och korsar Virserumsån.
Komplettering med ställverksfack till fördelningsstation
Avser att komplettera med 12kV ställverksfack i station Väderum och Alvarsberg i Oskarshamn.
Ombyggnad av busshållplats i Ålem
Anslutande väg 34.02 västerifrån flyttas norrut och hållplatsen förlängs. Antalet p-platser utökas.
Drift och underhåll av katodiskt skydd för Ölandsbron
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Exploatering för nya enbostadshus i Mörbylånga
Omfattning oklar. 10-13 tomter.
Nybyggnad av rötkammare i Hultsfred
Nybyggnad av ny rötkammare.
Nybyggnad av maskinhall i Kalmar
Nybyggnad av maskinhall.
Byte av kontrollutrustning i Oskarshamn
SVP - Byte av kontrollutrustning
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Ramavtal avseende konsult inom mark och exploatering, Vimmerby Kommun
Ramavtal avseende konsult inom området mark och exploatering (MEX-konsult) inom Vimmerby kommun. Avtalstid 2023-06-01 - 2025-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Utbyte av gatubelysning till LED-armaturer i Torsås kommun
Avser utbyte av äldre konventionella armaturer till LED-armaturer i Torsås kommunområde Bergkvara/ Söderåkra.
Förstärkt gångfålla i Ålem
Korsning med järnväg.
Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar
Renovering av tre borar, malmbron och två broar på samma gata kallade Fredriksskansbroarna.
Anläggande av en bullerskärm i Fjölebro, Kalmars kommun
Ny bullerskärm med tillhörande skötselväg ska anläggas i centrala Fjölebro, Kalmars kommun.
Tillbyggnad av vattenverk i Kalmar
Tillbyggnad av vattenverk.
Ny betongbrygga till Ljunäs, Kallmar kommun
Avser brygga av helbetong båtbrygga till Ljungnäs.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).