Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kretsloppsverk i Tegelviken, Kalmar
Till största del nybyggnation. Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde. Kommer ta 3-4 år att bygga.
Nybyggnad av räddningsstation i Nybro
Avser nybyggnad av räddningsstation i Nybro.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Öland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd inkl GC-väg för området är ca 577 km.
Sanering av mark i Oskarshamn
Avser sanering av ett av Kalmar läns mest förorenade område - Kopparverket. Saneringen kommer innebära att förorenade massor ner till grundvattennivå kommer schaktas bort och deponeras i den deponi som iordningställdes för hamnsaneringen.
Nybyggnad av ackumulatortank i Västervik
Projektet avser byggnation av en 70 meter hög ackumulatortank som ska fungera som ett värmelager med varmvatten för fjärrvärme.
Nybyggnad av vindkraftverk i Mörbylånga
5 gamla vindkreftverk skall bytas ut mot 1 ny.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
Drift, underhåll och reinvestering.
Nybyggnad av mobilitetshus i Kalmar
Planförslaget möjliggör ett nytt mobilitetshus som innefattar plats för cyklar och parkering för cirka 500 bilar och kan även inrymma andra funktioner som uthyrning och laddning av fordon.
Ombyggnad av väg 136 mellan Rälla-Ekerum
Mittseparering, ombyggnad av två korsningar (Högsrumskorsningen österut samt korsningen vid Paviljongvägen västerut), trafiksäkerhetsåtgärder/ombyggnad till mötesfri 2+1 väg samt ny gc-tunnel under väg 136.
Anläggande av nya VA-ledningar i Västervik
Anläggande av nya VA-ledningar från vattenverk till bland annat stall.
Ny omstigningshållplats vid E22 i Mönsterås
Trimning och effektivisering.
Integrerat brounderhåll i Kalmar/Blekinge län
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lebo, Västerviks kommun
Avser nybyggnad av 5 turbiner med en installerad effekt om 6,6 MW vardera.
Tillbyggnad av logistikfastighet i Kalmar
Avser tillbyggnad av logistikfastighet med ca 1800 kvm.
Ombyggnad av fyrvägskorsning i Ålem
Fyrvägskorsning byggs om till två T-korsningar samt åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22. Gång- och cykelväg genom en port under E22. Mönsterås kommun är medfinansiär.
Nybyggnad av vattenverk i Kalmar
Ny vattenreningsanläggning.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga kommun
Detta objekt avser etapp 5A av VA-utbyggnad till sydöstra Öland och utgörs av överföringsledning ner till Frösslundabäcken norr om Norra Kvinneby samt anslutning av byarna Åby, Sandbäck och Norra Sandby. Huvuddelen av Södra Sandby kommer ut i en särskild entreprenad.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga kommun
Huvuddelen av Södra Sandby kommer ut i en särskild entreprenad.
Sluttäckning av deponiavfallsområde i Hultsfred
Avser sluttäckning Kejsarkullens deponi, tätskiktsentreprenad. Ca 8 ha.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Råsnäs
Exoloatering av nya tomter som sedan ska säljas.
Ny 40/10kV-station i Vimmerby
D16- Vallnäs. Ny 40/10 kV-station.
Nybyggnad av klimathus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerfamiljsfastighet i betong. Huset byggs som övningshus för rökdykare. Huset kommer innehålla utrymningsvägar och trappor samt ha olika taktyper.
Exploatering för bostäder i Kalmar
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen.
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning.
Ombyggnad av broar i Kalmar/Blekinge län
Åtgärder på broarna 8-124-1, 8-509-1, 8-795-1, 10-363-1 och 8-117-1.
Sluttäckning vid avfallsanläggning i Mönsterås, Etapp 2
Avser utförande av sluttäckning av etapp 2 på Mörkeskogs avfallsanläggning, ca 3,1 ha. Objektets läge: Mörkeskogs avfallsanläggning, västra delen av deponin, sydväst om Mönsterås.
Marksanering för bostäder i Oskarshamn
En marksanering skall göras inför byggnation av bostäder på id: 2188830
Ombyggnad av brandstation i Borgholm
Avser ombyggnad av brandstation. Omfattar ombyggnad av omklädningsrum, hygienutrymmen och tvätt på plan 1. Ombyggnad av lektionssal, kök, gym och pausrum på plan 2. Ny utrymningstrappa och utrymningsdörr plan 2. Mindre markarbeten samt mindre rivningsarbeten utvändigt.
Ombyggnad av gata, ny GC-väg samt VA-sanering i Hultsfred
Avser VA-sanering samt ombyggnad av Aspedalsgatan i Hultsfred, ca 350 m gata inklusive ny gång- och cykelväg.
