Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Linköping
Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.
Ombyggnad av väg 35 mellan Rösten-Sandtorpet
Mötesfri 2+1 väg sträckan Rösten-Sandtorpet samt omstigningsplats och möjlig nysträckning förbi Grebo. Totalt ca 8 km. Ny bro för vilda djur över väg 35 i höjd med Björntorp, söder om Grebovallen ingår.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 5
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter
Ombyggnad av flerbostadshus i Vreta Kloster, Linköping
Den gamla Lantbruksskolan i Vreta Kloster
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 4
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av ca 80-100 lägenheter och påbyggnad med ca 25-30 lägenheter.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Nya byggnader för skol- och idrottsändamål samt att säkerställa yta för idrottsändamål i form av befintlig isbana. Vidare syftar detaljplanen till att reglera naturmarken i anslutning till skolan för att kunna säkerställa erforderlig friyta.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Den förhyrda lokalytan är idag ca 8 000 kvm LOA och beräknas minska i och med ombyggnationen.
Påbyggnad för kontor och bostäder i Linköping
Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.
Ombyggnad av gator mm för Ostlänken i Linköping
Gatuarbeten med mera som krävs i samband med järnvägsbygget.
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Utbyggnad av universitetssjukhuset mm i Linköping
Detaljplanens syfte är att pröva nya byggrätter för det ökade behovet hos Universitetssjukhuset. I detaljplanen kommer trafik, gång- och cykelstråk och parkeringsmöjligheter utredas.
Ombyggnad till kontor och bostäder i Linköping
Prova möjlighet till bostadsändamål samt kontorsändamål. Stolplyckekapellet byggdes med en större och en mindre samlingssal på bottenvåningen och en mindre bostad på övervåningen. Samlingssalarna användes för verksamheter såsom predikningar, föredrag, söndagsskola och syföreningar. Planlösningen är i stort oförändrad, men bostaden har inte använts som bostad på många år.
Renovering och ombyggnad av bostäder i Linköping
Omfattar renovering och ombyggnation av av 31 st lägenheter, 1 st lokaler och övriga utrymmen på Hjälmgatan 16 A-B och Hjälmgatan 14 A-B i området Gottfridsberg. Projektet omfattar i stort: Byte av stamledningar (vatten, värme och avlopp), Byte av elinstallationer och lägenhetscentraler, Installation av FTX, två nya fläktrum på vinden, Byte av fönster och fönsterdörrar, Renovering av badrum och kök, Renovering av ytskikt, golv, väggar och tak, Utemiljön rustas upp i mindre omfattning. Option 1: Fasadrenovering på Filosofen 2.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal med kontor, anläggande av parkeringsplatser samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av gata i Linköping
Djurgårdsgatan/Nygatan (Drottninggatan, Apotekaregatan)
Utbyggnad av gator i Linköping
Utbyggnad gator Skeda udde Ingebo 1:110
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Linköping
Avser renovering/ombyggnation av ett flerbostadshus inom fastigheten Ekollonet 4 i Linköping. Fastigheten innehåller 17 lägenheter med storlekar från 1 ROK till 7 ROK. Projektet omfattar tvättstuga och källarutrymmen. Option avseende 4 nya vindslägenheter samt fönsterrenovering.
Upprustning av Järnvägsparken i Linköping etapp 2
Objektet består av upprustning av Järnvägsparken. Järnvägsparken är en central och kulturhistoriskt viktig park i Linköping. Parken delas av Järnvägsaveny. I den södra delen av parken ska lekytor med olika innehåll skapas, vilket kommer att göra parken till en välkomnande plats även för barn. Även i den södra delen ska gångnätet förbättras och utökas så att fotgängare rör sig i fler delar av parken. Förhoppningen är dessutom att parken på sikt även ska kunna innehålla någon form av publik verksamhet, som till exempel ett café.
Upprustning av gator i Linköping
Objektet består av ombyggnad av Ekholmsvägen mellan Järdalavägen och infarten till Ekholmsskolan. Hela normalsektionen disponeras om för att bli en mer modern stadsgata. Ny belysning på aktuell sträcka.
Tillbyggnad av idrottsplats i Linköping
Tillbyggnad av träningsanläggning.
Utbyggnad av va-ledningar i Linköping etapp 2
Utbyggnad av verksamhetsområdet
Relining i flerbostadshus i Linköping
Relining, 186 st lägenheter.
Ombyggnad till cykelväg vid Gröngatan i Linköping
Avser utredning för att göra området mer anpassat för cykeltrafik.
Utbyggnad av GC-väg mellan Berg och Olstorp, Linköping
En fortsättning på cykelvägen – förbi Björkö friskola – fram till Hällestadsvägen i höjd med Olstorp.
Om- och nybyggnad av cistern vid hetvattencentral i Ullstämma, Linköping
Avser tillverkning och installation av dubbelmantlad/invallad cistern inklusive rördragning från tank till anslutande rörledningar och pannhus. Den omfattar även modifiering/rivning av befintlig 1 000 m³ oljecistern.
Renovering av gamla huset på Tuna Kungsgård
Avsikten med denna renovering är att skapa ett uthyrningsbart permanentboende samtidigt som man gör en varsam renovering för att bibehålla byggnadens karaktär. I projektet ingår också att återuppbygga en veranda samt att bygga en ny carport.
Ombyggnad av gata i Berga, Linköping
Lantvärnsmannen 1 Berga
Byte av konstgräs på befintliga planer i Linköping
Byte av gräs på befintliga konstgräsplaner
Utbyte av ventilation i flerbostadshus i Linköping
Utbyte av köksventilationen i 49 lägenheter.
Upprustning av park i Linköping
Klimatanpassningsprojekt: För att hantera lokala utmaningar med större regnmängder och främja hållbarhet. Upprustning av lekparken: En förbättrad lekplats för barnen att vistas i och utvecklas på. Ny och funktionell scen och eventyta: En ny plats för kulturella evenemang och gemenskap. Kvalitetshöjning av vistelseytor: För att skapa ännu trevligare platser att koppla av. Utveckling och översyn av användning för andra ytor och byggnader: Optimering av hela området för bättre användning.
Fasadbyte på kontor i Linköping
Byte av fasad på kontor.
Utredning gällande kollektivtrafikåtgärder i Linköping
Konsulten ska utreda och konsekvensbeskriva tre olika scenarier för ett framtida kollektivtrafiksystem i Linköpings stad för två olika tidshorisonter, år 2040 och år 2060.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).