Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Ombyggnad av väg 35 mellan Rösten-Sandtorpet
Mötesfri 2+1 väg sträckan Rösten-Sandtorpet samt omstigningsplats och möjlig nysträckning förbi Grebo. Totalt ca 8 km. Ny bro för vilda djur över väg 35 i höjd med Björntorp, söder om Grebovallen ingår.
Utbyggnad av biogasanläggning i Linköping
Syftet med denna upphandling är att minska utsläppen av koldioxid genom att öka biogasproduktionen som ett alternativ till fossila bränslen. Målet med en ny LBG-anläggning är att lägga till redundans vid den befintliga anläggningen och utöka biogasproduktionen av LBG. Omfattning I leveransomfattningen ingår en komplett LBG-anläggning bestående av bland annat uppgradering/polering, kondensering, lagring och exportsystem för påfyllning av lastbilar. Ett support- och serviceavtal ingår i upphandlingens omfattning.
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Vikingstad-Mjölby-Nässjö-Grevaryd.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 4
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 5
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av ca 80-100 lägenheter och påbyggnad med ca 25-30 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Nya byggnader för skol- och idrottsändamål samt att säkerställa yta för idrottsändamål i form av befintlig isbana. Vidare syftar detaljplanen till att reglera naturmarken i anslutning till skolan för att kunna säkerställa erforderlig friyta.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Den förhyrda lokalytan är idag ca 8 000 kvm LOA och beräknas minska i och med ombyggnationen.
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Utbyggnad av universitetssjukhuset mm i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Utbyggnad av skola i Tannefors etapp 2
Utbyggnad med plats för ytterligare utbildningslokaler/kontor på 5 000 till 7 000 kvadratmeter
Vägmarkeringar inom Östergötlands län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Ombyggnad av skola i Linköping
Ombyggnad av skolan i 2 plan
Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
3-års kontrakt. Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 749 st, antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 16 st.
Ny rötkammare vid biogasanläggning i Linköping
Detta delprojekt, 203 – Rötkammare, är uppdelat i nedanstående delentreprenader: - E1 – Rötkammare - E2 – Mark & bygg - E3 – Elinstallationer
Utbyggnad av gata i Linköping
Folkungavallen Hamngatan
Utbyggnad av gata i Linköping
Östgötagatan (Västravägen-Vasavägen)
Ombyggnad av förskola mm i Nykil
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen till förskola för att möjliggöra fortsatt förskoleverksamhet inom området. Vidare är syftet att skapa yta för ändamålsenlig byggnad inklusive tillhörande kvalitativ friyta för barn. Nykil 1:7 och del av Nykil 1:3
Renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Linköping
Avser renovering av kök -och badrum inkl. VVS-arbete i totalt 79 lgh. Projektet har placering Bohemsvägen 2-12 Ljungsbro, Linköping, fastighet: Malfors 4:94, Malfors 4:95.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stångådalsbanan Öst
Ombyggnad/utbyte av 5 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Bestorp norra, Bonäsvägen, Bestorp, Karlstorpsvägen, Ydregatan och Karlsberg.
Renovering av kaj i Linköping etapp 4
En etapp av stångåns kaj som skall renoveras. Renovering kaj Kallerstadbron-Nykvarns sluss (A)
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 2
Rot renovering av flerbostadshus
Rotrenovering av flerbostadshus i Linköping etapp 1
Rot renovering av flerbostadshus
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av ett flerbostadshus inom fastigheten Ekollonet 4 i Linköping. Fastigheten innehåller 17 lägenheter med storlekar från 1 ROK till 7 ROK. Projektet omfattar tvättstuga och källarutrymmen. Option avseende 4 nya vindslägenheter samt fönsterrenovering.
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping etapp 2
Objektet består av upprustning av Järnvägsparken. Järnvägsparken är en central och kulturhistoriskt viktig park i Linköping. Parken delas av Järnvägsaveny. I den södra delen av parken ska lekytor med olika innehåll skapas, vilket kommer att göra parken till en välkomnande plats även för barn. Även i den södra delen ska gångnätet förbättras och utökas så att fotgängare rör sig i fler delar av parken. Förhoppningen är dessutom att parken på sikt även ska kunna innehålla någon form av publik verksamhet, som till exempel ett café.
Upprustning av gator i Linköping
Objektet består av ombyggnad av Ekholmsvägen mellan Järdalavägen och infarten till Ekholmsskolan. Hela normalsektionen disponeras om för att bli en mer modern stadsgata. Ny belysning på aktuell sträcka.
Upprustning av park i Skäggetorp etapp 2
Parken upptar en yta på 8 hektar och innefattar många olika aktivitetsytor såsom fotbollsplaner, basketplan, utegym och lekplatser
Upprustning av lekplats i Linköping
Avser ombyggnad av befintlig lekplats i Fridhemsparken, ca 2600 kvm.
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Ombyggnad av landsstatshus vid Linköpings slott
Landsstatshuset vid Linköpings slott är inredd som kontorslokaler med tillhörande biutrymmen. Entreprenaden omfattar installation av två nya ventilationsanläggningar med därtill hörande arbeten, ombyggnad till HWC samt ytskiktsunderhåll. I entreprenaden ingår byggnadsarbeten, målningsarbete, rörarbeten, ventilationsarbeten och styrarbeten.
Renovering av gamla huset på Tuna Kungsgård
Avsikten med denna renovering är att skapa ett uthyrningsbart permanentboende samtidigt som man gör en varsam renovering för att bibehålla byggnadens karaktär. I projektet ingår också att återuppbygga en veranda samt att bygga en ny carport.
Fasadarbeten på Vikingstads kyrka
Putslagning och avfärgning
Byte av konstgräs på befintliga planer i Linköping
Byte av gräs på befintliga konstgräsplaner
Utbyte av ventilation i flerbostadshus i Linköping
Utbyte av köksventilationen i 49 lägenheter.
Ombyggnad av vårdhem i Linköping
Ändrad användning av lägenheter till HVB boende.
Utredning gällande kollektivtrafikåtgärder i Linköping
Konsulten ska utreda och konsekvensbeskriva tre olika scenarier för ett framtida kollektivtrafiksystem i Linköpings stad för två olika tidshorisonter, år 2040 och år 2060.
Tillbyggnad av idrottsplats i Linköping
Tillbyggnad av träningsanläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).