Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Total om och tillbyggnad av reningsverk för anpassning av nya miljökrav och utökad dimensionering.
Nybyggnad av räddningsstation i Nybro
Objektet avser en nybyggnad för Nybro kommuns räddnings- och sotningstjänster med bl.a. vagnhallar, verkstäder, personal-, utbildnings- och kontorsutrymmen, samt utvändiga anläggningar och gårdsytor för att möta behoven från verksamheterna, personalen och besökarna. En del av utrymmena ska utformas för att kunna användas som ledningsplats och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bidrar till denna del med finansiering under förutsättning att vissa av MSB:s uppställda utformningskrav uppfylls. Brandstationen ska dessutom projekteras, byggas och förvaltas för en låg energianvändning och kriterierna för att uppnå betyget Brons för indikator 3. Energianvändning enligt Miljöbyggnad 3.2 ska uppfyllas
Nybyggnad av ackumulatoranläggning vid Stegeholmsverket i Västervik
Västervik Miljö & Energi AB bygger en ny ackumulatoranläggning för ackumulering av ca 1 000 MWh hetvatten inklusive ställverk mm. Rörentreprenaden utgörs av följande huvuddelar: - Fjärrvärmeinstallationer i nytt pumphus. - Fjärrvärmeinstallationer i befintligt pumprum. - Ång- och kondensatledningar.
Nybyggnad av exploateringsområde för industri i Mörbylånga
Exploatering av mark för nybyggnad av industriområde i Färjestaden. Detaljplan finns.
Ombyggnad av station i Mönsterås
Ombyggnad av 50/10/6kV station.
Byte luftledning i Nybro
130 kV SSM-OFSV linbyte.
Nybyggnad av brandstation i Järnforsen
Efter färdigställande av brandstationen ska den uthyras till Hultsfreds kommun under en period om 25 år.
Utbyggnad av överföringsledningar mellan Borgholm - Kårehamn, etapp 2
Avser nybyggnad av överföringsledningar för dricksvatten, spillvatten och rejektvatten som sträcker sig mellan Lilla Solberga i Köpingsvik och Egby. Samt nybyggnad av två avloppspumpstationer placerade i Öj respektive Egby.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper. Projekten kommer utföras i följande ordning, etapp 1, etapp 4, etapp 2&3 och slutligen etapp 5.
Ombyggnad av Stora Trädgårdsgatan i Västervik
Entreprenaden omfattar i huvudsak: Ombyggnad till gång- och cykelväg längs Stora Trädgårdsgatans västra sida med cykelöverfarter och övergångsställen vid korsningar. Ombyggnad av körbana och gångbana längs Stora Trädgårdsgatans östra sida. Ombyggnad av cirkulationsplats Breviksvägen, korsning Maechelsgatan samt korsning Albert Tengers väg. Flytt och ombyggnad av två busshållplatser. Omläggning och installation av VA-ledningar. Ledningsförläggning för el, gatubelysning och stadsnät (fiber)
Nybyggnad av två råvattenreservoarer i Kalmar
Projektet innebär en utökning av vattenproduktionsdelen vid en av våra anläggningar med nybyggnation av två råvattenreservoarer med tillhörande ventilkammare. Reservoarerna ska hägnas in, en grusad väg ska anläggas samt en asfalterad parkering. Området ska belysas och ha kameraövervakning. Entreprenaden omfattar även mark-/VA-arbeten för förläggning av ledningar inom området.
Ombyggnad av vindkraftverk i Torsås
Byte av rotor mm på 4 st vindkraftverk (Kvilla 2:9, - 2:13, -5:19).
Ny 22/11kV transformator i Nybro kommun
Avser en ny 22/11kV transformator med märkeffekt 10 MVA ONAN. i station H2 Mejslen som ersättning för en befintlig transformator.
Sluttäckning av deponi i Mörbylånga
Avser sluttäckning av Kastlösa deponi, motsvarande ca 6,5 ha, med erforderliga arbeten och konstruktioner.
