Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke. 10 km lång sträcka.
Underhållsbeläggning tank i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län
Beläggningsgrupperna H 2303 Tank och GK 2303 Tank.
Underhållsbeläggning varm i Kalmar län
Omfattar beläggningsgrupp H 2301 Varm.
Nybyggnad av gata och GC-väg i Kalmar
Nybyggnation av ca 950m gata med tillhörande gc-vägar och belysning samt en ny cirkulationsplats på Dokumentvägen. Objektet innefattar även ledningsdragning av VA- och fjärrvärmeledningar samt el- och fiberkablar.
Exploatering för bostäder i Kalmar
Inom fastigheten Dampehammar 1:63 föreslås småskaliga flerbostadshus eller radhus för att bidra med en blandad bebyggelse till den befintliga villabebyggelsen.
Uppförande av solcellsanläggning vid sjukhus, Region Kalmar län
Planer finns på att bygga och installera solcellssystem på stativ/ställning över delar av befintliga parkeringsytor på sjukhusen i Kalmar och Oskarshamn. I nuläget ser vi en möjlighet att på respektive parkeringsyta bygga anläggningar med en effekt upp till ca 450 kW per enhet.
Drift och underhåll av katodiskt skydd för Ölandsbron
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av väg i Smedby, Kalmar kommun
Avser ombyggnation av ca 360 meter gata med tillhörande gc-vägar och belysning samt ny hållplatsläge s.k ”Smedby centrum”. Omfattar även ledningsdragning av el- och fiberkablar.
Förläggning av nya va-ledningar i Rinkabyholm
Ombyggnation av Riksvägen förbi Rinkabyholm. Från Hossmo upp till norra delen av Rinkabyholm , ny fjärrvärmeledning från norra delen av Rinkabyholm till Södrastaden samt förläggning av fiberkanalisation. Efter återställning ska en ny gc-väg att anläggas tillsammans med ny belysningsanläggning och busshållplatser. Beläggningsarbeten ska också utföras för sträckan.
Ombyggnad av gata till GC-väg i Kalmar
Avser ny GC-väg längs med Djurängsvägen från anslutning mot Hansabron fram till Kungsgårdsvägen. Djurängsvägen smalnas av och busshållplatser rustas upp. Ny belysning längs med sträckan tillsammans med träd- och busk-plantering kommer att anläggas. Befintlig trottoar kommer att rustas upp med ny beläggning och anslutande gatukorsningar kommer att justeras
Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar
Uppdragets omfattning är som följer: Utbyte tätskikt på bro 8-366-1 och bro 8-367-1 Justering slitlager på broanslutningar Ombyggnad av gatusektion Ombyggnad och komplettering av gatubelysning
Anläggande av en bullerskärm i Fjölebro, Kalmars kommun
Ny bullerskärm med tillhörande skötselväg ska anläggas i centrala Fjölebro, Kalmars kommun.
Anläggande av en bullerskärm i Skälbyviken, Kalmars kommun
Avser uppförande av en bullerskärm som är ca 100 m lång. Skärmen är ca 2 m hög, som ska ställas och förankras i en grundmur med varierande visningshöjd. Iordningställande av vegetationsytor samt plantering ingår.
Tillbyggnad av vattenverk i Kalmar
Tillbyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av vagnhall i Kalmar
Nybyggnad av vagnhall. Mindre skjul för elverk.
Utvändigt underhåll av parkeringshus för vårdcentral i Kalmar
Byte av brandgasventilation i parkeringsgarage vilket medför att två fönster byts ut till fönstergaller.
Ny betongbrygga till Ljunäs, Kallmar kommun
Avser brygga av helbetong båtbrygga till Ljungnäs.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).