Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 231 st.

Ny tunnel genom Kolmårdsbranten
Tunnel mellan stationen i Norrköping och Klinga, ca 8 km. Servicetunnel, 19 tvärtunnlar och ett ventilationsschakt.
Ny sträckning av E22 förbi Söderköping
Ca 1 mil mötesseparerad 2+2- och 2+1-väg med mitträcke. Viltstängsel ca 20 km, från Söderköping och norrut byggs en separat gång- och cykelväg. Planskilda korsningar och 4 nya trafikplatser.
Ombyggnad av anstalt till bostäder mm i Norrköping
Ide finns att bygga om fd fängelse till bostäder 100-300 st lägenheter.
Omvandling av kvarter i Norrköping
Omvandling av Triangeln 10, 11 och 15 inom Sylten
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Ombyggnad av låg & mellanstadieskola i Norrköping
Anpassning av låg och mellanstadieskola.
Basunderhåll väg i område Norrköping
Möjlig option 1 eller 2 år.
Basunderhåll väg i område Kisa
Möjlig option 1 eller 2 år.
Ny sträckning av väg 51 förbi Finspång
Ca 3 km ny väg. Tvåfältsväg, 2 nya korsningar.
Ny stadsdel i Valdemarsvik
Rivning och ombyggnad av några fastigheter. Nybyggnad av 3-4 kvarter.
Ombyggnad av väg 35 mellan Rösten-Sandtorpet
Mötesfri 2+1 väg sträckan Rösten-Sandtorpet samt omstigningsplats och möjlig nysträckning förbi Grebo. Totalt ca 8 km. Ny bro för vilda djur över väg 35 i höjd med Björntorp, söder om Grebovallen ingår.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 4
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av ca 80-100 lägenheter och påbyggnad med ca 25-30 lägenheter.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 5
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Ombyggnad till äldreboende i Norrköping
Avser ombyggnation av äldreboende.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Nya byggnader för skol- och idrottsändamål samt att säkerställa yta för idrottsändamål i form av befintlig isbana. Vidare syftar detaljplanen till att reglera naturmarken i anslutning till skolan för att kunna säkerställa erforderlig friyta.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Den förhyrda lokalytan är idag ca 8 000 kvm LOA och beräknas minska i och med ombyggnationen.
Utbyggnad av skola i Mjölby
Tanken är att det ska bli en 3 parallelig F-6 skola.
Påbyggnad för kontor och bostäder i Linköping
Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av sågverksverksamhet i Kisa
Expandera sågverkets verksamhet inom befintlig fastighet.
Ombyggnad av E22 till Väg 210 vid Söderköping
Ombyggnad av befintlig E22 till väg 210.
Utbyggnad av universitetssjukhuset mm i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Påbyggnad av centrumbyggnad mm i Norrköping
Påbyggnad av centrumbyggnad, Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende. cirka 200 nya bostäder och cirka 3500 kvadratmeter lokalyta.
Ombyggnad av trafo i Rimforsa
HS06 Rimforsa, ByteT1 och nya trafogropar.
Anpassning av station i Norrköping
Anpassning av station för ny 130kV-inmatning.
Ombyggnad till kontor och bostäder i Linköping
Prova möjlighet till bostadsändamål samt kontorsändamål. Stolplyckekapellet byggdes med en större och en mindre samlingssal på bottenvåningen och en mindre bostad på övervåningen. Samlingssalarna användes för verksamheter såsom predikningar, föredrag, söndagsskola och syföreningar. Planlösningen är i stort oförändrad, men bostaden har inte använts som bostad på många år.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Anpassning/tillbyggnad av skola
Nytt 130 kV stv ny kontrollutr i Norrköping
TRIA Triangeln Nytt 130 kV stv ny kontrollutr.
Förtätning med bostäder i Åtvidaberg
Planområdet är beläget i Långbrott och omfattar fastigheterna Snickaren 1-9 och en del av Åtvidaberg 4:2 Planens syfte är i huvudsak att utöka möjligheterna för tillbyggnation av befintliga bostäder samt att undersöka möjligheterna till mindre förtätning i området.
ROT renovering i flerbostadshus i Finspång etapp 1-6
Rot renovering av sammanlagt ca 190 lägenheter. Kommer att delas upp i optioner.
Tillbyggnad av skola och förskola i Söderköping
Utökad byggrätt för skola och förskola för 50-60 barn.
Spårbyte samt ballastrening mellan Fiskeby-Kimstad
Spårbyte inkl ballastrening uppspår km 196+805 - 200+752. Rälsbyte pga äldre räl från 1964.
Ombyggnad av korsning E22/väg 210 vid Söderköping
Ombyggnad av befintlig korsning E22/Väg 210.
Ombyggnad av bostäder och vårdboende i Motala
Pröva förutsättningarna för att möjliggöra användningarna bostäder och vård
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad från skola till förskola.
Utöka verksamheter i Ödeshög
6-7 tomter på det gamla stationsområdet.
Ombyggnad till bostäder i Mjölby
Omvandling av befintlig bebyggelse på fastigheten Mejeriet 1 till bostäder. Planområdet ligger mellan Kanikegatan, Prästgårdsliden och Bryggargränd.
Påbyggnad av logistik och lagerlokaler i Händelö
Möjliggöra en utökning av tillåten byggnadshöjd från nuvarande sju meter till tolv meter. Det är tänkt att skapa moderna och effektiva logistik- och lagerlokaler som kräver en invändig frihöjd om 11,7 meter inom fastigheten.
