Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde med promenadstråk, kafé mm i Luleå
Avser nytt bostadsområde genom att utvigda centrumhalvön med mudder/fyllnadsmassor. uppdelat i 8 bostadskvarter som är 5-6 våningar samt ett höghus på 30 våningar. I projektet finns planer om en strandpromenad, restauranger, kaféer och att anlägga en badstrand med hopptorn mitt emot badhuset och ett maritimt museum.
Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Projekt Malmporten består framför allt av muddringsåtgärder i Luleås farleder och hamnområde. Syftet med muddringen är att fördjupa och bredda farlederna in till Luleå Hamn, en insats som bidrar till effektivare sjötransporter och tryggar sjöfarten för en lång tid framöver. I projektet skapas också en ny djuphamn, med ny infrastruktur och helt nya landytor för lagring och hantering av gods till och från hamnen i Luleå. Pilotprojekt Provmuddring, rsm-id 2222198.
Exploatering av infrastruktur för industri och logistikcentral i Luleå
Avser förberedande arbete och infrastuktur för ca 120 hektar industripark. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Industriparken kommer att byggas ut etappvis under en period om tio år. Totala projektkostnaden för samtliga etapper är ca 10 mdkr. Projektkostnad för respektive etapp är okänd.
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård. Bulleråtgärder mm.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
90-100 lgh, påbyggnad affärshus samt rivning och nybyggnad av parkeringsdäck med bostäder ovanpå.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- och tillbyggnad av förskola till bostäder.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan
Förstärkt vägskydd vid Holmvägen, Degervattnet, Åsens Kolonat, Särkirovavägen.
Integrerat brounderhåll i Norrbottens län
Tillståndsstyrda och förutbestämda brounderhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser.
Åtgärdande av vandringshinder i biflöden till Åby-, Pite- och Luleälv
Åtgärdande av 7 vandringshinder för vattenlevande djur i biflöden till Åby-, Pite- och Luleälv.
Konvertering av oljepanna i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser bland annat följande: Konvertering av en befintlig Maskinverken hetvattenpanna med 80 MW producerande effekt (olja E01) i HVC2 Luleå, till en kombipanna träpulver/olja, Komplett bränslehantering. Utgångsbränsle är träpellets från Bioenergi i Luleå AB:s fabrik som ska malas till träpulver, Transportsystem för bränsle, Doseringssystem för brännare, Brännare för båda bränslena mm.
Ombyggnad av parkering till park och ev parkeringshus i Luleå
Avser nybyggnad av fördelningsstation under mark, pumpstation och ett underjordiskt p-hus samt ombyggnad av en parkering till park med tillhörande torg. Placering mellan Kulturens Hus och vattnet i Norra hamn.
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid Stenbacken
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid växel 2.
Invändigt underhåll av undervisningslokal och labbmiljö i Luleå
Avser renovering av undervisningslokaler och labbmiljöer anpassat för barn och unga.
Ombyggnad av fd vattentorn till kontor och konferens i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontors- och konferensverksamhet i befintligt vattentorn. Syftet är även att säkerställa att vattentornets arkitektoniska karaktärsdrag och kulturhistoriska värde bibehålls.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Installation av ny pelletspanna i hetvattencentral i Råneå
Luleå Energi planerar att byta ut fastbränslepannan HVC3 Råneå, ca 4 mil norr om Luleå. Nuvarande fastbränslepanna fungerar som baslastpanna i det lokala fjärrvärmesystemet tillsammans med två pelletspannor och två oljepannor. Denna upphandling består av projektering, leverans, montage och intrimning och driftsättning med kapacitetstest/verifiering av all utrustning som krävs för detta utbyte. Den nya anläggningen ska levereras i moduler med väderskydd.
Ombyggnad av befintliga belagda ytor mm, Norrbottens län
Objektet avser ombyggnad av befintliga belagda ytor. Uppdraget är sekretessbelagt. SUA nivå 3 gäller för projekteringsuppdraget, eventuellt kan nivå 2 vara aktuellt.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser påbyggnad av en till våning på kontorsbyggnad för Ripan 13. Planområdet avgränsas i söder av Varvsgatan, i norr av Sandviksgatan, i öster av Nygatan och i väster av Kyrkogatan.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Körfältsjustering vid trafikplats Gäddvik
Justering av södergående körfält på E4 vid trafikplats Gäddvik genom målning samt rivning av väg. Viltstängsel längs Gamla Riksvägen och väg 968 förlängs.
Om- och tillbyggnad av skolor/utbildning i Gammelstad
Planer finns för ombyggnad av skola.
Ombyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad/inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Byte av styr- och övervakningssystem på skola i Luleå
Avser byte av styr och övervakningsutrustning i Hedskolan, Luleå. Option ombyggnad av varmvattenförsörjning i gymnastik.
Tillbyggnad av industrihus samt kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av ventilation och fjärrvärmeväxlare på Norrbottensteatern i Luleå
Avser ombyggnad av ventilation och fjärrvärmeväxlare inklusive styrutrustning på Norra Hamnmagasinen, magasin 1, 3 och 5.
Byte av fönster på flerbostadshus i Luleå
Byte av fönster på flerbostadshus Magneten 10,12,11. Elektroden 9,17,8,16,14.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för balkongrenovering.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Luleå
Planer finns, tidigast 2024, att byta dörrar.
Utvändigt underhåll och renovering av flerbostadshus i Luleå
Planeras för underhåll innehållande fönsterrenovering, fasad, takomläggning och tilläggsisolering.
Byte av belysning på teater i Luleå
Byte belysning Scen 1 samt anläggning för nödbelysning och hänvisningsarmaturer.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för fönsterrenovering.
Ombyggnad av hamburgerbar i Luleå
Avser om/tillbyggnad av restaurang.
Tjärning av tak på kapell i Luleå
Tjärstrykning av tak och omläggning av spån.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Installation av solceller på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av solceller.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Installation av solceller på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av solceller.
Projektledare för VVS-projekt på skolor i Luleå
Omfattar projekt/byggledning av ett par olika uppdrag inom VVS. Uppdragen ska påbörjas omgående efter avtalstecknandet och ska slutföras i slutet av 2023. Initialt kommer uppdragen att omfatta värmesystem för två skolor, som idag har pelletseldning, som ska avvecklas och ersättas med ny värmekälla i form av bergvärme med stöttning av elpanna. En utredning /rapport är framtagen för varje objekt och är styrande för åtgärd.
Tjärning av tak på kyrka i Luleå
Avser tjärning och underhåll av sticktak.
Installation av porttelefon på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av porttelefon.
Nya markiser flerbostadshus i Luleå
Planer finns för nya markiser.
Energisparande åtgärder i flerbostadshus i Luleå
Energisparande åtgärder i flerbostadshus.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för renovering av fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planeras för ombyggnation av en övernattningslägenhet.
Installation av bredband/fiber i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av bredband/fiber.
Renovering av tak på kyrka i Luleå
Avser renovering av kupoltak på Örnäsets kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).