Höjning av spår sträckan Nelhammar-Storsjö
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar. Spårhöjning, ballastrening och spårupprustning på en 3,5 km lång sträcka.
Nybyggnad av värmeverk i Kalmar
Kalmar Energi Värme AB har för avsikt att bygga en helt ny panncentral för spets- och reservproduktion av fjärrvärme norr om Kalmar. Panncentralen skall eldas med bioolja och bestyckas med en panna med en effekt av 16 MW.
Nybyggnation av brandstation i Rosenfors
Nybyggnation av deltidsbrandstation Rosenfors
Byte luftledning i Nybro
130 kV OFSV-NBO linbyte.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadstomter i Påskallavik. Området ligger i centrala Påskallavik. Planområdet utgörs av en areal på cirka 9 000 kvm.
Nybyggnad av reningsverk och VA i Klintemåla, Oskarshamn
Totalt i projektet ingår ca 3400 m ledningsschakt land, ca 2500 m förläggning av sjöledning samt komplett uppförande av ett minireningsverk med tillhörande infiltrationsbädd. I samband med projektet ingår det även schakt och fyllningsarbeten för elledningar och fiberledning samt gatubelysning.
Byte av belysningsmaster i Kalmar
Nybyggnad av belysningsmast, 25 st.
Ev sanering av förorenad mark i Hultsfred
Under 2019 och 2020 genomförde SGU en schaktsanering av förorenade massor ovan grundvatten. Den kvarvarande föroreningen förekommer under grundvattenytan på fastigheten Husbyggaren 6, samt del av nuvarande Husbyggaren 5 och är föremål för projektets aktuella inriktning.
Nybyggnad av restaurang och bryggeri i Västervik
Bygglov sökt för byggnation av restaurang och bryggeri samt hamn för fritidsbåtar.
Renovering av Kajplats 28, Kalmar Hamn
Entreprenaden omfattar anläggningsarbete för renovering av kajplats 28 i Kalmar Hamn.
Underhåll av broar vid Karlarp och Emån
Bro 3500-2760-1 vid Emån Bandel 875 (Högsby kommun) och bro 3501-4735-1 vid Karlarp Bandel 910 (Höör kommun).
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning. ALEX byggnation.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning.
Ny gång- och cykelväg längs väg 136/951 mellan Färjestaden-Skogsby, etapp 1
Från befintlig GC-väg vid Färjestadens Brandstation till östra sidan av väg 136 i höjd med Allmérs livsmedelsbutik.
Nybyggnad av ersättningsvägar i Tillingeby och Ryningsnäs
Två st ersättningsvägar vid Tillingeby och Ryningsnäs samt en vändplan vid Tillingeby. Inför slopning av plankorsningar.
Ombyggnad av broar över Toftaån samt över allmän väg i Vimmerby
Utförande av underhållsarbete på bro över Toftaån i Sävsjö 6-983-1 i Jönköpings län och bro över allmän väg 1 km V Vimmerby bro 8-553-1 i Kalmar län.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning. ALEX byggnation.
Nybyggnad av torg i Kalmar
Objektet avser ett nytt torg som ska färdigställas, och en upphöjd korsning i Fredriksskansgatan. Vägkroppen och merparten av ledningar och kablar är utbyggda. Färdigställandet består framför allt i justering av ytor och anläggande av torgets beläggning, uppförande av belysning, anläggande av blockstegstrappa och viss plantering, samt toppbeläggning för Fredriksskansgatan.
Sluttäckning av Hallagärde avfallsdeponi i Torsås
Objektet avser modulering och sluttäckning av deponi för icke farligt avfall. Sluttäckt yta ca 2,5 ha.
Slopning av plankorsning i Hägelåkra
Ny vägskyddsanläggning. BEST/Signal.
