Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 138 st.

Ombyggnad av E22 mellan Gladhammar-Verkebäck
Delvis ny sträckning av E22, delar av befintlig väg byggs om till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, ny trafikplats och viltstängsel. Ca 4 km lång sträcka.
Nybyggnad av vindkraftspark i Nybro kommun
Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt ”Grindtorpet” i Nybro kommun. Området är beläget ca 12 km norr om Alsterbro i Kalmar län. Projektområdet är cirka 5,5 km2 stort och bedöms kunna rymma upp till 15 vindkraftverk med en höjd om maximalt 300 meter.
Ny 130 kv ledning mellan Vimmerby-Kisa via Horn
Byggnation i fält är planerat Q1 2022- Q4 2023. 50 km ledning.
Uppförande av biogasanläggning i Mönsterås
Mönsterås Biogasproduktion AB vill uppföra en biogasanläggning på fastigheten Grimhult 1:19 för produktion av 150 GWh biogas per år ur totalt cirka 300 000 ton substrat bestående av i huvudsak naturgödsel samt restprodukter från lantbruk, grödor, organiska oljor och glyceroler. Gasen avses uppgraderas och förvätskas till LBG (flytande biogas).
Vägmarkeringar i Kalmar län
Option 1 + 1 år.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar 2 beläggningsgrupper: GK 2203 Värme och FH 2202 Värme.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar.
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper, varav detta förfrågningsunderlag avser etapp 1. Projekten kommer utföras i följande ordning, etapp 1, etapp 4, etapp 2&3 och slutligen etapp 5.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Beläggningsgrupper FH 2207 Tank, FH 2208 Tank, DSS 2204 Tank, GK 2204 Tank.
Exploatering av mark för villatomter i Oskarshamn
Havsbadsvägen o Skrovgatan, nytt bostadsområde vid Gunnarsö.
Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort
Samarbetsprojekt mellan Västerviks kommun och Trafikverket.
Anläggande av fiber i Sjöstorp, Öland
Avser fiberutbyggnad på Öland, Sjöstorp.
Ombyggnad av station i Mönsterås
Ombyggnad av 50/10/6kV station.
Exploatering för bostäder i Herrstorpet, Hultsfred
Hultsfreds kommun avser att exploatera Herrstorpet ca 2 km söder om Hultsfreds stationsområde för bostäder, enligt gällande detaljplan ”Hultsfred 3:1, Herrstorpet”. Detta objekt avser infrastruktur för exploatering av området öster om järnvägen, och innefattar även anläggande av överföringsledningar för kommunalt vatten och spillvatten till det nya området.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Rivning av bryggor och anläggande av nya flytbryggor, Färjestadens hamn
Befintlig bryggkonstruktion innanför norra pirarmen ska rivas i sin helhet och ersättas med flytbryggor, förankrade med kätting mot betongtyngder på botten. I entreprenaden ingår rivning och borttransport av befintlig bryggkonstruktion, leverans och montage av nya flytbryggor samt anläggande av trappor med tillhörande ramper för personer med nedsatt rörelseförmåga, i platsgjuten betong, på pirens södra sida.
Stationsåtgärder i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Ny- och ombyggnad av va-ledningar i Frödinge, Vimmerby kommun
Avser nya spill- och vattenledningar längs med Västerviksvägen som skall ersätta de befintliga. Nya ledningar skall även ersättas in på Dalhemsgatan. Befintlig vattenledning i Idrottsvägen skall ersättas med ny vattenledning, spillvattenledningen i Idrottsvägen skall behållas. Befintliga berörda serviser skall ansluta till de nya ledningarna.
Utökning av campingplats i Lofterud, Västervik
Det behövs en ny plan som gör det möjligt att utveckla campingen. Detta innebär att det ska vara möjligt att förnya byggnader och anläggningar. Det ska också vara möjligt att bygga nytt om det finns ett behov av det. Uppställning av husvagnar och husbilar ska tillåtas under en längre tid. Därtill ska badplatsen göras tillgänglig för allmänheten
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Långnäs
Exoloatering av nya tomter som sedan ska säljas.
