Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av räddningsstation i Nybro
Avser nybyggnad av räddningsstation i Nybro.
Nybyggnad av parkeringshus i Kalmar
Detaljplanearbetet omfattar p-servicehus och eventuellt bostäder. Området ligger vid Stagnelisskolans matsal.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Öland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd inkl GC-väg för området är ca 577 km.
Sanering av mark i Oskarshamn
Avser sanering av ett av Kalmar läns mest förorenade område - Kopparverket. Saneringen kommer innebära att förorenade massor ner till grundvattennivå kommer schaktas bort och deponeras i den deponi som iordningställdes för hamnsaneringen.
Nybyggnad av ackumulatortank i Västervik
Projektet avser byggnation av en 70 meter hög ackumulatortank som ska fungera som ett värmelager med varmvatten för fjärrvärme.
Nybyggnad av brandstation i Mörbylånga
Planer finns för nybyggnation av en brandstation i Mörbylånga.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
Drift, underhåll och reinvestering.
Förläggning av huvudvattenledningar i Västervik
Sträckan är ca 4 km lång. Längs sträckan ska två vattenledningar 450PE förläggas. Entreprenaden omfattar också schakt och återfyllning för el-kablar inför kabelförläggning som utförs i sidoentreprenad av Västerviks Kraft Elnät AB.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lebo, Västerviks kommun
Avser nybyggnad av 5 turbiner med en installerad effekt om 6,6 MW vardera.
Ombyggnad av fyrvägskorsning i Ålem
Fyrvägskorsning byggs om till två T-korsningar samt åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22. Gång- och cykelväg genom en port under E22. Mönsterås kommun är medfinansiär.
Rivning och utbyggnad av VA-ledningar i Högsrum
Objektet avser rivning och utbyggnad av VA-ledningar, byggnation av två avloppspumpstationer, samt kompletterande arbeten mellan Högsrum och Rönnerum på Öland.
Nybyggnad av vattenverk i Kalmar
Ny vattenreningsanläggning.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Råsnäs
Exoloatering av nya tomter som sedan ska säljas. 40-50 villatomter.
Byte av 2st ställverk vid Oskarshamns sjukhus
Avser byte av 2st lågspänningställverk 400V, 1st för Övrig last (ÖL) och 1st för Viktig last (VL) samt kontoll- och skyddsutrustning.
Tillbyggnad av fd. bank i Västervik
Ombyggnad av fd. bank och postbyggnad. Del av byggnaden ska byggas om till räddningstjänstens lokaler samt tillbyggnad av en vagnhall.
Infodring av spillvattenledningar i Kristdala
Ledningarna som ska renoveras är självfallsledningar för spillvatten förlagda i Trafikverkets väg 728, även kallad Västerviksvägen, i Kristdala. Den aktuella ledningssträckan är ca 580 m lång och ledningarna som ska renoveras är betongledningar i dimension 225 mm. Längs sträckan ska 15 st servisanslutningar öppnas och 13 st nedstigningsbrunnar renoveras. Läggningsdjup troligen ca 2-3 m (ej kontrollerat).
Plankorsningsåtgärd i Högsby
Ny bomanläggning.
Installation av solcellsanläggning i Västervik
Avser installation av markförlagd solcellspark vid Gamleby fjärrvärmeverk till full funktions- och driftfärdig solcellsanläggning.
Ombyggnad av gata, ny GC-väg samt VA-sanering i Hultsfred
Avser VA-sanering samt ombyggnad av Aspedalsgatan i Hultsfred, ca 350 m gata inklusive ny gång- och cykelväg.
Upphandling av nyckelfärdig inomhusbetjänad fördelningsstation i Västervik
Totalentreprenaden omfattar erforderligt arbete för nybyggnad av inomhusbetjänad fördelningsstation innefattande byggnation, montage och provning av fullt driftfärdig anläggning omfattande byggnad, 12kV ställverk, Relä och kontrollutrustning, Hjälpkraftsystem samt Belysning och värmeinstallation.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134.
Sanering av förorenad mark i Nybro
Uppskattad start och kostnad.
