Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Norrbottens län

Arjeplog (9)
Arvidsjaur (11)
Boden (23)
Gällivare (19)
Haparanda (8)
Jokkmokk (7)
Kalix (7)
Kiruna (26)
Luleå (53)
Pajala (8)
Piteå (19)
Älvsbyn (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 199 st.

Nytt bostadsområde med promenadstråk, kafé mm i Luleå
Avser nytt bostadsområde genom att utvigda centrumhalvön med mudder/fyllnadsmassor. uppdelat i 8 bostadskvarter som är 5-6 våningar samt ett höghus på 30 våningar. I projektet finns planer om en strandpromenad, restauranger, kaféer och att anlägga en badstrand med hopptorn mitt emot badhuset och ett maritimt museum.
Exploatering av infrastruktur för industri och logistikcentral i Luleå
Avser förberedande arbete och infrastuktur för ca 120 hektar industripark. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Industriparken kommer att byggas ut etappvis under en period om tio år. Totala projektkostnaden för samtliga etapper är ca 10 mdkr. Projektkostnad för respektive etapp är okänd.
Tillbyggnad av anstalt i Haparanda
Planen är att anstalten ska byggas ut och få ett tillskott av 80 nya platser.
Ombyggnad av bangård i Luleå
Mark, bana, el, signal, tele och kanalisation.
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka. Nya broar över Grundträskån (ca 80 m) och Kälvån (ca 60 m), en faunaport ca 3 km söder om Västra Svartbyn, bullervall vid Västannäs.
Spårbyte på Malmbanan sträckan Håmojokk-Råtsi
47 km lång sträcka. Byte av räl, sliper och makadam.
Mötesseparering av E10 mellan Mertainen-Kauppinen
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Ca 20 km lång sträcka. Viltstängsel.
Renovering eller nybyggnad av simhallar i Piteå
Alternativen är att; renovera de befintliga simhallarna i Öjebyn, Munksund och Hortlax med ett 25-årigt perspektiv, bygga ett nytt badhus som ersätter de befintliga eller att renovera och bygga ut Öjebyns simhall för att ersätta de övriga två.
Bangårdsförlängning i Murjek
Förlängning av mötesdriftplats; 870 meter nytt dubbelspår och 420 meter nytt enkelspår. Nya växlar. Upprustning av 980 meter mötesspår och 250 meter uppställningsspår, rivning av 650 meter spår.
Bangårdsförlängning i Nattavaara
Omfattar en förlängning och uträtning av driftplatsen för att möjliggöra möten för 750m långa tåg. Projektet innefattar bland annat flytt av bäck, utgrävningar, nya spår, nya växlar, ny plattform och helt ny kontaktledningsanläggning.
Ombyggnad av fjärrvärmeverk mm i Gällivare
Spill från järnsvamp från Hybrits nya anläggning ska värma hela Gällivare. Ombyggnad av fjärrvärmeverket och hela ledningsnätet.
Bangårdsförlängning i Sikträsk
Förlängning av mötesspår. Spår 2 förlängs ca 350 meter. Spår 3 rustas upp och förlängs till 200 meter. Plankorsningsåtgärder vid Attavaaravägen ingår.
Renovering av flerbostadshus i Luleå
Avser samtliga fastigheter på Edeforsgatan, från golv till tak inklusive vatten- och avloppssystem samt utemiljö. Inför tänkta renoveringar säkerställs husens och lägenheternas tekniska status och behov. Beroende på resultatet av inventeringarna kan tidplanen komma att förändras.
Mötesseparering av E10 mellan Kauppinen-Kiruna
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. 7,5 km lång sträcka. Nya ersättningsvägar och 4,5 km ny gc-väg med belysning. Ny gc-port och ombyggnad av 3 korsningar, viltstängsel och faunapassager på sträckan Mertainen-Kiruna. CO2-pilotprojekt.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- och tillbyggnad av förskola till bostäder.
Återupptagande av gruvverksamhet i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för att återuppta gruvverksamhet och kunna bryta ut hela mineralfyndigheten.
Ombyggnad av plankorsningar i Sikträsk
Ersättningsväg Plk 51758.