VA-sanering samt ombyggnad m.m. av Tors plan
Avser VA-sanering samt ombyggnad av Tors plan, ca 4950 kvm plattsättning, ny asfalt och plantering samt gestaltning av vatten inom ny damm.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mörbylånga
Ca 35 tomter som ska säljas till privatpersoner.
Färdigställande av ny bostadsgata i Kalmar
Avser en ny bostadsgata som ska färdigställas. Vägkroppen och merparten av ledningar och kablar är utbyggda. Färdigställandet består framför allt i anläggande av gatans beläggning, uppförande av belysning och viss plantering.
Anläggande av gc-väg mellan Statoil och fotbollsplan i Högsby
Ny GC-väg utmed V37. Utbyggnad av nytt VA samt VA-sanering.
Ombyggnad av Finsjö Övre vattenkraftverk i Mönsterås kommun
Avser ombyggnad och mekarbeten för att installera en skruvturbin för både uppströms- och nedströmsvandring av fisk i anslutning till Finsjö Övre vattenkraftverk, Mönsterås kommun, Kalmar län.
Fiberutbyggnad i Västervik
Avser fiberutbyggnad i Tyllinge - Kolsebo med samtliga förekommande arbeten.
Sanering av va-ledningar i Nybro kommun
Objektet avser rivning av befintliga vatten- och avloppsledningar samt förläggning av nya vatten-, och avloppsvattenledningar, arbeten med gata och mark, samt arbeten i samband med rivning och förläggning av nya fjärrvärmeledningar och nya elkablar.
Anläggande av ny intagsledning till Ankarsrums vattenverk
Avser projektering och utförande avseende byte av markförlagd intagsledning ca 120 m med tillhörande anslutningar och anordningar.
Utbyggnad av va-ledningar på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar Län
Avser anläggning av överföringsledningar för kommunalt vatten och spillvatten, samt tomrör för fiberanslutning, Ottenby på Ölands södra udde.
Ny- och ombyggnad av va-ledningar i Oskarshamns kommun
Avser omläggning/renovering samt nyläggning av va-ledningar i Orrängen, ca 380 m. Ledningssträckorna är belägna i gatumark i Orrevägen i området Orrängen i Oskarshamn.
Utbyggnad av gång- och cykelbana i Oskarshamn
Avser utbyggnad av ca 675 meter gång- och cykelbana med breddning av befintlig körbana på ca 300 meter samt ca 500 meter va-ledningar. Objektet är beläget i Rödsle-området i västligaste delen av Oskarshamns tätort.
Anläggande av fibernät i Mörbylånga
Avser anläggning av fiber i Mörbylånga tätort för kommunens egna kommunikation.
Brounderhåll i Högsby
Avser underhåll av bro i i Postbacken Grönskåra. Bron korsar Badebodaån.
Utbyte av gångbro i Högsby
Utbyte av gångbro. Bro 860-14-1 ligger i Dackestop, Virserum, och korsar Virserumsån.
Exploatering för enbostadshus i Orrefors
Mark till försäljning. Cirka 20 tomter.
Omläggning av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering av va-ledningar längs Dunkelidsvägen, väg 642. Även serviser för vatten och spillvatten ska förnyas längs den berörda sträckan. Den totala sträckan som berörs av ledningsarbetena är ca 430 m.
Nybyggnad av brandstation i Järnforsen
Efter färdigställande av brandstationen ska den uthyras till Hultsfreds kommun under en period om 25 år.
Nybyggnad av GC-väg i Västervik
Vimmerby kommun avser att anlägga en cirka 500 m lång gång- och cykelväg utmed Sjöhagavägen i Nosshult, Vimmerby.
Broreparation i Kalmars kommun
Avser broreparation för bro 880-6-1 över Malmfjärden (Lindöbron) i Kalmar.
Nybyggnad av tvätthall i Mörbylånga
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av vagnhall i Västervik
Avser nybyggnad av vagnhall på cirka 480kvm.
Nybyggnad av tvätthall i Oskarshamn
Nybyggnad av tvätt- och maskinhall.
Nybyggnad av pumpstationer i Hultsfred
Nybyggnad av 2 pumpstationer.
Nybyggnad av spång vid Beijershamn i Mörbylånga kommun
Avser rivning av gammal spång och ersätta med ny. Totalt är det ca 1100 m spång som ska rivas och 950 m ny spång som ska byggas. Arbetet är uppdelat i tre etapper, för att hantera fågelskyddet i området. Alla etapper ingår i förfrågan.
Ombyggnad av badbrygga i Hultsfred
Upphöjning av brygga.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).