Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Byggentreprenad: * Överbyggnation av 2 st rötslamlager och invändig reparation med polyurea. * Invändig reparation av ytskikt av 2 st blandslamlager med polyurea. Maskin- och Elentreprenad * Omrörare och instrumentering i slamlager. * Rörsystem med ventiler, manluckor, gasdomer.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vimmerby
Vägnätets totala längd för området är ca 1236 km varav grusväg ca 76 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västervik
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). 1170 km väg och gc-vägar samt 160 km grusväg.
Ramavtal avseende entreprenadmaskintjänster, Borgholm energi AB
Ramavtal avseende entreprenadmaskintjänster med tillhörande utrustning inklusive beredskap. Avtalstid 2023-12-01 - 2026-11-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av räddningsstation i Nybro
Objektet avser en nybyggnad för Nybro kommuns räddnings- och sotningstjänster med bl.a. vagnhallar, verkstäder, personal-, utbildnings- och kontorsutrymmen, samt utvändiga anläggningar och gårdsytor för att möta behoven från verksamheterna, personalen och besökarna. En del av utrymmena ska utformas för att kunna användas som ledningsplats och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bidrar till denna del med finansiering under förutsättning att vissa av MSB:s uppställda utformningskrav uppfylls. Brandstationen ska dessutom projekteras, byggas och förvaltas för en låg energianvändning och kriterierna för att uppnå betyget Brons för indikator 3. Energianvändning enligt Miljöbyggnad 3.2 ska uppfyllas
Nybyggnad av ackumulatoranläggning vid Stegeholmsverket i Västervik
Västervik Miljö & Energi AB bygger en ny ackumulatoranläggning för ackumulering av ca 1 000 MWh hetvatten inklusive ställverk mm. Rörentreprenaden utgörs av följande huvuddelar: - Fjärrvärmeinstallationer i nytt pumphus. - Fjärrvärmeinstallationer i befintligt pumprum. - Ång- och kondensatledningar.
Stationsåtgärder Ekhyddan Nybro Hemsjö
Ekhyddan-Nybro-Hemsjö stationsåtgärder.
Nybyggnad av logistik- och företagspark i Oskarshamn
Detaljplanen syftar till att kunna möjliggöra en ny logistik och företagspark samt ny industrimark. Planområdet är lokaliserat väster om den södra infarten till Oskarshamns stad. Planområdet avgränsas i norr av järnvägen, i öster av nuvarande industri- och verksamhetsområde vid Kvastmossen. Detaljplaneområdet är cirka 178 hektar.
Ombyggnad station i Mönsterås
ALO- Ombyggnad Stn.
Ny 130/50 kV station i Högsby
Högsby V ny 130/50 kV station.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga
Projektering är uppskattad komma igång 2020 och byggstart 2024. Avser ca 14 km.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper. Projekten kommer utföras i följande ordning, etapp 1, etapp 4, etapp 2&3 och slutligen etapp 5.
Förstärkningsåtgärder av kaj i Gamleby hamn, Västerviks kommun
Planer finns för förstärkningsåtgärder i Gamleby hamn, Västeviks kommun.
Nybyggnad av solcellsanläggning i Hultsfred
Solparken kommer byggas med solpaneler med lågt koldioxidavtryck vid start- och landningsbanorna på Hultsfreds flygplats
Nybyggnad av värmeverk i Kalmar
Kalmar Energi Värme AB har för avsikt att bygga en helt ny panncentral för spets- och reservproduktion av fjärrvärme norr om Kalmar. Panncentralen skall eldas med bioolja och bestyckas med en panna med en effekt av 16 MW.
Kabelförläggning Högsby
HBYV Nytt 50 kV kablage.
Ombyggnad station i Mönsterås
ALO- Ombyggnad för LN reinv.
Kabelförläggning Högsby samt Nötebro
50 kV kabel Högsby samt Nötebro.
Ombyggnad av transformatorstation i Hamra
HARA- Hamra totalombyggnad.
Ny kabel i Löttorp
Ny 50kV-kabel mellan Löttorp och Böda, cirka sex kilometer.
Tillbyggnad av värmeverk i Vimmerby
Avser tillbyggnad av värmeverk och omfattar rivning av befintliga pannor ,ny oljepanna med byggnad samt mark- och betongarbeten.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stångådalsbanan/Gullringen-Hultsfred
Omfattar 3 stycken ALEX-anläggningar. Skärstad, Venavägen och Slätten. Bandel 841, km 88 - km 120.
