Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde med promenadstråk, kafé mm i Luleå
Avser nytt bostadsområde genom att utvigda centrumhalvön med mudder/fyllnadsmassor. uppdelat i 8 bostadskvarter som är 5-6 våningar samt ett höghus på 30 våningar. I projektet finns planer om en strandpromenad, restauranger, kaféer och att anlägga en badstrand med hopptorn mitt emot badhuset och ett maritimt museum.
Exploatering av infrastruktur för industri och logistikcentral i Luleå
Avser förberedande arbete och infrastuktur för ca 120 hektar industripark. Längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn och en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten. Industriparken kommer att byggas ut etappvis under en period om tio år. Totala projektkostnaden för samtliga etapper är ca 10 mdkr. Projektkostnad för respektive etapp är okänd.
Ombyggnad av bangård i Luleå
Mark, bana, el, signal, tele och kanalisation. Byte av signalställverk. Kommer att etappindelas.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- och tillbyggnad av förskola till bostäder.
Renovering av flerbostadshus i Luleå
Avser samtliga fastigheter på Edeforsgatan, från golv till tak inklusive vatten- och avloppssystem samt utemiljö. Inför tänkta renoveringar säkerställs husens och lägenheternas tekniska status och behov. Beroende på resultatet av inventeringarna kan tidplanen komma att förändras.
Åtgärdande av vandringshinder vid biflöden till Torne älv i Pajala och Övertorneå kommuner
Omfattar 6 vandringshinder för vattenlevande djur; Ruuttijärvi och Härkäjoki längs väg 99, Pesosenjoki längs väg 394, Kaijavaaranoja och Särkijoka längs väg 857 samt Myllyoja Niskanpää längs väg 99.
Vägmarkering inom Norrbottens län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Byggentreprenad i Norrbotten, Fortifikationsverket
Fortifikationsverket inbjuder er att lämna ansökan för att för att få avge anbud i upphandling av en generalentreprenör för en byggentreprenad. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg, mark samt installation.
Växelbyte i Luleå
Omfattar 8 växlar.
Plankorsningsåtgärder längs Malmbanan
Förstärkt vägskydd vid Holmvägen, Degervattnet, Åsens Kolonat, Särkirovavägen.
Åtgärdande av vandringshinder i biflöden till Åby-, Pite- och Luleälv
Åtgärdande av 7 vandringshinder för vattenlevande djur i biflöden till Åby-, Pite- och Luleälv. Njokabäcken, Lillbäcken, Björktjärnsbäcken, Bergmyrsbäcken, Bergträskbäcken, Kettisträskbäcken, Ormgräsbäcken.
Upprustning av strandstråk i Luleå
Gestaltningsprogram för hela det vattennära stråket längs Luleås centrumhalvö. Strandstråket sträcker sig från Norra Hamn till Södra Hamn och i uppdraget ingår att gestalta 10 st områden längs stråket och även att binda ihop stråket så det bildar en helhet.
Ombyggnad av parkering till park och ev parkeringshus i Luleå
Avser nybyggnad av fördelningsstation under mark, pumpstation och ett underjordiskt p-hus samt ombyggnad av en parkering till park med tillhörande torg. Placering mellan Kulturens Hus och vattnet i Norra hamn.
Ombyggnad av gata i Luleå
Ombyggnad av gata.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid Stenbacken
Byte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad vid växel 2.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Ombyggnad av fd vattentorn till kontor och konferens i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontors- och konferensverksamhet i befintligt vattentorn. Syftet är även att säkerställa att vattentornets arkitektoniska karaktärsdrag och kulturhistoriska värde bibehålls.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Inom planområdet finns idag en förskola uppdelad i två byggnadskroppar, en huvudbyggnad och en paviljong. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av förskolan med ett gemensamt kök och två nya avdelningar.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser påbyggnad av en till våning på kontorsbyggnad för Ripan 13. Planområdet avgränsas i söder av Varvsgatan, i norr av Sandviksgatan, i öster av Nygatan och i väster av Kyrkogatan.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Körfältsjustering vid trafikplats Gäddvik
Justering av södergående körfält på E4 vid trafikplats Gäddvik genom målning samt rivning av väg. Viltstängsel längs Gamla Riksvägen och väg 968 förlängs.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärslokaler Sunderbyn 90:6,90:2.
Byte av tak på flerbostadshus i Luleå
Avser byte av tak på 2 flerbostadshus.
Nytt gårdsbjälklag i Luleå
Avser nytt gårdsbjälklag över parkering.
Byggledare vägmarkering inom Norrbottens län
Avser 1 byggledare och 1 biträdande byggledare. Kontraktstid 1+1+1+1 år.
Byte av styrsystem i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser byte av styrsystem på HVC 4 i Luleå.
Ombyggnad till flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad till flerbostadshus (tidigare dagis-/fritidsverksamhet).
Byte av luftbehandlingsaggregat i förskola i Luleå kommun
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt styrutrustning på Måttsunds förskola.
Byte av luftbehandlingsaggregat mm. i skola i Luleå kommun
Entreprenaden avser byte av luftbehandlingsaggregat i båda husen på skolan. I entreprenaden ingår även rengöring av befintliga kanalsystem, byte av styr- och övervakningssystem, el-installationer samt erforderliga byggarbeten.
Byte av luftbehandlingsaggregat i förskola mm i Luleå kommun
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt styrutrustning på Rutviksskolan och Stadsträdgården. På Storskiftets förskola byts luftbehandlingsaggregat och fjärrvärmeväxlare samt styrutrustning.
Utvändigt underhåll och renovering av flerbostadshus i Luleå
Planeras för underhåll innehållande fönsterrenovering, fasad, takomläggning och tilläggsisolering.
Byte av hiss i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för byte av hiss.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för fönsterrenovering.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Installation av passersystem i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av passersystem.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för renovering av fönster.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planeras för ombyggnation av en övernattningslägenhet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).