Anläggning av cirkulationsplatser, gata, VA och GC-vägar m.m.
Avser ombyggnad av korsning Norra vägen/Laxgatan till cirkulationsplats samt nybyggnad av Forellvägens förlängning med anslutning mot Sjöstadsvägen med ny cirkulationsplats. Omfattar även nya gång- och cykelvägar samt VA-arbeten.
Anläggande av ny infrastruktur i Torshammar, Torsås kommun
Avser anläggande av cirka 700 meter ny lokalgata med tillhörande va och fjärrvärme samt belysning och fiber. Objektet är beläget öster om Torsås centrum och begränsas i söder av länsväg 504 mot Bergkvara samt av Applerumsån i norr och öster.
Exploatering för bostadsområde i Nybro
Detaljplan finns. 15-20 tomter som kommer att säljas till privatpersoner.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mörbylånga
Ca 35 tomter som ska säljas till privatpersoner.
Nya lokalgator samt utbyggnation och sanering av VA i Hultsfred
Avser VA-sanering samt ombyggnad av Norra Oskarsgatan, ca 1150 m gata inkl. ny gc-väg och nytt parkstråk. Nya lokalgator samt utbyggnation av VA i inom kv. Batteriet, ca 850 m gata med gc-väg.
Byte av VA-ledningar i Kalmar
Avser förnyelse av ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av gamla stan. Dagvattennätet kommer också att förstärkas/byggas ut.
Nyförläggning av fjärrvärmeledning i Gamleby, Västervik kommun
Avser nyförläggning av fjärrvärmeledningar längs Storgatan, Brogatan, Loftagatan samt infartsväg mot Gamlebygymnasiet i Gamleby.
Ombyggnad vid rastplats på Öland
Avser upprustning av rastplats och parkeringsytor och omfattar bl.a rivning av befintlig dassbyggnad och nybyggnation av dass samt nya väderskydd och murar.
Exploatering för nya enbostadshus i Mönsterås
Detaljplan finns. Avser 8 tomter. Husen kommer att byggas av privata byggherrar.
Sanering av va-ledningar i Nybro kommun
Avser avser rivning av befintliga vatten- och avloppsledningar samt förläggning av nya vatten-, och avloppsvattenledningar i Armaturvägen beläget i Örsjö, Nybro kommun.
Fiberutbyggnad i Västervik
Avser fiberutbyggnad i Tyllinge - Kolsebo med samtliga förekommande arbeten.
Ombyggnad av skid- och strövområde i Emmaboda
Anläggning av leder samt cykelvägar.
Renovering av vattentorn i Blomstermåla, Mönsterås kommun
Avser renovering av fasader, tak, utsiktsaltan, reservoar mm. Samt byte av elinstallationer och rörinstallationer i Blomstermålas Vattentorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Hultsfred
Nybyggnad av transformatorstation och ställverksbyggnad som ersätter befintlig.
Förstärkning av plankorsning vid Bökemåla gård
Bökemåla Södra Plk 14041 och Bökemåla Norra Plk 14042.
Upprustning av delar av hamnplanen i Mönsterås, etapp 1
Avser upprustning av delar av hamnplanen i Mönsterås och består huvudsakligen av anläggande av ny överyta, planteringar, regnbäddar, belysning, VA‐ledningar, linjeavvattning, fiberdragning, bryggdäck och ramper.
Exploatering för nya enbostadshus i Mörbylånga
Omfattning oklar. 10-13 tomter.
Exploatering för enbostadshus i Orrefors
Mark till försäljning. Cirka 20 tomter.
Muddring av biodamm i Västervik
Avser sugmuddring av en biodamm i Västerviks kommun. Sedimentvolymen uppskattas till cirka 2 700 kubikmeter blöt sediment. Sedimentet ska läggas i geotuber placerade i anslutning till dammen. Ytan som ska muddras är cirka 6 000 kvadratmeter.
