Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar län

Borgholm (13)
Emmaboda (8)
Hultsfred (21)
Högsby (2)
Kalmar (22)
Nybro (14)
Oskarshamn (13)
Torsås (12)
Vimmerby (8)
Västervik (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av vindkraftspark i Kalmar kommun
Planer finns för uppförande av 25 vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter vid Ebbegärde, Kalmar kommun. Vindparken är belägen drygt två mil nordväst om Kalmar och cirka fem kilometer öster om Bäckebo.
Uppförande av biogasanläggning i Mönsterås
Mönsterås Biogasproduktion AB vill uppföra en biogasanläggning på fastigheten Grimhult 1:19 för produktion av 150 GWh biogas per år ur totalt cirka 300 000 ton substrat bestående av i huvudsak naturgödsel samt restprodukter från lantbruk, grödor, organiska oljor och glyceroler. Gasen avses uppgraderas och förvätskas till LBG (flytande biogas).
Nybyggnad av industri, Oskarshamn
Nybyggnad av kapselfabrik för montering av kopparkapsalar.
Nybyggnad av solcellspark i Hultsfred
Avser nybyggnad av en solcellspark i Hultsfred. Parken kommer att vara 11 hektar stor. Solcellerna i öst-västlig riktning blir cirka 1 meter höga och fyller tomten från söder upp till drygt mitten av ytan. Solcellerna på norra delen av parken är riktade mot syd och blir mellan 1 – 4 meter höga.
Sanering av mark inför kommande bostadsområde i Torsås
Planer finns för nybyggnation av bostäder i Bergkvara hamn. Innan det kan ske måste marken saneras. Nybyggnad finns på projektid: 2082293
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Kalmar län
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.
Nybyggnad av vindkrafspark i Mönsterås kommun
Planer finns för nybyggnation av 7 vindkraftverk i Vindpark Kärnebo, Mönsterås kommun.
Sanering av förorenad mark vid f.d.sågverk i Kalmar etapp 2
Sanering av mark vid Vassmolösa ångsåg. Bidrag är beviljat för en andra etapp.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Nybyggnad av gång- och cykelbanor i Nybro
Nybro kommun kommer bygga fem nya gång- och cykelbanor, bland annat i ett miljonprogramsområde. 1. Gång- och cykelbana Villagatan 2. Gång- och cykelbanor Kungshall 3. Gång- och cykelbana Grönadalsgatan 4. Gång- och cykelbana Jutarnas väg 5. Gång- och cykelbana Emmabodavägen
Etablering en ny ställplats för husbilar och husvagnar i Vimmerby
Etablering av en ny ställplats för husbilar och husvagnar.
Nybyggnad av va-ledning i Mörbylånga
Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering av mark för villatomter i Oskarshamn
Havsbadsvägen o Skrovgatan, nytt villaområde vid Gunnarsö. 25-30 villatomter
Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort
Samarbetsprojekt mellan Västerviks kommun och Trafikverket.
Anläggande av fiber i Sjöstorp, Öland
Avser fiberutbyggnad på Öland, Sjöstorp.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Arbetena omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Gladbo till Virkvarn i Oskarshamns kommun.
Nytt 40 kV ställverk mm i Hultsfred
Delvis ombyggnad av station där 40 kV ställverk och transformatorstationer byts.
Nytt 130 kV fack i Vimmerby
Byte och komplettering av 130kV-ställverk som omfattar tio 130kV-apparater. I projektet ingår också byte av 40kV-ställverk som omfattar åtta apparater.
Ombyggnad av station i Mönsterås
Ombyggnad av 50/10/6kV station.
Ny 130/10 kV station i Södra Vi
Ny 130/10 kV station på ny plats.
Ny 130/10 kV station i Gullringen
Ny 130/10 kV station.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kalmar, Etapp 1
Avser nybyggnad av va-ledningar, el- och fiberkablar samt utbyggnad av gator, gc-vägar och gatubelysning. Objektet är beläget i tätorten Trekanten, väster om Kalmar.
Utökning av campingplats i Lofterud, Västervik
Det behövs en ny plan som gör det möjligt att utveckla campingen. Detta innebär att det ska vara möjligt att förnya byggnader och anläggningar. Det ska också vara möjligt att bygga nytt om det finns ett behov av det. Uppställning av husvagnar och husbilar ska tillåtas under en längre tid. Därtill ska badplatsen göras tillgänglig för allmänheten
Stationsåtgärder i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Anläggande av ny infrastruktur i Torshammar, Torsås kommun
Avser anläggande av cirka 700 meter ny lokalgata med tillhörande va och fjärrvärme samt belysning och fiber. Objektet är beläget öster om Torsås centrum och begränsas i söder av länsväg 504 mot Bergkvara samt av Applerumsån i norr och öster.
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Exploatering av mark i Borgholm
Sanering av mark kommer genomföras på 1199131.
Byte av VA-ledningar i Kalmar
Avser förnyelse av ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av gamla stan. Dagvattennätet kommer också att förstärkas/byggas ut.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga kommun
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Gårdby - Triberga. Omfattar en sträcka på 20 km och ca 230 fastigheter.