Utbyggnad av avlopp och vattenledningar i Boxholm
VA- utredningens syfte är att finna en långsiktig slutgiltig VA-lösning för Kopparhult, Blåvik, Hårdaholmen och Liljeholmen.
Om- & tillbyggnad av skola i Vadstena
Upphandling av projektledare till projektet för renovering, om- och tillbyggnad av St Persskolan, renovering av Petrus Magniskolan med tillhörande sporthall, renovering och till- och ombyggnad av Katarinaskolan, uppförandet av ett tillagningskök i parken väster om Petrus Magni skola samt en ny sporthall på Kungsvalla idrottsplats, Vadstena kommun
Ombyggnad till bostäder i Norrköping
Omvandling av fastighet till bostäder
Ombyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Åby
Möjliggöra omvandling av industribyggnad till bostad och verksamheter som inte är störande. Därutöver är syftet att också bygga nya bostäder på höjden nordöst om befintlig byggnad. Restaurang, hotell/vandrarhem, hantverksbod och café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ändrad användning av kontorshus till bostäder.
Renovering och ombyggnad av bostäder i Linköping
Omfattar renovering och ombyggnation av av 31 st lägenheter, 1 st lokaler och övriga utrymmen på Hjälmgatan 16 A-B och Hjälmgatan 14 A-B i området Gottfridsberg. Projektet omfattar i stort: Byte av stamledningar (vatten, värme och avlopp), Byte av elinstallationer och lägenhetscentraler, Installation av FTX, två nya fläktrum på vinden, Byte av fönster och fönsterdörrar, Renovering av badrum och kök, Renovering av ytskikt, golv, väggar och tak, Utemiljön rustas upp i mindre omfattning. Option 1: Fasadrenovering på Filosofen 2.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal med kontor, anläggande av parkeringsplatser samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av förskola i Kolmården
Tillbyggnad med 2 avd och mottagningskök
Ombyggnad av hotell i Norrköping etapp 2
Lobby, lounge, bar och restaurang kommer att flyttas ut, längs hela fasaden mot Vattengränden. De nuvarande garagenedfarterna tas bort och så även garagen i källarvåningen. Med stora glaspartier i gatuplan vill ägarna att Norrköpingsborna ska lockas av restaurangen – samt den nya spa-avdelningen som ska byggas. I denna del kommer ett hotell-spa att byggas och källarvåningen kommer att grävas ur nedåt och inrymma en konferensdel ihop med fler källarutrymmen under resten av huset. I stället för fönster mot bostadshuset får spa-delen betongglas
Ombyggnad av hotell i Norrköping etapp 1
Lobby, lounge, bar och restaurang kommer att flyttas ut, längs hela fasaden mot Vattengränden. De nuvarande garagenedfarterna tas bort och så även garagen i källarvåningen. Med stora glaspartier i gatuplan vill ägarna att Norrköpingsborna ska lockas av restaurangen – samt den nya spa-avdelningen som ska byggas. I denna del kommer ett hotell-spa att byggas och källarvåningen kommer att grävas ur nedåt och inrymma en konferensdel ihop med fler källarutrymmen under resten av huset. I stället för fönster mot bostadshuset får spa-delen betongglas
Ombyggnad av flerbostadshus i Valdemarsvik
Planer finns att ändra planlösningen i flerbostadshuset samt renovera ytskikt.
Ombyggnad av biologisk kväverening vid Slottshagens ARV i Norrköping
I framtiden vid 250 000 pe, beräknas det att kvävereningen och efterpolering behöver kunna ta emot 6 000 m³/h, klara en större belastning samtidigt som utsläppskraven skärps. Därför behöver kvävereningen och efterpolering på Slottshagens reningsverk designas och byggas om.
Renovering/upprustning av reningsverk i Motala
Tjällmo reningsverk är i behov av fullständig renovering avseende maskin, el, automation, ventilation, värme, sanitet och till viss del byggkonstruktion, mark och fastighet. Processen på reningsverket utgörs idag av mekanisk, biologisk- och kemisk rening.
Tillbyggnad av hotell/motel i Ödeshög
Avser tillbyggnad på befintligt hotell med ca 30 rum.
Utbyggnad av trapphus och påbyggnad på flerbostadshus i Norrköping
Utbyggnad av trapphus och ytterligare en våning på fastigheten.
Utbyggnad av godsspår i Norrköping
Utbyggnad av nordvästra godsspåret
Justering av räls på spårväg i Norrköping
Fortsättning av justering av räls på Nygatan
Utbyggnad av bostäder i Motala
Möjliggöra för utbyggnation på fastigheten.
Ombyggnad av vind mm i Söderköping
Pröva möjligheten att ändra regleringen i gällande detaljplan mark för uthus och dylikt till mark för bostadsändamål i syfte om att inreda bostäder i befintliga byggnader.
Utbyggnad av järnväg i Norrköping
Herstadberg 9:1 (järnvägsmark Ingelsta golfbana – Slottshagen), Kvillinge
Tillbyggnad av industrihus i Boxholm
Ansökan förhandsbesked gällande tillbyggnad industribyggnad.
Verksamhetsutveckling av fastighet i Motala
Möjliggöra för verksamhetsutveckling på fastigheten Stenavadet 8.
Ombyggnad av gata mm i Norrköping etapp 3
Ombyggnad av Garvaregatan, Bredgatan och Västgötegatan. Lite torgytor mm
Ombyggnad till hotell i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel (livsmedel mm)och restaurang.
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).