Nybyggnad av solpark i Mörbylånga
Nybyggnad av solpark på ca 1 hektar mark
Förnyelse av va-nätet i Vimmerby
Förnyelse av va-nätet i ett kvarter i Tvärgränderna. Även en ny pumpstation.
VA-sanering vid Doktor Sandbergs gata i Nybro
Objektet avser rivning av befintliga vatten- och avloppsledningar samt förläggning av nya vatten-, och avloppsvattenledningar, arbeten med gata och mark, samt arbeten i samband med rivning och förläggning av kanalisation för fiber och nya elkablar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Högsrum, etapp 2
Objektet avser nybyggnad av vatten- och tryckavloppsledningar samt sättning/montering av LTA-pumpstationer.
Ombyggnad av va-ledning i Mörbylånga
Väldigt tidiga planer.
Förstärkning av kajer i centrala Kalmar
Projektet avser förstärkning av kajer i centrala Kalmar. Ca 140 m.
Underhållsmuddring av hamn i Mörbylånga
I Mörbylånga hamn finns behov av att underhållsmuddra inlopp till hamnen. Området ska muddras för att uppnå fritt djup om 3,2 m. Området som ska muddras: ca 1900 m2. Volym som ska muddras: ca 1600 m3 Djup som ska uppnås: 3,2 m fritt djup.
Ombyggnad av gata i Mönsterås, etapp 4
Byta VA-ledningar och bygga nya GC-vägar.
Infodring av avloppsledningar i Oskarshamns kommun
Avser infodring av avloppsledningar, Stengatan och Hökvägen i Oskarshamns kommun.
Ny fliseldad panncentral i Söderåkra, Torsås
Avser en ny fliseldad panncentral i Söderåkra. Anläggningen planeras för två pannor. En av dessa har handlats upp och är på 900 kW. Denna förfrågan avser en andra panna på cirka 800 kW som ska anslutas till redan upphandlat bränslesystem.
Nybyggnad av badbrygga vid Havslätts badplats i Oskarshamn
Objektet avser rivning av befintlig badbrygga och uppförande av ny, ca 100 m lång ny badbrygga vid Havslätt badplats och Camping i norra delen av Oskarshamn.
Ombyggnad av saltvattenledning i Mörbylånga
Ombyggnad av saltvattenledning.
Utbyggnad av gc-väg i Oskarshamn, etapp 2
Avser utbyggnad av ca 450 meter av gång och cykelbana med tillhörande gatuombyggnad och omläggning av vatten- och avloppsledningar. Objektets läge: i Svalliden i västligaste delen av Oskarshamns tätort.
Upprustning av damm i Kalmar
Dammen i stadsparken renoveras och får vatten från Slottsfjärden.
Nybyggnad av spolplatta i Kalmar
Avser anläggande av ny spolplatta för avspolning av sand, grus och gräsklipp från fordon.
Anläggande av en bullerskärm i Skälbyviken, Kalmars kommun
Avser uppförande av en bullerskärm som är ca 100 m lång. Skärmen är ca 2 m hög, som ska ställas och förankras i en grundmur med varierande visningshöjd. Iordningställande av vegetationsytor samt plantering ingår.
Byggplatsuppföljning i projekt E22 Bälö-Gladhammar
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor utlösa option för E22 delen Målbäcken - Bälö.
Tillbyggnad av vattenverk i Kalmar
Tillbyggnad av vattenverk.
Återställande av allé i Mörbylånga kommun
Nya träd ska planteras i en grönyta som är belägen mellan Österlånggatan och en GC-väg i Mörbylånga. Mellan grönyta och hårdgjorda ytor finns en kantsten, denna kantsten ska tas bort och refugens överyta ska sänkas. Utöver detta ska belysningsanläggningen bytas ut med nytt kablage, nya stolpar och armaturer. Befintlig belysningsanläggning ska demonteras. En dräneringsledning ska förläggas i grönytan och anslutas på befintliga dagvattenbrunnar.
Nybyggnad av skärmbassäng i Kalmar
Avser anläggning av skärmbassäng i lindöfjärden.
Produktion av återvunnet vatten för bevattning, Kalmar kommun
Anläggningen ska producera ”återvunnet vatten” från renat kommunalt avloppsvatten i syfte att använda det för bevattning av växter på allmänna grönytor i Kalmar kommun. Reningsanläggningen ska vara fristående med eget skalskydd. Det återvunna bevattningsvattnet hämtas med tankbil.
Anläggande av fibernät i Mörbylånga
Avser anläggning av fiber i Mörbylånga tätort och ska utföras under hösten 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).