Ombyggnad av gata och GC-väg mm i Smedby, Kalmar
Objekten avser ombyggnation av ca 360 m gata med tillhörande gc-vägar med kantsten och belysning samt ett nytt hållplatsläge s.k ”Smedby centrum”. En mindre parkyta med gångstigar ska anordnas. Ny separerad GC-väg inklusive belysning om ca 250 meter ska anordnas längs med delar av befintliga Ebbetorpsvägen samt kort sträcka längs med Dokumentvägen. Objektet innefattar även ledningsdragning av nya el- och fiberkablar.
Ombyggnad av väg mm i Halltorp, Kalmar kommun
Objektet avser breddning av befintlig väg, förläggning av tomrör för framtida bruk samt schakt och fyll för ledningshylla för framtida ledningsförläggning. Infarter till två nya verksamhetsområden ska anläggas samt att en ny vändslinga och en ny vändplan ska anläggas. Ny belysningsanläggning ska anläggas.
Ny trafiklösning vid skola i Hultsfred
Efter nedmontering av modulerna skall det göras en ny trafiklösning vid skolan.
Ny parkering och finplanering i Västervik
Entreprenaden omfattar: Nya parkeringsytor och körytor med gatubelysning. Anslutningar för VA och avvattningsytor (växtbäddar). Infrastruktur för laddstolpar. Nya ytor kommer tillhöra befintlig hälsocentral och särskilt boende.
Byte av överbyggnad på järnvägsbro i Överum
Överum bdl 845, byte spåröverbyggnad (stål), målning, betongreparationer.
Kapacitetsökning av vattenverk i Kalmar
Entreprenaden omfattar översiktligt att konstruera stativ som nya filter ska ställas på, en betongplatta som stativet med filter ska stå på samt gallerdurk och trappa för tillträde till filter. Delar av taket på distributionsbyggnaden kan komma att behöva demonteras för att möjliggöra intransport av material. En mindre tillbyggnad till distributionsbyggnaden ska utföras. Entreprenaden omfattar även mark-/VA-arbeten för förläggning av ledningar mellan två byggnader.
Höjning av spår vid Hagelsrum mellan Hultsfred-Målilla
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar.
Reparation av Oljekajen i Oskarshamn
Oljehamnskajen är cirka 25 meter lång och byggdes år 1995. Den består av en tillfartsbro och tilläggsbrygga i betong samt en dykdalb med en landanslutning i stål. Ut till tilläggsbryggan går en gångbro med gallerdurk upplagd på en stålbalk. I hörnet mellan tillfartsbron och tilläggsbryggan finns ett trädäck på en stålplattform.
Gatuarbeten i Namnerum, Halltorp
Ombyggnation av gator samt ledningar i Namnerum.
Utbyggnad av gc-väg i Oskarshamn, etapp 3
Avser utbyggnad av ca 450 meter av gång och cykelbana med tillhörande gatuombyggnad och omläggning av vatten- och avloppsledningar. Objektets läge: i Svalliden i västligaste delen av Oskarshamns tätort.
Byte av fasad på brandstation i Västervik
Byte av fasad på brandstation.
Utbyggnad av VA-ledningar i ST Sigfrid, Nybro
Objektet avser förläggning av nya vatten-, och tryckavloppsledningar, 2 st LTA-pumpstationer samt 1 st ny avloppspumpstation.
Tillbyggnad av bilverkstad i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av bilverkstad.
Restaurering av våtmark i Kalmar
Byggentreprenad avseende anläggande av Smedby våtmark.
Nybyggnad av ställplats i Emmaboda
Nybyggnad av ställplats.
Undersökning och fördjupad riskbedömning vid Oskarshamns bangård
Kompletterande undersökning och fördjupad riskbedömning för ett delområde inom Oskarshamns bangård. Inom området har ett lokstall tidigare funnits. I lokstallet har det bedrivits både järnvägsverksamhet och ytbehandlingsverksamhet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).