Nyförläggning av fjärrvärmeledning i Gamleby, Västervik kommun
Avser nyförläggning av fjärrvärmeledningar längs Storgatan, Brogatan, Loftagatan samt infartsväg mot Gamlebygymnasiet i Gamleby.
Ombyggnad av skid- och strövområde i Emmaboda
Anläggning av leder samt cykelvägar.
Exploatering för nya enbostadshus i Mönsterås
Detaljplan finns. Avser 8 tomter. Husen kommer att byggas av privata byggherrar.
Nybyggnad av väg i Oskarshamn
Avser nybyggnad av ca 380 m internväg för Scania till Kvastmossens logistikcentrum i Oskarshamn.
Förstärkning av plankorsning vid Bökemåla gård
Bökemåla Södra Plk 14041 och Bökemåla Norra Plk 14042.
Ombyggnad till gångfartsgata i Oskarshamn
Objektet avser ombyggnad av ca 150 m gata till gångfartsgata i Oskarshamns centrum.
Kontrakt huvudstudier för Ronnebyån respektive Alsterån i Kalmar
Projektet avser utförande av två huvudstudier för Ronnebyån respektive Alsterån.
Ny konstgräsplan i Kalmar
Objekten är belägna å fastigheten Åby 25, Kalmar
Exploatering för nya enbostadshus i Mörbylånga
Omfattning oklar. 10-13 tomter.
Exploatering för enbostadshus i Orrefors
Mark till försäljning. Cirka 20 tomter.
Nybyggnad av fibernät i Oskarshamns kommun
Avser nybyggnad av fibernät och omfattar projektering, projektledning, schaktarbete, markentreprenad, sjöförläggning, återställning, material, svetsning, blåsning och installation.
Grävning och förläggning av fiber, Vimmerby
Avser förläggning av fiber med fyra etapper i Vimmerby Kommun Etapperna benämns: Gullringen Södra Vi Nod 1 Rumskulla
Muddring av biodamm i Västervik
Avser sugmuddring av en biodamm i Västerviks kommun. Sedimentvolymen uppskattas till cirka 2 700 kubikmeter blöt sediment. Sedimentet ska läggas i geotuber placerade i anslutning till dammen. Ytan som ska muddras är cirka 6 000 kvadratmeter.
Omläggning av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering av va-ledningar längs Dunkelidsvägen, väg 642. Även serviser för vatten och spillvatten ska förnyas längs den berörda sträckan. Den totala sträckan som berörs av ledningsarbetena är ca 430 m.
Sluttäckning av avfallsanläggning i Oskarshamn etapp 3
Avser sluttäckning av den gamla deponin på Storskogens avfallsanläggning, etapp 3, om ca 18 000kvm. Objektets läge: ca 4 km sydväst om Oskarshamns centrum.
Utbyggnad av gc-väg i Oskarshamn
Avser utbyggnad av ca 450 meter av gång och cykelbana med tillhörande gatuombyggnad och omläggning av vatten- och avloppsledningar. Objektets läge: i Svalliden i västligaste delen av Oskarshamns tätort.
Dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion i Oskarshamn
Avser dagvattenrening genom sedimentering i dammkonstruktion.
Förstärkning av kaj i Kalmar
Projektet avser förstärkning av delar av kaj 20. Kajförstärkningen avser ca 70 meter som spontas och där ankarplattor och dragslag förläggs samt åtgärder för dagvatten hantering, ledningar, gatubelysning mm.
Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar
Renovering av tre borar, malmbron och två broar på samma gata kallade Fredriksskansbroarna.
Rivning av vägbroar i Jönköping/kalmar län
Rivning av Harghult VB, Ryningsnäs VB, Vallnäs VB och Yxanshult VB.
Reparation av broar i Kalmar kommun
Avser broreparationer för tre broar inom Kalmar kommun. - Gång- och cykelbro över Södra vägen och SJ vid Svaneberg i Kalmar. - Bro över Malmfjärden (Jutebron) i Kalmar. - Bro över Åleboån, Ödbyholmsvägen i Påryd
Rivning- och anläggande av nya flytbryggor vid Färjestadens hamn i Möbylånga
Befintlig bryggkonstruktion innanför norra pirarmen ska rivas i sin helhet och ersättas med flytbryggor.
Restaurering av naturreservat i Borgholm
Varsam restaurering av ett 16 ha stort ädellövsområde i norra delen av naturreservatet Halltorp, Borgholms kommun. Uppdraget startar i augusti 2021.
Nybyggnad av gc-väg i Hultsfred
700m. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av sportanläggning i Västervik
Tillbyggnad av idrottsanläggning - Atletklubben.
Tillbyggnad av brygga i Västervik
Tillbyggnad av brygga.
Ombyggnad av padelhall i Vimmerby
Ändring av planlösning, Installation av ventilation, Installation av va, Vimmerby 3:67.
Nybyggnad av staket i Västervik
Uppförande av staket.
Rivning av gasverk i Kalmar
Rivning av gasbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Borgholm
Plogen 3 bygglov för nybyggnad av padelbana för singelspel.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast samt rivning av befintlig mast.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation, n152699.
Nybyggnad av plank i Mörbylånga
Nybyggnad av plank/mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - forellvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - n153753.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - n155472.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Ansökan bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av damm i Kalmar
Ansökan om marklov för dagvattendammar.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Ansökan om marklov för uppfyllnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.