Omläggning av VA-ledningar i Oskarshamn
Avser schakt och omläggning/renovering av va-ledningar längs Dunkelidsvägen, väg 642. Även serviser för vatten och spillvatten ska förnyas längs den berörda sträckan. Den totala sträckan som berörs av ledningsarbetena är ca 430 m.
Nybyggnad av ställverk i Kalmar
Byggnaden omfattar ca 160 m², en byggnad för ställverk uppdelad på tre rum.
Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Va-förnyelse - johannesborg etapp 7.
Förstärkning av kaj i Kalmar
Projektet avser förstärkning av delar av kaj 20. Kajförstärkningen avser ca 70 meter som spontas och där ankarplattor och dragslag förläggs samt åtgärder för dagvatten hantering, ledningar, gatubelysning mm.
Nybyggnad av lekplats i Nybro
Anläggningsarbete för ny lekplats inklusive utrustning och planteringsytor i Nybro Badhuspark.
Färdigställande av Norra Långgatan i Kalmar
Avser färdigställande av ca 250 m gågata. Omfattar arbeten med ny markbeläggning i sten. Även montering av linjeavvattning ingår.
Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar
Renovering av tre borar, malmbron och två broar på samma gata kallade Fredriksskansbroarna.
Rivning av vägbroar i Jönköping/kalmar län
Rivning av Harghult VB, Ryningsnäs VB, Vallnäs VB och Yxanshult VB.
Renovering av friidrottsanläggning i Kalmar
Avser reparation och beläggningsarbete av löparbanor m,m av friidrottsområdet på Fredriksskans i Kalmar. Total yta som ska renoveras är ungefär 8500 kvm.
BRT-stationer längs E22 i Kalmar län
BRT stationer (Bus Rapid Transit) planeras längs E22 i Mönsterås (pilotprojekt), Västervik, Oskarshamn, Kalmar och Torsås.
Bryggor mm till allmänna badplatser i Vimmerby kommun
Vimmerby kommun har för avsikt köpa 39 st fabriksnya bryggor mm till allmänna badplatser.
Nybyggnad av gc-väg i Hultsfred
700m. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Kalmar
Fjärrvärmeledning, norra långgatan.
Nybyggnad av lekplats i Borgholm
Tings ene 1:14 bygglov för nybyggnad av lekplats.
Tillbyggnad av idrottsplats i Kalmar
Nybyggnad av entrè till fredriksskans. Man vill öppna upp en kalkstensmur som sträcker sig runt området och därefter bygga ny entré.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast samt rivning av befintlig mast.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation, n158273.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av parkeringar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Västervik
Nybyggnad av plank samt marklov för hårdgörande av mark.
Nybyggnad av plank i Mörbylånga
Nybyggnad av plank/mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Nybyggnad av sex st. nya p-platser.
Nybyggnad av radiomast i Västervik
Nybyggnad av tele- eller radiomast / torn.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - utbyte av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad av transformatorstation .
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov för 2 st. ängskullar.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Högtomta 3:1 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Kvarnstad s:2 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Kvistorp 1:11 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Horn 1:27 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Horn 1:38 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Norra gärdslösa 1:4 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Norra gärdslösa 10:3 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Norra gärdslösa 22:1 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av 2 st padelbanor.
Nybyggnad av transformatorstation i Hultsfred
Transformatorstation Gissemåla 4:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Hultsfred
Transformatorstation Högeruda 2:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Hultsfred
Transformatorstation Sjundekvill 1:165,1:196.
Nybyggnad av transformatorstation i Hultsfred
Transformatorstation Tobo 3:7,4:1.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Uggletorp 1:10 bygglov för nybyggnad av 30m hög mast.
Nybyggnad av mur i Västervik
Uppförande av mur.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.