Anläggande av gc-väg mellan Statoil och fotbollsplan i Högsby
Ny GC-väg utmed V37. Utbyggnad av nytt VA samt VA-sanering.
Fiberutbyggnad i Västervik
Avser fiberutbyggnad i Tyllinge - Kolsebo med samtliga förekommande arbeten.
Utbyggnad av va-ledningar på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar Län
Avser anläggning av överföringsledningar för kommunalt vatten och spillvatten, samt tomrör för fiberanslutning, Ottenby på Ölands södra udde.
Fiberutbyggnad i Västervik
Avser fiberutbyggnad i Norrlandet Västerviks kommun, med samtliga förekommande arbeten.
Anläggande av ny intagsledning till Ankarsrums vattenverk
Avser projektering och utförande avseende byte av markförlagd intagsledning ca 120 m med tillhörande anslutningar och anordningar.
Ny anläggning för återinfiltration av råvatten projekt Edsåsen i Västervik
Avser provisorisk anläggning i delskala för återinfiltration av råvatten projekt Edsåsen.
Ramavtal avseende stängseltjänster i Kalmar
Avser ramavtal för leverans och uppsättning av stängsel av tre typer i hela Kalmar län. -Insultimberstängsel -Övrigt elstängsel -Fårnätsstängsel Varje stängseltyp är ett anbudsområde och anbud kan lämnas på en stängseltyp, flera stängseltyper eller samtliga stängseltyper. Option:2024-11-01 - 2025-10-31 Option:2025-11-01 - 2026-10-31
Anläggande av fibernät i Mörbylånga
Avser anläggning av fiber i Mörbylånga tätort för kommunens egna kommunikation.
Förstärkt gångfålla i Ålem
Korsning med järnväg.
Brounderhåll i Högsby
Avser underhåll av bro i i Postbacken Grönskåra. Bron korsar Badebodaån.
Omläggning av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering av va-ledningar i Saltvik i norra Oskarshamn. Huvudledning för vatten och serviser för vatten, spill- och ev. dagvatten ska läggas om längs en sträcka vid Saltviksvägen och Skallarevägen. Dessutom ska en sträcka spillvattenledning och vattenledning, framför allt belägna i naturmark, renoveras genom infodring och serviser längs ledningarna läggas om. Den totala sträckan huvudledning som berörs av ledningsarbetena är ca 425 m.
Direktupphandling av cykeltvätt i Hultsfred
Upphandlingen avser byggnation av utomhusförlagd cykeltvätt i anslutning till den på fastigheten belägna byggnaden.
Nybyggnation av hängbro i Allgunnens naturreservat, Kalmar
Länsstyrelsen genomför en totalentreprenad avseende uppförande av en hängbro över ån i anslutning till Ullefors, i närheten av Uddevallshyltan i Allgunnens naturreservat.
Kanalisering för fibernät i Oskarshamn
Kanalisering för fiber i Jämserum.
Broreparation i Kalmars kommun
Avser broreparation för bro 880-6-1 över Malmfjärden (Lindöbron) i Kalmar.
Utbyte av gatubelysning till LED-armaturer i Torsås kommun
Avser utbyte av äldre konventionella armaturer till LED-armaturer i Torsås kommunområde Bergkvara/ Söderåkra.
Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar
Renovering av tre borar, malmbron och två broar på samma gata kallade Fredriksskansbroarna.
Nybyggnad av tvätthall i Oskarshamn
Nybyggnad av tvätt- och maskinhall.
Rivning av värmeverk i Kalmar
Rivning av byggnad som inhyser pannor.
Naturvårdsavverkning och rökning med maskin i Kalmar
Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder er att anmäla intresse för att ingå i ett Dynamiskt inköpssystem avseende Naturvårdsavverkning och röjning med maskin
Bärighetsutredning av broar i Region Syd, paket D
Bärighetsutredning av 4 broar.
Nybyggnad av spång vid Beijershamn i Mörbylånga kommun
Avser rivning av gammal spång och ersätta med ny. Totalt är det ca 1100 m spång som ska rivas och 950 m ny spång som ska byggas. Arbetet är uppdelat i tre etapper, för att hantera fågelskyddet i området. Alla etapper ingår i förfrågan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).