Vägmarkering inom Norrbottens län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Utveckling av område i Kiruna
Kiruna: Svappavaara Förutsättningar: 45 kilometer söder om Kiruna ligger Svappavaara, en by med många årsringar. Med anor från 1600-talet, förverkligandet av Ralph Erskines idéer för bostadsbygge i arktiskt klimat på 1970-talet samt omfattande kallställningar av bostäder på 1990-talet, bor det idag 390 personer i lantlig gruvmiljö. Svappavaara ligger i nära anslutning till en stor arbetsplats, har mataffär, skola, sporthall, ungdomsgård och natur samt pendlingsavstånd till Kiruna. Kiruna är Sveriges största kommun och många drömmer om livet utanför stadskärnan. Samtidigt står flera hus öde här. Utmaning: Är Svapppavaara en potentiell resurs för Kiruna kommun att växa bortom stadskärnan? Ett monument över outnyttjade möjligheter? Teamet kommer att fokusera på frågan: hur kan vi i tidiga skeden, genom gestaltningens processer och kraft, stärka livs- och boendemiljöer på landsbygden? Detta för att utifrån befintliga lokala behov och utmaningar, såväl som framtida planer och ambitioner, stärka Svappavaara i att utgöra en attraktiv livsmiljö.
Kontaktledningsupprustning mellan Sävastklinten-Boden C-Boden S
Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad av matarledning 15 kV.
Utökning av gruva i Pajala
Området omfattar 909 hektar och delar av fastigheterna Kaunisvaara 5:10, 7:1, 7:2, 7:4, 7:5, 9:3, 9:6, 9:8, 9:10, 9:12, 9:13, 9:14, 10:6, 10:7, 10:8, 10:9, 10:12, 10:14, 10:22, 11:4, 11:5, 13:1, 13:21, 14:7, 15:3, 15:4, 15:7, 15:9, 15:11, 16:4, 17:5, 17:6, 20:1, 20:2, 21:1, 22:1, 27:2, 27:3, 28:1, 29:1, 29:2 samt Allmänningsskogen 1:1.
Utveckling av område i Gällivare
Gällivare: Älvrummet, Vassara älv Förutsättningar: Vassaraälv ligger beläget mitt i Gällivare och utgör en möjlig knutpunkt mellan centrumkärnan och tätortens södra delar såsom andra sidan älven, Repisvaara och fjället Dundret. Marken runtom är fördelad mellan privata tomter och sammanhängande kommunägda markområden. Älven är hemvist för värdefulla arter och naturtyper och är utpekad som ett Natura 2000-område. Inom området finns ortens äldsta och viktigaste kulturmiljö och ett uppskattat rekreations- och kulturstråk längst älvkanten. Utmaning: Hur kan älvrummet med alla dessa befintliga värden stärkas för att bidra till hela Gällivares livsmiljö? Teamet kommer att utforska metoder och angreppsätt för att utveckla och samtidigt tillvarata befintliga odlingslotter, platsen vattennära läge samt tillskapa mötesplatser och låta konst och kultur ta plats i landskapet. Hur kan den framtagna och beslutade utvecklingsplanen för området omsättas till realistiska kvaliteter som är möjliga att genomföra? Vilka delar bör omprövas och vilka bör få leva vidare i kommunens fysiska planering? Hur kan gestaltning av platser och landskap skapa förutsättningar för att stärka utvecklingen av kvalitativa och hållbara boendemiljöer.
Utveckling av område i Boden
Boden: Ödehusen i älvdalen Förutsättningar: Cirka 25 kilometer norr om Bodens stadskärna passerar Råneå älv, älvdalen. Ett kommunöverskridande landskap som löper från Gällivare i norr till Luleå i öst. Norrbyarna, som byarna längs älvdalen kallas, har ett engagerat civilsamhälle och här bedrivs mataffär och en servicepunkt i samarbete mellan civilsamhälle och kommun. I området finns cirka 550 ödehus, kartlagda genom projektet Växa Tillsammans. Ett antal av dessa saknar dessutom kända ägare. Utmaning: Vilken roll kan det redan byggda spela i framtidens samhällen? Teamet kommer att fokusera på frågan: Hur kan de kartlagda ödehusen användas och bidra till att möta behoven kring bostäder och goda livsmiljöer för både befintliga och nya invånare? Hur kan detta gestaltas med både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i fokus?
Påbyggnad av flerbostadshus i Piteå
Påbyggnad av ett våningsplan på alla hus. Befintliga flerbostadshus innefattar 3-5 våningar.
Byggentreprenad i Norrbotten, Fortifikationsverket
Fortifikationsverket inbjuder er att lämna ansökan för att för att få avge anbud i upphandling av en generalentreprenör för en byggentreprenad. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg, mark samt installation.
Ombyggnad av produktledningar i Luleå Hamn
Beställaren har behov av att flytta produktledningar i Luleå hamn. För att säkerställa kapaciteten i Luleå Hamn finns ett behov av att utöka med en ny kaj med tillhörande etablerings yta på delvis ledigt landområde. För att kunna genomföra denna utökning av kaj och tilltänkt etableringar på land behöver befintliga produktledningar dras om under 2025.
Tillbyggnad av äldreboende i Pajala
Tillbyggnad av äldreboende med ca 30 platser.
Renovering eller nybyggnad av brandstation i Överkalix
Renovering alt. nybyggnad av brandstation.
Åtgärdande av vandringshinder vid biflöden till Torne älv i Pajala och Övertorneå kommuner
Omfattar 6 vandringshinder för vattenlevande djur; Ruuttijärvi och Härkäjoki längs väg 99, Pesosenjoki längs väg 394, Kaijavaaranoja och Särkijoka längs väg 857 samt Myllyoja Niskanpää längs väg 99.
Växelbyte i Luleå
Omfattar 8 växlar.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan
Förstärkt vägskydd vid Holmvägen, Degervattnet, Åsens Kolonat, Särkirovavägen.
Montering av frostisolerande dräner längs järnväg i Bergträsk och Laduberg
Frostskyddsisolering. Bandel 124, Ladubergtunneln ca km 1104 och Bergträsktunneln ca km 1108.
Växelbyte i Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg
Brännberg växel 1 och 6, Hednoret växel 6, Storsund växel 6 och Laduberg växel 1 och 6.
Inspektion av vägbroar i Norra Regionen
Omfattar Brogrupp 1 Västernorrlands län, Brogrupp 2 Jämtlands län, Brogrupp 3 Västerbottens län, Brogrupp 4 Norrbottens län och Brogrupp 5 Norra Regionen enskilda vägnätet.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan i Kiruna
Förstärkt vägskydd vid Krokvik Plk 51889, Björkliden Pln 51894.
Tillbyggnad av hotell i Boden
Tillbyggnad av hotell.
Lokalanpassningar på Piteå Sjukhus
Omflyttning av verksamhet, lab, medicin, endoskopi, ungdomsmottagning mm.
Design and Installation of a 700 MVA Power Transformer (T3) - Trolltjärn station
Avser leverans av transformator 700 MVA till Trolltjärn station.
Upprustning av strandstråk i Luleå
Planer för ett nytt upprustat strandstråk runt Luleå centrum. Strandstråket sträcker sig från Norra till Södra Hamn och är en viktig del av Luleås gröna ytor.
Flytt av byggnad i Kiruna
Pekinghuset, som är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, ska flyttas från befintlig placering i gamla Kiruna till kvarter 97 i Nya Kiruna Centrum. Pekinghusets nock är för hög för angiven placering där nockhöjden begränsas till 9 meter i detaljplan. För att planenligt placera Pekinghuset i kvarter 97 krävs därmed en planändring.
Utbyggnad av helikopterflygplats i Kvikkjokk
Planerade verksamheten avsedd att bestå av flygtrafik, hangar, personalutrymmen, komplementbyggnader och parkeringar.
Åtgärdande av vandringshinder i biflöden till Åby-, Pite- och Luleälv i Arvidsjaurs kommun
Åtgärdande av 5 vandringshinder för vattenlevande djur i biflöden till Åby-, Pite- och Luleälv i Arvidsjaurs kommun; Njokabäcken, Lillbäcken, Björktjärnsbäcken, Bergmyrsbäcken och Bergträskbäcken.
Renovering av äldreboende i Jokkmokk
Renovering av äldreboende.
Ombyggnad av gata i Luleå
Ombyggnad av gata.
Om- och tillbyggnad av skola/förskola i Piteå
Tillbyggnad av skola/förskola i Böle, Piteå.
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid Stenbacken
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid växel 2.
Ombyggnad av väg 605 mellan Boden Industrial Park-Flarken
Väg 605 Boden Industrial Park-Flarken. Förstärknings- och trafiksäkerhetsåtgärder.
Spår och växelbyte vid Boden C
Växelbyte 624_621.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom Övre Norrland
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Bandel 120 samt 124. Bodens kommun.
Invändig renovering mm på skola i Piteå
Invändiga anpassningar, renovering av skador och ombyggnad av kök.
Höjning av plattform i Abisko
Plattformen ska rustas upp, förlängas och handikappanpassas. Bandel 111. Km 1507+982.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten.
Ombyggnad av bagagehantering vid Luleå Airport
Swedavia is asking for a solution for which improves the current process and working environment from the aircraft to the arrival hall. The preferred future solution should be a baggage process without manual interference or lifting of bags, and it is of importance that the solution requires none or as few adaptations of the Airports current facilities as possible. The preferred future solution should also shorten the process time for the arrival process. Scope: 1. Adapted luggage facility LLA 2. Service and Support contract (option) 3. Complementary equipment (option)
Ombyggnad av skolkök i Piteå
Anpassningar till tillagningskök
Byte av yttertak på skola i Piteå
Byte av tak på skola.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Inom planområdet finns idag en förskola uppdelad i två byggnadskroppar, en huvudbyggnad och en paviljong. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av förskolan med ett gemensamt kök och två nya avdelningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).